EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody

Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2020/741 w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • W rozporządzeniu ustanawia się zharmonizowane parametry służące zagwarantowaniu bezpieczeństwa ponownego wykorzystania wody do nawadniania w rolnictwie z myślą o zachęcaniu do stosowania tej praktyki i radzeniu sobie z problemami susz i deficytu wody.
 • Ma ono także na celu przyczynienie się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w szczególności zaś celu 6 polegającego na zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych przez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi oraz celu 12 dotyczącego zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W rozporządzeniu ustanawia się minimalne wymogi dotyczące jakości wody i jej monitorowania, a dodatkowo także zasady dotyczące zarządzania ryzykiem, do celów bezpiecznego wykorzystania odzyskanej wody do nawadniania w rolnictwie w ramach zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi.

Jest ono oparte na dwóch komunikatach Komisji Europejskiej:

Zakres

 • Rozporządzenie stosuje się we wszystkich przypadkach, gdy oczyszczone ścieki komunalne są ponownie wykorzystywane, zgodnie z art. 12 ust. 1 dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej ścieków komunalnych, do nawadniania w rolnictwie (zobacz streszczenie).
 • Państwo członkowskie UE może postanowić, że ponowne wykorzystanie wody do nawadniania w rolnictwie nie jest odpowiednie w jednym z jego obszarów dorzecza lub większej ich liczbie lub jego czy ich częściach na podstawie następujących kryteriów:
  • geograficzne i klimatyczne uwarunkowania tego obszaru lub jego części;
  • presje na inne zasoby wody i ich stan;
  • presje na jednolite części wód powierzchniowych, do których odprowadzane są oczyszczone ścieki komunalne, i stan tych części;
  • koszty odzyskanej wody i innych zasobów wodnych dla środowiska i dla zasobów.
 • Taka decyzja musi być należycie uzasadniona i poddawana regularnemu przeglądowi w celu uwzględnienia zmieniających się okoliczności, takich jak przewidywania dotyczące zmiany klimatu i krajowe strategie dostosowania do zmiany klimatu, a także planów gospodarowania wodami w dorzeczach ustanowionych zgodnie z ramową dyrektywą wodną (dyrektywą 2000/60/WE – zobacz streszczenie).
 • Rozporządzenie zezwala na wprowadzanie, pod pewnymi warunkami, ograniczonych czasowo wyłączeń z zakresu stosowania jego przepisów w odniesieniu do projektów badawczych i pilotażowych.

Jakość odzyskanej wody

Operator zakładu odzyskiwania wody zapewnia, aby odzyskana woda przeznaczona do nawadniania w rolnictwie spełniała:

 • minimalne wymogi dotyczące jakości wody określone w Załączniku 1 do rozporządzenia, które dotyczą parametrów mikrobiologicznych (takich jak zawartość bakterii Escherichia coli) i wymogów w zakresie monitorowania w odniesieniu do rutynowego monitorowania i monitorowania walidacyjnego;
 • wszelkie dodatkowe warunki dotyczące jakości wody określone przez właściwy organ w stosownym zezwoleniu.

Zarządzanie ryzykiem

 • Właściwy organ krajowy zapewnia, aby sporządzono plan zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody do celów otrzymywania, dostarczania i wykorzystywania odzyskanej wody.
 • Plan zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody może zostać sporządzony przez operatora zakładu odzyskiwania wody, inne podmioty biorące udział w projekcie odzyskiwania wody lub przez użytkowników końcowych. Należy w nim określić obowiązki z zakresu zarządzania ryzykiem spoczywające na wszystkich podmiotach biorących udział w projekcie odzyskiwania wody.
 • W szczególności należy w nim przedstawić wszelkie dodatkowe wymogi dotyczące jakości wody, wskazać odpowiednie środki zapobiegawcze lub naprawcze, a także określić dodatkowe bariery lub środki zapewniające bezpieczeństwo systemu.

Obowiązki dotyczące zezwoleń

 • Otrzymywanie i dostawa odzyskanej wody do nawadniania w rolnictwie wymagają zezwolenia.
 • Odpowiednie podmioty składają wniosek do właściwego organu krajowego.
 • W zezwoleniu określa się obowiązki operatora zakładu odzyskiwania wody oraz, w stosownych przypadkach, innych podmiotów w systemie ponownego wykorzystania wody. Zezwolenie opiera się na planie zarządzania ryzykiem. W zezwoleniu określa się między innymi:
  • klasę lub klasy jakości odzyskanej wody oraz zastosowanie w rolnictwie, w odniesieniu do którego dopuszczona jest odzyskana woda, miejsce jej wykorzystania, zakłady odzyskiwania wody i szacunkową ilość odzyskanej wody otrzymywanej w ciągu roku;
  • warunki w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących jakości wody i monitorowania;
  • warunki w odniesieniu do dodatkowych wymogów wobec operatora zakładu odzyskiwania wody, określone w planie zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody;
  • Wszelkie inne warunki niezbędne do wyeliminowania wszelkich niedopuszczalnych zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt;
  • okres ważności zezwolenia;
  • punkt kontroli zgodności z przepisami.
 • Zezwolenia są poddawane regularnym przeglądom oraz, w razie konieczności, aktualizacjom co najmniej gdy wystąpią znaczące zmiany dotyczące zdolności lub warunków lokalnych.

Kontrole zgodności

 • Właściwy organ krajowy sprawdza zgodność z warunkami określonymi w zezwoleniu. Można to zrobić na podstawie:
  • kontroli przeprowadzanych na miejscu;
  • uzyskanych danych z monitoringu, w szczególności zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
  • wszelkich innych stosownych działań.
 • W rozporządzeniu wskazuje się także środki podejmowane w wypadku braku zgodności z warunkami.
 • Dodatkowo właściwy organ krajowy regularnie kontroluje zgodność z planami zarządzania ryzykiem.

Przejrzystość i wymiana informacji

 • Ustanawia się krajowe punkty kontaktowe w celu ułatwienia ewentualnej współpracy transgranicznej.
 • Aby zapewnić przejrzystość, w rozporządzeniu ustanawia się także przepisy dotyczące:
  • upowszechniania wiedzy;
  • informacji przekazywanych społeczeństwu;
  • informacji na temat monitorowania procesu wdrażania.
 • Komisja przeprowadzi ocenę rozporządzenia do dnia 26 czerwca 2028 r.

Wytyczne

Komisja opublikowała wytyczne, których celem jest pomoc państwom członkowskim i zainteresowanym stronom w stosowaniu przepisów dotyczących ponownego wykorzystania wody. Dodatkiem do wytycznych są praktyczne przykłady, których publikacja ma na celu ułatwienia stosowania przepisów.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 26 czerwca 2023 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/741 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody (Dz.U. L 177 z 5.6.2020, s. 32–55)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Zawiadomienie Komisji Wytyczne mające na celu wsparcie stosowania rozporządzenia 2020/741 w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody (2022/C 298/01) (Dz.U. L 298 z 5.8.2022, s. 1–55)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (COM(2015) 614 final z 2.12.2015)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Plan ochrony zasobów wodnych Europy (COM(2012) 673 final z 14.11.2012)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej (COM(2007) 414 final z 18.7.2007)

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1–54). Tekst opublikowany ponownie w sprostowaniu (Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 3–21).

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 852/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32–54)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40–52)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2022

Top