Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nowe zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu UE (rozporządzenie finansowe)

Nowe zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu UE (rozporządzenie finansowe)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046 – zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego UE

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • Rozporządzenie aktualizuje i upraszcza zasady sporządzania i wykonywania budżetu rocznego UE i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom).
 • Rozporządzenie zmniejsza ogólną liczbę zasad o połowę, dzięki czemu stają się bardziej zwięzłe i łatwiejsze do zastosowania.
 • Zmiany sprawiają, że cała procedura budżetowa jest bardziej przyjazna dla odbiorców funduszy unijnych i zarządzających zasobami finansowymi.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Nowe rozporządzenie finansowe UE:

 • zastępuje dotychczasowe skomplikowane zasady i procedury jednolitym zbiorem przepisów i prowadzi do zmniejszenia biurokracji;
 • oferuje wnioskodawcom ubiegającym się o fundusze unijne szereg ułatwień, np.:
  • wymagając od nich przedstawienia mniejszej ilości informacji,
  • pozwalając na to, by przedstawiane informacje i dowody były ważne przez trzy lata i mogły być ponownie wykorzystywane,
  • przyznając obiecującym projektom certyfikaty „pieczęć doskonałości”, przydatne w poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania,
  • wprowadzając uproszczone formy dotacji, np. płatności ryczałtowe, stawki zryczałtowane i koszty jednostkowe,
  • wprowadzając zasadę większej koncentracji na rezultatach (np. liczbie osób, które ukończyły kurs i znalazły pracę) niż na kosztach rzeczywistych i fakturach,
  • umożliwiając łączenie finansowania z różnych źródeł, zwłaszcza w zakresie projektów związanych z transportem, energią oraz technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
 • wprowadza zasadę jednego audytu w celu unikania powielania i wielokrotnych kontroli dzięki:
  • ponownemu wykorzystywaniu informacji, które już znajdują się w posiadaniu instytucji unijnych, instytucji zarządzających i innych organów,
  • uwzględnianiu audytów i ocen przeprowadzonych przez zaufanych partnerów, władze krajowe i organizacje międzynarodowe, np. Organizację Narodów Zjednoczonych i Bank Światowy;
 • wzmacnia środki zapobiegające nadużyciom finansowym poprzez:
  • przeprowadzanie kontroli i audytów potencjalnie podejrzanych projektów,
  • wprowadzenie środków ochrony przed uchylaniem się od opodatkowania i praniem pieniędzy, ograniczając działalność firm przykrywek* i zwalczając raje podatkowe,
  • rozszerzenie zasad konfliktu interesów na władze krajowe i regionalne, które otrzymują fundusze unijne,
  • podawanie do wiadomości publicznej tożsamości wszystkich zainteresowanych stron zaangażowanych w realizację projektu.

Coroczne terminy związane z przygotowaniem budżetu

 • 1 lipca: każda instytucja UE przesyła Komisji Europejskiej preliminarz swoich dochodów i wydatków na kolejny rok.
 • 1 września: Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek zawierający projekt budżetu.
 • 1 października: Rada przedstawia Parlamentowi Europejskiemu swoją opinię na temat projektu budżetu.
 • 31 grudnia: Rada i Parlament Europejski zatwierdzają budżet na nadchodzący rok.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Większość nowych zasad ma zastosowanie od dnia 2 sierpnia 2018 r. Wszelkie wyjątki zostały wymienione w art. 282 rozporządzenia.

KONTEKST

 • Budżet roczny UE prognozuje i zatwierdza wszystkie dochody i wydatki UE i Euratom na kolejny rok budżetowy (od 1 stycznia do 31 grudnia). Dochody i wydatki muszą znajdować się w równowadze.
 • Szeroko zakrojony system kontroli wewnętrznych i zewnętrznych ma na celu zapobiegać wszelkim błędom i nadużyciom finansowym oraz je korygować. Osoby lub podmioty, które nie stosują się do przepisów rozporządzenia, podlegają karom finansowym. Tożsamość odbiorców funduszy unijnych jest podawana do wiadomości publicznej.
 • Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Firma przykrywka: firma, która często nie prowadzi normalnej działalności gospodarczej i nie posiada żadnych istotnych aktywów. Mimo że prowadzenie takiej firmy samo w sobie nie jest nielegalne, firmy przykrywki są czasami wykorzystywane do celów uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania, prania pieniędzy lub do osiągnięcia konkretnego celu, np. utajnienia tożsamości.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1–222)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Oświadczenia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (pierwsze czytanie) – Przyjęcie aktu ustawodawczego (Dz.U. C 267I z 30.7.2018, s. 1–3)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1–96)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2019

Top