EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dostępność stron internetowych i mobilnych aplikacji sektora publicznego

Dostępność stron internetowych i mobilnych aplikacji sektora publicznego

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

 • Dyrektywa ma na celu zapewnienie większej dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji sektora publicznego oraz zharmonizowanie różnych norm na terenie Unii Europejskiej (UE), zmniejszając bariery dla programistów produktów i usług związanych z dostępnością.
 • Umożliwi to obywatelom UE, szczególnie osobom z niepełnosprawnością, uzyskanie łatwiejszego dostępu do usług publicznych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Państwa członkowskie UE muszą zapewnić „większą dostępność” stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, przez uczynienie ich „postrzegalnymi, funkcjonalnymi, zrozumiałymi i rzetelnymi”. Standard dostępności określono w zharmonizowanej europejskiej normie EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). Części tej normy mające zastosowanie do tej dyrektywy wymieniono w załączniku A do normy.

Organy sektora publicznego muszą regularnie przedstawiać szczegółowe, wyczerpujące i jasne oświadczenie w odniesieniu do dostępności, dotyczące zgodności ich stron internetowych i aplikacji mobilnych z niniejszą dyrektywą, obejmujące:

 • wyjaśnienia dotyczące niedostępnych elementów, a także informacje o dostępnych alternatywach;
 • opis mechanizmu umożliwiającego użytkownikowi poinformowanie o wszelkich przypadkach niezgodności z wymogami dyrektywy lub zwrócenie się o informacje wykluczone z zakresu dyrektywy;
 • link do mechanizmu rozpatrywania skarg, który można wykorzystać, jeżeli odpowiedź jest niedostateczna.

Decyzja wykonawcza (UE) 2018/1523, akt wykonawczy przyjęty przez Komisję Europejską, ustanawia wzór oświadczenia w sprawie dostępności.

Ponadto każde państwo członkowskie:

 • ułatwia stosowanie wymogów dostępności do innych rodzajów stron internetowych lub aplikacji mobilnych objętych istniejącymi przepisami krajowymi;
 • ułatwia prowadzenie programów szkoleń dotyczących dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych;
 • popularyzuje wiedzę na temat wymogów dostępności;
 • prowadzi wymianę najlepszych praktyk, ułatwianą przez Komisję Europejską;
 • zapewnia dostępność skutecznego postępowania wykonawczego.

Państwa członkowskie mogą utrzymywać lub wprowadzać przepisy wykraczające poza minimalne wymogi dyrektywy.

Wyłączenia

Dyrektywa nie ma zastosowania do nadawców publicznych ani organizacji pozarządowych, które nie świadczą usług niezbędnych dla społeczności lub skierowanych szczególnie do osób z niepełnosprawnościami. Ponadto nie ma zastosowania do następujących elementów treści:

 • formaty plików dokumentów biurowych opublikowane przed 23 września 2018 r., chyba że są potrzebne celem prowadzenia procedur administracyjnych przez zainteresowany organ sektora publicznego;
 • audio lub wideo opublikowane przed 23 września 2020 r.;
 • audio lub wideo nadawane na żywo;
 • internetowe usługi mapowania, o ile podstawowe informacje nawigacyjne dostarczane są w dostępny sposób;
 • treści pochodzące od stron trzecich, niekontrolowane przez zainteresowany organ sektora publicznego;
 • reprodukcje ze zbiorów dziedzictwa i rękopisy w określonych okolicznościach;
 • treści ekstranetów i intranetów przeznaczonych tylko dla ograniczonego kręgu odbiorców, opublikowanych przed 23 września 2019 r. do czasu dużej ich aktualizacji;
 • treść stron internetowych i aplikacji mobilnych nieuaktualnianych ani nieedytowanych po 23 września 2019 r. (archiwa), jeżeli ich treść nie jest potrzebna do celów prowadzenia procedur administracyjnych.

Państwa członkowskie mogą wyłączyć z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy strony internetowe i aplikacje mobilne szkół, przedszkoli lub żłobków, z wyjątkiem treści związanych z podstawowymi funkcjami administracyjnymi w internecie.

Monitorowanie

Państwa członkowskie muszą monitorować zgodność w oparciu o metodykę przyjętą przez Komisję 11 października 2018 r. Metodyka, ustanowiona w decyzji wykonawczej (UE) 2018/1524, obejmuje:

 • cykliczność monitorowania i ustalenia dotyczące pobierania próby stron i aplikacji mobilnych;
 • dobór próby stron internetowych, treści tych stron oraz treści aplikacji mobilnych;
 • opis sposobu, w jaki należy wykazać zgodność lub brak zgodności;
 • w przypadku stwierdzenia niedociągnięć – mechanizm, dzięki któremu organy sektora publicznego mogą skorygować te niedociągnięcia;
 • ustalenia dotyczące badań automatycznych, ręcznych i badań użyteczności.

Sprawozdawczość

Do 23 grudnia 2021 r., a następnie co trzy lata państwa członkowskie publikują i przedkładają Komisji sprawozdanie z wyników monitorowania i informacje na temat stosowania postępowania wykonawczego. Pierwsze sprawozdanie powinno także obejmować:

 • ustalenia dotyczące konsultacji z zainteresowanymi stronami (organizacjami reprezentującymi interesy osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, partnerami społecznymi, sektorem i innymi) w przedmiocie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych;
 • procedury ogłaszania zmian w polityce dostępności;
 • doświadczenia i ustalenia związane z wdrożeniem dyrektywy;
 • informacje o szkoleniach i działaniach popularyzatorskich.

Treść wszystkich sprawozdań jest podawana do wiadomości publicznej w dostępnym formacie. Przeglądu stosowania dyrektywy Komisja dokona przed 23 czerwca 2022 r.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od 22 grudnia 2016 r., przy czym do porządku prawnego państw członkowskich miała zostać włączona do 23 września 2018 r. Państwa członkowskie miały wdrożyć te środki w następujących terminach:

 • od 23 września 2019 r. dla stron internetowych opublikowanych po dniu 22 września 2018 r.;
 • od 23 września 2020 r. dla wszystkich pozostałych stron internetowych organów sektora publicznego;
 • od 23 czerwca 2021 r. dla mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1–15)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1339 z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/2048 w odniesieniu do normy zharmonizowanej dotyczącej stron internetowych i aplikacji mobilnych (Dz.U. L 289 z 12.08.2021, s. 53–55)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/2048 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zharmonizowanej normy dotyczącej stron internetowych i aplikacji mobilnych opracowanej do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 (Dz.U. L 327 z 21.12.2018, s. 84–86)

Kolejne zmiany decyzji (UE) 2018/2048 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 256 z 12.10.2018, s. 103–107)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1524 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca metodykę monitorowania i zasady przekazywania przez państwa członkowskie sprawozdań zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 256 z 12.10.2018, s. 108–116)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021

Top