Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych sektora publicznego

Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych sektora publicznego

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Dyrektywa ma na celu zapewnienie większej dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji sektora publicznego oraz zharmonizowanie różnych norm na terenie UE, zmniejszając bariery dla programistów produktów i usług związanych z dostępnością.

Pozwoli to obywatelom UE, w szczególności niepełnosprawnym, uzyskać lepszy dostęp do usług użyteczności publicznej, co jest podstawową zasadą europejskiej agendy cyfrowej i planu działania na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Państwa EU muszą zapewnić „większą dostępność” stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, poprzez uczynienie ich „postrzegalnymi, funkcjonalnymi, zrozumiałymi i rzetelnymi”. Norma dostępności zostanie określona w zharmonizowanej normie europejskiej. W sytuacji braku normy zharmonizowanej właściwe części wymogów normy europejskiej EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) powinny stanowić właściwą normę dostępności, uzupełnioną o specyfikacje techniczne dla mobilnych aplikacji.

Organy sektora publicznego muszą regularnie przedstawiać szczegółowe, wyczerpujące i jasne oświadczenie dotyczące zgodności ich stron internetowych i aplikacji mobilnych z niniejszą dyrektywą, obejmujące:

 • wyjaśnienia dotyczące niedostępnych elementów, a także informacje o dostępnych alternatywach;
 • opis mechanizmu umożliwiającego użytkownikowi poinformowanie o wszelkich przypadkach niezgodności z wymogami dyrektywy oraz zwrócenie się o informacje wykluczone z zakresu dyrektywy;
 • link do mechanizmu rozpatrywania skarg, jeżeli odpowiedź jest niedostateczna.

Państwa EU zobowiązane są także do:

 • ułatwiania stosowania wymogów dostępności na inne rodzaje stron internetowych lub aplikacji mobilnych objętych istniejącymi przepisami krajowymi;
 • ułatwiania prowadzenia programów szkoleń dotyczących dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych;
 • popularyzowania wiedzy na temat wymogów dostępności;
 • wymiany najlepszych praktyk, ułatwianej przez Komisję Europejską;
 • zapewnienia dostępności skutecznego postępowania wykonawczego;
 • wprowadzenia w życie przepisów niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie do dnia 23 września 2018 r.

Państwa EU mogą utrzymywać lub wprowadzać przepisy wykraczające poza minimalne wymogi dyrektywy.

Wyjątki

Dyrektywa nie ma zastosowania do nadawców publicznych ani organizacji pozarządowych, które nie świadczą usług niezbędnych dla społeczności lub skierowanych szczególnie do osób niepełnosprawnych. Ponadto nie ma zastosowania do następujących elementów treści:

 • formaty plików dokumentów biurowych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że są potrzebne celem prowadzenia procedur administracyjnych przez zainteresowany organ sektora publicznego;
 • audio lub wideo opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 • audio lub wideo nadawane na żywo;
 • internetowe usługi mapowania, o ile podstawowe informacje nawigacyjne dostarczane są w dostępny sposób;
 • treści pochodzące od stron trzecich, niekontrolowane przez zainteresowany organ sektora publicznego;
 • powielanie pozycji ze zbiorów dziedzictwa ani rękopisów w określonych okolicznościach;
 • treści ekstranetów i intranetów przeznaczonych tylko dla ograniczonego kręgu odbiorców, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. do czasu dużej ich aktualizacji;
 • strony internetowe nieuaktualniane ani nieedytowane po dniu 23 września 2019 r. (archiwa), jeżeli ich treść nie jest potrzebna dla celów prowadzenia procedur administracyjnych.

Państwa EU mogą wyłączyć z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy strony internetowe i aplikacje mobilne szkół, przedszkoli lub żłobków, z wyjątkiem treści związanych z podstawowymi funkcjami administracyjnymi w internecie.

Monitorowanie

Państwa EU muszą monitorować zgodność w oparciu o metodykę, która zostanie przyjęta przez Komisję do dnia 23 grudnia 2018 r. Metodyka powinna obejmować:

 • cykliczność monitorowania i ustalenia dotyczące pobierania próby stron;
 • dobór próby stron internetowych, treści tych stron oraz treści aplikacji mobilnych;
 • opis sposobu, w jaki należy wykazać zgodność lub brak zgodności;
 • w przypadku stwierdzenia niedociągnięć – mechanizm, dzięki któremu organy sektora publicznego mogą skorygować te niedociągnięcia; oraz
 • ustalenia dotyczące badań automatycznych, ręcznych i badań użyteczności.

Sprawozdawczość

Do dnia 23 grudnia 2021 r., a następnie co trzy lata państwa EU przedkładają Komisji sprawozdanie z wyników monitorowania i informacje na temat stosowania postępowania wykonawczego. Pierwsze sprawozdanie powinno także obejmować:

 • ustalenia dotyczące konsultacji z zainteresowanymi stronami (organizacjami reprezentującymi interesy osób niepełnosprawnych i osób starszych, partnerami społecznymi, sektorem i innymi) w przedmiocie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych;
 • procedury ogłaszania zmian w polityce dostępności;
 • doświadczenia i ustalenia związane z wdrożeniem dyrektywy; oraz
 • informacje o szkoleniach i działaniach popularyzatorskich.

Treść wszystkich sprawozdań jest podawana do wiadomości publicznej w dostępnym formacie. Przeglądu stosowania dyrektywy Komisja dokona przed dniem 23 czerwca 2022 r.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 22 grudnia 2016 r. Państwa EU muszą wprowadzić jej przepisy do prawa krajowego do dnia 23 września 2018 r. Wprowadzą je w następującej kolejności:

 • od dnia 23 września 2019 r. dla stron internetowych opublikowanych po dniu 22 września 2018 r.;
 • od dnia 23 września 2020 r. dla wszystkich pozostałych stron internetowych organów sektora publicznego;
 • od dnia 23 czerwca 2021 r. dla mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1–15)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 – Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji (COM(2016) 179 final z 19.4.2016)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier (COM(2010) 636 final z 15.11.2010)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejska agenda cyfrowa (COM(2010) 245 final/2 z 26.8.2010)

Ostatnia aktualizacja: 18.01.2018

Top