EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dyrektywą w sprawie przejrzystości jednolitego rynku

Dyrektywą w sprawie przejrzystości jednolitego rynku

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa (UE) 2015/1535 – procedura udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

  • Nakłada na organy krajowe obowiązek informowania Komisji Europejskiej o wszelkich nowych projektach przepisów technicznych dla produktów oraz usług społeczeństwa informacyjnego przed ich wprowadzeniem do prawa krajowego. Dyrektywa dopuszcza pewne wyjątki.
  • Ma na celu zapobieganie tworzeniu nowych barier w handlu.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Kraje UE mają obowiązek informowania Komisji Europejskiej o wszelkich projektach przepisów technicznych, które zamierzają wprowadzić.
  • Komisja niezwłocznie informuje inne kraje UE za pośrednictwem systemu informacji o przepisach technicznych (TRIS).
  • Następnie rozpoczyna się trzymiesięczny okres stosowania zasady wstrzymania, w którym kraj UE nie może przyjąć proponowanego projektu przepisów technicznych. Okres ten może zostać przedłużony do 4, 6, 12, a nawet 18 miesięcy, w zależności od danego przypadku.
  • W tym czasie Komisja oraz inne kraje UE badają projekt przepisów i mogą podjąć odpowiednie działania.
  • Z naglących powodów, spowodowanych przez poważne i nieprzewidziane okoliczności, kraj UE może przyjąć przepisy techniczne bez zachowania okresu stosowania zasady wstrzymania (tryb pilny).
  • Co dwa lata Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy.
  • Dyrektywa powołuje Stały Komitet, złożony z przedstawicieli krajów UE, którego przewodniczący jest przedstawicielem Komisji.
  • Komitet spotyka się przynajmniej dwa razy do roku. Jego zadaniem jest doradzanie Komisji w kwestii unikania barier w handlu oraz badanie wszelkich zagadnień dotyczących wdrożenia niniejszej dyrektywy.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa 98/34/WE została uchylona i zastąpiona dyrektywą (UE) 2015/1535 od dnia 7 października 2015 r.

KONTEKST

Cel procedury 2015/1535

AKT

Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1–15)

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2016

Top