EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych

This summary has been archived and will not be updated. See 'Unijne prawo o zdrowiu zwierząt' for an updated information about the subject.

Przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 w sprawie formalności dotyczących podróżowania ze zwierzętami domowymi między krajami UE

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Celem rozporządzenia jest uproszczenie formalności dla właścicieli psów, kotów i fretek dotyczących podróżowania ze zwierzętami.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Nowy akt prawny dotyczy przemieszczania „o charakterze niehandlowym” zwierząt domowych do kraju UE z innego kraju UE, z terytorium lub państwa trzeciego. Opiera się on na istniejącym systemie paszportów dla zwierząt i wprowadza nowy wzór paszportu.
 • Koty, psy i fretki mogą podróżować z właścicielem na obszarze UE, pod warunkiem posiadania paszportu, który zawiera dowód ich tożsamości oraz ich szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • Zwierzęta domowe mogą podróżować między państwami UE pod następującymi warunkami:
  • są oznakowane (za pomocą transpondera* lub tatuażu),
  • są zaszczepione przeciwko wściekliźnie,
  • zastosowano wobec nich wszelkie profilaktyczne środki zdrowotne w odniesieniu do chorób innych niż wścieklizna,
  • posiadają paszport wypełniony i wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii.
 • Specyfikacje dotyczące nowego paszportu zostały określone przez Komisję Europejską w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 577/2014. Paszport zawiera następujące informacje:
  • umiejscowienie transpondera lub tatuażu, a także kod alfanumeryczny podawany przez transponder lub widniejący na tatuażu,
  • imię, gatunek, rasę, płeć, umaszczenie, datę urodzenia i wszelkie cechy charakterystyczne danego zwierzęcia domowego,
  • dane właściciela i upoważnionego lekarza weterynarii,
  • informacje dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • Aby wjechać na teren UE, zwierzęta domowe z państw trzecich muszą spełniać te same warunki minimalne. W zależności od statusu państwa trzeciego w odniesieniu do wścieklizny mogą występować dodatkowe ścisłe wymogi, które należy spełnić, w tym badanie krwi wykonane po szczepieniu i zweryfikowane przez zatwierdzone laboratorium.
 • · . Istniejący wcześniej wzór paszportu zachowa ważność, jeżeli został wydany przed dniem 29 grudnia 2014 r.
 • W przypadku wystąpienia wścieklizny lub choroby innej niż wścieklizna zawieszone mogą zostać przemieszczanie lub tranzyt o Nowy akt prawny dotyczy zwierząt domowych z całego lub części terytorium danego państwa UE lub państwa trzeciego.
 • Państwa UE przedstawią opinii publicznej jasne i łatwo dostępne informacje dotyczące wymogów mających zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz przepisy dotyczące kontroli zgodności takiego przemieszczania. Dodatkowo opublikują te informacje w Internecie.

Wyjątki

 • Państwa członkowskie mogą dopuścić przemieszczanie o charakterze niehandlowym na swoje terytorium z innego kraju UE zwierząt domowych, które albo są:
  • w wieku poniżej 12 tygodni i nie zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie lub
  • w przedziale wieku między 12 a 16 tygodniem i zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie, ale nie spełniają jeszcze wymogów prawa dotyczących ważności szczepienia.
 • Z wyjątkiem przypadków, w których właściciele mogą udowodnić, że zwierzęta podróżują w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych lub wystawach, może im towarzyszyć maksymalnie 5 zwierząt domowych.

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 2016/429 uchyla Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 ze skutkiem od 21 kwietnia 2021.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 29 grudnia 2014.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na:

* KLUCZOWE POJĘCIE

transponder: pasywne, przeznaczone wyłącznie do odczytu urządzenie identyfikujące o częstotliwości radiowej

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 1–26)

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 109–148)

Kolejne zmiany do Rozporządzenia (UE) nr 577/2013 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1–208)

Ostatnia aktualizacja: 04.07.2016

Top