EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Unijne statystyki w sprawie dochodów i warunków życia

This summary has been archived and will not be updated. See 'Statystyki z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie' , 'Statystyki europejskie dotyczące osób i gospodarstw domowych' for an updated information about the subject.

Unijne statystyki w sprawie dochodów i warunków życia

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 — statystyki Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Niniejsze rozporządzenie ustanawia system gromadzenia i opracowywania danych statystycznych w sprawie dochodów i warunków życia w Unii Europejskiej (UE), pod nazwą EU-SILC.
 • Dane te służą monitorowaniu postępów strategii „Europa 2020”, a zwłaszcza jej celu zmniejszania ubóstwa, dlatego ważne jest, aby umożliwić porównywanie gromadzonych danych poprzez zapewnienie harmonizacji zasad ich gromadzenia i opracowywania.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • System EU-SILC ma na celu gromadzenie aktualnych danych przekrojowych* i danych dotyczących zmian w czasie* dotyczących dochodów oraz poziomu i rozmieszczenia ubóstwa, a także wykluczenia społecznego na poziomie europejskim.
 • System EU-SILC zawiera przekrojowe dane dotyczące dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego i innych warunków życia, a także dane dotyczące zmian w czasie ograniczone do dochodów, pracy oraz ograniczonej liczby niepieniężnych wskaźników wykluczenia społecznego (np. problemy związane z przetrwaniem do końca miesiąca, rozmiary długu i wymuszony brak artykułów pierwszej potrzeby).
 • Dane przekrojowe i dotyczące zmian w czasie są oparte na próbach probabilistycznych, które są reprezentatywne na poziomie krajowym.
 • Niniejsze rozporządzenie ustanawia zestaw zasad definiujących zharmonizowane wykazy docelowych pierwotnych i wtórnych zmiennych przekazywanych przez kraje UE do urzędu statystycznego Komisji Europejskiej (Eurostat):
  • pierwotne zmienne są gromadzone corocznie i obejmują, na poziomie gospodarstw domowych, dane podstawowe, związane z mieszkaniem, dotyczące niedostatku materialnego i dochodów, a na poziomie poszczególnych osób — dane podstawowe, dotyczące edukacji, zdrowia, pracy i dochodów;
  • wtórne zmienne, gromadzone co 4 lata lub rzadziej, obejmują informacje na poziomie gospodarstw domowych lub poszczególnych osób dotyczące aspektów, takich jak warunki lokalowe, dziedziczenie ubóstwa i niedostatek materialny.
 • Aby umożliwić wielowymiarową analizę na poziomie gospodarstw domowych i osób, a zwłaszcza by zbadać główne kwestie problematyki społecznej, które są nowe i wymagają szczególnych badań, wszystkie dane dotyczące gospodarstw domowych i jednostek są skorelowane w składniku przekrojowym i w składniku dotyczącym zmian w czasie.
 • Kraje UE dążą do zapewnienia, aby czas trwania zbioru danych był taki sam jak w roku poprzednim.
 • Przez pierwsze 4 lata funkcjonowania systemu EU-SILC kraje UE otrzymały od UE wkład finansowy przeznaczony na koszty wykonywanych prac.
 • Eurostat może udostępniać poufne dane lub publikować zestawy anonimowych danych jednostkowych ze źródła EU-SILC, do celów naukowych.
 • Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, złożony z ekspertów krajowych, wspiera Komisję, która mu przewodniczy. Komitet podejmuje decyzje na temat docelowych obszarów wtórnych objętych systemem.
 • Niniejsze rozporządzenie było zmieniane trzy razy, w celu uwzględnienia:
  • poszerzenia UE o dziesięć nowych krajów w 2004 r.;
  • dalszego poszerzenia UE o Bułgarię i Rumunię w 2007 r., oraz
  • włączenia Chorwacji w 2013 r.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 23 lipca 2003 r.

KONTEKST

System EU-SILC uruchomiono w 2003 r. Obejmował on wtedy sześć krajów UE (Belgię, Danię, Grecję, Irlandię, Luksemburg i Austrię) oraz Norwegię. System EU-SILC stanowi integralny element Europejskiego Systemu Statystycznego. Na przestrzeni lat jego zakres poszerzał się i obecnie obejmuje 28 krajów UE, trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Norwegia i Szwajcaria), a także byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii, Serbię i Turcję.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Dane przekrojowe: dane odnoszące się do danego czasu lub okresu. Dane te mogą być uzyskane z przekrojowych prób badawczych i mogą być łączone z danymi rejestrowymi (tj. z danymi dotyczącymi osób, gospodarstw domowych lub prywatnych miejsc zamieszkania uzyskanymi z administracyjnych lub statystycznych rejestrów).

Dane dotyczące zmian w czasie: dane odnoszące się do zmian w czasie na poziomie indywidualnym, obserwowanych okresowo przez pewien czas. Mogą one pochodzić z badań przekrojowych zawierających próby rotacyjne, kiedy to badania nad jednostkami raz wybranymi są kontynuowane, lub z badań panelowych. Mogą być one łączone z danymi rejestrowymi.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1–9)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2003 z dnia 21 października 2003 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC), w odniesieniu do definicji i uaktualnionych definicji (Dz.U. L 298 z 17.11.2003, s. 1–22)

Zob. tekst skonsolidowany

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2003 z dnia 21 października 2003 r. wprowadzające rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w zakresie aspektów pracy w terenie i procedur przypisywania (Dz.U. L 298 z 17.11.2003, s. 23–28)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2003 z dnia 21 października 2003 r. wprowadzające rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w zakresie pobierania próbek i zasad dalszego śledzenia (Dz.U. L 298 z 17.11.2003, s. 29–33)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1983/2003 z dnia 7 listopada 2003 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w zakresie wykazu pierwotnych zmiennych docelowych (Dz.U. L 298 z 17.11.2003, s. 34–85)

Zob. tekst skonsolidowany

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2004 z dnia 5 stycznia 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do szczegółowej zawartości sprawozdań pośrednich i końcowych dotyczących jakości (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 42–56)

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2016

Top