EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nowa żywność – przepisy obowiązujące od 2018 roku

Nowa żywność – przepisy obowiązujące od 2018 roku

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • Ustanowiono w nim przepisy dotyczące wprowadzania nowej żywności* na rynek w Unii Europejskiej (UE). Przepisy te mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia człowieka oraz interesów konsumentów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Przedsiębiorstwa spożywcze muszą ustalić, czy dany produkt, który zamierzają wprowadzić na rynek, objęty jest zakresem tego aktu prawnego. Jeżeli nie mają co do tego pewności, wówczas:
  • mogą zasięgnąć opinii organów państwa, którego dotyczy dany rynek, przekazując im wszelkie niezbędne informacje;
  • organy krajowe danego państwa mogą skonsultować przedmiotową kwestię zarówno ze swoimi odpowiednikami w innych państwach UE, jak i Komisją Europejską.
 • Komisja musi ustanowić pozytywny wykaz dozwolonej nowej żywności do dnia 1 stycznia 2018 r. oraz aktualizować taki wykaz regularnie.
 • Dozwolony produkt nie może:
  • stwarzać ryzyka dla zdrowia ludzi potwierdzonego w oparciu o dowody naukowe;
  • wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności jeżeli dany produkt przeznaczony jest do zastąpienia innej żywności, a nastąpiła znacząca zmiana w wartości odżywczej;
  • podczas zwykłego spożycia być niekorzystny dla konsumenta pod względem żywieniowym, w przypadku gdy zastępuje inną żywność.
 • Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na wprowadzenie nowej żywności na rynek może zostać uruchomione zarówno przez wnioskodawcę (państwo UE, państwo trzecie lub stronę zainteresowaną), jak i Komisję.
 • Wniosek musi zawierać szczegółowe informacje, takie jak nazwa i opis nowej żywności, jej szczegółowy skład, proces produkcji oraz dowody naukowe, które potwierdzają, iż dana żywność nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.
 • Komisja może się zwrócić do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności o opinię dotyczącą bezpieczeństwa nowej żywności.
 • Komisja przedstawia wydaną przez siebie ostateczną opinię w sprawie zezwolenia na nową żywność Stałemu Komitetowi ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy. Zatwierdzenie nowego produktu przez ww. Komitet jest niezbędne przed dodaniem produktu do pozytywnego wykazu żywności.
 • Przepisy szczególne mają zastosowanie do tradycyjnej żywności z państw trzecich, którą to żywność podmioty działające na tamtejszym rynku spożywczym lub importerzy zamierzają sprzedać na terenie UE.
 • Przepisy te nie mają zastosowania do:

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Nowa żywność: żywność, której nie stosowano w znacznym stopniu w UE do spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 1997 r. Powyższa definicja obejmuje szeroki zakres produktów, takich jak żywność o nowej lub celowo zmodyfikowanej strukturze molekularnej, żywność uzyskana za pomocą procesów produkcji używanych w przypadku nowej żywności (pieczywo naświetlane promieniami UV celem zwiększenia zawartości witaminy D) lub produkowana z drobnoustrojów, grzybów lub wodorostów (np. zastosowanie mikroalgi Schizochytrium jako alternatywnego źródła kwasu dokozaheksaenowego w takich produktach, jak batony zbożowe, tłuszcze spożywcze itd.).

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz.U. L 327 z 11.12.2015, s. 1–22)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2468 z dnia 20 grudnia 2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej żywności z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności (Dz.U. L 351 z 30.12.2017, s. 55–63)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2469 z dnia 20 grudnia 2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe dotyczące wniosków, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz.U. L 351 z 30.12.2017, s. 64–71)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz.U. L 351 z 30.12.2017, s. 72–201)

Ostatnia aktualizacja: 04.04.2018

Top