EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rozstrzyganie sporów między konsumentami a przedsiębiorcami związanych z zakupami internetowymi

Rozstrzyganie sporów między konsumentami a przedsiębiorcami związanych z zakupami internetowymi

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

  • Celem rozporządzenia jest stworzenie platformy (portalu) poświęconejinternetowemu rozstrzyganiu sporów (online dispute resolution – ODR) na poziomie UE.
  • Konsumenci i przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać tę platformę do rozstrzygania sporów w wypadku problemów z produktem lub usługą, którą zakupili w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej (UE).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W procedurze składania skarg uczestniczą obie strony oraz uzgodniony przez nie organ mediacyjny (stosujący alternatywne metody rozstrzygania sporów – alternative dispute resolution – ADR). Organy takie, w tym niektóre działające w internecie, wskazują bezstronny podmiot, na przykład rzecznika praw obywatelskich lub mediatora. Ich zadaniem jest zaproponowanie i lub narzucenie rozwiązania bądź doprowadzenie do spotkania stron w celu znalezienia rozwiązania.

Całe postępowanie może zostać szybko przeprowadzone w internecie, dlatego rozstrzygnięcie większości sporów powinno trwać nie więcej niż 90 dni.

Platforma ODR

Komisja Europejska stworzy, będzie prowadzić i utrzymywać platformę ODR. Zostanie ona uruchomiona w styczniu 2016 r. i będzie:

  • interaktywna i przyjazna dla użytkownika,
  • dostępna dla wszystkich konsumentów i przedsiębiorstw w UE,
  • dostępna we wszystkich językach urzędowych UE ,
  • bezpłatna .

Platforma pełni kilka funkcji. Należą do nich: udostępnienie internetowego formularza skargi; informowanie o skardze stronę, przeciwko której wniesiono skargę; wskazywanie krajowych organów mediacyjnych; oraz elektroniczne narzędzie rozpatrywania skarg.

Każde państwo UE musi wyznaczyć jeden punkt kontaktowy ds. ODR z co najmniej dwoma doradcami ODR. Komisja stworzy również sieć punktów kontaktowych ds. ODR.

Po złożeniu internetowego formularza skargi na platformie ODR platforma nawiązuje kontakt ze stroną, przeciwko której wniesiono skargę, i prosi ją o odpowiedź. Skarga zostanie również przesłana do organu mediacyjnego uzgodnionego przez strony. Jeżeli organ mediacyjny zgodzi się zająć danym sporem, będzie on starał się rozstrzygnąć spór szybko i poinformuje platformę ODR o wynikach postępowania.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Platforma ODR jest dostępna za pośrednictwem portalu Twoja Europa. Na stronie podane też będą linki do krajowych organów mediacyjnych utworzonych i zgłoszonych do Komisji Europejskiej zgodnie z dyrektywą UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR).

Rozporządzenie ODR i dyrektywa ADR zostały przyjęte w maju 2013 r.

Platforma ODR dostępna jest dla konsumentów i przedsiębiorców od 15 lutego 2016 r.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 9 stycznia 2016 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 1–12)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2013/11/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 63–79)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1051 z dnia 1 lipca 2015 r. dotyczące rozwiązań w zakresie korzystania z funkcjonalności platformy internetowego rozstrzygania sporów, rozwiązań dotyczących elektronicznego formularza skargi i rozwiązań w zakresie współpracy między punktami kontaktowymi przewidzianymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Dz.U. L 171 z 2.7.2015, s. 1–4)

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2016

Top