EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tymczasowe i ruchome stanowiska pracy

Tymczasowe i ruchome stanowiska pracy

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 92/57/EWG – minimalne wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

 • Ma ona na celu promowanie lepszych warunków pracy na budowach, gdzie pracownicy mogą być narażeni na szczególnie duże zagrożenia.
 • Zgodnie z nią:
  • należy wziąć pod uwagę względy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas projektowania oraz realizacji inwestycji;
  • należy wdrożyć łańcuch odpowiedzialności obejmujący wszystkie osoby biorące udział w inwestycji w celu zapobieżenia jakimkolwiek zagrożeniom.
 • Jest to ósma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu dyrektywy ramowej 89/391/EWG, która wprowadza ogólne zasady służące poprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w pracy.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Dyrektywa ma zastosowanie do tymczasowych lub ruchomych budów* we wszystkich sektorach działalności, publicznych jak i prywatnych, w tym w sektorach: przemysłowym, rolnictwa, handlowym, administracyjnym, usług, edukacyjnym, kulturalnym i rekreacji.

Dyrektywy nie stosuje się do wierceń i eksploatacji złóż w przemyśle wydobywczym.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Inwestor* lub inwestor zastępczy* jest zobowiązany do:

 • wyznaczenia co najmniej jednego koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na każdej budowie, na której prace prowadzi więcej niż jeden inwestor. Koordynator jest zobowiązany do dopilnowania, aby przed rozpoczęciem prac na budowie został sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • przekazać wstępne zawiadomienie (sporządzone zgodnie z załącznikiem III do niniejszej dyrektywy) w przypadków budów, na których planuje się prowadzenie prac trwających dłużej niż trzydzieści dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych ma być więcej niż dwudziestu pracowników, lub na których planowany zakres prac przekracza 500 osobodni.

Przygotowanie inwestycji

Inwestor albo inwestor zastępczy zobowiązany jest do uwzględnienia ogólnych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podanych w dyrektywie 89/391/EWG w trakcie:

 • etapu przygotowania inwestycji w miejscu pracy;
 • dokonywania wyborów architektonicznych i organizacyjnych;
 • różnych etapów prac.

Koordynatorzy zobowiązani są:

 • zapewnić wprowadzanie podstawowych zasad prewencji:
 • sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • przygotować dokument zawierający właściwe informacje, które należy wziąć pod uwagę we wszystkich kolejnych pracach.

Realizacja inwestycji

W trakcie realizacji inwestycji koordynatorzy zobowiązani są:

 • zapewnić, aby pracodawcy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek* stosowali właściwe zasady prewencji i przestrzegali, tam gdzie jest to wymagane, zasad zawartych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • organizować współpracę między pracodawcami w sprawach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • kontrolować prawidłowość wprowadzania planów pracy;
 • podejmować niezbędne kroki w celu uniemożliwienia wstępu na budowę osobom nieupoważnionym.

Odpowiedzialność inwestora, inwestora zastępczego i pracodawcy

Fakt wyznaczenia koordynatora nie zwalania inwestora lub inwestora zastępczego z odpowiedzialności za kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia:

 • pracodawcy są zobowiązani przestrzegać minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obowiązujących na budowach, jak określono w załączniku IV (w kwestiach takich jak instalacje rozdziału energii, drogi i wyjścia ewakuacyjne, wentylacja, temperatura, drogi i drzwi, sprzęt sanitarny itp.). Są również zobowiązani uwzględnić zalecenia koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • osoby prowadzące działalność na własny rachunek są zobowiązane przestrzegać wymogów bezpieczeństwa, zwłaszcza tych dotyczących używania sprzętu roboczego i środków ochrony indywidualnej.

Informowanie pracowników, konsultowanie się z nimi oraz ich udział

Zgodnie z dyrektywą 89/391/EWG:

 • pracownicy i/lub ich przedstawiciele muszą być w sposób zrozumiały informowani o wszystkich działaniach podjętych w celu zapewnienia im bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowach;
 • w razie konieczności należy się konsultować z pracownikami i/lub ich przedstawicielami w kwestiach objętych niniejszą dyrektywą.

Dyrektywa zmieniająca

Dyrektywa 2007/30/WE uprościła wymogi w zakresie przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań z wdrażania dyrektywy 89/391/EWG i jej poszczególnych dyrektyw szczegółowych. Obecnie państwa UE co pięć lat sporządzają jednolite sprawozdanie dotyczące wdrażania wszystkich tych dyrektyw.

Opracowanie na temat wdrożenia dyrektywy opublikowano w 2017 r.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 17 lipca 1992 r., przy czym do porządku krajowego państw UE miała zostać włączona do dnia 31 grudnia 1993 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Tymczasowe lub ruchome budowy: wszystkie budowy, na których są wykonywane prace budowlano-inżynieryjne (niepełną listę takich prac podano w załączniku I).
Inwestor: dowolna osoba fizyczna lub prawna, dla której realizowana jest inwestycja.
Inwestor zastępczy: dowolna osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za projektowanie i/lub wykonawstwo i/lub nadzór nad wykonaniem inwestycji, działająca w imieniu inwestora.
Osoba prowadząca działalność na własny rachunek: dowolna osoba niebędąca pracownikiem bądź pracodawcą, która uczestniczy zawodowo w procesie realizacji inwestycji.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 245 z 26.8.1992, s. 6–22)

Kolejne zmiany do dyrektywy 92/57/EWG zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENT POWIĄZANY

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1–8)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 26.11.2018

Top