EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Analiza proporcjonalności dla nowych przepisów dotyczących zawodów

Analiza proporcjonalności dla nowych przepisów dotyczących zawodów

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa (UE) 2018/958 — analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Dyrektywa określa zasady ocen proporcjonalności przeprowadzanych przez kraje UE przed wprowadzeniem nowych lub zmianą obowiązujących przepisów dotyczących zawodów.

Dyrektywa ma na celu:

 • zapobieganie nieuzasadnionym ograniczeniom dostępu do zawodów regulowanych lub wykonywania tych zawodów;
 • zapewnienie:
  • przejrzystości;
  • właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zawody regulowane

 • Dyrektywa ma zastosowanie do nowych przepisów w krajach UE, które ograniczają dostęp do zawodów regulowanych lub wykonywania tych zawodów.
 • Zawód regulowany oznacza, że dostęp do działalności zawodowej lub zespołu działalności zawodowych oraz wykonywanie takiej działalności są ograniczone, na mocy przepisów, do osób posiadających szczególne kwalifikacje zawodowe. Dotyczy to również używania tytułów zawodowych, które ograniczone jest do osób posiadających szczególne kwalifikacje zawodowe.

Interes publiczny

Kraje UE muszą zapewnić, aby nowe lub zmieniane przepisy były uzasadnione i proporcjonalne z punktu widzenia celów interesu publicznego uznanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, takich jak:

 • porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne i zdrowie publiczne;
 • ochrona konsumentów, usługobiorców i pracowników;
 • zabezpieczenie skuteczności nadzoru podatkowego;
 • walka z nadużyciami finansowymi i zapobieganie uchylaniu się od opodatkowania i unikanie opodatkowania;
 • ochrona środowiska.

Wstępna ocena nowych środków i ich późniejsze monitorowanie

Kraje UE są zobowiązane do:

 • przeprowadzenia oceny proporcjonalności środka przed wprowadzeniem nowych lub zmianą obowiązujących przepisów ustawodawczych, wykonawczych lub administracyjnych;
 • monitorowania zgodności takich środków z zasadą proporcjonalności po ich przyjęciu.

Ocena

Ocena musi:

 • zawierać wystarczająco szczegółowe wyjaśnienie, aby umożliwić ocenę zgodności z zasadą proporcjonalności;
 • być przeprowadzana na podstawie danych jakościowych i, jeśli to możliwe, ilościowych;
 • być przeprowadzana w obiektywny i niezależny sposób.

Proporcjonalność

Przeprowadzając ocenę proporcjonalności nowych lub zmienianych przepisów, kraje UE muszą rozważyć różne kryteria oceny proporcjonalności określone przez Trybunał Sprawiedliwości, w tym:

 • czy środek może przyczynić się do osiągnięcia celu interesu publicznego oraz czy dąży się do osiągnięcia tego celu w sposób spójny i systematyczny w przypadku porównywalnych czynności;
 • czy obowiązujące przepisy, takie jak przepisy prawa z zakresu bezpieczeństwa produktów lub prawa ochrony konsumentów, są niewystarczające do osiągnięcia założonego celu;
 • wpływ na swobodny przepływ osób i usług w UE, na wybór dla konsumentów oraz na jakość świadczonych usług;
 • czy zastosowanie mniej restrykcyjnych środków może przyczynić się do osiągnięcia celu interesu publicznego;
 • skutki nowych przepisów w połączeniu z innymi przepisami.

Przejrzystość

Przed wprowadzeniem nowych przepisów kraje UE muszą:

 • udostępnić informacje stosownym zainteresowanym stronom; oraz
 • umożliwić im przedstawienie uwag.

Powody uznania przepisów za proporcjonalne należy odnotowywać w bazie danych zawodów regulowanych i podawać do wiadomości publicznej.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 29 lipca 2018 r., przy czym do porządku krajowego krajów UE ma zostać włączona do dnia 30 lipca 2020 r.

KONTEKST

Dyrektywa jest częścią „pakietu środków”, którego celem jest ułatwienie przedsiębiorcom i specjalistom świadczenia usług na rzecz konsumentów w UE. Pakiet, opublikowany 10 stycznia 2017 r., zawiera dwa dodatkowe wnioski ustawodawcze:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów (Dz.U. L 173 z 9.7.2018, s. 25–34)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22–142)

Kolejne zmiany dyrektywy 2005/36/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2018

Top