EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji ze statków

Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji ze statków

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia zasady dotyczące unijnego systemu dokładnego monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRW) emisji gazów cieplarnianych i innych istotnych informacji pochodzących z dużych statków korzystających z portów w Unii Europejskiej (UE).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

 • Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich statków towarowych i pasażerskich o pojemności brutto przekraczającej 5000 ton, zawijających do portów na terenie Unii Europejskiej.
 • W świetle Europejskiego Zielonego Ładu (zob. streszczenie) i w następstwie zmian wprowadzonych rozporządzeniem (UE) 2023/957, które przewiduje monitorowanie dodatkowych gazów cieplarnianych i emisji z dalszych kategorii statków, rozporządzenie to będzie miało zastosowanie od 2025 roku również do:
  • drobnicowców o pojemności brutto poniżej 5000 ton, lecz nie mniejszej niż 400 ton;
  • statków morskich o pojemności brutto wynoszącej co najmniej 400 ton.
 • Do 31 grudnia 2024 roku Komisja Europejska dokona oceny, czy należy uwzględnić dodatkowe statki o pojemności brutto poniżej 5000 ton, lecz nie mniejszej niż 400 ton.
 • Regulacje dotyczące monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRW) dotyczą emisji CO2, jednak od 2024 roku uwzględniane będą także emisje gazów innych niż CO2 (metanu i podtlenku azotu).
 • Przepisy obejmują emisje ze statków zarówno na morzu, jak i na nabrzeżu.

Monitorowanie

 • Każdego roku armatorzy muszą monitorować emisje i inne istotne dane dotyczące każdego ze swoich statków objętych rozporządzeniem.
 • W celu zapewnienia, że monitorowanie jest prowadzone w sposób spójny i porównywalny, armatorzy muszą udokumentować wybraną metodykę w planie monitorowania. Metody monitorowania emisji gazów cieplarnianych i inne istotne informacje zostały określone w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) 2015/757.
 • Plan monitorowania musi zawierać pełną i przejrzystą dokumentację dotyczącą m.in. różnych źródeł emisji CO2 na statku oraz procedury określania danych dotyczących działalności w odniesieniu do każdego rejsu (tzn. pokonaną odległość, liczbę pasażerów, szczegóły dotyczące przewożonego ładunku, czas spędzony na morzu itp.).
 • Armatorzy muszą przygotować plan monitorowania dla każdego ze swoich statków objętych rozporządzeniem.

Sprawozdawczość

 • Każdego roku armatorzy muszą przedkładać raporty dotyczące emisji zweryfikowane przez niezależne podmioty Komisji i władzom państw bandery*.
 • Statki, które zawinęły do portów na terytorium Unii Europejskiej w trakcie poprzedniego okresu sprawozdawczego, muszą posiadać na pokładzie ważny dokument potwierdzający zgodność z wymogami MRW.
 • Począwszy od 2025 roku, do 31 marca każdego roku, armatorzy będą mieli obowiązek przedkładać zweryfikowany raport za cały okres sprawozdawczy w odniesieniu do każdego statku, za który ponoszą odpowiedzialność:
  • stosownemu organowi administracyjnemu;
  • organom odpowiednich państw bandery w przypadku statków pływających pod banderą państw członkowskich UE; oraz
  • Komisji.
 • Począwszy od 2025 roku, do 31 marca każdego roku, armatorzy powinni również przekazywać właściwemu organowi administracyjnemu zestawienie danych dotyczących emisji na poziomie przedsiębiorstwa. Zestawienia te powinny obejmować emisje ze wszystkich statków pozostających w ich gestii w okresie sprawozdawczym obejmującym poprzedni rok i powinny być zgłaszane zgodnie z dyrektywą w sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) (dyrektywa 2003/87/WE – zob. streszczenie) w odniesieniu do działalności związanej z transportem morskim.

Włączenie emisji z transportu morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji

 • W świetle Europejskiego Zielonego Ładu i nowelizacji dyrektywy EU ETS na mocy dyrektywy (UE) 2023/959, emisje z transportu morskiego zostaną włączone w zakres unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji od 2024 roku.
 • Unijny system handlu uprawnieniami do emisji obejmie statki towarowe i pasażerskie o pojemności brutto wynoszącej co najmniej 5000 ton od 2024 roku, a także statki morskie o pojemności brutto wynoszącej co najmniej 5000 ton od 2027 roku.
 • System ten początkowo obejmie emisje CO2 generowane przez statki. Od 2026 roku będzie obejmował także emisje metanu i podtlenku azotu.
 • Aby zagwarantować płynne wdrożenie systemu, obowiązuje okres przejściowy. Przedsiębiorstwa żeglugowe będą ponosić koszty 40% swoich emisji zgłoszonych za rok 2024, 70% emisji zgłoszonych za rok 2025 i 100% emisji zgłoszonych za rok 2026 i lata następne.
 • System będzie uwzględniał wszystkie emisje z podróży na terenie UE i z portów znajdujących się na jej terytorium, z kolei w przypadku podróży do państw trzecich lub z państw niebędących członkami UE uwzględniona zostanie tylko połowa emisji.

Ocena i przegląd

 • Komisja zobowiązana jest do publikowania rocznego sprawozdania na temat emisji gazów cieplarnianych i innych istotnych danych dotyczących transportu morskiego, w tym zbiorczych wyników zgłaszanych przez armatorów.
 • Komisja będzie co dwa lata dokonywać oceny ogólnego wpływu działalności żeglugowej na globalny klimat, w tym wskutek emisji lub oddziaływania gazów cieplarnianych innych niż CO2 i pyłów zawieszonych mogących przyczyniać się do globalnego ocieplenia, które nie są objęte rozporządzeniem.
 • Komisja dokona także przeglądu rozporządzenia do 31 grudnia 2024 roku.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 1 stycznia 2018 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Państwa bandery. Państwo, w którym zarejestrowano dany statek i zgodnie z którego prawem działa.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 55–76).

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) 2015/757 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 („Europejskie prawo o klimacie”) (Dz.U. L 243 z 9.7.2021, s. 1–17).

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejski Zielony Ład (COM(2019) 640 final z 11.12.2019).

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1927 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szablonów planów monitorowania, raportów na temat wielkości emisji i dokumentów zgodności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Komisji (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego (Dz.U. L 299 z 5.11.2016, s. 1–21).

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1928 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określania przewożonego ładunku w odniesieniu do kategorii statków innych niż statki pasażerskie, statki ro-ro i kontenerowce, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego (Dz.U. L 299 z 5.11.2016, s. 22–25).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/2072 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie czynności weryfikacyjnych i akredytacji weryfikatorów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego (Dz.U. L 320 z 26.11.2016, s. 5–24).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz.U. L 302 z 18.11.2010, s. 1–41).

Zob. tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (wersja przekształcona) (Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 57–100).

Zob. tekst skonsolidowany.

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32–46).

Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 26.06.2023

Top