Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0110

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013

COM/2018/0110 final - 2018/045 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2019

Bruksela, dnia 12.3.2018

COM(2018) 110 final

2018/0045(COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

{SWD(2018) 54 final}
{SWD(2018) 55 final}


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

Komisja przyjęła dziś pakiet środków służących pogłębieniu unii rynków kapitałowych wraz z towarzyszącym mu komunikatem „Dokończenie budowy unii rynków kapitałowych do roku 2019 – czas przyspieszyć realizację”. Pakiet ten obejmuje niniejszy wniosek i wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE 1 i dyrektywę 2011/61/UE 2 w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania, a także: wniosek w sprawie skutecznych unijnych ram dotyczących obligacji zabezpieczonych, wniosek w sprawie skutecznych unijnych ram dotyczących europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego, wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie prawa właściwego dla skuteczności przelewu wierzytelności wobec osób trzecich oraz komunikat w sprawie prawa właściwego dla skutków rozporządzających transakcji w obrocie papierami wartościowymi.

Niniejszy wniosek ma doprowadzić do zmniejszenia kosztów podejmowania działalności transgranicznej i przyczynić się do dalszej integracji jednolitego rynku funduszy inwestycyjnych. Zwiększona konkurencja w UE przyczyni się do zapewnienia inwestorom większego wyboru i lepszego stosunku jakości do ceny.

Niniejszy wniosek został zaplanowany w programie prac Komisji na 2018 r. 3 i należy go postrzegać w szerszym kontekście planu działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych 4 śródokresowego przeglądu planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych 5 , służących utworzeniu prawdziwego wewnętrznego rynku kapitałowego poprzez rozwiązanie problemu rozdrobnienia rynków kapitałowych, usunięcie barier regulacyjnych utrudniających finansowanie gospodarki oraz zwiększenie zasobów kapitału dostępnych przedsiębiorstwom. Bariery regulacyjne, a mianowicie wymogi państw członkowskich w zakresie wprowadzania do obrotu, opłaty urzędowe, a także wymagania administracyjne i wymagania dotyczące powiadomień stanowią istotne czynniki zniechęcające do prowadzenia transgranicznej dystrybucji funduszy. Bariery te zostały zidentyfikowane w odpowiedziach na zieloną księgę w sprawie unii rynków kapitałowych 6 , zaproszenie do zgłaszania uwag na temat ram regulacyjnych UE dotyczących usług finansowych 7 oraz konsultacje publiczne w sprawie barier dla transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych 8 .

Fundusze inwestycyjne są produktami inwestycyjnymi tworzonymi w wyłącznym celu polegającym na łączeniu kapitału wielu inwestorów i zbiorowym inwestowaniu tego kapitału za pośrednictwem portfela instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i inne papiery wartościowe. W UE fundusze inwestycyjne dzielą się na przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI) zarządzane przez zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI). UCITS dotyczy dyrektywa 2009/65/WE, a AFI są objęte zakresem dyrektywy 2011/61/UE. Dyrektywę 2011/61/UE uzupełniają ramy dotyczące funkcjonowania czterech rodzajów funduszy:

·rozporządzenie (UE) nr 345/2013 9 w sprawie europejskich funduszy venture capital;

·rozporządzenie (UE) nr 346/2013 10 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

·rozporządzenie (UE) 2015/760 11 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych; oraz

·rozporządzenie (UE) 2017/1131 12 w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Wspólnym celem tych przepisów jest w szczególności ułatwienie transgranicznej dystrybucji, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony inwestorów.

Przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych z UE umożliwiają zarządzającym funduszami inwestycyjnymi dystrybucję funduszy i, z pewnymi wyjątkami, zarządzanie funduszami w całej UE. Wprawdzie fundusze inwestycyjne z UE doświadczyły dynamicznego rozwoju i zarządzane przez nie aktywa wynoszą – według stanu na czerwiec 2017 r. – łącznie 14 310 mld EUR 13 , organizacja unijnego rynku funduszy inwestycyjnych wciąż w znacznym stopniu jest wyznaczona przez poszczególne rynki krajowe: 70 % wszystkich zarządzanych aktywów utrzymują fundusze inwestycyjne, które posiadają zezwolenie lub są zarejestrowane do celów dystrybucji wyłącznie na swoich rynkach krajowych. Jedynie 37 % UCITS i około 3 % AFI zarejestrowanych jest do celów dystrybucji w więcej niż trzech państwach członkowskich. W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi unijny rynek jest mniejszy pod względem zarządzanych aktywów. W UE istnieje jednak znacznie więcej funduszy (58 125 w UE w porównaniu z 15 415 w Stanach Zjednoczonych) 14 . Oznacza to, że fundusze z UE mają średnio znacznie mniejszy wolumen. Negatywnie wpływa to na korzyści skali, opłaty uiszczane przez inwestorów oraz sposób, w jaki rynek wewnętrzny funkcjonuje na potrzeby funduszy inwestycyjnych.

W niniejszym wniosku uwzględnia się też fakt, że istnieją również inne czynniki poza zakresem niniejszego wniosku, które utrudniają transgraniczną dystrybucję funduszy inwestycyjnych w UE. Czynniki te obejmują krajowe systemy podatkowe mające zastosowanie do funduszy inwestycyjnych i inwestorów, pionowe kanały dystrybucji oraz wynikające z czynników kulturowych preferowanie krajowych produktów inwestycyjnych.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Niniejszy wniosek przedstawia się wspólnie z wnioskiem dotyczącym dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania. Niniejszy wniosek dotyczy wyłącznie transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych. Wprowadza on nowe elementy do odpowiednich istniejących przepisów lub zmienia elementy już istniejące. Te nowe elementy lub zmiany są spójne z celami przepisów istniejących już w tej dziedzinie polityki, które mają na celu stworzenie jednolitego rynku funduszy inwestycyjnych oraz ułatwienie transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych. Wniosek ujednolica również przepisy dotyczące różnych rodzajów funduszy inwestycyjnych. W związku z tym spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki jest zachowana.

Spójność z innymi politykami Unii

Głównym priorytetem Komisji jest wzmocnienie gospodarki UE i pobudzenie inwestycji z myślą o tworzeniu miejsc pracy. Jednym z najważniejszych elementów planu inwestycyjnego dla Europy 15 , który ma na celu wzmocnienie europejskiej gospodarki i zachęcenie do inwestowania we wszystkich 28 państwach członkowskich, jest pogłębienie jednolitego rynku kapitałowego – stworzenie unii rynków kapitałowych. Bardziej rozwinięte i zintegrowane rynki kapitałowe polepszą dostęp przedsiębiorstw do kapitału, ułatwiając jednocześnie rozwój nowych możliwości inwestycyjnych dla oszczędzających.

Niniejszy wniosek przyczynia się do realizacji tego celu i stanowi priorytetowe działanie w ramach śródokresowego przeglądu planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych 16 , gdyż zawiera środki mające na celu usunięcie barier na rynkach kapitałowych. Przyczynia się on również do zwiększenia integracji rynków kapitałowych, ułatwiając inwestorom, zarządzającym funduszami i przedsiębiorstwom, w które inwestują inwestorzy, czerpanie pełnych korzyści z jednolitego rynku.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Niniejszy wniosek ustawodawczy wchodzi w zakres kompetencji dzielonych zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Podstawę prawną wniosku stanowi art. 114 TFUE. Wybór tej właśnie podstawy prawnej odzwierciedla kluczową rolę, jaką dla funkcjonowania wewnętrznego rynku funduszy inwestycyjnych ma zharmonizowany system unijnego „paszportu”.

Kwestią istotnej wagi jest ułatwienie funduszom inwestycyjnym świadczenia oferowanych przez nie usług, a tym samym stworzenie bardziej konkurencyjnego i zintegrowanego rynku wewnętrznego w Unii. Bariery regulacyjne dla transgranicznej dystrybucji uniemożliwiają obecnie właściwe funkcjonowanie wewnętrznego rynku funduszy inwestycyjnych. Bariery te prowadzą do fragmentacji rynku wewnętrznego i utrudniają funduszom inwestycyjnym czerpanie z niego pełnych korzyści. W związku z tym, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wewnętrznego rynku funduszy inwestycyjnych oraz ulepszyć warunki, na jakich rynek ten funkcjonuje, konieczne jest ustanowienie ram regulacyjnych, które zmniejszą bariery dla transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych na poziomie Unii. Dlatego też niniejszy wniosek ma na celu ujednolicenie wymogów dotyczących działalności funduszy inwestycyjnych, a konkretnie udostępniania przez nie informacji reklamowych inwestorom, oraz zwiększenie przejrzystości przepisów wykraczających poza obszary regulowane przepisami dyrektywy 2009/65/WE i dyrektywy 2011/61/UE, prowadząc tym samym do usprawnienia mechanizmu „paszportu” transgranicznego.

Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)

Niniejszy wniosek jest zgodny z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE).

Ujednolicenie unijnych przepisów dotyczących informacji reklamowych kierowanych do potencjalnych inwestorów oraz zwiększenie przejrzystości przepisów wykraczających poza obszary regulowane dyrektywami może sprzyjać rozwojowi bardziej zintegrowanych rynków kapitałowych dla funduszy inwestycyjnych w całej Unii. W związku z tym celem wniosku jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wewnętrznego rynku usług w obszarze funduszy inwestycyjnych. Cel ten nie ogranicza się do terytorium jednego państwa członkowskiego, w związku z czym nie może zostać osiągnięty przez państwa członkowskie działające na poziomie krajowym. We wniosku powierzono również dodatkowe zadania Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ustanowionemu na mocy rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 17 , czego państwa członkowskie nie mogą dokonać w drodze indywidualnych działań.

Proporcjonalność

Niniejszy wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności określoną w art. 5 TUE.

Ocena skutków zawiera wstępne szacunki dotyczące oszczędności kosztów, oparte na realistycznych założeniach opartych na faktach. Przepisy zawarte we wniosku przyniosą ograniczenie obciążeń i kosztów, jakie ponoszą fundusze inwestycyjne, poprzez zwiększenie przejrzystości. Wprawdzie opracowanie, a następnie utrzymywanie baz danych przez ESMA wymaga wkładu ze strony właściwych organów w państwach członkowskich (w postaci przekazywania powiadomień do ESMA), ale związane z tym nakłady finansowe ponoszone przez państwa członkowskie będą ograniczone. Gromadzone dane umożliwią ESMA lepsze wykonywanie powierzonej temu organowi funkcji, jaką jest działanie na rzecz większej konwergencji. Nasilenie konkurencji w branży funduszy inwestycyjnych będzie miało pozytywny wpływ na ofertę dostępną inwestorom oraz na gospodarki państw członkowskich.

Wybór instrumentu

Niniejszy wniosek zawiera przepisy, które zapewniają funduszom inwestycyjnym większą pewność prawa przy świadczeniu usług. Odnotowywany w państwach członkowskich brak przejrzystości jeśli chodzi o bariery regulacyjne nie może zostać zlikwidowany wyłącznie w drodze zmiany dyrektywy 2009/65/WE i dyrektywy 2011/61/UE, gdyż jej następstwem może być niejednolite wdrożenie przepisów.

Ponadto te przepisy proponowane w niniejszym rozporządzeniu, które są skierowane do ESMA i organów krajowych, mają charakter techniczny i samodzielny. Wniosek ma na celu zwiększenie przejrzystości przepisów i procedur mających zastosowanie do (transgranicznego) wprowadzania do obrotu funduszy inwestycyjnych oraz przejrzystości opłat urzędowych nakładanych przez właściwe organy krajowe. Osiągnięcie tych celów polityki wymaga istnienia bezpośrednio stosowanego rozporządzenia zapewniającego pełną harmonizację. Rozporządzenie jest również właściwym instrumentem prawnym, by powierzyć ESMA zadanie opracowania, a następnie utrzymywania baz danych dotyczących krajowych przepisów w zakresie informacji reklamowych i obowiązujących opłat oraz służących przechowywaniu powiadomień. W związku z tym rozporządzenie jest najlepszym sposobem zapewnienia największej możliwej harmonizacji przy jednoczesnym uniknięciu rozbieżności, tym samym zapewniając większą konwergencję regulacyjną.

Proponuje się również wprowadzenie niewielkich zmian do rozporządzenia (UE) nr 345/2013 i rozporządzenia (UE) nr 346/2013, tak aby odzwierciedlić wprowadzenie pojęcia „czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu” (oraz dotyczących ich warunków) w odrębnej dyrektywie, w której proponuje się wprowadzenie zmian do dyrektywy 2011/61/UE. Zmiany rozporządzeń muszą być zatem wprowadzone na drodze rozporządzenia.

Ponadto proponuje się wprowadzenie niewielkich zmian do dyrektywy 2009/65/WE i dyrektywy 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania. W tym celu niniejszy wniosek jest przedstawiany wspólnie z odrębnym wnioskiem dotyczącym dyrektywy zmieniającej wspomniane dwie dyrektywy.

3.WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Oceny ex post/kontrole sprawności obowiązującego prawodawstwa

W trakcie przygotowywania niniejszego wniosku Komisja przeprowadziła szczegółową ocenę odpowiednich przepisów dyrektywy 2009/65/WE i dyrektywy 2011/61/UE oraz dodatkowych wymogów nakładanych przez państwa członkowskie.

Ocena ta wykazała, że pomimo względnego sukcesu, jaki odniósł jednolity rynek, nie realizuje on swego pełnego potencjału w zakresie transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych, gdyż wciąż napotykają one liczne przeszkody. Ponadto wymogi prawne i praktyki administracyjne, które wykraczają poza ujednolicenie zapewnione dyrektywą 2009/65/WE i dyrektywą 2011/61/UE, są nieprzejrzyste. Przeprowadzona przez Komisję ocena ujawniła, że państwa członkowskie przyjmują bardzo różne podejścia do wymogów i weryfikacji w odniesieniu do informacji reklamowych. Istnieją również znaczne różnice w opłatach nakładanych przez właściwe organy krajowe za zadania związane z nadzorem zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE i dyrektywą 2011/61/UE. Wszystkie wyżej wymienione kwestie stanowią bariery dla upowszechnienia transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Na podstawie odpowiedzi nadesłanych w ramach dwóch konsultacji można przypuszczać, że bariery regulacyjne dla transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych uniemożliwiają czerpanie pełnych korzyści z jednolitego rynku. Pierwsze konsultacje, poświęcone zielonej księdze w sprawie unii rynków kapitałowych, rozpoczęły się dnia 18 lutego 2015 r. Drugie konsultacje, związane z zaproszeniem do zgłaszania uwag na temat ram regulacyjnych UE dotyczących usług finansowych, rozpoczęły się dnia 30 września 2015 r.

Do właściwych organów i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zwrócono się o przedstawienie dodatkowych informacji na temat praktyk krajowych. Na wniosek Komisji w 2016 r. ESMA przeprowadził ankietę wśród właściwych organów, w której zwrócił się o przedstawienie informacji na temat krajowych praktyk obecnie stosowanych w takich obszarach jak opłaty urzędowe i wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu.

W oparciu o informacje uzyskane w związku z zieloną księgą w sprawie unii rynków kapitałowych i zaproszeniem do zgłaszania uwag, a także ankietą przeprowadzoną przez ESMA, w dniu 2 czerwca 2016 r. Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych 18 . Z uwagi na już otrzymane informacje zwrotne celem konsultacji było uzyskanie praktycznych przykładów napotykanych problemów i dowodów ich skutków. W celu uzyskania dużej liczby odpowiedzi Komisja zorganizowała w głównych centrach zarządzania aktywami w UE, tj. w Luksemburgu, Francji, Irlandii, Zjednoczonym Królestwie, Niemczech i Belgii objazdowe kampanie informacyjne z udziałem organizacji zarządzających aktywami i ich członków. Zorganizowano szereg spotkań i telekonferencji z udziałem europejskich i krajowych stowarzyszeń inwestorów, a w dniu 15 września 2016 r. konsultacje przedstawiono grupie użytkowników usług finansowych. Otrzymano w sumie 64 odpowiedzi: 52 od stowarzyszeń lub przedsiębiorstw, 8 od organów publicznych lub organizacji międzynarodowych i 4 od osób fizycznych. W większości odpowiedzi potwierdzono, że bariery regulacyjne są znaczącym czynnikiem zniechęcającym do transgranicznej dystrybucji.

Na wniosek Komisji oraz na podstawie otrzymanych informacji ESMA przeprowadził w 2017 r. kolejną ankietę w celu uzyskania dalszych informacji na temat konkretnych praktyk marketingowych i wymogów dotyczących powiadamiania w państwach członkowskich.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, Komisja zorganizowała również spotkania z przedstawicielami branży funduszy inwestycyjnych oraz europejskich stowarzyszeń inwestorów. W dniu 30 maja 2017 r. do ośmiu organizacji handlowych rozesłano kwestionariusz dotyczący różnych obszarów związanych z transgraniczną dystrybucją funduszy inwestycyjnych. W kwestionariuszu położono nacisk na skwantyfikowanie kosztów wynikających z istnienia barier regulacyjnych dla transgranicznej dystrybucji i określenie potencjalnych korzyści, jakie odnieśliby inwestorzy i podmioty zarządzające aktywami w przypadku usunięcia tych barier. W informacjach zwrotnych respondenci twierdzili, że koszty wynikające z istnienia barier regulacyjnych są znaczne: wynoszą one 1–4 % całkowitych kosztów funduszu inwestycyjnego. W październiku 2017 r. przeprowadzono również – w oparciu o warstwową procedurę pobierania próbek losowych – ukierunkowaną ankietę wśród 60 (reprezentowanych w równym stopniu) małych, średnich i dużych funduszy inwestycyjnych. Wyniki ankiety potwierdziły znaczenie barier regulacyjnych i konieczność podjęcia działań na szczeblu UE.

W czerwcu i lipcu 2017 r. Komisja skonsultowała się również z zainteresowanymi stronami za pośrednictwem wstępnej oceny skutków 19 . W pięciu odpowiedziach otrzymanych od podmiotów zarządzających aktywami, ich stowarzyszeń i stowarzyszeń doradców finansowych poparta została inicjatywa Komisji mająca na celu zmniejszenie barier dla transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych.

Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej

Komisja oparła się na informacjach i danych uzyskanych od Morningstar 20 oraz Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Funduszami i Aktywami (EFAMA), a także na sprawozdaniach i analizach rynku opracowanych przez prywatne przedsiębiorstwa. Ponadto dokonano przeglądu literatury fachowej, w szczególności publikacji na temat wpływu dystrybucji transgranicznej na konkurencję i oczekiwane zachowania konsumentów.

Ocena skutków

W ramach przygotowań związanych z niniejszą inicjatywą przeprowadzono ocenę skutków.

W dniu 1 grudnia 2017 r. Rada ds. Kontroli Regulacyjnej przyjęła pozytywną opinię zawierającą zalecenia dotyczące dalszego udoskonalenia projektu sprawozdania z oceny skutków. Projekt sprawozdania został następnie zmieniony w celu uwzględnienia uwag Rady 21 . Główne zmiany zaproponowane przez Radę dotyczyły:

·nieuwzględnionych w inicjatywie czynników, które mają wpływ na transgraniczną dystrybucję;

·opisu najnowszych inicjatyw mających (pośredni) wpływ na transgraniczną dystrybucję funduszy;

·struktury, prezentacji, oceny i porównania poszczególnych wariantów; oraz

·prezentacji, dokumentacji i kwalifikacji metod ilościowych i ich wyników.

Poprawione sprawozdanie z oceny skutków oraz streszczenie sprawozdania z oceny skutków opublikowano wraz z niniejszym wnioskiem 22 .

W sprawozdaniu z oceny skutków rozważono szereg wariantów strategicznych. Na podstawie ich oceny wybrano następujące warianty:

a)należy zwiększyć przejrzystość krajowych wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu na szczeblu krajowym i unijnym. Ponadto należy ujednolić definicję czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu zawartą w dyrektywie 2011/61/UE oraz doprecyzować proces weryfikacji informacji reklamowych;

b)należy zapewnić większą przejrzystość opłat urzędowych na szczeblu UE, a także wprowadzić nadrzędne zasady w celu zapewnienia większej spójności w sposobie ustalania opłat urzędowych;

c)wybór rozwiązań na potrzeby wspierania lokalnych inwestorów należy pozostawić zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, przy zapewnieniu zabezpieczeń dla inwestorów;

d)należy w większym stopniu ujednolicić procedury i wymogi dotyczące uaktualniania powiadomień oraz wycofywania powiadomienia o korzystaniu z paszportu umożliwiającego wprowadzanie do obrotu.

Łącznie wybrane warianty strategiczne znacząco zmniejszają bariery regulacyjne. Zwiększają one szanse, że większa liczba funduszy będzie wprowadzana do obrotu transgranicznie, prowadzą do nasilenia konkurencji, zmniejszają fragmentację rynku i zapewniają inwestorom w UE większy wybór. Warianty strategiczne mają również pośrednie korzyści z uwagi na ich skutki społeczne i wpływ na środowisko. Upowszechnienie dystrybucji transgranicznej powinno zwiększyć możliwości inwestowania w fundusze inwestycyjne, które realizują cele społeczne i cele w zakresie ochrony środowiska. To z kolei może zwiększyć dynamikę wzrostu w tych obszarach.

W odniesieniu do wszystkich funduszy inwestycyjnych wprowadzanych obecnie do obrotu transgranicznie w UE warianty strategiczne mają przynieść łączne oszczędności kosztów (kosztów stałych) rzędu 306–440 mln EUR. Oczekuje się, że oszczędności w zakresie kosztów jednorazowych będą nawet wyższe: 378–467 mln EUR. Te oszczędności kosztów powinny stanowić zachętę do rozwoju działalności transgranicznej i przyczyniać się do dalszej integracji jednolitego rynku funduszy inwestycyjnych.

Niniejsze rozporządzenie obejmuje warianty strategiczne a) i b). Przedstawiany odrębnie wniosek w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2011/61/UE obejmuje warianty strategiczne c) i d).

Sprawność regulacyjna i uproszczenie

Niniejszy wniosek powinien doprowadzić do znaczącego zmniejszenia kosztów dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi, którzy dystrybuują lub zamierzają dystrybuować swoje fundusze transgranicznie w UE. To zmniejszenie kosztów powinno mieć szczególnie korzystne skutki dla zarządzających mniejszą liczbą funduszy inwestycyjnych lub funduszami inwestycyjnymi posiadającymi mniejsze aktywa, gdyż mają oni mniejsze możliwości rozłożenia kosztów.

Chociaż niniejszy wniosek nie jest bezpośrednio ukierunkowany na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), pośrednio odniosą one z niego korzyści. Zwiększenie transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych przyspieszy rozwój unijnych funduszy inwestycyjnych i ich inwestycji w MŚP, w szczególności ze strony funduszy venture capital.

Prawa podstawowe

Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do przestrzegania wysokich standardów ochrony praw podstawowych. W tym kontekście niniejszy wniosek nie powinien mieć bezpośredniego wpływu na te prawa wymienione w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

4.WPŁYW NA BUDŻET

Niniejszy wniosek będzie miał dwojaki wpływ na budżet ESMA: ESMA będzie musiał:

·przygotować projekty regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych; oraz

·opracować, a następnie utrzymywać bazy danych, które będą dostępne publicznie i nieodpłatnie.

Konkretny wpływ na budżet ESMA oceniono w ocenie skutków finansowych towarzyszącej niniejszemu wnioskowi.

Do czasu wejścia w życie zaproponowanych niedawno zmian w rozporządzeniach ustanawiających europejskie organy nadzoru wniosek ma również wpływ na budżet Unii, gdyż udział Komisji w finansowaniu ESMA wynosi 40 %.

5.ELEMENTY FAKULTATYWNE

·Ocena

Ocena niniejszego rozporządzenia oraz wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania zostanie przeprowadzono pięć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. W ocenie Komisja skorzysta z wyników konsultacji publicznych oraz dyskusji z ESMA i właściwymi organami.    

·Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

Art. 1 zawiera definicje.

Art. 2 dotyczący wymogów w zakresie informacji reklamowych określa warunki, jakie informacje te muszą spełniać, a mianowicie: (i) muszą one być rozpoznawalne jako informacje reklamowe, (ii) muszą przedstawiać ryzyka i zyski związane z zakupem jednostek uczestnictwa lub udziałów w AFI i UCITS w równie widoczny sposób, oraz (iii) wszystkie informacje zawarte w informacjach reklamowych muszą być rzetelne, przejrzyste i niewprowadzające w błąd. Wymóg ten jest w dużej mierze oparty na art. 77 dyrektywy 2009/65/WE i rozszerza zakres stosowania na dyrektywę 2011/61/UE.

Art. 3 i 4 wprowadzają wymogi dotyczące przejrzystości w odniesieniu do krajowych przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu. Właściwe organy będą publikować w internecie wszystkie obowiązujące krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne dotyczące wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu AFI i UCITS oraz streszczenia tych przepisów, co najmniej w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych, co wymaga publikacji w tym języku oprócz publikacji w językach urzędowych (lub w jednym z języków urzędowych) stosowanych w danym państwie członkowskim. ESMA będzie powiadamiany o tych informacjach oraz będzie udostępniać na swojej stronie internetowej specjalną bazę danych zawierającą te informacje. Aby usprawnić przepływ informacji między właściwymi organami i ESMA, w art. 3 ustanowiono uprawnienie do opracowania wykonawczych standardów technicznych w celu określenia standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby powiadamiania.

Zgodnie z art. 5 w sytuacji, gdy właściwe organy wymagają systematycznego przekazywania im informacji reklamowych w celu zweryfikowania zgodności tych informacji z odpowiednimi przepisami krajowymi w zakresie wymogów dotyczących wprowadzania do obrotu, właściwe organy muszą podjąć stosowną decyzję w terminie 10 dni roboczych. Weryfikacja ta nie może stanowić uprzedniego warunku wprowadzenia do obrotu. Art. 5 stanowi również, że właściwe organy muszą stosować i publikować obowiązujące procedury zapewniające przejrzyste i niedyskryminujące traktowanie bez względu na pochodzenie weryfikowanego funduszu inwestycyjnego. Właściwe organy muszą co roku informować ESMA o podjętych decyzjach o odrzuceniu informacji reklamowych lub o żądaniu zmian w informacjach reklamowych. W celu zapewnienia spójnego traktowania inwestorów detalicznych wymogi te powinny mieć również zastosowanie do ZAFI, jeżeli państwa członkowskie zezwalają im na wprowadzanie do obrotu na ich terytoriach jednostek uczestnictwa lub udziałów AFI wśród inwestorów detalicznych.

Art. 6 stanowi, że w przypadku gdy właściwy organ nakłada opłaty, opłaty te muszą być proporcjonalne do wykonywanych zadań nadzorczych, a odpowiednie faktury muszą być przesyłane na adres siedziby statutowej spółek zarządzających AFI lub UCITS.

Art. 7 stanowi, że właściwe organy muszą utrzymywać i udostępniać na swoich stronach internetowych centralne bazy danych dotyczące opłat lub odpowiednich metod ich obliczania. Informacje te muszą być dostępne co najmniej w języku zwyczajowo przyjętym w sferze finansów międzynarodowych. System ten przewiduje przekazywanie stosownych informacji przez właściwe organy. Aby usprawnić przepływ informacji między właściwymi organami i ESMA, ESMA musi opracować wykonawcze standardy techniczne w celu określenia standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby powiadamiania.

Art. 8 powierza ESMA zadanie utrzymywania i udostępniania w internecie interaktywnej centralnej bazy danych o opłatach nakładanych przez właściwe organy lub, w stosownych przypadkach, o stosowanych przez nie metodach obliczania tych opłat.

Art. 9 przewiduje, w uzupełnieniu interaktywnej centralnej bazy danych wprowadzonej art. 8, stworzenie interaktywnego narzędzia internetowego umożliwiającego obliczanie wysokości opłat.

Art. 10 zobowiązuje ESMA do utrzymywania i udostępniania na swojej stronie internetowej centralnej bazy danych zawierającej informacje na temat wszystkich ZAFI, spółek zarządzających UCITS, AFI i UCITS. Tę bazę danych mają zasilać informacje otrzymywane przez ESMA zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2009/65/WE i art. 7 ust. 5 dyrektywy 2011/61/UE oraz powiadomienia i listy notyfikacyjne otrzymywane przez właściwe organy zgodnie z tymi dyrektywami, przekazywane ESMA zgodnie z art. 11 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 11 właściwe organy są zobowiązane przekazywać ESMA powiadomienia i listy notyfikacyjne, o których mowa w art. 10. Aby zestandaryzować i usprawnić przepływ informacji między funduszami inwestycyjnymi, ZAFI i spółkami zarządzającymi UCITS oraz właściwymi organami, a także między właściwymi organami i ESMA, w artykule tym ustanowiono również uprawnienie do opracowania regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych.

Art. 12 i 13 wprowadzają pojęcie „czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu” do rozporządzenia (UE) nr 345/2013 i rozporządzenia (UE) nr 346/2013. Zmiana ta umożliwi zarządzającym funduszami, którzy są zarejestrowani zgodnie z tymi rozporządzeniami, nawiązanie kontaktu z inwestorami w celu zbadania – w drodze czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu – ich zainteresowania planowanymi strategiami lub możliwościami inwestycyjnymi. Zmiana ta sprawi, że warunki prowadzenia działalności przez zarządzających tymi funduszami będą takie same jak w przypadku zarządzających, którzy posiadają zezwolenie zgodnie z art. 6 dyrektywy 2011/61/UE i w odniesieniu do których pojęcie to zostało wprowadzone przez [odniesienie do dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania].

W art. 14 określono, że po upływie 60 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokona oceny jego funkcjonowania.

2018/0045 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 23 ,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Rozbieżne podejścia regulacyjne i nadzorcze dotyczące transgranicznej dystrybucji alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI), zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE 24 , oraz przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE 25 prowadzą do fragmentacji rynku oraz do barier dla transgranicznego wprowadzania do obrotu AFI i UCITS oraz transgranicznego dostępu do tych form inwestowania, co może utrudniać wprowadzanie ich do obrotu w innych państwach członkowskich.

(2)Aby ulepszyć ramy regulacyjne mające zastosowanie do funduszy inwestycyjnych oraz lepiej chronić inwestorów, informacje reklamowe skierowane do inwestorów w AFI i UCITS powinny być rozpoznawalne jako takie oraz przedstawiać ryzyka i zyski związane z zakupem jednostek uczestnictwa lub udziałów w AFI lub w UCITS w równie widoczny sposób. Ponadto wszystkie informacje zawarte w informacjach reklamowych powinny być przedstawiane w sposób rzetelny, przejrzysty i niewprowadzający w błąd. W celu zapewnienia ochrony inwestorów i zagwarantowania równych warunków działania dla AFI i UCITS, standardy dotyczące informacji reklamowych powinny zatem mieć zastosowanie w taki sam sposób zarówno do AFI, jak i do UCITS.

(3)Właściwe organy, które zdecydowały się wymagać systematycznego przekazywania im informacji reklamowych, powinny weryfikować zgodność tych informacji z niniejszym rozporządzeniem i innymi mającymi zastosowanie wymogami, a mianowicie powinny sprawdzić, czy informacje reklamowe są rozpoznawalne jako takie, czy przedstawiają one ryzyka i zyski związane z zakupem jednostek uczestnictwa lub udziałów w UCITS i, w przypadku gdy państwo członkowskie zezwala na wprowadzanie AFI do obrotu wśród inwestorów detalicznych, udziałów w AFI w równie widoczny sposób oraz czy wszystkie informacje zawarte w informacjach reklamowych są przedstawiane w sposób rzetelny, przejrzysty i niewprowadzający w błąd.

(4)Aby zwiększyć przejrzystość oraz ochronę inwestorów, dostęp do informacji dotyczących wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu udziałów lub jednostek uczestnictwa w AFI lub UCITS, zapisanych w krajowych przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, należy ułatwić poprzez zobowiązanie właściwych organów oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) do utrzymywania na swoich stronach internetowych centralnych baz danych, co najmniej w języku zwyczajowo przyjętym w sferze finansów międzynarodowych.

(5)Aby zapewnić równe traktowanie oraz ułatwić podejmowanie przez ZAFI i spółki zarządzające UCITS decyzji o prowadzeniu transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych istotne jest, aby opłaty nakładane przez właściwe organy z tytułu udzielania zezwoleń, rejestracji i nadzoru, o których mowa w dyrektywach 2009/65/WE i 2011/61/UE, były proporcjonalne do wykonywanych zadań nadzorczych i podawane do publicznej wiadomości oraz aby opłaty te były publikowane na stronach internetowych tych organów. Z tego samego względu na stronie internetowej ESMA powinno być dostępne interaktywne narzędzie umożliwiające obliczanie opłat nakładanych przez właściwe organy.

(6)Ponieważ ESMA, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 26 , powinien monitorować i oceniać zmiany na rynku w obszarze podlegającym jego kompetencjom, właściwe i konieczne jest zwiększenie wiedzy posiadanej przez ESMA poprzez poszerzenie zakresu obecnie istniejących baz danych ESMA, tak aby obejmowały one wszystkich ZAFI i wszystkie spółki zarządzające UCITS oraz wszystkie AFI i UCITS zarządzane i wprowadzane do obrotu przez tych ZAFI i te spółki zarządzające, jak również wszystkie państwa członkowskie, w których te fundusze inwestycyjne są wprowadzane do obrotu. W tym celu właściwe organy powinny przekazywać ESMA powiadomienia, listy notyfikacyjne i pisemne powiadomienia, które otrzymały na podstawie dyrektyw 2009/65/WE i 2011/61/UE.

(7)Aby zapewnić równe warunki działania zarówno – z jednej strony – kwalifikowalnym funduszom venture capital zdefiniowanym w art. 3 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 27 lub kwalifikowalnym funduszom na rzecz przedsiębiorczości społecznej zdefiniowanym w art. 3 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 28 , jak i – z drugiej strony – innym AFI, konieczne jest włączenie do niniejszego rozporządzenia przepisów dotyczących czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, które będą identyczne z przepisami ustanowionymi w odniesieniu do tychże czynności w dyrektywie 2011/61/UE. Przepisy te powinny umożliwić zarządzającym funduszami, którzy są zarejestrowani zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, nawiązanie kontaktu z inwestorami w celu zbadania ich zainteresowania planowanymi strategiami lub możliwościami inwestycyjnymi dostępnymi za pośrednictwem kwalifikowalnych funduszy venture capital i kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

(8)Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania opracowanych przez ESMA projektów regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do określenia informacji na temat opłat lub, w stosownych przypadkach, odpowiednich metod obliczania tych opłat, nakładanych przez właściwe organy. Ponadto Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania opracowanych przez ESMA projektów regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do określenia informacji, które mają być przekazywane w powiadomieniach, listach notyfikacyjnych i pisemnych powiadomieniach dotyczących działalności transgranicznej wymaganych na mocy dyrektyw 2009/65/WE i 2011/61/UE. Komisja powinna przyjmować te projekty regulacyjnych standardów technicznych w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE oraz zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

(9)Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania opracowanych przez ESMA wykonawczych standardów technicznych w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby powiadamiania przez właściwe organy o przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących mających zastosowanie na ich terytoriach wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu oraz o streszczeniach tych przepisów, jak również o wysokości nakładanych przez nie opłat oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich metodach ich obliczania. Ponadto w celu usprawnienia przekazywania informacji właściwym organom oraz między właściwymi organami i ESMA wykonawcze standardy techniczne powinny obejmować powiadomienia, listy notyfikacyjne i pisemne powiadomienia dotyczące działalności transgranicznej wymagane na mocy dyrektyw 2009/65/WE i 2011/61/UE. Komisja powinna przyjmować te wykonawcze standardy techniczne w drodze aktów wykonawczych zgodnie z art. 291 TFUE oraz zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

(10)Konieczne jest również uporządkowanie uprawnień Komisji do przyjmowania opracowanych przez ESMA projektów regulacyjnych standardów technicznych i projektów wykonawczych standardów technicznych w zakresie powiadomień, listów notyfikacyjnych i pisemnych powiadomień dotyczących działalności transgranicznej, przyznanych jej na mocy niniejszego rozporządzenia i na mocy dyrektyw 2009/65/WE i 2011/61/UE. [Dyrektywą zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania] należy zatem uchylić odpowiednie przepisy w dyrektywie 2009/65/WE i dyrektywie 2011/61/UE przyznające te uprawnienia.

(11)Każde przetwarzanie danych osobowych prowadzone w ramach niniejszego rozporządzenia, takie jak wymiana lub przekazywanie danych osobowych przez właściwe organy, powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 29 , a każda wymiana lub każde przekazanie informacji przez ESMA powinny przebiegać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 30 .

(12)Pięć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna przeprowadzić ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia. W ocenie tej należy uwzględnić zmiany sytuacji na rynku oraz ocenić, czy wprowadzone środki przyczyniły się do poprawy transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych.

(13)Aby zapewnić pewność prawa, należy zsynchronizować daty rozpoczęcia stosowania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych wdrażających [dyrektywę zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania] i przepisów niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przepisów dotyczących informacji reklamowych i czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu.

(14)Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie zwiększenie efektywności rynku przy jednoczesnym utworzeniu unii rynków kapitałowych, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na ich skutki możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)    „AFI” oznacza AFI zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE;

b)    „ZAFI” oznacza ZAFI zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE;

c)    „właściwy organ” oznacza właściwy organ zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2009/65/WE lub właściwy organ zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2011/61/UE lub art. 4 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2011/61/UE;

d)    „macierzyste państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, w którym znajduje się statutowa siedziba ZAFI lub spółki zarządzającej UCITS;

e)    „UCITS” oznacza UCITS posiadające zezwolenie zgodnie z art. 5 dyrektywy 2009/65/WE;

f)    „spółka zarządzająca UCITS” oznacza spółkę zarządzającą zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/65/WE.

Artykuł 2

Wymogi dotyczące informacji reklamowych

1.ZAFI lub spółki zarządzające UCITS zapewniają, by wszystkie informacje reklamowe dla inwestorów były rozpoznawalne jako takie oraz przedstawiały ryzyka i zyski związane z zakupem jednostek uczestnictwa lub udziałów w AFI lub w UCITS w równie widoczny sposób, jak również zapewniają, by wszystkie informacje zawarte w informacjach reklamowych były rzetelne, przejrzyste i niewprowadzające w błąd.

2.Spółki zarządzające UCITS zapewniają, by żadne informacje reklamowe zawierające szczegółowe informacje o UCITS nie były sprzeczne z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w art. 68 dyrektywy 2009/65/WE, i w kluczowych informacjach dla inwestorów, o których mowa w art. 78 tej dyrektywy, lub nie umniejszały znaczenia tych informacji. Spółki zarządzające UCITS zapewniają, by wszystkie informacje reklamowe informowały o istnieniu prospektu emisyjnego oraz o dostępności kluczowych informacji dla inwestorów. Informacje reklamowe określają, gdzie i w jaki sposób inwestorzy lub potencjalni inwestorzy mogą uzyskać prospekt emisyjny i kluczowe informacje dla inwestorów, a także określają język, w jakim dostępne są te dokumenty.

3.ZAFI zapewniają, by żadne informacje reklamowe, które obejmują ofertę zakupu jednostek uczestnictwa lub udziałów w AFI i zawierają szczegółowe informacje o AFI, nie zawierały treści sprzecznych z informacjami, które muszą być ujawniane inwestorom zgodnie z art. 23 dyrektywy 2011/61/UE, lub umniejszających znaczenie tych informacji.

4.Ust. 2 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do AFI, które publikują prospekt emisyjny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 31 lub zgodnie z prawem krajowym, bądź też do AFI, które stosują przepisy dotyczące formatu i treści kluczowych informacji dla inwestorów, o których mowa w art. 78 dyrektywy 2009/65/WE.

5.Do dnia [PO: Please insert date 24 months after the date of entry into force] r. ESMA wydaje wytyczne, które następnie okresowo aktualizuje, dotyczące stosowania wymogów dotyczących informacji reklamowych, o których mowa w ustępie pierwszym, z uwzględnieniem aspektów dotyczących informacji reklamowych w internecie.

Artykuł 3

Publikacja krajowych przepisów dotyczących wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu

1.Właściwe organy publikują, a następnie utrzymują na swoich stronach internetowych centralne bazy danych zawierające wszystkie obowiązujące krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne dotyczące wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu AFI i UCITS oraz streszczenia tych przepisów, co najmniej w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych.

2.Właściwe organy przekazują ESMA przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne oraz ich streszczenia o których mowa w ust. 1, jak również hiperłącza do stron internetowych właściwych organów, na których informacje te są opublikowane.

Właściwe organy niezwłocznie informują ESMA o wszelkich zmianach w informacjach przekazanych zgodnie z akapitem pierwszym niniejszego ustępu.

3.ESMA opracowuje projekty wykonawczych standardów technicznych w celu określenia standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z niniejszym artykułem.

ESMA przedstawia Komisji te projekty wykonawczych standardów technicznych do dnia [PO: Please insert date 18 months after the date of entry into force] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

4.Do dnia [PO: Please insert date 48 months after the date of entry into force] r. ESMA w ramach sprawozdania przeprowadza analizę wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu, o których mowa w ust. 1, i przekazuje to sprawozdanie Komisji. ESMA aktualizuje to sprawozdanie co dwa lata.

Artykuł 4

Centralna baza danych ESMA zawierająca krajowe przepisy dotyczące wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu

Do dnia [PO: Please insert date 30 months after the date of entry into force] r. ESMA publikuje, a następnie utrzymuje na swojej stronie internetowej centralną bazę danych zawierającą krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne dotyczące wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu i streszczenia tych przepisów oraz hiperłącza do stron internetowych właściwych organów.

Artykuł 5

Weryfikacja informacji reklamowych

1.W wyłącznym celu weryfikacji przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia i przepisów krajowych dotyczących wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu właściwe organy mogą żądać systematycznego przekazywania im informacji reklamowych, które spółki zarządzające UCITS zamierzają bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywać w swoich kontaktach z inwestorami.

Systematyczne przekazywanie, o którym mowa w akapicie pierwszym, nie stanowi uprzedniego warunku wprowadzenia do obrotu jednostek uczestnictwa w UCITS.

W przypadku gdy właściwe organy żądają przekazania im informacji reklamowych, o których mowa w akapicie pierwszym, informują one spółkę zarządzającą UCITS, w terminie 10 dni roboczych rozpoczynającym się w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania informacji, o wszelkich żądaniach zmiany tych informacji reklamowych.

2.Właściwe organy, które żądają systematycznego przekazywania im informacji reklamowych, ustanawiają, stosują i publikują na swoich stronach internetowych procedury na potrzeby systematycznego przekazywania informacji reklamowych. Wewnętrzne przepisy i procedury zapewniają przejrzyste i niedyskryminacyjne traktowanie wszystkich UCITS niezależnie od państwa członkowskiego, w którym UCITS uzyskał zezwolenie.

3.W przypadku gdy państwa członkowskie zezwalają ZAFI na wprowadzanie do obrotu wśród inwestorów detalicznych na ich terytorium jednostek uczestnictwa lub udziałów w AFI, ust. 1 i 2 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do tych ZAFI.

4.Właściwe organy, które żądają systematycznego przekazywania im informacji reklamowych, o których mowa w ust. 1, corocznie do dnia 31 marca przekazują ESMA sprawozdanie na temat podjętych w poprzednim roku decyzjach o odrzuceniu informacji reklamowych lub o żądaniu zmian w informacjach reklamowych.

Sprawozdanie dla ESMA zawiera następujące informacje:

a)całkowita liczba podjętych decyzji, z jasnym wyróżnieniem najczęstszych naruszeń i opisem przedmiotu decyzji;

b)wyniki każdej decyzji;

c)jeden konkretny przykład każdego z naruszeń, o których mowa w lit. a).

Corocznie do dnia 30 czerwca ESMA przekazuje Komisji sprawozdanie zawierające analizę skutków krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących informacji reklamowych.

Artykuł 6

Wspólne zasady dotyczące opłat

1.Opłaty nakładane przez właściwe organy muszą być proporcjonalne do wydatków związanych z udzieleniem zezwolenia lub rejestracją oraz wykonywaniem uprawnień w zakresie nadzoru i prowadzenia postępowań zgodnie z art. 44, 45 i 46 dyrektywy 2011/61/UE oraz art. 97 i 98 dyrektywy 2009/65/WE.

2.Właściwe organy przesyłają fakturę za dany rok budżetowy na adres siedziby statutowej ZAFI lub spółki zarządzającej UCITS. W fakturze wskazuje się opłaty, o których mowa w ust. 1, sposoby dokonania płatności oraz datę wymagalności płatności.

Artykuł 7

Publikacja krajowych przepisów dotyczących opłat

1.Do dnia [PO: Please insert date 6 months after the date of entry into force] r. właściwe organy publikują, a następnie utrzymują na swoich stronach internetowych centralne bazy danych zawierające wykazy opłat, o których mowa w art. 6 ust. 1, lub, w stosownych przypadkach, metody obliczania tych opłat, co najmniej w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych.

2.Właściwe organy informują ESMA o poziomach opłat, o których mowa w art. 6 ust. 1, oraz, w stosownych przypadkach, o metodach obliczania tych opłat.

Właściwe organy niezwłocznie informują ESMA o wszelkich zmianach w informacjach przekazanych zgodnie z akapitem pierwszym.

3.ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu określenia informacji, które właściwe organy muszą przekazywać ESMA na podstawie niniejszego artykułu.

ESMA przedstawia Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia [PO: Please insert date 18 months after the date of entry into force] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

4.ESMA opracowuje projekty wykonawczych standardów technicznych w celu określenia standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z niniejszym artykułem.

ESMA przedstawia Komisji te projekty wykonawczych standardów technicznych do dnia [PO: Please insert date 18 months after the date of entry into force] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 8

Interaktywna baza danych ESMA dotycząca opłat

Do dnia [PO: Please insert date 30 months after the date of entry into force] r. ESMA publikuje, a następnie utrzymuje na swojej stronie internetowej interaktywną bazę danych, publicznie dostępną co najmniej w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych, zawierającą wykaz opłat, o których mowa w art. 6 ust. 1, lub, w stosownych przypadkach, metody obliczania tych opłat.

Interaktywna baza danych zawiera hiperłącza do stron internetowych właściwych organów, o których mowa w art. 7 ust. 1.

Artykuł 9

Interaktywne narzędzie ESMA dotyczące opłat

Do dnia [PO: Please insert date 30 months after the date of entry into force] r. ESMA opracowuje i udostępnia, a następnie utrzymuje na swojej stronie internetowej interaktywne narzędzie, publicznie dostępne co najmniej w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych, służące do przedstawiania opłat, o których mowa w art. 6 ust. 1.

Interaktywne narzędzie stanowi element interaktywnej bazy danych, o której mowa w art. 8.

Artykuł 10

Centralna baza danych ESMA dotycząca ZAFI, spółek zarządzających UCITS, AFI i UCITS

Do dnia [PO: Please insert date 30 months after the date of entry into force] r. ESMA publikuje, a następnie utrzymuje na swojej stronie internetowej centralną bazę danych, publicznie dostępną w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych, zawierającą wykaz wszystkich ZAFI, spółek zarządzających UCITS, AFI i UCITS zarządzanych i wprowadzanych do obrotu przez tych ZAFI i te spółki zarządzające UCITS, a także państw członkowskich, w których fundusze te są wprowadzane do obrotu.

Artykuł 11

Standaryzacja powiadomień kierowanych do ESMA

1.Właściwe organy macierzystych państw członkowskich niezwłocznie przekazują ESMA wszelkie powiadomienia, listy notyfikacyjne, pisemne powiadomienia lub informacje, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 8, art. 18 ust. 2 i 4, art. 93 ust. 3 i 8 oraz art. 93a ust. 3 dyrektywy 2009/65/WE oraz w art. 31 ust. 2 i 4, art. 32 ust. 3 i 7, art. 32a ust. 3 i art. 33 ust. 2 i 3 dyrektywy 2011/61/UE.

2.ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu określenia informacji, które należy przekazywać zgodnie z art. 17 ust. 1, 2, 3, 8 i 9, art. 18 ust. 1, 2 i 4, art. 93 ust. 1, 2 i 8 oraz art. 93a ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE oraz zgodnie z art. 32a ust. 2 i art. 33 ust. 2, 3 i 6 dyrektywy 2011/61/UE.

ESMA przedstawia Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia [PO: Please insert date 18 months after the date of entry into force] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

3.ESMA opracowuje projekty wykonawczych standardów technicznych w celu określenia formularzy, szablonów i procedur na potrzeby przekazywania informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1, 2, 3, 8 i 9, art. 18 ust. 1, 2 i 4, art. 93 ust. 1, 2 i 8 oraz art. 93a ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE oraz w art. 31 ust. 2 i 4, art. 32 ust. 2 i 7, art. 32a ust. 2 i art. 33 ust. 2, 3 i 6 dyrektywy 2011/61/UE, w tym określenia procedury przekazywania informacji przez właściwe organy do celów ust. 1.

ESMA przedstawia Komisji te projekty wykonawczych standardów technicznych do dnia [PO: Please insert date 18 months after the date of entry into force of this Regulation] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 12

Zmiany rozporządzenia (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital

W rozporządzeniu (UE) nr 345/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)w art. 3 dodaje się lit. o) w brzmieniu:

„o)    »czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu« oznaczają bezpośrednie lub pośrednie przekazywanie informacji na temat strategii inwestycyjnych lub koncepcji inwestycyjnych przez zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital lub w jego imieniu potencjalnym inwestorom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową w Unii w celu zbadania ich zainteresowania kwalifikowalnym funduszem venture capital, który nie został jeszcze zarejestrowany”;

2)dodaje się art. 4a w brzmieniu:

Artykuł 4a

1. Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital mogą prowadzić w Unii czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy informacje przedstawiane potencjalnym inwestorom:

a)dotyczą ustanowionych kwalifikowalnych funduszy venture capital;

b)zawierają jakiekolwiek odniesienia do ustanowionych kwalifikowalnych funduszy venture capital;

c)umożliwiają inwestorom zobowiązanie się do nabycia jednostek uczestnictwa lub udziałów konkretnego kwalifikowalnego funduszu venture capital;

d)przybierają formę prospektu emisyjnego, dokumentów założycielskich niezarejestrowanych jeszcze kwalifikowalnych funduszy venture capital, dokumentów ofertowych, formularzy subskrypcji lub podobnych dokumentów, w postaci wstępnej lub ostatecznej umożliwiającej inwestorom podjęcie decyzji inwestycyjnej.

2. Właściwe organy nie wymagają od zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital powiadamiania o zamiarze prowadzenia czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu.

3. Dokonywaną przez inwestorów subskrypcję jednostek uczestnictwa lub udziałów w kwalifikowalnych funduszach venture capital zarejestrowanych po przeprowadzeniu czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu zgodnie z ust. 1 lub jednostek uczestnictwa lub udziałów w kwalifikowalnych funduszach venture capital zarządzanych i wprowadzanych do obrotu przez zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital, którzy prowadzili czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu niezarejestrowanych jeszcze kwalifikowalnych funduszy venture capital o podobnych cechach, uznaje się za wynik wprowadzania do obrotu.

4. Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital oferujący do subskrypcji jednostki uczestnictwa lub udziały w kwalifikowalnych funduszach venture capital, które były przedmiotem czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, przekazują właściwemu organowi informacje zgodnie z art. 15.”.

Artykuł 13

Zmiany rozporządzenia (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

W rozporządzeniu (UE) nr 346/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)w art. 3 dodaje się lit. o) w brzmieniu:

„o)    »czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu« oznaczają bezpośrednie lub pośrednie przekazywanie informacji na temat strategii inwestycyjnych lub koncepcji inwestycyjnych przez zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej lub w jego imieniu potencjalnym inwestorom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową w Unii w celu zbadania ich zainteresowania kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej, który nie został jeszcze zarejestrowany”;

2)dodaje się art. 4a w brzmieniu:

Artykuł 4a

1. Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej mogą prowadzić w Unii czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy informacje przedstawiane potencjalnym inwestorom:

a)dotyczą ustanowionych kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

b)zawierają jakiekolwiek odniesienia do ustanowionych kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

c)umożliwiają inwestorom zobowiązanie się do nabycia jednostek uczestnictwa lub udziałów konkretnego kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

d)przybierają formę prospektu emisyjnego, dokumentów założycielskich niezarejestrowanych jeszcze kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, dokumentów ofertowych, formularzy subskrypcji lub podobnych dokumentów, w postaci wstępnej lub ostatecznej umożliwiającej inwestorom podjęcie decyzji inwestycyjnej.

2. Właściwe organy nie wymagają od zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej powiadamiania o zamiarze prowadzenia czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu.

3. Dokonywaną przez inwestorów subskrypcję jednostek uczestnictwa lub udziałów w kwalifikowalnych funduszach na rzecz przedsiębiorczości społecznej zarejestrowanych po przeprowadzeniu czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu zgodnie z ust. 1 lub jednostek uczestnictwa lub udziałów w kwalifikowalnych funduszach na rzecz przedsiębiorczości społecznej zarządzanych i wprowadzanych do obrotu przez zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którzy prowadzili czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu niezarejestrowanych jeszcze kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej o podobnych cechach, uznaje się za wynik wprowadzania do obrotu.

4. Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej oferujący do subskrypcji jednostki uczestnictwa lub udziały w kwalifikowalnych funduszach na rzecz przedsiębiorczości społecznej, które były przedmiotem czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, przekazują właściwemu organowi informacje zgodnie z art. 16.”.

Artykuł 14

Ocena

Do dnia [PO: Please insert date 60 months after the date of entry into force] r. Komisja, w oparciu o wyniki konsultacji publicznych i w świetle wymiany opinii z ESMA i właściwymi organami, przeprowadza ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 15

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [PO: Please insert the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union] r., z wyjątkiem art. 2 ust. 1 i 4, art. 3 ust. 1 i 2, art. 12 i art. 13, które stosuje się od dnia [PO: Please insert date 24 months after the date of entry into force] r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego    W imieniu Rady

Przewodniczący    Przewodniczący

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1.STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1.Tytuł wniosku/inicjatywy

1.2.Dziedziny polityki, których dotyczy wniosek/inicjatywa

1.3.Charakter wniosku/inicjatywy

1.4.Cel(e)

1.5.Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

1.6.Okres trwania działania i jego wpływ finansowy

1.7.Planowane tryby zarządzania

2.ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1.Zasady nadzoru i sprawozdawczości

2.2.System zarządzania i kontroli

2.3.Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

3.SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1.Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

3.2.Szacunkowy wpływ na wydatki

3.2.1.Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

3.2.2.Szacunkowy wpływ na środki operacyjne

3.2.3.Szacunkowy wpływ na środki administracyjne

3.2.4.Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

3.2.5.Udział osób trzecich w finansowaniu

3.3.Szacunkowy wpływ na dochody

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1.STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1.Tytuł wniosku/inicjatywy

Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013

1.2.Dziedziny polityki, których dotyczy wniosek/inicjatywa

Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

1.3.Charakter wniosku/inicjatywy

◻ Wniosek/inicjatywa dotyczy nowego działania

Wniosek/inicjatywa dotyczy nowego działania będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego 32

☑ Wniosek/inicjatywa wiąże się z przedłużeniem bieżącego działania

◻ Wniosek/inicjatywa dotyczy działania, które zostało przekształcone pod kątem nowego działania

1.4.Cel(e)

1.4.1.Wieloletnie cele strategiczne Komisji wskazane we wniosku/inicjatywie

Cel ogólny nr 1: Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji

Cel ogólny nr 2: Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej bazie przemysłowej

1.4.2.Cel(e) szczegółowy(e)

1.6 Zwiększone transgraniczne przepływy inwestycyjne.

2.4 Konsumenci mają dostęp do bezpiecznych i wiarygodnych produktów i usług ubezpieczeniowych, emerytalnych i w zakresie UCITS, zarówno w kontekście krajowym, jak i transgranicznym.

Działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

12. Usługi finansowe i rynki kapitałowe

1.4.3.Oczekiwane wyniki i wpływ

Należy wskazać, jakie efekty przyniesie wniosek/inicjatywa beneficjentom/grupie docelowej.

Ograniczenie barier regulacyjnych dla transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych powinno zmniejszyć ponoszone przez zarządzających aktywami koszty związane z podejmowaniem działalności transgranicznej, prowadząc tym samym do szybszego rozwoju transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych i przyczyniając się w ten sposób do pogłębienia jednolitego rynku unijnych funduszy inwestycyjnych.

To z kolei powinno zmniejszyć rozdrobnienie rynku, zwiększyć konkurencję i w ostatecznym rozrachunku przyczynić się do zapewnienia inwestorom w UE większej oferty i lepszego stosunku jakości do ceny.

1.4.4.Wskaźniki wyników i wpływu

Do końca 2019 r. Komisja ustanowi szczegółowy program monitorowania wyników, rezultatów i wpływu niniejszego wniosku. Program monitorowania określi środki służące do gromadzenia danych i innych niezbędnych dowodów, a także przedziały czasowe, w jakich będą one gromadzone. Wskazane będą w nim również działania, które mają być podejmowane przez Komisję, państwa członkowskie i ESMA w celu gromadzenia i analizowania danych oraz innych dowodów.

Poniższy niewyczerpujący wykaz źródeł informacji może stanowić podstawę do gromadzenia informacji na potrzeby monitorowania oraz przygotowania oceny wpływu niniejszego wniosku:

a)    strony internetowe właściwych organów w odniesieniu do krajowych wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu oraz opłat urzędowych;

b)    baza danych ESMA dotycząca krajowych wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu;

c)    baza danych ESMA dotycząca opłat urzędowych;

d)    interaktywne narzędzie ESMA dotyczące opłat urzędowych;

e)    baza danych ESMA dotycząca powiadomień.

Podczas gdy źródło e) umożliwiłoby Komisji zweryfikowanie, czy osiągnięto ogólny cel prowadzonej polityki, źródła a)–d) mogłyby służyć do analizy, w jakiej mierze osiągnięte zostały jej cele szczegółowe.

Wskaźniki służące do monitorowania i oceny związane z tymi źródłami informacji obejmowałyby następujące wyniki:

   stworzenie/aktualizacja stron internetowych przez właściwe organy i ESMA (wykorzystanie źródeł a)–c)) – sprawdzenie, czy informacje są dostępne na tych stronach internetowych;

   stworzenie interaktywnej bazy danych ESMA dotyczącej opłat (wykorzystanie źródła d)) – sprawdzenie, czy baza danych działa.

Jeśli chodzi o rezultaty i wpływ, podstawę analizy powinno stanowić źródło e). Źródło to umożliwia określenie liczby powiadomień ogółem i w podziale na państwa członkowskie, jak również stopę wzrostu ogółem i w podziale na państwa członkowskie. W analizie należy uwzględnić poziom odniesienia, jaki stanowi obecna stopa wzrostu transgranicznej dystrybucji funduszy: średnia stopa wzrostu liczby funduszy będących przedmiotem dystrybucji transgranicznej w okresie ostatnich pięciu lat wynosiła 6,8 % rocznie. Przy założeniu, że inne parametry wyjściowe nie ulegają zmianie, dzięki niniejszej inicjatywie stopa wzrostu powinna ulegać dalszemu zwiększeniu. Ocena na podstawie informacji ze źródła e) może być dokonywana przez ESMA corocznie i jej wyniki powinny być przekazywane Komisji Europejskiej do dalszych analiz lub innego wykorzystania w ramach prowadzonych przez nią monitorowania i oceny.

1.5.Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

1.5.1.Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej

W perspektywie krótkoterminowej ESMA powierza się zadanie opracowania, a następnie utrzymywania baz danych dotyczących krajowych wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu, opłat urzędowych oraz powiadomień. Ponadto w kontekście bazy danych dotyczącej opłat urzędowych ESMA powierzono zadanie opracowania i uruchomienia interaktywnego narzędzia, które umożliwiałoby zainteresowanym stronom obliczenie wysokości opłat urzędowych w poszczególnych państwach członkowskich.

Ponadto ESMA będzie musiał w ciągu 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej inicjatywy opracować projekty regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych.

1.5.2.Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej

Działanie na szczeblu UE jest niezbędne, gdyż zasadniczy problem, którego wyeliminowaniu służy niniejsza inicjatywa, stanowi funkcjonowanie wewnętrznego rynku funduszy inwestycyjnych (a konkretnie korzystanie przez fundusze inwestycyjne z unijnego „paszportu” umożliwiającego transgraniczne wprowadzanie do obrotu), przez co problem ten nie ogranicza się do terytorium jednego państwa członkowskiego i nie może zostać rozwiązany indywidualnie przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym. Ponadto podejmowane dotychczas przez ESMA działania mające na celu konwergencję krajowych praktyk (nadzorczych) w tym obszarze nie doprowadziły do rozwiązania zidentyfikowanego problemu. W niniejszym wniosku powierza się zatem te wyżej opisane zadania ESMA, które nie mogą zostać zrealizowane przez działające indywidualnie państwa członkowskie.

1.5.3.Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań

ESMA powierzano już wcześniej podobne zadania, jak np. prowadzenie rejestrów podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenie na zarządzanie UCITS, AFI, EuVECA i EuSEF. Doświadczenia były ogólnie pozytywne.

1.5.4.Spójność z innymi właściwymi instrumentami oraz możliwa synergia

Niniejsza inicjatywa jest spójna z rozszerzoną rolą ESMA, jaką powierzono temu organowi we wniosku dotyczącym zmiany rozporządzeń w sprawie ustanowienia europejskich urzędów nadzoru. Nie ma ona jednak żadnego bezpośredniego wpływu na ten wniosek Komisji, gdyż dotyczy ona kwestii ściśle technicznej nieuwzględnionej w tym wniosku.

1.6.Okres trwania działania i jego wpływ finansowy

Wniosek/inicjatywa o ograniczonym okresie trwania

◻Okres trwania wniosku/inicjatywy: od [DD/MM]RRRR r. do [DD/MM]RRRR r.

Okres trwania wpływu finansowego: od RRRR r. do RRRR r.

☑ Wniosek/inicjatywa o nieograniczonym okresie trwania

Wprowadzenie w życie z okresem rozruchu od RRRR r. do RRRR r.,

po którym następuje faza operacyjna.

1.7.Planowane tryby zarządzania 33

Bezpośrednie zarządzanie przez Komisję

   przez agencje wykonawcze

Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi

Zarządzanie pośrednie poprzez przekazanie zadań związanych z wykonaniem budżetu:

◻ organizacjom międzynarodowym i ich agencjom (należy wyszczególnić);

◻ EBI oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;

☑ organom, o których mowa w art. 208 i 209 rozporządzenia finansowego;

◻ organom prawa publicznego;

◻ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, o ile zapewniają one odpowiednie gwarancje finansowe;

◻ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego oraz które zapewniają odpowiednie gwarancje finansowe;

◻ osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym podstawowym akcie prawnym.

Uwagi

nie dotyczy

2.ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1.Zasady nadzoru i sprawozdawczości

Określić częstotliwość i warunki

Zgodnie z już istniejącymi ustaleniami ESMA opracowuje regularne sprawozdania ze swojej działalności (w tym sprawozdania wewnętrzne dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, sprawozdania dla Zarządu i Rady Organów Nadzoru oraz sprawozdanie roczne) i podlega audytowi ze strony Trybunału Obrachunkowego i Służby Audytu Wewnętrznego, którego przedmiotem jest wykorzystanie przez ESMA zasobów własnych. Monitorowanie i sprawozdawczość w odniesieniu do obecnie proponowanych działań podlegać będą już obecnie obowiązującym wymogom.

2.2.System zarządzania i kontroli

2.2.1.Zidentyfikowane ryzyko

W odniesieniu do prawomocnego, gospodarnego i skutecznego wykorzystania środków udostępnionych w związku z niniejszym wnioskiem oczekuje się, że wniosek nie pociąga za sobą nowych rodzajów ryzyka, które nie byłyby już obecnie uwzględnione przez istniejące wewnętrzne ramy kontroli ESMA.

2.2.2.Informacje dotyczące struktury wewnętrznego systemu kontroli

Systemy zarządzania i kontroli przewidziane w rozporządzeniu w sprawie ESMA są już wdrożone. ESMA współpracuje ściśle ze Służbą Audytu Wewnętrznego Komisji w celu zapewnienia spełnienia odpowiednich norm we wszystkich obszarach kontroli wewnętrznej. Rozwiązania te będą również stosowane w odniesieniu do roli ESMA zgodnie z obecnym wnioskiem. Sprawozdania z corocznego audytu wewnętrznego przesyłane są Komisji, Parlamentowi i Radzie.

2.3.Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

Do celów zwalczania nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkiej innej nielegalnej działalności do ESMA mają zastosowanie, bez ograniczeń, przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 września 2013 r. dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

ESMA posiada obecnie specjalną strategię w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i wynikający z niej plan działania. Wspomnianą strategię i plan działania wdrożono w 2014 r. Zintensyfikowane działania prowadzone przez ESMA w zakresie zwalczania nadużyć finansowych będą zgodne z zasadami i wytycznymi przewidzianymi w rozporządzeniu finansowym (środki zwalczania nadużyć finansowych jako część należytego zarządzania finansami), polityką OLAF w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym i postanowieniami zawartymi w strategii Komisji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych (COM(2011) 376), jak również określonymi we wspólnym podejściu dotyczącym zdecentralizowanych agencji UE (lipiec 2012 r.) i powiązanym z nim planem działania.

W rozporządzeniu ustanawiającym ESMA określono przepisy dotyczące wykonania i kontroli budżetu ESMA oraz mające zastosowanie przepisy finansowe.

3.SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1.Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

·Istniejące linie budżetowe

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych

Dział wieloletnich ram finansowych

Linia budżetowa

Rodzaj
środków

Wkład

1a: Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Zróżn. / niezróżn. 34

państw EFTA 35

krajów kandydujących 36

państw trzecich

w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego

1.a

12 02 06 ESMA

Zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

NIE

·Nowe linie budżetowe, o których utworzenie się wnioskuje

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych

Dział wieloletnich ram finansowych

Linia budżetowa

Rodzaj
środków

Wkład

Numer 
[Treść…………………….……………………]

Zróżn. / niezróżn.

państw EFTA

krajów kandydujących

państw trzecich

w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

TAK/ NIE

TAK/ NIE

TAK/ NIE

TAK/ NIE

3.2.Szacunkowy wpływ na wydatki 37

3.2.1.Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram
finansowych

1a

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 

ESMA

Rok
N
38

Rok
N+1
39

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

OGÓŁEM

Tytuł 1:

Środki na zobowiązania

(1)

0 441

0 191

Ze względu na uzgodnienie dotyczące współfinansowania ESMA (w proporcji 60/40), uwzględniono jedynie 40 % szacowanych kosztów.

Środki na płatności

(2)

0 441

0 191

Tytuł 2:

Środki na zobowiązania

(1a)

Środki na płatności

(2a)

Tytuł 3:

Środki na zobowiązania

(3a)

Środki na płatności

(3b)

OGÓŁEM środki
dla ESMA

Środki na zobowiązania

=1+1a

+3a

0 441

0 191

Środki na płatności

=2+2 a

+3b

0 441

0 191


Dział wieloletnich ram
finansowych

5

„Wydatki administracyjne”

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

OGÓŁEM

DG FISMA

• Zasoby ludzkie

• Pozostałe wydatki administracyjne

OGÓŁEM DG FISMA

Środki

OGÓŁEM środki
na DZIAŁ 5

wieloletnich ram finansowych

(Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem)

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok
N 40

Rok
N+1 41

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

OGÓŁEM

OGÓŁEM środki
na DZIAŁY 1 do 5
wieloletnich ram finansowych
 

Środki na zobowiązania

0 441

0 191

Środki na płatności

0 441

0 191

3.2.2.Szacunkowy wpływ na środki ESMA

   Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych

   Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych, jak określono poniżej:

Środki na zobowiązania w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Określić cele i produkty

Rok
N

Rok
N+1 42

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

OGÓŁEM

PRODUKT

Rodzaj 43

Średni koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba ogółem

Koszt całkowity

CEL SZCZEGÓŁOWY nr 1.6 i 2.4 44

- baza danych dotycząca opłat urzędowych

0 200

0 040

Ze względu na uzgodnienie dotyczące współfinansowania ESMA (w proporcji 60/40), uwzględniono jedynie 40 % szacowanych kosztów.

- baza danych dotycząca powiadomień

0 100

0 020

- Produkt

Cel szczegółowy nr 1 – suma cząstkowa

CEL SZCZEGÓŁOWY nr 2

- Produkt

Cel szczegółowy nr 2 – suma cząstkowa

KOSZT OGÓŁEM

0 300

0 060

3.2.3.Szacunkowy wpływ na zasoby ludzkie ESMA

3.2.3.1.Streszczenie

   Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych

   Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej:

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok
N 45  

Rok
N+1 46

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

OGÓŁEM

Urzędnicy (grupa zaszeregowania AD)

0 141

(2 pracowników, w tym koszty rekrutacji)

0 131

(2 pracowników)

Ze względu na uzgodnienie dotyczące współfinansowania ESMA (w proporcji 60/40), uwzględniono jedynie 40 % szacowanych kosztów.

Urzędnicy (grupa zaszeregowania AST)

Personel kontraktowy

Pracownicy zatrudnieni na czas określony

Oddelegowani eksperci krajowi

OGÓŁEM

0 141

(2 pracowników, w tym koszty rekrutacji)

0 131 (2 pracowników)

Szacunkowy wpływ na personel (dodatkowe EPC) – plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Rok N

Rok N+1

Rok N+2

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

Ogółem AD

0 141
(2 pracowników, w tym koszty rekrutacji)

0 131
(2 pracowników)

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Ogółem AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Ogółem AST/SC

SUMA CAŁKOWITA

0 141
(2 pracowników, w tym koszty rekrutacji)

0 131
(2 pracowników)

Szacunkowy wpływ na personel (dodatkowy) – personel zewnętrzny

Pracownicy kontraktowi

Rok N

Rok N+1

Rok N+2

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

Grupa funkcyjna IV

Grupa funkcyjna III

Grupa funkcyjna II

Grupa funkcyjna I

Ogółem

Oddelegowani eksperci krajowi

Rok N

Rok N+1

Rok N+2

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

Ogółem

3.2.3.2.Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie dla macierzystej DG

   Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich.

   Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej:

Wartości szacunkowe należy wyrazić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy (lub najwyżej z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)

Rok
N

Rok
N+1

Rok N+2

Rok N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

·Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)

XX 01 01 01 (w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji)

XX 01 01 02 (w delegaturach)

XX 01 05 01 (pośrednie badania naukowe)

10 01 05 01 (bezpośrednie badania naukowe)

 Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: EPC) 47

XX 01 02 01 (CA, SNE, INT z globalnej koperty finansowej)

XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT i JED w delegaturach)

XX 01 04 yy 48

- w centrali 49

- w delegaturach

XX 01 05 02 (CA, SNE, INT – pośrednie badania naukowe)

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – bezpośrednie badania naukowe)

Inna linia budżetowa (określić)

OGÓŁEM

XX oznacza odpowiednią dziedzinę polityki lub odpowiedni tytuł w budżecie.

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

Opis zadań do wykonania:

Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony

Personel zewnętrzny

Opis metody obliczenia kosztów ekwiwalentów pełnego czasu pracy powinien zostać zamieszczony w załączniku V pkt 3.

3.2.4.Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

   Wniosek/inicjatywa jest zgodny(-a) z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi.

   Wniosek/inicjatywa wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w wieloletnich ramach finansowych.

Należy wyjaśnić, na czym ma polegać przeprogramowanie, określając linie budżetowe, których ma ono dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

[…]

   Wniosek/inicjatywa wymaga zastosowania instrumentu elastyczności lub zmiany wieloletnich ram finansowych 50 .

Należy wyjaśnić, który wariant jest konieczny, określając linie budżetowe, których ma on dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

[…]

3.2.5.Udział osób trzecich w finansowaniu

Wniosek/inicjatywa nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich

Wniosek/inicjatywa przewiduje współfinansowanie szacowane zgodnie z poniższym:

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok
N

Rok
N+1 51

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

Ogółem

Określić organ współfinansujący 

0 662

0 287

Ze względu na uzgodnienie dotyczące współfinansowania ESMA uwzględniono jedynie 60 % szacowanych kosztów.

OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem

0 662

0 2873.3.Szacunkowy wpływ na dochody

   Wniosek/inicjatywa nie ma wpływu finansowego na dochody.

   Wniosek/inicjatywa ma wpływ finansowy określony poniżej:

   wpływ na zasoby własne

   wpływ na dochody różne

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Linia budżetowa po stronie dochodów

Środki zapisane w budżecie na bieżący rok budżetowy

Wpływ wniosku/inicjatywy 52

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

Artykuł …

W przypadku wpływu na dochody różne „przeznaczone na określony cel” należy wskazać linie budżetowe po stronie wydatków, które ten wpływ obejmie.

[…]

Należy określić metodę obliczania wpływu na dochody.

[…]

   

ZAŁĄCZNIK DO OCENY SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

Zastosowana metodyka oraz główne założenia

Koszty dotyczące nowych zadań, które powierzono ESMA, zostały oszacowane na podstawie trzech kategorii kosztów: koszty personelu, koszty infrastruktury oraz koszty operacyjne.

Według wstępnych aktualnych szacunków Komisji nowe zadania powierzone ESMA wymagają zatrudnienia 2 nowych członków personelu. Nowo zatrudnione osoby uzupełnią personel obecnie pracujący w ESMA, który jest uwzględniony w obecnym budżecie tego urzędu. Koszty dzielone są z państwami członkowskimi w proporcji 60/40.

Konieczność zwiększenia liczby pracowników odzwierciedla dodatkowe zadania powierzone ESMA i wiąże się ze stworzeniem i utrzymywaniem baz danych dotyczących krajowych wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu, opłat urzędowych oraz powiadomień. Te nowe zadania określono w proponowanym rozporządzeniu i szerzej omówiono w uzasadnieniu tego aktu prawnego.

Ogólne założenia przyjęte na potrzeby obliczenia dodatkowych zasobów

Przy obliczaniu dodatkowych zasobów przyjęto następujące założenia.

Zakłada się, że dodatkowe stanowiska, które mają zostać utworzone, będą należeć do kategorii „urzędnicy” lub „pracownicy zatrudnieni na czas określony”, przy średnich rocznych kosztach wynagrodzenia wynoszących 143 000 EUR.

W związku z tym, że siedziba ESMA znajduje się w Paryżu, uwzględniono współczynnik korekty wynagrodzeń wynoszący 1,148 z racji wyższych kosztów utrzymania w porównaniu z Brukselą.

Koszty rekrutacji (podróże, zakwaterowanie, badania lekarskie, dodatki na zagospodarowanie i inne świadczenia, koszty przeprowadzki itp.) oszacowano na 12 700 EUR na pracownika.

Należy przy tym zauważyć, że koszty ESMA są obecnie dzielone między państwa członkowskie i Komisję w proporcji 60/40.

Obliczenie liczby dodatkowych pracowników

Na potrzeby obliczenia liczby dodatkowych pracowników nowe zadania podzielono na dwa główne obszary prac powierzonych ESMA na mocy niniejszej inicjatywy: baza danych dotycząca opłat urzędowych i baza danych dotycząca powiadomień. W tych obszarach uwzględniono określone poniżej szacunkowe obciążenie pracą. W przypadku bazy danych dotyczącej opłat urzędowych szacuje się, że potrzebny jest jeden kierownik projektu i jeden pracownik wsparcia, podczas gdy w przypadku bazy danej dotyczącej powiadomień potrzebny jest jeden kierownik projektu i dwóch pracowników wsparcia informatycznego.

Tabela 1 zawiera szacowaną liczbę dodatkowych pracowników ESMA ogółem na każdy z obszarów:

Tabela 1: EPC ogółem na rok na obszar prac

EPC ogółem na obszar prac

Baza danych dotycząca opłat urzędowych

1

Baza danych dotycząca powiadomień

1

Ogółem

2

Obliczenie wydatków na infrastrukturę zewnętrzną

W odniesieniu do wydatków związanych z technologiami informatycznymi szacuje się, że stworzenie baz danych wymaga wydatkowania ogółem 750 000 EUR, a 150 000 EUR stanowią bieżące koszty ich utrzymania.

Tabela 2: Wydatki na infrastrukturę zewnętrzną ogółem na rok na obszar prac

Wydatki na infrastrukturę ogółem na obszar prac

Pierwszy rok (koszty jednorazowe)

Kolejne lata (koszty bieżące)

Baza danych dotycząca opłat urzędowych

500 000 EUR

100 000 EUR

Baza danych dotycząca powiadomień

250 000 EUR

50 000 EUR

Ogółem

750 000 EUR

150 000 EUR

Całkowita kwota wydatków

Przy uwzględnieniu powyższych założeń całkowite kwoty szacowane w odniesieniu do nowych zadań ESMA przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3: Powiązane wydatki ogółem

Rodzaj kosztów

Obliczenia

Pierwszy rok

Kolejne lata

Wydatki na personel

143 000 EUR x 1,148 na jednego pracownika rocznie

328 328 EUR (2 pracowników)

328 328 EUR (2 pracowników)

Wydatki związane z rekrutacją

12 700 EUR (ryczałtowo) na nowego pracownika

25 400 EUR (2 pracowników)

0

Infrastruktura / IT

Zob. tabela 2

750 000 EUR

150 000 EUR

Ogółem*

1 103 728 EUR

478 328 EUR

*Łączna kwota: nieuwzględniająca faktu, że budżet ESMA finansowany jest przez państwa członkowskie i Komisję w proporcji 60/40.

Wydatki na okres 2021–N podaje się wyłącznie w celach ilustracyjnych. Wpływ finansowy na budżet UE po 2020 r. będzie częścią propozycji Komisji dotyczących następnych wieloletnich ram finansowych.

(1)    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).
(2)    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).
(3)

   Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Program prac Komisji na 2018 r. Program na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Europy (COM(2017) 650 final).

(4)    Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych (COM(2015) 468 final).
(5)    Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie śródokresowego przeglądu planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych (COM(2017) 292 final).
(6)    Zielona księga: Tworzenie unii rynków kapitałowych (COM(2015) 63 final).
(7)    Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zaproszenie do zgłaszania uwag na temat ram regulacyjnych UE dotyczących usług finansowych (COM(2016) 855 final).
(8)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(9)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1).
(10)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18).
(11)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/760 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 98).
(12)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego (Dz.U. L 169 z 30.6.2017, s. 8).
(13)    EFAMA, kwartalne zestawienie statystyczne za II kw. 2017 r.
(14)    Informator EFAMA z 2017 r. oraz informator Investment Company Institute (ICI) z 2017 r.
(15)    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1507119651257&uri=CELEX:52014DC0903
(16)    Również inne inicjatywy, np. w zakresie wytycznych dotyczących obowiązujących unijnych standardów w zakresie traktowania inwestycji transgranicznych w UE i polubownego rozstrzygania sporów dotyczących inwestycji, mają na celu ułatwienie inwestycji transgranicznych.
(17)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
(18)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(19)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3132069_en.
(20)    Morningstar zajmuje się prowadzeniem badań inwestycyjnych i dostarczaniem danych.
(21)    Opinia Rady ds. Kontroli Regulacyjnej, SEC(2018) 129 final.
(22)    Sprawozdanie z oceny skutków oraz jego streszczenie, SWD(2018) 54 final i SWD(2018) 55 final.
(23)    Dz.U. C z , s. .
(24)    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).
(25)    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).
(26)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
(27)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1).
(28)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18).
(29)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
(30)    Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
(31)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12).
(32)    O którym mowa w art. 54 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia finansowego.
(33)    Wyjaśnienia dotyczące trybów zarządzania oraz odniesienia do rozporządzenia finansowego znajdują się na następującej stronie: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(34)    Środki zróżnicowane / środki niezróżnicowane
(35)    EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu .
(36)    Kraje kandydujące oraz w stosownych przypadkach potencjalne kraje kandydujące Bałkanów Zachodnich.
(37)    Zob. dodatkowe informacje w załączniku.
(38)    Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.
(39)    Wydatki na okres 2021–N podaje się wyłącznie w celach ilustracyjnych. Wpływ finansowy na budżet UE po 2020 r. będzie częścią propozycji Komisji dotyczących następnych wieloletnich ram finansowych.
(40)    Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.
(41)    Wydatki na okres 2021–N podaje się wyłącznie w celach ilustracyjnych. Wpływ finansowy na budżet UE po 2020 r. będzie częścią propozycji Komisji dotyczących następnych wieloletnich ram finansowych.
(42)    Wydatki na okres 2021–N podaje się wyłącznie w celach ilustracyjnych. Wpływ finansowy na budżet UE po 2020 r. będzie częścią propozycji Komisji dotyczących następnych wieloletnich ram finansowych.
(43)    Produkty odnoszą się do produktów i usług, które zostaną zapewnione (np. liczba sfinansowanych wymian studentów, liczba kilometrów zbudowanych dróg itp.).
(44)    Zgodnie z opisem w pkt 1.4.2. „Cel(e) szczegółowy(e) …”.
(45)    Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.
(46)    Wydatki na okres 2021–N podaje się wyłącznie w celach ilustracyjnych. Wpływ finansowy na budżet UE po 2020 r. będzie częścią propozycji Komisji dotyczących następnych wieloletnich ram finansowych.
(47)    CA = personel kontraktowy; LA = personel miejscowy; SNE = oddelegowany ekspert krajowy; INT = personel tymczasowy; JED = młodszy oddelegowany ekspert. .
(48)    W ramach podpułapu na personel zewnętrzny ze środków operacyjnych (dawne linie „BA”).
(49)    Przede wszystkim fundusze strukturalne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Rybacki (EFR).
(50)    Zob. art. 11 i 17 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020.
(51)    Wydatki na okres 2021–N podaje się wyłącznie w celach ilustracyjnych. Wpływ finansowy na budżet UE po 2020 r. będzie częścią propozycji Komisji dotyczących następnych wieloletnich ram finansowych.
(52)    W przypadku tradycyjnych zasobów własnych (opłaty celne, opłaty wyrównawcze od cukru) należy wskazać kwoty netto, tzn. kwoty brutto po odliczeniu 25 % na poczet kosztów poboru.
Top