Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0604

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020

COM/2016/0604 final - 2016/0283 (APP)

Bruksela, dnia 14.9.2016

COM(2016) 604 final

2016/0283(APP)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

W pierwszych latach wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020, Unia musi sobie radzić z nieprzewidzianymi wyzwaniami na bezprecedensową skalę wynikającymi z braku stabilności w państwach sąsiadujących, pociągającemu za sobą zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz masowe przepływy migracyjne.

W swoim komunikacie zatytułowanym „Śródokresowy przegląd/rewizja wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 – Budżet UE zorientowany na rezultaty” 1 Komisja dokonała oceny funkcjonowania i wykorzystania instrumentów specjalnych w pierwszych dwóch-trzech latach wdrażania WRF.

W celu uruchomienia dodatkowych środków finansowych na działania przyczyniające się do rozwiązania wyżej wymienionych problemów, często wykorzystywano wszystkie dostępne środki budżetowe, w tym przesunięcia, marginesy i instrumenty specjalne, a nowe instrumenty, takie jak unijne fundusze powiernicze i Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji zostały utworzone w celu uzyskania dodatkowego finansowania przy jednoczesnym poszanowaniu ograniczeń określonych w WRF. W porównaniu z poprzednim okresem instrumenty specjalne określone w rozporządzeniu nr 1311/2013 2 („rozporządzenie w sprawie WRF”) znacznie zwiększyły elastyczność WRF, umożliwiając Unii podjęcie zdecydowanych działań. Ponieważ jednak wyzwania te utrzymują się, zdolność UE do dalszego szybkiego reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych może być zagrożona.

W tym kontekście Parlament Europejski wezwał do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz zwiększenia elastyczności budżetu Unii 3 , a w trakcie nieformalnych dyskusji w Radzie podkreślono potrzebę zwiększenia zdolności obecnych WRF do reagowania na nieprzewidziane wydarzenia 4 .

2.PODSTAWA PRAWNA I TREŚĆ WNIOSKU

Niniejszy wniosek opiera się na art. 2 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych, który przewiduje, że przeglądowi śródokresowemu WRF będzie, w stosownych przypadkach, towarzyszyć wniosek ustawodawczy dotyczący rewizji tego rozporządzenia. Taki przegląd nie powoduje ograniczenia wstępnie przydzielonych poszczególnym państwom środków, bez uszczerbku dla dostosowania pul środków finansowych na politykę spójności zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie WRF 5 .

Biorąc pod uwagę wykorzystanie instrumentów specjalnych od początku okresu wieloletnich ram finansowych oraz nowe wyzwania którym Unia musi w dalszym ciągu stawić czoła, Komisja proponuje zmianę rozporządzenia w sprawie WRF w celu zwiększenia maksymalnej rocznej kwoty na rezerwę na pomoc nadzwyczajną (art. 9) oraz Instrument Elastyczności (art. 11) , a także wprowadzenie nowego specjalnego instrumentu na rzecz utworzenia rezerwy kryzysowej UE finansowanej z umorzonych środków, aby umożliwić Unii szybkie reagowanie na kryzysy, takie jak obecny kryzys migracyjny, oraz na wydarzenia o poważnych konsekwencjach humanitarnych lub związanych z bezpieczeństwem. Równolegle z niniejszym wnioskiem, Komisja proponuje zmianę porozumienia międzyinstytucjonalnego o współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami 6 w celu przyczynienia się do procedury uruchomienia nowej rezerwy kryzysowej.

Ponadto proponuje się zniesienie ograniczeń dotyczących czasu i zakresu globalnego marginesu zobowiązań (art. 14).

W odniesieniu do łącznego marginesu płatności proponuje się zniesienie rocznych pułapów ustalonych na lata 2018-2020 (art. 5.2), tak by umożliwić pełne uruchomienie, w kolejnych latach realizacji WRF, znacznych marginesów płatności umorzonych w latach 2016 i 2017, jeżeli okaże się to niezbędne, a tym samym zapewnić szczególną i jak największą elastyczność.

3.WPŁYW NA BUDŻET

Niniejszy wniosek nie ma bezpośredniego wpływu na budżet. Instrumenty specjalne są uruchamiane, a środki ujmowane w rocznym budżecie w oparciu o procedury określone w rozporządzeniu w sprawie WRF, odpowiednich aktach podstawowych (zob. art. 3 ust. 2 tego rozporządzenia) oraz porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami.

2016/0283 (APP)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 312,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Instrumenty specjalne zostały w szerokim stopniu wykorzystane w pierwszych latach realizacji wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 ustanowionych w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 7 , w celu sprostania wyzwaniom, które pojawiły się w państwach sąsiadujących oraz odpowiedzieć na wezwanie do szybkich i kompleksowych działań Unii mających na celu zaradzenie ich poważnym konsekwencjom humanitarnym i związanym z bezpieczeństwem..

(2)Okoliczności, które zmusiły do podjęcia tych nadzwyczajnych środków oraz dalszych działań, utrzymują się nadal, co widoczne jest w projekcie budżetu na rok 2017, w którym ponownie skorzystano z marginesów i instrumentów specjalnych, w wyniku czego zmniejszona została pula środków budżetowych w pozostałym okresie WRF, które można wykorzystać w celu stawienia czoła takim sytuacjom.

(3)W celu wprowadzenia szczególnej i jak największej elastyczności oraz zapewnienia wystarczającego pułapu płatności, umożliwiającego Unii wypełnienie jej zobowiązań zgodnie z art. 323 Traktatu, należy usunąć ograniczenia dotyczące dostosowań pułapów płatności na lata 2018-2020.

(4)Należy wzmocnić rezerwę na pomoc nadzwyczajną i instrument elastyczności, a także usunąć ograniczenia dotyczące globalnych marginesów zobowiązań i płatności, co pozwoli na utrzymanie wystarczającej zdolności Unii do reagowania na nieprzewidziane okoliczności.

(5)Należy stworzyć nowy instrument specjalny ustanawiający rezerwę kryzysową UE finansowaną z umorzonych środków, aby umożliwić Unii szybkie reagowanie na kryzysy, takie jak obecny kryzys migracyjny, oraz na wydarzenia o poważnych konsekwencjach humanitarnych lub związanych z bezpieczeństwem.

(6)Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1311/2013 wprowadza się następujące zmiany:

(1)art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(2)„2.    Instrumenty szczególne przewidziane w art. 9–15 zapewniają elastyczność WRF oraz zostają określone, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie procedury budżetowej. Środki na zobowiązania można zapisać w budżecie poza pułapami dla odpowiednich działów określonych w WRF, gdy konieczne jest wykorzystanie zasobów dostępnych w ramach rezerwy na pomoc nadzwyczajną, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, Instrumentu Elastyczności, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, marginesu na nieprzewidziane wydatki, rezerwy kryzysowej UE, specjalnej elastyczności służącej przeciwdziałaniu bezrobociu osób młodych i zintensyfikowaniu badań naukowych oraz globalnego marginesu na zobowiązania, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2002 8 , rozporządzeniem (WE) nr 1309/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady 9 oraz porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 10 .”;

(3)w art. 5 skreśla się ust. 2;

(4)w art. 6 ust. 1 dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)obliczenia umorzonych środków w roku n-2, które mają zostać udostępnione na rzecz rezerwy kryzysowej UE, o której mowa w art. 13a.”;

(5)art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.    Roczną kwotę rezerwy ustala się na 500 mln EUR (w cenach z 2011 r.) i zgodnie z rozporządzeniem finansowym można ją wykorzystywać do roku n+1. Rezerwa ta zostaje zapisana w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa. W pierwszej kolejności wykorzystuje się część kwoty rocznej wynikającą z poprzedniego roku. Ta część rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie wykorzystana w roku n+1, wygasa.”;

(6)art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.    Instrument Elastyczności ma umożliwić finansowanie w danym roku budżetowym i do wskazanej wysokości precyzyjnie określonych wydatków, których nie można było pokryć w ramach pułapów dostępnych w ramach co najmniej jednego innego działu. Pułap rocznej kwoty dostępnej na instrument elastyczności wynosi 1000 mln EUR (w cenach z 2011 r.).”;

(7)dodaje się art. 13a w brzmieniu:

„Artykuł 13 a

Rezerwa kryzysowa Unii Europejskiej

1.    Rezerwa kryzysowa Unii Europejskiej ma umożliwić Unii szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe, jak również na wydarzenia o poważnych konsekwencjach humanitarnych lub związanych z bezpieczeństwem.

2.    Bez uszczerbku dla art. [178] rozporządzenia finansowego, umorzone środki wprowadzone w roku „n-2” zostaną udostępnione dla rezerwy kryzysowej UE w ramach procedury budżetowej na rok n. Rezerwa ta zostaje zapisana w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa. Roczną dostępną kwotę należy wykorzystywać do roku n+1 zgodnie z rozporządzeniem finansowym. W pierwszej kolejności wykorzystuje się roczną kwotę wynikającą z roku n. Ta część rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie wykorzystana w roku n+1, wygasa.”;

(8)art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Łączny margines na zobowiązania

1.Marginesy pozostawione poniżej pułapów WRF na środki na zobowiązania stanowią łączny margines WRF na zobowiązania, który zostanie udostępniony poza pułapami określonymi w WRF na lata 2016–2020.

2.Co roku, w ramach dostosowania technicznego przewidzianego w art. 6, Komisja oblicza dostępną kwotę. Łączny margines WRF lub jego część mogą zostać uruchomione przez Parlament Europejski i Radę w ramach procedury budżetowej na mocy art. 314 TFUE.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

   W imieniu Rady

   Przewodniczący

(1) COM(2016) 603 z 14.9.2016.
(2) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
(3)

   Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przygotowania przeglądu powyborczego WRF na lata 2014-2020: Uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji (2015/2353(INI)), P8_TA-PROV(2016)0309.

(4) Sprawozdanie prezydencji niderlandzkiej: W kierunku ukierunkowanych na przyszłość i elastycznych wieloletnich ram finansowych, 30.5.2016, https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/05/30/voorzitterschapsverslag-over-mfk/voorzitterschapsverslag-over-mfk.pdf .
(5) W odniesieniu do tego dostosowania, zob.: Dostosowanie techniczne ram finansowych na rok 2017 do zmian DNB oraz dostosowanie pul środków finansowych na politykę spójności, COM(2016) 311 final z 30.6.2016.
(6) Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).
(7) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
(8) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3).
(9) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855).
(10) Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).
Top