Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0325(01)

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. dotyczącej postępowania w ramach art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Sprawa AT.39678/AT.39731 – Deutsche Bahn I/II) (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9194 final)

OJ C 86, 25.3.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/4


Streszczenie decyzji Komisji

z dnia 18 grudnia 2013 r.

dotyczącej postępowania w ramach art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(Sprawa AT.39678/AT.39731 – Deutsche Bahn I/II)

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9194 final)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

2014/C 86/04

Dnia 18 grudnia 2013 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003  (1) Komisja niniejszym podaje do wiadomości nazwy stron oraz zasadniczą treść decyzji, uwzględniając jednak uzasadnione prawo przedsiębiorstw do ochrony ich tajemnicy handlowej.

I.   WPROWADZENIE

(1)

Przedmiotowa sprawa dotyczy problemów w zakresie konkurencji na rynku dostaw energii trakcyjnej dla przedsiębiorstw kolejowych w Niemczech. Energia trakcyjna jest szczególnym rodzajem energii elektrycznej stosowanym do napędu lokomotyw elektrycznych.

(2)

Niniejsza decyzja nadaje zobowiązaniom zaproponowanym przez DB Energie GmbH i DB Mobility Logistics AG prawnie wiążący charakter na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 w postępowaniu przewidzianym w art. 102 Traktatu. DB Energie GmbH i DB Mobility Logistics AG są spółkami zależnymi niemieckiego operatora zasiedziałego linii kolejowych Deutsche Bahn (DB).

II.   PROCEDURA

(3)

W dniu 13 czerwca 2012 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie celem podjęcia decyzji na podstawie przepisów rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 1/2003. W dniu 6 czerwca 2013 r. Komisja przyjęła ocenę wstępną. W dniu 23 lipca 2013 r., w odpowiedzi na wstępne zastrzeżenia Komisji, strony przedstawiły pierwsze propozycje zobowiązań. W dniu 15 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano zawiadomienie zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, w którym streszczono sprawę i zaproponowane zobowiązania oraz wezwano zainteresowane osoby trzecie do przedstawienia uwag. Po zapoznaniu się z uwagami otrzymanymi od osób trzecich grupa DB przedstawiła w dniu 17 grudnia 2013 r. podpisaną wersję ostatecznych zobowiązań.

(4)

W dniu 12 grudnia 2013 r. przeprowadzono konsultacje z Komitetem Doradczym ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących, który wydał pozytywną opinię. W dniu 13 grudnia 2013 r. urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające wydał sprawozdanie końcowe.

III.   ZASTRZEŻENIA WYRAŻONE W OCENIE WSTĘPNEJ

(5)

We wstępnej ocenie przedstawiono zastrzeżenia Komisji z punktu widzenia konkurencji w odniesieniu do potencjalnego zawężania marży na rynkach usług kolejowego transportu towarów i kolejowego przewozu pasażerów na duże odległości poprzez stosowany przez grupę DB system cen na energię trakcyjną, obejmujący również zniżki.

(6)

Komisja przyjęła wstępnie stanowisko, że praktyki cenowe DB Energie, będącej spółką zależną DB odpowiedzialną za dostawę energii trakcyjnej, mogą prowadzić do zawężenia marży na niemieckim rynku usług kolejowego transportu towarów i kolejowego przewozu pasażerów na duże odległości. Zawężenie marży może mieć miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo sprzedaje produkt lub usługę na rynku wyższego szczebla, na którym ma ono pozycję dominującą, przedsiębiorstwom, z którymi konkuruje ono na rynku niższego szczebla, dla których ten produkt lub ta usługa stanowi niezbędny surowiec.

(7)

DB Energie jest operatorem specjalnej sieci energetycznej niezbędnej do dystrybucji energii trakcyjnej. Dostarcza również energii trakcyjnej przedsiębiorstwom kolejowym poprzez zakup energii elektrycznej od producentów energii i jej odsprzedaż przedsiębiorstwom kolejowym. DB Energie jest jedynym dostawcą energii trakcyjnej w Niemczech i w związku z tym ma pozycję dominującą na rynku dostaw energii trakcyjnej dla przedsiębiorstw kolejowych w Niemczech. Należy do zintegrowanej pionowo grupy DB, która prowadzi również działalność na rynkach transportu kolejowego niższego szczebla.

(8)

Komisja doszła wstępnie do wniosku, że praktyki cenowe DB Energie w zakresie energii trakcyjnej mogą uniemożliwiać przedsiębiorstwom kolejowym, które są co najmniej tak efektywne, jak przedsiębiorstwo dominujące, rentowne konkurowanie na rynku niższego szczebla transportu towarów i przewozu pasażerów na duże odległości. Komisja wstępnie stwierdziła, że przedsiębiorstwa kolejowe DB w sektorze transportu towarów i sektorze przewozu pasażerów na duże odległości w całym okresie, w którym miało miejsce potencjalne naruszenie, nie byłyby przeciętnie w stanie prowadzić opłacalnej działalności, gdyby korzystały z tego samego niższego poziomu rabatów cenowych na energię trakcyjną, jak ich konkurenci. Ponieważ energia trakcyjna jest dla przedsiębiorstw kolejowych niezbędnym surowcem do prowadzenia działalności na rynkach transportu towarów i przewozu osób na duże odległości, Komisja stwierdziła wstępnie, że negatywny poziom rentowności spowodowany domniemanym zawężeniem marży miał prawdopodobnie skutek antykonkurencyjny w postaci zamknięcia dostępu do rynku.

IV.   ZOBOWIĄZANIA

(9)

Aby uwzględnić zastrzeżenia Komisji z punktu widzenia konkurencji, w dniu 23 lipca 2013 r. DB przedstawiło wstępne zobowiązania, a w dniu 21 listopada 2013 r. zmienioną propozycję zobowiązań. Główne elementy tych zobowiązań są następujące:

W dniu 1 lipca 2014 r. DB Energie wprowadzi nowy system cenowy, w którym ceny dostaw energii trakcyjnej i opłaty za dostęp do sieci będą naliczane odrębnie, przy czym te ostatnie w wysokości zatwierdzonej przez właściwy niemiecki organ regulacyjny (Bundesnetzagentur). Od tego samego dnia DB Energie zapewni dostęp do swojej sieci energii trakcyjnej dostawcom energii będącym stronami trzecimi, tak by mogli oni w konkurencji z DB Energie sprzedawać energię trakcyjną przedsiębiorstwom kolejowym.

W tym nowym systemie przedsiębiorstwo DB Energie będzie pobierać taką samą cenę za energię elektryczną od wszystkich przedsiębiorstw kolejowych i nie będzie stosować zniżek uzależnionych od kupowanych ilości lub czasu trwania umowy.

DB Energie zapłaci działającym w Niemczech przedsiębiorstwom kolejowym nienależącym do grupy DB jednorazową kwotę w wysokości 4 % wartości wystawionej im faktury rocznej za energię trakcyjną w odniesieniu do okresu jednego roku przed wejściem w życie nowego systemu cen.

DB będzie przedkładać Komisji każdego roku dane niezbędne do dokonania oceny, czy poziom cen pobieranych przez grupę DB za energię trakcyjną i usługi transportowe może prowadzić do zawężania marży. Przedsiębiorstwo DB Energie będzie też z wyprzedzeniem powiadamiać Komisję o wszelkich zmianach stosowanych cen energii elektrycznej.

Zobowiązania będą obowiązywać przez 5 lat od dnia powiadomienia o decyzji Komisji lub do momentu, w którym 25 % energii trakcyjnej nabywanej przez konkurentów grupy DB będzie pochodzić od dostawców energii będących stronami trzecimi.

DB powoła powiernika w celu monitorowania wypełniania swoich zobowiązań.

V.   OCENA I PROPORCJONALNOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ

(10)

Komisja uważa, że zobowiązania są wystarczające do rozwiania jej zastrzeżeń określonych w ocenie wstępnej i że nie są one nieproporcjonalne.

(11)

Zobowiązania umożliwią konkurentom wejście na rynek dostaw energii trakcyjnej poprzez promowanie dostępu do rynku dostawcom energii elektrycznej nienależącym do koncernu DB. Konkurencja taka z kolei ograniczy swobodę ustalania cen przez DB Energie i zniesie ryzyko zawężenia marży.

(12)

Wprowadzenie nowego systemu ustalania cen na energię trakcyjną z odrębnymi cenami za energię elektryczną i za dostęp do sieci energii trakcyjnej zapewni dostawcom energii elektrycznej możliwość konkurowania ze sobą w zakresie cen energii elektrycznej. Ponadto zobowiązanie DB do zapewnienia od dnia 1 lipca 2014 r. dostępu do swojej sieci energii trakcyjnej umożliwi, począwszy od tej daty, otwarcie rynku i przechodzenie przedsiębiorstw kolejowych do innych dostawców. Rezygnacja ze zniżek zapewni przejrzystość cen i równe reguły gry i będzie w ten sposób promować rozwój konkurencji.

(13)

Jednorazowa płatność na rzecz przedsiębiorstw kolejowych ma na celu zapobieganie wydłużania się potencjalnego zawężania marży w fazie przejściowej, w której wprowadzany jest nowy system cenowy, a nowi dostawcy energii nie weszli jeszcze na rynek energii trakcyjnej. W związku z tym płatność ta jest ograniczona do jednego roku, a okres ten Komisja uważa za wystarczający w celu umożliwienia wejścia na rynek. Obniżenie cen o 4 % jest odpowiednie, gdyż byłoby wystarczające, by zapobiec zawężeniu marży podczas okresu potencjalnego naruszenia.

(14)

Dane dotyczące poziomu cen na energię trakcyjną oraz usługi transportowe, które DB zobowiązuje się dostarczać, umożliwią Komisji monitorowanie zachowania DB w zakresie polityki cenowej. Powiernik monitorujący będzie obserwował ogólne wypełnianie zobowiązań.

(15)

Komisja uważa, że 5-letni okres trwania zobowiązań jest wystarczająco długi, by dostawcy energii elektrycznej niezależni od DB mogli stworzyć swoją ofertę, a przedsiębiorstwa kolejowe mogły zmienić dostawców. Jeżeli przed upływem pięciu lat dostawcy energii elektrycznej niezależni od DB będą dostarczać 25 % ilości energii trakcyjnej zużywanej przez przedsiębiorstwa kolejowe nienależące do DB, będzie to zdaniem Komisji oznaczać, że konkurencja stale się zwiększa, a to uzasadniałoby wcześniejsze wygaśnięcie zobowiązań.

VI.   WNIOSKI

(16)

Niniejsza decyzja nadaje zobowiązaniom przedłożonym przez DB charakter prawnie wiążący. Ze względu na powyższe zobowiązania nie ma już podstaw do podejmowania przez Komisję działań.


(1)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2004 (Dz.U. L 68 z 6.3.2004, s. 1).


Top