Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013DC0490

KOMUNIKAT KOMISJI Zharmonizowane ramy dotyczące projektów planów budżetowych oraz informacji o emisji długu w obrębie strefy euro

/* COM/2013/0490 final */

52013DC0490

KOMUNIKAT KOMISJI Zharmonizowane ramy dotyczące projektów planów budżetowych oraz informacji o emisji długu w obrębie strefy euro /* COM/2013/0490 final */


1.         Wprowadzenie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 473/2013 w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich należących do strefy euro (Dz.U. L 140 z 27.5.2013 r.) weszło w życie dnia 30 maja 2013 r. Rozporządzenie to stanowi rozwinięcie i uzupełnienie – w odniesieniu do strefy euro – paktu stabilności i wzrostu, który określa europejskie ramy nadzoru budżetowego. Wejście w życie tego rozporządzenia stanowi konkretny i decydujący krok w kierunku wzmocnienia mechanizmów nadzoru mających zastosowanie do wszystkich państw członkowskich strefy euro.

Nowe elementy nadzoru budżetowego w odniesieniu do państw członkowskich strefy euro wynikające z rozporządzenia (UE) nr 473/2013 oznaczają większą przejrzystość w zakresie podejmowanych przez nie decyzji budżetowych oraz wzmocnioną koordynację budżetową między nimi, począwszy od cyklu budżetowego dotyczącego roku 2014.

Nowe wspólne przepisy budżetowe przewidują w szczególności nowe skoordynowane działania w zakresie monitorowania i oceny, które będą realizowane jesienią każdego roku. Co roku, w terminie do dnia 15 października, każde państwo członkowskie strefy euro będzie przedstawiać projekt planu budżetowego na następny rok. Komisja wyda następnie opinię w sprawie każdego przedłożonego projektu planu budżetowego, zanim na jego podstawie przyjęty zostanie budżet krajowy. Jeżeli, w wyjątkowych przypadkach, Komisja stwierdzi szczególnie poważną niezgodność planu z wymogami dotyczącymi polityki budżetowej ustanowionymi w pakcie stabilności i wzrostu, po skonsultowaniu się z danym państwem członkowskim Komisja zwróci się o przedłożenie zmienionego projektu planu budżetowego. Ten nowy wspólny harmonogram budżetowy ułatwi koordynację polityki między państwami członkowskimi strefy euro i zapewni należyte uwzględnienie zaleceń Komisji i Rady w trakcie procedury budżetowej państwa członkowskiego.

Art. 6 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 473/2013 stanowi, że „szczegółowe informacje na temat treści projektu planu budżetowego przedstawia się w zharmonizowanych ramach ustalonych przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi”. W niniejszym komunikacie zaproponowano zharmonizowane ramy na potrzeby przedstawiania projektów planów budżetowych przez państwa członkowskie strefy euro. Załącznik zawiera szereg szablonów na potrzeby przekazywania najważniejszych danych budżetowych i makroekonomicznych na następny rok, wymaganych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 473/2013.

Rozporządzenie (UE) nr 473/2013 służy również lepszej koordynacji krajowych planów emisji długu, ustanawiając wymóg informowania o tego rodzaju planach przez wszystkie państwa członkowskie strefy euro. Każde z nich jest w szczególności zobowiązane informować z wyprzedzeniem i terminowo o swoim krajowym planie emisji długu. Informacje te umożliwią odpowiednie monitorowanie zmian poziomu zadłużenia w strefie euro i lepszą koordynację decyzji dotyczących emisji długu. Zgodnie z art. 8 tego rozporządzenia zharmonizowana forma i treść przekazywanych informacji „jest ustalana przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi”. W niniejszym komunikacie zaproponowano zatem również zharmonizowaną formę i treść informacji, które państwa członkowskie strefy euro mają przedstawiać w swoich krajowych planach emisji długu.

2.         Forma i treść projektów planów budżetowych

Poniższe wytyczne należy traktować jako kodeks dobrych praktyk i listę kontrolną, które państwa członkowskie powinny stosować, przygotowując projekty planów budżetowych. Oczekuje się, że państwa członkowskie będą stosować się do tych wytycznych i przedstawią uzasadnienie wszelkich przypadków odstąpienia od nich.

Projekt planu budżetowego powinien zasadniczo stanowić aktualizację niektórych standardowych tabel programu stabilności, uzupełnioną szczegółowymi informacjami na temat działań przewidzianych w projekcie.

Analogicznie do wytycznych obowiązujących w odniesieniu do programów stabilności i programów konwergencji, zastosowane pojęcia powinny być spójne ze standardami ustanowionymi na szczeblu europejskim, w szczególności w kontekście europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych (ESA).

Projekt planu budżetowego powinien umożliwiać wskazanie źródeł ewentualnych rozbieżności w stosunku do strategii budżetowej określonej w aktualnym programie stabilności. Z tego względu oprócz wymaganych danych dotyczących następnego roku, tj. roku, na który przygotowywany jest projekt budżetu (rok t+1 w standardowych tabelach w załączniku), należy również zamieścić odpowiednie dane szacunkowe za rok bieżący (rok t w standardowych tabelach w załączniku) wraz z wynikami za rok poprzedni (rok t-1 w standardowych tabelach w załączniku), spójne z danymi zgłoszonymi w ramach procedury nadmiernego deficytu.

A. Niezależne prognozy makroekonomiczne i dotyczące ich założenia. Przewidywania dotyczące wpływu zagregowanych działań budżetowych na wzrost gospodarczy

Projekty planów budżetowych powinny być oparte na niezależnych prognozach makroekonomicznych, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 473/2013. W związku z tym tabele 1a, 1b, 1c oraz 1d projektu planu budżetowego, zamieszczone w załączniku, przedstawiają najważniejsze oczekiwane zmiany sytuacji gospodarczej oraz istotne zmienne ekonomiczne wykorzystane przy opracowywaniu projektu planu budżetowego.

Tabela 1.a zawiera dane dotyczące wskaźnika zmiany realnego PKB w roku t-1 oraz wskaźniki zmiany realnego PKB prognozowane dla roku t i t+1. W tych prognozowanych wskaźnikach zmiany realnego PKB dla roku t i t+1 powinny zostać uwzględnione przewidywania dotyczące wpływu na wzrost gospodarczy zagregowanych działań budżetowych zaplanowanych w projekcie planu budżetowego. Dlatego też, zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 473/2013, przewidywania dotyczące wpływu zagregowanych działań budżetowych na wzrost gospodarczy powinny zostać określone w tabeli 1.a lub przedstawione w załączniku metodycznym.

Podstawowe założenia prognoz makroekonomicznych powinny zostać przedstawione w tabeli 0.i) załącznika. Inne główne założenia, które są zazwyczaj istotne przy sporządzaniu prognoz makroekonomicznych, zawiera tabela 0.ii). Skorzystanie z tej tabeli może okazać się przydatne dla państw członkowskich przy sporządzaniu streszczenia założeń, na których opierają się niezależne prognozy makroekonomiczne.

Państwa członkowskie powinny również wyraźnie wskazać, czy niezależne prognozy makroekonomiczne i budżetowe zostały sporządzone lub zatwierdzone przez niezależny organ.

B. Cele budżetowe

W odpowiednich tabelach zawartych w załączniku należy podać cele budżetowe w odniesieniu do salda sektora instytucji rządowych i samorządowych, w rozbiciu na jego poszczególne podsektory (instytucje rządowe na szczeblu centralnym, instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym w przypadku państw członkowskich o federalnej lub wysoce zdecentralizowanej strukturze instytucjonalnej, instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym oraz fundusze zabezpieczenia społecznego). Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 473/2013 Komisja powinna ocenić, czy projekt planu budżetowego spełnia wymogi polityki budżetowej ustanowione w pakcie stabilności i wzrostu. Aby umożliwić tę ocenę, w sekcji tej należy również zamieścić informacje o celach budżetowych w ujęciu strukturalnym oraz o działaniach jednorazowych i innych działaniach tymczasowych. Spełnianie wymogu dotyczącego wartości referencyjnej długu jest oceniane w świetle danych dotyczących zmian poziomu zadłużenia, które powinny być spójne z przedstawionymi wcześniej szczegółowo celami budżetowymi i prognozami makroekonomicznymi. Informacje te, które są wymagane w tabelach 2.a, 2.b i 2.c załącznika, mogą być uzupełnione danymi dotyczącymi zobowiązań warunkowych, które w perspektywie średnioterminowej mogą mieć wpływ na poziom zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Aby umożliwić wszechstronne zapoznanie się z sytuacją sektora instytucji rządowych i samorządowych pod względem salda budżetowego, a także z ogólną strategią budżetową, należy przedstawić informacje dotyczące docelowych poziomów dochodów i wydatków oraz ich głównych składników. Informacje te określono w tabeli 4.a załącznika. Uwzględniając warunki i kryteria dotyczące określenia tempa wzrostu wydatków ocenianego zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1466/97, w którym ustanowiono wartość odniesienia dotyczącą wydatków, w projekcie planu budżetowego przedstawia się również planowany wzrost wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, które są traktowane w szczególny sposób przy obliczaniu wartości odniesienia dotyczącej wydatków.

W odpowiednich tabelach załącznika dokonuje się rozbicia wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych według funkcji. Państwa członkowskie zachęca się do przedstawiania tych informacji, tam gdzie to możliwe, w rozbiciu na kategorie wskazane w klasyfikacji funkcji sektora instytucji rządowych i samorządowych (COFOG). W każdym przypadku, zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 473/2013, należy podać stosowne informacje o wydatkach sektora instytucji rządowych i samorządowych na edukację, służbę zdrowia i zatrudnienie – w proponowanej tabeli lub w innym punkcie projektu planu budżetowego.

C. Dochody i wydatki publiczne przy założeniu niezmiennego kursu polityki oraz dyskrecjonalne działania budżetowe

Każde państwo członkowskie powinno właściwie zdefiniować scenariusz dotyczący dochodów i wydatków w następnym roku przy założeniu niezmiennego kursu polityki (tj. budżet wstępny, z wyłączeniem nowych działań zaproponowanych w trakcie procedury budżetowej) i podać do wiadomości publicznej założenia, metody oraz istotne parametry leżące u jego podstaw. Założenie niezmiennego kursu polityki oznacza ekstrapolację trendów w zakresie dochodów i wydatków przed doliczeniem wpływu dyskrecjonalnych działań budżetowych uchwalonych w trakcie procedury budżetowej w odniesieniu do następnego roku. Wyniki sporządzonych przy założeniu niezmiennego kursu polityki prognoz dotyczących dochodów i wydatków są przedstawiane w tabeli 3 załącznika, podczas gdy tabele 5.a, 5.b i 5.c zawierają opis i streszczenie działań dyskrecjonalnych będących w trakcie procesu uchwalania w poszczególnych podsektorach na potrzeby osiągnięcia celów budżetowych.

Te trzy tabele powinny zawierać wyczerpujący opis techniczny działań podejmowanych w poszczególnych podsektorach wraz z informacjami dotyczącymi uzasadnienia, koncepcji i wdrożenia każdego z nich. Należy również określić cel działania budżetowego, posługując się terminologią ESA, przy czym należy podać, czy chodzi o działanie dyskrecjonalne po stronie dochodów, czy też po stronie wydatków. Ponadto należy dokładnie określić kategorię dochodów lub wydatków, w której widoczne będą skutki działania dyskrecjonalnego. Umożliwi to porównanie celów z wynikami, które zostałyby osiągnięte przy założeniu niezmiennego kursu polityki. Innymi słowy:

-  po stronie dochodów należy podać, czy działanie dotyczy:

o  podatków związanych z produkcją i importem (kod ESA: D.2);

o  podatków bieżących od dochodów, majątku itp. (kod ESA: D.5);

o  podatków od kapitału (kod ESA: D.91);

o  składek na ubezpieczenia społeczne (kod ESA: D.61);

o  dochodów z tytułu własności (kod ESA: D.4);

o  innych dochodów (kod ESA: P.11+P.12+P.131+D.39+D.7+D.9 {inne niż D.91});

-  po stronie wydatków należy podać, czy działanie dotyczy:

o  kosztów związanych z zatrudnieniem (kod ESA: D.1);

o  zużycia pośredniego (kod ESA: P.2);

o  wydatków socjalnych (świadczeń społecznych oraz rzeczowych transferów socjalnych dostarczanych gospodarstwom domowym za pośrednictwem producentów rynkowych; kod ESA: D.62, D.6311, D.63121 i D.63131), w ramach których należy również podać, w stosownych przypadkach, świadczenia dla bezrobotnych obejmujące świadczenia pieniężne (kod ESA: D.621 i D.624) oraz świadczenia rzeczowe (kod ESA: D.6311, D.63121 i D.63131) związane ze świadczeniami dla bezrobotnych;

o  odsetek (kod ESA: D.41);

o  dotacji (kod ESA: D.3);

o  nakładów brutto na środki trwałe (kod ESA: P.51);

o  transferów kapitałowych (kod ESA: D.9);

o  innych wydatków (kod ESA: D.29+D.4 {inne niż D.41} +D.5+D.7+P.52+P.53+K.2+D.8).

Należy wskazać horyzont czasowy działań budżetowych w celu odróżnienia działań mających przejściowy wpływ na budżet, które nie prowadzą do trwałej zmiany międzyokresowej sytuacji budżetowej (tj. trwałego poziomu dochodów lub wydatków), od działań mających trwały wpływ na budżet, a tym samym prowadzą do trwałej zmiany międzyokresowej sytuacji budżetowej (tj. trwałego poziomu dochodów lub wydatków). Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 473/2013 działania, których szacowany wpływ na budżet wynosi co najmniej 0,1 % PKB, powinny zostać opisane szczegółowo, natomiast działania, których szacunkowy wpływ na budżet nie przekracza tego progu, muszą zostać jedynie wymienione wraz z podaniem ich zagregowanego wpływu na budżet. Działania o mniejszym zakresie, które mają wpływ na tę samą kategorię dochodów lub wydatków, mogą być grupowane, o ile jest to sensownie możliwe. W ramach Komitetu Ekonomiczno-Finansowego państwa członkowskie uzgodniły jednakże jakościową poprawę sprawozdawczości na temat dyskrecjonalnych środków podatkowych, zobowiązując się do szczegółowego opisywania wszystkich tego rodzaju środków, jeżeli ich wpływ na budżet wynosi co najmniej 0,05 % PKB. Dlatego też w kontekście projektów planów budżetowych i w celu zwiększenia spójności między poszczególnymi wymogami w zakresie sprawozdawczości państwa członkowskie zachęca się do przedstawiania szczegółowych informacji o wszystkich dyskrecjonalnych działaniach budżetowych mających szacunkowy wpływ na budżet przekraczający 0,05 % PKB.

Projekty planów budżetowych powinny również zawierać informacje na temat szacunkowego wpływu na budżet działań dyskrecjonalnych na poziomie każdego podsektora (tabele 5.a, 5.b i 5.c załącznika). Wpływ na budżet wszystkich działań należy podać w ujęciu przyrostowym – stanowiącym przeciwieństwo jego ujęcia w postaci łącznego poziomu – w porównaniu z prognozą odniesienia z poprzedniego roku. Oznacza to, że wpływ zwykłych działań o trwałym charakterze należy podać jako +/- X w roku (latach), w którym(-ych) zostały wprowadzone, a w innych przypadkach jako zero (łączny wpływ na poziom dochodów lub wydatków nie może się niwelować). Jeżeli wpływ danego działania zmienia się w czasie, w tabeli należy podać jedynie wpływ w ujęciu przyrostowym[1]. Z uwagi na charakter działań jednorazowych ich wpływ należy zawsze podawać jako +/-X w roku, w którym po raz pierwszy odnotowano ich wpływ na budżet, oraz -/+ X w następnym roku, tj. ich łączny wpływ na poziom dochodów lub wydatków w dwóch kolejnych latach musi wynosić zero[2].

W zależności od konkretnego działania budżetowego państwa członkowskie powinny odpowiednio dostosować te trzy tabele, tak aby zawierały one tyle kolumn, ile jest niezbędnych do przedstawienia pełnego wpływu działania na budżet z biegiem czasu. W projekcie planu budżetowego należy również opisać założenia leżące u podstaw szacunków dotyczących wpływu każdego działania na budżet (np. elastyczności lub zmiany bazy podatkowej). W projekcie planu budżetowego należy również określić zasadę rachunkowości, zgodnie z którą zgłaszane są dane – zasadniczo powinny być one zgłaszane zgodnie z zasadą memoriałową, ale jeżeli nie jest to możliwe, należy wyraźnie zaznaczyć, że podane wartości zostały określone na zasadzie kasowej.

D. Cele określone w unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz zalecenia kierowane do poszczególnych krajów

Tabele 6.a i 6.b załącznika służą przekazaniu szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób uchwalone działania uwzględniają zalecenia skierowane do danego kraju lub cele krajowe sformułowane zgodnie z unijną strategią na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

E. Wskazówki dotyczące oczekiwanego rozkładu wpływu głównych działań dotyczących wydatków i dochodów

Zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 473/2012 w projekcie planu budżetowego należy również zamieścić wskazówki dotyczące oczekiwanego rozkładu wpływu głównych działań dotyczących wydatków i dochodów.

Podczas gdy większość państw członkowskich uwzględnia już w swoich budżetach jakościowe aspekty rozkładu wpływu działań budżetowych, szacunki ilościowe są dużo mniej powszechne. Skwantyfikowanie rozkładu wpływu działań budżetowych stanowi niewątpliwie trudne zadanie, w związku z czym załącznik nie zawiera standardowej tabeli dotyczącej tego aspektu projektu planu budżetowego. Państwa członkowskie powinny jednak przedstawić, w miarę możliwości, informacje jakościowe i szacunki ilościowe dotyczące dystrybucyjnych efektów działań budżetowych w formie dostosowanej do konkretnych działań danego państwa członkowskiego oraz dostępnych mu ram analitycznych.

F. Porównanie projektu planu budżetowego z aktualnym programem stabilności

Tabela 7 załącznika zawiera porównanie celów i prognoz budżetowych w projekcie planu budżetowego (sformułowanych przy założeniu niezmiennego kursu polityki) z celami i prognozami zawartymi w aktualnym programie stabilności. Ewentualne różnice między historycznymi i planowanymi danymi a danymi z programu stabilności powinny zostać należycie uzasadnione.

G. Załącznik metodyczny

Tabela 8 załącznika dotyczy aspektów metodycznych, które należy uwzględnić w projekcie planu budżetowego. Obejmują one szczegółowe informacje na temat poszczególnych technik szacowania stosowanych w trakcie procedury budżetowej, w tym ich głównych cech oraz przyjętych założeń. Jeżeli przewidywania dotyczące wpływu zagregowanych działań budżetowych na wzrost gospodarczy nie zostały zamieszczone w tabeli 1.a, to powinny one zostać podane w tym załączniku.

3.         Wytyczne dotyczące formy i treści informacji o emisji długu

W rozwinięciu art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 473/2013 w niniejszej sekcji przedstawiono wymogi dotyczące zharmonizowanej formy i treści informacji o krajowych planach emisji długu, które państwa członkowskie strefy euro są zobowiązane przekazywać.

Aby krajowe plany emisji długu objąć ramami nadzoru budżetowego, powinny im towarzyszyć informacje ogólne dotyczące łącznych potrzeb instytucji rządowych na szczeblu centralnym w zakresie finansowania. W związku z tym należy przekazywać dwa rodzaje informacji – roczne i kwartalne.

Z uwagi na elastyczność niezbędną w kontekście zmieniających się warunków rynkowych, przekazywane informacje dotyczące przyszłych okresów należy traktować jako orientacyjne i uzależnione od warunków rynkowych. Zasadniczo informacje te nie powinny być podawane do wiadomości publicznej ze względu na ich potencjalnie poufny charakter.

1.         Informacje roczne powinny zawierać:

- ogólne informacje dotyczące łącznych potrzeb instytucji rządowych na szczeblu centralnym w zakresie finansowania, obejmujących m.in.: (i) wykup papierów wartościowych o pierwotnym terminie wymagalności wynoszącym co najmniej jeden rok; (ii) wolumen wyemitowanych papierów wartościowych o pierwotnym terminie wymagalności wynoszącym poniżej jednego roku; (iii) środki pieniężne netto; (iv) deficyt kasowy oraz (v) nabycie netto aktywów finansowych, z wyłączeniem środków pieniężnych netto;

- plany emisji długu na następny rok, w rozbiciu na krótkoterminowe oraz średnio- i długoterminowe papiery wartościowe według wzoru zamieszczonego poniżej.

Tabela III – Wzór na potrzeby przekazania informacji rocznych dotyczących planów emisji długu[3]

Łączne potrzeby w zakresie finansowania (w mln EUR) || Plan finansowania (w mln EUR)

Wykup papierów wartościowych o pierwotnym terminie wymagalności wynoszącym co najmniej jeden rok (1) || Wolumen wyemitowanych bonów skarbowych i papierów komercyjnych – stan na koniec poprzedniego roku (2) || Środki pieniężne netto (3) || Łączne potrzeby w zakresie refinansowania (4 = 1+2 +3) || Deficyt kasowy/ Nadwyżka kasowa (5) || Nabycie netto aktywów finansowych, z wyłączeniem środków pieniężnych netto (6) || Inne (7) || Ogółem (8 = 4+5 +6+7) || Zmiana wolumenu wyemitowanych krótkoterminowych papierów wartościowych (bony skarbowe + papiery komercyjne) (9) || Średnio- i długoterminowe papiery wartościowe (10) || Inne (11) || Ogółem (12 = 2+9+ 10+11)

|| || || || || || || || || || ||

Informacje te powinny być przekazywane Komisji co najmniej na tydzień przed końcem roku kalendarzowego.

2.         Informacje kwartalne powinny przedstawiać plany emisji długu w poszczególnych kwartałach (bez kumulowania) w rozbiciu na krótkoterminowe oraz średnio- i długoterminowe papiery wartościowe. Planom emisji długu na nadchodzący(-e) kwartał(-y) powinny towarzyszyć informacje o faktycznie przeprowadzonych emisjach w poprzednim kwartale oraz szacunki dotyczące emisji w bieżącym kwartale, według wzoru zamieszczonego poniżej. Wprawdzie w normalnych warunkach rynkowych plany emisji długu powinny zasadniczo obejmować szereg przyszłych kwartałów, jednak w panujących obecnie warunkach tego rodzaju prognozy mogą się okazać trudne do przygotowania lub posiadać niewielką wartość informacyjną. W związku z tym proponuje się, by informacje kwartalne dotyczyły tylko najbliższego kolejnego kwartału.

Tabela IV – Wzór na potrzeby przekazania informacji kwartalnych dotyczących planów emisji długu[4], [5]

Plan finansowania (w mln EUR)

|| Krótkoterminowe papiery wartościowe (bony skarbowe + papiery komercyjne)* (1) || Średnio- i długoterminowe papiery wartościowe (2) || Inne (3) || Ogółem (4=1+2+3)

q-1 (poprzedni kwartał, dane dotyczące faktycznie przeprowadzonych emisji) || dane faktyczne || dane faktyczne || dane faktyczne || dane faktyczne

q (bieżący kwartał, dane szacunkowe) || dane szacunkowe || dane szacunkowe || dane szacunkowe || dane szacunkowe

q+1 (kolejny kwartał, plany) || plany || plany || plany || plany

* Należy podać faktycznie przeprowadzone emisje, tj. z wielokrotnym uwzględnieniem rolowania 1-miesięcznych bonów skarbowych.

Informacje te powinny być przekazywane Komisji co najmniej na tydzień przed początkiem kolejnego kwartału.

Kwartalne przekazywanie informacji o planach emisji długu uznaje się za zapewniające właściwą równowagę między potrzebą zwiększenia przejrzystości i przewidywalności planów finansowania oraz koniecznością zapewnienia wystarczającej elastyczności strategii w zakresie emisji oraz związanych z nią procedur.

Wszystkie kwoty należy podawać w milionach euro.

O ile dostępne są odpowiednie dane, państwa członkowskie zachęca się do przekazywania podobnych informacji dotyczących agencji krajowych oraz instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym oraz instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym.

ZAŁĄCZNIK. WZORCOWY UKŁAD ORAZ TABELE NA POTRZEBY PROJEKTÓW PLANÓW BUDŻETOWYCH[6]

A. WZORCOWY UKŁAD PROJEKTU PLANU BUDŻETOWEGO

1. Prognozy makroekonomiczne

2. Cele budżetowe

3. Prognozy dotyczące dochodów i wydatków przy założeniu niezmiennego kursu polityki

4. Docelowe poziomy dochodów i wydatków; Wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych według funkcji

5. Działania dyskrecjonalne uwzględnione w projekcie budżetu

6. Ewentualne powiązania między projektem planu budżetowego a celami określonymi w unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz zaleceniach kierowanych do poszczególnych krajów

7. Porównanie z aktualnym programem stabilności

8. Rozkład wpływu głównych działań dotyczących wydatków i dochodów

Załącznik: Aspekty metodyczne, w tym przewidywania dotyczące wpływu zagregowanych działań budżetowych na wzrost gospodarczy

B. TABELE, KTÓRE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W PROJEKCIE PLANU BUDŻETOWEGO

1. Prognozy makroekonomiczne

Tabela 0.i) Podstawowe założenia

|| Rok t-1 || Rok t || Rok t+1

Krótkoterminowe stopy procentowe1 (średnia roczna) || || ||

Długoterminowe stopy procentowe (średnia roczna) || || ||

Kurs wymiany USD/EUR (średnia roczna) || || ||

Nominalny efektywny kurs walutowy || || ||

Wzrost PKB na świecie, z wyłączeniem UE || || ||

Wzrost PKB w UE || || ||

Wzrost istotnych rynków zagranicznych || || ||

Wielkość importu na świecie, z wyłączeniem UE || || ||

Ceny ropy naftowej (Brent, w USD za baryłkę) || || ||

1 W stosownych przypadkach czysto techniczne założenia. || ||

Tabela 0.ii). Główne założenia. Niewyczerpująca lista kontrolna. (Podobne informacje mogą zostać podane w różnych formatach.)

|| Rok t-1 || Rok t || Rok t+1

1. Warunki zewnętrzne ||

a. Ceny surowców || || ||

b. Różnica rentowności w stosunku do niemieckich obligacji rządowych || || ||

|| || ||

2. Polityka budżetowa ||

a.  Wierzytelności netto / zadłużenie netto sektora instytucji rządowych i samorządowych || || ||

b. Dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych || || ||

|| || ||

3. Założenia dotyczące polityki pieniężnej / sektora finansowego / stóp procentowych ||

a. Stopy procentowe: || || ||

i. Euribor || || ||

ii. Oprocentowanie depozytów || || ||

iii. Oprocentowanie kredytów || || ||

iv. Rentowność 10-letnich obligacji rządowych || || ||

b. Zmiana poziomu depozytów || || ||

c.  Zmiana poziomu kredytów || || ||

d. Trendy w zakresie kredytów zagrożonych || || ||

|| || ||

4. Trendy demograficzne ||

a.  Zmiana liczby ludności w wieku produkcyjnym || || ||

b.  Wskaźniki obciążenia demograficznego || || ||

|| || ||

5. Polityka strukturalna ||

|| || ||

Tabela 1.a. Perspektywy makroekonomiczne

|| Kod ESA || Rok t-1 || Rok t-1 || Rok t || Rok t+1

|| || Poziom || Wskaźnik zmiany || Wskaźnik zmiany || Wskaźnik zmiany

1. Realny PKB || B1*g || || || ||

w tym ||

1.1. wynikający z przewidywań dotyczących wpływu zagregowanych działań budżetowych na wzrost gospodarczy1 || || --- || --- || ||

2. Potencjalny PKB || || || || ||

udziały: || || || || ||

- siła robocza || || || || ||

- kapitał || || || || ||

- łączna wydajność czynników produkcji (total factor productivity, TFP) || || || || ||

3. Nominalny PKB || B1*g || || || ||

Składniki realnego PKB ||

4. Spożycie prywatne || P.3 || || || ||

5. Spożycie sektora instytucji rządowych i samorządowych || P.3 || || || ||

6. Nakłady brutto na środki trwałe || P.51 || || || ||

7. Przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz nabycie netto aktywów o wyjątkowej wartości (% PKB) || P.52 + P.53 || || || ||

8. Eksport towarów i usług || P.6 || || || ||

9. Import towarów i usług || P.7 || || || ||

Udział we wzroście realnego PKB: ||

10. Finalny popyt krajowy || || || - || ||

11. Przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz nabycie netto aktywów o wyjątkowej wartości || P.52 + P.53 || || - || ||

12. Saldo wymiany towarów i usług z zagranicą || B.11 || || - || ||

1/ Należy podać przewidywania dotyczące wpływu na realny wzrost PKB zagregowanych działań budżetowych uwzględnionych w projekcie planu budżetowego.

Tabela 1.b. Zmiany cen                                                                                                                                        

|| Kod ESA || Rok t-1 || Rok t-1 || Rok t || Rok t+1

|| || Poziom || Tempo zmian || Tempo zmian || Tempo zmian

1. Deflator PKB || || || || ||

2. Deflator spożycia prywatnego || || || || ||

3. Zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych || || || || ||

4. Deflator spożycia publicznego || || || || ||

5. Deflator inwestycji || || || || ||

6. Deflator cen eksportowych (towary i usługi) || || || || ||

7. Deflator cen importowych (towary i usługi) || || || || ||

                                                                                                                                                                                

Tabela 1.c. Zmiany sytuacji na rynku pracy

|| Kod ESA || Rok t-1 || Rok t-1 || Rok t || Rok t+1

|| || Poziom || Tempo zmian || Tempo zmian || Tempo zmian

1. Zatrudnienie – osoby1 || || || || ||

2. Zatrudnienie – przepracowane godziny2 || || || || ||

3. Stopa bezrobocia (w %)3 || || || || ||

4. Wydajność pracy – osoby4 || || || || ||

5. Wydajność pracy – przepracowane godziny || || || || ||

6. Koszty związane z zatrudnieniem || D.1 || || || ||

7. Wynagrodzenie na zatrudnionego || || || || ||

|| || || || ||

|| || || || ||

|| || || || ||

|| || || - || ||

|| || || - || ||

1/ Ludność czynna zawodowo, koncepcja krajowa według definicji rachunków narodowych.

2/ Według definicji rachunków narodowych.

3/ Zharmonizowana definicja, Eurostat; poziom.

4/ Realny PKB na zatrudnionego.

5/ Realny PKB na przepracowaną godzinę.            

                                                                                                                      

Tabela 1.d. Salda sektorowe                                                                                                             

|| Kod ESA || Rok t-1 || Rok t || Rok t+1

1. Wierzytelności netto / zadłużenie netto wobec reszty świata || B.9 || % PKB || % PKB || % PKB

w tym: ||

- Saldo towarów i usług || || || ||

- Saldo dochodów pierwotnych i transferów || || || ||

- Rachunek kapitałowy || || || ||

2. Wierzytelności netto / zadłużenie netto sektora prywatnego || B.9 || || ||

3. Wierzytelności netto /zadłużenie netto sektora instytucji rządowych i samorządowych || B.9 || || ||

4. Rozbieżność statystyczna || || || ||

2. Cele budżetowe

Tabela 2.a. Cele budżetowe sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozbiciu na poszczególne podsektory

|| Kod ESA || Rok t || Rok t+1

|| || % PKB || % PKB

Wierzytelności netto (+) / zadłużenie netto (-) (B.9) według podsektora || || ||

1. Sektor instytucji rządowych i samorządowych || S.13 || ||

2. Instytucje rządowe na szczeblu centralnym || S.1311 || ||

 3. Instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym || S.1312 || ||

4. Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym || S.1313 || ||

5. Fundusze zabezpieczenia społecznego || S.1314 || ||

6. Odsetki || D.41 || ||

7. Saldo pierwotne2 || || ||

8. Działania jednorazowe i inne działania tymczasowe3 || || ||

9. Wzrost realnego PKB (w %) (=1. w tabeli 1.a) || || ||

10. Wzrost potencjalnego PKB (w %) (=2. w tabeli 1.a) || || ||

udziały: ||

- siła robocza || || ||

- kapitał || || ||

- łączna wydajność czynników produkcji || || ||

11. Luka produktowa (% potencjalnego PKB) || || ||

12. Składnik cykliczny budżetu (% potencjalnego PKB) || || ||

13. Saldo w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne (1-12) (% potencjalnego PKB) || || ||

14. Saldo pierwotne w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne (13 + 6) (% potencjalnego PKB) || || ||

15. Saldo strukturalne (13 - 8) (% potencjalnego PKB) || || ||

1/ TR-TE= B.9.

2/ Wzór na obliczenie salda pierwotnego: (B.9, poz. 8) + (D.41, poz. 9).

3/ Znak + oznacza działania jednorazowe służące ograniczeniu deficytu.

Tabela 2.b. Zmiany poziomu długu sektora instytucji rządowych i samorządowych

|| Kod ESA || Rok t || Rok t+1

|| || % PKB || % PKB

1. Dług brutto1 || || ||

2. Zmiana wskaźnika długu brutto || || ||

Udział w zmianie długu brutto ||

3. Saldo pierwotne (= poz. 10 w tabeli 2.a.i) || || ||

4. Odsetki (= poz. 9 w tabeli 2.a.i) || D.41 || ||

5. Wartość rezydualna zmiany długu || || ||

w tym: ||

- różnica między obliczeniami na podstawie metody kasowej i memoriałowej2 || || ||

- akumulacja netto aktywów finansowych3 || || ||

w tym: ||

- przychody z prywatyzacji || || ||

- wpływ wyceny i inne4 || || ||

p.m.: - domyślne oprocentowanie zadłużenia5 || || ||

Inne istotne zmienne ||

6. Płynne aktywa finansowe6 || || ||

7. Zadłużenie finansowe netto (7=1-6) || || ||

8. Spłata długu (istniejące obligacje) od końca poprzedniego roku || || ||

9. Odsetek długu denominowanego w walutach obcych || || ||

10. Średni termin zapadalności || || ||

1/ Zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 479/2009.

2/ Różnice dotyczące odsetek, innych wydatków i dochodów można wskazać odrębnie, jeżeli są istotne lub w przypadku gdy relacja długu do PKB przekracza wartość referencyjną.

3/ Płynne aktywa (środki pieniężne), rządowe papiery wartościowe, aktywa w państwach trzecich, przedsiębiorstwa pozostające pod kontrolą rządu oraz różnicę pomiędzy aktywami notowanymi na giełdzie a aktywami nienotowanymi na giełdzie można wskazać odrębnie, jeżeli są istotne lub w przypadku gdy relacja długu do PKB przekracza wartość referencyjną.

4/ Zmiany wynikające ze zmian kursu walutowego oraz operacje na rynku wtórnym można wskazać odrębnie, jeżeli są istotne lub w przypadku gdy relacja długu do PKB przekracza wartość referencyjną.

5/ Wyrażone w przybliżeniu jako odsetki podzielone przez dług odnotowany w poprzednim roku.

6/ Aktywa płynne są w tym przypadku definiowane jako AF.1, AF.2, AF.3 (skonsolidowane dla sektora instytucji rządowych i samorządowych, tj. przy kompensacji wzajemnych należności i zobowiązań jednostek budżetowych), A.F511, AF.52 (jedynie jeżeli są notowane na giełdzie).

Tabela 2.c Zobowiązania warunkowe

|| Rok t || Rok t+1

|| % PKB || % PKB

Gwarancje państwowe || ||

W tym: związane z sektorem finansowym || ||

3. Prognozy dotyczące dochodów i wydatków przy założeniu niezmiennego kursu polityki[7]

Tabela 3. Prognozy dotyczące dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych przy założeniu niezmiennego kursu polityki, w rozbiciu na główne składniki

|| Kod ESA || Rok t || Rok t+1

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S. 13) || || % PKB || % PKB

1. Dochody ogółem przy założeniu niezmiennego kursu polityki || TR || ||

w tym ||

1.1. Podatki związane z produkcją i importem || D.2 || ||

1.2. Podatki bieżące od dochodów, majątku itp. || D.5 || ||

1.3. Podatki od kapitału || D.91 || ||

1.4. Składki na ubezpieczenia społeczne || D.61 || ||

1.5. Dochody z tytułu własności || D.4 || ||

1.6. Inne1 || || ||

p.m.: Obciążenie podatkowe (D.2+D.5+D.61+D.91-D.995)2 || || ||

2. Wydatki ogółem przy założeniu niezmiennego kursu polityki || TE3 || ||

w tym ||

2.1. Koszty związane z zatrudnieniem || D.1 || ||

2.2. Zużycie pośrednie || P.2 || ||

2.3. Wydatki socjalne || D.621 D.632 || ||

        w tym świadczenia dla bezrobotnych4 ||

2.4. Odsetki || D.41 || ||

2.5. Dotacje || D.3 || ||

2.6. Nakłady brutto na środki trwałe || P.51 || ||

2.7. Transfery kapitałowe || D.9 || ||

2.8. Inne5 || || ||

1/ Zgodnie z ESA95: D6311_D63121_D63131pay; zgodnie z ESA2010: D632pay.

4. Docelowe poziomy dochodów i wydatków

Tabela 4.a Docelowe poziomy dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, w rozbiciu na główne składniki

|| Kod ESA || Rok t || Rok t+1

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S. 13) || || % PKB || % PKB

1. Docelowe dochody ogółem || TR || ||

w tym ||

1.1. Podatki związane z produkcją i importem || D.2 || ||

1.2. Podatki bieżące od dochodów, majątku itp. || D.5 || ||

1.3. Podatki od kapitału || D.91 || ||

1.4. Składki na ubezpieczenia społeczne || D.61 || ||

1.5. Dochody z tytułu własności || D.4 || ||

1.6. Inne1 || || ||

p.m.: Obciążenie podatkowe (D.2+D.5+D.61+D.91-D.995)2 || || ||

2. Docelowe wydatki ogółem || TE3 || ||

w tym ||

2.1. Koszty związane z zatrudnieniem || D.1 || ||

2.2. Zużycie pośrednie || P.2 || ||

2.3. Wydatki socjalne || D.626 D.632 || ||

        w tym świadczenia dla bezrobotnych4 ||

2.4.= tabela 2.a.9. Odsetki || D.41 || ||

2.5. Dotacje || D.3 || ||

2.6. Nakłady brutto na środki trwałe || P.51 || ||

2.7. Transfery kapitałowe || D.9 || ||

2.8. Inne5 || || ||

1/ P.11+P.12+P.131+D.39rec+D.7rec+D.9rec (inne niż D.91rec).

2/ W tym podatki pobierane przez UE oraz uwzględniając, w stosownych przypadkach, korektę o niepobrane podatki i składki na ubezpieczenia społeczne (D.995).

3/ TR-TE = B.9.

4/ Obejmują świadczenia pieniężne (D.621 i D.624) oraz świadczenia rzeczowe (D.631, zgodnie z ESA2010: D.632) związane ze świadczeniami dla bezrobotnych.

5/ D.29pay + D.4pay (inne niż D.41pay) +D.5pay +D.7pay +P.52+P.53+K.2+D.8.

6/ Zgodnie z ESA95: D6311_D63121_D63131pay; zgodnie z ESA2010: D632pay.

Tabela 4.b Kwoty, które nie są uwzględniane przy wartości odniesienia dotyczącej wydatków

|| || ||

|| Kod ESA || Rok t-1 || Rok t-1 || Rok t || Rok t+1 ||

|| || Poziom || % PKB || % PKB || % PKB ||

1. Wydatki na programy UE całkowicie równoważone dochodami z funduszy unijnych || || || || || ||

2. Cykliczne wydatki na świadczenia dla bezrobotnych 1 || || || || || ||

3. Wpływ działań dyskrecjonalnych po stronie dochodów 2 || || || || || ||

4. Prawnie przewidziany wzrost dochodów || || || || || ||

1/ Należy szczegółowo przedstawić metodykę wykorzystaną do obliczenia cyklicznego składnika wydatków na świadczenia dla bezrobotnych. Podstawę stanowić powinny wydatki na świadczenia dla bezrobotnych wg definicji COFOG (kod 10.5.).

2/ Prawnie przewidziany wzrost dochodów nie powinien być uwzględniany we wpływie działań dyskrecjonalnych po stronie dochodów: informacje podane w wierszach 3 i 4 powinny się wzajemnie wykluczać.

Tabela 4.c Wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych według funkcji

4.c.i) Wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych na edukację, służbę zdrowia i zatrudnienie

|| Rok t || Rok t+1

|| % PKB || % wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych || % PKB || % wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych

Edukacja1 || || || ||

Służba zdrowia1 || || || ||

Zatrudnienie2 || || || ||

1/ Te kategorie wydatków powinny odpowiadać pozycjom, odpowiednio, 9 i 7 w tabeli 4.c.ii).

2/ Ta kategoria wydatków powinna obejmować między innymi wydatki publiczne na aktywną politykę rynku pracy, w tym publiczne służby zatrudnienia, natomiast nie powinna uwzględniać pozycji takich jak wynagrodzenia pracowników sektora publicznego lub programy szkolenia zawodowego.

4.c.ii) Klasyfikacja funkcji sektora instytucji rządowych i samorządowych

Funkcje sektora instytucji rządowych i samorządowych || Kod COFOG || Rok t || Rok t+1

|| || % PKB || % PKB

1. Działalność ogólnopaństwowa || 1 || ||

2. Obrona narodowa || 2 || ||

3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny || 3 || ||

4. Sprawy gospodarcze || 4 || ||

4. Ochrona środowiska || 5 || ||

6. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna || 6 || ||

7. Zdrowie || 7 || ||

8. Organizacja wypoczynku, kultura i religia || 8 || ||

9. Edukacja || 9 || ||

10. Ochrona socjalna || 10 || ||

11. Wydatki ogółem (= poz. 2 w tabeli 2.c.i) || TE || ||

5. Opis działań dyskrecjonalnych uwzględnionych w projekcie budżetu

Tabela 5.a Działania dyskrecjonalne podjęte przez sektor instytucji rządowych i samorządowych

Wykaz działań || Szczegółowy opis1 || Cel (składnik wydatków / dochodów) Kod ESA || Zasada rachunkowości || Etap przyjęcia || Wpływ na budżet

|| Rok t || Rok t+1 || Rok t+2 || Rok t+…

|| % PKB || % PKB || % PKB || % PKB

(1) || || || || || || || ||

(2) || || || || || || ||

… || || || || || || || ||

|| OGÓŁEM || || || ||

1/ Szczegółowy opis w przypadku planów istotnych reform polityki budżetowej, mogących wywoływać skutki uboczne w innych państwach członkowskich strefy euro.

Tabela 5.b Działania dyskrecjonalne podjęte przez instytucje rządowe na szczeblu centralnym

Wykaz działań || Szczegółowy opis1 || Cel (składnik wydatków / dochodów) Kod ESA || Zasada rachunkowości || Etap przyjęcia || Wpływ na budżet

|| Rok t || Rok t+1 || Rok t+2 || Rok t+…

|| % PKB || % PKB || % PKB || % PKB

(1) || || || || || || || ||

(2) || || || || || || ||

… || || || || || || || ||

|| OGÓŁEM || || || ||

1/ Szczegółowy opis w przypadku planów istotnych reform polityki budżetowej, mogących wywoływać skutki uboczne w innych państwach członkowskich strefy euro.

Tabela 5.c Działania dyskrecjonalne podjęte przez podsektory sektora instytucji rządowych i samorządowych1

Wykaz działań || Szczegółowy opis2 || Cel (składnik wydatków / dochodów) Kod ESA || Zasada rachunkowości || Etap przyjęcia || Wpływ na budżet

|| Rok t || Rok t+1 || Rok t+2 || Rok t+…

|| % PKB || % PKB || % PKB || % PKB

(1) || || || || || || || ||

(2) || || || || || || ||

… || || || || || || || ||

|| OGÓŁEM || || || ||

1/ Należy podać, czy chodzi o instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym, instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym czy też fundusze zabezpieczenia społecznego.

2/ Szczegółowy opis w przypadku planów istotnych reform polityki budżetowej, mogących wywoływać skutki uboczne w innych państwach członkowskich strefy euro.

6. Informacje dotyczące powiązań między działaniami ujętymi w projekcie planu budżetowego a celami określonymi w unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz zaleceniami kierowanymi do poszczególnych krajów

Tabela 6.a Zalecenia kierowane do poszczególnych krajów

Numer zalecenia || Wykaz działań || Opis bezpośredniego powiązania

|| ||

|| ||

|| ||

Tabela 6.b Cele określone w unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Główne cele krajowe na 2020 r. || Wykaz działań || Opis bezpośredniego powiązania z celem krajowym

Cel krajowy 2020 w zakresie zatrudnienia […] || ||

Cel krajowy 2020 w zakresie nakładów na B + R […] || ||

Cel w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych […] || ||

Cel w zakresie energii odnawialnej […] || ||

Cel krajowy w zakresie efektywności energetycznej […] || ||

Cel krajowy w zakresie wczesnego kończenia nauki […] || ||

Cel krajowy w zakresie zdobywania wyższego wykształcenia […] || ||

Cel krajowy w zakresie ograniczania ubóstwa […] || ||

7. Rozbieżności w stosunku do aktualnego programu stabilności

Tabela 7. Rozbieżności w stosunku do aktualnego programu stabilności

|| Kod ESA || Rok t-1 || Rok t || Rok t+1

|| || % PKB || % PKB || % PKB

Docelowa wartość wierzytelności netto / zadłużenia netto sektora instytucji rządowych i samorządowych || B.9 ||

Program stabilności || || || ||

Projekt planu budżetowego || || || ||

Różnica || || || ||

Prognoza dotycząca wierzytelności netto / zadłużenia netto sektora instytucji rządowych i samorządowych przy założeniu niezmiennego kursu polityki || B.9 ||

Program stabilności || || || ||

Projekt planu budżetowego || || || ||

Różnica1 || || || ||

1/ Różnica ta może wynikać zarówno z rozbieżności wynikających ze zmian scenariusza makroekonomicznego, jak i z rozbieżności, których źródłem jest wpływ działań politycznych podjętych w okresie między przedłożeniem programu stabilności a przedstawieniem projektu planu budżetowego. Można się spodziewać różnic wynikających z faktu, że scenariusz niezmiennego kursu polityki został na potrzeby niniejszego kodeksu postępowania zdefiniowany inaczej niż w odniesieniu do programu stabilności.

8. Rozkład wpływu głównych działań dotyczących wydatków i dochodów

Zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 473/2013 państwa członkowskie powinny w miarę możliwości przedstawić informacje jakościowe i szacunki ilościowe dotyczące dystrybucyjnych efektów działań budżetowych, w formie dostosowanej do konkretnych działań danego państwa członkowskiego oraz dostępnych mu ram analitycznych.

Skwantyfikowanie rozkładu wpływu działań budżetowych stanowi trudne zadanie, w związku z czym niniejszy załącznik nie zawiera standardowej tabeli dotyczącej tego aspektu projektów planów budżetowych. Ilościowych szacunków dotyczących rozkładu wpływu działań budżetowych można dokonać, obliczając zmiany wskaźnika Gini’ego, wskaźnika S80/S20 lub wskaźników dotyczących ubóstwa, oczekiwane w wyniku podjęcia tych działań. Metodyka ta stanowi tylko jedną z dostępnych możliwości.

Załącznik do projektu planu budżetowego: metodyka oraz założenia i modele ekonomiczne leżące u podstaw informacji zawartych w projekcie planu budżetowego

Tabela 8. Aspekty metodyczne

Technika szacowania || Etap procedury budżetowej, na którym technika szacowania została zastosowana1 || Istotne cechy zastosowanych modeli / technik || Założenia

Narzędzie nr 1 || || ||

Narzędzie nr 2 || || ||

… || || ||

1/ Narzędzia modelowania mogą zostać wykorzystane na potrzeby:

        - sporządzania prognoz makroekonomicznych;

- szacowania dochodów i wydatków przy założeniu niezmiennego kursu polityki;

- szacowania rozkładu wpływu głównych działań dotyczących wydatków i dochodów;

- ilościowego ujęcia działań po stronie dochodów i po stronie wydatków, które mają zostać uwzględnione w projekcie budżetu;

- określenia powiązań między reformami uwzględnionymi w projekcie planu budżetowego a celami określonymi w unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz zaleceniami kierowanymi do poszczególnych krajów.

[1] Na przykład: działanie, które zaczyna wywierać skutki w lipcu roku t, może mieć łączny wpływ na poziomie 100 w pierwszym roku oraz na poziomie 200 w kolejnych latach. W przekazywanych tabelach należy to ująć jako +100 w roku t oraz ponownie +100 (przyrostowo) w roku t+1. Łączny wpływ działania w danym roku można określić jako skumulowane wpływy tego działania w ujęciu przyrostowym od czasu jego wprowadzenia.

[2] Działania jednorazowe wywierające skutki w więcej niż jednym roku (np. amnestia podatkowa prowadząca do dodatkowych dochodów przez dwa kolejne lata) należy wskazywać jako dwa odrębne działania – jedno jako mające po raz pierwszy wpływ na budżet w roku t, a drugie jako mające po raz pierwszy wpływ na budżet w roku t+1.

[3] W przypadku zmiennych wyróżnionych czcionką wytłuszczoną podanie danych jest obowiązkowe.

Podanie danych w przypadku pozostałych zmiennych jest dobrowolne, aczkolwiek wysoce pożądane.

[4] Okres uwzględniany w informacjach kwartalnych zostanie dostosowany po ustabilizowaniu się warunków na europejskich rynkach obligacji państwowych.

[5] W przypadku zmiennych wyróżnionych czcionką wytłuszczoną podanie danych jest obowiązkowe.

Podanie danych w przypadku pozostałych zmiennych jest dobrowolne, aczkolwiek wysoce pożądane.

[6] W przypadku zmiennych wyróżnionych czcionką wytłuszczoną podanie danych jest obowiązkowe.

Podanie danych w przypadku pozostałych zmiennych jest dobrowolne, aczkolwiek wysoce pożądane.

[7] Należy pamiętać, że założenie niezmiennego kursu polityki implikuje ekstrapolację trendów w zakresie dochodów i wydatków przed doliczeniem wpływu działań budżetowych uwzględnionych budżecie na następny rok.

Top