Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0563

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

/* COM/2007/0563 końcowy */

No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2007

52007PC0563

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej /* COM/2007/0563 końcowy */


[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 3.10.2007

KOM(2007) 563 wersja ostateczna

Wniosek dotyczący

DECYZJI RADY

w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

(przedstawion y przez Komisję)

UZASADNIENIE

Pakt Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej (PS) stanowi ramy polityki regionalnej ustanowione przez wspólnotę międzynarodową w Kolonii w dniu 10 czerwca 1999 r. w celu wsparcia wysiłków państw tego regionu na rzecz rozwijania pokoju, demokracji, poszanowania praw człowieka, poprawy sytuacji gospodarczej oraz osiągnięcia stabilności w całym regionie. Ustęp 13 Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej stanowi, że Pakt posiadał będzie Specjalnego Koordynatora, powoływanego przez Unię Europejską po zasięgnięciu opinii urzędującego przewodniczącego OBWE i innych stron Paktu, oraz zatwierdzanego przez urzędującego przewodniczącego OBWE.

Na mocy art. 1a rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2000 z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie wsparcia Misji Tymczasowej ONZ w Kosowie (UNMIK), Biura Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie (OHR) oraz Paktu stabilizacji dla południowo-wschodniej Europy (PS), Rada, stanowiąc na wniosek Komisji, mianuje co rok Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji.

Regionalny okrągły stół Paktu Stabilizacji zatwierdził w dniu 30 maja 2006 r. w Belgradzie plan przejścia do odpowiedzialności na poziomie regionalnym mający na celu zakończenie okresu obowiązywania Paktu Stabilizacji najpóźniej na początku 2008 r. i przekazanie w związku z tym odpowiedzialności za współpracą regionalną sieci współpracy regionalnej opartej na Procesie współpracy w Europie Południowo-Wschodniej i kierowanej przez państwa regionu. Mandat Specjalnego Koordynatora na 2007 r. koncentruje się na realizacji tego procesu transformacji. Pakt Stabilizacji z jednej strony oraz państwa regionu Europy Południowo-Wschodniej z drugiej strony, działające w ramach Procesu współpracy w Europie Południowo-Wschodniej, wpierane przez Komisję i innych partnerów, pracują nad utworzeniem Regionalnej Rady Współpracy oraz nad zdefiniowaniem jej stosunków z Procesem współpracy w Europie Południowo-Wschodniej.

W trakcie obrad regionalnego okrągłego stołu Paktu Stabilizacji w dniu 10 maja 2007 r. oraz w trakcie szczytu Procesu współpracy w Europie Południowo-Wschodniej w Zagrzebiu w dniu 11 maja 2007 r. uzgodniono główne dokumenty dotyczące Regionalnej Rady Współpracy. W trakcie szczytu Procesu współpracy w Europie Południowo-Wschodniej mianowano pierwszego sekretarza generalnego Regionalnej Rady Współpracy oraz wybrano siedzibę dla jej sekretariatu. Rada przyjęła powyższe decyzje z zadowoleniem, co potwierdziło gotowość Unii Europejskiej do zaangażowania się, razem z innymi ofiarodawcami i partnerami, w mające nastąpić stopniowe przekształcenie Paktu Stabilizacji w Regionalną Radę Współpracy.

Oczekuje się, że do końca 2007 r. zostaną zakończone główne działania przygotowawcze związane z utworzeniem sekretariatu. Komisja zapewniła skromne dodatkowe wsparcie w wysokości około 100 000 EUR dla Paktu Stabilizacji w celu pełnego sfinansowania zadań administracyjnych związanych z jego przekształceniem, w tym z utworzeniem sekretariatu Regionalnej Rady Współpracy. Przekazanie funkcji Paktu Stabilizacji Regionalnej Radzie Współpracy ma mieć miejsce do końca lutego 2008 r. Przewiduje się, że Pakt Stabilizacji i Regionalna Rada Współpracy będą funkcjonować równolegle przez maksymalnie 3 miesiące. W okresie tym Pakt Stabilizacji zapewni szkolenia i transfer wiedzy do Regionalnej Rady Współpracy. Proponuje się aby przedłużyć mandat Specjalnego Koordynatora na okres od stycznia do czerwca 2008 r. w celu dopasowania go do harmonogramu planu przejścia do odpowiedzialności na poziomie regionalnym.

W związku z tym do Rady zwrócono się z wnioskiem o przyjęcie przed dniem 31 grudnia 2007 r. decyzji w sprawie ponownego mianowania dr Erharda Buseka na Specjalnego Koordynatora; decyzja ta będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. Po zasięgnięciu opinii urzędującego przewodniczącego OBWE i innych uczestników Paktu Stabilizacji Komisja wnioskuje o ponowne mianowanie przez Radę dr Erharda Buseka na Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji. Mandat Specjalnego Koordynatora opracowuje się na podstawie mandatu określonego decyzją Rady (WE) nr 2006/921 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej na 2007 r., ze szczególnym naciskiem na przekazanie funkcji Regionalnej Radzie Współpracy oraz przeszkolenie sekretarza generalnego Regionalnej Rady Współpracy.

Wniosek dotyczący

DECYZJI RADY

w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1080/2000 z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie wsparcia Misji Tymczasowej ONZ w Kosowie (UNMIK), Biura Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie (OHR) oraz Paktu stabilizacji dla południowo-wschodniej Europy (PS)[1], w szczególności jego art. 1a,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 10 czerwca 1999 r. ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich, wraz z innymi uczestnikami Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej, uzgodnili ustanowienie Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej, zwanego dalej „Paktem Stabilizacji”.

(2) Zgodnie z art. 1a rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2000 corocznie powołuje się Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji.

(3) Wraz z mianowaniem należy ustanowić mandat dla Specjalnego Koordynatora. Mandat ustanowiony na mocy decyzji Rady nr 2006/921/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej[2] na rok 2006, jest właściwy. Zgodnie z postanowieniami regionalnego okrągłego stołu Paktu Stabilizacji podjętymi w Zagrzebiu w dniu 10 maja 2007 r., postanowieniami spotkań ministrów i szczytu w ramach Procesu współpracy w Europie Południowo-Wschodniej, które odbyły się w dniach 10 i 11 maja 2007 r., jak również z postanowieniami Rady z maja 2007 r., wzywającymi Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji, nowomianowanego sekretarza generalnego oraz sprawujących obecnie przewodnictwo w Procesie współpracy w Europie Południowo-Wschodniej przedstawicieli Bułgarii do zagwarantowania sprawnego i zgodnego z harmonogramem przekazania funkcji Paktu Stabilizacji nowym strukturom, w mandacie kładzie się specjalny nacisk na wymogi związane z przejściem do odpowiedzialności na poziomie regionalnym oraz na potrzebę zapewnienia sprawnego i zgodnego z harmonogramem przekazania funkcji sekretarzowi generalnemu Regionalnej Rady Współpracy przed końcem mandatu.

(4) Właściwe jest wyraźne wyznaczenie zakresu kompetencji, jak również ustanowienie wytycznych dotyczących koordynacji i składania sprawozdań,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym mianuje się dr Erharda BUSEKA na Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej.

Artykuł 2

Specjalny Koordynator pełni funkcje przewidziane w pkt 13 Paktu Stabilizacji z dnia 10 czerwca 1999 r.

Artykuł 3

Aby osiągnąć cel, o którym mowa w art. 2, mandat Specjalnego Koordynatora obejmuje następujące zadania:

a) wspieranie osiągania celów Paktu Stabilizacji w obrębie poszczególnych krajów oraz między nimi, tam gdzie pakt stanowi rzeczywistą wartość dodaną;

b) przewodniczenie w obradach regionalnego okrągłego stołu Europy Południowo-Wschodniej;

c) utrzymywanie ścisłych kontaktów ze wszystkimi uczestnikami Paktu Stabilizacji oraz z państwami, organizacjami i instytucjami wspierającymi jego realizację, jak również ze stosownymi inicjatywami i organizacjami regionalnymi w celu wzmocnienia współpracy regionalnej i zwiększenia odpowiedzialności na poziomie regionalnym;

(d) ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami Unii Europejskiej i jej państwami członkowskimi w celu promowania roli Unii Europejskiej w Pakcie, zgodnie z pkt 18, 19 i 20 Paktu Stabilizacji, oraz zapewnienie komplementarności pomiędzy działaniem Paktu Stabilizacji a procesem stabilizacji i stowarzyszenia.

e) w stosownych przypadkach spotkania o charakterze okresowym i zbiorczym z przewodniczącymi grup roboczych w celu zapewnienia ogólnej strategicznej koordynacji oraz pełnienie roli sekretariatu regionalnego okrągłego stołu Europy Południowo-Wschodniej i jego instrumentów;

f) ustalenie na podstawie wcześniej uzgodnionego wykazu oraz w toku konsultacji z uczestnikami Paktu Stabilizacji działań priorytetowych dla Paktu Stabilizacji, jakie mają zostać zrealizowane w pierwszej połowie 2008 r., oraz dostosowanie metod pracy i struktur Paktu Stabilizacji do celu, jakim jest przejście do odpowiedzialności na poziomie regionalnym, tak aby zapewnić spójność i efektywne wykorzystanie zasobów;

g) ułatwianie przejścia do odpowiedzialności na poziomie regionalnym zgodnie z postanowieniami regionalnego okrągłego stołu z dnia 30 maja 2006 r. i w tym celu ścisłe współdziałanie z Procesem współpracy w Europie Południowo-Wschodniej, z Regionalną Radą Współpracy oraz z jej sekretarzem generalnym; szczególną uwagę należy poświęcić utworzeniu Regionalnej Rady Współpracy oraz jej sekretariatu; szczególny nacisk należy położyć na usprawnienie pracy różnych grup roboczych i inicjatyw realizowanych w ramach Paktu Stabilizacji;

h) zapewnienie sprawnego i zgodnego z harmonogramem przekazania funkcji sekretarzowi generalnemu Regionalnej Rady Współpracy oraz zakończenie pozostałych działań administracyjnych Paktu Stabilizacji.

Artykuł 4

Specjalny Koordynator zawiera porozumienie finansowe z Komisją.

Artykuł 5

Działania Specjalnego Koordynatora są skoordynowane z działaniami Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB, przewodniczących Rady i Komisji, szczególnie w ramach nieformalnego komitetu konsultacyjnego. Na miejscu Specjalny Koordynator utrzymuje ścisłe kontakty z prezydencją Rady, Komisją, szefami misji państw członkowskich, specjalnymi przedstawicielami Unii Europejskiej, jak również Biurem Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie oraz z administracją cywilną Narodów Zjednoczonych w Kosowie.

Artykuł 6

Specjalny Koordynator składa sprawozdanie odpowiednio Radzie i Komisji. Będzie on nadal regularnie informował Parlament Europejski o swoich działaniach.

Artykuł 7

Decyzja staje się skuteczna w następnym dniu po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Rady

Przewodniczący[pic][pic][pic]

[1] Dz.U. L 122 z 24.5.2000, str. 27. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2098/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz.U. L 316 z 29.11.2003, str. 1).

[2] Dz.U. L 351 z 13.12.2006, str. 19.

Top