EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0590

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/590 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie sprostowania do łotewskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2023/203

OJ L 79, 17.3.2023, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/590/oj

17.3.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/46


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/590

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie sprostowania do łotewskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 3 ust. 5, art. 87 ust. 3, art. 94 ust. 3, art. 97 ust. 2, art. 101 ust. 3, art. 106 ust. 1, art. 118 ust. 1 i 2, art. 119 ust. 1, art. 122 ust. 2, art. 271 ust. 2 i art. 279 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Łotewska wersja językowa rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 (2) zawiera błędy w tytule i w motywie 1 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni, w motywie 2 w odniesieniu do zatwierdzania wylęgarni, w motywie 11 w odniesieniu do wylęgarni ptaków żyjących w niewoli i wylęgarni drobiu. Rozporządzenie to zawiera również kilka błędów, które mają wpływ na zakres następujących przepisów: w art. 1 ust. 3 w odniesieniu do wylęgarni ptaków żyjących w niewoli; w art. 1 ust. 3 akapit drugi lit. b) w odniesieniu do jaj wylęgowych z wylęgarni; w art. 1 ust. 6 lit. b) w odniesieniu do obowiązków informacyjnych właściwego organu w odniesieniu do rejestrów wylęgarni; w art. 1 ust. 9 w odniesieniu do zarejestrowanych lub zatwierdzonych wylęgarni drobiu; w części II tytuł I tytuł rozdziału 2 w odniesieniu do wylęgarni; w art. 7 tytuł i zdanie wprowadzające w odniesieniu do wymogów dotyczących zatwierdzania wylęgarni, z których jaja wylęgowe drobiu lub jednodniowe pisklęta mają być przemieszczane do innego państwa członkowskiego; w art. 18 tytuł i zdanie wprowadzające w odniesieniu do rejestrów zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni; w części II tytuł III tytuł rozdziału 2 w odniesieniu do wylęgarni; w art. 33 tytuł, zdanie wprowadzające i lit. a) w odniesieniu do obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji przez operatorów wylęgarni; w załączniku I część 3 tytuł w odniesieniu do wymogów dotyczących zatwierdzania wylęgarni; w załączniku I część 3 pkt 1 zdanie wprowadzające oraz lit. a) i b) w odniesieniu do wymogów dotyczących środków bioasekuracji w wylęgarniach; w załączniku I część 3 pkt 2 zdanie wprowadzające oraz lit. b) w odniesieniu do wymogów dotyczących nadzoru nad wylęgarniami; w załączniku I część 3 pkt 3 zdanie wprowadzające oraz lit. a), c) i f) w odniesieniu do wymogów dotyczących obiektów oraz sprzętu w wylęgarniach; w załączniku I część 3 pkt 5 zdanie wprowadzające oraz lit. a) ppkt (i) w odniesieniu do wymogów dotyczących nadzoru nad wylęgarniami; w załączniku I część 4 pkt 1 lit. a) ppkt (ii) w odniesieniu do wymagań dotyczących środków bioasekuracji w zakładach utrzymujących drób; w załączniku I część 4 pkt 2 lit. b) w odniesieniu do wymagań dotyczących nadzoru w zakładach utrzymujących drób; w załączniku I część 4 pkt 3 lit. b) ppkt (iii) i pkt 3 lit. e) w odniesieniu do wymagań dotyczących obiektów oraz sprzętu w zakładach utrzymujących drób; w załączniku II tytuł dotyczący programu kontroli mikrobiologicznej w wylęgarniach i programów nadzoru nad chorobami w zakładach utrzymujących drób i w wylęgarniach; w załączniku II część 1 tytuł w odniesieniu do programu kontroli mikrobiologicznej w wylęgarniach; w załączniku II część 2 tytuł dotyczący nadzoru chorób w wylęgarniach i zakładach utrzymujących drób; w załączniku II część 2 pkt 2.4 lit. b) zdanie wprowadzające oraz ppkt (iv) w odniesieniu do wymogów dotyczących schematu pobierania próbek; w załączniku II część 2 pkt 2.5 lit. b) zdanie pierwsze oraz ppkt (i) i (ii) w odniesieniu do wymogów dotyczących operatu próby i częstotliwości pobierania próbek.

(2)

Należy zatem odpowiednio sprostować łotewską wersję językową rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2035. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 stycznia 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz.U. L 314 z 5.12.2019, s. 115).


Top