EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0513

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/513 z dnia 8 marca 2023 r. zmieniające załączniki XV i XIX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do wykazu państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii produktów mięsnych ze zwierząt kopytnych, drobiu i ptaków łownych oraz jaj i produktów jajecznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2023/1476

Dz.U. L 71 z 9.3.2023, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/513/oj

9.3.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/513

z dnia 8 marca 2023 r.

zmieniające załączniki XV i XIX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do wykazu państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii produktów mięsnych ze zwierząt kopytnych, drobiu i ptaków łownych oraz jaj i produktów jajecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 230 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2016/429, które stosuje się od 21 kwietnia 2021 r., ustanowiono między innymi wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące wprowadzania do Unii przesyłek zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z jednym z tych wymagań w zakresie zdrowia zwierząt przesyłki te muszą pochodzić z państwa trzeciego lub terytorium, bądź ich strefy lub kompartmentu, wymienionych w wykazie zgodnie z art. 230 ust. 1 tego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 (2) uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt na potrzeby wprowadzania do Unii przesyłek niektórych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich lub terytoriów, bądź ich stref lub kompartmentów. Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 stanowi, że zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego objętych zakresem tego rozporządzenia wyłącznie wówczas, gdy pochodzą one z państwa trzeciego lub terytorium, bądź ich strefy lub kompartmentu, wymienionych w wykazie odnośnie do poszczególnych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z wymaganiami w zakresie zdrowia zwierząt określonymi w tym rozporządzeniu delegowanym.

(3)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/404 (3) ustanowiono wykazy państw trzecich lub terytoriów, bądź ich stref lub kompartmentów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii tych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego, które są objęte zakresem rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692. Wykazy i niektóre ogólne zasady dotyczące wykazów znajdują się w załącznikach I–XXII do tego rozporządzenia wykonawczego.

(4)

W części 1 załącznika XV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 ustanowiono wykaz państw trzecich lub terytoriów, bądź ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii produktów mięsnych ze zwierząt kopytnych, drobiu i ptaków łownych. W części 1 załącznika XIX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 ustanowiono wykaz państw trzecich lub terytoriów, bądź ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek jaj i produktów jajecznych.

(5)

Mołdawia przedłożyła Komisji wniosek o zezwolenie na wprowadzanie do Unii przesyłek produktów mięsnych z drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe oraz jaj i przedstawiła gwarancje dotyczące zapewnienia przez to państwo trzecie zgodności z wymaganiami w zakresie powiadamiania i sprawozdawczości w związku z chorobami umieszczonymi w wykazie w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 odnoszącymi się do drobiu, a także zgodności z właściwymi unijnymi wymaganiami w zakresie zdrowia zwierząt lub równoważnymi wymogami. W związku z powyższym, oraz biorąc pod uwagę sytuację w zakresie zdrowia drobiu w Mołdawii, należy włączyć to państwo trzecie do wykazów ustanowionych w części 1 załącznika XV i w części 1 załącznika XIX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do produktów mięsnych z drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe i jaj.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki XV i XIX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach XV i XIX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 marca 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 379).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (Dz.U. L 114 z 31.3.2021, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach XV i XIX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku XV część 1 pomiędzy pozycją dotyczącą Maroka a pozycją dotyczącą Czarnogóry dodaje się pozycję dotyczącą Mołdawii w brzmieniu:

MD

Mołdawia

MD-0

Niedozwolone

Niedozwolone

Niedozwolone

Niedozwolone

Niedozwolone

Niedozwolone

Niedozwolone

D

Niedozwolone

Niedozwolone

MPST”

 

2)

w załączniku XIX część 1 pozycja dotycząca Mołdawii otrzymuje brzmienie:

MD

Mołdawia

MD-0

Jaja

E

 

 

 

 

Produkty jajeczne

EP”

 

 

 

 


Top