EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1904

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1904 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/7695

Dz.U. L 387 z 3.11.2021, p. 133–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1904/oj

3.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 387/133


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1904

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE (1), w szczególności jego art. 104 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Osoby uprawnione do dostarczania weterynaryjnych produktów leczniczych zgodnie z art. 103 rozporządzenia (UE) 2019/6 mogą oferować takie produkty w sprzedaży na odległość pod pewnymi warunkami. Należy przyjąć wspólne logo, które zawiera hiperłącze do wykazu sprzedawców detalicznych uprawnionych do oferowania weterynaryjnych produktów leczniczych w sprzedaży na odległość sporządzonego przez właściwy organ danego państwa członkowskiego, aby pomóc opinii publicznej w ustaleniu, czy dana strona internetowa oferująca takie produkty w sprzedaży na odległość jest do tego uprawniona na mocy przepisów.

(2)

Projekt wspólnego logo dla dostarczania weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość ma zawierać zarówno projekt graficzny, jak i hiperłącze do wykazu sprzedawców detalicznych uprawnionych do oferowania weterynaryjnych produktów leczniczych w sprzedaży na odległość, znajdującego się na stronie internetowej właściwego organu danego państwa członkowskiego.

(3)

Zgodnie z opiniami większości państw członkowskich wyrażonymi na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych w dniu 2 grudnia 2019 r. oraz ukierunkowanymi konsultacjami z zainteresowanymi stronami, które przeprowadzono pocztą elektroniczną w dniu 26 listopada 2019 r., wspólne logo powinno być wzorowane na równoważnym logo produktów leczniczych stosowanych u ludzi (2). Logo to okazało się skuteczne w praktyce, jako że umożliwiło społeczeństwu sprawdzenie, czy sprzedawca detaliczny jest uprawniony na mocy przepisów do sprzedaży produktów leczniczych w internecie. W celu odróżnienia przedmiotowego projektu graficznego od istniejącego logo produktów leczniczych stosowanych u ludzi należy zastosować inny kolor i dodać litery „vet” wskazujące na produkty weterynaryjne.

(4)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 28 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 153 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/6.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Projekt wspólnego logo, o którym mowa w art. 104 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2019/6, jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 28 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 4 z 7.1.2019, s. 43.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 699/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie projektu wspólnego logo umożliwiającego identyfikację osób oferujących ludności produkty lecznicze w sprzedaży na odległość oraz w sprawie technicznych, elektronicznych i kryptograficznych wymogów umożliwiających sprawdzenie autentyczności wspólnego logo (Dz.U. L 184 z 25.6.2014, s. 5).


ZAŁĄCZNIK

1.

Wzór wspólnego logo, o którym mowa w art. 1, jest następujący:

Image 1

2.

Kolory referencyjne:

PANTONE 647 CMYK 88/50/12/0 RGB 63/107/162; PANTONE 2925 CMYK 78/28/0/0 RGB 78/138/224; PANTONE 2905 CMYK 45/10/0/0 RGB 159/195/239; PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204.

3.

W białym prostokącie na środku (po lewej stronie) wspólnego logo umieszcza się flagę narodową państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę sprzedawca detaliczny dostarczający ogółowi społeczeństwa weterynaryjne produkty lecznicze w sprzedaży na odległość w drodze usług społeczeństwa informacyjnego.

4.

Język tekstu widniejącego na wspólnym logo określa państwo członkowskie, w którym ma siedzibę sprzedawca detaliczny dostarczający ogółowi społeczeństwa weterynaryjne produkty lecznicze w sprzedaży na odległość w drodze usług społeczeństwa informacyjnego.

5.

Minimalna szerokość wspólnego logo wynosi 90 pikseli.

6.

Wspólne logo jest statyczne.

7.

W przypadku gdy logo umieszczone jest na kolorowym tle, co ogranicza możliwość jego rozpoznania, wokół logo można zastosować kontur dla wzmocnienia kontrastu z kolorem tła.

Image 2

8.

Hiperłącze, o którym mowa w art. 104 ust. 5 lit. c) rozporządzenia (UE) 2019/6, między stroną internetową sprzedawcy detalicznego uprawnionego do dostarczania ogółowi społeczeństwa weterynaryjnych produktów leczniczych w sprzedaży na odległość w drodze usług społeczeństwa informacyjnego a stroną internetową zawierającą krajowy wykaz, o którym mowa w art. 104 ust. 8 lit. c) rozporządzenia, jest stałe i dwukierunkowe.


Top