EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0357

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/357 z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/395 w odniesieniu do licencji pilota balonowego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/1039

OJ L 67, 5.3.2020, p. 34–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/357/oj

5.3.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/34


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/357

z dnia 4 marca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/395 w odniesieniu do licencji pilota balonowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (1), w szczególności jego art. 23, 27 i 31,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja przyjmuje niezbędne przepisy wykonawcze w celu ustanowienia wymogów dotyczących licencji pilota balonowego („BPL”) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1139, w przypadku gdy dane statki powietrzne spełniają warunki określone w art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt (i) oraz (ii) tegoż rozporządzenia.

(2)

Biorąc pod uwagę specyfikę kwestii licencjonowania załóg lotniczych balonów, należy określić w osobnych przepisach wymagania dotyczące przedmiotowych licencji. Wymagania te powinny opierać się na ogólnych przepisach dotyczących licencjonowania załóg lotniczych, które zostały ustanowione w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1178/2011 (2). Należy je jednak zrestrukturyzować i uprościć, aby zapewnić, by były one proporcjonalne, a ich podstawę stanowiło podejście oparte na ocenie ryzyka, przy jednoczesnym zagwarantowaniu posiadania i zachowania przez pilotów balonowych kompetencji do realizacji działań i wywiązywania się z obowiązków.

(3)

Zgodnie z art. 12 ust. 2a pkt 3 rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 państwa członkowskie mogą nadal stosować do dnia 8 kwietnia 2020 r. krajowe przepisy dotyczące wydawania licencji, które nadają podstawowe przywileje pilota. Niektóre państwa członkowskie poinformowały Komisję oraz Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), że utrzymanie w tym kontekście wspomnianych przepisów krajowych dotyczących licencjonowania, zgodnie z którymi uczniowie-piloci korzystają z ograniczonych przywilejów bez nadzoru oraz uzyskują stopniowo kolejne podstawowe przywileje, służy promowaniu lotniczej działalności sportowo-rekreacyjnej, gdyż umożliwia łatwy i przystępny cenowo dostęp do pilotowania. Promowanie oraz umożliwianie łatwiejszego dostępu do lotnictwa ogólnego jest zgodne z celami planu działania EASA w zakresie lotnictwa ogólnego, w ramach którego dąży się do utworzenia bardziej proporcjonalnych, elastycznych i proaktywnych ram regulacyjnych (3). Z tych względów należy pozostawić państwom członkowskim swobodę odnośnie do utrzymania wspomnianych przepisów krajowych dotyczących licencjonowania zgodnie z zasadami wprowadzonymi w rozporządzeniu (UE) 2019/430 (4) na potrzeby wydawania licencji pilota balonowego (BPL). Niemniej jednak państwa członkowskie powinny każdorazowo informować Komisję i EASA o zastosowaniu tego rodzaju zezwoleń. Państwa członkowskie powinny również monitorować stosowanie takich zezwoleń, aby utrzymać akceptowalny poziom bezpieczeństwa lotniczego.

(4)

Aby zapewnić płynne przejście, należy zachować ważność wszelkich certyfikatów, zezwoleń i zatwierdzeń wydanych pilotom balonowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1178/2011 przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. Krajowe licencje pilota balonowego wydane przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przekształcone w licencje wydane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przy użyciu raportów konwersji sporządzonych przez właściwe organy państw członkowskich w konsultacji z EASA.

(5)

Szkolenia pilotów balonowych, które rozpoczęły się zgodnie z załącznikiem I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, powinny być w pełni zaliczane, ponieważ uwzględniają równy, a nawet szerszy zakres wymagań szkoleniowych w stosunku do wymagań wprowadzanych niniejszym rozporządzeniem. Szkolenia, które rozpoczęły się przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zgodnie z załącznikiem 1 do konwencji chicagowskiej, powinny być zaliczane w oparciu o raporty zaliczenia sporządzane przez państwa członkowskie.

(6)

Istniejące organizacje szkoleniowe powinny mieć odpowiednio dużo czasu, aby w razie potrzeby dostosować swoje programy szkoleń w kontekście uproszczonych wymagań szkoleniowych.

(7)

Należy również uaktualnić przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2018/395 (5) odnośnie do operacji wykonywanych przy użyciu balonów w celu uwzględnienia doświadczeń uzyskanych od czasu przyjęcia tego rozporządzenia oraz doprecyzowania pewnych aspektów, np. składania deklaracji w związku z działalnością zarobkową.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są oparte na opinii EASA nr 01/2019 (6) zgodnie z art. 75 ust. 2 lit. b) i c) oraz art. 76 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1139.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 127 rozporządzenia (UE) 2018/1139,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/395 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/395 z dnia 13 marca 2018 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji balonów, a także licencjonowania załóg lotniczych balonów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139”;

2)

art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się szczegółowe przepisy dotyczące operacji lotniczych wykonywanych przy użyciu balonów, a także przyznawania i utrzymywania licencji pilota oraz towarzyszących uprawnień, przywilejów i certyfikatów dotyczących balonów, w przypadku gdy takie statki powietrzne spełniają warunki określone w art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt (i) oraz (ii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 (*1).

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1).”;"

3)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się poniższe definicje oraz, o ile dane terminy nie zostały zdefiniowane inaczej w niniejszym artykule, definicje z art. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (*2):”;

(*2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 311 z 25.11.2011, s. 1).”;"

b)

dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a)

«operacja zarobkowa» oznacza każdą operację wykonywaną przy użyciu balonu za wynagrodzeniem lub na zasadzie innego świadczenia wzajemnego, która jest dostępna publicznie lub, w przypadku gdy nie jest dostępna publicznie, jest wykonywana na podstawie umowy między operatorem a klientem, przy czym klient nie ma kontroli nad operatorem;”;

c)

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10)

«lot zapoznawczy» oznacza każdą operację lotniczą, wykonywaną za wynagrodzeniem lub na zasadzie innego świadczenia wzajemnego, polegającą na wykonaniu krótkiego lotu okrężnego w celu pozyskania nowych adeptów lub nowych członków, przeprowadzaną przez organizację szkolącą, o której mowa w art. 10a rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, lub przez organizację utworzoną w celu promocji sportów powietrznych lub lotnictwa rekreacyjnego;”;

d)

pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12)

«umowa leasingu bez załogi» oznacza umowę między przedsiębiorstwami, zgodnie z którą balon jest eksploatowany na odpowiedzialność leasingobiorcy;”;

e)

dodaje się pkt 13–15 w brzmieniu:

„13)

«licencja krajowa»” oznacza licencję pilota wydaną przez państwo członkowskie zgodnie z przepisami krajowymi przed datą rozpoczęcia stosowania załącznika III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia lub załącznika I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011;

14)

«licencja zgodna z częścią BFCL» oznacza licencję członka załogi lotniczej zgodną z wymaganiami załącznika III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia;

15)

«raport konwersji» oznacza raport, który może stanowić podstawę konwersji licencji na licencję zgodną z częścią BFCL.”;

4)

w art. 3 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„2.   Operatorzy balonów podejmują operacje zarobkowe wyłącznie po złożeniu właściwemu organowi oświadczenia o dysponowaniu przez nich zdolnością i środkami umożliwiającymi im wywiązywanie się z obowiązków związanych z eksploatacją balonu.”;

b)

uchyla się akapit drugi;

c)

w akapicie trzecim wprowadza się następujące zmiany:

(i)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Akapit pierwszy nie ma zastosowania do następujących operacji wykonywanych przy użyciu balonów:”;

(ii)

lit. c) i d) otrzymują brzmienie:

„c)

loty zapoznawcze z udziałem nie więcej niż czterech osób, w tym pilota, oraz loty do celów zrzutu skoczków spadochronowych, wykonywane przez organizację szkolącą, o której mowa w art. 10a rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, mającą główne miejsce prowadzenia działalności w państwie członkowskim, albo przez organizację utworzoną w celu promocji sportów powietrznych lub lotnictwa rekreacyjnego, pod warunkiem że organizacja ta eksploatuje balon jako jego właściciel lub leasingobiorca na podstawie umowy leasingu bez załogi, lot nie generuje zysków przekazywanych poza organizację, a loty takie stanowią jedynie marginalną część działalności tej organizacji;

d)

lotów szkoleniowych wykonywanych przez organizację szkolącą, o której mowa w art. 10a rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, mającą główne miejsce prowadzenia działalności w państwie członkowskim.”;

5)

po art. 3 dodaje się art. 3a–3d w brzmieniu:

„Artykuł 3a

Licencje pilotów i ich orzeczenia lekarskie

1.   Nie naruszając przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) (*3), piloci statków powietrznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, stosują się do wymagań technicznych i procedur administracyjnych określonych w załączniku III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia oraz w załączniku IV (część MED) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

2.   Na zasadzie wyjątku od przywilejów przysługujących posiadaczom licencji określonych w załączniku III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia, posiadacze tych licencji mogą wykonywać loty, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a)–d), bez konieczności spełnienia wymogów pkt BFCL.215 załącznika III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia.

3.   Państwo członkowskie może zezwolić uczniom-pilotom, którzy uczestniczą w programie szkolenia na licencję pilota balonowego (BPL), na korzystanie z ograniczonych przywilejów bez nadzoru, zanim spełnią oni wszystkie wymagania niezbędne do wydania licencji BPL zgodnie z załącznikiem III (część BFCL), po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

a)

zakres przyznanych przywilejów jest oparty na ocenie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzanej przez państwo członkowskie z uwzględnieniem zakresu niezbędnych szkoleń, które pilot musi odbyć, aby osiągnąć odpowiedni poziom kompetencji;

b)

przywileje są ograniczone do:

(i)

całego lub części terytorium państwa członkowskiego udzielającego zezwolenia;

(ii)

balonów zarejestrowanych w państwie członkowskim udzielającym zezwolenia;

c)

posiadaczowi takiego zezwolenia ubiegającemu się o wydanie licencji BPL zalicza się szkolenia przeprowadzone w ramach zezwolenia na podstawie zalecenia zatwierdzonej organizacji szkolenia („ATO”) lub zadeklarowanej organizacji szkolenia („DTO”);

d)

państwo członkowskie przedkłada co 3 lata Komisji oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego sprawozdania i oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa;

e)

państwo członkowskie monitoruje wykorzystanie zezwoleń wydanych na mocy niniejszego ustępu w celu zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa lotniczego i podejmuje stosowne działania w przypadku stwierdzenia podwyższonego ryzyka w zakresie bezpieczeństwa lub jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa.

Artykuł 3b

Istniejące licencje pilotów i krajowe orzeczenia lekarskie

1.   Licencje balonowe zgodne z częścią FCL oraz towarzyszące przywileje, uprawnienia i certyfikaty, wydane przez państwo członkowskie przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, uznaje się za wydane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Państwa członkowskie zastępują te licencje licencjami, które odpowiadają formatowi określonemu w załączniku VI (część ARA) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, przy okazji odnawiania licencji ze względów administracyjnych lub na żądanie posiadaczy licencji.

2.   Przy odnawianiu licencji oraz towarzyszących przywilejów, uprawnień i certyfikatów zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu dane państwo członkowskie musi, stosownie do przypadku:

a)

przenieść do licencji odpowiadającej nowemu formatowi wszystkie przywileje wpisane już do licencji zgodnych z częścią FCL;

b)

dokonać konwersji przywilejów dotyczących lotów na uwięzi lub operacji zarobkowych, towarzyszących licencji zgodnej z częścią FCL, na uprawnienie do wykonywania lotów na uwięzi lub uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych zgodnie z przepisami pkt BFCL.200 i pkt BFCL.215 załącznika III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia;

c)

wpisać datę upływu ważności certyfikatu instruktora szkolenia praktycznego, towarzyszącego licencji zgodnej z częścią FCL, do książki lotów pilota lub równoważnego dokumentu. Po tej dacie tacy piloci mogą korzystać z przywilejów instruktorskich wyłącznie w przypadku, gdy spełniają wymagania pkt BFCL.360 załącznika III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia.

3.   Posiadaczom krajowych licencji na balony, wydanych przez państwo członkowskie przed datą rozpoczęcia stosowania załącznika III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia, zezwala się na dalsze korzystanie z przywilejów wynikających z ich licencji do dnia 8 kwietnia 2021 r. Do tego dnia państwa członkowskie dokonują konwersji wspomnianych licencji na licencje zgodne z częścią BFCL oraz towarzyszące uprawnienia, przywileje i certyfikaty zgodnie z elementami określonymi w raporcie konwersji, który spełnia wymagania art. 4 ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

4.   Krajowe orzeczenia lekarskie pilota towarzyszące licencjom, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, wydane przez państwo członkowskie przed datą rozpoczęcia stosowania załącznika III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia, pozostają ważne do daty kolejnego przedłużenia ich ważności lub do dnia 8 kwietnia 2021 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Przedłużenia ważności tych orzeczeń lekarskich dokonuje się z uwzględnieniem wymagań załącznika IV (część MED) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

Artykuł 3c

Zaliczanie szkoleń rozpoczętych przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia

1.   Jeżeli chodzi o wydawanie licencji zgodnych z częścią BFCL oraz towarzyszących przywilejów, uprawnień i certyfikatów zgodnie z załącznikiem III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia, to szkolenia zgodne z załącznikiem I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, które rozpoczęły się przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, uznaje się za spełniające wymagania niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że licencja BPL została wydana najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2021 r. W takim przypadku stosuje się następujące zasady:

a)

szkolenia na licencję BPL rozpoczęte na balonach należących do klasy sterowców na ogrzane powietrze, w tym odpowiednie testy, mogą zostać ukończone na tych balonach;

b)

godziny szkolenia odbytego w klasie balonów na ogrzane powietrze na balonach innych niż należące do grupy A tej klasy balonów zalicza się w pełni na poczet spełnienia wymagania określonego w pkt BFCL.130 lit. b) załącznika III.

2.   Szkolenia zgodne z załącznikiem 1 do konwencji chicagowskiej, które rozpoczęły się przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia lub załącznika I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, zalicza się na potrzeby wydawania licencji zgodnych z częścią BFCL na podstawie raportu zaliczenia sporządzonego przez państwo członkowskie w konsultacji z Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

3.   Raport zaliczenia, o którym mowa w ust. 2, opisuje zakres szkolenia, wskazuje, jakie wymagania licencji zgodnych z częścią BFCL są zaliczane oraz, w stosownych przypadkach, jakie wymagania muszą spełnić wnioskodawcy ubiegający się o wydanie licencji zgodnej z częścią BFCL. Raport zawiera kopie wszystkich dokumentów potwierdzających zakres szkolenia oraz kopie krajowych regulacji i procedur, zgodnie z którymi rozpoczęto szkolenie.

Artykuł 3d

Organizacje szkoleniowe

1.   Organizacje szkolące na potrzeby licencji pilota, o których mowa w art. 1 ust. 1, muszą spełniać wymagania art. 10a rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

2.   Organizacje szkoleniowe określone w ust. 1 niniejszego artykułu, które posiadają zatwierdzenie wydane zgodnie z załącznikiem VII (część ORA) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 lub złożyły deklarację zgodnie z załącznikiem VIII (część DTO) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, dostosowują – w razie potrzeby – swoje programy szkolenia najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2021.

(*3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) z dnia 4 marca 2020 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).”;"

6)

w załączniku I (część DEF) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

7)

w załączniku II (część BOP) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

8)

dodaje się załącznik III (część BFCL) w brzmieniu określonym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 8 kwietnia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 marca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 311 z 25.11.2011, s. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/430 z dnia 18 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do korzystania z ograniczonych uprawnień bez nadzoru przed wydaniem licencji pilota lekkich statków powietrznych (Dz.U. L 75 z 19.3.2019, s. 66).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/395 z dnia 13 marca 2018 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji balonów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 71 z 14.3.2018, s. 10).

(6)  Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements [Ułatwienie pilotom lotnictwa ogólnego dostępu do lotów IFR. Rewizja wymogów dotyczących licencjonowania w odniesieniu do balonów i szybowców] (opinia nr 01/2019 (A) i (B) z 19.02.2019, dostępna pod adresem: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I „Definicje” (część DEF) do rozporządzenia (UE) 2018/395 wprowadza się następujące zmiany:

1)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Do celów niniejszego załącznika zastosowanie mają poniższe definicje oraz, o ile terminy w niniejszym załączniku nie zostały zdefiniowane inaczej, definicje z art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 i z pkt FCL.010 załącznika I (część FCL) do tego rozporządzenia:”;

2)

pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.

„akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC)” (ang. acceptable means of compliance) oznaczają niewiążące normy przyjęte przez agencję w celu przedstawienia sposobów spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu (UE) 2018/1139 oraz w aktach delegowanych i wykonawczych do niego;

2.

„alternatywne sposoby spełnienia wymagań (AltMoC)” (ang. alternative means of compliance) oznaczają sposoby alternatywne do istniejących akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań lub sposoby polegające na zastosowaniu nowych środków służących zapewnieniu zgodności z rozporządzeniem (UE) 2018/1139 i aktami delegowanymi i wykonawczymi do niego, w odniesieniu do których agencja nie przyjęła żadnych powiązanych akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań;”;

3)

dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a.

„czas lotu” oznacza całkowity czas od momentu oderwania się kosza od ziemi w celu startu, do momentu ostatecznego zatrzymania się balonu po locie;”;

4)

dodaje się pkt 17a i 17b w brzmieniu:

„17 a.

„klasa balonów” oznacza klasyfikację balonów ze względu na sposób utrzymywania się w powietrzu;

17b.

„kontrola umiejętności” oznacza wykazanie umiejętności w celu spełnienia wymagań dotyczących bieżącej praktyki ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, z uwzględnieniem ewentualnie wymaganych w tym celu egzaminów ustnych;”;

5)

pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22.

„grupa balonów” oznacza klasyfikację balonów ze względu na rozmiar i pojemność powłoki;”;

6)

dodaje się pkt 23–26 w brzmieniu:

„23.

„egzamin praktyczny” oznacza wykazanie umiejętności w celu wydania licencji lub uprawnienia, bądź rozszerzenia przywileju, z uwzględnieniem ewentualnie wymaganych w tym celu egzaminów ustnych;

24.

„ocena kompetencji” oznacza wykazanie umiejętności, wiedzy i postawy w celu pierwszego wydania, przedłużenia lub wznowienia certyfikatu/upoważnienia instruktora lub egzaminatora;

25.

„lot samodzielny” oznacza lotu, podczas którego uczeń-pilot jest jedyną osobą na pokładzie balonu;

26.

„lot na uwięzi” oznacza lot z systemem przytrzymującym, przy pomocy którego balon jest zakotwiczony w ustalonym punkcie podczas operacji, przy czym dopuszcza się wykorzystywanie uwięzi w ramach procedury startowej.”.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II „Operacje lotnicze wykonywane przy użyciu balonu” (część BOP) do rozporządzenia (UE) 2018/395 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt BOP.BAS.010 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Jeżeli zażąda tego właściwy organ, który zgodnie z pkt ARO.GEN.300 lit. a) pkt 2 w załączniku II (część ARO) do rozporządzenia (UE) nr 965/2012 sprawdza ciągłe spełnianie wymagań przez operatora, operator wykazuje spełnianie zasadniczych wymogów określonych w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139, a także wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu.”;

2)

pkt BOP.BAS.020 otrzymuje brzmienie:

BOP.BAS.020 Niezwłoczne reagowanie na problem w zakresie bezpieczeństwa

Operator wdraża:

a)

środki bezpieczeństwa nakazane przez właściwy organ zgodnie z pkt ARO.GEN.135 lit. c) załącznika II (część ARO) do rozporządzenia (UE) nr 965/2012; oraz

b)

dyrektywy zdatności do lotu i inne obowiązkowe informacje wydane przez Agencję zgodnie z art. 77 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) 2018/1139.”.

3)

pkt BOP.BAS.025 otrzymuje brzmienie:

BOP.BAS.025 Wyznaczenie pilota dowódcy

Operator wyznacza pilota dowódcę, który posiada kwalifikacje do pełnienia funkcji pilota dowódcy zgodnie z załącznikiem III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia.”;

4)

w pkt BOP.BAS.300 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

Przyrządy i wyposażenie niewymagane przepisami niniejszej sekcji, a także wszelkie inne wyposażenie, które nie jest wymagane przepisami niniejszego załącznika, ale jest przewożone na pokładzie balonu podczas lotu, muszą spełniać dwa poniższe warunki:

1)

informacje dostarczane przez dane przyrządy lub wyposażenie nie mogą być wykorzystywane przez załogę lotniczą do spełnienia zasadniczych wymogów z zakresu zdatności do lotu określonych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2018/1139;

2)

dane przyrządy i wyposażenie nie mogą wpływać na zdatność balonu do lotu, nawet jeżeli ulegną one awarii lub przestaną prawidłowo działać.”;

5)

w pkt BOP.ADD.005 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Operator odpowiada za eksploatację balonu zgodnie z zasadniczymi wymogami określonymi w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139, wymaganiami określonymi w niniejszej podczęści oraz ze złożonym przez siebie oświadczeniem.”;

6)

w pkt BOP.ADD.015 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

W celu ustalenia, czy spełnione są zasadnicze wymogi określone w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu, operator udziela wszelkim osobom upoważnionym przez właściwy organ dostępu w dowolnym momencie do każdego obiektu, balonu, dokumentu, wszelkich rejestrów, danych, procedur lub innych materiałów związanych z działalnością tego operatora objętą zakresem niniejszego rozporządzenia, niezależnie od tego, czy dana działalność jest przedmiotem zlecenia.”;

7)

pkt BOP.ADD.035 otrzymuje brzmienie:

BOP.ADD.035 Działania zlecone

W przypadku zlecania jakiejkolwiek części swojej działalności wchodzącej w zakres niniejszego rozporządzenia operator jest odpowiedzialny za zapewnienie, by organizacja, której udziela zlecenia, prowadziła zlecane działania zgodnie z zasadniczymi wymogami określonymi w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz z wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Operator zapewnia również właściwemu organowi dostęp do organizacji, której udzielił zlecenia, aby organ ten mógł ustalić, czy operator spełnia te wymagania.”;

8)

w pkt BOP.ADD.040 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Operator wyznacza kierownika odpowiedzialnego, który jest odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie działania wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia mogły być finansowane i prowadzone zgodnie z zasadniczymi wymogami określonymi w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz z wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Do obowiązków kierownika odpowiedzialnego należy ustanowienie i utrzymanie skutecznego systemu zarządzania.”;

9)

pkt BOP.ADD.045 otrzymuje brzmienie:

BOP.ADD.045 Wymagania dotyczące infrastruktury

Operator musi posiadać wystarczającą infrastrukturę umożliwiającą wykonywanie wszystkich zadań i czynności niezbędnych do zapewnienia zgodności z zasadniczymi wymogami określonymi w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139 i wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz zarządzanie nimi.”;

10)

w pkt BOP.ADD.100 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

W oświadczeniu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit drugi, operator potwierdza, że spełnia i będzie stale spełniał zasadnicze wymogi określone w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu.”;

11)

w pkt BOP.ADD.105 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Operator niezwłocznie zgłasza właściwemu organowi wszelkie zmiany okoliczności mających wpływ na jego zgodność z zasadniczymi wymogami określonymi w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz z wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, ujętych w oświadczeniu złożonym właściwemu organowi, a także wszelkie zmiany w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt BOP.ADD.100 lit. b), i zmiany w wykazie AltMoC, o którym mowa w pkt BOP.ADD.100 lit. c), zawartych w oświadczeniu lub do niego załączonych.”;

12)

w pkt BOP.ADD.115 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

W przypadku gdy balon zarejestrowany w państwie trzecim jest przedmiotem umowy leasingu bez załogi, operator takiego balonu zapewnia spełnianie zasadniczych wymogów dotyczących ciągłej zdatności do lotu, określonych w załącznikach II i V do rozporządzenia (UE) 2018/1139, a także wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu.”;

13)

w pkt BOP.ADD.300 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

Każdy członek załogi lotniczej musi posiadać licencję i uprawnienia, wydane lub zaakceptowane zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia i odpowiednie do powierzonych mu obowiązków.”;

14)

w pkt BOP.ADD.300 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

W przypadku korzystania z usług członków załogi lotniczej, którzy pracują na zlecenie lub w niepełnym wymiarze czasu, operator sprawdza, czy wszystkie poniższe wymagania są spełnione:

1)

wymagania określone w niniejszej podczęści;

2)

wymagania określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, w tym dotyczące niedawno zdobytego doświadczenia;

3)

ograniczenia czasu lotu i służby oraz wymagania dotyczące odpoczynku, zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego, w którym dany operator ma główne miejsce prowadzenia działalności, z uwzględnieniem wszystkich usług świadczonych przez danego członka załogi lotniczej na rzecz innych operatorów.”;

15)

w pkt BOP.ADD.305 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Operator wyznacza do pełnienia funkcji pilota dowódcy wyłącznie pilota posiadającego:

1)

kwalifikacje do pełnienia funkcji pilota dowódcy zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia;

2)

minimalny poziom doświadczenia określony w instrukcji operacyjnej; oraz

3)

odpowiednią wiedzę o obszarze, nad którym ma się odbyć lot.”;

16)

pkt BOP.ADD.310 otrzymuje brzmienie:

BOP.ADD.310 Przeprowadzanie szkoleń i sprawdzianów

Wszystkie szkolenia i sprawdziany członków załogi lotniczej wymagane zgodnie z pkt BOP.ADD.315 są przeprowadzane:

a)

zgodnie z programami i planami tematycznymi szkoleń ustanowionymi przez operatora w instrukcji operacyjnej;

b)

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, a w odniesieniu do szkoleń i sprawdzianów w locie – przez osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.”;

17)

dodatek otrzymuje brzmienie:

Dodatek

OŚWIADCZENIE

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/395

Operator

Nazwa:

Miejsce, w którym operator ma główne miejsce prowadzenia działalności:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika odpowiedzialnego:

Eksploatacja balonu

Data rozpoczęcia operacji zarobkowych oraz, w stosownych przypadkach, data zmiany w dotychczasowych operacjach zarobkowych:

Informacje dotyczące używanego balonu (używanych balonów), operacji zarobkowych i zarządzania ciągłą zdatnością do lotu: (1)

Typ balonu

Rejestracja balonu

Główna baza

Rodzaj(e) operacji  (2)

Organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W stosownych przypadkach wykaz AltMoC z odniesieniami do powiązanych AMC (załącznik do niniejszego oświadczenia):

Deklaracje

☐ Operator spełnia i będzie nadal spełniał zasadnicze wymogi określone w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz wymagania określone w rozporządzeniu (UE) 2018/395.

W szczególności operator prowadzi operacje zarobkowe zgodnie z następującymi wymaganiami określonymi w podczęści ADD załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/395:

☐ Dokumentacja systemu zarządzania, w tym instrukcja operacyjna, jest zgodna z wymaganiami podczęści ADD, a wszystkie loty będą wykonywane zgodnie z przepisami instrukcji operacyjnej, jak nakazano w podczęści ADD pkt BOP.ADD.005 lit. b).

☐ Wszystkie eksploatowane balony posiadają świadectwo zdatności do lotu wydane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 albo spełniają szczególne wymagania dotyczące zdatności do lotu mające zastosowanie do balonów zarejestrowanych w państwie trzecim i będących przedmiotem umowy leasingu z załogą lub umowy leasingu bez załogi, zgodnie z wymaganiami podczęści ADD pkt BOP.ADD.110 oraz pkt BOP.ADD.115 lit. b) i c).

☐ Każdy członek załogi lotniczej posiada licencję i uprawnienia, wydane lub zaakceptowane zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) 2018/395, zgodnie z wymaganiami podczęści ADD pkt BOP.ADD.300 lit. c).

☐ Operator będzie powiadamiał właściwy organ o wszelkich zmianach w okolicznościach mających wpływ na spełnianie przez niego zasadniczych wymogów określonych w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz wymagań określonych w rozporządzeniu (UE) 2018/395, zadeklarowanych właściwemu organowi w niniejszym oświadczeniu, a także o wszelkich zmianach w informacjach i wykazach AltMoC ujętych w niniejszym oświadczeniu i załączonych do niego, zgodnie z wymaganiami określonymi w podczęści ADD pkt BOP.ADD.105 lit. a).

☐ Operator potwierdza, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu, w tym w załącznikach, są kompletne i prawidłowe.

Data, imię i nazwisko oraz podpis kierownika odpowiedzialnego


(1)  Proszę wypełnić tabelę. Jeżeli jest za mało miejsca na wpisanie wszystkich informacji, należy podać je w osobnym załączniku. Załącznik taki należy opatrzyć datą i podpisem.

(2)  „Rodzaj(e) operacji” odnosi się do rodzaju operacji zarobkowych wykonywanych przy użyciu balonu.

(3)  Informacje na temat organizacji odpowiedzialnej za zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu muszą zawierać nazwę organizacji, jej adres i numer zatwierdzenia.


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK III

WYMAGANIA DOTYCZĄCE LICENCJONOWANIA ZAŁÓG LOTNICZYCH BALONÓW

[CZĘŚĆ BFCL]

PODCZĘŚĆ GEN

WYMAGANIA OGÓLNE

BFCL.001 Zakres

Niniejszy załącznik ustanawia wymagania dotyczące wydawania licencji pilota balonowego (BPL) oraz towarzyszących przywilejów, uprawnień i certyfikatów, a także warunków ich ważności i wykorzystania.

BFCL.005 Właściwy organ

Do celów niniejszego załącznika za właściwy organ uważa się organ wyznaczony przez państwo członkowskie, do którego dana osoba zwraca się o wydanie licencji BPL lub towarzyszących przywilejów, uprawnień lub certyfikatów.

BFCL.010 Klasy oraz grupy balonów

Do celów niniejszego załącznika balony klasyfikuje się w ramach następujących klas i grup:

a)

klasa „balony na ogrzane powietrze”:

1)

grupa A: pojemność powłoki do 3 400 m3 (120 069 ft3);

2)

grupa B: pojemność powłoki od 3 401 m3 (120 070 ft3) do 6 000 m3 (211 888 ft3);

3)

grupa C: pojemność powłoki od 6 001 m3 (211 889 ft3) do 10 500 m3 (370 804 ft3);

4)

grupa D: pojemność powłoki ponad 10 500 m3 (370 804 ft3);

b)

klasa „balony gazowe”;

c)

klasa „balony o konstrukcji mieszanej”;

d)

klasa „sterowce na ogrzane powietrze”.

BFCL.015 Występowanie z wnioskiem o licencję BPL oraz towarzyszące przywileje, uprawnienia i certyfikaty, a także ich wydawanie, przedłużanie i wznawianie

a)

Właściwy organ określa wzór oraz sposób, w jaki składa się mu wnioski dotyczące:

1)

wydania licencji BPL oraz towarzyszących uprawnień;

2)

rozszerzenia przywilejów wynikających z licencji BPL;

3)

wydania certyfikatu instruktora (balonowego) szkolenia praktycznego (FI(B));

4)

wydania oraz przedłużenia i wznowienia ważności upoważnienia pilota egzaminatora (balonowego) (FE(B)); oraz

5)

wszelkich zmian w licencji BPL oraz towarzyszących przywilejach, uprawnieniach i certyfikatach.

b)

Do wniosku określonego w lit. a) dołącza się dowód spełnienia przez wnioskodawcę odpowiednich wymagań ustanowionych w niniejszym załączniku oraz w załączniku IV (część MED) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

c)

Wszelkie ograniczenia lub rozszerzenia przywilejów nadanych w ramach licencji, uprawnienia lub certyfikatu są potwierdzane w licencji lub certyfikacie przez właściwy organ.

d)

Dana osoba nie może jednocześnie posiadać więcej niż jednej licencji BPL wydanej zgodnie z niniejszym załącznikiem.

e)

Posiadacz licencji składa wnioski, o których mowa w lit. a), właściwemu organowi wyznaczonemu przez państwo członkowskie, w którym wydano którąkolwiek z jego licencji zgodnie z niniejszym załącznikiem (część BFCL) lub załącznikiem I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 lub załącznikiem III (część SFCL) do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1976, stosownie do przypadku.

f)

Posiadacz licencji BPL może wystąpić z wnioskiem o zmianę właściwego organu na właściwy organ wyznaczony przez inne państwo członkowskie, ale wówczas ten nowy właściwy organ będzie taki sam dla wszystkich posiadanych przez niego licencji.

g)

Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wydanie licencji BPL oraz towarzyszących uprawnień, przywilejów i certyfikatów najpóźniej w terminie 6 miesięcy od pomyślnego zaliczenia egzaminu praktycznego lub oceny kompetencji.

BFCL.030 Egzamin praktyczny

Z wyjątkiem egzaminu praktycznego na uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych określone w pkt BFCL.215, wnioskodawca ubiegający się o przystąpienie do egzaminu praktycznego jest kierowany na ten egzamin przez ATO lub DTO odpowiedzialną za szkolenie podjęte przez wnioskodawcę, po jego ukończeniu. Dokumentacja szkolenia jest udostępniana egzaminatorowi przez ATO lub DTO.

BFCL.035 Zaliczanie czasu lotu

Wnioskodawcy ubiegającemu się o licencję BPL lub towarzyszące przywileje, uprawnienia lub certyfikaty zalicza się w pełni cały czas lotu samodzielnego, czas lotu szkolnego z instruktorem lub czas lotu jako pilot dowódca na balonach na poczet całkowitego czasu lotu wymaganego do licencji, przywileju, uprawnienia lub certyfikatu.

BFCL.045 Obowiązek noszenia i okazywania dokumentów

a)

Korzystając z przywilejów wynikających z licencji BPL, posiadacze tej licencji muszą mieć przy sobie wszystkie poniższe dokumenty:

1)

ważną licencję BPL;

2)

ważne orzeczenie lekarskie;

3)

dokument tożsamości ze zdjęciem;

4)

dane z książki lotów wystarczające do wykazania spełnienia wymagań niniejszego załącznika.

b)

Uczniowie-piloci muszą mieć przy sobie podczas wykonywania wszelkich samodzielnych lotów:

1)

dokumenty określone w lit. a) pkt 2 i 3; oraz

2)

potwierdzenie upoważnienia wymaganego na mocy pkt BFCL.125 lit. a).

c)

Na żądanie uprawnionego przedstawiciela właściwego organu, posiadacz licencji BPL lub uczeń-pilot musi bez zbędnej zwłoki okazać dokumenty określone w lit. a) lub b) do celów kontroli.

BFCL.050 Rejestrowanie czasu lotu

Posiadacze licencji BPL muszą prowadzić wiarygodny zapis szczegółów wszystkich wykonanych lotów, zgodny w formie i sposobie prowadzenia z wymogami ustalonymi przez właściwy organ.

BFCL.065 Ograniczenie przywilejów posiadaczy licencji BPL w wieku 70 lat i starszych w zarobkowych operacjach pasażerskich wykonywanych balonem

Posiadacze licencji BPL, którzy osiągnęli wiek 70 lat, nie mogą pełnić funkcji pilota balonu uczestniczącego w zarobkowych operacjach pasażerskich wykonywanych balonem.

BFCL.070 Ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie licencji, przywilejów, uprawnień i certyfikatów

a)

Licencja BPL oraz towarzyszące przywileje, uprawnienia i certyfikaty, wydane zgodnie z niniejszym załącznikiem, mogą zostać ograniczone, zawieszone lub cofnięte przez właściwy organ zgodnie z warunkami i procedurami ustanowionymi w załączniku VI (część ARA) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, jeżeli posiadacz licencji BPL nie spełnia zasadniczych wymogów określonych w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2018/1139 lub wymagań niniejszego załącznika, a także załącznika II (część BOP) do niniejszego rozporządzenia lub załącznika IV (część MED) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

b)

W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia ich licencji, przywileju, uprawnienia lub certyfikatu posiadacze licencji BPL niezwłocznie zwracają licencję lub certyfikat właściwemu organowi.

PODCZĘŚĆ BPL

LICENCJA PILOTA BALONOWEGO (BPL)

BFCL.115 BPL — Przywileje i warunki

a)

Posiadaczowi licencji BPL przysługują przywileje dotyczące wykonywania czynności pilota dowódcy balonu:

1)

bez wynagrodzenia w operacjach niezarobkowych;

2)

w operacjach zarobkowych, jeżeli posiada uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych zgodnie z podczęścią ADD pkt BFCL.215 niniejszego załącznika.

b)

Na zasadzie odstępstwa od przepisów lit. a) pkt 1, posiadacz licencji BPL, który posiada przywileje instruktora lub egzaminatora, może otrzymywać wynagrodzenie za:

1)

prowadzenie szkolenia w locie w zakresie licencji BPL;

2)

przeprowadzanie egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności w zakresie licencji BPL;

3)

szkolenie oraz testowanie i sprawdzanie przywilejów, uprawnień i certyfikatów wpisanych do licencji BPL.

c)

Posiadacze licencji BPL korzystają z przywilejów wynikających z tej licencji wyłącznie wówczas, gdy spełniają wymagania dotyczące bieżącej praktyki, a ich orzeczenie lekarskie, odpowiednie do wykorzystywanych przywilejów, pozostaje ważne.

BFCL.120 BPL — Minimalny wiek

Wnioskodawca ubiegający się o licencję BPL musi mieć ukończone 16 lat.

BFCL.125 BPL — Uczeń-pilot

a)

Uczeń-pilot nie może wykonywać samodzielnych lotów, chyba że został do tego upoważniony przez instruktora balonowego szkolenia praktycznego (FI(B)) i jest przez niego nadzorowany.

b)

Aby zostać dopuszczonym do wykonywania samodzielnych lotów, uczeń-pilot musi mieć ukończone 14 lat.

BFCL.130 BPL — Wymagania dotyczące szkolenia i doświadczenia

Wnioskodawca ubiegający się o licencję BPL musi ukończyć szkolenie w ATO lub DTO. Szkolenie musi być dostosowane do przywilejów, o które ubiega się wnioskodawca, oraz musi obejmować:

a)

wiedzę teoretyczną określoną w pkt BFCL.135 lit. a);

b)

co najmniej 16 godzin szkolenia w locie na balonach na ogrzane powietrze, które należą do grupy A tej klasy, lub na balonach gazowych, obejmujące co najmniej:

1)

12 godzin szkolenia w locie z instruktorem;

2)

10 napełnień powłoki oraz 20 startów i lądowań; oraz

3)

jeden samodzielny lot pod nadzorem trwający co najmniej 30 minut.

BFCL.135 BPL — Egzamin z wiedzy teoretycznej

a)

Wiedza teoretyczna

Wnioskodawca ubiegający się o licencję BPL musi wykazać podczas egzaminów, że posiada wiedzę teoretyczną odpowiednią do przywilejów, o które się ubiega, w zakresie następujących przedmiotów:

1)

przedmioty wspólne:

(i)

prawo lotnicze;

(ii)

możliwości człowieka;

(iii)

meteorologia;

(iv)

łączność; oraz

2)

przedmioty specyficzne dla balonów:

(i)

zasady lotu;

(ii)

procedury operacyjne;

(iii)

osiągi i planowanie lotu;

(iv)

wiedza ogólna o statkach powietrznych związana z balonami; oraz

(v)

nawigacja.

b)

Obowiązki wnioskodawcy

1)

Wnioskodawca ubiegający się o licencję BPL musi zdać cały zestaw egzaminów z wiedzy teoretycznej pod nadzorem właściwego organu jednego państwa członkowskiego.

2)

Wnioskodawca przystępuje do egzaminu z wiedzy teoretycznej wyłącznie pod warunkiem uzyskania rekomendacji od ATO lub DTO odpowiedzialnej za jego szkolenie oraz po ukończeniu odpowiednich elementów kursu szkoleniowego z zakresu wiedzy teoretycznej z zadowalającym wynikiem.

3)

Rekomendacja ATO lub DTO jest ważna 12 miesięcy. Jeżeli wnioskodawca nie przystąpi do egzaminu z wiedzy teoretycznej co najmniej raz w tym okresie ważności, ATO lub DTO decyduje, czy potrzebuje on dodatkowego szkolenia

c)

Kryteria zaliczenia egzaminu

1)

Wnioskodawca zalicza test egzaminacyjny z wiedzy teoretycznej, jeżeli uzyska co najmniej 75 % punktów możliwych do zdobycia w tym teście. Nie stosuje się punktów karnych.

2)

O ile niniejszy załącznik nie stanowi inaczej, uznaje się, że wnioskodawca zdał wymagany egzamin z wiedzy teoretycznej do licencji BPL, jeżeli zaliczył wszystkie wymagane testy egzaminacyjne z wiedzy teoretycznej w okresie 18 miesięcy, licząc od końca miesiąca kalendarzowego, w którym po raz pierwszy przystąpił do egzaminu.

3)

Jeżeli wnioskodawca nie zaliczy jednego z testów egzaminacyjnych z wiedzy teoretycznej w czterech podejściach, bądź jeżeli nie zaliczy wszystkich testów w okresie, o którym mowa w ust. 2, musi ponownie przystąpić do całego zestawu testów egzaminacyjnych z wiedzy teoretycznej.

4)

Przed ponownym przystąpieniem do egzaminów z wiedzy teoretycznej wnioskodawca musi przejść dodatkowe szkolenie w ATO lub DTO. ATO lub DTO ustala poziom i zakres szkolenia potrzebnego wnioskodawcy.

d)

Okres ważności

Egzamin z wiedzy teoretycznej zachowuje ważność przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia, w którym wnioskodawca zdał egzamin z wiedzy teoretycznej, zgodnie z lit. c) pkt 2.

BFCL.140 BPL — Zaliczanie wiedzy teoretycznej

Wnioskodawca ubiegający się o wydanie licencji BPL otrzymuje pełne zaliczenie na poczet wymagań dotyczących szkolenia z wiedzy teoretycznej w zakresie przedmiotów wspólnych określonych w pkt BFCL.135 lit. a) pkt 1, jeżeli:

a)

posiada licencję zgodnie z załącznikiem I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 lub załącznikiem III (część SFCL) do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1976; lub

b)

zdał egzaminy z wiedzy teoretycznej na licencję określoną w lit. a), o ile uczynił to w okresie ważności określonym w pkt BFCL.135 lit. d).

BFCL.145 BPL — Egzamin praktyczny

a)

Wnioskodawca ubiegający się o licencję BPL musi wykazać podczas egzaminu praktycznego, że potrafi – jako pilot dowódca balonu – wykonywać stosowne procedury i manewry, wykorzystując kompetencje odpowiednie do przywilejów do przywilejów, o które się ubiega.

b)

Wnioskodawca musi zaliczyć egzamin praktyczny w tej samej klasie balonów, w której zaliczył szkolenie zgodnie z pkt BFCL.130 oraz, w przypadku balonów na ogrzane powietrze, na balonie należącym do grupy A tej klasy.

c)

Aby przystąpić do egzaminu praktycznego poprzedzającego wydanie licencji BPL, wnioskodawca musi najpierw zdać wymagany egzamin z wiedzy teoretycznej.

d)

Kryteria zaliczenia egzaminu

1)

Egzamin praktyczny jest podzielony na różne sekcje, które odpowiadają różnym fazom lotu balonu.

2)

Niezaliczenie jednego punktu sekcji powoduje niezaliczenie całej sekcji. W przypadku gdy wnioskodawca nie zaliczy tylko jednej sekcji, powtarza tylko tę sekcję. Jeżeli wnioskodawca nie zaliczy więcej niż jednej sekcji, musi powtórzyć cały egzamin.

3)

W przypadku gdy wnioskodawca powtarza egzamin zgodnie z pkt 2 i nie zaliczy którejkolwiek z sekcji, a dotyczy to również sekcji zdanych przy poprzednim podejściu, musi ponownie przystąpić do całego egzaminu.

e)

W przypadku gdy wnioskodawca nie otrzyma zaliczenia wszystkich sekcji egzaminu w dwóch podejściach, musi odbyć dodatkowe szkolenie praktyczne.

BFCL.150 BPL – Rozszerzenie przywilejów na inną klasę lub grupę balonów

a)

Przywileje wynikające z licencji BPL są ograniczone do klasy balonów, w odniesieniu do której przeprowadzono egzamin praktyczny określony w pkt BFCL.145, a w przypadku balonów na ogrzane powietrze – do grupy A tej klasy.

b)

W przypadku balonów na ogrzane powietrze przywileje wynikające z licencji BPL zostają, na wniosek, rozszerzone na inną grupę w ramach klasy balonów na ogrzane powietrze, jeżeli pilot zaliczył co najmniej:

1)

dwa loty szkolne z instruktorem FI(B) na balonie należącym do odpowiedniej grupy;

2)

następującą liczbę godzin czasu lotu jako pilot dowódca balonu:

(i)

co najmniej 100 godzin, jeżeli ubiega się o przywileje związane z balonami grupy B;

(ii)

co najmniej 200 godzin, jeżeli ubiega się o przywileje związane z balonami grupy C;

(iii)

co najmniej 300 godzin, jeżeli ubiega się o przywileje związane z balonami grupy D.

c)

Z wyjątkiem klasy balonów o konstrukcji mieszanej, przywileje wynikające z licencji BPL zostają, na wniosek, rozszerzone na inną klasę balonów lub – w przypadku ubiegania się o przywileje związane z klasą balonów na ogrzane powietrze – na grupę A klasy balonów na ogrzane powietrze, jeżeli pilot zaliczył w odpowiedniej klasie i grupie balonów:

1)

szkolenie w ATO lub DTO, obejmujące co najmniej:

(i)

pięć lotów szkolnych z instruktorem; lub

(ii)

w przypadku rozszerzenia z balonów na ogrzane powietrze na sterowce na ogrzane powietrze – pięć godzin szkolenia z instruktorem; oraz

2)

egzamin praktyczny, w trakcie którego wykazał egzaminatorowi FE(B), że posiada odpowiednią wiedzę teoretyczną na temat innej klasy balonów w zakresie następujących przedmiotów:

(i)

zasady lotu;

(ii)

procedury operacyjne;

(iii)

osiągi i planowanie lotu;

(iv)

wiedza ogólna o statkach powietrznych związana z klasą balonów, w odniesieniu do której ubiega się o przywileje.

d)

Ukończenie szkolenia określonego w lit. b) pkt 1 oraz lit. c) pkt 1 jest wpisywane do książki lotów pilota i podpisywane przez:

1)

w przypadku określonym w lit. b) pkt 1 – instruktora odpowiedzialnego za loty szkolne; oraz

2)

w przypadku określonym w lit. c) pkt 1 – kierownika szkolenia ATO lub DTO odpowiedzialnej za szkolenie.

e)

Posiadacz licencji BPL korzysta z przywilejów związanych z klasą balonów o konstrukcji mieszanej wyłącznie wówczas, gdy posiada przywileje dotyczące zarówno klasy balonów na ogrzane powietrze, jak i klasy balonów gazowych.

BFCL.160 BPL — Wymagania dotyczące bieżącej praktyki

a)

Posiadacz licencji BPL korzysta z wynikających z niej przywilejów wyłącznie wówczas, gdy zaliczył w odpowiedniej klasie balonów:

1)

albo:

(i)

w ciągu 24 miesięcy przed planowanym lotem, co najmniej sześć godzin czasu lotu, w tym: 10 startów i lądowań, jako pilot dowódca, w locie z instruktorem lub w locie samodzielnym pod nadzorem instruktora FI(B); oraz

(ii)

w ciągu 48 miesięcy przed planowanym lotem, co najmniej jeden lot szkoleniowy z instruktorem FI(B); lub

2)

w ciągu 24 miesięcy przed planowanym lotem, kontrolę umiejętności zgodnie z lit. c).

b)

Oprócz wymagań określonych w lit. a), w przypadku pilotów posiadających kwalifikacje do pilotowania więcej niż jednej klasy balonów, korzystanie z przywilejów związanych z inną klasą balonów jest uzależnione od zaliczenia co najmniej trzech godzin czasu lotu, jako pilot dowódca, w locie z instruktorem lub w locie samodzielnym pod nadzorem instruktora FI(B), w każdej dodatkowej klasie balonów w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

c)

Posiadacz licencji BPL niespełniający wymagań określonych w lit. a) pkt 1 oraz, w stosownych przypadkach, w lit. b), przed wznowieniem korzystania z przywilejów musi zaliczyć kontrolę umiejętności przed egzaminatorem FE(B) na balonie odpowiedniej klasy.

d)

Po spełnieniu wymagań lit. a), b) lub c), stosownie do przypadku, posiadacz licencji BPL z przywilejami dotyczącymi pilotowania balonów na ogrzane powietrze korzysta ze swoich przywilejów wyłącznie na balonach na ogrzane powietrze, które należą do:

(i)

tej samej grupy balonów na ogrzane powietrze, w której zaliczył lot szkoleniowy określony w lit. a) pkt 1 ppkt (ii) lub kontrolę umiejętności określoną w lit. c), stosownie do przypadku, lub do grupy balonów o mniejszej pojemności powłoki; lub

(ii)

grupy A balonów na ogrzane powietrze w przypadkach, w których pilot – zgodnie z lit. b) – zaliczył lot szkoleniowy określony w lit. a) pkt 2 w klasie balonów innej niż klasa balonów na ogrzane powietrze.

e)

Zaliczenie lotów z instruktorem, lotów pod nadzorem oraz lotów szkoleniowych określonych w lit. a) pkt 1 i lit. b), jak również kontroli umiejętności określonej w lit. c), jest wpisywane do książki lotów pilota oraz podpisywane, w przypadkach określonych w lit. a) pkt 1 i lit. b) – przez odpowiedzialnego instruktora FI(B), a w przypadku określonym w lit. c) – przez odpowiedzialnego egzaminatora FE(B).

f)

Uznaje się, że posiadacz licencji BPL, który posiada również przywileje dotyczące operacji zarobkowych określone w podczęści ADD pkt BFCL.215 niniejszego załącznika, spełnił wymagania:

1)

lit. a) oraz – w stosownych przypadkach – lit. b), jeżeli zaliczył kontrolę umiejętności zgodnie z pkt BFCL.215 lit. d) pkt 2 ppkt (i) w odpowiedniej klasie lub odpowiednich klasach balonów w ciągu ostatnich 24 miesięcy; lub

2)

lit. a) pkt 1 ppkt (ii), jeżeli zaliczył lot szkoleniowy określony w pkt BFCL.215 lit. d) pkt 2 ppkt (ii) w odpowiedniej klasie balonów.

W przypadku klasy balonów na ogrzane powietrze zastosowanie mają ograniczenia określone w lit. d), dotyczące przywilejów dotyczących pilotowania balonów poszczególnych klas, w zależności od klasy balonów wykorzystanej do spełnienia wymagań lit. f) pkt 1 lub lit. f) pkt 2.

PODCZĘŚĆ ADD

UPRAWNIENIA DODATKOWE

BFCL.200 Uprawnienie do wykonywania lotów na uwięzi balonami na ogrzane powietrze

a)

Posiadacz licencji BPL wykonuje loty na uwięzi balonem na ogrzane powietrze wyłącznie wówczas, gdy posiada uprawnienie do wykonywania lotów na uwięzi balonami na ogrzane powietrze zgodnie z przepisami niniejszego punktu.

b)

Aby ubiegać się o uprawnienie do wykonywania lotów na uwięzi balonami na ogrzane powietrze, wnioskodawca musi:

1)

posiadać przywileje związane z klasą balonów na ogrzane powietrze;

2)

zaliczyć najpierw co najmniej dwa loty szkolne na uwięzi balonem na ogrzane powietrze.

c)

Zaliczenie szkolenia w zakresie lotów na uwięzi balonami na ogrzane powietrze jest wpisywane do książki lotów i podpisywane przez instruktora FI(B) odpowiedzialnego za szkolenie.

d)

Pilot, który posiada uprawnienie do wykonywania lotów na uwięzi balonami na ogrzane powietrze, korzysta z przywilejów wyłącznie wówczas, gdy zaliczył co najmniej jeden lot szkolny na uwięzi balonem na ogrzane powietrze w ciągu 48 miesięcy poprzedzających planowany lot, lub – jeżeli nie wykonał takiego lotu – gdy wykonał lot na uwięzi balonem na ogrzane powietrze z instruktorem lub samodzielnie pod nadzorem instruktora FI(B). Zaliczenie takiego lotu z instruktorem lub lotu samodzielnego pod nadzorem jest wpisywane do książki lotów pilota i podpisywane przez instruktora FI(B).

BFCL.210 Uprawnienie do wykonywania lotów nocnych

a)

Posiadacz licencji BPL korzysta z przywilejów wynikających z jego licencji w warunkach VFR w nocy wyłącznie wówczas, gdy posiada uprawnienie do wykonywania lotów nocnych zgodnie z przepisami niniejszego punktu.

b)

Wnioskodawca ubiegający się o uprawnienie do wykonywania lotów nocnych musi mieć zaliczone co najmniej dwa loty szkolne w nocy, z których każdy trwa co najmniej jedną godzinę.

c)

Zaliczenie szkolenia w zakresie uprawnienia do wykonywania lotów nocnych jest wpisywane do książki lotów i podpisywane przez instruktora FI(B) odpowiedzialnego za szkolenie.

BFCL.215 Uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych

a)

Posiadacz licencji BPL korzysta z przywilejów wynikających z jego licencji w trakcie operacji zarobkowych przy użyciu balonów wyłącznie wówczas, gdy posiada uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych zgodnie z przepisami niniejszego punktu.

b)

Wnioskodawca ubiegający się o uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych musi:

1)

mieć ukończone 18 lat;

2)

zaliczyć 50 godzin czasu lotu lub 50 startów i lądowań jako pilot dowódca balonu;

3)

posiadać przywileje związane z klasą balonów, w której będzie wykorzystywać przywileje wynikające z uprawnienia do wykonywania operacji zarobkowych; oraz

4)

zaliczyć egzamin praktyczny w odpowiedniej klasie balonów, w trakcie którego wykaże egzaminatorowi FE(B) kompetencje wymagane do operacji zarobkowych przy użyciu balonów.

c)

Przywileje wynikające z uprawnienia do wykonywania operacji zarobkowych są ograniczone do klasy balonów, w której zaliczony został egzamin praktyczny zgodnie z lit. b) pkt 3. Przywileje mogą zostać, na wniosek, rozszerzone na inną klasę balonów, jeżeli wnioskodawca spełni w tej innej klasie wymagania lit. b) pkt 3 oraz lit. b) pkt 4.

d)

Pilot, który posiada uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych, korzysta z przywilejów wynikających z tego uprawnienia w zarobkowych operacjach pasażerskich wykonywanych balonem wyłącznie wówczas, gdy zaliczył:

1)

w ciągu 180 dni poprzedzających planowany lot:

(i)

co najmniej trzy loty jako pilot dowódca na balonach, z czego przynajmniej jeden lot balonem odpowiedniej klasy; lub

(ii)

jeden lot jako pilot dowódca na balonie odpowiedniej klasy pod nadzorem instruktora FI(B) posiadającego kwalifikacje zgodnie z przepisami niniejszego punktu; oraz

2)

w ciągu 24 miesięcy poprzedzających planowany lot:

(i)

kontrolę umiejętności na balonie odpowiedniej klasy, podczas której wykaże egzaminatorowi FE(B) kompetencje wymagane do zarobkowych operacji pasażerskich wykonywanych balonem; lub

(ii)

szkolenie odświeżające w ATO lub DTO, odpowiadające kompetencjom wymaganym do celów operacji zarobkowych przy użyciu balonów, obejmujące co najmniej sześć godzin wykładów z wiedzy teoretycznej oraz jeden lot szkoleniowy na balonie odpowiedniej klasy z instruktorem FI(B) posiadającym kwalifikacje w zakresie operacji zarobkowych przy użyciu balonów zgodnie z przepisami niniejszego punktu.

e)

Aby zachować przywileje wynikające z uprawnienia do wykonywania operacji zarobkowych w odniesieniu do wszystkich klas balonów, pilot, który posiada uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych z przywilejami rozszerzonymi poza jedną klasę balonów, musi spełnić wymagania lit. d) pkt 2 w co najmniej jednej klasie balonów.

f)

Pilot, który spełnia wymagania lit. d) oraz posiada uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych dotyczące klasy balonów na ogrzane powietrze, korzysta z przywilejów wynikających z tego uprawnienia w klasie balonów na ogrzane powietrze wyłącznie na balonach należących do:

(i)

tej samej grupy balonów na ogrzane powietrze, w której zaliczył kontrolę umiejętności określoną w lit. d) pkt 2 ppkt (i) lub lot szkoleniowy określony w lit. d) pkt 2 ppkt (ii); lub

(ii)

grupy balonów na ogrzane powietrze o mniejszej pojemności powłoki.

g)

Zaliczenie lotu pod nadzorem określonego w lit. d) pkt 1 ppkt (ii), kontroli umiejętności określonej w lit. d) pkt 2 ppkt (i) oraz szkolenia odświeżającego określonego w lit. d) pkt 2 ppkt (ii) jest wpisywane do książki lotów pilota oraz podpisywane przez kierownika szkolenia ATO lub DTO, bądź przez instruktora FI(B) lub egzaminatora FE(B) odpowiedzialnego za szkolenie, nadzór lub kontrolę umiejętności, stosownie do przypadku.

h)

Uznaje się, że pilot, który zaliczył kontrolę umiejętności zgodnie z pkt BOP.ADD.315 załącznika II (część BOP) do niniejszego rozporządzenia, spełnia wymagania lit. d) pkt 2 ppkt (i).

PODCZĘŚĆ FI

INSTRUKTORZY SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Sekcja 1

Wymagania ogólne

BFCL.300 Certyfikaty instruktora szkolenia praktycznego

a)   Zasady ogólne

Instruktor prowadzi szkolenie w locie na balonie wyłącznie w przypadku, gdy:

1)

posiada:

(i)

licencję BPL obejmującą przywileje, uprawnienia i certyfikaty, których ma dotyczyć szkolenie w locie; oraz

(ii)

certyfikat instruktora balonowego szkolenia praktycznego (FI(B)), odpowiedni do prowadzonego szkolenia i wydany zgodnie z przepisami niniejszej podczęści; oraz

2)

jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy na balonie podczas szkolenia w locie.

b)   Szkolenie przeprowadzane poza terytorium państw członkowskich

1)

Na zasadzie odstępstwa od lit. a) pkt 1, w przypadku szkolenia w locie prowadzonego w trakcie szkolenia zatwierdzonego zgodnie z niniejszym załącznikiem (część BFCL) poza terytorium, za które państwa członkowskie odpowiadają na mocy konwencji chicagowskiej, właściwy organ wydaje certyfikat instruktora szkolenia praktycznego wnioskodawcy posiadającemu licencję pilota balonowego zgodną z załącznikiem 1 do konwencji chicagowskiej, pod warunkiem że dany wnioskodawca:

(i)

posiada co najmniej licencję obejmującą, w stosownych przypadkach, przywileje, uprawnienia lub certyfikaty równoważne tym, w zakresie których jest uprawniony do prowadzenia szkolenia;

(ii)

spełnia wymagania określone w niniejszej podczęści dotyczące wydania certyfikatu FI(B) z odpowiednimi przywilejami instruktorskimi; oraz

(iii)

wykaże właściwemu organowi, że posiada odpowiedni stopień wiedzy o europejskich zasadach bezpieczeństwa lotniczego, pozwalający korzystać z przysługujących mu przywilejów instruktorskich zgodnie z niniejszym załącznikiem.

2)

Certyfikat ten jest ograniczony do prowadzenia zatwierdzonego szkolenia w locie:

(i)

poza terytorium, za które państwa członkowskie odpowiadają na mocy konwencji chicagowskiej; oraz

(ii)

dla uczniów-pilotów znających w wystarczającym stopniu język, w którym prowadzone jest szkolenie w locie.

Sekcja 2

Certyfikat instruktora balonowego szkolenia praktycznego — FI(B)

BFCL.315 Certyfikat FI(B) — Przywileje i warunki

a)

Z zastrzeżeniem spełnienia przez wnioskodawców wymagań pkt BFCL.320 oraz poniższych warunków, wydaje się certyfikat FI(B) z przywilejami dotyczącymi prowadzenia szkolenia w locie w odniesieniu do:

1)

licencji BPL;

2)

rozszerzenia przywilejów na kolejne klasy i grupy balonów, pod warunkiem że wnioskodawca wykonał co najmniej 15 godzin czasu lotu jako pilot dowódca w każdej odpowiedniej klasie;

3)

uprawnienia do wykonywania lotów nocnych lub uprawnienia do wykonywania lotów na uwięzi, pod warunkiem że wnioskodawca przeszedł odpowiednie szkolenie w ATO lub DTO w zakresie prowadzenia szkolenia na odpowiednie uprawnienie; oraz

4)

certyfikatu FI(B), pod warunkiem że wnioskodawca:

(i)

zaliczył co najmniej 50 godzin szkolenia w locie na balonach; oraz

(ii)

zgodnie z procedurami ustanowionymi w tym celu przez właściwy organ, przeprowadził co najmniej jedną godzinę szkolenia w locie w zakresie certyfikatu FI(B) pod nadzorem instruktora FI(B) posiadającego kwalifikacje zgodnie z przepisami niniejszego punktu i wyznaczonego przez kierownika szkolenia ATO lub DTO, uzyskując pozytywną ocenę.

b)

Przywileje wymienione w lit. a) obejmują przywileje dotyczące prowadzenia szkolenia w locie w odniesieniu do:

1)

wydania odpowiednich licencji, przywilejów, uprawnień lub certyfikatów; oraz

2)

przedłużenia, wznowienia ważności lub spełnienia wymagań dotyczących bieżącej praktyki określonych w niniejszym załączniku, stosownie do przypadku.

BFCL.320 FI(B) — Warunki wstępne i wymagania

Wnioskodawca ubiegający się o certyfikat FI(B) musi:

a)

mieć ukończone 18 lat;

b)

spełnić wymagania pkt BFCL.300 lit. a) pkt 1 ppkt (i) oraz lit. a) pkt 2;

c)

zaliczyć 75 godzin czasu lotu jako pilot dowódca na balonie;

d)

zaliczyć szkolenie instruktorskie w ATO lub DTO zgodnie z pkt BFCL.330; oraz

e)

uzyskać pozytywną ocenę kompetencji zgodnie z pkt BFCL.345.

BFCL.325 Kompetencje i ocena instruktora FI(B)

Wnioskodawcy ubiegający się o certyfikat FI(B) są szkoleni, aby uzyskać następujące kompetencje:

a)

przygotowywanie materiałów szkoleniowych;

b)

tworzenie atmosfery sprzyjającej nauce;

c)

prezentowanie wiedzy;

d)

integrowanie zarządzania zagrożeniami i błędami (TEM) i zarządzania zasobami załogi;

e)

zarządzanie czasem służące osiąganiu celów szkolenia;

f)

ułatwianie uczenia;

g)

ocenianie wyników kursantów;

h)

obserwowanie i ocenianie postępów;

i)

ocenianie sesji szkoleniowych; oraz

j)

informowanie o wynikach.

BFCL.330 FI(B) — Szkolenie

a)

Wnioskodawca ubiegający się o certyfikat FI(B) musi najpierw – w ciągu 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie szkolenia – przejść w ATO lub DTO odpowiednią ocenę pod kątem predyspozycji do danego szkolenia.

b)

Szkolenie FI(B) obejmuje co najmniej:

1)

elementy określone w pkt BFCL.325;

2)

25 godzin nauczania i nauki;

3)

12 godzin wykładów z wiedzy teoretycznej, w tym sprawdziany postępów; oraz

4)

trzy godziny szkolenia w locie, w tym trzy starty i lądowania.

c)

Wnioskodawca, który posiada już certyfikat instruktora zgodny z załącznikiem III (część SFCL) do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1976 lub załącznikiem I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, uzyskuje pełne zaliczenie na poczet wymagania określonego w lit. b) pkt 2.

BFCL.345 FI(B) — Ocena kompetencji

a)

Wnioskodawca ubiegający się o wydanie certyfikatu FI(B) musi przejść ocenę kompetencji na balonie, w trakcie której wykazuje egzaminatorowi posiadającemu kwalifikacje zgodne z pkt BFCL.415 lit. c), że potrafi szkolić uczniów-pilotów do poziomu wymaganego do wydania licencji BPL.

b)

Taka ocena obejmuje:

1)

zademonstrowanie kompetencji określonych w pkt BFCL.325 podczas instruktażu przed lotem, po locie oraz w trakcie przekazywania wiedzy teoretycznej;

2)

ustny egzamin teoretyczny na ziemi, odprawy przed lotem i po locie, demonstracje podczas lotu w odpowiedniej klasie balonów;

3)

ćwiczenia odpowiednie do oceny kompetencji instruktora.

BFCL.360 Certyfikat FI(B) — Wymagania dotyczące bieżącej praktyki

a)

Posiadacz certyfikatu FI(B) korzysta z przywilejów wynikających z certyfikatu wyłącznie w przypadku, gdy:

1)

w ciągu ostatnich trzech lat przed planowanym skorzystaniem z tych przywilejów:

(i)

odbył prowadzone przez ATO, DTO lub właściwy organ instruktorskie szkolenie odświeżające, które obejmowało wykłady z wiedzy teoretycznej służące odświeżeniu i aktualizacji wiedzy istotnej dla instruktorów balonowych;

(ii)

przeprowadził co najmniej 6 godzin szkolenia w locie na balonach jako instruktor FI(B); oraz

2)

wykonał, w ciągu ostatnich dziewięciu lat oraz zgodnie z procedurami ustanowionymi w tym celu przez właściwy organ, jeden lot szkolny na balonie jako instruktor FI(B) pod nadzorem instruktora FI(B) posiadającego kwalifikacje zgodne z pkt BFCL.315 lit. a) pkt 4 i wyznaczonego przez kierownika szkolenia ATO lub DTO, uzyskując pozytywną ocenę.

b)

Na poczet wymagania określonego w lit. a) pkt 1 ppkt (ii) zalicza się w pełni godziny lotu wykonane jako egzaminator FE(B) podczas egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności lub ocen kompetencji.

c)

Jeżeli posiadacz certyfikatu FI(B) nie wykonał lotu szkolnego pod nadzorem i z pozytywną oceną instruktora FI(B) zgodnie z lit. a) pkt 2, to nie może korzystać z przywilejów wynikających z certyfikatu FI(B) do czasu pomyślnego zaliczenia oceny kompetencji zgodnie z pkt BFCL.345.

d)

Aby wznowić korzystanie z przywilejów wynikających z certyfikatu FI(B), posiadacz certyfikatu FI(B), który nie spełnia wymagań lit. a), musi spełnić wymagania określone w lit. a) pkt 1 ppkt (i) oraz w pkt BFCL.345.

PODCZĘŚĆ FE

PILOCI EGZAMINATORZY

Sekcja 1

Wymagania ogólne

BFCL.400 Upoważnienia pilota egzaminatora balonowego

a)   Zasady ogólne

Egzaminator przeprowadza egzaminy praktyczne, kontrole umiejętności lub oceny kompetencji zgodnie z niniejszym załącznikiem wyłącznie w przypadku, gdy:

1)

posiada:

(i)

licencję BPL obejmującą przywileje, uprawnienia lub certyfikaty równoważne tym, w zakresie których jest uprawniony do prowadzenia egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności lub ocen kompetencji, a także przywileje dotyczące prowadzenia szkolenia w ich zakresie;

(ii)

upoważnienie FE(B) obejmujące przywileje odpowiednie do przeprowadzanych egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności lub ocen kompetencji, wydane zgodnie z przepisami niniejszej podczęści;

2)

jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy na balonie podczas egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub oceny kompetencji.

b)   Przeprowadzanie egzaminów poza terytorium państw członkowskich

1)

Na zasadzie odstępstwa od lit. a) pkt 1, w przypadku przeprowadzania egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności poza terytorium, za które państwa członkowskie odpowiadają na mocy konwencji chicagowskiej, właściwy organ wydaje upoważnienie egzaminatora wnioskodawcy posiadającemu licencję pilota balonowego zgodną z załącznikiem 1 do konwencji chicagowskiej, pod warunkiem że dany wnioskodawca:

(i)

posiada co najmniej licencję obejmującą, w stosownych przypadkach, przywileje, uprawnienia lub certyfikaty równoważne tym, w zakresie których jest uprawniony do prowadzenia egzaminów praktycznych lub kontroli umiejętności;

(ii)

spełnia wymagania określone w niniejszej podczęści dotyczące wydania odpowiedniego upoważnienia egzaminatora;

(iii)

wykaże właściwemu organowi, że posiada odpowiedni stopień wiedzy o europejskich zasadach bezpieczeństwa lotniczego, pozwalający korzystać z przywilejów egzaminatora zgodnie z niniejszym załącznikiem.

2)

Certyfikat, o którym mowa w pkt 1, jest ograniczony do przeprowadzania egzaminów praktycznych oraz kontroli umiejętności:

(i)

poza terytorium, za które państwa członkowskie odpowiadają na mocy konwencji chicagowskiej; oraz

(ii)

w odniesieniu do pilotów znających w wystarczającym stopniu język, w którym przeprowadza się egzamin/kontrolę.

BFCL.405 Ograniczenie przywilejów w przypadku konfliktu interesów

Egzaminator balonowy nie może przeprowadzać:

a)

egzaminu praktycznego ani oceny kompetencji w celu wydania licencji, uprawnienia lub certyfikatu wnioskodawcy, na potrzeby którego przeprowadził więcej niż 50 % wymaganego szkolenia w locie w zakresie licencji, uprawnienia lub certyfikatu stanowiących przedmiot danego egzaminu praktycznego lub danej oceny kompetencji; lub

b)

egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności ani oceny kompetencji, jeżeli uważa, że cokolwiek może mieć wpływ na jego obiektywność.

BFCL.410 Przeprowadzanie egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności i ocen kompetencji

a)

W trakcie przeprowadzania egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności i ocen kompetencji egzaminator balonowy musi wykonać wszystkie następujące czynności:

1)

zapewnić możliwość porozumienia się z wnioskodawcą bez barier językowych;

2)

sprawdzić, czy wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania dotyczące kwalifikacji, wyszkolenia i doświadczenia określone w niniejszym załączniku, dotyczące wydania, przedłużenia lub wznowienia ważności licencji, przywilejów, uprawnienia lub certyfikatu, których dotyczy egzamin praktyczny, kontrola umiejętności lub ocena kompetencji; oraz

3)

uświadomić wnioskodawcy konsekwencje podania niepełnych, niedokładnych lub nieprawdziwych informacji dotyczących jego wyszkolenia i doświadczenia lotniczego.

b)

Po zakończeniu egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub oceny kompetencji egzaminator balonowy:

1)

informuje wnioskodawcę o wynikach egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub oceny kompetencji;

2)

w przypadku zaliczenia oceny kompetencji przeprowadzanej na potrzeby przedłużenia lub wznowienia ważności, wpisuje do licencji lub certyfikatu wnioskodawcy nową datę ważności, o ile został w tym celu specjalnie upoważniony przez właściwy organ odpowiadający za licencję wnioskodawcy;

3)

dostarcza wnioskodawcy podpisany raport z egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub oceny kompetencji oraz przedkłada niezwłocznie kopie tego raportu właściwemu organowi odpowiadającemu za licencję wnioskodawcy, a także właściwemu organowi, który wydał egzaminatorowi jego upoważnienie. Raport ten obejmuje:

(i)

oświadczenie, że egzaminator balonowy otrzymał od wnioskodawcy informacje dotyczące jego doświadczenia i wyszkolenia oraz że stwierdził, iż są one zgodne ze stosownymi wymaganiami niniejszego załącznika;

(ii)

potwierdzenie wykonania wszystkich wymaganych manewrów i ćwiczeń, a także informacje o ustnym egzaminie z wiedzy teoretycznej, jeżeli takowy miał miejsce. W przypadku niezaliczenia którejkolwiek z części egzaminator odnotowuje powody wydania takiej oceny;

(iii)

wyniki egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub oceny kompetencji;

(iv)

oświadczenie, że egzaminator balonowy dokonał przeglądu krajowych procedur i wymagań stosowanych przez właściwy organ wnioskodawcy, oraz że je zastosował, jeżeli właściwy organ odpowiedzialny za licencję wnioskodawcy nie jest organem, który wydał egzaminatorowi jego upoważnienie;

(v)

kopię upoważnienia egzaminatora balonowego, zawierającego zakres jego przywilejów jako egzaminatora balonowego, w przypadku egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności i ocen kompetencji wnioskodawców podlegających innemu właściwemu organowi niż organ, który wydał egzaminatorowi jego upoważnienie.

c)

Egzaminator balonowy musi przechowywać szczegółowe zapisy dotyczące wszelkich przeprowadzonych przez siebie egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności i ocen kompetencji oraz ich wyników przez okres pięciu lat.

d)

Na żądanie właściwego organu odpowiadającego za upoważnienie egzaminatora balonowego lub właściwego organu odpowiadającego za licencję wnioskodawcy, egzaminator balonowy przedstawia wszelkie zapisy, raporty oraz inne informacje wymagane do czynności nadzorczych.

Sekcja 2

Upoważnienie pilota egzaminatora balonowego — FE(B)

BFCL.415 Upoważnienie FE(B) — Przywileje i warunki

Z zastrzeżeniem spełnienia przez wnioskodawców wymagań pkt BFCL.420 oraz poniższych warunków, wydaje się upoważnienie FE(B) z przywilejami dotyczącymi przeprowadzania:

a)

egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności w zakresie licencji BPL oraz egzaminów praktycznych na potrzeby rozszerzenia przywilejów na inną klasę balonów, pod warunkiem że dany wnioskodawca zaliczył 250 godzin czasu lotu jako pilot na balonach, w tym 50 godzin szkolenia w locie obejmującego pełny program szkolenia na licencję BPL;

b)

egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności w zakresie uprawnienia do wykonywania operacji zarobkowych określonego w pkt BFCL.215, pod warunkiem że dany wnioskodawca spełnia wymagania dotyczące doświadczenia określone w lit. a) oraz przeszedł odpowiednie szkolenie podczas kursu standaryzacyjnego na egzaminatora zgodnie z pkt BFCL.430;

c)

ocen kompetencji na potrzeby wydania certyfikatu FI(B), pod warunkiem że dany wnioskodawca:

1)

wykonał 350 godzin czasu lotu jako pilot na balonach, w tym przeprowadził 5 godzin szkolenia dla wnioskodawcy ubiegającego się o certyfikat FI(B);

2)

przeszedł odpowiednie szkolenie podczas kursu standaryzacyjnego dla egzaminatorów zgodnie z pkt BFCL.430.

BFCL.420 Upoważnienie FE(B) — Warunki wstępne i wymagania

Wnioskodawca ubiegający się o upoważnienie FE(B) musi:

a)

spełnić wymagania pkt BFCL.400 lit. a) pkt 1 ppkt (i) oraz lit. a) pkt 2;

b)

zaliczyć kurs standaryzacyjny FE(B) zgodnie z pkt BFCL.430;

c)

przejść ocenę kompetencji zgodnie z pkt BFCL.445;

d)

wykazać odpowiednie przygotowanie w odniesieniu do przywilejów wynikających z FE(B); oraz

e)

wykazać, że nie podlegał w ciągu ostatnich trzech lat żadnym sankcjom, w tym zawieszeniu, ograniczeniu lub cofnięciu posiadanych licencji, uprawnień lub certyfikatów, które zostały wydane zgodnie z niniejszym załącznikiem, z załącznikiem I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 lub z załącznikiem III (część SFCL) do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1976, z powodu braku zgodności z rozporządzeniem (UE) 2018/1139 oraz aktami delegowanymi i wykonawczymi do niego.

BFCL.430 Upoważnienie FE(B) — Kurs standaryzacyjny

a)

Wnioskodawca ubiegający się o upoważnienie FE(B) musi przejść kurs standaryzacyjny prowadzony albo przez właściwy organ albo przez ATO lub DTO i zatwierdzony przez ten właściwy organ.

b)

Kurs standaryzacyjny musi być dostosowany do przywilejów pilota egzaminatora balonowego, o które ubiega się wnioskodawca, oraz musi obejmować szkolenie teoretyczne i praktyczne, w tym co najmniej:

1)

przeprowadzenie co najmniej jednego egzaminu praktycznego, jednej kontroli umiejętności lub jednej oceny kompetencji w zakresie licencji BPL lub towarzyszących uprawnień lub certyfikatów;

2)

szkolenie w zakresie stosownych wymagań niniejszego załącznika oraz stosownych wymagań dotyczących operacji lotniczych, a także w zakresie przeprowadzania egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności i ocen kompetencji oraz związanej z tym dokumentacji i sprawozdawczości;

3)

sesję informacyjną na następujące tematy:

(i)

krajowe procedury administracyjne;

(ii)

wymagania w zakresie ochrony danych osobowych;

(iii)

odpowiedzialność egzaminatora;

(iv)

ubezpieczenie wypadkowe egzaminatora;

(v)

opłaty krajowe; oraz

(vi)

informacje na temat sposobu uzyskania dostępu do informacji wskazanych w ppkt (i)–(v) w przypadku przeprowadzania egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności lub ocen kompetencji wnioskodawców podlegających właściwemu organowi innemu niż organ, który wydał egzaminatorowi jego upoważnienie.

c)

Posiadacz upoważnienia FE(B) nie może przeprowadzać egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności ani ocen kompetencji wnioskodawców podlegających właściwemu organowi innemu niż organ, który wydał egzaminatorowi jego upoważnienie, chyba że dokonał przeglądu najnowszych dostępnych informacji na temat odpowiednich krajowych procedur stosowanych przez właściwy organ wnioskodawcy.

BFCL.445 Upoważnienie FE(B) — Ocena kompetencji

Wnioskodawca ubiegający się o pierwsze wydanie upoważnienia FE(B) musi wykazać się kompetencjami egzaminatora FE(B) przed inspektorem właściwego organu lub starszym egzaminatorem specjalnie w tym celu upoważnionym przez właściwy organ odpowiedzialny za wydanie upoważnienia FE(B). Ocena kompetencji polega na przeprowadzeniu przez wnioskodawcę egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub oceny kompetencji, z uwzględnieniem odprawy po locie, sposobu przeprowadzania egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub oceny kompetencji, a także oceny osoby, której dotyczy egzamin, kontrola lub ocena, oraz prowadzenia odpraw i dokumentacji.

BFCL.460 Upoważnienie FE(B) — Ważność oraz przedłużenie i wznowienie ważności

a)

Upoważnienie FE(B) jest ważne przez pięć lat.

b)

Ważność upoważnienia FE(B) może zostać przedłużona, jeżeli jego posiadacz:

1)

w okresie ważności upoważnienia FE(B), odbył egzaminatorskie szkolenie odświeżające, prowadzone albo przez właściwy organ albo przez ATO lub DTO i zatwierdzone przez ten właściwy organ, które obejmowało wykłady z wiedzy teoretycznej służące odświeżeniu i aktualizacji wiedzy istotnej dla egzaminatorów balonowych; oraz

2)

w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających zakończenie okresu ważności certyfikatu, przeprowadził jeden egzamin praktyczny, jedną kontrolę umiejętności lub jedną ocenę kompetencji pod nadzorem inspektora właściwego organu lub egzaminatora specjalnie w tym celu upoważnionego przez właściwy organ odpowiedzialny za wydanie upoważnienia FE(B), uzyskując pozytywną ocenę.

c)

Posiadaczowi upoważnienia FE(B), który posiada również co najmniej jedno upoważnienie egzaminatora dotyczące innych kategorii statków powietrznych zgodnie z załącznikiem I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 lub z załącznikiem III (część SFCL) do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1976, można łącznie przedłużyć – w porozumieniu z właściwym organem – ważność wszystkich posiadanych upoważnień egzaminatora.

d)

W przypadku upływu ważności upoważnienia FE(B), aby móc wznowić korzystanie z przywilejów wynikających z FE(B), jego posiadacz musi spełnić wymagania określone w lit. b) pkt 1 oraz w pkt BFCL.445.

e)

Ważność upoważnienia FE(B) przedłuża lub wznawia się wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, że w sposób nieprzerwany spełnia wymagania określone w pkt BFCL.410, jak również wymagania określone w pkt BFCL.420 lit. d) i e).

”.

Top