EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2104

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2104 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1 i 8 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2019/8725

OJ L 318, 10.12.2019, p. 74–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2104/oj

10.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/74


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2104

z dnia 29 listopada 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1 i 8

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 października 2008 r.

(2)

W ramach swojego projektu Better Communication in Financial Reporting (Lepsza komunikacja w dziedzinie sprawozdawczości finansowej), którego celem jest poprawa sposobu przekazywania informacji finansowych użytkownikom sprawozdań finansowych, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała w dniu 31 października 2018 r. dokument Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8) (Definicja pojęcia „istotne” – Zmiany MSR 1 i MSR 8) w celu wyjaśnienia definicji pojęcia „istotne”, aby ułatwić przedsiębiorstwom dokonywanie oceny istotności oraz zwiększyć przydatność danych ujawnianych w informacjach dodatkowych do sprawozdań finansowych.

(3)

Po konsultacji z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej Komisja uznaje, że zmiany w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR) 1 Prezentacja sprawozdań finansowych i MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów spełniają kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

(4)

Zmiany w MSR 1 i MSR 8 pociągają za sobą konieczność wprowadzenia zmian do MSR 10 Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

b)

w MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

c)

w MSR 10 Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

d)

w MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

e)

w MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2020 r. lub później.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Definicja pojęcia „istotne

Zmiany MSR 1 i MSR 8

Zmiany MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych

Paragraf 7 zmieniono w odniesieniu do jednostek, które przyjęły opublikowane w 2018 r. Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards, oraz dodano paragraf 139T.

Definicje

7.

...

Istotne:

Informacje są istotne, jeżeli w racjonalny sposób można oczekiwać, że ich pominięcie, zniekształcenie lub ich nieprzejrzystość może wpływać na decyzje głównych użytkowników sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia podejmowane na podstawie takiego sprawozdania, zawierającego informacje finansowe dotyczące konkretnej jednostki sprawozdawczej.

Istotność uzależniona jest od charakteru lub wielkości informacji bądź od obu tych czynników. Jednostka ocenia, czy informacje, same w sobie lub w połączeniu z innymi informacjami, są istotne w kontekście całości sprawozdania finansowego.

Informacje są nieprzejrzyste, jeżeli są przekazywane w sposób, który dla głównych użytkowników sprawozdań finansowych ma podobne skutki jak pominięcie lub zniekształcenie tych informacji. Poniżej przedstawiono przykłady sytuacji, które mogą prowadzić do nieprzejrzystości istotnych informacji:

a)

informacje dotyczące istotnej pozycji, transakcji lub innego istotnego zdarzenia są ujawniane w sprawozdaniu finansowym, ale użyty język jest niejednoznaczny lub niejasny;

b)

informacje dotyczące istotnej pozycji, transakcji lub innego istotnego zdarzenia są rozrzucone po sprawozdaniu finansowym;

c)

niepodobne pozycje, transakcje lub inne zdarzenia są niewłaściwie zagregowane;

d)

podobne pozycje, transakcje lub inne zdarzenia są niewłaściwie zagregowane; oraz

e)

zrozumiałość sprawozdania finansowego jest ograniczona w wyniku tego, że informacje nieistotne przesłaniają informacje istotne w takim stopniu, że główny użytkownik nie jest w stanie ustalić, które informacje są istotne.

Ocena, czy można w racjonalny sposób oczekiwać, że informacje mogą wpływać na decyzje głównych użytkowników sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia konkretnej jednostki sprawozdawczej, wymaga od jednostki uwzględnienia charakteru tych użytkowników przy jednoczesnym uwzględnieniu sytuacji jednostki.

Wielu obecnych i potencjalnych inwestorów, pożyczkodawców i innych wierzycieli nie może wymagać od jednostek sprawozdawczych przekazywania im bezpośrednio informacji i w przypadku wielu informacji, których potrzebują, muszą oni opierać się na sprawozdaniach finansowych ogólnego przeznaczenia. W związku z tym są oni głównymi użytkownikami, do których kierowane są sprawozdania finansowe ogólnego przeznaczenia. Sprawozdania finansowe są sporządzane dla użytkowników, którzy mają dostateczną wiedzę z zakresu biznesu i działalności gospodarczej i którzy dokonują starannego przeglądu i starannej analizy informacji. Niekiedy również nawet dobrze poinformowani i staranni użytkownicy mogą potrzebować pomocy doradcy w celu zrozumienia informacji na temat złożonych zjawisk gospodarczych.

...

Data wejścia w życie

...

139T

Na podstawie dokumentu Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8) (Definicja pojęcia „istotne” – Zmiany MSR 1 i MSR 8), opublikowanego w październiku 2018 r., zmieniono paragraf 7 MSR 1 i paragraf 5 MSR 8 oraz skreślono paragraf 6 MSR 8. Jednostka stosuje te zmiany prospektywnie w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów

Paragraf 5 zmieniono w odniesieniu do jednostek, które przyjęły opublikowane w 2018 r. Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards. Skreślono paragraf 6 oraz dodano paragraf 54H.

Definicje

5.

...

Pojęcie Istotne zdefiniowano w paragrafie 7 MSR1 i w niniejszym standardzie jest ono stosowane w tym samym znaczeniu.

...

6.

[skreślony]

...

Data wejścia w życie

...

54H

Na podstawie dokumentu Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8) (Definicja pojęcia „istotne” – Zmiany MSR 1 i MSR 8), opublikowanego w październiku 2018 r., zmieniono paragraf 7 MSR 1 i paragraf 5 MSR 8 oraz skreślono paragraf 6 MSR 8. Jednostka stosuje te zmiany prospektywnie w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

Zmiany innych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz innych publikacji

Zmiany MSR 10 Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego

Zmieniono paragraf 21 i dodano paragraf 23C.

Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego niewymagające dokonania korekt

21.

Jeżeli zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego i niewymagające dokonania korekt są istotne, można w racjonalny sposób oczekiwać, że brak ich ujawnienia może wpływać na decyzje głównych użytkowników sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia podejmowane na podstawie takiego sprawozdania, zawierającego informacje finansowe dotyczące konkretnej jednostki sprawozdawczej. W związku z tym jednostka ujawnia poniższe informacje dla każdej istotnej kategorii zdarzeń następujących po zakończeniu okresu sprawozdawczego i niewymagających dokonania korekt:

a)

charakter zdarzenia; oraz

b)

oszacowanie jego skutków finansowych lub stwierdzenie, iż takiego szacunku nie można dokonać.

...

Data wejścia w życie

...

23C

Na podstawie dokumentu Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8) (Definicja pojęcia „istotne” – Zmiany MSR 1 i MSR 8), opublikowanego w październiku 2018 r., zmieniono paragraf 21. Jednostka stosuje te zmiany prospektywnie w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt. Jednostka stosuje te zmiany, jeżeli stosuje zmiany w definicji pojęcia „istotne” w paragrafie 7 MSR 1 i w paragrafach 5 i 6 MSR 8.

Zmiany MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa

Zmieniono paragraf 24 oraz dodano paragraf 58.

Istotność

...

24.

MSR 1 definiuje istotne informacje i wymaga odrębnego ujawnienia informacji o istotnych pozycjach, w tym (na przykład) o działalności zaniechanej, natomiast MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów wymaga ujawnienia informacji o zmianach wartości szacunkowych, błędach i zmianach zasad (polityki) rachunkowości. Te dwa standardy nie zawierają wyrażonych liczbowo wytycznych dotyczących tego, co należy uznać za istotne.

...

Data wejścia w życie

...

58.

Na podstawie dokumentu Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8) (Definicja pojęcia „istotne” – Zmiany MSR 1 i MSR 8), opublikowanego w październiku 2018 r., zmieniono paragraf 24. Jednostka stosuje te zmiany prospektywnie w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt. Jednostka stosuje te zmiany, jeżeli stosuje zmiany w definicji pojęcia „istotne” w paragrafie 7 MSR 1 i w paragrafach 5 i 6 MSR 8.

Zmiany MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

Zmieniono paragraf 75 oraz dodano paragraf 104.

Restrukturyzacja

...

75.

Podjęta przed końcem okresu sprawozdawczego decyzja kierownictwa lub zarządu dotycząca restrukturyzacji nie powoduje powstania zwyczajowo oczekiwanego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że przed końcem okresu sprawozdawczego jednostka:

a)

rozpoczęła wdrażanie planu restrukturyzacji; lub

b)

ogłosiła główne elementy planu restrukturyzacji stronom, na które restrukturyzacja wywrze wpływ, i uczyniła to w sposób na tyle szczegółowy, aby obudzić w nich uzasadnione oczekiwanie, że jednostka przeprowadzi restrukturyzację.

Jeśli jednostka rozpoczyna wdrażanie planu restrukturyzacji lub ogłasza jego główne elementy stronom, na które restrukturyzacja wywrze wpływ, dopiero po zakończeniu okresu sprawozdawczego, to zgodnie z MSR 10 Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego musi ten fakt ujawnić, jeżeli restrukturyzacja jest istotna oraz jeżeli można w racjonalny sposób oczekiwać, że nieujawnienie informacji na ten temat może wpływać na decyzje głównych użytkowników sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia podejmowane na podstawie takiego sprawozdania, zawierającego informacje finansowe dotyczące konkretnej jednostki sprawozdawczej.

...

Data wejścia w życie

...

104.

Na podstawie dokumentu Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8) (Definicja pojęcia „istotne” – Zmiany MSR 1 i MSR 8), opublikowanego w październiku 2018 r., zmieniono paragraf 75. Jednostka stosuje te zmiany prospektywnie w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt. Jednostka stosuje te zmiany, jeżeli stosuje zmiany w definicji pojęcia „istotne” w paragrafie 7 MSR 1 i w paragrafach 5 i 6 MSR 8.


Top