EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1793

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1793 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) 178/2002 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009, (UE) nr 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 i (UE) 2018/1660 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/7444

OJ L 277, 29.10.2019, p. 89–129 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj

29.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/89


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1793

z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) 178/2002 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009, (UE) nr 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 i (UE) 2018/1660

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 34 ust. 6 lit. a), art. 47 ust. 2 lit. b), art. 54 ust. 4 lit. a) i b) oraz art. 90 lit. c),

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) 2017/625 włączono do jednolitych ram prawnych przepisy mające zastosowanie do kontroli urzędowych zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii, podejmowanych w celu weryfikacji przestrzegania przepisów Unii dotyczących łańcucha rolno-spożywczego. W tym celu uchyla ono i zastępuje rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) oraz inne unijne akty prawne regulujące kontrole urzędowe w określonych obszarach.

(2)

Na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/625 niektóre kategorie zwierząt i towarów z niektórych państw trzecich przed ich wprowadzeniem do Unii należy zawsze przedstawiać do kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej. Ponadto art. 47 ust. 1 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) 2017/625 stanowi, że towary objęte środkami wymagającymi tymczasowego zwiększenia odpowiednio kontroli urzędowych lub środków nadzwyczajnych powinny podlegać kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej przy ich wprowadzaniu na terytorium Unii.

(3)

W związku z tym, na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/625, niektóre towary z niektórych państw trzecich powinny podlegać tymczasowemu zwiększeniu kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej w przypadkach, w których Komisja w drodze aktów wykonawczych podjęła decyzję, że kontrole te są konieczne ze względu na znane lub pojawiające się ryzyko, lub dlatego, że istnieją dowody na powszechne występowanie poważnej niezgodności z przepisami Unii dotyczącymi łańcucha rolno-spożywczego. W tym celu Komisja powinna sporządzić wykaz takich towarów, podając ich kody z Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2658/87 (4) (zwany dalej „wykazem”), i w razie potrzeby aktualizować wykaz, aby uwzględnić wszelkie zmiany w tym zakresie.

(4)

Wykaz, o którym mowa w motywie 3, powinien na tym etapie zawierać zaktualizowany wykaz żywności i pasz niepochodzących od zwierząt, określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 (5), które ustanawia przepisy dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych, które mają być przeprowadzane w wyznaczonych miejscach wprowadzenia do Unii w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów żywności i pasz niepochodzących od zwierząt z niektórych państw trzecich. W załączniku I do niniejszego rozporządzenia należy zatem określić wykaz rodzajów żywności i pasz niepochodzących od zwierząt z niektórych państw trzecich, wobec których należy tymczasowo zwiększyć kontrole urzędowe przy wprowadzaniu do Unii, zgodnie z art. 47 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625.

(5)

Ponadto Komisja powinna ustanowić przepisy dotyczące częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich żywności i pasz niepochodzących od zwierząt z niektórych państw trzecich, podlegających tymczasowemu zwiększeniu kontroli, zgodnie z art. 54 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, z uwzględnieniem w szczególności poziomu ryzyka związanego z danym zagrożeniem oraz częstotliwości odrzucania na granicy.

(6)

Rozporządzenie (UE) 2017/625 oraz akty delegowane i wykonawcze przyjęte na podstawie art. 47–64 tego rozporządzenia przewidują jeden system urzędowych kontroli, który ma zastosowanie do obszarów objętych rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) nr 884/2014 (6), (UE) 2015/175 (7), (UE) 2017/186 (8), (UE) 2018/1660 (9) oraz rozporządzeniem (WE) nr 669/2009. Z tego powodu, a także ze względu na to, że przepisy zawarte w tych rozporządzeniach zasadniczo są powiązane, ponieważ wszystkie dotyczą nałożenia dodatkowych środków regulujących wprowadzanie na terytorium Unii niektórych rodzajów żywności i pasz pochodzących z niektórych państw trzecich ze względu na stwierdzone ryzyko, i które stosuje się w zależności od wagi ryzyka, należy ułatwić prawidłowe i kompleksowe stosowanie odpowiednich przepisów poprzez ustanowienie w jednym akcie przepisów dotyczących tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych niektórych rodzajów żywności i pasz niepochodzących od zwierząt oraz środków nadzwyczajnych określonych obecnie w tych rozporządzeniach.

(7)

Żywność i pasze niepochodzące od zwierząt podlegające środkom nadzwyczajnym określonym w rozporządzeniach wykonawczych Komisji (UE) nr 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 i (UE) 2018/1660 w dalszym ciągu stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, którego nie można w zadowalający sposób opanować za pomocą środków wprowadzanych przez państwa członkowskie. W załączniku II do niniejszego rozporządzenia należy zatem ustanowić wykaz rodzajów żywności i pasz niepochodzących od zwierząt, podlegających środkom nadzwyczajnym, stanowiący aktualizację wykazów rodzajów żywności i pasz niepochodzących od zwierząt, ustanowionych w rozporządzeniach wykonawczych Komisji (UE) nr 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 i (UE) 2018/1660. Ponadto zakres pozycji w wyżej wymienionych wykazach powinien zostać zmieniony w celu uwzględnienia w nim form produktów innych niż te, które są obecnie w nich określone, w przypadku gdy te inne formy stwarzają takie samo zagrożenie. Należy zatem odpowiednio zmienić wszystkie pozycje dotyczące orzeszków ziemnych, aby uwzględnić makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych, jak również pozycję dotyczącą papryki z Indii w celu włączenia papryki palonej (słodkiej lub innej niż słodka).

(8)

W celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka dla zdrowia publicznego, w wykazie wskazanym w motywie 7 należy uwzględnić również żywność wieloskładnikową zawierającą rodzaje żywności niepochodzącej od zwierząt wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia ze względu na ryzyko zanieczyszczenia aflatoksynami, w ilości przekraczającej 20 % w pojedynczym produkcie albo łącznie w produktach wymienionych w wykazie i objętych kodami CN określonymi w załączniku II.

(9)

Ponadto Komisja powinna ustanowić przepisy dotyczące częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich żywności i pasz objętych środkami nadzwyczajnymi na podstawie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 54 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625. Takie przepisy należy zatem ustanowić w niniejszym rozporządzeniu, uwzględniając w szczególności poziom ryzyka związany z przedmiotowym zagrożeniem oraz częstotliwość odrzucania na granicy.

(10)

Środki wymagające tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych określone w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie do żywności i pasz przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w Unii, ponieważ towary te stanowią zagrożenie pod względem zdrowia publicznego.

(11)

Jeśli chodzi o przesyłki wysyłane jako próbki handlowe, próbki laboratoryjne lub przedmioty wystawowe, które nie są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, przesyłki o charakterze niehandlowym przeznaczone do użytku prywatnego lub spożycia na obszarze celnym Unii oraz przesyłki przeznaczone do celów naukowych – z uwagi na niskie ryzyko, jakie takie przesyłki stwarzają dla zdrowia publicznego – nieproporcjonalne byłoby nałożenie wymogu, aby przesyłki te były przedmiotem kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i aby towarzyszyło im świadectwo urzędowe lub wyniki pobierania próbek i analiz laboratoryjnych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W celu uniknięcia nadużyć niniejsze rozporządzenie powinno mieć jednak zastosowanie do tych przesyłek, w przypadku gdy ich masa brutto przekracza określony limit masy.

(12)

Środki wymagające tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych określone w niniejszym rozporządzeniu nie powinny mieć zastosowania do żywności i pasz na pokładach międzynarodowych środków transportu, niewyładowywanych i przeznaczonych do spożycia przez załogę i pasażerów, ponieważ w tym przypadku wprowadzanie do obrotu w Unii jest bardzo ograniczone.

(13)

Najwyższe dopuszczalne poziomy mikotoksyn, w tym aflatoksyn w żywności, zostały ustanowione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1881/2006 (10) a w paszy – dyrektywą 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (11). Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów określono w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (12). Laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. dioksyn i polichlorowanych bifenyli (PCB) w żywności i paszy przeprowadziło badanie na temat korelacji między pentachlorofenolem (PCP) a dioksynami w zanieczyszczonej gumie guar z Indii. Z badania można wyciągnąć wniosek, że guma guar zawierająca PCP na poziomie poniżej maksymalnego limitu pozostałości (MLP) wynoszącego 0,01 mg/kg nie zawiera niedopuszczalnych poziomów dioksyn. Z tego względu przestrzeganie MLP odnoszących się do PCP zapewnia w tym szczególnym przypadku także wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi w odniesieniu do dioksyn.

(14)

Jeśli chodzi o przepisy, o których mowa w motywie 13, przepisy dotyczące pobierania próbek i analizy do celów kontroli mikotoksyn, w tym aflatoksyn, w żywności są ustanowione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 401/2006 (13), a w paszy – rozporządzeniem Komisji (WE) nr 152/2009 (14). Przepisy dotyczące pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów ustanowiono dyrektywą Komisji 2002/63/WE (15). W celu zapewnienia jednolitych metod pobierania próbek i analiz laboratoryjnych w państwach trzecich i państwach członkowskich pobieranie próbek oraz analizy dotyczące żywności i paszy wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia powinny być przeprowadzane zgodnie z wyżej wymienionymi unijnymi przepisami dotyczącymi pobierania próbek i analiz zarówno w państwach członkowskich, jak i w państwach trzecich.

(15)

Ponadto w celu zapewnienia jednolitych procedur pobierania próbek oraz referencyjnych metod badania do celów zwalczania salmonelli w żywności podlegających niniejszemu rozporządzeniu w państwach trzecich i państwach członkowskich w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić takie procedury pobierania próbek oraz referencyjne metody badania.

(16)

Wzory urzędowych świadectw na potrzeby wprowadzania do Unii niektórych rodzajów żywności i pasz określono w rozporządzeniach wykonawczych Komisji (UE) nr 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 i (UE) 2018/1660. Aby ułatwić przeprowadzanie kontroli urzędowych przy wprowadzaniu do Unii, należy ustanowić jednolity wzór urzędowego świadectwa na potrzeby wprowadzania do Unii żywności i pasz podlegających specjalnym warunkom dotyczącym wprowadzania do Unii na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(17)

Takie urzędowe świadectwa powinny być wydawane w formie papierowej albo elektronicznej. W związku z tym, oprócz wymogów określonych w tytule II rozdział VII rozporządzenia (UE) 2017/625, należy ustanowić wspólne wymogi dotyczące wydawania świadectw urzędowych w obu przypadkach. W tym względzie w art. 90 lit. f) rozporządzenia (UE) 2017/625 przewidziano ustanowienie przez Komisję przepisów dotyczących wydawania świadectw elektronicznych oraz stosowania podpisów elektronicznych, w tym w odniesieniu do świadectw urzędowych wydanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Ponadto w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić przepisy zapewniające, aby wymogi dotyczące świadectw urzędowych nieprzedłożonych w systemie zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (IMSOC), ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/628 (16), miały również zastosowanie do świadectw urzędowych wydanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(18)

Wzory świadectw są włączone do elektronicznego systemu TRACES ustanowionego decyzją Komisji 2003/623/WE (17), aby ułatwić i przyspieszyć procedury administracyjne na granicach Unii oraz umożliwić komunikację elektroniczną między właściwymi organami, która pomaga zapobiegać ewentualnym nieuczciwym lub oszukańczym praktykom w odniesieniu do świadectw urzędowych. Od 2003 r. technologia komputerowa znacznie się rozwinęła, a system TRACES zmodyfikowano w celu poprawy jakości, przetwarzania i bezpiecznej wymiany danych. Zgodnie z art. 133 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/625 system TRACES ma być zintegrowany z systemem zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych, o którym mowa w art. 131 rozporządzenia (UE) 2017/625 (IMSOC). Należy zatem dostosować wzory świadectw urzędowych ustanowione w niniejszym rozporządzeniu do systemu IMSOC.

(19)

W art. 90 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625 upoważniono Komisję do ustanowienia, w drodze aktów wykonawczych, przepisów dotyczących procedur postępowania w przypadkach wydawania świadectw zastępczych. W celu uniknięcia niewłaściwych praktyk i nadużyć należy określić przypadki, w których zastępcze świadectwo urzędowe może zostać wydane, oraz wymogi, które musi spełniać takie świadectwo. Takie przypadki określono w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/628 w odniesieniu do świadectw urzędowych wydanych zgodnie z tym rozporządzeniem. W celu zapewnienia spójnego podejścia należy przewidzieć, że w przypadku wystawiania świadectw zastępczych świadectwa urzędowe wydane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinny zostać zastąpione zgodnie z procedurami dotyczącymi świadectw zastępczych określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/628.

(20)

Należy ustanowić przepisy umożliwiające regularne sprawdzanie, czy konieczne są zmiany wykazów zawartych w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia, w tym częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich. Należy przy tym uwzględnić nowe informacje dotyczące zagrożeń i niezgodności, takie jak dane z powiadomień otrzymanych za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF), dane i informacje dotyczące przesyłek oraz wyniki kontroli dokumentów, kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich przekazane Komisji przez państwa członkowskie, sprawozdania i informacje otrzymane od państw trzecich, informacje uzyskane w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Komisję w państwach trzecich oraz informacje wymieniane między Komisją i państwami członkowskimi oraz między Komisją a Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności.

(21)

Przepisy, które mają zostać ustanowione przez Komisję zgodnie z art. 34 ust. 6 lit. a), art. 47 ust. 2 lit. b) i art. 54 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, są w dużym stopniu powiązane, ponieważ wszystkie dotyczą wymogów w zakresie kontroli urzędowych przy wprowadzaniu do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, podlegających czasowemu zwiększeniu kontroli urzędowych przy wprowadzeniu do Unii i dlatego powinny mieć zastosowanie od tego samego dnia. Aby ułatwić prawidłowe i kompleksowe stosowanie tych przepisów, należy je ustanowić w jednym akcie.

(22)

Przepisy, które mają zostać ustanowione przez Komisję zgodnie z art. 54 ust. 4 lit. b) i art. 90 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625 oraz z art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 178/2002, są w dużym stopniu powiązane, ponieważ wszystkie dotyczą wymogów w zakresie wprowadzania do Unii towarów objętych środkami nadzwyczajnymi na podstawie art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i dlatego powinny mieć zastosowanie od tego samego dnia. Aby ułatwić prawidłowe i kompleksowe stosowanie tych przepisów, należy je ustanowić w jednym akcie.

(23)

W celu uproszczenia i racjonalizacji przepisy ustanowione w rozporządzeniach Komisji (WE) nr 669/2009, (UE) nr 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 oraz (UE) 2018/1660 zostały włączone do niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenia te należy zatem uchylić i zastąpić niniejszym rozporządzeniem.

(24)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

SEKCJA 1

PRZEPISY WSPÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się:

a)

wykaz żywności i pasz pochodzenia niezwierzęcego z niektórych państw trzecich, podlegających czasowemu zwiększeniu kontroli urzędowych przy wprowadzaniu na terytorium Unii, ustanowiony w załączniku I, objętych kodami CN i klasyfikacją TARIC określonymi w tym załączniku, zgodnie z art. 47 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625;

b)

specjalne warunki regulujące wprowadzanie do Unii następujących kategorii przesyłek żywności i pasz ze względu na ryzyko zanieczyszczenia mikotoksynami, w tym aflatoksynami, pozostałościami pestycydów, pentachlorofenolem i dioksynami oraz zanieczyszczenia mikrobiologicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 178/2002:

(i)

przesyłek żywności i pasz niepochodzących od zwierząt z państw trzecich lub części tych państw trzecich, wymienionych w tabeli 1 w załączniku II i objętych kodami CN i klasyfikacją TARIC określonymi w tym załączniku;

(ii)

przesyłek żywności wieloskładnikowej zawierającej rodzaje żywności wymienione w tabeli 1 w załączniku II ze względu na ryzyko zanieczyszczenia aflatoksynami, w ilości przekraczającej 20 % w pojedynczym produkcie albo łącznie w produktach, i objęte kodami CN określonymi w tabeli 2 w tym załączniku;

c)

przepisy dotyczące częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek żywności i paszy, o których mowa w lit. a) i b) niniejszego ustępu;

d)

przepisy dotyczące metod stosowanych do pobierania próbek oraz przeprowadzania analiz laboratoryjnych w odniesieniu do przesyłek żywności i paszy, o których mowa w lit. a) i b) niniejszego ustępu, zgodnie z art. 34 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625;

e)

przepisy dotyczące wzoru świadectwa urzędowego, które musi towarzyszyć przesyłkom żywności i paszy, o których mowa w lit. b) niniejszego ustępu, oraz wymogi dotyczące takiego świadectwa zgodnie z art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 178/2002;

f)

przepisy dotyczące wydawania zastępczych świadectw urzędowych, które muszą towarzyszyć przesyłkom żywności i paszy, o których mowa w lit. b) niniejszego ustępu, zgodnie z art. 90 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625.

2.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przesyłek żywności i paszy, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w Unii.

3.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do następujących kategorii przesyłek żywności i paszy, o ile ich waga brutto nie przekracza 30 kg:

a)

przesyłek żywności i paszy wysłanych jako próbki handlowe, próbki laboratoryjne lub przedmiotów wystawowych, które nie są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu;

b)

przesyłek żywności i paszy, które stanowią część bagażu osobistego pasażerów i są przeznaczone do konsumpcji osobistej lub użytku własnego;

c)

przesyłek o charakterze niehandlowym żywności i paszy wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu;

d)

przesyłek żywności i paszy przeznaczonych do celów naukowych.

4.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do żywności i paszy, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), na pokładach międzynarodowych środków transportu, niewyładowywanych i przeznaczonych do spożycia przez załogę i pasażerów.

5.   W razie wątpliwości dotyczących zamierzonego zastosowania żywności i paszy, o których mowa w ust. 3 lit. b) i c), ciężar dowodu spoczywa, odpowiednio, na właścicielu bagażu osobistego oraz na odbiorcy przesyłki.

Artykuł 2

Definicje

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„przesyłka” oznacza „przesyłkę” zdefiniowaną w art. 3 pkt 37 rozporządzenia (UE) 2017/625;

b)

„wprowadzenie do obrotu” oznacza wprowadzenie na rynek zdefiniowane w art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002;

2.   Jednakże do celów art. 7, 8, 9, 10 i 11 oraz załącznika IV „przesyłka” oznacza:

a)

„partię”, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 401/2006 i w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 152/2009, w odniesieniu do żywności i paszy wymienionych w załączniku II ze względu na ryzyko zanieczyszczenia mikotoksynami, w tym aflatoksynami;

b)

„partię”, o której mowa w załączniku do dyrektywy 2002/63/WE, w odniesieniu do żywności i paszy wymienionych w załączniku II ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pestycydami i pentachlorofenolem.

Artykuł 3

Pobieranie próbek i analizy

Pobieranie próbek i analizy przeprowadzane przez właściwe organy w punktach kontroli granicznej lub w punktach kontroli, o których mowa w art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, w ramach kontroli bezpośrednich przesyłek żywności i paszy, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) i b), lub w państwach trzecich, do celów uzyskania wyników analiz, które muszą towarzyszyć przesyłkom żywności i paszy, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b), jak przewidziano w niniejszym rozporządzeniu przeprowadza się zgodnie z następującymi wymogami:

a)

w przypadku żywności wymienionej w załącznikach I i II ze względu na możliwe ryzyko zanieczyszczenia mikotoksynami, w tym aflatoksynami, pobieranie próbek i analizy przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 401/2006;

b)

w przypadku pasz wymienionych w załącznikach I i II ze względu na możliwe ryzyko zanieczyszczenia mikotoksynami, w tym aflatoksynami, pobieranie próbek i analizy przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 152/2009;

c)

w przypadku żywności i paszy wymienionych w załącznikach I i II ze względu na możliwą niezgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów pobieranie próbek przeprowadza się zgodnie z dyrektywą 2002/63/WE;

d)

w przypadku gumy guar wymienionej w załączniku II ze względu na możliwe zanieczyszczenie pentachlorofenolem i dioksynami pobieranie próbek do analizy pentachlorofenolu przeprowadza się zgodnie z dyrektywą 2002/63/WE, a pobieranie próbek i analizy do celów kontroli dioksyn w paszach przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 152/2009;

e)

w przypadku żywności wymienionej w załącznikach I i II ze względu na ryzyko występowania salmonelli pobieranie próbek i analizy do celów zwalczania salmonelli przeprowadzane są zgodnie z procedurami pobierania próbek i referencyjnymi metodami badania określonymi w załączniku III;

f)

metody pobierania próbek i przeprowadzania analiz, o których mowa w przypisach do załączników I i II stosuje się w odniesieniu do zagrożeń innych niż wymienione w lit. a), b), c), d) i e).

Artykuł 4

Dopuszczenie do obrotu

Organy celne zezwalają na dopuszczenie do obrotu przesyłek żywności i paszy wymienionych w załącznikach I i II wyłącznie po przedstawieniu należycie wypełnionego wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia (CHED) przewidzianego w art. 57 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625, potwierdzającego, że przesyłka jest zgodna z obowiązującymi przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia.

SEKCJA 2

TYMCZASOWE ZWIĘKSZENIE KONTROLI URZĘDOWYCH W PUNKTACH KONTROLI GRANICZNEJ I PUNKTACH KONTROLI W ODNIESIENIU DO NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ŻYWNOŚCI I PASZ POCHODZĄCYCH Z NIEKTÓRYCH PAŃSTW TRZECICH

Artykuł 5

Wykaz żywności i pasz pochodzenia niezwierzęcego

1.   Przesyłki żywności i paszy wymienione w załączniku I podlegają tymczasowemu zwiększeniu kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej przy ich wprowadzeniu na terytorium Unii oraz w punktach kontroli.

2.   Identyfikację żywności i paszy, o których mowa w ust. 1, do celów kontroli urzędowych przeprowadza się na podstawie kodów Nomenklatury Scalonej i klasyfikacji TARIC określonych w załączniku I.

Artykuł 6

Częstotliwość kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich

1.   Właściwe organy w punktach kontroli granicznej i w punktach kontroli, o których mowa w art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, przeprowadzają kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie, w tym pobieranie próbek i analizy laboratoryjne, przesyłek żywności i paszy wymienionych w załączniku I z częstotliwością określoną w tym załączniku.

2.   Częstotliwość kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich określoną w pozycji w załączniku I stosuje się jako ogólną częstotliwość w odniesieniu do wszystkich produktów objętych tą pozycją.

SEKCJA 3

SPECJALNE WARUNKI REGULUJĄCE WPROWADZANIE DO UNII NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ŻYWNOŚCI I PASZ POCHODZĄCYCH Z NIEKTÓRYCH PAŃSTW TRZECICH

Artykuł 7

Wprowadzanie do Unii

1.   Przesyłki żywności i paszy wymienione w załączniku II wprowadza się do Unii wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej sekcji.

2.   Identyfikację żywności i paszy, o której mowa w ust. 1, do celów kontroli urzędowych przeprowadza się na podstawie kodów Nomenklatury Scalonej i klasyfikacji TARIC określonych w załączniku II.

3.   Przesyłki, o których mowa w ust. 1, podlegają kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej przy ich wprowadzeniu na terytorium Unii oraz w punktach kontroli.

Artykuł 8

Częstotliwość kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich

1.   Właściwe organy w punktach kontroli granicznej i w punktach kontroli, o których mowa w art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, przeprowadzają kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie, w tym pobieranie próbek i analizy laboratoryjne, przesyłek żywności i paszy wymienionych w załączniku II z częstotliwością określoną w tym załączniku.

2.   Częstotliwość kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich określoną w pozycji w załączniku II stosuje się jako ogólną częstotliwość w odniesieniu do wszystkich produktów objętych tą pozycją.

3.   Żywność wieloskładnikowa wymieniona w tabeli 2 w załączniku II, zawierająca produkty objęte tylko jedną pozycją w tabeli 1 w załączniku II, podlega ogólnej częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich określonej w tabeli 1 w załączniku II w odniesieniu do tej pozycji.

4.   Żywność wieloskładnikowa wymieniona w tabeli 2 w załączniku II, zawierająca produkty objęte kilkoma pozycjami w tabeli 1 w załączniku II w odniesieniu do tego samego zagrożenia, podlega najwyższej ogólnej częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich określonej w tabeli 1 w załączniku II w odniesieniu do tych pozycji.

Artykuł 9

Kod identyfikacyjny

1.   Każda przesyłka żywności i paszy wymieniona w załączniku II jest oznaczona kodem identyfikacyjnym.

2.   Wspomniany kod identyfikacyjny umieszcza się na każdym worku lub innym rodzaju opakowania wchodzącego w skład przesyłki.

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 2, w przypadku przesyłek żywności i paszy wymienionych w załączniku II ze względu na ryzyko zanieczyszczenia mikotoksynami, i w przypadku gdy opakowanie zawiera kilka mniejszych opakowań, kod identyfikacyjny przesyłki nie musi być umieszczany osobno na wszystkich mniejszych opakowaniach, o ile jest on umieszczony przynajmniej na opakowaniu zawierającym te mniejsze opakowania.

Artykuł 10

Wyniki pobierania próbek i analiz przeprowadzonych przez właściwe organy państwa trzeciego

1.   Każdej przesyłce żywności i paszy wymienionej w załączniku II towarzyszą wyniki pobierania próbek i analiz, przeprowadzonych na danej przesyłce przez właściwe organy państwa trzeciego pochodzenia lub państwa, z którego przesyłka jest wysyłana, jeżeli jest ono inne niż państwo pochodzenia.

2.   Na podstawie wyników, o których mowa w ust. 1, właściwe organy ustalają:

a)

zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 1881/2006 i dyrektywą 2002/32/WE w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów odpowiednich mikotoksyn w przypadku przesyłek żywności i paszy wymienionych w załączniku II ze względu na ryzyko zanieczyszczenia mikotoksynami;

b)

zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w przypadku przesyłek żywności i paszy wymienionych w załączniku II ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pozostałościami pestycydów;

c)

że produkt nie zawiera więcej niż 0,01 mg/kg pentachlorofenolu (PCP) w przypadku przesyłek żywności i paszy wymienionych w załączniku II ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami;

d)

nieobecność salmonelli w 25 g w przypadku przesyłek żywności wymienionej w załączniku II ze względu na ryzyko mikrobiologicznego zanieczyszczenia salmonellą.

3.   Każdej przesyłce żywności i paszy wymienionej w załączniku II ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami towarzyszy sprawozdanie z analizy zgodne z wymogami określonymi w załączniku II.

Sprawozdanie z analizy zawiera wyniki analiz, o których mowa w ust. 1.

4.   Wyniki pobierania próbek i analiz, o których mowa w ust. 1, zawierają kod identyfikacyjny przesyłki, której dotyczą, określony w art. 9 ust. 1.

5.   Analizy, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają laboratoria akredytowane zgodnie z normą ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Artykuł 11

Świadectwo urzędowe

1.   Każdej przesyłce żywności i paszy wymienionej w załączniku II towarzyszy urzędowe świadectwo zgodne ze wzorem określonym w załączniku IV („świadectwo urzędowe”).

2.   Świadectwo urzędowe spełnia następujące wymogi:

a)

jest wydawane przez właściwy organ państwa trzeciego pochodzenia lub państwa trzeciego, z którego przesyłka jest wysyłana, jeżeli państwo to jest inne niż państwo pochodzenia;

b)

zawiera kod identyfikacyjny przesyłki, do której się odnosi, określony w art. 9 ust. 1;

c)

jest wydane, zanim przesyłka, której dotyczy, znajdzie się poza kontrolą właściwych organów państwa trzeciego wystawiającego świadectwo.

d)

zachowuje ważność nie dłużej niż przez cztery miesiące od daty wydania, a w żadnym przypadku nie dłużej niż sześć miesięcy od daty wyników analiz laboratoryjnych, o których mowa w art. 10 ust. 1.

3.   Świadectwo urzędowe, które nie zostało przedłożone w systemie zarządzania informacjami do celów kontroli urzędowych, o którym mowa w art. 131 rozporządzenia (UE) 2017/625 (IMSOC) przez właściwy organ państwa trzeciego wydającego świadectwo, musi również spełniać wymogi dotyczące wzorów świadectw urzędowych nieprzedkładanych w systemie IMSOC, określone w art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/628.

4.   Właściwe organy mogą wydać świadectwo zastępcze wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/628.

5.   Świadectwo urzędowe, o którym mowa w ust. 1, należy wypełnić na podstawie uwag określonych w załączniku IV.

SEKCJA 4

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 12

Aktualizacje załączników

Komisja regularnie dokonuje przeglądu wykazów zawartych w załącznikach I i II, nie rzadziej niż co sześć miesięcy, w celu uwzględnienia nowych informacji związanych z ryzykiem i niezgodnością z przepisami.

Artykuł 13

Uchylenie

1.   Rozporządzenia (WE) nr 669/2009, (UE) nr 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 i (UE) 2018/1660 tracą moc ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.

2.   Odesłania do rozporządzeń (WE) nr 669/2009, (UE) nr 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 i (UE) 2018/1660 odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

3.   Odniesienia do „wyznaczonego miejsca wprowadzenia w rozumieniu art. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 669/2009” lub do „wyznaczonego miejsca wprowadzenia” w aktach innych niż te, o których mowa w ust. 1, odczytuje się jako odniesienia do „punktu kontroli granicznej” w rozumieniu art. 3 pkt 38 rozporządzenia (UE) 2017/625.

4.   Odniesienia do „wspólnotowego dokumentu wejścia (CED), o którym mowa w art. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 669/2009”, do „wspólnotowego dokumentu wejścia (CED), o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 669/2009” lub do „wspólnotowego dokumentu wejścia (CED)” w aktach innych niż te, o których mowa w ust. 1 odczytuje się jako odniesienia do „wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia (dokumentu CHED)”, o którym mowa w art. 56 rozporządzenia (UE) 2017/625.

5.   Odniesienia do definicji zawartej w art. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w aktach innych niż te, o których mowa w ust. 1, odczytuje się jako odniesienia do definicji „przesyłki” zawartej w art. 3 pkt 37 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 14

Okres przejściowy

1.   Obowiązki sprawozdawcze określone w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 669/2009, art. 13 rozporządzenia (UE) nr 884/2014, art. 12 rozporządzenia (UE) 2018/1660, art. 12 rozporządzenia (UE) 2015/175 i art. 12 rozporządzenia (UE) 2017/186 mają nadal zastosowanie do dnia 31 stycznia 2020 r.

Wspomniane obowiązki sprawozdawcze obejmują okres do dnia 31 grudnia 2019 r.

2.   Obowiązki sprawozdawcze, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione, jeżeli państwa członkowskie zarejestrowały w systemie TRACES wspólne dokumenty wejścia wydane przez ich odpowiednie właściwe organy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, rozporządzeniem (UE) nr 884/2014, rozporządzeniem (UE) 2015/175, rozporządzeniem (UE) 2017/186 i rozporządzeniem (UE) 2018/1660 w okresie sprawozdawczym określonym w przepisach, o których mowa w ust. 1.

3.   Zezwala się na przywóz do Unii do dnia 13 czerwca 2020 r. przesyłek żywności i paszy wymienionych w załączniku II, którym towarzyszą odpowiednie świadectwa wydane przed dniem 14 lutego 2020 r. zgodnie z przepisami, odpowiednio, rozporządzenia (UE) nr 884/2014, rozporządzenia (UE) 2018/1660, rozporządzenia (UE) 2015/175 i rozporządzenia (UE) 2017/186, obowiązującymi w dniu 13 grudnia 2019 r.

Artykuł 15

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 884/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1152/2009 (Dz.U. L 242 z 14.8.2014, s. 4).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/175 z dnia 5 lutego 2015 r. ustanawiające, ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami, szczególne warunki mające zastosowanie do przywozu gumy guar pochodzącej lub wysłanej z Indii (Dz.U. L 30 z 6.2.2015, s. 10).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/186 z dnia 2 lutego 2017 r. ustanawiające szczególne warunki mające zastosowanie do wprowadzania do Unii przesyłek z niektórych państw trzecich w związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 (Dz.U. L 29 z 3.2.2017, s. 24).

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1660 z dnia 7 listopada 2018 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz niektórych rodzajów żywności niepochodzącej od zwierząt z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pozostałościami pestycydów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 885/2014 (Dz.U. L 278 z 8.11.2018, s. 7).

(10)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).

(11)  Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10).

(12)  Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).

(13)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych (Dz.U. L 70 z 9.3.2006, s. 12).

(14)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1).

(15)  Dyrektywa Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. ustanawiająca wspólnotowe metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni oraz uchylająca dyrektywę 79/700/EWG (Dz.U. L 187 z 16.7.2002, s. 30).

(16)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczące wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 101).

(17)  Decyzja Komisji 2003/623/WE z dnia 19 sierpnia 2003 r. dotycząca opracowania zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego pod nazwą Traces (Dz.U. L 216 z 28.8.2003, s. 58).


ZAŁĄCZNIK I

Żywność i pasza niepochodzące od zwierząt z niektórych państw trzecich, podlegające tymczasowemu zwiększeniu kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i punktach kontroli

Żywność i pasze

(zamierzone zastosowanie)

Kod CN (1)

Podpozycja TARIC

Państwo pochodzenia

Zagrożenie

Częstotliwość kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych (%)

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Boliwia (BO)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

 

 

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

 

 

 

Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane

(Żywność i pasze)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Pieprz czarny (Piper)

(Żywność – nierozgniatana ani niemielona)

ex 0904 11 00

10

Brazylia (BR)

Salmonella  (2)

20

Owoce kolcowoju pospolitego (jagody Goji) (Lycium barbarum L.)

(Żywność – świeża, schłodzona lub suszona)

ex 0813 40 95 ;

ex 0810 90 75

70

10

Chiny (CN)

Pozostałości pestycydów (3)  (4)  (5)

20

Słodka papryka (Capsicum annuum)

(Żywność – rozgniatana lub mielona)

ex 0904 22 00

11

Chiny (CN)

 (2bis)

20

Herbata, nawet aromatyzowana

(Żywność)

0902

 

Chiny (CN)

Pozostałości pestycydów (3)  (6)

20

Bakłażan (Solanum melongena)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

0709 30 00

 

Republika Dominikańska (DO)

Pozostałości pestycydów (3)

20

Słodka papryka (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Republika Dominikańska (DO)

Pozostałości pestycydów (3)  (10)

50

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

 

 

 

Wspięga chińska

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

70

10

 

 

 

Słodka papryka (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egipt (EG)

Pozostałości pestycydów (3)  (8)

20

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

 

 

 

Nasiona sezamu (nasiona Sesamum)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

1207 40 90

 

Etiopia (ET)

Salmonella  (2)

50

Orzechy laskowe w łupinkach

0802 21 00

 

Gruzja (GE)

Aflatoksyny

50

Orzechy laskowe łuskane

0802 22 00

 

 

 

 

Mąka, mączka i proszek z orzechów leszczyny

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Orzechy laskowe inaczej przetworzone lub zakonserwowane

(Żywność)

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

20

30

 

 

 

Olej palmowy

(Żywność)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Barwniki Sudan (9)

50

 

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

 

 

 

Ketmia jadalna

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

70

30

Indie (IN)

Pozostałości pestycydów (3)  (10)

10

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Indie (IN)

Pozostałości pestycydów (3)  (11)

20

Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

0708 20

 

Kenia (KE)

Pozostałości pestycydów (3)

5

Seler chiński (Apium graveolens)

(Żywność – świeże lub schłodzone zioła)

ex 0709 40 00

20

Kambodża (KH)

Pozostałości pestycydów (3)  (12)

50

Wspięga chińska

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

70

10

Kambodża (KH)

Pozostałości pestycydów (3)  (13)

50

Rzepa biała (Brassica rapa spp. Rapa)

(Żywność – przetworzona lub zakonserwowana octem lub kwasem octowym)

ex 2001 90 97

11; 19

Liban (LB)

Rodamina B

50

Rzepa biała (Brassica rapa spp. Rapa)

(Żywność – przetworzona lub zakonserwowana solanką lub kwasem cytrynowym, niezamrożona)

ex 2005 99 80

93

Liban (LB)

Rodamina B

50

Papryka (słodka lub inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność – suszona, pieczona, rozgniatana lub mielona)

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatoksyny

50

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00 ;

ex 2008 99 99

70

11; 19

79

 

 

 

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

 

 

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

 

 

 

Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane

(Żywność i pasze)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Owoce chlebowca (Artocarpus heterofillas)

(Żywność – świeża)

ex 0810 90 20

20

Malezja (MY)

Pozostałości pestycydów (3)

20

Nasiona sezamu (nasiona Sesamum)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella  (2)

50

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Pakistan (PK)

Pozostałości pestycydów (3)

20

Maliny

(Żywność – mrożona)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19 ;

0811 20 31

70

10

Serbia (RS)

Norowirus

10

Nasiona sezamu (nasiona Sesamum)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella  (2)

50

Nasiona arbuza (Egusi, Citrullus spp.) i produkty pochodne

(Żywność)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

70

10

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

 

 

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

 

 

 

Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane

(Żywność i pasze)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Rzepa biała (Brassica rapa spp. Rapa)

(Żywność – przetworzona lub zakonserwowana octem lub kwasem octowym)

ex 2001 90 97

11; 19

Syria (SY)

Rodamina B

50

Rzepa biała (Brassica rapa spp. Rapa)

(Żywność – przetworzona lub zakonserwowana solanką lub kwasem cytrynowym, niezamrożona)

ex 2005 99 80

93

Syria (SY)

Rodamina B

50

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Tajlandia (TH)

Pozostałości pestycydów (3)  (14)

10

Morele suszone

0813 10 00

 

Turcja (TR)

Siarczyny (15)

10

Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane

(Żywność)

2008 50 61

 

 

 

 

Winogrona suszone (włączając winogrona suszone siekane lub rozgniatane na pastę, bez dalszej obróbki)

(Żywność)

0806 20

 

Turcja (TR)

Ochratoksyna A

5

Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum)

(Żywność – świeża, schłodzona lub suszona)

0805 50 10

 

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów (3)

10

Granaty

(Żywność – świeża lub schłodzona)

ex 0810 90 75

30

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów (3)  (16)

10

Słodka papryka (Capsicum annuum)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów (3)  (17)

10

Nieprzetworzone całe, mielone, rozdrobnione, łupane, siekane pestki moreli przeznaczone do wprowadzenia do obrotu i przeznaczone dla konsumentów końcowych (18)  (19)

(Żywność)

ex 1212 99 95

20

Turcja (TR)

Cyjanek

50

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

Uganda (UG)

Pozostałości pestycydów (3)

20

Nasiona sezamu (nasiona Sesamum)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella  (2)

50

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Stany Zjednoczone (US)

Aflatoksyny

10

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

 

 

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

 

 

 

Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane

(Żywność i pasze)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Pistacje w łupinach

0802 51 00

 

Stany Zjednoczone (US)

Aflatoksyny

10

Pistacje bez łupin

0802 52 00

 

 

 

 

Pistacje prażone

(Żywność)

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

70

20

 

 

 

Morele suszone

0813 10 00

 

Uzbekistan(UZ)

Siarczyny (15)

50

Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane

(Żywność)

2008 50 61

 

 

 

 

Liście kolendry

ex 0709 99 90

72

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów (3)  (20)

50

Bazylia (pospolita, azjatycka)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Mięta

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Pietruszka – nać

(Żywność – świeże lub schłodzone zioła)

ex 0709 99 90

40

 

 

 

Ketmia jadalna

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

70

30

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów (3)  (20)

50

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów (3)  (20)

50


(1)  Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu CN muszą zostać poddane kontroli, kod CN jest oznaczony „ex”.

(2)  Pobieranie próbek i analizy przeprowadza się zgodnie z procedurami pobierania próbek i referencyjnymi metodami badania określonymi w pkt 1 lit. a) załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

(2bis)  Pobieranie próbek i analizy przeprowadza się zgodnie z procedurami pobierania próbek i referencyjnymi metodami badania określonymi w pkt 1 lit. b) załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

(3)  Pozostałości przynajmniej pestycydów wymienionych w programie kontroli przyjętym zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1), które to pestycydy mogą być badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS (pestycydów, które należy monitorować tylko w produktach pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni).

(4)  Pozostałości amitrazu.

(5)  Pozostałości nikotyny.

(6)  Pozostałości tolfenpiradu.

(7)  Pozostałości acefatu, aldikarbu (sumy aldikarbu, jego sulfotlenku i sulfonu, wyrażonej jako aldikarb), amitrazu (amitrazu, w tym metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,4-dimetyloaniliny, wyrażonych jako amitraz), diafentiuronu, dikofolu (sumy izomerów p, p’ i o,p’), ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu) i metiokarbu (sumy metiokarbu oraz sulfotlenku i sulfonu metiokarbu, wyrażonej jako metiokarb).

(8)  Pozostałości dikofolu (sumy izomerów p, p’ i o,p’), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (sumy prochlorazu i jego metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,4,6-trichlorofenolu, wyrażonej jako prochloraz), tiofanatu metylowego i triforyny.

(9)  Do celów niniejszego załącznika nazwa „barwniki Sudan” odnosi się do następujących substancji chemicznych: (i) Sudan I (numer CAS 842-07-9); (ii) Sudan II (numer CAS 3118-97-6); (iii) Sudan III (numer CAS 85-86-9); (iv) Szkarłat GN; lub Sudan IV (numer CAS 85-83-6).

(10)  Pozostałości diafentiuronu.

(11)  Pozostałości karbofuranu.

(12)  Pozostałości fentoatu.

(13)  Pozostałości chlorobufamu.

(14)  Pozostałości formetanatu (sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu)), protiofosu i triforyny.

(15)  Metody referencyjne: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 lub ISO 5522:1981.

(16)  Pozostałości prochlorazu.

(17)  Pozostałości diafentiuronu, formetanatu (sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu)) i tiofanatu metylowego.

(18)  „Produkty nieprzetworzone” zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1).

(19)  „Wprowadzanie do obrotu” oraz „konsument końcowy” zgodnie z definicjami „wprowadzania na rynek” i „konsumenta finalnego” w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(20)  Pozostałości ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu), fentoatu i kwinalfosu.


ZAŁĄCZNIK II

Żywność i pasze z niektórych państw trzecich, podlegające szczególnym warunkom wprowadzania na terytorium Unii ze względu na ryzyko zanieczyszczenia mikotoksynami, w tym aflatoksynami, pozostałościami pestycydów, pentachlorofenolem i dioksynami oraz zanieczyszczenia mikrobiologicznego

1.   Żywność i pasze niepochodzące od zwierząt, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) ppkt (i)

Żywność i pasze (zamierzone zastosowanie)

Kod CN (1)

Podpozycja TARIC

Państwo pochodzenia

Zagrożenie

Częstotliwość kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych (%)

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Argentyna (AR)

Aflatoksyny

5

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

 

 

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

 

 

 

Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych

(Żywność i pasze)

2305 00 00

 

 

 

 

Orzechy leszczyny (Corylus sp.) w łupinach

0802 21 00

 

Azerbejdżan (AZ)

Aflatoksyny

20

Orzechy leszczyny (Corylus sp.) bez łupin

0802 22 00

 

 

 

 

Mieszanki orzechów lub owoców suszonych zawierające orzechy leszczyny

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Pasta z orzechów leszczyny

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Orzechy leszczyny, przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, włączając mieszanki

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

20

30

 

 

 

Mąka, mączka i proszek z orzechów leszczyny

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Siekane, krojone lub łamane orzechy leszczyny

0802 22 00

 

 

 

 

Siekane, krojone lub łamane orzechy leszczyny, przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

30

30

20

30

 

 

 

Olej z orzechów leszczyny

(Żywność)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Orzechy brazylijskie w łupinach

0801 21 00

 

Brazylia (BR)

Aflatoksyny

50

Mieszanki orzechów lub owoców suszonych zawierające orzechy brazylijskie w łupinach

(Żywność)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

20

20

20

 

 

 

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Brazylia (BR)

Aflatoksyny

10

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

 

 

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

 

 

 

Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych

(Żywność i pasze)

2305 00 00

 

 

 

 

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Chiny (CN)

Aflatoksyny

20

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

 

 

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

 

 

 

Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych

( Żywność i pasze )

2305 00 00

 

 

 

 

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Egipt (EG)

Aflatoksyny

20

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

 

 

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

 

 

 

Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych

( Żywność i pasze )

2305 00 00

 

 

 

 

Pieprz z rodzaju Piper; owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone lub rozgniatane, lub mielone

0904

 

Etiopia (ET)

Aflatoksyny

50

Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne

(Żywność – suszone przyprawy)

0910

 

 

 

 

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

 

 

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

 

 

 

Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych

(Żywność i pasze)

2305 00 00

 

 

 

 

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

 

 

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

 

 

 

Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych

(Żywność i pasze)

2305 00 00

 

 

 

 

Gałka muszkatołowa (Myristica fragrans)

(Żywność – suszone przyprawy)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonezja (ID)

Aflatoksyny

20

Liście betelu (Piper betle L.)

(Żywność)

ex 1404 90 00

10

Indie (IN)

Salmonella  (2)

10

Papryka (słodka lub inna niż słodka) (Capsicum spp.)

Żywność – suszona, pieczona, rozgniatana lub mielona)

0904 21 10 ;

 

Indie (IN)

Aflatoksyny

20

ex 0904 22 00 ;

ex 0904 21 90 ;

ex 2008 99 99

11; 19

20

79

 

 

 

Gałka muszkatołowa (Myristica fragrans)

(Żywność – suszone przyprawy)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indie (IN)

Aflatoksyny

20

Liście curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Żywność – świeża, schłodzona, mrożona lub suszona)

ex 1211 90 86

10

Indie (IN)

Pozostałości pestycydów (3)  (4)

20

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Indie (IN)

Aflatoksyny

10

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

 

 

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

 

 

 

Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych

(Żywność i pasze)

2305 00 00

 

 

 

 

Guma guar

(Żywność i pasze)

ex 1302 32 90

10

Indie (IN)

Pentachlorofenol i dioksyny (5)

5

Nasiona sezamu (nasiona Sesamum)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

1207 40 90

 

Indie (IN)

Salmonella  (6)

20

Pistacje w łupinach

0802 51 00

 

Iran (IR)

Aflatoksyny

50

Pistacje bez łupin

0802 52 00

 

 

 

 

Mieszanki orzechów lub owoców suszonych zawierające pistacje

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

60

60

 

 

 

Pasta z pistacji

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

30

03; 04

32

22

 

 

 

Pistacje, przetworzone lub zakonserwowane, włączając mieszanki

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Mąka, mączka i proszek z pistacji

(Żywność)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Nasiona arbuza (Egusi, Citrullus spp.) i produkty pochodne

(Żywność)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

70

10

50

Nigeria (NG)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

 

 

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

 

 

 

Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych

(Żywność i pasze)

2305 00 00

 

 

 

 

Suszone figi

0804 20 90

 

Turcja (TR)

Aflatoksyny

20

Mieszanki orzechów lub owoców suszonych zawierające figi

ex 0813 50 99

50

 

 

 

Pasta z suszonych fig

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

20

01; 02

31

21

 

 

 

Suszone figi, przetworzone lub zakonserwowane, włączając mieszanki

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34 ;

ex 2008 99 37 ;

ex 2008 99 40 ;

ex 2008 99 49 ;

ex 2008 99 67 ;

ex 2008 99 99

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

60

95

60

 

 

 

Mąka, mączka lub proszek z suszonych fig

(Żywność)

ex 1106 30 90

60

 

 

 

Orzechy leszczyny (Corylus sp.) w łupinach

0802 21 00

 

Turcja (TR)

Aflatoksyny

5

Orzechy leszczyny (Corylus sp.) bez łupin

0802 22 00

 

 

 

 

Mieszanki orzechów lub owoców suszonych zawierające orzechy leszczyny

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Pasta z orzechów leszczyny

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Orzechy leszczyny, przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, włączając mieszanki

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

20

30

 

 

 

Mąka, mączka i proszek z orzechów leszczyny

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Siekane, krojone lub łamane orzechy leszczyny

0802 22 00

 

 

 

 

Siekane, krojone lub łamane orzechy leszczyny, przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

30

30

20

30

 

 

 

Olej z orzechów leszczyny

(Żywność)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Pistacje w łupinach

0802 51 00

 

Turcja (TR)

Aflatoksyny

50

Pistacje bez łupin

0802 52 00

 

 

 

 

Mieszanki orzechów lub owoców suszonych zawierające pistacje

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

60

60

 

 

 

Pasta z pistacji

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

70

30

 

 

 

Pistacje, przetworzone lub zakonserwowane, włączając mieszanki

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97 ;

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

03; 04

32

22

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Mąka, mączka i proszek z pistacji

(Żywność)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Liście winorośli

(Żywność)

ex 2008 99 99

11, 19

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów (3)  (8)

20

Pitahaya (smoczy owoc)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

ex 0810 90 20

10

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów (3)  (9)

10


2.   Żywność wieloskładnikowa, o której mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) ppkt (ii)

Żywność wieloskładnikowa zawierająca poszczególne produkty wymienione w tabeli 1 niniejszego załącznika ze względu na ryzyko zanieczyszczenia aflatoksynami w ilości powyżej 20 % w pojedynczym produkcie albo łącznie w produktach wymienionych w wykazie

Kod CN (1)

Opis (7)

ex 1704 90

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao, inne niż guma do żucia, nawet pokryta cukrem

ex 1806

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

ex 1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby


(1)  Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu CN muszą zostać poddane kontroli, kod CN jest oznaczony „ex”.

(2)  Pobieranie próbek i analizy przeprowadza się zgodnie z procedurami pobierania próbek i referencyjnymi metodami badania określonymi w pkt 1 lit. b) załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

(3)  Pozostałości przynajmniej pestycydów wymienionych w programie kontroli przyjętym zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1), które to pestycydy mogą być badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS (pestycydów, które należy monitorować tylko w produktach pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni).

(4)  Pozostałości acefatu.

(5)  Sprawozdanie z analizy, o którym mowa w art. 10 ust. 3 niniejszego rozporządzenia jest sporządzane przez laboratorium upoważnione zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025 na potrzeby analizy PCP w żywności i paszy.

W sprawozdaniu z analizy określa się:

a)

wyniki pobierania próbek i analizy obecności PCP przeprowadzonych przez właściwe organy państwa pochodzenia lub właściwe organy państwa, z którego przesyłka jest wysyłana, jeżeli jest ono inne niż państwo pochodzenia;

b)

niepewność pomiaru odnoszącą się do wyniku analizy;

c)

granicę wykrywalności odnoszącą się do metody analitycznej; oraz

d)

granicę oznaczalności odnoszącą się do metody analitycznej.

Ekstrakcji przed analizą dokonuje się za pomocą zakwaszonego rozpuszczalnika. Analizę przeprowadza się zgodnie ze zmodyfikowaną wersją metody QuEChERS, określoną na stronie internetowej laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej ds. pozostałości pestycydów lub zgodnie z równie wiarygodną metodą.

(6)  Pobieranie próbek i analizy przeprowadza się zgodnie z procedurami pobierania próbek i referencyjnymi metodami badania określonymi w pkt 1 lit. a) załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

(7)  Opis towarów jest zgodny z kolumną zawierającą opisy w Nomenklaturze scalonej ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87. Bardziej szczegółowe informacje na temat dokładnego zakresu Wspólnej Taryfy Celnej znajdują się w ostatnim akcie zmieniającym wymieniony załącznik.

(8)  Pozostałości ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu) i metrafenonu.

(9)  Pozostałości ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu), fentoatu i kwinalfosu.


ZAŁĄCZNIK III

1)   Procedury pobierania próbek i referencyjne metody badania, o których mowa w art. 3 lit. e)

1.

Procedury pobierania próbek i referencyjne metody badania stosowane do kontroli występowania salmonelli w żywności

a)

W przypadku gdy załączniki I lub II do niniejszego rozporządzenia przewidują stosowanie procedur pobierania próbek i referencyjnych metod badania określonych w pkt 1 lit. a) załącznika III do niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące zasady:

Referencyjna metoda badania (1)

Waga przesyłki

Liczba próbek (n)

Procedury pobierania próbek

Wynik analizy wymagany dla każdej próbki w tej samej przesyłce

EN ISO 6579-1

Mniej niż 20 ton

5

pobiera się n próbek o masie co najmniej 100 g każda. Jeżeli partie są wyszczególnione w CHED, próbki pobiera się z różnych partii losowo wybranych z przesyłki. Jeżeli nie można zidentyfikować partii, próbki są pobierane wyrywkowo z przesyłki. Łączenie próbek nie jest dozwolone. Każdą próbkę bada się oddzielnie.

Salmonella niewykryta w 25 g

Co najmniej 20 ton

10

b)

W przypadku gdy załączniki I lub II do niniejszego rozporządzenia przewidują stosowanie procedur pobierania próbek i referencyjnych metod badania określonych w pkt 1 lit. b) załącznika III do niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące zasady:

Referencyjna metoda badania (2)

Waga przesyłki

Liczba próbek (n)

Procedury pobierania próbek

Wynik analizy wymagany dla każdej próbki w tej samej przesyłce

EN ISO 6579-1

Dowolna waga

5

pobiera się n próbek o masie co najmniej 100 g każda. Jeżeli partie są wyszczególnione w CHED, próbki pobiera się z różnych partii losowo wybranych z przesyłki. Jeżeli nie można zidentyfikować partii, próbki są pobierane wyrywkowo z przesyłki. Łączenie próbek nie jest dozwolone. Każdą próbkę bada się oddzielnie.

Salmonella niewykryta w 25 g


(1)  Wykorzystuje się najnowszą wersję referencyjnej metody badania lub metodę zwalidowaną w odniesieniu do niej zgodnie z protokołem określonym w normie EN ISO 16140-2.

(2)  Wykorzystuje się najnowszą wersję referencyjnej metody badania lub metodę zwalidowaną w odniesieniu do niej zgodnie z protokołem określonym w normie EN ISO 16140-2.


ZAŁĄCZNIK IV

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 11 ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2019/1793 NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ŻYWNOŚCI LUB PASZ

Image 1

PAŃSTWO

Świadectwo urzędowe dla UE

Część 1: Dane przesyłki

I.1. Nadawca/eksporter

Nazwa

Adres

Nr tel.

I.2. Nr referencyjny świadectwa

I.2.a Nr referencyjny IMSOC

I.3. Właściwy organ centralny

I.4. Właściwy organ lokalny

I.5. Odbiorca/importer

Nazwa

Adres

Kod pocztowy

Nr tel.

I.6. Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę

Nazwa

Adres

Kod pocztowy

I.7. Państwo pochodzenia

Kod ISO

I.8. Region pochodzenia

I.9. Państwo przeznaczenia

Kod ISO

I.10.

I.11. Miejsce wysyłki

Nazwa

Adres

I.12. Miejsce przeznaczenia

Nazwa

Adres

I.13. Miejsce załadunku

I.14. Data i godzina wyjazdu

I.15. Środek transportu

Samolot

Pojazd drogowy

Identyfikacja:

Statek

Kolej

Inne

I.16. PKG wprowadzenia

I.17. Dokumenty towarzyszące

Sprawozdanie z laboratorium

Nr

Data wydania:

Inne

Rodzaj

Nr

I.18. Warunki transportu

W temperaturze otoczenia

Schłodzony

Zamrożony

I.19. Nr kontenera/pojemnika/nr plomby

I.20. Cel certyfikacji

Spożycie przez ludzi

Pasza

I.21.

I.22.

Rynek wewnętrzny:

I.23. Łączna liczba opakowań

I.24. Ilość

Łączna liczba

Całkowita masa netto (kg)

Całkowita masa brutto (kg)

I.25. Opis towarów

Nr kod i tytuł CN

Gatunek (nazwa systematyczna)

Konsument finalny Liczba opakowań

Masa netto Nr partii

Rodzaj opakowania

Image 2

PAŃSTWO

Świadectwo na potrzeby wprowadzania do Unii żywności lub paszy

Część II: Zaświadczenie

II. Informacje dotyczące zdrowia

II.a Nr referencyjny świadectwa

II.b Nr referencyjny IMSOC

II.1. Ja, niżej podpisany(-a), oświadczam, że znam odpowiednie przepisy rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1), rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1), rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. stanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1), i zaświadczam, że

(1) Albo

[II.1.1. ☐ żywność w przesyłce, o której mowa powyżej, o kodzie identyfikacyjnym … (podać kod identyfikacyjny przesyłki, o której mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1793), została wyprodukowana zgodnie z wymogami rozporządzeń (WE) nr 178/2002 i (WE) nr 852/2004, a w szczególności:

produkcja podstawowa tej żywności oraz powiązane z nią działania wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 są zgodne z ogólnymi przepisami dotyczącymi higieny określonymi w części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004;

(1) (2) oraz – w przypadku każdego etapu produkcji, przetwarzania i dystrybucji po produkcji podstawowej i powiązanych operacji:

obchodzono się z nią i była ona w stosownych przypadkach przygotowywana, pakowana i przechowywana w odpowiednich warunkach higienicznych zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004; oraz

pochodzi ona z zakładu lub zakładów, w których wdrażany jest program oparty na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004;]

(1) albo

[II.1.2. ☐ pasza w przesyłce, o której mowa powyżej, o kodzie identyfikacyjnym … (podać kod identyfikacyjny przesyłki, o której mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793), została wyprodukowana zgodnie z wymogami rozporządzeń (WE) nr 178/2002 i (WE) nr 183/2005, a w szczególności:

produkcja podstawowa tej paszy oraz powiązane z nią działania wymienione w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 są zgodne z przepisami określonymi załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 183/2005;

(1) (2) oraz – w przypadku każdego etapu produkcji, przetwarzania i dystrybucji po produkcji podstawowej i powiązanych operacji:

obchodzono się z nią i była ona w stosownych przypadkach przygotowywana, pakowana i przechowywana w odpowiednich warunkach higienicznych zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 183/2005; oraz

pochodzi ona z zakładu lub zakładów, w których wdrażany jest program oparty na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005.]

oraz

Image 3

II.2. Ja, niżej podpisany(-a), zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) 178/2002 oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009, (UE) nr 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 i (UE) 2018/1660, zaświadczam, że:

(3) albo

[II.2.1. ☐ Zaświadczenie dotyczące żywności i pasz niepochodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793, jak również żywności wieloskładnikowej wymienionej w tym załączniku ze względu na ryzyko zanieczyszczenia mikotoksynami

z przesyłki opisanej powyżej pobrano próbki zgodnie z:

☐ rozporządzeniem Komisji (WE) nr 401/2006 w celu określenia poziomu aflatoksyny B1 oraz poziomu całkowitego zanieczyszczenia aflatoksynami w przypadku żywności

☐ rozporządzeniem Komisji (WE) nr 152/2009 w celu określenia poziomu aflatoksyny B1 w przypadku paszy

dnia … (data), poddane analizom laboratoryjnym w dniu … (data)

w … (nazwa laboratorium) metodami obejmującymi co najmniej zagrożenia określone w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 (niniejsze rozporządzenie).

informacje dotyczące metod analiz laboratoryjnych oraz wszystkie wyniki są załączone i wskazują na zgodność z przepisami Unii dotyczącymi najwyższych dopuszczalnych poziomów aflatoksyn.]

(3) albo

[II.2.2. ☐ Zaświadczenie dotyczące żywności i pasz niepochodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793, jak również żywności wieloskładnikowej wymienionej w tym załączniku ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pozostałościami pestycydów

z przesyłki opisanej powyżej pobrano próbki zgodnie z dyrektywą Komisji 2002/63/WE w dniu: … (data), poddane analizom laboratoryjnym w dniu … (data) w … (nazwa laboratorium) metodami obejmującymi co najmniej zagrożenia określone w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 (niniejsze rozporządzenie).

informacje dotyczące metod analiz laboratoryjnych oraz wszystkie wyniki są załączone i wskazują na zgodność z przepisami Unii dotyczącymi najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów.]

(3) albo

[II.2.3. ☐ Zaświadczenie w odniesieniu do gumy guar wymienionej w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793, w tym w odniesieniu do żywności wieloskładnikowej wymienionej w tym załączniku – ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami

z przesyłki opisanej powyżej pobrano próbki zgodnie z dyrektywą Komisji 2002/63/WE w dniu: … (data), poddane analizom laboratoryjnym w dniu … (data) w … (nazwa laboratorium) metodami obejmującymi co najmniej zagrożenia określone w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 (niniejsze rozporządzenie).

informacje dotyczące metod analiz laboratoryjnych oraz wszystkie wyniki są załączone i wskazują, że towary nie zawierają więcej niż 0,01 mg/kg pentachlorofenolu (PCP).]

(3) albo

Image 4

[II.2.4. ☐ Zaświadczenie dotyczące żywności niepochodzącej od zwierząt, wymienionej w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793, jak również żywności wieloskładnikowej wymienionej w tym załączniku ze względu na ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego

z przesyłki opisanej powyżej pobrano próbki zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793)

dnia … (data), poddane analizom laboratoryjnym w dniu … (data)

w … (nazwa laboratorium) metodami obejmującymi co najmniej zagrożenia określone w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 [niniejsze rozporządzenie].

informacje dotyczące metod analiz laboratoryjnych oraz wszystkie wyniki są załączone i wskazują na nieobecność salmonelli w 25 g.

II.3. Niniejsze świadectwo wystawiono zanim przesyłka, do której się ono odnosi, znalazła się poza kontrolą wydającego je organu.

II.4. Niniejsze świadectwo zachowuje ważność przez cztery miesiące od daty wydania, a w żadnym przypadku nie dłużej niż sześć miesięcy od daty wyników analiz laboratoryjnych.

Uwagi

Zob. uwagi dotyczące wypełniania w niniejszym załączniku.

Część II:

(1) Niepotrzebne usunąć lub skreślić (np. żywność lub paszę)

(2) Ma zastosowanie wyłącznie w przypadku etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji po produkcji podstawowej i powiązanych operacji:

(3) Niepotrzebne usunąć lub skreślić, w przypadku gdy nie wybierają Państwo tego punktu w ramach zaświadczenia.

Kolor podpisu musi różnić się od koloru druku. Ta sama zasada dotyczy pieczęci innych niż wytłoczone lub znaki wodne.

Urzędnik certyfikujący:

Imię i nazwisko (wielkimi literami):

Kwalifikacje i tytuł:

Data:

Podpis:

Pieczęć

UWAGI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WZORU ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 11 ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO (UE) 2019/1793 NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ŻYWNOŚCI LUB PASZ

Ogólne

Aby potwierdzić wybrany wariant, proszę zaznaczyć odpowiednią rubrykę, wpisując „V” lub „X”.

Odniesienie do „ISO” za każdym razem oznacza międzynarodowy standardowy kod dla danego państwa, złożony z dwóch liter i zgodny z międzynarodową normą ISO 3166 alpha-2 (1).

W rubrykach I.15, I.18 i I.20 można wybrać tylko jeden wariant.

O ile nie wskazano inaczej, wypełnienie tych rubryk jest obowiązkowe.

Jeżeli odbiorca, punkt kontroli granicznej (PKG) wprowadzenia lub dane dotyczące transportu (tj. środki i data) zmienią się po wydaniu świadectwa, podmiot odpowiedzialny za przesyłkę musi powiadomić o tym właściwy organ państwa członkowskiego wprowadzenia. Zmiana taka nie może skutkować wnioskiem o wydanie świadectwa zastępczego.

W przypadku przedłożenia świadectwa w IMSOC stosuje się, co następuje:

pozycje lub rubryki określone w części I stanowią słowniki danych dla elektronicznej wersji świadectwa urzędowego;

kolejność rubryk w części I wzoru świadectwa urzędowego oraz wielkość i kształt tych rubryk mają charakter orientacyjny;

w przypadku gdy wymagana jest pieczęć, jej elektronicznym odpowiednikiem jest pieczęć elektroniczna. Pieczęć taka musi być zgodna z przepisami dotyczącymi wydawania świadectw elektronicznych, o których mowa w art. 90 lit. f) rozporządzenia (UE) 2017/625.

Część I: Dane przesyłki

Państwo:

Nazwa państwa trzeciego wydającego świadectwo.

Rubryka I.1.

Nadawca/eksporter: nazwa (imię i nazwisko) i adres (ulica, miasto i region, prowincja lub państwo, w zależności od przypadku) wysyłającej przesyłkę osoby fizycznej lub prawnej, która musi znajdować się w państwie trzecim.

Rubryka I.2.

Nr referencyjny świadectwa: niepowtarzalny obowiązkowy kod przypisany przez właściwy organ państwa trzeciego zgodnie z jego własną klasyfikacją. Ta rubryka jest obowiązkowa dla wszystkich świadectw, które nie są przedkładane w systemie IMSOC.

Rubryka I.2.a

Nr referencyjny IMSOC: niepowtarzalny kod referencyjny przypisywany automatycznie przez system IMSOC, jeżeli świadectwo jest zarejestrowane w tym systemie. Rubryki tej nie należy wypełniać, jeżeli świadectwo nie jest przedkładane w systemie IMSOC.

Rubryka I.3.

Właściwy organ centralny: nazwa organu centralnego w państwie trzecim wydającym świadectwo.

Rubryka I.4.

Właściwy organ lokalny: w stosownych przypadkach nazwa organu lokalnego w państwie trzecim wydającym świadectwo.

Rubryka I.5.

Odbiorca/importer: nazwa (imię i nazwisko) i adres osoby fizycznej lub prawnej w państwie członkowskim, dla której przesyłka jest przeznaczona.

Rubryka I.6.

Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres osoby w Unii Europejskiej odpowiedzialnej za przesyłkę przedstawioną w PKG i składającej niezbędne oświadczenia właściwym organom jako importer lub w imieniu importera. To pole jest nieobowiązkowe.

Rubryka I.7.

Państwo pochodzenia: nazwa i kod ISO państwa, z którego towary pochodzą, w którym zostały wyhodowane, zebrane lub wyprodukowane.

Rubryka I.8.

Nie dotyczy.

Rubryka I.9.

Państwo przeznaczenia: nazwa i kod ISO państwa przeznaczenia produktów (w UE).

Rubryka I.10.

Nie dotyczy.

Rubryka I.11.

Miejsce wysyłki: nazwa i adres gospodarstw lub zakładów, z których pochodzą produkty.

Dowolny dział przedsiębiorstwa w sektorze spożywczym lub sektorze pasz. Należy podać jedynie nazwę zakładu wysyłającego produkty. W przypadku handlu z udziałem więcej niż jednego państwa trzeciego (handel trójstronny) miejscem wysyłki jest zakład w ostatnim państwie trzecim w łańcuchu wywozu, z którego ostateczna przesyłka jest transportowana do Unii Europejskiej.

Rubryka I.12.

Miejsce przeznaczenia: informacja ta jest nieobowiązkowa.

W przypadku wprowadzania do obrotu: miejsce, do którego produkty są wysyłane w celu ostatecznego rozładunku. W stosownych przypadkach podać nazwę, adres i numer zatwierdzenia gospodarstw lub zakładów miejsca przeznaczenia.

Rubryka I.13.

Miejsce załadunku: nie dotyczy.

Rubryka I.14.

Data i godzina wyjazdu: data wyruszenia środka transportu (samolot, statek, kolej lub pojazd drogowy).

Rubryka I.15.

Środek transportu: środek transportu opuszczający państwo trzecie wysyłki.

Rodzaj transportu: samolot, statek, kolej, pojazd drogowy lub inne. „Inne” oznaczają rodzaje transportu nieobjęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 (2).

Identyfikacja środka transportu: w przypadku samolotu – numer lotu, w przypadku statku – nazwa(-y) statku, w przypadku kolei – numer identyfikacyjny pociągu i numer wagonu, w przypadku transportu drogowego – numer tablicy rejestracyjnej i w stosownych przypadkach numer tablicy rejestracyjnej przyczepy.

W przypadku promu należy podać dane identyfikacyjne pojazdu drogowego, numer tablicy rejestracyjnej i w stosownych przypadkach numer tablicy rejestracyjnej przyczepy oraz nazwę planowanego promu.

Rubryka I.16.

PKG wprowadzenia: należy podać nazwę PKG i jego kod identyfikacyjny przypisany przez system IMSOC.

Rubryka I.17.

Dokumenty towarzyszące:

Sprawozdanie z laboratorium: należy podać numer referencyjny oraz datę wydania sprawozdania/wyników analiz laboratoryjnych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 (niniejsze rozporządzenie).

Inne: rodzaj i numer referencyjny dokumentu należy podać, jeżeli przesyłce towarzyszą inne dokumenty, takie jak dokument handlowy (np. numer lotniczego listu przewozowego, numer konosamentu lub numer handlowy pociągu lub pojazdu drogowego).

Rubryka I.18.

Warunki transportu: kategoria wymaganej temperatury podczas transportu produktów (temp. otoczenia, schłodzony, zamrożony). Można wybrać tylko jedną kategorię.

Rubryka I.19.

Nr kontenera/pojemnika/nr plomby: w stosownych przypadkach odpowiednie numery.

Jeżeli towary są przewożone w zamkniętych kontenerach/pojemnikach, należy podać numer kontenera/pojemnika.

Należy podać tylko numer plomby urzędowej. Urzędowa plomba oznacza, że plomba jest przymocowana do kontenera, pojazdu ciężarowego lub wagonu kolejowego pod nadzorem właściwego organu wydającego świadectwo.

Rubryka I.20.

Cel certyfikacji: proszę podać zamierzone zastosowanie produktów zgodnie z odpowiednim unijnym świadectwem urzędowym.

Spożycie przez ludzi: wyłącznie produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Pasza: wyłącznie produkty przeznaczone na pasze.

Rubryka I.21.

Nie dotyczy

Rubryka I.22.

Rynek wewnętrzny: w przypadku wszystkich przesyłek przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w Unii Europejskiej.

Rubryka I.23.

Łączna liczba opakowań: liczba opakowań. W przypadku przesyłek luzem rubryka ta jest nieobowiązkowa.

Rubryka I.24.

Ilość:

Całkowita masa netto: jest ona zdefiniowana jako masa samego produktu bez bezpośrednich pojemników i opakowań.

Całkowita masa brutto: masa całkowita w kilogramach. Jest ona zdefiniowana jako łączna masa produktów oraz bezpośrednich pojemników wraz z całym opakowaniem, lecz z wyłączeniem kontenerów transportowych i innego wyposażenia transportowego.

Rubryka I.25.

Opis towarów: należy podać odpowiedni kod systemu zharmonizowanego (kod HS) oraz tytuł określony przez Światową Organizację Celną, jak określono w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (3). Opis celny w razie potrzeby uzupełnia się dodatkowymi informacjami wymaganymi do klasyfikacji produktów.

Podać gatunki, rodzaje produktów, liczbę opakowań, rodzaj opakowania, numer partii, masę netto i konsumenta finalnego (tj. produkty są pakowane z przeznaczeniem dla konsumentów finalnych).

Gatunek: nazwa systematyczna lub określona zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Rodzaj opakowania: należy podać rodzaj opakowania zgodnie z definicją podaną w zaleceniu nr 21 (4) UN/CEFACT (Centrum Narodów Zjednoczonych ds. Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu).

Część II: Zaświadczenie

Ta część musi zostać wypełniona przez urzędnika wystawiającego świadectwo, upoważnionego przez właściwy organ państwa trzeciego do podpisania świadectwa urzędowego, jak przewidziano w art. 88 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Rubryka II.

Informacje dotyczące zdrowia: proszę wypełnić tę część zgodnie ze szczególnymi wymogami zdrowotnymi Unii Europejskiej dotyczącymi charakteru produktów, jak określono w umowach o równoważności zawartych z niektórymi państwami trzecimi lub w innych przepisach Unii Europejskiej, np. przepisach dotyczących certyfikacji.

Spośród punktów II.2.1, II.2.2, II.2.3 i II.2.4 należy wybrać punkt odpowiadający kategorii produktu i zagrożeniu, w odniesieniu do którego wydano zaświadczenie.

Jeżeli świadectwa urzędowe nie są przedkładane w IMSOC, oświadczenia, które nie są potrzebne, muszą zostać wykreślone, parafowane i opatrzone pieczęcią przez urzędnika certyfikującego lub całkowicie usunięte ze świadectwa.

Jeżeli świadectwo urzędowe jest przedkładane w IMSOC, oświadczenia, które nie są potrzebne, muszą zostać wykreślone lub całkowicie usunięte ze świadectwa.

Rubryka II.a.

Nr referencyjny świadectwa: ten sam kod referencyjny co w rubryce I.2.

Rubryka II.b.

Nr referencyjny IMSOC: ten sam kod referencyjny co w rubryce I.2.a. Obowiązkowy tylko w przypadku świadectw urzędowych wydanych w IMSOC.

Urzędnik certyfikujący:

Urzędnik właściwego organu państwa trzeciego, upoważniony do podpisywania świadectw urzędowych wydawanych przez takie organy: imię i nazwisko wielkimi literami, kwalifikacje i tytuł, w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny i oryginalna pieczęć właściwego organu oraz data podpisania.


(1)  Wykaz nazw państw i przypisanych im kodów znajduje się pod adresem: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(4)  Najnowsza wersja: zmiana 9. załączników V i VI opublikowana pod adresem: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml.


Top