Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0290

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/290 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach roślinnych, preparatach do początkowego żywienia niemowląt, preparatach do dalszego żywienia niemowląt i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2018/1018

OJ L 55, 27.2.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/290/oj

27.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/290

z dnia 26 lutego 2018 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach roślinnych, preparatach do początkowego żywienia niemowląt, preparatach do dalszego żywienia niemowląt i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 (2) określono najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.

(2)

W maju 2016 r. panel ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym (CONTAM) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) wydał opinię naukową dotyczącą zagrożeń dla zdrowia ludzi związanych z obecnością 3- i 2-monochloropropanodiolu (MCPD) oraz ich estrów kwasów tłuszczowych i estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w żywności (3).

(3)

W związku ze zaktualizowanymi wytycznymi Komitetu Naukowego dotyczącymi stosowania podejścia do oceny ryzyka opartego na dawce wyznaczającej (4) Urząd podjął decyzję o ponownym przeprowadzeniu oceny 3-MCPD i jego estrów kwasów tłuszczowych, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy różnic w opiniach dotyczących tego zanieczyszczenia, występujących między Wspólnym Komitetem Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (5) i Urzędem. W związku z powyższym przed wprowadzeniem odpowiednich środków regulacyjnych należy poczekać na wyniki oceny 3-MCPD i jego estrów kwasów tłuszczowych.

(4)

Estry glicydowe kwasów tłuszczowych to zanieczyszczenia żywności występujące na najwyższych poziomach rafinowanych olejów i tłuszczów roślinnych. Estry glicydowe kwasów tłuszczowych są hydrolizowane w glicydzie w przewodzie pokarmowym.

(5)

Urząd stwierdził, że glicyd jest związkiem genotoksycznym i rakotwórczym. Z uwagi na możliwe właściwości genotoksyczne i rakotwórcze glicydu Urząd zastosował podejście oparte na marginesie narażenia. Scenariusze narażenia dla niemowląt, małych dzieci i pozostałych dzieci spowodowały margines narażenia w zakresie od 12 800 do 4 900, a u niemowląt otrzymujących jedynie preparaty do początkowego żywienia – margines narażenia w wysokości ok. 5 500 do 2 100. Urząd uznał, że margines narażenia poniżej 25 000 stwarza zagrożenie dla zdrowia. Należy zatem ustanowić najwyższy dopuszczalny poziom zawartości estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach roślinnych wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do stosowania jako składnik żywności. Z powodu obaw dotyczących zdrowia niemowląt i małych dzieci należy ustanowić bardziej restrykcyjny najwyższy dopuszczalny poziom dla olejów i tłuszczów roślinnych przeznaczonych do produkcji żywności dla dzieci i produktów zbożowych przetworzonych dla niemowląt i małych dzieci.

(6)

Aby wykluczyć wszelkie ewentualne obawy dotyczące zdrowia niemowląt i małych dzieci, w szczególności biorąc pod uwagę możliwe narażenie na estry glicydowe kwasów tłuszczowych niemowląt karmionych wyłącznie preparatami do początkowego żywienia niemowląt, należy ustalić szczegółowy rygorystyczny najwyższy dopuszczalny poziom w przypadku preparatów do początkowego żywienia niemowląt, preparatów do dalszego żywienia niemowląt i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci. Istnieje jednak potrzeba dalszego obniżania zawartości estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w preparatach do początkowego żywienia niemowląt, preparatach do dalszego żywienia niemowląt oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, dlatego niezbędne jest dokonanie przeglądu najwyższych dopuszczalnych poziomów, gdy dostępna stanie się wiarygodna metoda umożliwiająca analizę bardziej rygorystycznych poziomów w celu zapewnienia skutecznego egzekwowania tych poziomów.

(7)

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze powinny mieć wystarczającą ilość czasu na dostosowanie swoich procesów produkcji.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1881/2006.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Środki spożywcze wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia, które zostały legalnie wprowadzone do obrotu przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą pozostać na rynku do dnia 19 września 2018 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lutego 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 37 z 13.2.1993, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).

(3)  „Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food” (Opinia naukowa w sprawie zagrożeń dla zdrowia ludzi związanych z obecnością 3- i 2-monochloropropanodiolu (MCPD) oraz ich estrów kwasów tłuszczowych i estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w żywności). Dziennik EFSA 2016; 14(5): 4426, 159 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426.

(4)  Protokół z 82. posiedzenia plenarnego Komitetu Naukowego, które odbyło się w dniach 13–14 lutego 2017 r. Dostępny na stronie internetowej: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf.

(5)  Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności, 83. posiedzenie, Rzym, 8–17 listopada 2016 r., podsumowanie i wnioski. Dostępne na stronie internetowej: http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006, sekcja 4: 3-monochloropropano-1,2-diol (3-MCPD) otrzymuje brzmienie:

„Sekcja 4: 3-monochloropropanodiol (3-MCPD) oraz estry glicydowe kwasów tłuszczowych

Środki spożywcze (1)

Najwyższy dopuszczalny poziom

(μg/kg)

4.1

3-monochloropropanodiol (3-MCPD)

 

4.1.1

Hydrolizowane białka roślinne (30)

20

4.1.2

Sos sojowy (30)

20

4.2

Estry glicydowe kwasów tłuszczowych wyrażone jako glicyd

 

4.2.1

Oleje i tłuszcze roślinne wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do stosowania jako składnik żywności, z wyjątkiem środków spożywczych wymienionych w pkt 4.2.2

1 000

4.2.2

Oleje i tłuszcze roślinne przeznaczone do produkcji żywności dla dzieci i produktów zbożowych przetworzonych dla niemowląt i małych dzieci (3)

500

4.2.3

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci (w proszku) (3) (29)

75 do 30.6.2019 r.

50 od 1.7.2019 r.

4.2.4

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci (w płynie) (3) (29)

10,0 do 30.6.2019 r.

6,0 od 1.7.2019 r.”


Top