Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0566

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/566 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie wskaźnika niewykonanych zleceń do liczby transakcji w celu zapobieżenia powstawaniu zakłóceń obrotu (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2016/2775

OJ L 87, 31.3.2017, p. 84–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/566/oj

31.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/84


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/566

z dnia 18 maja 2016 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie wskaźnika niewykonanych zleceń do liczby transakcji w celu zapobieżenia powstawaniu zakłóceń obrotu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (1), w szczególności jej art. 48 ust. 12 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Systemy obrotu powinny posiadać szereg systemów, procedur i mechanizmów w celu zapewnienia, aby systemy handlu algorytmicznego nie mogły doprowadzić lub przyczynić się do powstania na rynku zakłóceń obrotu, w tym systemy umożliwiające monitorowanie oraz, w stosownych przypadkach, ograniczenie wielkości wskaźnika niewykonanych zleceń do liczby transakcji.

(2)

Biorąc pod uwagę charakter głosowych systemów obrotu, należy je wyłączyć z zakresu niniejszego rozporządzenia, które powinno mieć zastosowanie jedynie do systemów obrotu obsługujących elektroniczne arkusze zleceń realizowanych w systemie notowań ciągłych, systemy oparte na kwotowaniu lub hybrydowe systemy transakcyjne.

(3)

W dyrektywie 2014/65/UE rozszerza się wymogi dotyczące określania wskaźnika niewykonanych zleceń do liczby transakcji na wielostronne platformy obrotu i zorganizowane platformy obrotu. Istotne jest zatem, aby wspomniane systemy również były objęte zakresem niniejszego rozporządzenia.

(4)

Systemy obrotu powinny obliczać wskaźnik niewykonanych zleceń do liczby transakcji efektywnie zawartych przez ich członków lub uczestników na poziomie każdego instrumentu finansowego będącego przedmiotem obrotu w ramach tych systemów w celu skutecznego zapewnienia, aby wskaźnik ten nie prowadził do nadmiernej zmienności w przypadku danego instrumentu.

(5)

Aby zapewnić dostateczną harmonizację w całej Unii w odniesieniu do mechanizmów służących zapobieżeniu powstawania zakłóceń obrotu poprzez ograniczenie wielkości wskaźnika niewykonanych zleceń w stosunku do liczby transakcji, należy ustanowić jasną metodę obliczania wskaźnika niewykonanych zleceń do liczby transakcji w odniesieniu do wszystkich uczestników rynku.

(6)

Należy wyjaśnić znaczenie określonych kluczowych parametrów, które będą wykorzystywane do obliczania wskaźnika niewykonanych zleceń do liczby transakcji.

(7)

Obliczanie wskaźnika niewykonanych zleceń do liczby transakcji wprowadzanych do systemu przez członka lub uczestnika powinno zostać poparte odpowiednim okresem obserwacji. Na tej podstawie okres obliczania faktycznego wskaźnika niewykonanych zleceń do liczby transakcji nie powinien przekraczać czasu trwania sesji. Systemy obrotu powinny jednak mieć możliwość wyznaczenia krótszych okresów obserwacji, jeżeli takie krótsze okresy obserwacji skuteczniej przyczynią się do utrzymania prawidłowego obrotu.

(8)

Ze względów spójności oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych konieczne jest, aby przepisy ustanowione niniejszym rozporządzeniem oraz powiązane przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2014/65/UE były stosowane od tej samej daty.

(9)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

(10)

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„zlecenie” obejmuje wszystkie komunikaty wejściowe, w tym komunikaty dotyczące złożenia, zmiany i anulowania, wysłane do systemu transakcyjnego w ramach systemu obrotu w związku ze zleceniem lub kwotowaniem, jednak z wyłączeniem komunikatów o anulowaniu wysłanych w następstwie:

(i)

anulowania w fazie fixingu;

(ii)

utraty łączności z systemem obrotu;

(iii)

zastosowania funkcji odcięcia systemu w przypadku awarii;

b)

„transakcja” oznacza częściowo lub w pełni wykonane zlecenie;

c)

„wolumen” oznacza liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu, wyrażoną jako którakolwiek z poniższych wartości:

(i)

liczba instrumentów w przypadku akcji, kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i innych podobnych instrumentów finansowych;

(ii)

wartość nominalna w przypadku obligacji i strukturyzowanych produktów finansowych;

(iii)

wielkość partii (lotów) lub liczba kontraktów w przypadku instrumentów pochodnych;

(iv)

tony metryczne dwutlenku węgla w przypadku uprawnień do emisji.

Artykuł 2

Obowiązek obliczania wskaźnika niewykonanych zleceń do liczby transakcji

Systemy obrotu obliczają wskaźnik niewykonanych zleceń do liczby transakcji faktycznie wprowadzonych do systemu przez każdego z ich członków i uczestników w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego będącego przedmiotem obrotu w ramach elektronicznych arkuszy zleceń realizowanych w systemie notowań ciągłych lub systemu opartego na kwotowaniu bądź hybrydowego systemu transakcyjnego.

Artykuł 3

Metoda

1.   Systemy obrotu obliczają wskaźnik niewykonanych zleceń do liczby transakcji w odniesieniu do każdego z ich członków lub uczestników co najmniej na koniec każdej sesji według każdej z następujących dwóch metod:

a)

:

pod względem wolumenu

:

(całkowity wolumen zleceń/całkowity wolumen transakcji) – 1;

b)

:

pod względem liczby

:

(całkowita liczba zleceń/całkowita liczba transakcji) – 1.

2.   Uznaje się, że członek lub uczestnik systemu obrotu przekroczył w trakcie sesji maksymalny wskaźnik niewykonanych zleceń do liczby transakcji obliczony przez system obrotu, jeżeli działalność transakcyjna tego członka lub uczestnika w ramach jednego konkretnego instrumentu, uwzględniając wszystkie fazy sesji, w tym fazy fixingu, przekracza jeden lub oba wskaźniki określone w ust. 1.

3.   Systemy obrotu obliczają liczbę zleceń otrzymanych od każdego członka lub uczestnika zgodnie z metodą obliczania według rodzaju zlecenia, określoną w załączniku.

4.   Jeżeli system obrotu wykorzystuje rodzaj zlecenia, który nie został wyraźnie wskazany w załączniku, zlicza komunikaty zgodnie z ogólnym systemem stanowiącym podstawę metody obliczania oraz w oparciu o najbardziej podobny rodzaj zlecenia wskazany w załączniku.

Artykuł 4

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia, który jest wymieniony jako pierwszy w art. 93 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/65/UE.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


ZAŁĄCZNIK

Metoda obliczania w odniesieniu do zleceń wg rodzaju zlecenia

Rodzaje zleceń

Liczba zleceń otrzymanych przez system obrotu, które należy uwzględnić przy obliczaniu wskaźnika niewykonanych zleceń do liczby transakcji (każde złożenie zlecenia, każdą zmianę i każde anulowanie liczy się jako pojedyncze zlecenie)

Aktualizacje potencjalnie wysyłane przez system obrotu, których nie należy uwzględniać przy obliczaniu wskaźnika niewykonanych zleceń do liczby transakcji (z wyłączeniem wykonania/anulowania zleceń w ramach operacji rynku)

Limit

1

0

Limit – dodaj

1

0

Limit – usuń

1

0

Limit – zmień

2 (każda zmiana wywołuje anulowanie i nowy wpis)

0

Stop

1

1 (w przypadku aktywacji)

Natychmiast (rynek)

1

0

Natychmiast (wykonaj albo anuluj (ang. Fill-or-Kill), wykonaj natychmiast albo anuluj (ang. Immediate-or-Cancel))

1 (a w przypadku usunięcia/anulowania – 2)

0

Góra lodowa (ang. Iceberg)/odświeżaj

1

0

PCR

1

1 (w przypadku aktywacji)

Kwotowanie

2 (1 po stronie kupna i 1 po stronie sprzedaży)

0

Kwotowanie – dodaj

2

0

Kwotowanie – usuń

2

0

Kwotowanie – zmień

4 (każda zmiana wywołuje anulowanie i nowy wpis)

0

Peg

1

potencjalnie nieograniczone, ponieważ zlecenie śledzi BBO (najlepszą ofertę kupna i sprzedaży)

Zlecenie market peg: zlecenie dotyczące przeciwnej strony (europejskiej) najlepszej oferty kupna i sprzedaży (BBO)

Zlecenie primary peg: zlecenie dotyczące tej samej strony (europejskiej) BBO

Zlecenie midpoint peg: zlecenie dotyczące wartości środkowej spreadu (ang. midpoint) (europejskiej) BBO

Peg alternatywne dotyczące mniej agresywnej spośród dwóch wartości: wartości środkowej spreadu albo 1 minimalnej zmiany ceny

Wartość środkowa spreadu w ramach tej samej strony zabezpieczonej BBO

Jedno zlecenie anuluje drugie: dwa zlecenia są powiązane w taki sposób, że jeżeli jedno z nich zostanie zrealizowane, drugie zostaje usunięte w ramach operacji rynku

2

1 (jeżeli jedna pozycja zostanie zrealizowana, druga zostaje anulowana)

Jedno zlecenie anuluje drugie – dodaj

2

 

Jedno zlecenie anuluje drugie – usuń

2

 

Jedno zlecenie anuluje drugie – zmień

4

 

Zlecenie stop kroczący (ang. trailing stop): zlecenie stop, które zatrzymuje cenę aktywacji zlecenia, zmienia się w zależności od (europejskiej) BBO

1

potencjalnie nieograniczone, ponieważ zlecenie stop z limitem śledzi BBO

Zlecenie z najlepszym limitem, w przypadku którego cena limitu jest równa przeciwnej stronie (europejskiej) BBO w momencie wprowadzenia zlecenia

1

0

Zlecenie spread z limitem, którego dochodowość oblicza się, dodając spread do dochodowości wskaźnika (dwa parametry: spread i wskaźnik)

1

potencjalnie nieograniczone, ponieważ limit zależy od kwotowania innego rodzaju aktywów

Zlecenie dopasuj (ang. strike match): minimalna cena zleceń kupna i maksymalna cena zleceń sprzedaży

1

potencjalnie nieograniczone, ale ograniczone w czasie (czas trwania aukcji)

Zlecenie aktywowane zdarzeniem (ang. order-on-event): zlecenie, które pozostaje nieaktywne do momentu wystąpienia określonego zdarzenia aktywującego (podobne do zlecenia stop, z tym że omawiane zlecenie – po jego aktywacji – niekoniecznie musi podążać zgodnie z tendencją w zakresie kursu instrumentu bazowego: zlecenie kupna może zostać aktywowane, podczas gdy cena stop została aktywowana spadkiem kursu instrumentu finansowego)

1

1 (w przypadku aktywacji)

„Na otwarciu”/„Na zamknięciu”: zlecenie, które jest nieaktywne, dopóki nie zostanie aktywowane otwarciem lub zamknięciem rynku.

1

1 (w przypadku aktywacji)

Wprowadź do arkusza lub anuluj (ang. Book-or-Cancel)/umieść: zlecenie, którego nie można dopasować z przeciwną stroną arkusza zleceń w momencie jego wprowadzenia do arkusza zleceń

 

 

Wprowadź do arkusza lub anuluj/umieść – dodaj

1 (2 w przypadku usunięcia/anulowania)

0

Wprowadź do arkusza lub anuluj/umieść – usuń

1 (2 w przypadku usunięcia/anulowania)

0

Wprowadź do arkusza lub anuluj/umieść – zmień

2

0

Wstrzymane: zlecenie wprowadzone do arkusza zleceń, które jest gotowe do przekształcenia w zlecenie wiążące

2 (złożenie zlecenia + potwierdzenie)

0

Zlecenie transakcji (ang. deal order)

1

0

TOP, TOP+ umieszczane na górze arkusza albo odrzucane (+: sprawdzenie dostępnego wolumenu): zlecenie, które musi być zarówno pasywne, jak i na poziomie BBO, w przeciwnym razie zostaje odrzucone.

1

0

Zlecenie eliminujące nierównowagę (ang. imbalance order) (IOOP lub IOOC): zlecenie, które jest ważne tylko w przypadku aukcji i które ma na celu zniwelowanie nierównowagi ilościowej (pomiędzy stronami nadwyżki i deficytu) bez wywierania wpływu na równowagę cenową.

1

potencjalnie nieograniczone, ale ograniczone w czasie (czas trwania aukcji)

Zlecenie powiązane (ang. linked order): zlecenie, które odpowiada kilku pojedynczym zleceniom, z których każde dotyczy innego instrumentu finansowego. W przypadku realizacji transakcji na jednym z tych zleceń wolumen pozostałych zleceń zostanie automatycznie proporcjonalnie zmniejszony. Ten rodzaj zlecenia jest zwykle stosowany na rynku obligacji.

1

potencjalnie równy liczbie wprowadzonych instrumentów bazowych

Zlecenie sweep: umożliwia uczestnikom uzyskanie dostępu do zintegrowanych arkuszy zleceń.

1

0

Zlecenie sweep po najlepszej cenie: realizacja na poszczególnych poziomach cen z połączonych arkuszy zleceń, aż do ceny limitu

Zlecenie sweep sekwencyjny: realizacja w jednym arkuszu do osiągnięcia ceny zlecenia limitu, następnie przesłanie ewentualnych pozostałych ilości do drugiego arkusza

Imienne: zlecenie nieanonimowe

1

0

Zlecenie warunkowe (ang. if-touched) zlecenie aktywowane, jeżeli ostatnia cena sprzedaży lub kupna osiągnie określony poziom

1

1 (w przypadku aktywacji)

Zlecenie gwarantowany stop: zlecenie to gwarantuje realizację po cenie stop

1

1 (w przypadku aktywacji)

Zlecenia łączone, takie jak strategia opcji, rolowanie kontraktów terminowych typu future itp.

1

potencjalnie nieograniczone


Top