Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2318

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2318 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych w Australii mających zastosowanie do rynków finansowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/8568

OJ L 331, 14.12.2017, p. 81–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2318/oj

14.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/81


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2318

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych w Australii mających zastosowanie do rynków finansowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (1), w szczególności jej art. 25 ust. 4 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 (2) zobowiązano firmy inwestycyjne do zapewnienia, aby realizowany przez nie obrót akcjami dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym lub będącymi przedmiotem obrotu w systemach obrotu odbywał się na rynkach regulowanych, wielostronnych platformach obrotu (MTF) lub w ramach podmiotów systematycznie internalizujących transakcje bądź w systemach obrotu państw trzecich uznanych przez Komisję za równoważne zgodnie z art. 25 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE.

(2)

Przepis art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 ma zastosowanie wyłącznie do obowiązku obrotu w stosunku do akcji. Obowiązek obrotu nie obejmuje innych instrumentów udziałowych, takich jak kwity depozytowe, fundusze inwestycyjne typu ETF, certyfikaty i inne podobne instrumenty finansowe.

(3)

Procedura stwierdzania równoważności w odniesieniu do systemów obrotu mających siedzibę w państwach trzecich, którą określono w art. 25 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE, ma na celu umożliwienie firmom inwestycyjnym realizowania obrotu akcjami, które podlegają obowiązkowi obrotu w Unii, w systemach obrotu państw trzecich uznanych za równoważne. Komisja powinna ocenić, czy ramy prawne i nadzorcze danego państwa trzeciego zapewniają spełnianie przez system obrotu posiadający zezwolenie udzielone w tym państwie trzecim prawnie wiążących wymogów, które są równoważne z wymogomami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (3), z tytułu III dyrektywy 2014/65/UE, z tytułu II rozporządzenia (UE) nr 600/2014 oraz z dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) i które podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu w tym państwie trzecim. Wymóg ten należy rozpatrywać w świetle celów, jakim służy wspomniany akt, zwłaszcza w świetle jego wkładu w ustanowienie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, zapewnienie integralności rynku i ochrony inwestorów, a ostatecznie – co równie ważne – stabilności finansowej.

(4)

Zgodnie z art. 25 ust. 4 lit. a) akapit czwarty dyrektywy 2014/65/UE ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego można uznać za równoważne, jeżeli spełniają co najmniej warunki stanowiące, że: a) rynki podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia oraz stałemu skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu przepisów; b) w odniesieniu do rynków istnieją jasne i przejrzyste przepisy dotyczące dopuszczania papierów wartościowych do obrotu, tak aby takie papiery wartościowe mogły być przedmiotem uczciwego, uporządkowanego i efektywnego obrotu oraz aby były swobodnie zbywalne; c) emitenci papierów wartościowych powinni podlegać okresowym i stałym wymogom informacyjnym zapewniającym wysoki poziom ochrony inwestorów; oraz d) zapewnia się przejrzystość i wiarygodność rynku przez zapobieganie nadużyciom rynkowym w postaci wykorzystywania informacji wewnętrznych i manipulacji na rynku.

(5)

Celem niniejszej oceny równoważności jest ustalenie między innymi, czy prawnie wiążące wymogi, które mają zastosowanie w Australii do rynków finansowych utworzonych w Australii i posiadających tamże zezwolenie na prowadzenie działalności jako giełdy pod nadzorem Australijskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji (Australian Securities and Investments Commission, ASIC), są równoważne z wymogami wynikającymi z rozporządzenia (UE) nr 596/2014, z tytułu III dyrektywy 2014/65/UE, z tytułu II rozporządzenia (UE) nr 600/2014 oraz z dyrektywy 2004/109/WE i podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu w tym państwie trzecim.

(6)

W ustawie o spółkach z 2001 r. (Corporations Act) („ustawa o spółkach”) rynek finansowy zdefiniowano jako mechanizm, za którego pośrednictwem regularnie składa i przyjmuje się oferty kupna lub sprzedaży produktów finansowych. Rynek finansowy musi prowadzić wielostronny system w oparciu o przepisy o charakterze nieuznaniowym. Nie ma on swobody w wyborze sposobu realizacji transakcji oraz nie może zawierać transakcji na własny rachunek ani prowadzić obrotu polegającego na zestawianiu zleceń. Ponadto rynek finansowy musi zapewniać członkom dostęp do swoich rynków i usług na zasadzie bezstronności. Kryteria dostępu muszą być obiektywne i przejrzyste oraz muszą być stosowane w sposób niedyskryminujący. W tym celu regulamin rynku finansowego musi przewidywać racjonalne i niedyskryminacyjne standardy dostępu oraz kryteria kwalifikowalności. Regulamin ten podlega weryfikacji przez ASIC.

(7)

Aby można było uznać, że ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego w odniesieniu do giełd posiadających w tym państwie zezwolenie są równoważne z ramami ustanowionymi w dyrektywie 2014/65/UE, muszą być spełnione cztery warunki określone w art. 25 ust. 4 lit. a) akapit czwarty dyrektywy 2014/65/UE.

(8)

Zgodnie z pierwszym warunkiem systemy obrotu w państwie trzecim muszą podlegać wymogowi uzyskania zezwolenia oraz skutecznemu bieżącemu nadzorowi i egzekwowaniu wymogów.

(9)

Aby prowadzić rynek finansowy, dana osoba musi posiadać australijską licencję rynkową (Australian Market Licence, AML). Zgodnie z ustawą o spółkach uprawnienie do udzielania AML powierzono właściwemu ministrowi. Zgodnie z sekcją 795A ustawy o spółkach wniosek o udzielenie AML należy składać do ASIC, która doradza właściwemu ministrowi w sprawie wniosku. Zezwolenia udziela się wyłącznie wówczas, gdy właściwy minister między innymi uzyska pewność, że wnioskodawca posiada odpowiednie rozwiązania pozwalające mu spełnić obowiązujące wymogi oraz jest w stanie monitorować zachowania uczestników oraz egzekwować przestrzeganie regulaminu rynku (sekcja 795B ustawy o spółkach). Po uzyskaniu zezwolenia rynki finansowe zobowiązane są przestrzegać na bieżąco warunków zezwolenia oraz utrzymywać odpowiednie rozwiązania do celów prowadzenia rynku, w tym rozwiązania z zakresu monitorowania i egzekwowania przestrzegania regulaminu (sekcja 792A ustawy o spółkach).

(10)

ASIC jest organem publicznym utworzonym na mocy ustawy o Australijskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji z 2001 r. (Australian Securities and Investments Commission Act) („ustawa o ASIC”), który jest odpowiedzialny za administrowanie przepisami dotyczącymi australijskich rynków finansowych oraz egzekwowanie tych przepisów. Uprawnienia nadzorcze i w zakresie egzekwowania przepisów, którymi dysponuje ASIC, obejmują badanie domniemanych naruszeń przepisów, publikację ogłoszeń o naruszeniu przepisów oraz występowanie na drogę sądową w celu nałożenia sankcji na gruncie prawa cywilnego. ASIC może wszczynać postępowania karne w odniesieniu do obowiązków przewidzianych w ustawie o spółkach, których naruszenie podlega ściganiu jako przestępstwo. ASIC posiada również uprawnienia do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli rynków finansowych. Obejmuje to uprawnienia do kontroli rejestrów, zapisów i dokumentów. Ponadto minister właściwy do spraw usług finansowych może kierować do operatora rynku finansowego pisemne instrukcje nakazujące mu zastosowanie określonych środków mających na celu zapewnienie wypełniania przez niego obowiązków wynikających z posiadania licencji na prowadzenie działalności jako rynek finansowy, jeżeli wspomniany minister uważa, że obowiązki te nie są wypełniane (sekcja 794A ustawy o spółkach). Jeżeli rynek finansowy nie zastosuje się do tych instrukcji, ASIC może wystąpić do sądu o wydanie decyzji nakazującej zastosowanie się do nich (sekcja 794A ustawy o spółkach). ASIC posiada również uprawnienia do wydawania instrukcji jednostkom (w tym operatorom rynku i uczestnikom licencjonowanych rynków), jeżeli jest zdania, że konieczne jest zapewnienie ochrony osób prowadzących obrót produktem finansowym lub kategorią produktów finansowych lub zapewnienie tej ochrony leży w interesie publicznym (sekcja 798J ustawy o spółkach). Ponadto w celu egzekwowania stosowanych przez siebie środków regulacyjnych i dochodzeniowych ASIC może występować do sądów o wydanie odpowiednich decyzji oraz kierować sprawy na drogę postępowania sądowego. ASIC może wystąpić do sądu o wydanie decyzji nakazującej zastosowanie się do środków nałożonych przez ASIC na podstawie przysługujących mu uprawnień regulacyjnych i dochodzeniowych (sekcja 70 ustawy o ASIC). Ponadto, jeżeli dany podmiot nie zastosuje się do instrukcji wydanych na podstawie ustawy o spółkach, ASIC może wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie decyzji nakazującej zastosowanie się do tych instrukcji. W ustawie o spółkach wprowadzono także wymóg, zgodnie z którym rynki finansowe muszą być w stanie egzekwować przestrzeganie przez swoich członków przepisów ustawy o spółkach, regulacji i rozporządzeń przyjętych na jej podstawie, a także ich regulaminu rynku (sekcja 792A ustawy). Obowiązkiem licencjonowanej giełdy jest również reagowanie na wszelkie potencjalne naruszenia regulaminu rynku lub przepisów ustawy o spółkach popełnione przez jej członków oraz zgłaszanie tych potencjalnych naruszeń ASIC.

(11)

Można zatem stwierdzić, że giełdy papierów wartościowych w Australii podlegają wymogowi uzyskania zezwolenia oraz skutecznemu bieżącemu nadzorowi i egzekwowaniu przepisów.

(12)

Zgodnie z drugim warunkiem w odniesieniu do systemów obrotu w państwach trzecich muszą istnieć jasne i przejrzyste zasady regulujące dopuszczanie papierów wartościowych do obrotu, tak aby obrót tymi papierami mógł przebiegać w uczciwy, uporządkowany i efektywny sposób, a papiery te były swobodnie zbywalne.

(13)

Istnieją ogólne obowiązki, które nakładają na operatorów rynków finansowych wymóg badania, czy papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku, który prowadzą, mogą być przedmiotem uczciwego, uporządkowanego i przejrzystego obrotu. W sekcji 793A ustawy o spółkach przewidziano prawnie wiążący wymóg posiadania regulaminu regulującego dopuszczanie papierów wartościowych do obrotu. W regulaminie rynków finansowych określa się warunki, które należy spełnić, aby akcje podmiotu giełdowego można było notować na danym rynku. Podmiot ten musi złożyć wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku, na którym jego papiery wartościowe będą przedmiotem obrotu, oraz wystąpić o pozwolenie na notowanie wszystkich papierów wartościowych w jego głównej kategorii papierów wartościowych w oficjalnym wykazie rynku finansowego i takie pozwolenie uzyskać. Wykaz podmiotów dopuszczonych do obrotu jest publikowany przez operatora rynku i aktualizowany po każdym dniu sesyjnym. ASIC weryfikuje, czy rynki finansowe dysponują odpowiednimi zasadami, systemami i procesami umożliwiającymi im weryfikację tego, czy produkt finansowy spełnia ustalone przez dany rynek finansowy oraz ustawowe kryteria dopuszczenia do obrotu na rynku, w tym zapewniającymi brak nadmiernych ograniczeń w obrocie papierami wartościowymi. Wszystkie papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na licencjonowanych giełdach muszą spełniać określone wymogi zawarte w zasadach notowania, które to zasady przedkładane są ASIC do weryfikacji. Papiery wartościowe muszą być swobodnie zbywalne i muszą spełniać określone kryteria dotyczące dystrybucji papierów wartościowych wśród ogółu ludności oraz informacji koniecznych do ich wyceny. Licencjonowana giełda nie może notować papierów wartościowych, jeżeli informacje na ich temat i na temat ich emitenta nie są publicznie dostępne. Wreszcie w celu zabezpieczenia uporządkowanego obrotu papierami wartościowymi na licencjonowanych giełdach ASIC i właściwy minister mogą zawiesić obrót produktem finansowym lub kategorią produktów finansowych.

(14)

Przewidziany w ustawie o spółkach prawnie wiążący obowiązek zapewnienia „uczciwego, uporządkowanego i przejrzystego” obrotu nakłada na rynki finansowe wymóg podawania do publicznej wiadomości informacji na temat transakcji oraz ofert zakupu i sprzedaży. Ponadto istnieje wymóg, zgodnie z którym uczestnikowi nie wolno zawrzeć transakcji, chyba że transakcja realizowana jest poprzez zestawienie zleceń znajdujących się w arkuszu zleceń, w przypadku których to zleceń spełniono wymóg przejrzystości przedtransakcyjnej. Istnieją wyłączenia dotyczące niektórych transakcji, takich jak transakcje blokowe lub transakcje realizowane po cenie korzystniejszej niż cena obowiązująca w momencie złożenia zlecenia. Jeżeli uczestnik rynku korzysta z jednego z tych wyłączeń, jest zobowiązany prowadzić dokumentację potwierdzającą, że dana transakcja spełniała kryteria dotyczące wyłączenia, z którego skorzystano. W przepisach dotyczących integralności rynku i konkurencji na rynku ustanowiono wymóg, zgodnie z którym rynki finansowe są zobowiązane niezwłocznie podawać do wiadomości publicznej informacje przedtransakcyjne otrzymane w czasie trwania sesji w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym, na rozsądnych warunkach komercyjnych i na niedyskryminacyjnych zasadach. Jeśli chodzi o informacje otrzymane po zakończeniu sesji, operator rynku ma obowiązek udostępnić informacje przedtransakcyjne najpóźniej w momencie rozpoczęcia kolejnej sesji. Australijskie ramy regulacyjne obejmują również wymogi udostępniania – w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym – informacji posttransakcyjnych. Rynki finansowe mają obowiązek bezpłatnie udostępniać posttransakcyjne informacje dotyczące obrotu na publicznie dostępnej stronie internetowej z opóźnieniem wynoszącym nie więcej niż 20 minut.

(15)

Można zatem stwierdzić, że w odniesieniu do giełd papierów wartościowych w Australii istnieją jasne i przejrzyste zasady regulujące dopuszczanie papierów wartościowych do obrotu, tak aby obrót tymi papierami mógł przebiegać w uczciwy, uporządkowany i efektywny sposób, a papiery te były swobodnie zbywalne.

(16)

Zgodnie z trzecim warunkiem emitenci papierów wartościowych muszą podlegać okresowym i stałym wymogom informacyjnym zapewniającym wysoki poziom ochrony inwestorów.

(17)

Australijskie ramy regulacyjne przewidują jasne, kompleksowe i szczegółowe obowiązki informacyjne mające zastosowanie do rocznych i śródrocznych sprawozdań. Emitenci, których papiery wartościowe dopuszczono do obrotu na australijskiej giełdzie papierów wartościowych, są zobowiązani do publikowania rocznych i śródrocznych (półrocznych) sprawozdań finansowych (sekcje 292 i 302). Sprawozdania te muszą być sporządzane zgodnie ze standardami rachunkowości (sekcje 296 i 304 ustawy o spółkach) i muszą przedstawiać prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej i wyników jednostki (sekcje 297 i 305 ustawy o spółkach). Ponadto roczne sprawozdania finansowe muszą podlegać badaniu, a z badania musi zostać sporządzona opinia biegłego rewidenta (sekcja 301 ustawy o spółkach). ASIC ewidencjonuje informacje na temat każdej spółki, w tym jej prospekt emisyjny i roczne sprawozdania finansowe. Ujawnianie wyczerpujących i aktualnych informacji o emitentach papierów wartościowych pozwala inwestorom oceniać wyniki działalności emitentów oraz gwarantuje inwestorom odpowiednią przejrzystość dzięki regularnemu przepływowi informacji.

(18)

Można zatem stwierdzić, że emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na giełdach posiadających licencję udzieloną przez ASIC w Australii podlegają okresowym i stałym wymogom informacyjnym zapewniającym wysoki poziom ochrony inwestorów.

(19)

Zgodnie z czwartym warunkiem ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego muszą zapewniać przejrzystość i wiarygodność rynku przez zapobieganie nadużyciom rynkowym w postaci wykorzystywania informacji wewnętrznych i manipulacji na rynku.

(20)

Obowiązujące w Australii przepisy dotyczące papierów wartościowych ustanawiają kompleksowe ramy regulacyjne i nadzorcze mające na celu zapewnienie integralności rynku, zapobieganie nieuczciwym lub oszukańczym zachowaniom na licencjonowanych giełdach i rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji na temat papierów wartościowych lub emitentów, jak również zapobieganie wykorzystywaniu informacji wewnętrznych i manipulacji na rynku. Przepisy dotyczące nadużyć na rynku ustanowiono w części 7.10 ustawy o spółkach. Niektóre zakazy przewidziano również w przepisach dotyczących integralności rynku (Market Integrity Rules, MIR) przyjętych na podstawie podsekcji 798G(1) ustawy o spółkach, które to przepisy mają zastosowanie do regulowanych rynków finansowych oraz uczestników tych rynków. Na podstawie sekcji 1041E i 1041F ustawy o spółkach zakazane jest składanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd oświadczeń na temat produktów finansowych, w tym nakłanianie innych do zawierania transakcji na produktach finansowych z wykorzystaniem nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, jak również podejmowanie nieuczciwych zachowań w odniesieniu do produktu finansowego lub w charakterze posiadacza licencji (sekcje 1041G i 1041H). W części 7.10 dział 2 ustawy o spółkach przewidziano szereg zakazów dotyczących manipulacji na rynku. Ponadto w części 7.10 dział 3 ustawy o spółkach wyraźnie zakazano wykorzystywania informacji wewnętrznych. ASIC egzekwuje te przepisy, korzystając ze swoich szerokich uprawnień do prowadzenia dochodzeń w sprawie podejrzanej działalności rynkowej, i kieruje na drogę postępowania sądowego sprawy, co do których stwierdzi, że stanowią naruszenie przepisów.

(21)

Można zatem stwierdzić, że australijskie ramy prawne i nadzorcze zapewniają przejrzystość i wiarygodność rynku przez zapobieganie nadużyciom rynkowym w postaci wykorzystywania informacji wewnętrznych i manipulacji na rynku.

(22)

W związku z tym można także stwierdzić, że ramy prawne i nadzorcze regulujące rynki finansowe prowadzone w Australii pod nadzorem ASIC spełniają cztery warunki, które spełniać powinny rozwiązania prawne i nadzorcze, a zatem należy uznać, że przewidują one funkcjonowanie systemu, który spełnia wymogi równoważne z wymogami dotyczącymi systemów obrotu określonym w dyrektywie 2014/65/UE, rozporządzeniu (UE) nr 600/2014, rozporządzeniu (UE) nr 596/2014 i dyrektywie 2004/109/WE.

(23)

Zważywszy, że znaczna liczba akcji wyemitowanych i dopuszczonych do obrotu w Australii jest również przedmiotem obrotu w systemach obrotu w UE, niniejsza decyzja jest konieczna, aby zapewnić, by wszystkie firmy inwestycyjne podlegające obowiązkowi obrotu określonemu w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 zachowały zdolność do przeprowadzania transakcji na akcjach dopuszczonych do obrotu na australijskich giełdach. Ponieważ na giełdach w Australii dostępne są znaczne zasoby alternatywnej płynności na potrzeby obrotu tymi akcjami, ramy prawne i nadzorcze Australii należy uznać za równoważne, zwłaszcza w celu umożliwienia firmom inwestycyjnym realizacji spoczywającego na nich obowiązku wykonywania zleceń na warunkach najbardziej korzystnych dla ich klientów.

(24)

Podstawę niniejszej decyzji stanowią dane wskazujące, że całkowity unijny obrót szeregiem akcji dopuszczonych do obrotu na giełdach w Australii charakteryzuje na tyle wysoka częstotliwość, że firmy podlegające wymogom MiFID nie są w stanie skorzystać z wyłączenia określonego w art. 23 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 600/2014. Oznacza to, że obowiązek obrotu określony w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 ma zastosowanie do znacznej liczby akcji dopuszczonych do obrotu w Australii.

(25)

Uzupełnienie niniejszej decyzji stanowić będą ustalenia dotyczące współpracy mające zapewnić skuteczną wymianę informacji i koordynację działań nadzorczych między właściwymi organami krajowymi a ASIC.

(26)

Podstawę niniejszej decyzji stanowią prawnie wiążące wymogi dotyczące rynków finansowych mające zastosowanie w Australii na dzień przyjęcia niniejszej decyzji. Komisja powinna w dalszym ciągu regularnie monitorować zmiany rozwiązań prawnych i nadzorczych dotyczących rynków regulowanych, skuteczność współpracy organów nadzoru przy monitorowaniu i egzekwowaniu wymogów, a także spełnianie warunków, na podstawie których podjęto niniejszą decyzję.

(27)

Komisja powinna przeprowadzać regularne przeglądy rozwiązań prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do rynków finansowych w Australii. Powinno to pozostawać bez uszczerbku dla możliwości dokonania przez Komisję szczegółowego przeglądu w dowolnym czasie, w przypadku gdy rozwój sytuacji spowoduje konieczność dokonania przez Komisję ponownej oceny równoważności stwierdzonej niniejszą decyzją. Taka ponowna ocena może prowadzić do uchylenia niniejszej decyzji.

(28)

Mając na uwadze fakt, że rozporządzenie (UE) nr 600/2014 i dyrektywę 2014/65/UE stosuje się od dnia 3 stycznia 2018 r., konieczne jest, aby niniejsza decyzja weszła w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(29)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do celów art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 uznaje się, że ramy prawne i nadzorcze w Australii mające zastosowanie do rynków finansowych, które uzyskały zezwolenie w Australii i które wymieniono w załączniku do niniejszej decyzji, są równoważne z wymogami wynikającymi z dyrektywy 2014/65/UE, rozporządzenia (UE) nr 600/2014, rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i dyrektywy 2004/109/WE oraz podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1).

(4)  Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38).


ZAŁĄCZNIK

Rynki finansowe:

a)

ASX Limited

b)

Chi-X Australia Pty Ltd


Top