EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0824

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/824 z dnia 25 maja 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do treści i formatu opisu funkcjonowania wielostronnych platform obrotu i zorganizowanych platform obrotu oraz powiadamiania Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/3019

OJ L 137, 26.5.2016, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/824/oj

26.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/824

z dnia 25 maja 2016 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do treści i formatu opisu funkcjonowania wielostronnych platform obrotu i zorganizowanych platform obrotu oraz powiadamiania Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (1), w szczególności jej art. 18 ust. 11 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy uznać konieczność otrzymywania przez właściwe organy kompletnych informacji na temat celu, struktury i organizacji wielostronnych platform obrotu (MTF) i zorganizowanych platform obrotu (OTF), nad którymi będą one zobowiązane sprawować nadzór w celu zapewnienia efektywnych i prawidłowo funkcjonujących rynków finansowych.

(2)

Informacje takie powinny opierać się na informacjach, jakie firma inwestycyjna lub operator rynku mieliby obowiązek przekazywać w ramach ogólnych wymogów dotyczących zezwolenia na mocy dyrektywy 2014/65/UE. Powinny one być ukierunkowane przede wszystkim na konkretny sposób funkcjonowania systemu transakcyjnego, tak aby umożliwić właściwym organom sprawdzenie, czy system jest zgodny z definicją MTF lub OTF, oraz przeprowadzenie oceny zgodności systemu ze szczególnymi, dotyczącymi systemów obrotu wymogami określonymi w dyrektywie 2014/65/UE i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 (2). Wymóg dotyczący szczegółowego opisu nie powinien wpływać na obowiązek firmy inwestycyjnej lub operatora rynku w zakresie przekazywania innych informacji swojemu właściwemu organowi zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie 2014/65/UE i rozporządzeniu (UE) nr 600/2014 ani na prawa właściwych organów do zwrócenia się o przekazanie innych informacji w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru nad systemami obrotu.

(3)

Informacje otrzymywane przez właściwe organy powinny zapewnić zgromadzenie szczegółowych opisów funkcjonowania MTF lub OTF na mocy dyrektywy 2014/65/UE w sposób jednolity oraz osiągnięcie efektywnego przetwarzania informacji dotyczących istniejących MTF, które już funkcjonują zgodnie z krajowym zezwoleniem, w momencie, gdy zacznie obowiązywać wymóg dotyczący przedłożenia szczegółowego opisu.

(4)

Z uwagi na fakt, że rynki rozwoju MŚP różnią się od pozostałych MTF tym, że podlegają dodatkowym przepisom zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE, konieczne jest, aby rynki rozwoju MŚP przekazywały dodatkowe informacje.

(5)

Ponieważ OTF różnią się od MTF tym, że proces obrotu może obejmować stosowanie uznaniowych zasad przez operatora OTF, oraz z uwagi na fakt, że operator OTF będzie odpowiedzialny przed użytkownikami systemu, OTF powinny przekazywać dodatkowe informacje.

(6)

Aby zapewnić skuteczne przetwarzanie, wymagane informacje należy przekazywać w formacie elektronicznym.

(7)

Aby ułatwić Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) publikację wykazu wszystkich MTF i OTF w Unii, któremu towarzyszą informacje na temat świadczonych przez nie usług oraz niepowtarzalny kod identyfikujący MTF i OTF, należy korzystać ze standardowego szablonu w odniesieniu do tych informacji.

(8)

Ze względów spójności oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych konieczne jest, aby przepisy ustanowione niniejszym rozporządzeniem oraz powiązane przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2014/65/UE były stosowane od tej samej daty.

(9)

Wszelkie dane osobowe przekazane na mocy niniejszego rozporządzenia powinny być gromadzone do określonych, jednoznacznych i legalnych celów oraz nie powinny być poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodnymi z tymi celami. Zgodnie z art. 6 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) wszelkie dane osobowe powinny być przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celu sprawowania funkcji nadzorczej, przy czym należy wskazać maksymalny okres przechowywania.

(10)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA.

(11)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„odpowiedni operator” oznacza:

a)

firmę inwestycyjną prowadzącą wielostronną platformę obrotu (MTF);

b)

firmę inwestycyjną prowadzącą zorganizowaną platformę obrotu (OTF);

c)

operatora rynku prowadzącego MTF;

d)

operatora rynku prowadzącego OTF;

2)

„klasy aktywów” oznaczają kategorie instrumentów finansowych wymienione w sekcji C załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE.

Artykuł 2

Informacje, jakie należy przekazać na temat MTF i OTF

1.   Odpowiedni operator przekazuje swojemu właściwemu organowi następujące informacje:

a)

klasy aktywów instrumentów finansowych podlegających obrotowi w ramach MTF lub OTF;

b)

zasady i procedury dotyczące udostępniania instrumentów finansowych na potrzeby obrotu wraz ze szczegółowymi informacjami na temat podmiotów publikujących wykorzystywanych do publicznego udostępniania tych informacji;

c)

zasady i procedury służące zapewnieniu obiektywnego i niedyskryminacyjnego dostępu do platform obrotu wraz ze szczegółowymi informacjami na temat podmiotów publikujących wykorzystywanych do publicznego udostępniania tych informacji;

d)

środki i procedury służące zapewnieniu użytkownikom MTF lub OTF dostępu do wystarczających publicznie dostępnych informacji umożliwiających formułowanie opinii inwestycyjnych, z uwzględnieniem zarówno charakteru użytkowników, jak i klas instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu;

e)

systemy, procedury i mechanizmy służące zagwarantowaniu spełnienia warunków ustanowionych w art. 48 i 49 dyrektywy 2014/65/UE;

f)

szczegółowy opis wszelkich mechanizmów ułatwiających zapewnianie płynności systemu, takich jak programy dotyczące realizowania funkcji animatora rynku;

g)

mechanizmy i procedury monitorowania transakcji zgodnie z wymogami określonymi w art. 31 dyrektywy 2014/65/UE;

h)

zasady i procedury dotyczące zawieszenia i wycofania instrumentów finansowych z obrotu zgodnie z wymogami określonymi w art. 32 dyrektywy 2014/65/UE;

i)

mechanizmy służące spełnieniu wymogów dotyczących przejrzystości przed- i posttransakcyjnej, które mają zastosowanie do instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu i funkcjonalności obrotu MTF lub OTF; informacjom takim towarzyszą informacje o ewentualnym zamiarze wykorzystania zwolnień zgodnie z art. 4 i 9 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 i odroczenia publikacji zgodnie z art. 7 i 11 tego rozporządzenia;

j)

mechanizmy służące do efektywnego rozrachunku transakcji zawartych w ramach tych systemów oraz zapewniające, aby użytkownicy zdawali sobie sprawę ze spoczywających na nich obowiązków w tym zakresie;

k)

wykaz członków lub uczestników MTF lub OTF, które dany operator prowadzi.

2.   Odpowiedni operator przekazuje swojemu właściwemu organowi szczegółowy opis funkcjonowania swojego systemu transakcyjnego, określając:

a)

czy system posiada funkcjonalność głosową, elektroniczną czy hybrydową;

b)

w przypadku elektronicznego lub hybrydowego systemu transakcyjnego, charakter algorytmu lub programu wykorzystywanego do określenia dopasowania i realizacji zleceń transakcji;

c)

w przypadku głosowego systemu transakcyjnego, zasady i protokoły wykorzystywane do określenia dopasowania i realizacji zleceń transakcji;

d)

opis wyjaśniający, w jaki sposób system transakcyjny spełnia każdy element definicji MTF lub OTF.

3.   Odpowiedni operator przekazuje swojemu właściwemu organowi informacje o tym, w jaki sposób i w jakich okolicznościach prowadzenie MTF lub OTF spowoduje ewentualne potencjalne konflikty między interesami MTF lub OTF, ich operatora lub właścicieli a należytym funkcjonowaniem MTF lub OTF. Odpowiedni operator określa procedury i mechanizmy spełniania wymogów określonych w art. 18 ust. 4 dyrektywy 2014/65/UE.

4.   Odpowiedni operator przekazuje swojemu właściwemu organowi następujące informacje na temat swoich mechanizmów outsourcingu, które odnoszą się do zarządzania i prowadzenia MTF lub OTF lub sprawowania nad nimi nadzoru:

a)

środki organizacyjne służące określaniu ryzyka związanego z tymi działaniami realizowanymi w ramach outsourcingu i monitorowaniu takich działań;

b)

uzgodnienie umowne pomiędzy odpowiednim operatorem a podmiotem świadczącym usługę w ramach outsourcingu, w którym określono charakter, zakres, cele i umowy o gwarantowanym poziomie usług.

5.   Odpowiedni operator przekazuje swojemu właściwemu organowi informacje na temat wszelkich powiązań z rynkiem regulowanym, MTF, OTF lub podmiotem systematycznie internalizującym transakcje posiadanym przez tego samego odpowiedniego operatora, lub informacje na temat wszelkiego udziału w tych podmiotach.

Artykuł 3

Dodatkowe informacje, jakie należy przekazać na temat MTF

Oprócz informacji określonych w art. 2 odpowiedni operator przekazuje swojemu właściwemu organowi następujące informacje odnoszące się do wymogów określonych w art. 19 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE:

a)

opis mechanizmów i systemów wdrażanych w celu zarządzania ryzykiem, na które narażony jest operator, ustalenia każdego rodzaju istotnego ryzyka dla jego działalności i wprowadzenia skutecznych środków ograniczania tego ryzyka;

b)

opis wprowadzonych rozwiązań ułatwiających wydajne i terminowe finalizowanie transakcji zawieranych w ramach systemów operatora;

c)

opis wystarczających środków finansowych umożliwiających jego prawidłowe funkcjonowanie, z uwzględnieniem charakteru i zakresu transakcji zawieranych na rynku oraz zakresu i poziomu ryzyka, na które narażony jest operator.

Artykuł 4

Informacje, jakie należy przekazać na temat już funkcjonujących MTF

W przypadku firmy inwestycyjnej lub operatora rynku uprawnionych do prowadzenia MTF zgodnie z art. 5 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5), które prowadzą MTF w dniu rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, tego rodzaju firma lub operator przekazują informacje, o których mowa w art. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia, jeżeli jest to wymagane:

a)

do skorygowania, zaktualizowania lub objaśnienia informacji wcześniej przedłożonych przez odpowiedniego operatora jego właściwemu organowi;

b)

do wykazania zgodności z obowiązkami wynikającymi z dyrektywy 2014/65/UE i rozporządzenia (UE) nr 600/2014, które nie miały zastosowania do MTF przed rozpoczęciem stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Dodatkowe informacje, jakie należy przekazać na temat MTF na potrzeby rejestracji jako rynku rozwoju MŚP

Odpowiedni operator, który ubiega się o rejestrację MTF jako rynku rozwoju MŚP, zapewnia, aby informacje przekazane zgodnie z art. 2 i 3 jasno określały, które funkcje lub mechanizmy mają zastosowanie do rynku rozwoju MŚP.

Artykuł 6

Dodatkowe informacje, jakie należy przekazać na temat OTF

Oprócz informacji, o których mowa w art. 2, odpowiedni operator prowadzący OTF przekazuje swojemu właściwemu organowi następujące informacje:

a)

informacje o tym, czy inna firma inwestycyjna realizuje funkcję animatora rynku na jego OTF w sposób niezależny zgodnie z art. 20 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE;

b)

szczegółowy opis tego, w jaki sposób i w jakich okolicznościach firma inwestycyjna wykonuje zlecenia na OTF w sposób uznaniowy zgodnie z art. 20 ust. 6 dyrektywy 2014/65/UE;

c)

zasady, procedury i protokoły umożliwiające operatorowi skierowanie zleceń transakcji członka lub uczestnika poza OTF;

d)

opis korzystania z obrotu polegającego na zestawianiu zleceń, który jest zgodny z art. 20 ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE;

e)

zasady i procedury służące zapewnieniu zgodności z przepisami art. 24, 25, 27 i 28 dyrektywy 2014/65/UE w przypadku transakcji zawieranych na OTF, jeżeli zasady te mają zastosowanie do odpowiedniego operatora w odniesieniu do użytkownika OTF.

Artykuł 7

Informacje na temat poszczególnych klas aktywów

Jeżeli odpowiedni operator MTF lub OTF stosuje różne zasady do poszczególnych klas aktywów, przekazuje informacje wymagane niniejszym rozporządzeniem osobno dla każdej z tych klas aktywów.

Artykuł 8

Istotne zmiany

1.   Odpowiedni operator przekazuje swojemu właściwemu organowi opis wszelkich istotnych zmian informacji przedłożonych wcześniej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, które byłyby istotne dla oceny przestrzegania przez tego operatora przepisów dyrektywy 2014/65/UE i rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

2.   Jeżeli odpowiedni operator przesyła nowe informacje swojemu właściwemu organowi w celu skorygowania, zaktualizowania lub objaśnienia informacji przedłożonych wcześniej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, nie musi uwzględniać informacji o mniejszym znaczeniu lub o charakterze czysto technicznym, które nie byłyby istotne dla oceny przestrzegania przez niego przepisów dyrektywy 2014/65/UE lub rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

3.   Firma inwestycyjna lub operator rynku uprawniona(-y) do prowadzenia MTF zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE, która(-y) prowadzi MTF w dniu rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, przekazuje swojemu właściwemu organowi oprócz opisu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, opis wszelkich istotnych zmian informacji przedłożonych wcześniej właściwemu organowi w odniesieniu do tej MTF na mocy wspomnianej dyrektywy.

Artykuł 9

Format przekazania opisu

1.   Jeżeli odpowiedni operator przekazuje właściwemu organowi opis funkcjonowania MTF lub OTF, które prowadzi, w sposób określony w niniejszym rozporządzeniu, odpowiedni operator umieszcza wyraźne odniesienia w przekazywanych informacjach, które są zgodne z wymogami dotyczącymi szablonu określonego w tabeli 1 załącznika.

2.   Przekazując informacje wymagane niniejszym rozporządzeniem, odpowiedni operator umieszcza odniesienia do odpowiednich postanowień regulaminu swojej MTF lub OTF, porozumień lub umów zawartych z uczestnikami lub odpowiednimi osobami trzecimi oraz do wewnętrznych procedur i zasad.

3.   Odpowiedni operator przekazuje swojemu właściwemu organowi informacje wymagane niniejszym rozporządzeniem w formacie elektronicznym.

4.   Przekazując informacje wymagane niniejszym rozporządzeniem, odpowiedni operator:

a)

nadaje niepowtarzalny numer referencyjny każdemu dokumentowi, który przedkłada;

b)

zapewnia, aby przekazywane informacje jednoznacznie określały, do którego konkretnego wymogu określonego w niniejszym rozporządzeniu się odnoszą oraz w którym dokumencie zawarto te informacje, stosując niepowtarzalny numer referencyjny w celu zidentyfikowania dokumentu;

c)

zapewnia, aby w przypadku gdy wymóg określony w niniejszym rozporządzeniu nie ma do niego zastosowania, fakt ten został odnotowany wraz ze stosownym wyjaśnieniem;

d)

przekazuje informacje w formacie określonym w tabeli 1 załącznika.

5.   Jeżeli opis jest przekazywany w kontekście wniosku o udzielenie zezwolenia, podmiot, który występuje z takim wnioskiem w celu świadczenia więcej niż jednej usługi w tym samym czasie, składa jeden wniosek, w którym wyraźnie określa usługi, do których mają zastosowanie przedstawione informacje. W przypadku gdy ten sam dokument ma być uznawany za część kilku wniosków o udzielenie zezwolenia, do celów przekazania informacji w formacie określonym w tabeli 1 załącznika przy przedkładaniu tego samego dokumentu na potrzeby kilku wniosków stosuje się ten sam numer referencyjny.

Artykuł 10

Powiadomienie ESMA

Właściwy organ powiadamia ESMA o zezwoleniu udzielonym odpowiedniemu operatorowi na prowadzenie MTF lub OTF w formacie elektronicznym i w formacie określonym w tabeli 2 załącznika.

Artykuł 11

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia, który jest wymieniony w art. 93 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/65/UE.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 maja 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).

(3)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(5)  Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Formaty

Tabela 1

Informacje operatorów MTF i OTF

Odpowiedni operator, którego dotyczy składany wniosek

Odpowiedni artykuł rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/824

Numer referencyjny dokumentu

Tytuł dokumentu

Rozdział lub sekcja, lub strona dokumentu, w którym (lub w której lub na której) udostępniane są informacje, lub przyczyny nieudostępnienia informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 2

Informacje, które należy przesłać ESMA

Właściwy organ dokonujący powiadomienia

Nazwa odpowiedniego operatora

Nazwa prowadzonej MTF lub OTF

Kod MIC

Usługi świadczone przez MTF lub OTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top