EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0799

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/1597

OJ L 139, 26.5.2016, p. 1–506 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/799/oj

26.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/799

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym (1), w szczególności jego art. 11 i art. 12 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) nr 165/2014 wprowadzono tzw. drugą generację tachografów cyfrowych (tzw. tachografów inteligentnych), które obejmują połączenie z urządzeniem GNSS (globalny system nawigacji satelitarnej), urządzenie wczesnego wykrywania na odległość oraz interfejs do inteligentnych systemów transportowych. Należy ustanowić specyfikacje dotyczące wymogów technicznych w zakresie budowy tachografów inteligentnych.

(2)

Urządzenie wczesnego wykrywania na odległość, przewidziane na mocy art. 9 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, powinno przekazywać funkcjonariuszowi kontroli drogowej dane z tachografu cyfrowego oraz informacje dotyczące mas oraz masy przypadającej na osie całego zespołu pojazdów (ciągnika i przyczep lub naczep), zgodnie z dyrektywą 96/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2). Powinno to umożliwić skuteczną i szybką kontrolę pojazdów przez organy kontrolne, przy zmniejszeniu liczby urządzeń elektronicznych w kabinie pojazdu.

(3)

Zgodnie z dyrektywą 96/53/WE, w przypadku urządzenia wczesnego wykrywania na odległość należy stosować normy CEN DSRC (3), o których mowa we wspomnianej dyrektywie, w zakresie częstotliwości 5795–5805 MHz. Ponieważ ten zakres częstotliwości jest wykorzystywany również na potrzeby elektronicznych systemów pobierania opłat, a także w celu uniknięcia zakłóceń między aplikacjami służącymi do pobierania i kontroli opłat drogowych, funkcjonariusze służb kontrolnych nie powinni używać urządzenia wczesnego wykrywania na odległość na placu poboru opłat.

(4)

Należy wprowadzić w tachografie inteligentnym nowe mechanizmy zabezpieczeń na potrzeby utrzymania poziomu bezpieczeństwa tachografu cyfrowego, aby wyeliminować obecne luki w zakresie bezpieczeństwa. Jednym z takich zagrożeń jest brak daty ważności certyfikatów cyfrowych. W celu uwzględnienia najlepszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa zaleca się unikanie stosowania certyfikatów cyfrowych bez dat ważności. Okres ważności normalnie użytkowanych przyrządów rejestrujących powinien wynosić 15 lat, licząc od dnia wystawienia certyfikatu cyfrowego przyrządu rejestrującego. Przyrządy rejestrujące powinny być wymieniane po upływie tego okresu ważności.

(5)

Zapewnienie bezpiecznych i wiarygodnych informacji o położeniu jest niezbędnym elementem skutecznego działania tachografów inteligentnych. Dlatego też należy zapewnić ich kompatybilność z usługami dodanymi oferowanymi przez program Galileo, określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1285/2013 (4), aby poprawić bezpieczeństwo tachografów inteligentnych.

(6)

Zgodnie z art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, stosowanie mechanizmów zabezpieczających wprowadzonych przez to rozporządzenie powinno rozpocząć się po 36 miesiącach od wejścia w życie niezbędnych aktów wykonawczych, aby umożliwić producentom opracowanie nowej generacji tachografów inteligentnych oraz uzyskanie świadectw homologacji typu od właściwych organów.

(7)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 165/2014, pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy w państwie członkowskim po upływie 36 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisji, powinny być wyposażone w tachograf inteligentny spełniający jego wymogi. W każdym przypadku wszystkie pojazdy użytkowane w państwie członkowskim innym niż ich państwo członkowskie rejestracji powinny zostać wyposażone w tachograf inteligentny spełniający wymogi w ciągu 15 lat od daty rozpoczęcia stosowania tych wymogów.

(8)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 68/2009 (5) zezwolono na stosowanie – w okresie przejściowym upływającym dnia 31 grudnia 2013 r. – adaptera, aby umożliwić instalowanie tachografów w pojazdach kategorii M1 i N1. Biorąc pod uwagę trudności techniczne związane z poszukiwaniem rozwiązania alternatywnego dla stosowania adaptera, eksperci z sektora motoryzacji i tachografów wraz z Komisją stwierdzili, że żadne alternatywne rozwiązanie dla adaptera nie jest wykonalne bez poniesienia przez branżę wysokich kosztów, które byłyby nieproporcjonalne do rozmiaru rynku. W związku z tym należy bezterminowo dopuścić stosowanie adapterów w pojazdach kategorii M1 i N1.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 165/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy niezbędne do jednolitego stosowania następujących aspektów dotyczących tachografów:

a)

zapisywanie położenia pojazdu w pewnych punktach podczas dziennego okresu pracy kierowcy;

b)

wczesne wykrywanie na odległość możliwych przypadków manipulowania tachografami inteligentnymi lub ich niewłaściwego użytkowania;

c)

interfejs do inteligentnych systemów transportowych;

d)

wymogi administracyjne i techniczne dotyczące procedur homologacji typu dla tachografów, w tym mechanizmy zabezpieczające.

2.   Budowa, sprawdzanie, instalacja, kontrola, użytkowanie i naprawa tachografów inteligentnych i ich elementów składowych muszą być zgodne z wymogami technicznymi określonymi w załączniku 1C do niniejszego rozporządzenia.

3.   Tachografy inne niż tachografy inteligentne muszą nadal spełniać, jeśli chodzi o ich budowę, sprawdzanie, instalację, kontrolę, użytkowanie i naprawę, wymogi zawarte w załączniku 1 albo w załączniku 1B do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 (6), stosownie do przypadku.

4.   Zgodnie z art. 10d dyrektywy 96/53/WE, urządzenie wczesnego wykrywania na odległość musi również przekazywać dane dotyczące mas dostarczone przez wewnętrzny pokładowy system ważenia na potrzeby wczesnego wykrywania nadużyć.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają definicje zawarte w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 165/2014.

Zastosowanie mają ponadto następujące definicje:

1)

„tachograf cyfrowy” lub „tachograf pierwszej generacji” oznacza tachograf cyfrowy inny niż tachograf inteligentny;

2)

„urządzenie zewnętrzne GNSS” oznacza urządzenie, które zawiera odbiornik GNSS, jeżeli przyrząd rejestrujący nie jest pojedynczym urządzeniem, a także inne elementy składowe niezbędne do ochrony przekazywania danych o położeniu reszcie przyrządu rejestrującego;

3)

„folder informacyjny” oznacza pełny folder, w formie elektronicznej lub papierowej, zawierający wszystkie informacje dostarczone przez producenta lub jego przedstawiciela organowi udzielającemu homologacji typu na potrzeby homologacji typu tachografu lub jego elementu składowego, w tym certyfikaty, o których mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, wyniki testów przewidzianych w załączniku 1C do niniejszego rozporządzenia, a także rysunki, fotografie i inne istotne dokumenty;

4)

„pakiet informacyjny” oznacza folder informacyjny, w formie elektronicznej lub papierowej, któremu towarzyszą wszelkie inne dokumenty dodane przez organ udzielający homologacji typu do folderu informacyjnego w ramach wykonywania jego funkcji, w tym – na zakończenie procesu homologacji typu – świadectwo homologacji typu WE tachografu lub jego elementu składowego;

5)

„indeks do pakietu informacyjnego” oznacza dokument zawierający numerowany spis treści pakietu informacyjnego, wskazujący wszystkie istotne części tego pakietu. Format tego dokumentu umożliwia rozróżnienie kolejnych etapów w procesie homologacji typu WE, w tym dat wszelkich rewizji i aktualizacji tego pakietu;

6)

„urządzenie wczesnego wykrywania na odległość” oznacza urządzenie przyrządu rejestrującego, które jest używane do przeprowadzania ukierunkowanych kontroli drogowych;

7)

„tachograf inteligentny” lub „tachograf drugiej generacji” oznacza tachograf cyfrowy spełniający wymogi art. 8, 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 oraz załącznika 1C do niniejszego rozporządzenia;

8)

„element składowy tachografu” lub „element składowy” oznacza dowolny z następujących elementów: przyrząd rejestrujący, czujnik ruchu, karta do tachografu, wykresówka, urządzenie zewnętrzne GNSS oraz urządzenie wczesnego wykrywania na odległość;

9)

„organ udzielający homologacji typu” oznacza organ państwa członkowskiego właściwy w sprawach przeprowadzania homologacji typu tachografu lub jego elementów składowych, procesu zatwierdzania, wydawania oraz – w stosownych przypadkach – cofania świadectw homologacji typu, który działa jako punkt kontaktowy dla organów udzielających homologacji typu innych państw członkowskich oraz dopilnowuje, aby producenci wypełniali swoje obowiązki dotyczące zapewnienia zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Usługi w zakresie lokalizacji

1.   Producenci muszą zapewnić kompatybilność tachografów inteligentnych z usługami określania pozycji świadczonymi przez system Galileo i europejski system wspomagania satelitarnego („EGNOS”).

2.   Oprócz systemów, o których mowa w ust. 1, producenci mogą również postanowić o zapewnieniu kompatybilności z innymi systemami nawigacji satelitarnej.

Artykuł 4

Procedura homologacji typu tachografu i elementów składowych tachografu

1.   Producent lub jego przedstawiciel składa wniosek o udzielenie homologacji typu dla tachografu lub jego dowolnego elementu składowego, bądź grupy elementów składowych, do organu udzielającego homologacji typu wyznaczonego przez dane państwo członkowskie. Obejmuje on folder informacyjny zawierający informacje na temat każdego z odpowiednich elementów składowych, w tym – w stosownych przypadkach – świadectwa homologacji typu innych elementów składowych niezbędnych dla kompletności tachografu, jak również wszelkie inne istotne dokumenty.

2.   Państwo członkowskie udziela homologacji typu dla każdego tachografu, elementu składowego lub grupy elementów składowych, który(-a) spełnia wymogi administracyjne i techniczne określone w art. 1 ust. 2 lub 3, stosownie do przypadku. W takim przypadku organ udzielający homologacji typu wydaje wnioskodawcy świadectwo homologacji typu zgodne ze wzorem określonym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

3.   Organ udzielający homologacji typu może zażądać od producenta lub jego przedstawiciela dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji.

4.   Producent lub jego przedstawiciel udostępnia organom udzielającym homologacji typu, jak również podmiotom odpowiedzialnym za wydawanie certyfikatów, o których mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, taką liczbę tachografów lub elementów składowych tachografu, jaka jest niezbędna, aby umożliwić przeprowadzenie procedury homologacji typu w satysfakcjonujący sposób.

5.   Jeżeli producent lub jego przedstawiciel ubiega się o homologację typu niektórych elementów składowych lub grup elementów składowych tachografu, musi dostarczyć organom udzielającym homologacji typu inne elementy składowe, które uzyskały już homologację typu, a także inne części niezbędne do zbudowania kompletnego tachografu, aby umożliwić tym organom przeprowadzenie niezbędnych badań.

Artykuł 5

Modyfikacje homologacji typu

1.   Producent lub jego przedstawiciel informuje niezwłocznie organy udzielające homologacji typu, które udzieliły pierwotnej homologacji typu, o wszelkich modyfikacjach oprogramowania lub sprzętu tachografu bądź charakteru materiałów użytych do jego produkcji, które zostały odnotowane w pakiecie informacyjnym, i składa wniosek o modyfikację homologacji typu.

2.   Organy udzielające homologacji typu mogą dokonać rewizji lub rozszerzenia dotychczasowej homologacji typu albo wydać nową homologację typu w zależności od rodzaju i właściwości tych modyfikacji.

„Rewizja” ma miejsce, jeżeli organ udzielający homologacji typu uzna, że modyfikacje oprogramowania lub sprzętu tachografu, bądź rodzaju materiałów użytych do jego produkcji, są niewielkie. W takich przypadkach organ udzielający homologacji typu wydaje zrewidowane dokumenty pakietu informacyjnego, wskazując rodzaj dokonanych modyfikacji i datę ich zatwierdzenia. Zaktualizowana wersja pakietu informacyjnego w formie skonsolidowanej, której towarzyszy szczegółowy opis dokonanych modyfikacji, jest wystarczająca do spełnienia tego wymogu.

„Rozszerzenie” ma miejsce, jeżeli organ udzielający homologacji typu uzna, że modyfikacje oprogramowania lub sprzętu tachografu, bądź rodzaju materiałów użytych do jego produkcji, są istotne. W takich przypadkach Komisja może zwrócić się o przeprowadzenie nowych badań i poinformować o tym odpowiednio producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Jeśli wyniki tych badań okażą się zadowalające, organ udzielający homologacji typu wydaje zrewidowane świadectwo homologacji typu, które zawiera numer odnoszący się do udzielonego rozszerzenia. Świadectwo homologacji typu wskazuje powód rozszerzenia oraz datę jego wydania.

3.   Indeks do pakietu informacyjnego wskazuje datę ostatniego rozszerzenia lub rewizji homologacji typu, bądź datę ostatniej konsolidacji zaktualizowanej wersji homologacji typu.

4.   Nowa homologacja typu jest konieczna, jeżeli wnioskowane modyfikacje tachografu lub jego elementów składowych posiadających homologację typu prowadziłyby do wydania nowego świadectwa bezpieczeństwa lub interoperacyjności.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 2 marca 2016 r.

Załączniki stosuje się jednak od dnia 2 marca 2019 r., z wyjątkiem dodatku 16, który stosuje się od dnia 2 marca 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 1.

(2)  Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz.U. L 235 z 17.9.1996, s. 59).

(3)  Normy Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) EN 12253, EN 12795, EN 12834 i EN 13372 oraz norma ISO 14906 w zakresie wydzielonej łączności krótkiego zasięgu.

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1285/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów nawigacji satelitarnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 876/2002 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. dostosowujące do postępu technicznego po raz dziewiąty rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 3).

(6)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8).


ZAŁĄCZNIK I C

Wymagania w zakresie budowy, badań, instalacji i kontroli

WPROWADZENIE 12

1

DEFINICJE 13

2

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I FUNKCJE URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH 19

2.1

Charakterystyka ogólna 19

2.2

Funkcje 20

2.3

Tryby pracy 21

2.4

Zabezpieczenia 22

3

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE I FUNKCJONALNE URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH 22

3.1

Monitorowanie wkładania i wyjmowania kart 22

3.2

Pomiar prędkości, pozycji i odległości 23

3.2.1

Pomiar przebytej drogi 23

3.2.2

Pomiar prędkości 23

3.2.3

Pomiar pozycji 24

3.3

Pomiar czasu 24

3.4

Monitorowanie czynności kierowcy 24

3.5

Monitorowanie stanu prowadzenia pojazdu 25

3.6

Dane wprowadzane przez kierowców 25

3.6.1

Wprowadzanie miejsca rozpoczęcia lub zakończenia okresu pracy 25

3.6.2

Ręczne wprowadzanie czynności kierowcy i zgoda kierowcy na interfejs ITS 25

3.6.3

Wprowadzanie warunków szczególnych 27

3.7

Zarządzanie blokadami firmowymi 27

3.8

Monitorowanie czynności kontrolnych 28

3.9

Wykrywanie zdarzeń lub usterek 28

3.9.1

Zdarzenie „włożenie nieważnej karty” 28

3.9.2

Zdarzenie „konflikt kart” 28

3.9.3

Zdarzenie „nakładające się czasy” 28

3.9.4

Zdarzenie „prowadzenie pojazdu bez prawidłowej karty” 29

3.9.5

Zdarzenie „włożenie karty podczas prowadzenia pojazdu” 29

3.9.6

Zdarzenie „Sesja ostatniej karty niezamknięta prawidłowo” 29

3.9.7

Zdarzenie „przekroczenie prędkości” 29

3.9.8

Zdarzenie „przerwa w zasilaniu” 29

3.9.9

Zdarzenie „błąd połączenia z urządzeniem do łączności na odległość” 29

3.9.10

Zdarzenie „brak informacji o pozycji z odbiornika GNSS” 29

3.9.11

Zdarzenie „błąd połączenia z urządzeniem zewnętrznym GNSS” 30

3.9.12

Zdarzenie „błąd danych dotyczących ruchu” 30

3.9.13

Zdarzenie „konflikt ruchu pojazdu” 30

3.9.14

Zdarzenie „próba naruszenia zabezpieczenia” 30

3.9.15

Zdarzenie „konflikt czasu” 30

3.9.16

Usterka „karta” 30

3.9.17

Usterka „urządzenie rejestrujące” 30

3.10

Testy wbudowane i autotesty 31

3.11

Odczyt z pamięci danych 31

3.12

Rejestracja i przechowywanie w pamięci danych 31

3.12.1

Dane identyfikujące sprzęt 32

3.12.1.1

Dane identyfikujące przyrząd rejestrujący 32

3.12.1.2

Dane identyfikujące czujnik ruchu 32

3.12.1.3

Dane identyfikujące globalnego systemu nawigacji satelitarnej 33

3.12.2

Klucze i certyfikaty 33

3.12.3

Dane rejestrowane przy wkładaniu i wyjmowaniu karty kierowcy lub warsztatowej 33

3.12.4

Dane dotyczące czynności kierowcy 34

3.12.5

Miejsca i pozycje, w których zaczynają się i kończą dzienne okresy pracy lub w których osiągnięto 3 godziny nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu 34

3.12.6

Dane dotyczące licznika kilometrów 35

3.12.7

Dane szczegółowe dotyczące prędkości 35

3.12.8

Dane dotyczące zdarzeń 35

3.12.9

Dane dotyczące usterek 37

3.12.10

Dane kalibracyjne 38

3.12.11

Dane dotyczące korekty czasu 39

3.12.12

Dane dotyczące czynności kontrolnych 39

3.12.13

Dane dotyczące blokad firmowych 39

3.12.14

Dane dotyczące pobierania danych 39

3.12.15

Dane dotyczące warunków szczególnych 40

3.12.16

Dane karty do tachografu 40

3.13

Odczyt kart do tachografów 40

3.14

Rejestrowanie i przechowywanie danych na kartach do tachografów 40

3.14.1

Rejestrowanie i przechowywanie danych na kartach do tachografów pierwszej generacji 40

3.14.2

Rejestrowanie i przechowywanie danych na kartach do tachografów drugiej generacji 41

3.15

Wyświetlanie 41

3.15.1

Domyślne informacje na wyświetlaczu 42

3.15.2

Wyświetlanie ostrzeżeń 43

3.15.3

Dostęp do menu 43

3.15.4

Inne wyświetlane informacje 43

3.16

Drukowanie 43

3.17

Ostrzeżenia 44

3.18

Pobieranie danych na nośnik zewnętrzny 45

3.19

Łączność na odległość na potrzeby ukierunkowanych kontroli drogowych 45

3.20

Wyprowadzanie danych do dodatkowych urządzeń zewnętrznych 46

3.21

Kalibracja 47

3.22

Kontrola drogowa kalibracji 47

3.23

Korekta czasu 48

3.24

Parametry pracy 48

3.25

Materiały 48

3.26

Oznakowania 49

4

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE I FUNKCJONALNE KART DO TACHOGRAFÓW 49

4.1

Dane widzialne 49

4.2

Zabezpieczenia 52

4.3

Normy 53

4.4

Wymagania środowiskowe i elektryczne 53

4.5

Przechowywanie danych 53

4.5.1

Pliki elementarne do identyfikacji i zarządzania kartą 54

4.5.2

Identyfikacja kart mikroprocesorowych 54

4.5.2.1

Identyfikacja mikroprocesora 54

4.5.2.2

DIR (tylko w kartach do tachografów drugiej generacji) 54

4.5.2.3

Informacje ATR (warunkowe, dostępne tylko w kartach do tachografów drugiej generacji) 54

4.5.2.4

Informacje o rozszerzonej długości (warunkowe, dostępne tylko w kartach do tachografów drugiej generacji) 55

4.5.3

Karta kierowcy 55

4.5.3.1

Aplikacja tachograficzna (dostępna dla przyrządów rejestrujących pierwszej i drugiej generacji) 55

4.5.3.1.1

Identyfikacja aplikacji 55

4.5.3.1.2

Klucz i certyfikaty 55

4.5.3.1.3

Identyfikacja karty 55

4.5.3.1.4

Identyfikacja posiadacza karty 55

4.5.3.1.5

Pobieranie danych z karty 55

4.5.3.1.6

Dane dotyczące prawa jazdy 55

4.5.3.1.7

Dane dotyczące zdarzeń 56

4.5.3.1.8

Dane dotyczące usterek 56

4.5.3.1.9

Dane dotyczące czynności kierowcy 57

4.5.3.1.10

Dane dotyczące używanych pojazdów 57

4.5.3.1.11

Miejsca rozpoczęcia lub zakończenia dziennych okresów pracy 58

4.5.3.1.12

Dane sesji karty 58

4.5.3.1.13

Dane dotyczące czynności kontrolnych 58

4.5.3.1.14

Dane dotyczące warunków szczególnych 58

4.5.3.2

Aplikacja tachograficzna 2. generacji (niedostępna dla przyrządów rejestrujących pierwszej generacji) 59

4.5.3.2.1

Identyfikacja aplikacji 59

4.5.3.2.2

Klucze i certyfikaty 59

4.5.3.2.3

Identyfikacja karty 59

4.5.3.2.4

Identyfikacja posiadacza karty 59

4.5.3.2.5

Pobieranie danych z karty 59

4.5.3.2.6

Dane dotyczące prawa jazdy 59

4.5.3.2.7

Dane dotyczące zdarzeń 59

4.5.3.2.8

Dane dotyczące usterek 60

4.5.3.2.9

Dane dotyczące czynności kierowcy 61

4.5.3.2.10

Dane dotyczące używanych pojazdów 61

4.5.3.2.11

Miejsca i pozycje rozpoczęcia lub zakończenia dziennych okresów pracy 62

4.5.3.2.12

Dane sesji karty 62

4.5.3.2.13

Dane dotyczące czynności kontrolnych 62

4.5.3.2.14

Dane dotyczące warunków szczególnych 63

4.5.3.2.15

Dane dotyczące używanych przyrządów rejestrujących 63

4.5.3.2.16

Dane miejsc, w których minęły trzy godziny nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu 63

4.5.4

Karta warsztatowa 63

4.5.4.1

Aplikacja tachograficzna (dostępna dla przyrządów rejestrujących pierwszej i drugiej generacji) 63

4.5.4.1.1

Identyfikacja aplikacji 63

4.5.4.1.2

Klucze i certyfikaty 63

4.5.4.1.3

Identyfikacja karty 64

4.5.4.1.4

Identyfikacja posiadacza karty 64

4.5.4.1.5

Pobieranie danych z karty 64

4.5.4.1.6

Dane dotyczące kalibracji i korekty czasu 64

4.5.4.1.7

Dane dotyczące zdarzeń i usterek 65

4.5.4.1.8

Dane dotyczące czynności kierowcy 65

4.5.4.1.9

Dane dotyczące używanych pojazdów 65

4.5.4.1.10

Dane dotyczące rozpoczęcia lub zakończenia dziennych okresów pracy 65

4.5.4.1.11

Dane sesji karty 65

4.5.4.1.12

Dane dotyczące czynności kontrolnych 65

4.5.4.1.13

Dane dotyczące warunków szczególnych 65

4.5.4.2

Aplikacja tachograficzna 2. generacji (niedostępna dla przyrządów rejestrujących pierwszej generacji) 65

4.5.4.2.1

Identyfikacja aplikacji 65

4.5.4.2.2

Klucze i certyfikaty 66

4.5.4.2.3

Identyfikacja karty 66

4.5.4.2.4

Identyfikacja posiadacza karty 66

4.5.4.2.5

Pobieranie danych z karty 66

4.5.4.2.6

Dane dotyczące kalibracji i korekty czasu 66

4.5.4.2.7

Dane dotyczące zdarzeń i usterek 67

4.5.4.2.8

Dane dotyczące czynności kierowcy 67

4.5.4.2.9

Dane dotyczące używanych pojazdów 67

4.5.4.2.10

Dane dotyczące rozpoczęcia lub zakończenia dziennych okresów pracy 67

4.5.4.2.11

Dane sesji karty 67

4.5.4.2.12

Dane dotyczące czynności kontrolnych 67

4.5.4.2.13

Dane dotyczące używanych przyrządów rejestrujących 67

4.5.4.2.14

Dane miejsc, w których minęły trzy godziny nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu 68

4.5.4.2.15

Dane dotyczące warunków szczególnych 68

4.5.5

Karta kontrolna 68

4.5.5.1

Aplikacja tachograficzna (dostępna dla przyrządów rejestrujących pierwszej i drugiej generacji) 68

4.5.5.1.1

Identyfikacja aplikacji 68

4.5.5.1.2

Klucze i certyfikaty 68

4.5.5.1.3

Identyfikacja karty 68

4.5.5.1.4

Identyfikacja posiadacza karty 68

4.5.5.1.5

Dane dotyczące czynności kontrolnych 69

4.5.5.2

Aplikacja tachograficzna 2. generacji (niedostępna dla przyrządów rejestrujących pierwszej generacji). 69

4.5.5.2.1

Identyfikacja aplikacji 69

4.5.5.2.2

Klucze i certyfikaty 69

4.5.5.2.3

Identyfikacja karty 69

4.5.5.2.4

Identyfikacja posiadacza karty 69

4.5.5.2.5

Dane dotyczące czynności kontrolnych 70

4.5.6

Karta firmowa 70

4.5.6.1

Aplikacja tachograficzna (dostępna dla przyrządów rejestrujących pierwszej i drugiej generacji) 70

4.5.6.1.1

Identyfikacja aplikacji 70

4.5.6.1.2

Klucze i certyfikaty 70

4.5.6.1.3

Identyfikacja karty 70

4.5.6.1.4

Identyfikacja posiadacza karty 70

4.5.6.1.5

Dane dotyczące czynności wykonywanych przez firmę 70

4.5.6.2

Aplikacja tachograficzna 2. generacji (niedostępna dla przyrządów rejestrujących pierwszej generacji) 71

4.5.6.2.1

Identyfikacja aplikacji 71

4.5.6.2.2

Klucze i certyfikaty 71

4.5.6.2.3

Identyfikacja karty 71

4.5.6.2.4

Identyfikacja posiadacza karty 71

4.5.6.2.5

Dane dotyczące czynności wykonywanych przez firmę 71

5

INSTALACJA URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO 72

5.1

Instalacja 72

5.2

Tabliczka instalacyjna 73

5.3

Plombowanie 74

6

KONTROLE, PRZEGLĄDY I NAPRAWY 74

6.1

Zatwierdzanie instalatorów, warsztatów i producentów pojazdów 74

6.2

Kontrola techniczna przyrządów nowych i po naprawie 75

6.3

Przegląd instalacyjny 75

6.4

Przeglądy okresowe 75

6.5

Wyznaczanie błędów 76

6.6

Naprawy 76

7

WYDAWANIE KART 76

8

HOMOLOGACJA TYPU URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH I KART DO TACHOGRAFÓW 77

8.1

Uwagi ogólne 77

8.2

Świadectwo bezpieczeństwa 78

8.3

Świadectwo funkcjonalności 78

8.4

Świadectwo interoperacyjności 78

8.5

Świadectwo homologacji typu 79

8.6

Procedura szczególna: pierwsze świadectwa interoperacyjności dla urządzeń rejestrujących i kart do tachografów 2. generacji 80

WPROWADZENIE

Pierwsza generacja tachografów cyfrowych jest w użyciu od 1 maja 2006 r. Można z nich korzystać do czasu wycofania z eksploatacji w transporcie krajowym. 15 lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisji wszystkie pojazdy w transporcie międzynarodowym muszą być wyposażone w zgodne z przepisami tachografy inteligentne drugiej generacji, wprowadzone niniejszym rozporządzeniem.

Niniejszy załącznik zawiera wymagania dotyczące drugiej generacji urządzeń rejestrujących i kart do tachografów. Począwszy od daty wprowadzenia, w pojazdach rejestrowanych po raz pierwszy instaluje się urządzenia rejestrujące drugiej generacji i wydaje się karty do tachografów drugiej generacji.

Aby wprowadzenie systemu tachografów drugiej generacji przebiegło płynnie:

karty do tachografów drugiej generacji zaprojektowane są w taki sposób, aby możliwe było ich używanie również w przyrządach rejestrujących pierwszej generacji,

wraz z datą wprowadzenia nie wymaga się wymiany ważnych kart do tachografów pierwszej generacji.

Pozwoli to kierowcom na zachowanie jednej karty kierowcy, z której będą mogli korzystać w obu systemach.

Urządzenia rejestrujące drugiej generacji są natomiast kalibrowane tylko z użyciem kart warsztatowych drugiej generacji.

Niniejszy załącznik zawiera wszelkie wymogi związane z interoperacyjnością między pierwszą a drugą generacją systemu tachografów.

Dodatek 15 zawiera dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące zarządzania współistnieniem dwóch systemów.

Wykaz dodatków

Dodatek 1:

SPIS DANYCH

Dodatek 2:

SPECYFIKACJA KART DO TACHOGRAFÓW

Dodatek 3:

PIKTOGRAMY

Dodatek 4:

WYDRUKI

Dodatek 5:

WYŚWIETLACZ

Dodatek 6:

PRZEDNIE ZŁĄCZE KALIBRACJI I POBIERANIA DANYCH

Dodatek 7:

PROTOKOŁY POBIERANIA DANYCH

Dodatek 8:

PROTOKÓŁ KALIBRACJI

Dodatek 9:

HOMOLOGACJA TYPU I WYKAZ MINIMUM WYMAGANYCH BADAŃ

Dodatek 10:

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

Dodatek 11:

WSPÓLNE MECHANIZMY ZABEZPIECZENIA

Dodatek 12:

OKREŚLANIE POŁOŻENIA Z WYKORZYSTANIEM GLOBALNEGO SYSTEMU NAWIGACJI SATELITARNEJ (GNSS)

Dodatek 13:

INTERFEJS ITS

Dodatek 14:

FUNKCJA ŁĄCZNOŚCI NA ODLEGŁOŚĆ

Dodatek 15:

MIGRACJA: ZARZĄDZANIE WSPÓŁISTNIENIEM GENERACJI URZĄDZEŃ

Dodatek 16:

ADAPTER DO POJAZDÓW KATEGORII M1 I N1

1   DEFINICJE

W niniejszym załączniku:

a)

„aktywacja” oznacza:

fazę, gdy tachograf uzyskuje pełną funkcjonalność i uruchamia wszystkie funkcje, łącznie z funkcjami zabezpieczającymi, z wykorzystaniem karty warsztatowej;

b)

„uwierzytelnienie”oznacza:

funkcję służącą ustanowieniu i kontroli tożsamości;

c)

„autentyczność”oznacza:

właściwość polegającą na tym, że informacje przychodzą od strony, której tożsamość można zweryfikować;

d)

„test wbudowany (BIT)”oznacza:

testy wykonywane na żądanie, uruchamiane przez operatora lub urządzenia zewnętrzne;

e)

„dzień kalendarzowy” oznacza:

dzień zaczynający się o godzinie 00:00 i kończący o godzinie 24:00. Wszystkie dni kalendarzowe odnoszą się do czasu UTC (uniwersalny czas koordynowany);

f)

„kalibracja” tachografu inteligentnego oznacza:

aktualizację lub potwierdzenie parametrów pojazdu przechowywanych w pamięci danych. Parametry pojazdu obejmują identyfikację pojazdu (numery VIN, VRN i kod rejestrującego państwa członkowskiego) i charakterystyki pojazdu, (w, k, l, wielkość opon, ustawienia urządzenia ograniczenia prędkości (w stosownych przypadkach), bieżący czas UTC, bieżąca wartość licznika kilometrów); podczas kalibracji urządzenia rejestrującego w pamięci danych zachowywane są również rodzaje i identyfikatory odpowiednich plomb homologacyjnych;

aktualizację lub potwierdzenie jedynie czasu UTC uważa się za korektę czasu, a nie za kalibrację, pod warunkiem że nie jest to sprzeczne z wymaganiem 409;

do kalibracji urządzenia rejestrującego niezbędna jest karta warsztatowa;

g)

„numer karty”oznacza:

numer składający się z 16 znaków alfanumerycznych, który jednoznacznie identyfikuje kartę do tachografów w państwie członkowskim. Numer karty zawiera (w stosownych przypadkach) numer kolejny karty, numer wymiany karty i numer odnowienia karty;

tym samym karta jest jednoznacznie zidentyfikowana przez kod państwa członkowskiego wydającego i numer karty;

h)

„numer kolejny karty”oznacza:

14. znak alfanumeryczny w numerze karty, który umożliwia rozróżnianie różnych kart firmie, warsztatowi lub organowi kontrolnemu uprawnionym do otrzymania kilku kart do tachografów. Firmę, warsztat lub organ kontrolny jednoznacznie identyfikuje pierwszych 13 znaków numeru karty;

i)

„numer odnowienia karty”oznacza:

16. znak alfanumeryczny w numerze karty, który jest zmieniany przyrostowo przy każdym odnowieniu karty do tachografów;

j)

„numer wymiany karty”oznacza:

15. znak alfanumeryczny w numerze karty, który jest zmieniany przyrostowo przy każdej wymianie karty do tachografów;

k)

„współczynnik charakterystyczny pojazdu”oznacza:

wielkość liczbową określającą wartość sygnału dostarczanego przez część pojazdu podłączoną do urządzenia rejestrującego (wał główny skrzyni biegów lub oś) w czasie, gdy pojazd przebywa drogę o długości jednego kilometra mierzoną w normalnych warunkach testowych, zgodnie z definicją w wymaganiu 414. Współczynnik charakterystyczny pojazdu podaje się w impulsach na kilometr (w =… imp/km);

l)

„karta firmowa” oznacza:

kartę do tachografu wydaną przez organy państwa członkowskiego przedsiębiorstwu transportowemu używającemu pojazdów wyposażonych w tachografy, która identyfikuje to przedsiębiorstwo transportowe i pozwala na wyświetlanie, pobieranie i drukowanie danych zapisanych w tachografie, który został zabezpieczony blokadą przez to przedsiębiorstwo transportowe;

m)

„stała urządzenia rejestrującego” oznacza:

wielkość liczbową określającą wartość sygnału wejściowego wymaganą do wskazania i rejestracji przebytej odległości jednego kilometra; stała ta jest wyrażona w impulsach na kilometr (k =…imp/km);

n)

„nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu” obliczany jest przez urządzenie rejestrujące w następujący sposób (1):

nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu obliczany jest jako bieżące, skumulowane czasy prowadzenia pojazdu przez danego kierowcę od końca jego ostatniego 45-minutowego lub dłuższego okresu GOTOWOŚCI lub PRZERWY/ODPOCZYNKU lub NIEOKREŚLONEGO (2) (okres ten może być rozbity zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3)). W obliczeniach uwzględnia się, stosownie do okoliczności, wcześniejsze czynności zapisane na karcie kierowcy. Jeżeli kierowca nie włoży swojej karty, obliczenia wykonuje się na podstawie znajdujących się w pamięci danych zapisów dla bieżącego okresu, w którym nie było włożonej karty, i dla stosownego czytnika;

o)

„karta kontrolna” oznacza:

kartę do tachografu wydaną krajowemu właściwemu organowi kontrolnemu przez organy państwa członkowskiego, która identyfikuje organ kontrolny i fakultatywnie funkcjonariusza służb kontrolnych oraz umożliwia dostęp do danych zapisanych w pamięci danych lub na kartach kierowcy i fakultatywnie na kartach warsztatowych w celu odczytu, wydruku lub pobrania danych;

Daje ona również dostęp do funkcji kontroli drogowej kalibracji oraz do danych na czytniku wczesnego wykrywania na odległość.

p)

„skumulowany czas przerwy” obliczany jest przez urządzenie rejestrujące w następujący sposób  (1) :

skumulowany czas przerwy w prowadzeniu pojazdu obliczany jest jako bieżące, zakumulowane, 15-minutowe lub dłuższe okresy GOTOWOŚCI lub PRZERWY/ODPOCZYNKU lub NIEOKREŚLONE (2) dla danego kierowcy, od końca jego ostatniego 45-minutowego lub dłuższego okresu GOTOWOŚCI lub PRZERWY/ODPOCZYNKU lub NIEOKREŚLONEGO (2) (okres ten może być rozbity zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006).

W obliczeniach uwzględnia się, stosownie do okoliczności, wcześniejsze czynności zapisane na karcie kierowcy. Do obliczeń nie bierze się nieokreślonych okresów o ujemnym czasie trwania (początek nieokreślonego okresu > koniec nieokreślonego okresu) wynikłych z nakładania się czasów z dwóch różnych urządzeń rejestrujących.

Jeżeli kierowca nie włoży swojej karty, obliczenia wykonuje się na podstawie znajdujących się w pamięci danych zapisów dla bieżącego okresu, w którym nie było włożonej karty, i dla stosownego czytnika.

q)

„pamięć danych” oznacza:

elektroniczne urządzenie przechowywania danych wbudowane w urządzenie rejestrujące;

r)

„podpis cyfrowy” oznacza:

dane dołączone do bloku danych lub kryptograficzne przekształcenie bloku danych, które umożliwiają odbiorcy bloku danych potwierdzenie autentyczności oraz integralności danego bloku danych;

s)

„pobieranie” oznacza:

kopiowanie, wraz z podpisem cyfrowym, części lub kompletnego zestawu pliku danych zapisanych w pamięci danych przyrządu rejestrującego lub w pamięci karty do tachografu, pod warunkiem że proces ten nie zmienia ani nie usuwa żadnych zapisanych danych;

Producenci przyrządów rejestrujących tachografów inteligentnych oraz producenci urządzeń skonstruowanych i przeznaczonych do pobierania zbiorów danych podejmują wszelkie racjonalne działania zapewniające pobieranie takich danych przez przedsiębiorstwa transportowe lub kierowców z minimalnym opóźnieniem.

Pobieranie danych z pliku zawierającego dane szczegółowe dotyczące prędkości nie jest konieczne do celów zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006, ale może być wykorzystane do innych celów, takich jak dochodzenie w sprawie wypadku;

t)

„karta kierowcy” oznacza:

kartę do tachografu, która identyfikuje kierowcę i umożliwia przechowywanie danych dotyczących czynności kierowcy, wydaną konkretnemu kierowcy przez organy państwa członkowskiego;

u)

„obwód toczny kół” oznacza:

wartość średnią długości drogi przebytej przez każde z kół (napędowych) poruszającego się pojazdu podczas jednego pełnego obrotu. Pomiar tych długości drogi jest wykonywany w normalnych warunkach testowych zgodnie z definicją w wymaganiu 414 i wyrażony jest w postaci „l = … mm”. Producenci pojazdów mogą zastąpić pomiar odległości obliczeniem teoretycznym, w którym uwzględnia się rozkład ciężaru na osie dla pojazdu bez obciążenia w stanie gotowym do jazdy (4). Metody takiego obliczenia teoretycznego podlegają zatwierdzeniu przez właściwy organ państwa członkowskiego i mogą mieć miejsce tylko przed aktywacją tachografu;

v)

„zdarzenie” oznacza:

odbiegające od normy działanie wykryte przez tachograf inteligentny, które może być spowodowane próbą oszustwa;

w)

„urządzenie zewnętrzne GNSS” oznacza:

urządzenie, które zawiera odbiornik GNSS, jeżeli przyrząd rejestrujący nie jest pojedynczą jednostką oraz inne elementy niezbędne do ochrony przekazywania danych dotyczących pozycji do pozostałej części przyrządu rejestrującego;

x)

„usterka” oznacza:

odbiegające od normy działanie wykryte przez tachograf inteligentny, które może być spowodowane wadliwą pracą lub awarią urządzeń;

y)

„odbiornik GNSS” oznacza:

urządzenie elektroniczne, które odbiera i cyfrowo przetwarza sygnały z co najmniej jednego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (ang. GNSS) w celu uzyskania informacji o pozycji, prędkości i czasie.

z)

„instalacja” oznacza:

montaż tachografu w pojeździe;

aa)

„interoperacyjność” oznacza:

zdolność systemów oraz będących ich podstawą procesów gospodarczych do wymiany danych oraz do wymiany informacji;

bb)

„interfejs” oznacza:

połączenie między systemami, które zapewnia mechanizmy, za których pośrednictwem systemy te mogą się łączyć i wchodzić w interakcję;

cc)

„pozycja” oznacza:

współrzędne geograficzne pojazdu w danym momencie;

dd)

„czujnik ruchu” oznacza:

część tachografu dostarczającą sygnał odzwierciedlający prędkość pojazdu lub przebytą drogę;

ee)

„karta nieważna” oznacza:

kartę wykrytą jako wadliwa lub kartę, której wstępne uwierzytelnienie nie jest możliwe lub której okres ważności jeszcze się nie rozpoczął lub już upłynął;

ff)

„otwarty standard” oznacza:

standard określony w dokumencie specyfikacji standardów dostępnym bezpłatnie lub za symboliczną opłatą, który może być kopiowany, rozpowszechniany lub wykorzystywany bezpłatnie lub za symboliczną opłatą;

gg)

„poza zakresem” oznacza:

że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 561/2006 użycie urządzenia rejestrującego nie jest wymagane;

hh)

„przekroczenie prędkości” oznacza:

przekroczenie dozwolonej prędkości pojazdu definiowane jako dowolny przynajmniej 60-sekundowy okres, w którym zmierzona prędkość pojazdu przekracza wartość ograniczenia dla urządzenia ograniczenia prędkości ustanowioną w dyrektywie Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (5), z późniejszymi zmianami;

ii)

„przegląd okresowy”oznacza:

zespół czynności wykonywanych w celu sprawdzenia, czy tachograf pracuje prawidłowo, czy jego ustawienia odpowiadają parametrom pojazdu i czy do tachografu nie podłączono urządzeń manipulacyjnych;

jj)

„drukarka” oznacza:

element składowy urządzenia rejestrującego wykonujący wydruki danych zapisanych w pamięci;

kk)

„wczesne wykrywanie na odległość” oznacza:

łączność między urządzeniem wczesnego wykrywania na odległość a czytnikiem wczesnego wykrywania na odległość podczas ukierunkowanych kontroli drogowych, mającą na celu zdalne wykrycie ewentualnych manipulacji lub niewłaściwego użycia urządzenia rejestrującego;

ll)

„urządzenie do łączności na odległość” oznacza:

wyposażenie przyrządu rejestrującego, które jest używane do przeprowadzania ukierunkowanych kontroli drogowych;

mm)

„czytnik wczesnego wykrywania na odległość” oznacza:

system stosowany przez funkcjonariuszy służb kontrolnych do ukierunkowanych kontroli drogowych;

nn)

„odnowienie” oznacza:

wydanie nowej karty do tachografu po upływie terminu ważności dotychczasowej karty lub w przypadku nieprawidłowego działania karty i zwrócenia jej organowi wydającemu kartę. Odnowienie jest zawsze gwarancją, że dwie ważne karty nie współistnieją;

oo)

„naprawa” oznacza:

każdą naprawę czujnika ruchu lub przyrządu rejestrującego lub przewodu, wymagającą odłączenia zasilania lub odłączenia od innych elementów składowych tachografu lub otwarcia czujnika ruchu lub przyrządu rejestrującego;

pp)

„wymiana karty”oznacza:

wydanie karty do tachografu w celu zastąpienia dotychczasowej karty, której utratę, kradzież lub wadliwe działanie zgłoszono i której nie zwrócono organowi, który wydał kartę. Wymiana zawsze wiąże się z ryzykiem, że mogą współistnieć dwie ważne karty;

qq)

„certyfikacja bezpieczeństwa” oznacza:

procedurę polegającą na potwierdzeniu przez jednostkę certyfikującą wspólnych kryteriów, że badane urządzenie rejestrujące (lub jego element składowy) lub karta do tachografu spełniają wymogi bezpieczeństwa określone w odpowiednich profilach zabezpieczenia;

rr)

„autotest” oznacza:

testy wykonywane okresowo i automatycznie przez urządzenie rejestrujące w celu wykrycia usterek;

ss)

„pomiar czasu” oznacza:

trwały cyfrowy zapis uniwersalnej daty koordynowanej i uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC);

tt)

„korekta czasu” oznacza:

automatyczną korektę bieżącego czasu dokonywaną w regularnych odstępach i z tolerancją maksymalnie jednej minuty lub korektę dokonaną podczas kalibracji;

uu)

„rozmiar opon” oznacza:

oznaczenie wymiarów opon (na zewnętrznych kołach napędowych) zgodne z dyrektywą Rady 92/23/EWG z dnia 31 marca 1992 r. (6) z późniejszymi zmianami;

vv)

„identyfikacja pojazdu” oznacza:

numery identyfikujące pojazd: numer rejestracyjny pojazdu (VRN) z oznaczeniem państwa członkowskiego rejestracji i numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) (7);

ww)

na potrzeby obliczeniowe w urządzeniu rejestrującym „tydzień”oznacza:

okres między godziną 00.00 UTC w poniedziałek a 24.00 UTC w niedzielę;

xx)

„karta warsztatowa” oznacza:

kartę do tachografu wydaną przez organy państwa członkowskiego wyznaczonemu personelowi producenta tachografu, instalatorowi, producentowi pojazdu lub warsztatowi zatwierdzonemu przez to państwo członkowskie, która identyfikuje posiadacza karty i umożliwia testowanie, kalibrację i aktywację tachografów lub pobieranie z nich danych;

yy)

„adapter” oznacza:

urządzenie dostarczające sygnał w sposób ciągły odwzorowujący prędkość pojazdu lub przebytą drogę, inne niż urządzenie stosowane do niezależnego wykrywania ruchu, oraz:

które jest zainstalowane i stosowane wyłącznie w pojazdach kategorii M1 i N1 (określonych w załączniku II do dyrektywy Rady 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (8) z późniejszymi zmianami) dopuszczonych do ruchu od dnia 1 maja 2006 r.,

które jest zainstalowane w miejscu, w którym z mechanicznego punktu widzenia niemożliwy jest montaż stosowanych czujników ruchu innego rodzaju, pod innym względem zgodnych z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym załączniku i w dodatkach 1–15 do niniejszego załącznika,

które jest zainstalowane między przyrządem rejestrującym a miejscem, gdzie generowane są impulsy prędkości/drogi przez zintegrowane czujniki lub alternatywne interfejsy,

z punktu widzenia przyrządu rejestrującego zachowanie adaptera jest takie samo jak czujnika ruchu zgodnego z wymaganiami w niniejszym załączniku i w dodatkach 1–16 do niniejszego załącznika, w przypadku podłączenia go do przyrządu rejestrującego;

zastosowanie takiego adaptera w wymienionych wyżej pojazdach musi umożliwiać montaż i poprawne zastosowanie przyrządu rejestrującego, zgodnego ze wszystkimi wymaganiami niniejszego załącznika,

w przypadku tych pojazdów tachograf inteligentny obejmuje przewody, adapter i przyrząd rejestrujący;

zz)

„integralność danych” oznacza:

dokładność i spójność przechowywanych danych, których potwierdzeniem jest brak jakichkolwiek zmian w danych między dwoma aktualizacjami rekordu danych. Integralność oznacza, że dane są dokładną kopią wersji oryginalnej, np. że nie zostały zniekształcone w trakcie zapisu na karcie do tachografu lub urządzeniu dedykowanym lub w trakcie odczytu z nich lub w trakcie transmisji za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji;

aaa)

„prywatność danych” oznacza:

ogólne środki techniczne podjęte w celu zapewnienia właściwego wdrożenia zasad określonych w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (9), a także zasad określonych w dyrektywie 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (10);

bbb)

„system tachografu inteligentnego” oznacza:

urządzenia rejestrujące, karty do tachografów oraz zestaw wszelkich urządzeń współdziałających bezpośrednio lub pośrednio podczas ich budowy, instalacji, użytkowania, testowania i kontroli, takich jak karty, czytniki na odległość i wszelkie inne urządzenia do pobierania danych, analizy danych, kalibracji, generowania i wprowadzania elementów zabezpieczeń lub zarządzania tymi elementami itp.;

ccc)

data wprowadzenia:

36 miesięcy po wejściu w życie szczegółowych przepisów, o których mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 (11).

Jest to data, po której rejestrowane po raz pierwszy pojazdy:

muszą być wyposażone w tachograf podłączony do usługi określania pozycji opartej na systemie nawigacji satelitarnej,

muszą mieć możliwość przekazywania danych właściwym organom kontrolnym na potrzeby ukierunkowanych kontroli drogowych podczas ruchu pojazdu.

oraz mogą być wyposażone w znormalizowane interfejsy pozwalające na wykorzystywanie przez urządzenie zewnętrzne danych rejestrowanych lub generowanych przez tachografy w trybie operacyjnym.

ddd)

„profil zabezpieczenia” oznacza:

dokument używany w ramach procesu certyfikacyjnego zgodnie ze wspólnymi kryteriami, który określa niezależne od wdrożenia specyfikacje wymogów bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczania informacji;

eee)

dokładność GNSS:

w zapisywaniu pozycji z globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) z użyciem tachografów, oznacza wartość Horizontal Dilution of Precision (HDOP) obliczaną jako najniższa z wartości HDOP pobranych z dostępnych systemów GNSS.

2   CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I FUNKCJE URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH

2.1   Charakterystyka ogólna

Celem urządzenia rejestrującego jest rejestrowanie, przechowywanie, wyświetlanie, drukowanie i wyprowadzanie danych związanych z czynnościami kierowcy.

Pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące spełniające wymagania niniejszego załącznika musi mieć prędkościomierz i licznik kilometrów. Funkcje te może spełniać urządzenie rejestrujące.

01)

Urządzenie rejestrujące składa się z przewodów, czujnika ruchu i przyrządu rejestrującego.

02)

Interfejs między czujnikami ruchu i przyrządami rejestrującymi musi być zgodny z wymogami określonymi w dodatku 11.

03)

Przyrząd rejestrujący musi być podłączony do globalnego(-ych) systemu(-ów) nawigacji satelitarnej, jak określono w dodatku 12.

04)

Przyrząd rejestrujący musi łączyć się z czytnikami wczesnego wykrywania na odległość, jak określono w dodatku 14.

05)

Przyrząd rejestrujący może obejmować interfejs ITS, który został określony w dodatku 13.

Urządzenie rejestrujące może być podłączone do innych urządzeń poprzez dodatkowe interfejsy lub poprzez opcjonalny interfejs ITS.

06)

Zawarcie w urządzeniu rejestrującym lub przyłączenie do niego jakiejkolwiek funkcji, urządzenia lub urządzeń, zatwierdzonych lub nie, nie może zakłócać, ani potencjalnie zakłócać, prawidłowego i bezpiecznego działania urządzenia rejestrującego ani uchybiać przepisom niniejszego rozporządzenia.

Użytkowników urządzenia rejestrującego identyfikują w sprzęcie ich karty do tachografów.

07)

Urządzenie rejestrujące zapewnia selektywne prawa dostępu do danych i funkcji zależnie od rodzaju lub tożsamości użytkownika.

Urządzenie rejestrujące rejestruje i przechowuje dane w pamięci danych, w urządzeniu do łączności na odległość i na kartach do tachografów.

Odbywa się to zgodnie z dyrektywą 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (12), dyrektywą 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (13) oraz zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) nr 165/2014.

2.2   Funkcje

08)

Urządzenie rejestrujące realizuje następujące funkcje:

monitorowanie wkładania i wyjmowania kart,

pomiar prędkości, odległości i pozycji,

pomiar czasu,

monitorowanie czynności kierowcy,

monitorowanie stanu prowadzenia pojazdu,

dane wprowadzane ręcznie przez kierowcę:

wprowadzanie miejsca rozpoczęcia lub zakończenia okresu pracy,

ręczne wprowadzanie danych o czynnościach kierowcy,

warunki szczególne,

zarządzanie blokadami firmowymi,

monitorowanie czynności kontrolnych,

wykrywanie zdarzeń lub usterek,

testy wbudowane i autotesty,

odczyt z pamięci danych,

rejestrowanie i przechowywanie w pamięci danych,

odczyt z kart do tachografów,

rejestrowanie i przechowywanie na kartach do tachografów,

wyświetlanie,

drukowanie,

ostrzeganie,

pobieranie danych na nośniki zewnętrzne,

łączność na odległość na potrzeby ukierunkowanych kontroli drogowych,

wyprowadzanie danych do dodatkowych urządzeń,

kalibracja,

kontrola drogowa kalibracji

korekta czasu.

2.3   Tryby pracy

09)

Urządzenie rejestrujące może pracować w czterech trybach pracy:

tryb eksploatacyjny,

tryb kontrolny,

tryb kalibracyjny,

tryb firmowy.

10)

Urządzenie rejestrujące przełącza się do następujących trybów pracy zależnie od rodzaju ważnej karty do tachografów włożonej do czytników kart. Do określenia trybu pracy nie jest istotna generacja karty do tachografu, pod warunkiem że włożona karta jest ważna. Karta warsztatowa pierwszej generacji będzie zawsze uznawana za nieważną, jeżeli zostanie włożona do przyrządu rejestracyjnego drugiej generacji.

Tryb pracy

Czytnik karty kierowcy

Brak karty

Karta kierowcy

Karta kontrolna

Karta warsztatowa

Karta firmowa

Czytnik karty współkierowcy

Brak karty

eksploatacyjny

eksploatacyjny

kontrolny

kalibracyjny

firmowy

Karta kierowcy

eksploatacyjny

eksploatacyjny

kontrolny

kalibracyjny

firmowy

Karta kontrolna

kontrolny

kontrolny

kontrolny (*)

eksploatacyjny

eksploatacyjny

Karta warsztatowa

kalibracyjny

kalibracyjny

eksploatacyjny

kalibracyjny (*)

eksploatacyjny

Karta firmowa

firmowy

firmowy

eksploatacyjny

eksploatacyjny

firmowy (*)

11)

Urządzenie rejestrujące ignoruje włożone karty nieważne, z wyjątkiem tego, że możliwe jest wyświetlanie, drukowanie lub pobieranie danych zgromadzonych na kartach, których termin ważności minął.

12)

Wszystkie funkcje wymienione w 2.2. działają w każdym trybie pracy z następującymi wyjątkami:

funkcja kalibracji dostępna jest tylko w trybie kalibracyjnym,

funkcja kontroli drogowej kalibracji dostępna jest tylko w trybie kontrolnym,

funkcja zarządzania blokadami firmowymi dostępna jest tylko w trybie firmowym,

funkcja monitorowania czynności kontrolnych dostępna jest tylko w trybie kontrolnym,

funkcja pobierania danych nie jest dostępna w trybie eksploatacyjnym, z wyjątkiem przypadków w wymaganiu 193 i z wyjątkiem pobierania danych z karty kierowcy, gdy żadna inna karta nie jest włożona do przyrządu rejestrującego.

13)

Urządzenie rejestrujące może wyprowadzać dane na wyświetlacz, do drukarki lub interfejsów zewnętrznych z następującymi wyjątkami:

w trybie eksploatacyjnym wszystkie dane identyfikujące osoby (nazwisko i imię/imiona) nieodpowiadające włożonej karcie do tachografu są wygaszone, a numer karty nieodpowiadający włożonej karcie do tachografu jest częściowo wygaszony (wszystkie nieparzyste znaki od lewej do prawej są wygaszone),

w trybie firmowym, dane dotyczące kierowcy (wymagania 102, 105 i 108) mogą być wyprowadzane tylko dla okresów, w których nie ma żadnej blokady ani żadna inna firma nie założyła blokady (określona pierwszymi 13 cyframi numeru karty firmowej),

przy braku karty w czytniku urządzenia rejestrującego dane dotyczące kierowcy mogą być wyprowadzane tylko dla bieżącego dnia kalendarzowego i 8 poprzednich dni kalendarzowych,

dane osobowe pochodzące z przyrządu rejestrującego nie mogą być wyprowadzane poprzez interfejs ITS przyrządu, o ile nie sprawdzono, że zgodził się na to kierowca, którego dane dotyczą,

normalny okres ważności operacji przyrządów rejestrujących wynosi 15 lat, począwszy od daty wydania świadectwa przyrządu rejestrującego, ale przyrządy rejestrujące mogą być wykorzystane przez kolejne 3 miesiące wyłącznie do pobierania danych.

2.4   Zabezpieczenia

Celem zabezpieczenia systemu jest taka ochrona pamięci danych, by uniemożliwić nieautoryzowany dostęp i manipulowanie danymi oraz wykrycie wszelkich takich prób, ochrona integralności i autentyczności danych wymienianych między czujnikiem ruchu a przyrządem rejestrującym, ochrona integralności i autentyczności danych wymienianych między urządzeniem rejestrującym a kartami do tachografów, ochrona integralności i autentyczności danych wymienianych między urządzeniem rejestrującym a urządzeniem zewnętrznym GNSS, ochrona poufności, integralności i autentyczności danych wymienianych w ramach wczesnego wykrywania na odległość na potrzeby kontroli oraz sprawdzenie integralności i autentyczności pobieranych danych.

14)

W celu osiągnięcia bezpieczeństwa systemu, następujące elementy składowe muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ich profilach zabezpieczenia, zgodnie z wymaganiami w dodatku 10:

przyrząd rejestrujący,

karta do tachografu,

czujnik ruchu,

urządzenie zewnętrzne GNSS (profil ten jest tylko konieczny i stosowany do zewnętrznego wariantu GNSS).

3   WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE I FUNKCJONALNE URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH

3.1   Monitorowanie wkładania i wyjmowania kart

15)

Urządzenie rejestrujące monitoruje czytniki kart w celu wykrycia wkładania i wyjmowania kart.

16)

Po włożeniu karty urządzenie rejestrujące sprawdza, czy włożona karta jest ważną kartą do tachografu i w przypadku ważnej karty sprawdza typ i generację karty.

Jeżeli do urządzenia rejestrującego włożona już była karta o tym samym numerze karty i wyższym numerze odnowienia, karta jest zgłaszana jako nieważna.

Jeżeli do urządzenia rejestrującego włożona już była karta o tym samym numerze karty i numerze odnowienia, ale wyższym numerze wymiany, karta jest zgłaszana jako nieważna.

17)

Karty do tachografu pierwszej generacji są uznawane przez urządzenie rejestrujące za nieważne, po tym jak możliwość korzystania z kart do tachografu pierwszej generacji została wyłączona przez warsztat, zgodnie z dodatkiem 15 (wym. MIG003).

18)

Karty warsztatowe pierwszej generacji wkładane do urządzeń rejestrujących drugiej generacji są uznawane za nieważne.

19)

Urządzenie rejestrujące musi być skonstruowane tak, aby po prawidłowym włożeniu do czytnika kart do tachografów były one blokowane we właściwej pozycji.

20)

Odblokowanie kart do tachografów jest możliwe tylko przy zatrzymanym pojeździe i po zapisaniu odpowiednich danych na kartach. Odblokowanie karty wymaga wykonania przez użytkownika odpowiedniej czynności.

3.2   Pomiar prędkości, pozycji i odległości

21)

Czujnik ruchu (ewentualnie wbudowany w adapter) jest głównym źródłem pomiaru prędkości i odległości.

22)

Funkcja ta nieprzerwanie mierzy i dostarcza wartość stanu licznika kilometrów odpowiadającą całkowitej drodze przebytej przez pojazd za pomocą impulsów przekazywanych przez czujnik ruchu.

23)

Funkcja ta nieprzerwanie mierzy i dostarcza wartość prędkości pojazdu za pomocą impulsów przekazywanych przez czujnik ruchu.

24)

Funkcja pomiaru prędkości podaje także informacje o tym, czy pojazd porusza się, czy stoi. Uznaje się, że pojazd porusza się, gdy funkcja ta wykrywa więcej niż 1 impuls na sekundę z czujnika ruchu przez co najmniej 5 sekund, w przeciwnym razie uważa się, że pojazd stoi.

25)

Urządzenia do pokazywania prędkości (prędkościomierz) i łącznej drogi przebytej (licznik kilometrów) zainstalowane w pojeździe wyposażonym w urządzenie rejestrujące, spełniające wymagania niniejszego rozporządzenia, spełniają wymagania odnośnie do maksymalnych tolerancji (zob. 3.2.1 i 3.2.2) określone w niniejszym załączniku.

26)

W celu wykrycia manipulowania danymi dotyczącymi ruchu informacje z czujnika ruchu są potwierdzane przez informacje dotyczące ruchu pojazdu pochodzące z odbiornika GNSS i opcjonalnie z innych źródeł niezależnych od czujnika ruchu.

27)

Funkcja ta mierzy pozycję pojazdu w celu umożliwienia automatycznej rejestracji:

pozycji, w których kierowca lub współkierowca rozpoczynają dzienny okres pracy;

pozycji, w których nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę osiągnie wielokrotność trzech godzin;

pozycji, w których kierowca lub współkierowca kończą dzienny okres pracy;

3.2.1   Pomiar przebytej drogi

28)

Długość przebytej drogi może być mierzona, gdy pojazd porusza się:

do przodu i do tyłu, albo

tylko do przodu.

29)

Urządzenie rejestrujące mierzy odległość w zakresie 0–9 999 999,9 km.

30)

Pomiar odległości jest wykonywany z następującą dokładnością (odległości co najmniej 1 000 m):

± 1 % przed instalacją,

± 2 % po instalacji i przeglądzie okresowym,

± 4 % podczas eksploatacji.

31)

Pomiar odległości jest wykonywany z rozdzielczością co najmniej 0,1 km lub większą.

3.2.2   Pomiar prędkości

32)

Urządzenie rejestrujące mierzy prędkość w zakresie od 0 do 220 km/h.

33)

W celu zapewnienia maksymalnej tolerancji wskazywanej prędkości ± 6 km/h podczas eksploatacji i uwzględniając:

tolerancję ± 2 km/h na zmiany sygnału wejściowego (zmiany opon, …),

tolerancję ± 1 km/h dla pomiarów wykonywanych w czasie instalacji lub przeglądów okresowych,

urządzenie rejestrujące, dla zakresu prędkości między 20 a 180 km/h i dla współczynników charakterystycznych pojazdu między 4 000 a 25 000 impulsów na km, mierzy prędkość z dokładnością ± 1 km/godz. (przy stałej prędkości).

Uwaga: Rozdzielczość przechowywania danych wprowadza dodatkową tolerancję ± 0,5 km/h do prędkości zapisanej przez urządzenie rejestrujące.

34)

Prędkość jest mierzona prawidłowo w zakresie normalnych tolerancji w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy od zakończenia zmiany prędkości, jeżeli prędkość zmieniła się w tempie 2 m/s2.

35)

Pomiar prędkości jest wykonywany z dokładnością co najmniej 1 km/h lub wyższą.

3.2.3   Pomiar pozycji

36)

Urządzenie rejestrujące mierzy bezwzględną pozycję pojazdu za pomocą odbiornika GNSS.

37)

Bezwzględną pozycję mierzy się we współrzędnych szerokości i długości geograficznej, w stopniach i minutach, z dokładnością do 1/10 minuty.

3.3   Pomiar czasu

38)

Funkcja pomiaru czasu mierzy czas nieprzerwanie i cyfrowo podaje czas UTC.

39)

Do datowania w urządzeniu rejestrującym (rejestracja, wymiana danych) i do wszystkich wydruków wymienionych w dodatku 4 „Wydruki” używany jest czas UTC.

40)

W celu wizualizacji czasu lokalnego możliwa jest zmiana przesunięcia wyświetlanego czasu skokowo co pół godziny. Nie dopuszcza się innych przesunięć poza przesunięciami wstecz lub do przodu o wielokrotność połowy godziny;

41)

Dryft czasu musi mieścić się w granicach ± 2 sek. dziennie w warunkach homologacyjnych, przy braku korekty czasu.

42)

Pomiar czasu jest wykonywany z dokładnością co najmniej 1 sekundy lub większą.

43)

Odcięcie zewnętrznego źródła zasilania na czas nie krótszy niż 12 miesięcy w warunkach homologacyjnych nie może wpływać na pomiar czasu.

3.4   Monitorowanie czynności kierowcy

44)

Funkcja ta nieprzerwanie i odrębnie monitoruje czynności jednego kierowcy i jednego współkierowcy.

45)

Czynnościami kierowcy są PROWADZENIE, PRACA, GOTOWOŚĆ lub PRZERWA/ODPOCZYNEK.

46)

Kierowca lub współkierowca mogą ręcznie wybierać PRACĘ, GOTOWOŚĆ lub PRZERWĘ/ODPOCZYNEK.

47)

Gdy pojazd porusza się następuje automatyczne wybór czynności PROWADZENIE dla kierowcy i GOTOWOŚĆ dla współkierowcy.

48)

Gdy pojazd zatrzymuje się, następuje automatyczne wybranie czynności PRACA dla kierowcy.

49)

Jeżeli w czasie 120 sekund od automatycznej zmiany na PRACĘ, wskutek zatrzymania pojazdu, nastąpi zmiana czynności na ODPOCZYNEK lub GOTOWOŚĆ, przyjmuje się, że pierwsza taka zmiana zaistniała w czasie postoju pojazdu (w ten sposób można anulować zmianę czynności na PRACA).

50)

Funkcja ta przekazuje zmiany czynności do funkcji rejestrującej w odstępach co jedną minutę.

51)

W danej minucie zegarowej, jeżeli PROWADZENIE jest zarejestrowane jako czynność w minucie bezpośrednio ją poprzedzającej i następującej bezpośrednio po niej, to cała ta minuta liczy się jako PROWADZENIE.

52)

W danej minucie zegarowej, nietraktowanej jako PROWADZENIE zgodnie z wymaganiem 051, cała taka minuta liczy się jako jedna czynność, która trwała najdłużej w ciągu tej minuty (lub była najpóźniejsza w przypadku czynności o jednakowym czasie trwania).

53)

Funkcja ta także nieprzerwanie monitoruje zarówno nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu, jak i skumulowany czas przerwy dla kierowcy.

3.5   Monitorowanie stanu prowadzenia pojazdu

54)

Funkcja ta nieprzerwanie i automatycznie monitoruje stan prowadzenia pojazdu.

55)

Po włożeniu dwóch ważnych kart kierowcy wybierany jest stan prowadzenia pojazdu ZAŁOGA, w każdym innym przypadku wybierany jest stan prowadzenia pojazdu JEDEN KIEROWCA.

3.6   Dane wprowadzane przez kierowców

3.6.1   Wprowadzanie miejsca rozpoczęcia lub zakończenia okresu pracy

56)

Funkcja ta umożliwia wprowadzanie miejsc, gdzie według kierowcy lub współkierowcy rozpoczyna się lub kończy dzienny okres pracy.

57)

Miejsca definiuje się jako kraj i dodatkowo, w stosownych przypadkach, region; są one wprowadzane lub potwierdzane ręcznie.

58)

W chwili wyjęcia karty kierowcy urządzenie rejestrujące sygnalizuje, że oczekuje od (współ)kierowcy wprowadzenia „miejsca zakończenia dziennego okresu pracy”.

59)

Kierowca wprowadza wówczas bieżące miejsce pojazdu, a wpis ten uznaje się za tymczasowy.

60)

Możliwe jest wprowadzenie miejsca rozpoczęcia lub zakończenia dziennego okresu pracy przez wybranie polecenia w menu. Jeżeli w ciągu jednej minuty zegarowej wydane zostaje więcej poleceń niż jedno, zarejestrowane zostaje tylko ostatnie miejsce rozpoczęcia i ostatnie miejsce zakończenia wybrane w tym czasie.

3.6.2   Ręczne wprowadzanie czynności kierowcy i zgoda kierowcy na interfejs ITS

61)

Po włożeniu karty kierowcy (lub warsztatowej), i tylko w tym czasie, urządzenie rejestrujące umożliwia ręczne wprowadzanie czynności. Ręczne wprowadzanie czynności wykonuje się, stosując lokalny czas i datę strefy czasowej (przesunięcie UTC) aktualnie ustawione w przyrządzie rejestrującym.

Po włożeniu karty kierowcy lub warsztatowej przyrząd rejestrujący przypomina posiadaczowi karty:

datę i godzinę ostatniego wyjęcia jego karty;

opcjonalnie: przesunięcie czasu lokalnego aktualnie ustawionego w przyrządzie rejestrującym.

Przy pierwszym włożeniu danej karty kierowcy lub warsztatowej, nieznanej przyrządowi rejestrującemu, posiadacz karty jest proszony o wyrażenie zgody na wyprowadzenie danych osobowych związanych z tachografem poprzez opcjonalny interfejs ITS.

W dowolnym momencie istnieje możliwość potwierdzenia lub wycofania zgody kierowcy (ew. warsztatu) przez wybranie polecenia w menu, pod warunkiem że karta kierowcy (lub warsztatowa) jest włożona.

Wprowadzanie czynności jest możliwe z następującymi ograniczeniami:

rodzajem czynności musi być PRACA, GOTOWOŚĆ lub PRZERWA/ODPOCZYNEK;

godzina rozpoczęcia i zakończenia każdej czynności zawarta jest wyłącznie w okresie między ostatnim wyjęciem a obecnym włożeniem karty;

niedopuszczalne jest nakładanie się na siebie w czasie okresów wykonywania tych czynności.

W razie potrzeby możliwe jest ręczne wprowadzanie czynności przy pierwszym włożeniu uprzednio nieużywanej karty kierowcy (lub warsztatowej).

Procedura ręcznego wprowadzania czynności zawiera tyle kolejnych etapów, ile jest konieczne do ustawienia rodzaju każdej czynności, godziny jej rozpoczęcia i godziny jej zakończenia. Dla całego okresu między ostatnim wyjęciem a obecnym włożeniem karty posiadacz karty może nie zgłaszać żadnej czynności.

Podczas ręcznego wprowadzania danych związanego z włożeniem karty, posiadacz karty ma, w stosownych przypadkach, możliwość wprowadzenia:

miejsca, w którym zakończył się poprzedni dzienny okres pracy powiązany z odnośnym czasem (czyli nadpisania wpisu przy ostatnim wyjęciu karty),

miejsca, w którym rozpoczyna się obecny dzienny okres pracy powiązany z odnośnym czasem.

Jeżeli posiadacz karty nie wprowadzi miejsca rozpoczęcia lub zakończenia okresu pracy podczas ręcznego wprowadzania danych związanego z włożeniem karty, będzie to równoważne z potwierdzeniem, że okres pracy nie zmienił się od ostatniego wyjęcia karty. Kolejne wprowadzenie miejsca zakończenia poprzedniego dziennego okresu pracy nadpisze wówczas wpis tymczasowy wprowadzony przy ostatnim wyjęciu karty.

Jeżeli wprowadza się miejsce, rejestruje się je na stosownej karcie do tachografu.

Ręczne wprowadzanie zostaje przerwane, jeżeli:

karta zostaje wyjęta lub

pojazd porusza się i karta znajduje się w czytniku karty kierowcy.

Dozwolone są dodatkowe przerwy, np. przekroczenie dozwolonego czasu po pewnym okresie braku aktywności użytkownika. Jeżeli ręczne wprowadzanie zostanie przerwane, urządzenie rejestrujące dokonuje walidacji wszystkich kompletnych miejsc i czynności (mających przypisane jednoznaczne miejsce i godzinę lub rodzaj czynności, godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia).

Jeżeli podczas ręcznego wprowadzania czynności dla wcześniej włożonej karty zostanie włożona karta drugiego kierowcy lub karta warsztatowa, dopuszcza się uzupełnienie ręcznego wprowadzania dla karty włożonej wcześniej przed rozpoczęciem ręcznego wprowadzania dla drugiej karty.

Posiadacz karty ma możliwość ręcznego wprowadzenia zgodnie z następującą procedurą minimalną:

Ręczne wprowadzenie czynności w kolejności chronologicznej w okresie między ostatnim wyjęciem a obecnym włożeniem karty.

Godzina rozpoczęcia pierwszej czynności jest ustawiona na godzinę wyjęcia karty. Dla każdego kolejnego zapisu godzina rozpoczęcia jest wstępnie ustawiona tak, aby następowała bezpośrednio po godzinie zakończenia poprzedniego zapisu. Rodzaj czynności i godzinę zakończenia wybiera się dla każdej czynności.

Procedura kończy się, gdy godzina zakończenia ręcznie wprowadzanej czynności pokrywa się z godziną włożenia karty. Urządzenie rejestrujące umożliwia opcjonalnie posiadaczowi karty modyfikowanie ręcznie wprowadzonej czynności aż do zatwierdzenia przez wybranie odpowiedniego polecenia. W późniejszym czasie wprowadzenie takich zmian jest zabronione.

3.6.3   Wprowadzanie warunków szczególnych

62)

Urządzenie rejestrujące umożliwia kierowcy wprowadzenie w czasie rzeczywistym następujących dwóch warunków szczególnych:

„POZA ZAKRESEM” (początek, koniec)

„PRZEPRAWA PROMOWA / PRZEJAZD KOLEJOWY” (początek, koniec).

Jeżeli wybrany jest warunek „POZA ZAKRESEM”, nie może równocześnie występować warunek „PRZEPRAWA PROMOWA / PRZEJAZD KOLEJOWY”.

Włożenie lub wyjęcie karty kierowcy powoduje automatycznie zakończenie wybranego stanu „POZA ZAKRESEM”.

Wybrany stan „POZA ZAKRESEM” blokuje następujące zdarzenia i ostrzeżenia:

prowadzenie pojazdu bez prawidłowej karty,

ostrzeżenia związane z nieprzerwanym czasem prowadzenia pojazdu.

Znacznik rozpoczęcia PRZEPRAWY PROMOWEJ / PRZEJAZDU KOLEJOWEGO ustawia się przed wyłączeniem silnika na promie/w pociągu.

Zamknięcie otwartego stanu PRZEPRAWA PROMOWA / PRZEJAZD KOLEJOWY musi nastąpić, jeżeli wystąpi jedna z następujących sytuacji:

kierowca ręcznie kończy stan PRZEPRAWA PROMOWA / PRZEJAZD KOLEJOWY;

kierowca wyjmuje swoją kartę.

Otwarty stan PRZEPRAWA PROMOWA / PRZEJAZD KOLEJOWY kończy się w momencie, gdy przystaje być on ważny na podstawie zasad określonych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006.

3.7   Zarządzanie blokadami firmowymi

63)

Funkcja ta umożliwia zarządzanie blokadami umieszczanymi przez firmę w celu ograniczenia dostępu do danych, gdy urządzenie pracuje w trybie firmowym.

64)

Blokady firmowe polegają na ustawieniu daty/godziny rozpoczęcia (włączenie blokady) i daty/godziny zakończenia (zwolnienie blokady) związanych z identyfikacją firmy pobraną z numeru karty firmowej (przy włączeniu blokady).

65)

Blokady można włączać i zwalniać tylko w czasie rzeczywistym.

66)

Blokadę może zwolnić tylko ta firma, która ją włączyła (identyfikowana na podstawie pierwszych 13 cyfr numeru karty firmowej), lub

67)

Zwolnienie następuje automatycznie po włączeniu blokady przez inną firmę.

68)

W przypadku gdy firma włącza blokadę, a poprzednia blokada była włączona przez tę samą firmę, przyjmuje się, że poprzednia blokada nie została zwolniona i nadal jest włączona.

3.8   Monitorowanie czynności kontrolnych

69)

Funkcja ta monitoruje wykonywane w trybie kontrolnym czynności WYŚWIETLANIA, DRUKOWANIA, POBIERANIA DANYCH z przyrządu rejestrującego i karty oraz KONTROLI DROGOWEJ KALIBRACJI.

70)

Funkcja ta również monitoruje KONTROLE PRZEKROCZENIA PRĘDKOŚCI wykonywane w trybie kontrolnym. Uznaje się, że kontrola przekroczenia prędkości została przeprowadzona, gdy w trybie kontrolnym komunikat „przekroczenie prędkości” zostaje wysłany do drukarki lub wyświetlony na monitorze, lub gdy dane o „zdarzeniach i usterkach” zostały pobrane z pamięci danych przyrządu rejestrującego.

3.9   Wykrywanie zdarzeń lub usterek

71)

Funkcja ta wykrywa następujące zdarzenia lub usterki:

3.9.1   Zdarzenie „włożenie nieważnej karty”

72)

Zdarzenie to uruchamiane jest przez włożenie nieważnej karty, włożenie karty kierowcy, która została wymieniona, lub wygaśnięcie ważności włożonej, ważnej karty.

3.9.2   Zdarzenie „konflikt kart”

73)

Zdarzenie to uruchamiane jest przez każdą kombinację ważnych kart zaznaczoną X w tabeli poniżej:

Konflikt kart

Czytnik karty kierowcy

Brak karty

Karta kierowcy

Karta kontrolna

Karta warsztatowa

Karta firmowa

Czytnik karty współkierowcy

Brak karty

 

 

 

 

 

Karta kierowcy

 

 

 

X

 

Karta kontrolna

 

 

X

X

X

Karta warsztatowa

 

X

X

X

X

Karta firmowa

 

 

X

X

X

3.9.3   Zdarzenie,,nakładające się czasy

74)

Zdarzenie to uruchamiane jest w sytuacji, gdy data/godzina ostatniego wyjęcia karty kierowcy, odczytana z karty, jest późniejsza niż bieżąca data/godzina urządzenia rejestrującego, do którego karta jest wkładana.

3.9.4   Zdarzenie „prowadzenie pojazdu bez prawidłowej karty”

75)

Zdarzenie to uruchamiane jest przez każdą kombinację ważnych kart do tachografów zaznaczoną X w poniższej tabeli, gdy czynność kierowcy zmienia się na PROWADZENIE lub w przypadku zmiany trybu pracy, w czasie gdy czynnością wykonywaną przez kierowcę jest PROWADZENIE:

Prowadzenie pojazdu bez prawidłowej karty

Czytnik karty kierowcy

Brak karty (lub karta nieważna)

Karta kierowcy

Karta kontrolna

Karta warsztatowa

Karta firmowa

Czytnik karty współkierowcy

Brak karty (lub karta nieważna)

X

 

X

 

X

Karta kierowcy

X

 

X

X

X

Karta kontrolna

X

X

X

X

X

Karta warsztatowa

X

X

X

 

X

Karta firmowa

X

X

X

X

X

3.9.5   Zdarzenie „włożenie karty podczas prowadzenia pojazdu”

76)

Zdarzenie to uruchamia się, gdy do dowolnego czytnika włożona zostaje karta do tachografu, a czynnością kierowcy jest PROWADZENIE.

3.9.6   Zdarzenie „Sesja ostatniej karty niezamknięta prawidłowo”

77)

Zdarzenie to uruchamia się, gdy przy wkładaniu karty urządzenie rejestrujące wykryje, że pomimo przepisów określonych w pkt 3.1 sesja poprzedniej karty nie została prawidłowo zamknięta (karta została wyjęta przed zapisaniem na karcie wszystkich wymaganych danych). Zdarzenie to uruchamiają tylko karty kierowcy i warsztatowe.

3.9.7   Zdarzenie „przekroczenie prędkości”

78)

Zdarzenie to uruchamia się przy każdym przekroczeniu prędkości.

3.9.8   Zdarzenie „przerwa w zasilaniu”

79)

Z wyjątkiem trybu kalibracyjnego lub kontrolnego, zdarzenie to uruchamia się w przypadku przekraczającej 200 ms przerwy w zasilaniu czujnika ruchu lub przyrządu rejestrującego. Wartość progową przerwy definiuje producent. Przerwa w zasilaniu spowodowana uruchamianiem silnika pojazdu nie może uruchamiać tego zdarzenia.

3.9.9   Zdarzenie „błąd połączenia z urządzeniem do łączności na odległość”

80)

Z wyjątkiem trybu kalibracyjnego, zdarzenie to uruchamia się w przypadku gdy urządzenie do łączności na odległość nie potwierdza odbioru danych przesyłanych zdalnie z przyrządu rejestrującego podczas więcej niż trzech prób.

3.9.10   Zdarzenie „brak informacji o pozycji z odbiornika GNSS”

81)

Z wyjątkiem trybu kalibracyjnego, zdarzenie to uruchamia się w przypadku braku informacji o pozycji pochodzących z odbiornika GNSS (wewnętrznego lub zewnętrznego) przez ponad trzy godziny skumulowanego czasu prowadzenia pojazdu.

3.9.11   Zdarzenie „błąd połączenia z urządzeniem zewnętrznym GNSS”

82)

Z wyjątkiem trybu kalibracyjnego, zdarzenie to uruchamia się w przypadku przerwy w łączności między urządzeniem zewnętrznym GNSS a przyrządem rejestrującym przez ponad 20 kolejnych minut, kiedy pojazd jest w ruchu.

3.9.12   Zdarzenie „błąd danych dotyczących ruchu”

83)

Z wyjątkiem trybu kalibracyjnego, zdarzenie to uruchamia się w przypadku przerwy w normalnym przepływie danych między czujnikiem ruchu a przyrządem rejestrującym lub w przypadku błędu integralności danych lub błędu uwierzytelnienia danych wymienianych między czujnikiem ruchu a przyrządem rejestrującym.

3.9.13   Zdarzenie „konflikt ruchu pojazdu”

84)

Z wyjątkiem trybu kalibracyjnego, zdarzenie to uruchamia się, jeżeli informacje o ruchu z czujnika ruchu są sprzeczne z informacjami o ruchu obliczonymi z wewnętrznego odbiornika GNSS lub urządzenia zewnętrznego GNSS i ewentualnie z innych niezależnych źródeł, jak określono w dodatku 12. Zdarzenie to nie uruchamia się podczas przeprawy promowej lub przejazdu kolejowego, w przypadku stanu POZA ZAKRESEM, ani w razie niedostępności informacji o pozycji z odbiornika GNSS.

3.9.14   Zdarzenie „próba naruszenia zabezpieczenia”

85)

Zdarzenie to uruchamiane jest przez każde inne zdarzenie naruszające zabezpieczenie czujnika ruchu lub przyrządu rejestrującego lub urządzenia zewnętrznego GNSS, zgodnie z wymogami w dodatku 10, z wyjątkiem trybu kalibracyjnego.

3.9.15   Zdarzenie „konflikt czasu”

86)

Z wyjątkiem trybu kalibracyjnego, zdarzenie to uruchamia się, jeżeli przyrząd rejestrujący wykryje rozbieżność większą niż 1 min. między czasem określonym przez funkcję pomiaru czasu w przyrządzie rejestrującym a czasem pochodzącym z odbiornika GNSS. Wydarzenie to jest rejestrowane wraz z wartością zegara wewnętrznego przyrządu rejestrującego oraz z automatyczną korektą czasu. Po uruchomieniu zdarzenia konfliktu czasu przyrząd rejestrujący nie generuje innych zdarzeń konfliktu czasu przez kolejnych 12 godzin. Wydarzenie to nie uruchamia się, jeżeli odbiornik GNSS nie wykrywał prawidłowego sygnału GNSS w ciągu ostatnich 30 dni. Jednakże w momencie gdy informacja o pozycji z odbiornika GNSS stanie się ponownie dostępna, ma miejsce automatyczna korekta czasu.

3.9.16   Usterka „karta”

87)

Usterkę tę uruchamia błąd karty do tachografu podczas pracy.

3.9.17   Usterka „urządzenie rejestrujące”

88)

Usterkę tę uruchamia dowolny z następujących błędów, z wyjątkiem pracy w trybie kalibracyjnym:

usterka wewnętrzna przyrządu rejestrującego

usterka drukarki

usterka wyświetlacza

usterka pobierania danych

usterka czujnika

usterka odbiornika GNSS lub urządzenia zewnętrznego GNSS

usterka urządzenia do łączności na odległość

3.10   Testy wbudowane i autotesty

89)

Urządzenie rejestrujące samoczynnie wykrywa usterki, wykonując autotesty i testy wbudowane, zgodnie z poniższą tabelą:

Testowany podzespół

Autotest

Test wbudowany

Oprogramowanie

 

Integralność

Pamięć danych

Dostęp

Dostęp, integralność danych

Czytniki kart

Dostęp

Dostęp

Klawiatura

 

Kontrola ręczna

Drukarka

(w gestii producenta)

Wydruk

Wyświetlacz

 

Kontrola wzrokowa

Pobieranie danych

(wykonywane tylko podczas pobierania)

Prawidłowa praca

 

Czujnik

Prawidłowa praca

Prawidłowa praca

Urządzenie do łączności na odległość

Prawidłowa praca

Prawidłowa praca

Urządzenie GNSS

Prawidłowa praca

Prawidłowa praca

3.11   Odczyt z pamięci danych

90)

Urządzenie rejestrujące umożliwia odczyt danych przechowywanych w jego pamięci danych.

3.12   Rejestracja i przechowywanie w pamięci danych

Do celów niniejszego pkt:

„365 dni” definiuje się jako 365 dni kalendarzowych przeciętnych czynności wykonywanych przez kierowców w pojeździe. Przeciętne czynności na dzień w pojeździe definiuje się jako co najmniej 6 kierowców lub współkierowców, 6 cykli wkładania i wyjmowania karty i 256 zmian czynności. „365 dni” obejmuje zatem co najmniej 2 190 (współ)kierowców, 2 190 cykli wkładania i wyjmowania karty i 93 440 zmian czynności,

średnia liczba pozycji na dzień jest definiowana jako co najmniej 6 pozycji, w których rozpoczyna się dzienny okres pracy, 6 pozycji, w których nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu kierowcy osiąga wielokrotność trzech godzin oraz 6 pozycji, w których kończy się dzienny okres pracy, tak więc „365 dni” obejmuje co najmniej 6 570 pozycji,

czas jest rejestrowany z dokładnością do jednej minuty, chyba że ustalono inaczej,

stany licznika kilometrów rejestruje się z dokładnością do jednego kilometra,

prędkości rejestruje się z dokładnością do 1 km/h,

pozycje (szerokość i długość ) rejestruje się w stopniach i minutach, z dokładnością do 1/10 minuty, z powiązaną dokładnością GNSS i czasem pobrania danych.

91)

Odcięcie zewnętrznego źródła zasilania na czas krótszy niż dwanaście miesięcy, w warunkach homologacyjnych, nie może wpływać na dane przechowywane w pamięci danych. Ponadto odcięcie zasilania na czas krótszy niż 28 dni nie może mieć wpływu na dane przechowywane w zewnętrznym urządzeniu do łączności na odległość, zgodnie z definicją w dodatku 14.

92)

Urządzenie rejestrujące umożliwia rejestrowanie, pośrednio lub bezpośrednio, w pamięci danych następujących informacji:

3.12.1   Dane identyfikujące sprzęt

3.12.1.1   Dane identyfikujące przyrząd rejestrujący

93)

Urządzenie rejestrujące umożliwia przechowywanie w pamięci danych następujących danych identyfikujących przyrząd rejestrujący:

nazwa producenta,

adres producenta,

numer części,

numer seryjny,

generacja przyrządu rejestrującego,

możliwość korzystania z kart do tachografów pierwszej generacji,

numer wersji oprogramowania,

data instalacji wersji oprogramowania,

rok produkcji urządzenia,

numer homologacji,

94)

Dane identyfikujące przyrząd rejestrujący są rejestrowane i zapisywane w pamięci definitywnie przez producenta przyrządu rejestrującego, z wyjątkiem danych dotyczących oprogramowania i numeru homologacji, które mogą zmieniać się w przypadku aktualizacji oprogramowania, oraz z wyjątkiem możliwości korzystania z kart do tachografów pierwszej generacji.

3.12.1.2   Dane identyfikujące czujnik ruchu

95)

Czujnik ruchu umożliwia przechowywanie w pamięci następujących danych identyfikujących:

nazwa producenta,

numer seryjny,

numer homologacji,

identyfikator wbudowanego elementu zabezpieczenia (np. numer części wewnętrznego mikroprocesora),

identyfikator systemu operacyjnego (np. numer wersji oprogramowania).

96)

Dane identyfikujące czujnik ruchu są rejestrowane i zapisywane w czujniku ruchu definitywnie przez producenta czujnika ruchu.

97)

Przyrząd rejestrujący musi mieć możliwość rejestrowania i zachowywania w pamięci następujących danych związanych z 20 ostatnimi sparowaniami czujników ruchu (jeżeli podczas jednego dnia kalendarzowego miało miejsce wiele sparowań, zachowywane jest tylko pierwsze i ostatnie z danego dnia):

Przy każdym sparowaniu rejestruje się następujące dane:

dane identyfikujące czujnik ruchu:

numer seryjny

numer homologacji

dane sparowania czujnika ruchu:

data sparowania.

3.12.1.3   Dane identyfikujące globalnego systemu nawigacji satelitarnej

98)

Urządzenie zewnętrzne GNSS umożliwia przechowywanie w pamięci następujących danych identyfikujących:

nazwa producenta,

numer seryjny,

numer homologacji,

identyfikator wbudowanego elementu zabezpieczenia (np. numer części wewnętrznego mikroprocesora),

identyfikator systemu operacyjnego (np. numer wersji oprogramowania).

99)

Dane identyfikujące są rejestrowane i zapisywane w urządzeniu zewnętrznym GNSS definitywnie przez producenta urządzenia zewnętrznego GNSS.

100)

Przyrząd rejestrujący musi mieć możliwość rejestrowania i zachowywania w pamięci następujących danych związanych z 20 ostatnimi powiązaniami urządzeń zewnętrznych GNSS (jeżeli podczas jednego dnia kalendarzowego miało miejsce wiele powiązań, zachowywane jest tylko pierwsze i ostatnie z danego dnia).

Przy każdym powiązaniu rejestruje się następujące dane:

dane identyfikujące urządzenia zewnętrznego GNSS:

numer seryjny,

numer homologacji,

dane dotyczące powiązania z urządzeniem zewnętrznym GNSS:

data powiązania.

3.12.2   Klucze i certyfikaty

101)

Urządzenie rejestrujące umożliwia przechowywanie szeregu kluczy i certyfikatów kryptograficznych, jak określono w dodatku 11 część A i część B.

3.12.3   Dane rejestrowane przy wkładaniu i wyjmowaniu karty kierowcy lub warsztatowej

102)

Przy każdym cyklu wkładania/wyjmowania karty kierowcy lub warsztatowej do urządzenia, urządzenie rejestrujące rejestruje i przechowuje w pamięci danych następujące informacje:

nazwisko i imię (imiona) posiadacza karty zapisane na karcie,

numer karty, państwo członkowskie wydające kartę i termin ważności zapisane na karcie,

generację karty,

datę i godzinę włożenia karty,

stan licznika kilometrów przy wkładaniu karty,

szczelinę czytnika, do której karta jest wkładana,

datę i godzinę wyjęcia karty,

stan licznika kilometrów przy wyjęciu karty,

następujące informacje o poprzednim pojeździe używanym przez kierowcę, zapisane na karcie:

numer VRN i państwo członkowskie rejestracji,

generacja przyrządu rejestrującego (w razie dostępności),

datę i godzinę wyjęcia karty,

wskaźnik stanu pokazujący, czy przy wkładaniu karty posiadacz karty wprowadził ręcznie informacje o wykonywaniu czynności.

103)

Pamięć danych wystarcza do przechowywania tych danych przez co najmniej 365 dni.

104)

W przypadku zapełnienia pamięci danych nowe dane zastępują dane najstarsze.

3.12.4   Dane dotyczące czynności kierowcy

105)

Urządzenie rejestrujące rejestruje i przechowuje w pamięci danych za każdym razem, kiedy następuje zmiana czynności kierowcy lub współkierowcy, lub za każdym razem, kiedy następuje zmiana stanu prowadzenia pojazdu, lub za każdym razem, kiedy następuje włożenie lub wyjęcie karty kierowcy lub karty warsztatowej:

stan prowadzenia pojazdu (ZAŁOGA, JEDEN KIEROWCA),

szczelinę czytnika (KIEROWCA, WSPÓŁKIEROWCA),

status karty w odpowiedniej szczelinie czytnika kart (WŁOŻONA, NIEWŁOŻONA),

czynność (PROWADZENIE, GOTOWOŚĆ, PRACA, PRZERWA/ODPOCZYNEK),

datę i godzinę zmiany.

WŁOŻONA oznacza, że do czytnika jest włożona ważna karta kierowcy lub warsztatowa. NIEWŁOŻONA oznacza sytuację przeciwną, tzn. że do czytnika nie jest włożona ważna karta kierowcy ani warsztatowa (np. włożona jest karta firmowa lub brak jest karty).

Dane dotyczące czynności ręcznie wprowadzone przez kierowcę nie są rejestrowane w pamięci danych.

106)

Pamięć danych wystarcza do przechowywania danych dotyczących czynności kierowcy przez co najmniej 365 dni.

107)

W przypadku zapełnienia pamięci danych nowe dane zastępują dane najstarsze.

3.12.5   Miejsca i pozycje, w których zaczynają się i kończą dzienne okresy pracy lub w których osiągnięto 3 godziny nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu

108)

Urządzenie rejestrujące rejestruje i przechowuje w pamięci następujące dane:

miejsca i pozycje, w których kierowca lub współkierowca rozpoczynają dzienny okres pracy;

pozycje, w których nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę osiągnie wielokrotność trzech godzin;

miejsca i pozycje, w których kierowca lub współkierowca kończą dzienny okres pracy;

109)

Jeżeli w danym momencie pozycja pojazdu nie jest dostępna z odbiornika GNSS, urządzenie rejestrujące korzysta z ostatniej dostępnej pozycji i odpowiadającej jej daty i godziny.

110)

Wraz z miejscem lub pozycją urządzenie rejestrujące rejestruje i przechowuje w pamięci następujące dane:

numer karty (współ)kierowcy i państwo członkowskie wydające kartę,

generację karty,

datę i godzinę wpisu,

rodzaj wpisu (rozpoczęcie, zakończenie lub 3 godziny nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu),

w stosownych przypadkach odpowiednią dokładność GNSS, datę i godzinę,

stan licznika kilometrów.

111)

Pamięć danych wystarcza do przechowywania miejsc i pozycji, w których zaczynają się i kończą dzienne okresy pracy lub w których osiągnięto 3 godziny nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu, przez co najmniej 365 dni.

112)

W przypadku zapełnienia pamięci danych nowe dane zastępują dane najstarsze.

3.12.6   Dane dotyczące licznika kilometrów

113)

Urządzenie rejestrujące rejestruje w pamięci danych stan licznika kilometrów i odpowiednią datę o północy każdego dnia kalendarzowego.

114)

Pamięć danych wystarcza do przechowywania danych dotyczących stanu licznika o północy przez co najmniej 365 dni kalendarzowych.

115)

W przypadku zapełnienia pamięci danych nowe dane zastępują dane najstarsze.

3.12.7   Dane szczegółowe dotyczące prędkości

116)

Urządzenie rejestrujące rejestruje i przechowuje w pamięci danych prędkość chwilową pojazdu wraz z datą i godziną, rejestrowane co sekundę przez okres co najmniej ostatnich 24 godzin, w których pojazd był w ruchu.

3.12.8   Dane dotyczące zdarzeń

Do celów niniejszego podpunktu czas rejestruje się z dokładnością do 1 sekundy.

117)

Urządzenie rejestrujące rejestruje i przechowuje w pamięci danych następujące dane dla każdego zdarzenia wykrytego zgodnie z poniższymi zasadami przechowywania danych:

Zdarzenie

Zasady przechowywania

Dane rejestrowane dla zdarzenia

Włożenie nieważnej karty

10 ostatnich zdarzeń

data i godzina zdarzenia

typ karty, numer, państwo członkowskie wydające kartę i generacja karty, która wywołała zdarzenie

liczba podobnych zdarzeń w tym dniu

Konflikt kart

10 ostatnich zdarzeń

data i godzina początku zdarzenia

data i godzina końca zdarzenia

typ karty, numer, państwo członkowskie wydające kartę i generacja dwóch kart, które wywołały konflikt

Prowadzenie pojazdu bez prawidłowej karty

najdłuższe zdarzenie w każdym z ostatnich 10 dni ich występowania

5 najdłuższych zdarzeń w ciągu ostatnich 365 dni

data i godzina początku zdarzenia

data i godzina końca zdarzenia

typ karty, numer, państwo członkowskie wydające kartę i generacja dla każdej karty wprowadzonej na początku lub pod koniec zdarzenia

liczba podobnych zdarzeń w tym dniu

Włożenie karty podczas jazdy

ostatnie zdarzenie dla każdego z 10 ostatnich dni ich występowania

data i godzina zdarzenia

typ karty, numer, państwo członkowskie wydające kartę i generacja

liczba podobnych zdarzeń w tym dniu

Sesja ostatniej karty niezamknięta prawidłowo

10 ostatnich zdarzeń

data i godzina włożenia karty

typ karty, numer, państwo członkowskie wydające kartę i generacja

dane dotyczące ostatniej sesji odczytane z karty:

data i godzina włożenia karty

numer VRN, państwo członkowskie rejestracji i generacja przyrządu rejestrującego

Przekroczenie prędkości (1)

najpoważniejsze zdarzenie dla każdego z 10 ostatnich dni od zaistnienia zdarzenia (tzn. zdarzenie o najwyższej przeciętnej prędkości)

5 najpoważniejszych zdarzeń w ciągu ostatnich 365 dni

pierwsze zdarzenie zaistniałe po ostatniej kalibracji

data i godzina początku zdarzenia

data i godzina końca zdarzenia

maksymalna prędkość zmierzona w czasie zdarzenia

średnia arytmetyczna prędkość zmierzona w czasie zdarzenia

typ karty, numer, państwo członkowskie wydające kartę i generacja karty kierowcy (w stosownych przypadkach)

liczba podobnych zdarzeń w tym dniu

Przerwa w zasilaniu (2)

najdłuższe zdarzenie w każdym z ostatnich 10 dni ich występowania

5 najdłuższych zdarzeń w ciągu ostatnich 365 dni

data i godzina początku zdarzenia

data i godzina końca zdarzenia

typ karty, numer, państwo członkowskie wydające kartę i generacja dla każdej karty wprowadzonej na początku lub pod koniec zdarzenia

liczba podobnych zdarzeń w tym dniu

Błąd połączenia z urządzeniem do łączności na odległość

najdłuższe zdarzenie w każdym z ostatnich 10 dni ich występowania

5 najdłuższych zdarzeń w ciągu ostatnich 365 dni

data i godzina początku zdarzenia

data i godzina końca zdarzenia

typ karty, numer, państwo członkowskie wydające kartę i generacja dla każdej karty wprowadzonej na początku lub pod koniec zdarzenia

liczba podobnych zdarzeń w tym dniu

Brak informacji o pozycji z odbiornika GNSS

najdłuższe zdarzenie w każdym z ostatnich 10 dni ich występowania

5 najdłuższych zdarzeń w ciągu ostatnich 365 dni

data i godzina początku zdarzenia

data i godzina końca zdarzenia

typ karty, numer, państwo członkowskie wydające kartę i generacja dla każdej karty wprowadzonej na początku lub pod koniec zdarzenia

liczba podobnych zdarzeń w tym dniu

Błąd danych dotyczących ruchu

najdłuższe zdarzenie w każdym z ostatnich 10 dni ich występowania

5 najdłuższych zdarzeń w ciągu ostatnich 365 dni

data i godzina początku zdarzenia

data i godzina końca zdarzenia

typ karty, numer, państwo członkowskie wydające kartę i generacja dla każdej karty wprowadzonej na początku lub pod koniec zdarzenia

liczba podobnych zdarzeń w tym dniu

Konflikt ruchu pojazdu

najdłuższe zdarzenie w każdym z ostatnich 10 dni ich występowania

5 najdłuższych zdarzeń w ciągu ostatnich 365 dni

data i godzina początku zdarzenia

data i godzina końca zdarzenia

typ karty, numer, państwo członkowskie wydające kartę i generacja dla każdej karty wprowadzonej na początku lub pod koniec zdarzenia

liczba podobnych zdarzeń w tym dniu

Próba naruszenia zabezpieczenia

10 ostatnich zdarzeń wg typu zdarzenia

data i godzina początku zdarzenia

data i godzina zakończenia zdarzenia (jeżeli jest istotna)

typ karty, numer, państwo członkowskie wydające kartę i generacja dla każdej karty wprowadzonej na początku lub pod koniec zdarzenia

typ zdarzenia

Konflikt czasu

najdłuższe zdarzenie w każdym z ostatnich 10 dni ich występowania

5 najdłuższych zdarzeń w ciągu ostatnich 365 dni

data i godzina z urządzenia rejestrującego

data i godzina z GNSS,

typ karty, numer, państwo członkowskie wydające kartę i generacja dla każdej karty wprowadzonej na początku lub pod koniec zdarzenia

liczba podobnych zdarzeń w tym dniu

(1)

Urządzenie rejestrujące rejestruje i przechowuje również w pamięci następujące dane:

datę i godzinę ostatniej KONTROLI PRZEKROCZENIA PRĘDKOŚCI,

datę i godzinę pierwszego przekroczenia prędkości po tej ostatniej KONTROLI PRZEKROCZENIA PRĘDKOŚCI.

liczbę zdarzeń przekroczenia prędkości od ostatniej KONTROLI PRZEKROCZENIA PRĘDKOŚCI.

(2)

Dane te mogą być rejestrowane wyłącznie po przywróceniu zasilania, czas może być znany z dokładnością do minuty.

3.12.9   Dane dotyczące usterek

Do celów niniejszego podpunktu czas rejestruje się z dokładnością do 1 sekundy.

118)

Urządzenie rejestrujące próbuje rejestrować i przechowywać w pamięci danych następujące dane dla każdej wykrytej usterki zgodnie z następującymi zasadami przechowywania danych:

Usterka

Zasady przechowywania

Dane rejestrowane dla usterki

Usterka karty

10 ostatnich usterek karty kierowcy

data i godzina początku usterki

data i godzina końca usterki

typ karty, numer, państwo członkowskie wydające kartę i generacja

Usterki urządzenia rejestrującego

10 ostatnich usterek dla każdego typu usterki

pierwsza usterka po ostatniej kalibracji

data i godzina początku usterki

data i godzina końca usterki

rodzaj usterki

typ karty, numer, państwo członkowskie wydające kartę i generacja dla każdej karty wprowadzonej na początku lub pod koniec usterki

3.12.10   Dane kalibracyjne

119)

Urządzenie rejestrujące rejestruje i przechowuje w pamięci następujące dane:

parametry kalibracyjne znane w momencie aktywacji,

pierwszą kalibrację po aktywacji urządzenia,

pierwszą kalibrację w obecnym pojeździe (identyfikowanym numerem VIN),

20 ostatnich kalibracji (jeżeli w czasie jednego dnia kalendarzowego jest kilka kalibracji, zapamiętywana jest tylko pierwsza i ostatnia kalibracja z tego dnia).

120)

Przy każdej z tych kalibracji rejestruje się następujące dane:

cel kalibracji (aktywacja, pierwsza instalacja, instalacja, przegląd okresowy),

nazwa i adres warsztatu,

numer karty warsztatowej, państwo członkowskie wydające kartę i termin ważności karty,

identyfikacja pojazdu,

parametry uaktualnione lub potwierdzone: w, k, l, rozmiar opon, ustawienia urządzenia ograniczenia prędkości, licznik kilometrów (wartości stare i nowe), data i godzina (wartości stare i nowe),

rodzaje i identyfikatory wszystkich założonych plomb.

121)

Ponadto urządzenie rejestrujące rejestruje i przechowuje w pamięci danych zdolność do użytkowania kart do tachografów pierwszej generacji (aktywowaną lub nie).

122)

Czujnik ruchu rejestruje i przechowuje w pamięci następujące dane instalacyjne czujnika ruchu:

pierwsze sparowanie z przyrządem rejestrującym (data, godzina, numer homologacji przyrządu rejestrującego, numer seryjny przyrządu rejestrującego),

ostatnie sparowanie z przyrządem rejestrującym (data, godzina, numer homologacji przyrządu rejestrującego, numer seryjny przyrządu rejestrującego).

123)

Urządzenie zewnętrzne GNSS rejestruje i przechowuje w pamięci następujące dane instalacyjne urządzenia zewnętrznego GNSS:

pierwsze powiązanie z przyrządem rejestrującym (data, godzina, numer homologacji przyrządu rejestrującego, numer seryjny przyrządu rejestrującego),

ostatnie powiązanie z przyrządem rejestrującym (data, godzina, numer homologacji przyrządu rejestrującego, numer seryjny przyrządu rejestrującego).

3.12.11   Dane dotyczące korekty czasu

124)

Urządzenie rejestrujące rejestruje i przechowuje w pamięci danych dane dotyczące korekty czasu przeprowadzonej w trybie kalibracyjnym, poza ramami regularnej kalibracji (def. f)):

ostatnia korekta czasu,

5 największych korekt czasu.

125)

Przy każdej z tych korekt czasu rejestruje się następujące dane:

data i godzina, stara wartość,

data i godzina, nowa wartość,

nazwa i adres warsztatu,

numer karty warsztatowej, państwo członkowskie wydające kartę, generacja karty i termin ważności karty.

3.12.12   Dane dotyczące czynności kontrolnych

126)

Urządzenie rejestrujące rejestruje i przechowuje w pamięci danych następujące dane dotyczące ostatnich 20 czynności kontrolnych:

data i godzina kontroli,

numer karty kontrolnej, państwo członkowskie wydające kartę i generacja karty,

rodzaj kontroli (wyświetlanie lub drukowanie lub pobieranie danych z przyrządu rejestrującego lub karty lub kontrola drogowa kalibracji).

127)

W przypadku pobierania danych rejestruje się także daty najstarszych i najnowszych dni, z których dane są pobierane.

3.12.13   Dane dotyczące blokad firmowych

128)

Urządzenie rejestrujące rejestruje i przechowuje w pamięci następujące dane dotyczące 255 ostatnich blokad firmowych:

data i godzina założenia blokady,

data i godzina zdjęcia blokady,

numer karty firmowej, państwo członkowskie wydające kartę i generacja karty,

nazwa i adres firmy.

Dane wcześniej zabezpieczone przez blokadę usunięte z pamięci z powodu powyższego ograniczenia traktuje się jako niezabezpieczone.

3.12.14   Dane dotyczące pobierania danych

129)

Urządzenie rejestrujące rejestruje i przechowuje w pamięci danych następujące dane dotyczące ostatniego pobierania danych z pamięci urządzenia na nośnik zewnętrzny, wykonanego w trybie firmowym lub kalibracyjnym:

data i godzina pobrania danych,

numer karty firmowej lub warsztatowej, państwo członkowskie wydające kartę i generacja karty,

nazwa firmy lub warsztatu.

3.12.15   Dane dotyczące warunków szczególnych

130)

Urządzenie rejestrujące rejestruje i przechowuje w pamięci danych następujące dane dotyczące warunków szczególnych:

data i godzina wprowadzenia danych,

rodzaj warunku szczególnego.

131)

Pamięć danych umożliwia przechowywanie danych dotyczących warunków szczególnych przez co najmniej 365 dni (przy założeniu, że przeciętnie otwiera się i zamyka jeden warunek dziennie). W przypadku zapełnienia pamięci danych nowe dane zastępują dane najstarsze.

3.12.16   Dane karty do tachografu

132)

Urządzenie rejestrujące umożliwia przechowywanie następujących danych dotyczących różnych kart do tachografów, które zostały użyte w przyrządzie rejestrującym:

numer karty do tachografu i jej numer seryjny,

producent karty do tachografu,

typ karty do tachografu,

wersja karty do tachografu.

133)

Urządzenie rejestrujące umożliwia przechowywanie co najmniej 88 takich rekordów danych.

3.13   Odczyt kart do tachografów

134)

Urządzenie rejestrujące umożliwia odczyt z kart do tachografów pierwszej i drugiej generacji, w odpowiednich przypadkach, danych niezbędnych do:

rozpoznania typu karty, posiadacza karty, wcześniej używanego pojazdu, daty i godziny ostatniego wyjęcia karty i czynności wybranej dla tego czasu,

sprawdzenia, czy ostatnia sesja karty została prawidłowo zamknięta,

wyliczenia dla kierowcy: nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu, skumulowanego czasu przerwy i skumulowanego czasu prowadzenia za poprzedni i obecny tydzień,

wydrukowania żądanych wydruków związanych z danymi zarejestrowanymi na karcie kierowcy,

pobrania danych z karty kierowcy na zewnętrzny nośnik.

Wymóg ten ma zastosowanie tylko do kart do tachografów pierwszej generacji, jeżeli ich stosowanie nie zostało wyłączone przez warsztat.

135)

W przypadku błędu odczytu urządzenie rejestrujące maksymalnie trzykrotnie powtarza to samo polecenie odczytu i w przypadku gdy odczyt nadal nie jest możliwy, uznaje kartę za uszkodzoną i nieważną.

3.14   Rejestrowanie i przechowywanie danych na kartach do tachografów

3.14.1   Rejestrowanie i przechowywanie danych na kartach do tachografów pierwszej generacji

136)

O ile karty do tachografów pierwszej generacji nie zostały wyłączone przez warsztat, urządzenie rejestrujące rejestruje i przechowuje dane dokładnie w ten sam sposób co urządzenie rejestrujące pierwszej generacji.

137)

Urządzenie rejestrujące ustawia „dane sesji karty” na karcie kierowcy lub warsztatowej bezpośrednio po włożeniu karty.

138)

Urządzenie rejestrujące aktualizuje dane zapisane na ważnej karcie kierowcy, warsztatowej, firmowej lub kontrolnej, wprowadzając wszystkie niezbędne dane odnośnie do okresu, w którym karta pozostaje włożona, i odnośnie do posiadacza karty. Dane, które są przechowywane na tych kartach, określono w rozdziale 4.

139)

Urządzenie rejestrujące aktualizuje dane dotyczące czynności kierowcy i miejsc (jak określono w pkt 4.5.3.1.9 i 4.5.3.1.11), zapisane na ważnej karcie kierowcy lub warsztatowej, danymi dotyczącymi czynności i miejsc wprowadzonymi ręcznie przez posiadacza karty.

140)

Wszystkie wydarzenia niezdefiniowane dla urządzeń rejestrujących pierwszej generacji nie są zapisywane na karcie kierowcy ani na karcie warsztatowej.

141)

Aktualizacja kart do tachografów odbywa się w taki sposób, że gdy zaistnieje taka potrzeba i biorąc pod uwagę rzeczywistą zdolność przechowywania danych, najstarsze dane są zastępowanymi najnowszymi danymi.

142)

W przypadku błędu zapisu urządzenie rejestrujące maksymalnie trzykrotnie powtarza to samo polecenie zapisu i w przypadku gdy zapis nadal nie jest możliwy, uznaje kartę za uszkodzoną i nieważną.

143)

Przed odblokowaniem karty kierowcy i po zapisaniu na karcie wszystkich stosownych danych urządzenie rejestrujące zeruje „dane sesji karty”.

3.14.2   Rejestrowanie i przechowywanie danych na kartach do tachografów drugiej generacji

144)

Karty do tachografów drugiej generacji zawierają 2 różne aplikacje kart, z których pierwsza jest dokładnie taka sama jak aplikacja TACHO w kartach do tachografów pierwszej generacji, a druga aplikacja „TACHO_G2” jest zgodna ze specyfikacjami w rozdziale 4 i dodatku 2.

145)

Urządzenie rejestrujące ustawia „dane sesji karty” na karcie kierowcy lub warsztatowej bezpośrednio po włożeniu karty.

146)

Urządzenie rejestrujące aktualizuje dane zapisane w 2 aplikacjach ważnej karty kierowcy, warsztatowej, firmowej lub kontrolnej, wprowadzając wszystkie niezbędne dane odnośnie do okresu, w którym karta pozostaje włożona, i odnośnie do posiadacza karty. Dane, które są przechowywane na tych kartach, określono w rozdziale 4.

147)

Urządzenie rejestrujące aktualizuje dane dotyczące miejsc i pozycji czynności kierowcy (jak określono w pkt 4.5.3.1.9, 4.5.3.1.11, 4.5.3.2.9 i 4.5.3.2.11), zapisane na ważnej karcie kierowcy lub warsztatowej, danymi dotyczącymi czynności i miejsc wprowadzonymi ręcznie przez posiadacza karty.

148)

Aktualizacja kart do tachografów odbywa się w taki sposób, że gdy zaistnieje taka potrzeba i biorąc pod uwagę rzeczywistą zdolność przechowywania danych, najstarsze dane są zastępowanymi najnowszymi danymi.

149)

W przypadku błędu zapisu urządzenie rejestrujące maksymalnie trzykrotnie powtarza to samo polecenie zapisu i w przypadku gdy zapis nadal nie jest możliwy, uznaje kartę za uszkodzoną i nieważną.

150)

Przed odblokowaniem karty kierowcy i po zapisaniu wszystkich stosownych danych w 2 aplikacjach karty urządzenie rejestrujące zeruje „dane sesji karty”.

3.15   Wyświetlanie

151)

Wyświetlacz umożliwia wyświetlanie co najmniej 20 znaków.

152)

Wyświetlane znaki mają wymiary co najmniej 5 mm wysokości i 3,5 mm szerokości.

153)

Wyświetlacz umożliwia wyświetlanie znaków określonych w dodatku 1 rozdział 4 „Zestawy znaków”. Wyświetlacz może wyświetlać uproszczone glify (np. znaki z akcentami można wyświetlać bez akcentu, a małe litery może wyświetlać jako duże).

154)

Wyświetlacz musi mieć nieoślepiające oświetlenie.

155)

Wskazania są widoczne spoza urządzenia rejestrującego.

156)

Urządzenie rejestrujące umożliwia wyświetlanie:

informacji standardowych,

informacji związanych z ostrzeżeniami,

informacji związanych z dostępem do menu,

innych informacji, których zażąda użytkownik.

Urządzenie rejestrujące może wyświetlać również dodatkowe informacje, z tym jednak, że muszą być one łatwe do odróżnienia od wymienionych powyżej, wymaganych informacji.

157)

Na wyświetlaczu urządzenia rejestrującego używa się piktogramów lub kombinacji piktogramów wymienionych w dodatku 3. Dopuszcza się także dodatkowe piktogramy lub kombinacje piktogramów, jeżeli są one łatwe do odróżnienia od wymaganych piktogramów lub kombinacji piktogramów.

158)

Gdy pojazd jest w ruchu, wyświetlacz jest stale włączony.

159)

Urządzenie rejestrujące może gasić wyświetlacz automatycznie lub umożliwiać gaszenie ręczne, gdy pojazd nie jest w ruchu.

Format wyświetlania określono w dodatku 5.

3.15.1   Domyślne informacje na wyświetlaczu

160)

Gdy nie istnieje potrzeba wyświetlania żadnych innych informacji, urządzenie rejestrujące domyślnie wyświetla następujące informacje:

czas lokalny (wynik czasu UTC + przesunięcie wprowadzone przez kierowcę),

tryb pracy,

bieżącą czynność kierowcy i bieżącą czynność współkierowcy,

informacje odnoszące się do kierowcy:

jeżeli jego bieżącą czynnością jest PROWADZENIE, jego bieżący nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu i jego bieżący skumulowany czas przerwy,

jeżeli jego bieżącą czynnością nie jest PROWADZENIE, bieżący czas trwania tej czynności (od momentu wybrania) i jego bieżący skumulowany czas przerwy.

161)

Prezentacja informacji odnoszących się do każdego kierowcy jest wyraźna, prosta i jednoznaczna. W przypadku gdy informacji odnoszących się do kierowcy i współkierowcy nie można wyświetlić w tym samym czasie, urządzenie rejestrujące pokazuje domyślnie informacje odnoszące się do kierowcy i pozwala użytkownikowi wyświetlić informacje odnoszące się do współkierowcy.

162)

W przypadku gdy wyświetlacz nie pozwala na domyślne pokazywanie trybu pracy, to przy zmianie trybu pracy urządzenie rejestrujące przez krótki czas pokazuje informację o nowym trybie pracy.

163)

Przy wkładaniu karty urządzenie rejestrujące przez krótki czas pokazuje nazwisko jej posiadacza.

164)

W przypadku otwarcia warunku „POZA ZAKRESEM” lub „PRZEPRAWA PROMOWA/PRZEJAZD KOLEJOWY” na domyślnym wyświetlaczu musi pojawić się informacja w postaci stosownego piktogramu o tym, że warunek ten jest rozpoczęty (dopuszcza się, że w tym samym czasie nie jest pokazywana bieżąca czynność kierowcy).

3.15.2   Wyświetlanie ostrzeżeń

165)

Przy wyświetlaniu ostrzeżeń urządzenie rejestrujące korzysta przede wszystkim z piktogramów w dodatku 3, w razie potrzeby uzupełnionych informacjami w postaci kodów liczbowych. Można też dodać wyszczególnienie słowne w preferowanym języku kierowcy.

3.15.3   Dostęp do menu

166)

Urządzenie rejestrujące udostępnia niezbędne polecenia poprzez odpowiednie menu.

3.15.4   Inne wyświetlane informacje

167)

Na żądanie możliwe jest selektywne wyświetlanie:

czasu UTC oraz przesunięcia czasu lokalnego,

treści każdego z sześciu wydruków w takim samym formacie jak wydruki,

nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu i skumulowanego czasu przerwy kierowcy,

nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu i skumulowanego czasu przerwy współkierowcy,

skumulowanego czasu prowadzenia pojazdu kierowcy za poprzedni i bieżący tydzień,

skumulowanego czasu prowadzenia pojazdu współkierowcy za poprzedni i bieżący tydzień,

opcjonalnie:

bieżącego czasu trwania czynności współkierowcy (od momentu wybrania),

skumulowanego czasu prowadzenia pojazdu kierowcy za bieżący tydzień,

skumulowanego czasu prowadzenia pojazdu współkierowcy za bieżący dzienny okres pracy,

skumulowanego czasu prowadzenia pojazdu kierowcy za bieżący dzienny okres pracy.

168)

Treść wydruku jest wyświetlana sekwencyjnie, wiersz po wierszu. Jeżeli w szerokości wyświetlacza mieści się mniej niż 24 znaki, użytkownik musi mieć dostęp do pełnej informacji w odpowiedni sposób (w kilku wierszach, przy pomocy przewijania itp.).

Wiersze wydruku przeznaczone na ręczne adnotacje można pominąć na wyświetlaczu.

3.16   Drukowanie

169)

Urządzenie rejestrujące umożliwia drukowanie siedmiu określonych poniżej wydruków, na podstawie informacji zgromadzonych w pamięci urządzenia lub na kartach do tachografów:

wydruk dzienny czynności kierowcy z karty,

wydruk dzienny czynności kierowcy z przyrządu rejestrującego,

wydruk zdarzeń i usterek z karty,

wydruk zdarzeń i usterek z przyrządu rejestrującego,

wydruk danych technicznych,

wydruk przekroczenia prędkości,

historia danych karty do tachografu dla danego przyrządu rejestrującego (zob. rozdział 3.12.16).

Szczegóły formatu i treści tych wydruków określono w dodatku 4.

Pod koniec wydruku mogą być umieszczane informacje dodatkowe.

Urządzenie rejestrujące może wykonywać także dodatkowe wydruki, jeżeli są one łatwe do odróżnienia od siedmiu określonych powyżej wydruków.

170)

„Wydruk dzienny czynności kierowcy z karty” i „wydruk zdarzeń i usterek z karty” dostępne są jedynie wtedy, gdy do urządzenia rejestrującego włożona jest karta kierowcy lub karta warsztatowa. Przed uruchomieniem drukowania urządzenie rejestrujące aktualizuje dane przechowywane na stosownej karcie.

171)

W celu sporządzenia „wydruku dziennego czynności kierowcy z karty” lub „wydruku zdarzeń i usterek z karty” urządzenie rejestrujące:

automatycznie wybiera kartę kierowcy lub kartę warsztatową, jeżeli tylko jedna z tych kart jest włożona do urządzenia rejestrującego,

lub umożliwia wybór karty źródłowej albo wybiera kartę znajdującą się w czytniku karty kierowcy, jeżeli obie te karty włożone są do urządzenia rejestrującego.

172)

Drukarka umożliwia drukowanie 24 znaków w wierszu.

173)

Drukowane znaki mają wymiary co najmniej 2,1 mm wysokości i 1,5 mm szerokości.

174)

Drukarka umożliwia drukowanie znaków określonych w dodatku 1 rozdział 4 „Zestawy znaków”.

175)

Konstrukcja drukarki umożliwia sporządzanie wydruków z rozdzielczością eliminującą niejednoznaczność przy odczycie.

176)

Wydruki zachowują wymiary i treść w warunkach normalnej wilgotności (10–90 %) i temperatury.

177)

Papier homologowany używany w urządzeniu rejestrującym musi mieć odpowiedni znak homologacji typu i oznakowanie typu (typów) urządzenia rejestrującego, w którym może być używany.

178)

Wydruki muszą być łatwe do odczytania i rozróżnienia, gdy są przechowywane w normalnych warunkach przechowywania, w normalnym oświetleniu, wilgotności i temperaturze, przez okres co najmniej dwóch lat.

179)

Wydruki muszą być zgodne co najmniej ze specyfikacjami testów podanymi w dodatku 9.

180)

Na wydruku musi być również możliwość umieszczenia ręcznych adnotacji, takich jak podpis kierowcy.

181)

Urządzenie rejestrujące obsługuje zdarzenia „brak papieru” w czasie drukowania, a po założeniu papieru, uruchamia drukowanie od początku wydruku lub kontynuuje drukowanie i umieszcza jednoznaczne odniesienie do części wcześniej wydrukowanej.

3.17   Ostrzeżenia

182)

Urządzenie rejestrujące ostrzega kierowcę o wykryciu zdarzenia lub usterki.

183)

Ostrzeżenie o przerwie w zasilaniu może być opóźnione do czasu przywrócenia zasilania.

184)

Urządzenie rejestrujące ostrzega kierowcę na 15 minut przed przekroczeniem i w momencie przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu.

185)

Ostrzeżenia są wizualne. Oprócz ostrzeżeń wizualnych dopuszcza się ostrzeżenia akustyczne.

186)

Ostrzeżenia wizualne muszą być łatwo rozpoznawalne przez użytkownika, znajdować się w polu widzenia kierowcy i być łatwe do odczytania tak w dzień, jak i w nocy.

187)

Ostrzeżenia wizualne mogą być emitowane bezpośrednio przez urządzenie rejestrujące lub zdalnie od urządzenia rejestrującego.

188)

W tym ostatnim przypadku są oznaczone symbolem „T”.

189)

Ostrzeżenia trwają przez przynajmniej 30 sekund, chyba że są potwierdzone przez użytkownika poprzez wciśnięcie jednego lub większej liczby specjalnych przycisków w urządzeniu rejestrującym. To pierwsze potwierdzenie nie usuwa z wyświetlacza informacji o przyczynie ostrzeżenia, o której mowa w następnym punkcie.

190)

Urządzenie rejestrujące wyświetla informację o przyczynie ostrzeżenia, aż do momentu potwierdzenia przez użytkownika przy pomocy specjalnego przycisku lub polecenia urządzenia rejestrującego.

191)

Dopuszcza się dodatkowe ostrzeżenia, pod warunkiem że nie są mylące dla kierowców w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych ostrzeżeń.

3.18   Pobieranie danych na nośnik zewnętrzny

192)

Urządzenie rejestrujące umożliwia, na żądanie, pobieranie danych z pamięci danych lub karty kierowcy na zewnętrzny nośnik poprzez gniazdo kalibracji/pobierania danych. Przed pobraniem danych urządzenie rejestrujące aktualizuje dane przechowywane na stosownej karcie.

193)

Dodatkowo i opcjonalnie, urządzenie rejestrujące może w dowolnym trybie pracy przesyłać dane w dowolny inny sposób do firmy uwierzytelnionej do korzystania z tego kanału. W takim przypadku do tak przesyłanych danych stosuje się prawa dostępu obowiązujące dla trybu firmowego.

194)

Przy pobieraniu danych nie może mieć miejsca zmienianie ani usuwanie jakichkolwiek przechowywanych danych.

195)

Specyfikacje elektrycznego interfejsu dla gniazda kalibracji/pobierania danych są określone w dodatku 6.

196)

Protokoły pobierania danych są określone w dodatku 7.

3.19   Łączność na odległość na potrzeby ukierunkowanych kontroli drogowych

197)

Przy włączonym zapłonie przyrząd rejestrujący co 60 sekund zachowuje na urządzeniu do łączności na odległość najnowsze dane niezbędne na potrzeby ukierunkowanych kontroli drogowych. Dane takie są szyfrowane i podpisywane zgodnie z dodatkiem 11 i dodatkiem 14.

198)

Kontrolowane zdalnie dane muszą być dostępne dla czytników na odległość za pośrednictwem łączności bezprzewodowej, jak określono w dodatku 14.

199)

Dane niezbędne na potrzeby ukierunkowanych kontroli drogowych odnoszą się do:

ostatniej próby naruszenia zabezpieczenia,

najdłuższej przerwy w zasilaniu,

usterki czujnika,

błędu danych dotyczących ruchu,

konfliktu ruchu pojazdu,

prowadzenia pojazdu bez ważnej karty,

włożenia karty podczas prowadzenia pojazdu,

danych dotyczących korekty czasu,

danych kalibracyjnych, w tym dat dwóch ostatnio zapisanych rekordów danych kalibracji,

numeru rejestracyjnego pojazdu,

prędkości zarejestrowanej przez tachograf.

3.20   Wyprowadzanie danych do dodatkowych urządzeń zewnętrznych

200)

Urządzenie rejestrujące może być również wyposażone w znormalizowane interfejsy pozwalające na wykorzystywanie przez urządzenie zewnętrzne danych rejestrowanych lub generowanych przez tachograf w trybie operacyjnym lub kalibracyjnym.

W dodatku 13 określono i podano normę dla opcjonalnego interfejsu ITS. Inne podobne interfejsy mogą współistnieć, pod warunkiem że są w pełni zgodne z wymogami określonymi w dodatku 13 w odniesieniu do minimalnego wykazu danych, zabezpieczeń i zgody kierowcy.

Następujące wymagania mają zastosowanie do danych ITS udostępnianych za pośrednictwem tego interfejsu:

dane te stanowią zbiór wybranych istniejących danych ze słownika danych tachografu (dodatek 1),

podzbiór tych wybranych danych jest oznaczony jako „dane osobowe”,

podzbiór „danych osobowych” jest dostępny jedynie w przypadku, gdy włączona jest opcja podlegającej weryfikacji zgody kierowcy na wyprowadzenie jego danych osobowych z sieci pojazdu,

w dowolnym momencie istnieje możliwość potwierdzenia lub wycofania zgody kierowcy przez wybranie polecenia w menu, pod warunkiem że karta kierowcy jest włożona,

zbiór i podzbiór danych są przekazywane za pośrednictwem protokołu bezprzewodowego Bluetooth w promieniu kabiny pojazdu, z częstotliwością odświeżania co 1 minutę,

sparowanie urządzenia zewnętrznego z interfejsem ITS jest zabezpieczone dedykowanym losowym kodem PIN składającym się z co najmniej 4 cyfr, zapisywanym i dostępnym przez wyświetlacz każdego przyrządu rejestrującego,

w żadnych okolicznościach obecność interfejsu ITS nie może zakłócać prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa przyrządu rejestrującego, ani oddziaływać na niego.

Można wyprowadzać również inne dane oprócz zbioru wybranych istniejących danych, uznawanych za wykaz minimalny, pod warunkiem że nie można ich uważać za dane osobowe.

Urządzenie rejestrujące powiadamia inne urządzenia zewnętrzne o zgodzie kierowcy.

Przy włączonym zapłonie pojazdu dane te udostępniane są nieprzerwanie.

201)

Do celów kompatybilności wstecznej możliwe jest wyposażenie tachografów w interfejs szeregowy, jak określono w załączniku 1B do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85. Nadal wymagana jest zgoda kierowcy w przypadku gdy przekazywane są dane osobowe.

3.21   Kalibracja

202)

Funkcja kalibracji umożliwia:

automatyczne sparowanie czujnika ruchu z przyrządem rejestrującym,

automatyczne powiązanie urządzenia zewnętrznego GNSS z przyrządem rejestrującym w stosownych przypadkach,

cyfrowe dostosowanie stałej urządzenia rejestrującego (k) do współczynnika charakterystycznego pojazdu (w),

regulację bieżącego wskazania czasu w zakresie okresu ważności włożonej karty warsztatowej,

regulację bieżącego wskazania licznika kilometrów,

aktualizację danych identyfikacyjnych czujnika ruchu zapisanych w pamięci danych,

aktualizację, w stosownych przypadkach, danych identyfikacyjnych urządzenia zewnętrznego GNSS zapisanych w pamięci danych,

aktualizację rodzajów i identyfikatorów wszystkich założonych plomb,

aktualizację lub potwierdzenie innych parametrów używanych przez urządzenie rejestrujące: identyfikację pojazdu, w, l, rozmiar opon i ustawienie urządzenia ograniczenia prędkości, w stosownych przypadkach.

203)

Ponadto funkcja kalibracji umożliwia wyłączenie stosowania kart do tachografów pierwszej generacji w urządzeniu rejestrującym pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w dodatku 15.

204)

Parowanie czujnika ruchu z przyrządem rejestrującym obejmuje co najmniej:

aktualizację danych instalacyjnych czujnika ruchu zapisanych w pamięci czujnika ruchu (w razie potrzeby),

skopiowanie z czujnika ruchu do pamięci danych przyrządu rejestrującego niezbędnych danych identyfikacyjnych czujnika ruchu.

205)

Powiązanie urządzenia zewnętrznego GNSS z przyrządem rejestrującym obejmuje co najmniej:

aktualizację danych instalacyjnych urządzenia zewnętrznego GNSS przechowywanych na urządzeniu zewnętrznym GNSS (w razie potrzeby),

skopiowanie z urządzenia zewnętrznego GNSS do pamięci danych przyrządu rejestrującego niezbędnych danych identyfikacyjnych GNSS, w tym numeru seryjnego urządzenia zewnętrznego GNSS.

Po powiązaniu następuje weryfikacja informacji o pozycji GNSS.

206)

Funkcja kalibracji umożliwia wprowadzanie niezbędnych danych poprzez gniazdo kalibracji/pobierania danych zgodnie z protokołem kalibracji zdefiniowanym w dodatku 8. Funkcja kalibracji może także umożliwiać wprowadzanie niezbędnych danych w inny sposób.

3.22   Kontrola drogowa kalibracji

207)

Funkcja kontroli drogowej kalibracji umożliwia odczyt numeru seryjnego czujnika (ewentualnie wbudowanego w adapter) oraz numeru seryjnego urządzenia zewnętrznego GNSS (w odpowiednich przypadkach), podłączonych do przyrządu rejestrującego w momencie wysłania żądania.

208)

Odczyt musi być możliwy na wyświetlaczu przyrządu rejestrującego przynajmniej przez wybranie poleceń w menu.

209)

Funkcja kontroli drogowej kalibracji umożliwia również kontrolowanie wybranego trybu we/wy linii sygnałowej we/wy kalibracji, określonej w dodatku 6, za pośrednictwem interfejsu K-line. Wykonuje się to poprzez ECUAdjustmentSession, jak określono w dodatku 8 sekcja 7 Sterowanie impulsami testującymi – Jednostka funkcjonalna sterowania we/wy.

3.23   Korekta czasu

210)

Funkcja korekty czasu umożliwia automatyczną korektę bieżącego czasu. W urządzeniu rejestrującym korzysta się z dwóch źródeł czasu do celów korekty czasu: 1) wewnętrznego zegara przyrządu rejestrującego, 2) odbiornika GNSS.

211)

Ustawienia czasu zegara wewnętrznego przyrządu rejestrującego są automatycznie korygowane w odstępach maksymalnie 12 godzin. Jeżeli ten odstęp czasu upłynie, a sygnał GNSS nie jest dostępny, ustawienie czasu wprowadza się, jak tylko przyrząd rejestrujący uzyska dostęp do prawidłowego czasu z odbiornika GNSS, zależnie od stanu włączenia zapłonu pojazdu. Czasem odniesienia dla automatycznego ustawienia wewnętrznego zegara przyrządu rejestrującego jest czas pobrany z odbiornika GNSS. Zdarzenie konfliktu czasu uruchamia się, jeżeli bieżący czas odbiega o ponad jedną (1) minutę od informacji przekazywanych przez odbiornik GNSS.

212)

W trybie kalibracyjnym funkcja korekty czasu umożliwia również wymuszoną korektę bieżącego czasu.

3.24   Parametry pracy

213)

Przyrząd rejestrujący musi być w pełni funkcjonalny w zakresie temperatur – 20–70 °C, urządzenie zewnętrzne GNSS w zakresie temperatur – 20–70 °C, a czujnik ruchu w zakresie temperatur – 40–135 °C. Zawartość pamięci danych jest zachowywana w temperaturach do – 40 °C.

214)

Tachograf zachowuje pełną funkcjonalność w zakresie wilgotności 10–90 %.

215)

Plomby używane w tachografach inteligentnych muszą być wytrzymałe w takich samych warunkach, co warunki stosowane względem elementów składowych tachografu, do których są dołączone.

216)

Urządzenie rejestrujące jest zabezpieczone przed przepięciami, odwróceniem biegunowości zasilania i zwarciami.

217)

Czujniki ruchu muszą:

reagować na pole magnetyczne, które zakłóca wykrywanie ruchu pojazdu. W takich okolicznościach przyrząd rejestrujący zarejestruje i zapisze w pamięci usterkę czujnika (wymaganie 88); albo

posiadać czujnik, który jest chroniony przed polami magnetycznymi lub odporny na nie.

218)

Urządzenie rejestrujące oraz urządzenie zewnętrzne GNSS muszą być zgodne z międzynarodowym regulaminem EKG ONZ nr 10 oraz być zabezpieczone przed skutkami wyładowań elektrostatycznych oraz stanów nieustalonych.

3.25   Materiały

219)

Wszystkie części składowe urządzenia rejestrującego są wykonane z materiałów o wystarczającej stabilności i wytrzymałości mechanicznej oraz stabilnych właściwościach elektrycznych i magnetycznych.

220)

W normalnych warunkach eksploatacji wszystkie części wewnętrzne urządzeń są zabezpieczone przed wilgocią i pyłem.

221)

Przyrząd rejestrujący i urządzenie zewnętrzne GNSS muszą spełniać wymagania klasy ochrony IP 40, a czujnik ruchu musi spełniać wymagania klasy ochrony IP 64 zgodnie z normą IEC 60529:1989 łącznie z A1:1999 i A2:2013.

222)

Urządzenie rejestrujące musi spełniać odpowiednie wymagania techniczne odnoszące się do ergonomii.