Help Print this page 

Document 32016D0685

Title and reference
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/685 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 2511) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/2511
  • In force
OJ L 117, 3.5.2016, p. 32–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/685/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 29/04/2016; Data uchwalenia
  • Date of effect: 03/05/2016; Staje się skuteczny Data notyfikacji
  • Date of notification: 03/05/2016
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Komisja Europejska
  • Form: Decyzja wykonawcza
Procedure
  • Department responsible: SANTE
Relationship between documents
Text

3.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/32


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/685

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 2511)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 20 ust. 1 i 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 6 ust. 4 akapit drugi zdanie drugie i art. 6 ust. 5,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2009/821/WE (4) ustanowiono wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE. Wspomniany wykaz zamieszczono w załączniku I do tej decyzji.

(2)

W związku z informacjami przekazanymi przez Francję wpisy dotyczące punktów kontroli granicznej w porcie lotniczym w Bordeaux i w porcie w Dunkierce we Francji należy zmienić w wykazie zawartym w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(3)

W następstwie wykreślenia z wykazu kategorii O dla punktu kontroli granicznej w porcie lotniczym Marseille Aéroport władze francuskie zmodernizowały ten punkt kontroli granicznej i zgłosiły, że modernizacja została zakończona i że punkt kontroli granicznej jest odpowiedni dla kategorii O z przypisem 14, w szczególności w odniesieniu do bezkręgowców, ozdobnych zwierząt wodnych, płazów i gryzoni. Można zatem dodać kategorię O z przypisem 14 w odniesieniu do tego punktu kontroli granicznej w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(4)

W następstwie informacji przekazanych przez Hiszpanię i Włochy zawieszono zatwierdzenia dla części kategorii produktów w punktach kontroli granicznej w porcie w Huelva, w porcie lotniczym w Madrycie oraz w ośrodku inspekcyjnym w punkcie kontroli granicznej w porcie Livorno-Pisa. Należy zatem odpowiednio zmienić wpisy dotyczące tych punktów kontroli granicznej w wykazie w załączniku I do decyzji 2009/821/WE w odniesieniu do Hiszpanii i Włoch.

(5)

W związku z zadowalającymi wynikami kontroli przeprowadzonej przez służbę audytu Komisji nowy punkt kontroli granicznej w porcie w Lipawie na Łotwie może zostać zatwierdzony w odniesieniu do kategorii innych produktów pakowanych w temperaturze otoczenia. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz wpisów dotyczących Łotwy w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(6)

Niderlandy i Polska poinformowały, że dodano ośrodki inspekcyjne do punktów kontroli granicznej odpowiednio w portach w Rotterdamie i Gdańsku dla niektórych kategorii produktów pochodzenia zwierzęcego. Należy zatem odpowiednio zmienić wykazy wpisów dotyczących Niderlandów i Polski w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(7)

W załączniku II do decyzji 2009/821/WE ustanowiono wykaz jednostek centralnych, regionalnych i lokalnych w zintegrowanym skomputeryzowanym systemie weterynaryjnym (TRACES).

(8)

W związku z informacjami przekazanymi przez Danię i Włochy należy zmienić kilka jednostek lokalnych w wykazie jednostek centralnych i lokalnych w systemie TRACES dla Danii i Włoch, umieszczonym w załączniku II do decyzji 2009/821/WE.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2009/821/WE.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załącznikach I i II do decyzji 2009/821/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 kwietnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(2)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56.

(3)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(4)  Decyzja Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i II do decyzji 2009/821/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części dotyczącej Hiszpanii wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wpis dotyczący portu w Huelva otrzymuje brzmienie:

„Huelva

ES HUV 1

P

 

HC-T(2), NHC-NT(2)(*)”

 

(ii)

wpis dotyczący portu lotniczego w Madrycie otrzymuje brzmienie:

„Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2)(*), HC-NT(2)(*), NHC(2)

U, E, O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O”

b)

w części dotyczącej Francji wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wpis dotyczący lotniska w Bordeaux otrzymuje brzmienie:

„Bordeaux

FR BOD 4

A

 

HC-T(CH)(1), HC-NT(1), NHC-T(CH), NHC-NT”

 

(ii)

wpis dotyczący portu w Dunkierce otrzymuje brzmienie:

„Dunkerque

FR DKK 1

P

Route des Amériques

HC(1)(2), NHC(1)(2)”

 

(iii)

wpis dotyczący portu lotniczego Marseille Aéroport otrzymuje brzmienie:

„Marseille Aéroport

FR MRS 4

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2)

O(14)”

c)

w części dotyczącej Włoch wpis dotyczący portu Livorno-Pisa otrzymuje brzmienie:

„Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale(*)

HC-T(FR)(*), NHC-NT(*)

 

Sintemar(*)

HC(*), NHC(*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC”

 

d)

w części dotyczącej Łotwy po wpisie dotyczącym Grebnevy dodaje się wpis dotyczący portu w Lipawie:

„Liepaja (port)

LV LPX 1

P

 

NHC-NT(2)(4)”

 

e)

w części dotyczącej Niderlandów wpis dotyczący portu w Rotterdamie otrzymuje brzmienie:

„Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Coldstore Wibaco B.V

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)

 

Maastank B.V.

NHC-NT(6)”

 

f)

w części dotyczącej Polski wpis dotyczący portu w Gdańsku otrzymuje brzmienie:

„Gdańsk

PL GDN 1

P

IC 1

HC(2), NHC

 

IC 2

HC(2), NHC(2)

 

IC 3

HC-T(FR)(2)”

 

(2)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części dotyczącej Danii wpis dotyczący jednostki lokalnej „DK00400 RINGSTED” otrzymuje brzmienie:

„DK00400

KORSØR”

b)

w części dotyczącej Włoch wprowadza się następujące zmiany:

(i)

skreśla się następujące wpisy dotyczące jednostki regionalnej „IT00012 LAZIO”:

„IT00312

ROMA C

IT00512

ROMA E”

(ii)

wpisy „ROMA A, B, D, F, G, H” w ramach jednostki regionalnej „IT00012 LAZIO” otrzymują brzmienie:

„IT00112

ROMA 1

IT00212

ROMA 2

IT00412

ROMA 3

IT00612

ROMA 4

IT00712

ROMA 5

IT00812

ROMA 6”

(iii)

skreśla się następujące wpisy dotyczące jednostki regionalnej „IT00003 LOMBARDIA”:

„IT00503

COMO

IT02303

CREMONA

IT00703

LECCO

IT02503

LODI

IT03503

MILANO 1

IT02603

MILANO 2

IT01503

VALLECAMONICA SEBINO”

(iv)

wpisy dotyczące jednostki regionalnej „IT00003 LOMBARDIA” otrzymują brzmienie:

„IT02903

ATS DELLA BRIANZA

IT03603

ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

IT00103

ATS DELL'INSUBRIA

IT00903

ATS DELLA MONTAGNA

IT02103

ATS DELLA VAL PADANA

IT01203

ATS DI BERGAMO

IT01803

ATS DI BRESCIA

IT03703

ATS DI PAVIA”

(v)

skreśla się następujące wpisy dotyczące jednostki regionalnej „IT00009 TOSCANA”:

„IT01109

EMPOLIO

IT00909

GROSSETTO

IT00609

LIVORNO

IT00209

LUCCA

IT00109

MASSA CARRARA

IT00309

PISTOIA

IT00409

PRATO

IT00709

SIENA

IT01209

VERSILIA”

(vi)

wpisy dotyczące jednostki regionalnej „IT00009 TOSCANA” otrzymują brzmienie:

„IT01009

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

IT00509

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST

IT00809

AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST”


Top