Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2076

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2076 z dnia 18 listopada 2015 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz świeżej i mrożonej wieprzowiny pochodzącej z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

OJ L 302, 19.11.2015, p. 51–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2076/oj

19.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/51


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2076

z dnia 18 listopada 2015 r.

otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz świeżej i mrożonej wieprzowiny pochodzącej z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 oraz (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 187 lit. a), c) oraz d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Rady 2014/668/UE (2) Rada zezwoliła na podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowe stosowanie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, („układ”). Układ przewiduje zniesienie należności celnych w przywozie towarów pochodzących z Ukrainy zgodnie z jego załącznikiem I-A do rozdziału I. W dodatku do tego załącznika I-A przewiduje się kontyngenty taryfowe na przywóz wieprzowiny.

(2)

Do czasu wejścia w życie układu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 (3), kontyngenty taryfowe na przywóz wieprzowiny na lata 2014 i 2015 były otwierane i zarządzane zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 414/2014 (4).

(3)

Układ będzie stosowany tymczasowo od dnia 1 stycznia 2016 r. Konieczne jest zatem otwarcie rocznych okresów obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego od dnia 1 stycznia 2016 r. Aby należycie uwzględnić wymagania istniejącej i pojawiającej się produkcji, rynku przetwórstwa i konsumpcji w unijnym sektorze wieprzowiny pod względem konkurencyjności, pewności i ciągłości dostaw oraz konieczność utrzymania równowagi na rynku, właściwe jest, by kontyngenty te były zarządzane przez Komisję zgodnie z art. 184 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(4)

Art. 6 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 (5) stanowi, że rozporządzenia Komisji regulujące dany przywozowy kontyngent taryfowy mogą przewidywać zastosowanie systemu, zgodnie z którym kontyngenty są zarządzane poprzez przyznawanie uprawnień do przywozu na pierwszym etapie i wydawanie pozwoleń na przywóz na drugim etapie. Taki system umożliwiłby podmiotom gospodarczym, które uzyskały uprawnienia do przywozu, decydowanie, w okresie obowiązywania kontyngentu i w oparciu o swoje faktyczne przepływy handlowe, o chwili złożenia wniosku o pozwolenie na przywóz.

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 (6) ustanawia wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych Przepisy tego rozporządzenia stosuje się do pozwoleń na przywóz wydanych na mocy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem przypadków, w których mają zastosowanie odstępstwa.

(6)

Bez uszczerbku dla dodatkowych warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, do pozwoleń na przywóz wydanych na mocy niniejszego rozporządzenia stosuje się ponadto przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 dotyczące wniosków o przyznanie uprawnień do przywozu, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń na przywóz.

(7)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania kontyngentami taryfowymi przy składaniu wniosków o przyznanie uprawnień do przywozu i w momencie wydawania pozwoleń na przywóz należy wnosić zabezpieczenie.

(8)

Podmioty gospodarcze powinny zostać zobowiązane do ubiegania się o pozwolenie na przywóz dla wszystkich przydzielonych im uprawnień do przywozu, przestrzegając obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 (7).

(9)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1001/2013 (8) zastąpiono kilka kodów CN wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (9) nowymi kodami CN, które różnią się od tych, o których mowa w dodatku do załącznika I-A do rozdziału I układu. W załączniku I do niniejszego rozporządzenia należy zatem uwzględnić nowe kody CN.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Otwarcie kontyngentów taryfowych i zarządzanie nimi

1.   Niniejsze rozporządzenie otwiera, począwszy od 2016 r., roczne kontyngenty taryfowe na przywóz produktów wymienionych w załączniku I, na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia i określa zasady zarządzania nimi.

2.   Ilości produktów objęte kontyngentami taryfowymi, o których mowa w ust. 1, obowiązujące cła i odpowiednie numery porządkowe są zgodne z ustanowionymi w załączniku I.

3.   Kontyngentem taryfowym, o którym mowa w ust. 1, zarządza się zgodnie z metodą określoną w art. 184 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz poprzez przyznawanie uprawnień do przywozu na pierwszym etapie i wydawanie pozwoleń na przywóz na drugim etapie.

4.   O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, stosuje się rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 i (WE) nr 376/2008.

Artykuł 2

Okresy obowiązywania kontyngentów taryfowych

Ilość produktów ustalona dla rocznego kontyngentu taryfowego w odniesieniu do każdego numeru porządkowego określonego w załączniku I dzieli się na następujące cztery podokresy:

a)

25 % od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca;

b)

25 % od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca,

c)

25 % od dnia 1 lipca do dnia 30 września;

d)

25 % od dnia 1 października do dnia 31 grudnia.

Artykuł 3

Wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu i przyznawanie uprawnień do przywozu

1.   Wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu składa się przez pierwszych siedem dni miesiąca poprzedzającego każdy z podokresów, o których mowa w art. 2.

2.   Przy składaniu wniosku o przyznanie uprawnień do przywozu wnosi się zabezpieczenie w wysokości 20 EUR za 100 kg.

3.   Ubiegający się o uprawnienia do przywozu – w chwili składania pierwszego wniosku o przyznanie uprawnień do przywozu dotyczącego danego roku kontyngentowego – przedkładają dowody, że ilość produktów z wieprzowiny objętych kodami CN 0203 została przez nich lub w ich imieniu przywieziona zgodnie z odpowiednimi przepisami celnymi („ilość referencyjna”). Takie dowody odnoszą się do okresu 12 miesięcy kończącego się jeden miesiąc przed złożeniem przez nich pierwszego wniosku. Spółka utworzona wskutek fuzji spółek, z których każda wykazuje przywóz ilości referencyjnej, może łączyć te ilości referencyjne na potrzeby składania wniosku.

4.   Całkowita ilość, na jaką wnioskodawca składa wniosek o przyznanie uprawnień do przywozu w jednym z podokresów, o których mowa w art. 2, nie może przekraczać 25 % jego ilości referencyjnej. Właściwe organy odrzucają wnioski, które nie są zgodne z tą zasadą.

5.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję do 14. dnia miesiąca, w którym składane są wnioski, o całkowitych ilościach zawartych we wszystkich wnioskach, wyrażonych w kilogramach masy produktu i w podziale na numery porządkowe, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków.

6.   Uprawnienia do przywozu przyznaje się od 23. dnia miesiąca, w którym składane są wnioski, a najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca.

7.   Jeżeli zastosowanie współczynnika przydziału, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, powoduje przyznanie mniejszych uprawnień do przywozu niż te, o które ubiega się wnioskodawca, zabezpieczenie złożone zgodnie z art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia zostaje bezzwłocznie zwrócone w odpowiedniej proporcji.

8.   Uprawnienia do przywozu są ważne od pierwszego dnia podokresu, w odniesieniu do którego został złożony wniosek, do dnia 31 grudnia każdego okresu obowiązywania kontyngentu. Uprawnienia do przywozu nie są zbywalne.

Artykuł 4

Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz i przyznawanie pozwoleń na przywóz

1.   Dopuszczenie do swobodnego obrotu ilości przyznanych w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 1, wymaga okazania pozwolenia na przywóz.

2.   Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz obejmują całkowitą ilość przyznanych uprawnień do przywozu. Należy spełnić obowiązek, o którym mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 907/2014.

3.   Wnioskodawcy składają wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz wyłącznie w państwie członkowskim, w którym ubiegali się o przydzielenie uprawnień do przywozu w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 1, i uzyskali je.

4.   Przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz podmiot gospodarczy wnosi zabezpieczenie w wysokości 50 EUR za 100 kg. Każdorazowe wydanie pozwolenia na przywóz powoduje odpowiednie ograniczenie uzyskanych uprawnień do przywozu oraz bezzwłoczny zwrot proporcjonalnej części wniesionego zabezpieczenia.

5.   Pozwolenia na przywóz wydaje się na wniosek podmiotu gospodarczego, który uzyskał uprawnienia do przywozu, i wystawia na ten podmiot gospodarczy.

6.   Każdy wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy tylko jednego numeru porządkowego. Wnioski mogą dotyczyć wielu produktów objętych różnymi kodami CN. W takich przypadkach wszystkie kody CN i opisy produktów umieszcza się odpowiednio w rubrykach 15 i 16 wniosku o wydanie pozwolenia i samego pozwolenia.

7.   Wniosek o pozwolenie na przywóz i pozwolenie na przywóz zawierają następujące zapisy:

a)

w rubryce 8 – nazwę „Ukraina” jako państwo pochodzenia oraz krzyżyk w rubryce „tak”;

b)

w rubryce 20 – jeden z zapisów wymienionych w załączniku II.

8.   W każdym pozwoleniu na przywóz określa się ilości, jakich ono dotyczy w odniesieniu do każdego kodu CN.

9.   Pozwolenie na przywóz zachowuje ważność przez 30 dni od daty jego faktycznego wydania w rozumieniu art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008. Termin ważności pozwoleń na przywóz upływa jednak najpóźniej w dniu 31 grudnia każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego.

Artykuł 5

Powiadomienia przekazywane Komisji

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję, nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po ostatnim dniu każdego podokresu, o ilościach objętych pozwoleniami, które wydały w trakcie tego podokresu, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach objętych niewykorzystanymi lub wykorzystanymi częściowo pozwoleniami na przywóz i odpowiadających różnicy między ilościami wpisanymi na odwrocie pozwoleń na przywóz a ilościami, na które wydano te pozwolenia, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków:

a)

łącznie z powiadomieniami, o których mowa w art. 3 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do wniosków złożonych dla ostatniego podokresu;

b)

w odniesieniu do ilości, które nie zostały jeszcze zgłoszone w momencie składania pierwszego powiadomienia, o którym mowa w lit. a), najpóźniej do dnia 30 kwietnia po zakończeniu każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego.

3.   Nie później niż dnia 30 kwietnia po zakończeniu każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach produktów rzeczywiście dopuszczonych do swobodnego obrotu w danym okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego.

4.   W przypadku powiadomień, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, ilość wyraża się w kilogramach masy produktu i w podziale na numery porządkowe.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Decyzja Rady 2014/668/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do jego tytułu III (z wyjątkiem postanowień dotyczących traktowania pracowników będących obywatelami państw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej Strony) oraz tytułów IV, V, VI i VII, jak również powiązanych załączników i protokołów (Dz.U. L 278 z 20.9.2014, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (Dz.U. L 118 z 22.4.2014, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 414/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz świeżej i mrożonej wieprzowiny pochodzącej z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami (Dz.U. L 121 z 24.4.2014, s. 44).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13).

(6)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3).

(7)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 290 z 31.10.2013, s. 1).

(9)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uznaje się, że terminologia stosowana do opisu produktów ma jedynie charakter orientacyjny, natomiast w kontekście niniejszego załącznika stosowalność systemu preferencyjnego została określona przy wykorzystaniu kodów CN.

Numer porządkowy

Kody CN

Opis towarów

Ilość w tonach (masa netto)

Obowiązujące cło

(EUR/tonę)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Mięso ze świń domowych, świeże, schłodzone lub zamrożone

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Mięso ze świń domowych, świeże, schłodzone lub zamrożone, z wyłączeniem szynek, schabów i kawałków bez kości

20 000

0


ZAŁĄCZNIK II

Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 7 lit. b)

w języku bułgarskim: Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2076

w języku hiszpańskim: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2076

w języku czeskim: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2076

w języku duńskim: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2076

w języku niemieckim: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2076

w języku estońskim: Rakendusmäärus (EL) 2015/2076

w języku greckim: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2076

w języku angielskim: Implementing Regulation (EU) 2015/2076

w języku francuskim: Règlement d'exécution (UE) 2015/2076

w języku chorwackim: Provedbena uredba (EU) 2015/2076

w języku włoskim: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076

w języku łotewskim: Īstenošanas regula (ES) 2015/2076

w języku litewskim: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2076

w języku węgierskim: (EU) 2015/2076 végrehajtási rendelet

w języku maltańskim: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2076

w języku niderlandzkim: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2076

w języku polskim: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2076

w języku portugalskim: Regulamento de Execução (UE) 2015/2076

w języku rumuńskim: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2076

w języku słowackim: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2076

w języku słoweńskim: Izvedbena uredba (EU) 2015/2076

w języku fińskim: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2076

w języku szwedzkim: Genomförandeförordning (EU) 2015/2076


Top