EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0365

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/365 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przyznania niektórym państwom członkowskim odstępstw dotyczących przekazywania statystyk na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk w zakresie wydatków na opiekę zdrowotną i jej finansowania (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 1377) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 62, 6.3.2015, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/365/oj

6.3.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/29


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/365

z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie przyznania niektórym państwom członkowskim odstępstw dotyczących przekazywania statystyk na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk w zakresie wydatków na opiekę zdrowotną i jej finansowania

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 1377)

(Jedynie teksty w języku angielskim, hiszpańskim, niderlandzkim i rumuńskim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 1338/2008 ustanowiono wspólne ramy dla systematycznego tworzenia statystyk europejskich dotyczących zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

(2)

Rozporządzeniem (WE) nr 1338/2008 nałożono na państwa członkowskie wymóg dostarczania statystyk w zakresie wydatków na opiekę zdrowotną i jej finansowania, określonych w załączniku II do tego rozporządzenia.

(3)

Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1338/2008, w razie konieczności, możliwe jest wprowadzenie odstępstw i okresów przejściowych dla państw członkowskich, pod warunkiem że ich podstawą są obiektywne kryteria.

(4)

Królestwo Hiszpanii, Królestwo Niderlandów, Rumunia i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiły o przyznanie im odstępstw z uwagi na potrzebę znaczących dostosowań w krajowych systemach statystycznych w celu spełnienia wymogów rozporządzenia (WE) nr 1338/2008.

(5)

Należy zatem udzielić odstępstw, o które zwróciły się państwa członkowskie.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wymienione w załączniku odstępstwa przyznaje się Królestwu Hiszpanii, Królestwu Niderlandów, Rumunii i Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii, Królestwa Niderlandów, Rumunii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 marca 2015 r.

W imieniu Komisji

Marianne THYSSEN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 70.


ZAŁĄCZNIK

ODSTĘPSTWA OD ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1338/2008 DOTYCZĄCE STATYSTYK W ZAKRESIE WYDATKÓW NA OPIEKĘ ZDROWOTNĄ I JEJ FINANSOWANIA

Królestwo Hiszpanii, Królestwo Niderlandów, Rumunia i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie przekazują zmiennych określonych w następującej tabeli:

Państwo członkowskie

Zmienne i podziały

Odstępstwo do dnia

Hiszpania

1)

Dane i metadane za rok odniesienia 2014 są przekazywane najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Sierpień 2016 r.

2)

Dane i metadane za rok odniesienia 2015 są przekazywane najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Sierpień 2017 r.

3)

Dane i metadane za rok odniesienia 2016 są przekazywane najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Sierpień 2018 r.

Niderlandy

1)

Dane liczbowe odnoszące się zarówno do wszystkich rodzajów schematów finansowania (HF.1.1-HF.4), jak i do bieżących wydatków na ochronę zdrowia (suma od HF.1.1 do HF.4) są przekazywane w podziale na:

a)

Leczenie szpitalne i rehabilitacja stacjonarna (HC.1.1;HC.2.1) obejmować będzie również Leczenie „jednego dnia” i rehabilitację dzienną (HC.1.2;HC.2.2)

b)

Leczenie „jednego dnia” i rehabilitacja dzienna (HC.1.2;HC.2.2) nie będzie zgłaszana

c)

Stacjonarna opieka długoterminowa (zdrowotna) (HC.3.1) obejmować będzie również Dzienną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.2) oraz Ambulatoryjną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.3)

d)

Dzienna opieka długoterminowa (zdrowotna) (HC.3.2) nie będzie zgłaszana

e)

Ambulatoryjna opieka długoterminowa (zdrowotna) (HC.3.3) nie będzie zgłaszana

2)

Dane liczbowe odnoszące się zarówno do wszystkich rodzajów świadczeniodawców opieki zdrowotnej (HP.1-HP.9), jak i do bieżących wydatków na ochronę zdrowia (suma od HP.1 do HP.9) w podziale na:

a)

Leczenie szpitalne i rehabilitacja stacjonarna (HC.1.1;HC.2.1) obejmować będzie również Leczenie „jednego dnia” i rehabilitację dzienną (HC.1.2;HC.2.2)

b)

Leczenie „jednego dnia” i rehabilitacja dzienna (HC.1.2;HC.2.2) nie będzie zgłaszana

c)

Stacjonarna opieka długoterminowa (zdrowotna) (HC.3.1) obejmować będzie również Dzienną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.2) oraz Ambulatoryjną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.3)

d)

Dzienna opieka długoterminowa (zdrowotna) (HC.3.2) nie będzie zgłaszana

e)

Ambulatoryjna opieka długoterminowa (zdrowotna) (HC.3.3) nie będzie zgłaszana

3)

Dane liczbowe odnoszące się do wszystkich rodzajów funkcji ochrony zdrowia (HC.1.1;HC.2.1-HC.9) w podziale na:

a)

Schematy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego opartego na składkach i obowiązkowe medyczne rachunki oszczędnościowe (HF.1.2; HF.1.3) obejmować będą również częściowo Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych (HF.3)

b)

Schematy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (HF.2.1) obejmować będą również częściowo Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych (HF.3)

c)

Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych (HF.3) nie będą zgłaszane

4)

Dane liczbowe odnoszące się do wszystkich rodzajów świadczeniodawców (HP.1-HP.9) w podziale na:

a)

Schematy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego opartego na składkach i obowiązkowe medyczne rachunki oszczędnościowe (HF.1.2; HF.1.3) obejmować będą również częściowo Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych (HF.3)

b)

Schematy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (HF.2.1) obejmować będą również częściowo Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych (HF.3)

c)

Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych (HF.3) nie będą zgłaszane

Marzec 2018 r.

Rumunia

1)

Dla tablicy funkcji ochrony zdrowia w podziale na świadczeniodawców opieki zdrowotnej:

a)

Wszystkie dane liczbowe odnoszące się do Szpitali (HP.1) w podziale na wszystkie rodzaje funkcji ochrony zdrowia (HC1.1;HC2.1-HC.9) z wyjątkiem Leczenia szpitalnego i rehabilitacji stacjonarnej (HC.1.1;HC.2.1) oraz Profilaktyki zdrowotnej (HC.6)

b)

Wszystkie dane liczbowe odnoszące się do Stacjonarnych zakładów opieki długoterminowej (HP.2) w podziale na wszystkie rodzaje funkcji ochrony zdrowia (HC1.1;HC2.1-HC.9) z wyjątkiem Leczenia szpitalnego i rehabilitacji stacjonarnej (HC.1.1;HC.2.1) oraz Stacjonarnej opieki długoterminowej (zdrowotnej) (HC.3.1)

c)

Wszystkie dane liczbowe odnoszące się do Świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (HP.3) w podziale na wszystkie rodzaje funkcji ochrony zdrowia (HC1.1;HC2.1-HC.9) z wyjątkiem Leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji ambulatoryjnej (HC.1.3;HC.2.3) oraz Opieki długoterminowej (zdrowotnej) w domu pacjenta (HC.3.4)

d)

Wszystkie dane liczbowe odnoszące się do Świadczeniodawców usług pomocniczych (HP.4) w podziale na wszystkie rodzaje funkcji ochrony zdrowia (HC1.1;HC2.1-HC.9) z wyjątkiem Leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji ambulatoryjnej (HC.1.3;HC.2.3) Usług pomocniczych (nieokreślonych według funkcji) (HC.4) oraz Profilaktyki zdrowotnej (HC.6)

e)

Wszystkie dane liczbowe odnoszące się do Sprzedawców i innych dostawców dóbr medycznych (HP.5) w podziale na wszystkie rodzaje funkcji ochrony zdrowia (HC1.1;HC2.1-HC.9) z wyjątkiem Leków i materiałów medycznych nie będących dobrami trwałego użytku (HC.5.1) oraz Sprzętu terapeutycznego i pozostałych dóbr medycznych trwałego użytku (HC.5.2)

f)

Wszystkie dane liczbowe odnoszące się do Świadczeniodawców profilaktycznej opieki zdrowotnej (HP.6) w podziale na wszystkie rodzaje funkcji ochrony zdrowia (HC1.1;HC2.1-HC.9) z wyjątkiem Profilaktyki zdrowotnej (HC.6)

g)

Wszystkie dane liczbowe odnoszące się do Dostawców usług w zakresie administracji systemu ochrony zdrowia i jej finansowania (HP.7) w podziale na wszystkie rodzaje funkcji ochrony zdrowia (HC1.1;HC2.1-HC.9) z wyjątkiem Zarządzania i administracji systemu ochrony zdrowia i jej finansowania (HC.7)

h)

Wszystkie dane liczbowe odnoszące się do Pozostałych jednostek gospodarczych (HP.8) w podziale na wszystkie rodzaje funkcji ochrony zdrowia (HC1.1;HC2.1-HC.9) z wyjątkiem Opieki długoterminowej (zdrowotnej) w domu pacjenta (HC.3.4) oraz Profilaktyki zdrowotnej (HC.6)

i)

Wszystkie dane liczbowe odnoszące się do Zagranicy (HP.9) w podziale na wszystkie rodzaje funkcji ochrony zdrowia (HC1.1;HC2.1-HC.9) z wyjątkiem Leczenia szpitalnego i rehabilitacji stacjonarnej (HC.1.1;HC.2.1), Leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji ambulatoryjnej (HC.1.3;HC.2.3) oraz Usług pomocniczych (nieokreślonych według funkcji) (HC.4)

Marzec 2017 r.

2)

Dla tablicy funkcji ochrony zdrowia w podziale na schematy finansowania ochrony zdrowia:

a)

Dane liczbowe odnoszące się do Schematów sektora instytucji rządowych i samorządowych (HF.1.1) w podziale na Leczenie „jednego dnia” i rehabilitację dzienną (HC.1.2;HC.2.2), Opiekę zdrowotną i rehabilitację w domu pacjenta (HC.1.4;HC.2.4), Dzienną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.2), Ambulatoryjną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.3), Sprzęt terapeutyczny i pozostałe dobra medyczne trwałego użytku (HC.5.2) oraz Pozostałe usługi zdrowotne, gdzie indziej niesklasyfikowane (HC.9)

b)

Dane liczbowe odnoszące się do Schematów obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego opartego na składkach oraz obowiązkowych medycznych rachunków oszczędnościowych (HF.1.2; HF.1.3) w podziale na Leczenie „jednego dnia” i rehabilitację dzienną (HC.1.2;HC.2.2), Opiekę zdrowotną i rehabilitację w domu pacjenta (HC.1.4;HC.2.4), Stacjonarną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.1), Dzienną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.2), Ambulatoryjną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.3) oraz Profilaktykę zdrowotną (HC.6)

c)

Dane liczbowe odnoszące się do Schematów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (HF.2.1) w podziale na Leczenie „jednego dnia” i rehabilitację dzienną (HC.1.2;HC.2.2), Opiekę zdrowotną i rehabilitację w domu pacjenta (HC.1.4;HC.2.4), Stacjonarną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.1), Dzienną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.2), Ambulatoryjną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.3), Opiekę długoterminową (zdrowotną) w domu pacjenta (HC.3.4), Leki i materiały medyczne nie będące dobrami trwałego użytku (HC.5.1), Sprzęt terapeutyczny i pozostałe dobra medyczne trwałego użytku (HC.5.2) oraz Profilaktykę zdrowotną (HC.6)

d)

Dane liczbowe odnoszące się do Schematów finansowania instytucji niekomercyjnych (HF.2.2) w podziale na Stacjonarną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.1), Dzienną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.2), Ambulatoryjną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.3), Usługi pomocnicze (nieokreślone według funkcji) (HC.4), Leki i materiały medyczne nie będące dobrami trwałego użytku (HC.5.1), Sprzęt terapeutyczny i pozostałe dobra medyczne trwałego użytku (HC.5.2) oraz Zarządzanie i administrację systemu ochrony zdrowia i jej finansowania (HC.7)

e)

Dane liczbowe odnoszące się do Schematów finansowania przez przedsiębiorstwa (HF.2.3) w podziale na wszystkie rodzaje funkcji ochrony zdrowia (HC.1.1;HC.2.1-HC.9)

f)

Dane liczbowe odnoszące się do Wydatków bezpośrednich gospodarstw domowych (HF.3) w podziale na Leczenie „jednego dnia” i rehabilitację dzienną (HC.1.2;HC.2.2), Opiekę zdrowotną i rehabilitację w domu pacjenta (HC.1.4;HC.2.4), Stacjonarną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.1), Dzienną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.2), Ambulatoryjną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.3), Opiekę długoterminową (zdrowotną) w domu pacjenta (HC.3.4), Profilaktykę zdrowotną (HC.6), Zarządzanie i administrację systemu ochrony zdrowia i jej finansowania (HC.7) oraz Pozostałe usługi zdrowotne, gdzie indziej niesklasyfikowane (HC.9)

g)

Dane liczbowe odnoszące się do Zagranicznych schematów finansowania (HF.4) w podziale na wszystkie rodzaje funkcji ochrony zdrowia (HC.1.1;HC.2.1-HC.9)

3)

Dla tablicy świadczeniodawców opieki zdrowotnej w podziale na schematy finansowania ochrony zdrowia:

a)

Dane liczbowe odnoszące się do Schematów sektora instytucji rządowych i samorządowych (HF.1.1) w podziale na Zagranicę (HP.9)

b)

Dane liczbowe odnoszące się do Schematów obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego opartego na składkach oraz obowiązkowych medycznych rachunków oszczędnościowych (HF.1.2; HF.1.3) w podziale na Stacjonarne zakłady opieki długoterminowej (HP.2) oraz Świadczeniodawców profilaktycznej opieki zdrowotnej (HP.6)

c)

Dane liczbowe odnoszące się do Schematów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (HF.2.1) w podziale na Stacjonarne zakłady opieki długoterminowej (HP.2), Sprzedawców i innych dostawców dóbr medycznych (HP.5), Świadczeniodawców profilaktycznej opieki zdrowotnej (HP.6) oraz Pozostałe jednostki gospodarcze (HP.8)

d)

Dane liczbowe odnoszące się do Schematów finansowania instytucji niekomercyjnych (HF.2.2) w podziale na Świadczeniodawców usług pomocniczych (HP.4), Sprzedawców i innych dostawców dóbr medycznych (HP.5), Świadczeniodawców profilaktycznej opieki zdrowotnej (HP.6), Dostawców usług w zakresie administracji systemu ochrony zdrowia i jej finansowania (HP.7), Pozostałe jednostki gospodarcze (HP.8) oraz Zagranicę (HP.9)

e)

Dane liczbowe odnoszące się do Schematów finansowania przez przedsiębiorstwa (HF2.3) w podziale na wszystkie rodzaje świadczeniodawców opieki zdrowotnej (HP.1-HP.9)

f)

Dane liczbowe odnoszące się do Wydatków bezpośrednich gospodarstw domowych (HF.3) w podziale na Stacjonarne zakłady opieki długoterminowej (HP.2), Świadczeniodawców profilaktycznej opieki zdrowotnej (HP.6), Dostawców usług w zakresie administracji systemu ochrony zdrowia i jej finansowania (HP.7), Pozostałe jednostki gospodarcze (HP.8) oraz Zagranicę (HP.9)

g)

Dane liczbowe odnoszące się do Zagranicznych schematów finansowania (nierezydentów) (HF.4) w podziale na wszystkie rodzaje świadczeniodawców opieki zdrowotnej (HP.1-HP.9)

Marzec 2017 r.

Zjednoczone Królestwo

1)

Dane odnoszące się do Stacjonarnej opieki długoterminowej (zdrowotnej) (HC.3.1) w podziale na:

a)

Schematy sektora instytucji rządowych i samorządowych (HF.1.1)

b)

Schematy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (HF.2.1)

c)

Schematy finansowania instytucji niekomercyjnych (HF.2.2)

d)

Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych (HF.3)

Marzec 2018 r.

2)

Dane odnoszące się do Dziennej opieki długoterminowej (zdrowotnej) (HC.3.2) w podziale na:

a)

Schematy sektora instytucji rządowych i samorządowych (HF.1.1)

b)

Schematy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (HF.2.1)

c)

Schematy finansowania instytucji niekomercyjnych (HF.2.2)

d)

Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych (HF.3)

Marzec 2018 r.

3)

Dane odnoszące się do Ambulatoryjnej opieki długoterminowej (zdrowotnej) (HC.3.3) w podziale na:

a)

Schematy sektora instytucji rządowych i samorządowych (HF.1.1)

b)

Schematy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (HF.2.1)

c)

Schematy finansowania instytucji niekomercyjnych (HF.2.2)

d)

Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych (HF.3)

Marzec 2018 r.

4)

Dane odnoszące się do Opieki długoterminowej (zdrowotnej) w domu pacjenta (HC.3.4) w podziale na:

a)

Schematy sektora instytucji rządowych i samorządowych (HF.1.1)

b)

Schematy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (HF.2.1)

c)

Schematy finansowania instytucji niekomercyjnych (HF.2.2)

d)

Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych (HF.3)

Marzec 2018 r.

5)

Dane liczbowe odnoszące się zarówno do wszystkich Zagranicznych schematów finansowania (HF.4), jak i do bieżących wydatków na ochronę zdrowia (suma od HF.1.1 do HF.4) w podziale na:

a)

Leczenie szpitalne i rehabilitację stacjonarną (HC.1.1;HC.2.1)

b)

Leczenie „jednego dnia” i rehabilitację dzienną (HC.1.2;HC.2.2)

c)

Leczenie ambulatoryjne i rehabilitację ambulatoryjną (HC.1.3;HC.2.3)

d)

Opiekę zdrowotną i rehabilitację w domu pacjenta (HC.1.4;HC.2.4)

e)

Stacjonarną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.1)

f)

Dzienną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.2)

g)

Ambulatoryjną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.3)

h)

Opiekę długoterminową (zdrowotną) w domu pacjenta (HC.3.4)

i)

Usługi pomocnicze (nieokreślone według funkcji) (HC.4)

j)

Leki i materiały medyczne niebędące dobrami trwałego użytku (HC.5.1)

k)

Sprzęt terapeutyczny i pozostałe dobra medyczne trwałego użytku (HC.5.2)

l)

Profilaktykę zdrowotną (HC.6)

m)

Zarządzanie i administrację systemu ochrony zdrowia i jej finansowania (HC.7)

n)

Pozostałe usługi zdrowotne, gdzie indziej niesklasyfikowane (HC.9)

Marzec 2018 r.

6)

Dane liczbowe odnoszące się do wszystkich rodzajów świadczeniodawców opieki zdrowotnej (HP.1-HP.9) w podziale na:

a)

Stacjonarną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.1)

b)

Dzienną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.2)

c)

Ambulatoryjną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.3)

d)

Opiekę długoterminową (zdrowotną) w domu pacjenta (HC.3.4)

e)

Schematy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (HF.2.1)

f)

Schematy finansowania instytucji niekomercyjnych (HF.2.2)

g)

Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych (HF.3)

h)

Zagraniczne schematy finansowania (nierezydentów) (HF.4)

i)

Bieżące wydatki na ochronę zdrowia (suma od HF.1.1 do HF.4)

Marzec 2019 r.

7)

Dane liczbowe odnoszące się do Pozostałych jednostek gospodarczych (HP.8), Zagranicy (HP.9) oraz Bieżących wydatków na ochronę zdrowia (suma od HP.1 do HP.9) w podziale na:

a)

Leczenie szpitalne i rehabilitację stacjonarną (HC.1.1;HC.2.1)

b)

Leczenie „jednego dnia” i rehabilitację dzienną (HC.1.2;HC.2.2)

c)

Leczenie ambulatoryjne i rehabilitację ambulatoryjną (HC.1.3;HC.2.3)

d)

Opiekę zdrowotną i rehabilitację w domu pacjenta (HC.1.4;HC.2.4)

e)

Stacjonarną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.1)

f)

Dzienną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.2)

g)

Ambulatoryjną opiekę długoterminową (zdrowotną) (HC.3.3)

h)

Opiekę długoterminową (zdrowotną) w domu pacjenta (HC.3.4)

i)

Usługi pomocnicze (nieokreślone według funkcji) (HC.4)

j)

Leki i materiały medyczne nie będące dobrami trwałego użytku (HC.5.1)

k)

Sprzęt terapeutyczny i pozostałe dobra medyczne trwałego użytku (HC.5.2)

l)

Profilaktykę zdrowotną (HC.6)

m)

Zarządzanie i administrację systemu ochrony zdrowia i jej finansowania (HC.7)

n)

Pozostałe usługi zdrowotne, gdzie indziej niesklasyfikowane (HC.9)

Marzec 2019 r.

8)

Dane liczbowe odnoszące się do wszystkich rodzajów świadczeniodawców opieki zdrowotnej (HP.1-HP.9) w podziale na wszystkie rodzaje funkcji ochrony zdrowia składać się będą z danych finansowych zarejestrowanych w ramach schematów sektora instytucji rządowych i samorządowych (HF.1.1)

Marzec 2019 r.


Top