Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1112

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1112/2014 z dnia 13 października 2014 r. określające wspólny format sprawozdań do celu wymiany informacji dotyczących wskaźników odnoszących się do poważnych zagrożeń przez operatorów i właścicieli instalacji do wydobywania ropy naftowej i gazu na obszarach morskich oraz wspólny format sprawozdań do celów publikacji przez państwa członkowskie informacji dotyczących wskaźników odnoszących się do poważnych zagrożeń Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 302, 22.10.2014, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1112/oj

22.10.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1112/2014

z dnia 13 października 2014 r.

określające wspólny format sprawozdań do celu wymiany informacji dotyczących wskaźników odnoszących się do poważnych zagrożeń przez operatorów i właścicieli instalacji do wydobywania ropy naftowej i gazu na obszarach morskich oraz wspólny format sprawozdań do celów publikacji przez państwa członkowskie informacji dotyczących wskaźników odnoszących się do poważnych zagrożeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE (1), w szczególności jej art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia, aby operatorzy i właściciele instalacji do wydobywania ropy naftowej i gazu na morzu przedstawiali właściwemu organowi co najmniej dane dotyczące wskaźników odnoszących się do poważnych zagrożeń, jak określono w załączniku IX do dyrektywy 2013/30/UE; Informacje te powinny umożliwić państwom członkowskim wysyłanie wczesnych sygnałów ostrzegawczych dotyczących potencjalnego pogarszania się bezpieczeństwa i stanu kluczowych zabezpieczeń dla środowiska i umożliwić im podjęcie działań prewencyjnych, w tym tych przewidzianych w kontekście ich zobowiązań na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE (dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej) (2).

(2)

Informacje te powinny wykazywać również ogólną skuteczność środków i mechanizmów kontroli wdrożonych przez poszczególnych operatorów i właścicieli i branżę jako całość w celu zapobiegania poważnym awariom i w celu minimalizacji ryzyka dla środowiska. Ponadto charakter dostarczonych informacji i analiz powinien umożliwiać porównanie wyników poszczególnych operatorów i właścicieli w ramach państwa członkowskiego, jak również całej branży między państwami członkowskimi.

(3)

Wymiana porównywalnych danych między państwami członkowskimi jest trudna i zawodna ze względu na brak formatu sprawozdań wspólnego dla wszystkich państw członkowskich. Wspólny format sprawozdań do celu przekazywania danych państwu członkowskiemu przez operatorów i właścicieli zapewniłby przejrzystość wyników osiąganych przez operatorów i właścicieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także umożliwiłby dostęp do porównywalnych w skali Unii informacji na temat bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich, jak również pomógłby w upowszechnianiu wniosków wyciągniętych z dotychczasowych poważnych awarii i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

(4)

Aby zwiększyć poziom zaufania społeczeństwa do prawowitości i integralności działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich w Unii, państwa członkowskie powinny okresowo publikować informacje, o których mowa w pkt 2 załącznika IX do dyrektywy 2013/30/UE zgodnie z art. 24 dyrektywy 2013/30/UE. Wspólny format i wyszczególnienie informacji, jakie powinny być publicznie udostępniane przez państwa członkowskie powinny umożliwić łatwe transgraniczne porównywanie danych.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa Działalności Związanej ze Złożami Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego na Obszarach Morskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie określa wspólny format w odniesieniu do:

a)

sprawozdań przedstawianych przez operatorów i właścicieli instalacji do wydobywania ropy naftowej i gazu na obszarach morskich właściwym organom w państwach członkowskich zgodnie z art. 23 dyrektywy 2013/30/UE;

b)

publikacji informacji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 24 dyrektywy 2013/30/UE.

Artykuł 2

Sprawozdawcze dni odniesienia i dni sprawozdawcze

1.   Operatorzy i właściciele instalacji do wydobywania ropy naftowej i gazu na obszarach morskich składają sprawozdania, o których mowa w art. 1 lit. a), w ciągu 10 dni roboczych od daty zdarzenia.

2.   Okres sprawozdawczy w odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 1 lit. b), trwa każdego roku od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, poczynając od roku kalendarzowego 2016. Wspólny format służący do publikacji informacji wykorzystuje się do publikacji informacji wymaganych zgodnie z art. 24 dyrektywy 2013/30/UE na stronie właściwego organu nie później niż dnia 1 czerwca roku następującego po okresie sprawozdawczym.

3.   Formaty określone w załączniku I i II wykorzystuje się odpowiednio do celów sprawozdań i publikacji, o których mowa w art. 1 lit. a) i b).

Artykuł 3

Szczegóły dotyczące informacji objętych wymianą

W załączniku I określono szczegóły dotyczące informacji, jakimi należy się wymieniać zgodnie z pkt 2 załącznika IX do dyrektywy 2013/30/UE.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 października 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 66.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19.


ZAŁĄCZNIK I

Wspólny format sprawozdań dotyczących zdarzeń i poważnych awarii w branży ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich

(zgodnie z wymogami art. 23 dyrektywy 2013/30/UE)

Uwagi ogólne dotyczące szczegółowych informacji objętych wymianą

a)

Szczegółowe informacje objęte wymianą odnoszą się do pkt 2 załącznika IX do dyrektywy 2013/30/UE dotyczącego bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich, a w szczególności do ryzyka poważnych awarii, zgodnie z definicją zawartą w tej dyrektywie.

b)

Pkt 2 załącznika IX do dyrektywy 2013/30/UE zawiera wiodące i opóźnione kluczowe wskaźniki wykonania (wskaźniki), które dają dobry obraz bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich w danym państwie członkowskim i w Unii Europejskiej, lecz niektóre z tych wskaźników pełnią funkcję ostrzegawczą, jak np. awaria elementu kluczowego dla bezpieczeństwa i środowiska czy wypadki śmiertelne.

c)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy Rady 92/91/EWG (1) pracodawca bezzwłocznie zawiadamia właściwe władze o wszelkich śmiertelnych i/lub poważnych wypadkach przy pracy oraz o niebezpiecznych sytuacjach. Dane te są wykorzystywane przez właściwy organ do przekazywania informacji wymaganych na podstawie pkt 2 lit. g) i h) załącznika IX do dyrektywy 2013/30/UE.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  Dyrektywa Rady 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dotycząca minimalnych wymagań mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (jedenasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 9).


ZAŁĄCZNIK II

Wspólny format publikacji

(zgodnie z wymogami art. 24 dyrektywy 2013/30/UE)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top