Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0641

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 641/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej

OJ L 181, 20.6.2014, p. 74–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/641/oj

20.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/74


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 641/2014

z dnia 16 czerwca 2014 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (1), w szczególności jego art. 24 ust. 11, art. 31 ust. 2, art. 34 ust. 5, art. 39 ust. 4, art. 43 ust. 13, art. 45 ust. 7, art. 55 ust. 2, art. 57 ust. 4 i art. 67 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 24 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 oraz w art. 20 i 21 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 (2) przewiduje się, że w przypadku sprzedaży lub dzierżawy gospodarstwa rolnego rolnicy mogą zawierać umowy, w ramach których przekazują oni uprawnienia do płatności, które mają zostać im przydzielone, lub prawo do otrzymania uprawnień do płatności. Należy ustanowić przepisy w odniesieniu do takich szczególnych okoliczności, w szczególności w odniesieniu do wniosków o przydział uprawnień do płatności w takich przypadkach.

(2)

Do celów art. 25 ust. 2, art. 26 oraz art. 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 konieczne jest ustanowienie przepisów dotyczących obliczania wartości uprawnień do płatności, które mają zostać przydzielone w przypadkach przekazania gospodarstwa w drodze dziedziczenia innemu rolnikowi, który zamierza kontynuować działalność rolniczą w tym gospodarstwie i który sam ma prawo do przydziału uprawnień do płatności w pierwszym roku stosowania systemu płatności podstawowej.

(3)

W celu zapewnienia dobrego zarządzania systemem płatności podstawowej należy określić przepisy dotyczące powiadomień o przekazaniu uprawnień do płatności, które rolnicy muszą złożyć do organów krajowych.

(4)

W celu uzupełnienia rezerwy krajowej lub regionalnej niewykorzystanymi uprawnieniami do płatności zgodnie z art. 31 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 należy wyznaczyć datę, po której niewykorzystane uprawnienia – w tym uprawnienia do płatności, które nie zostały aktywowane lub które z innego powodu nie stanowią podstawy do płatności – są zwracane do rezerwy.

(5)

Art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 stanowi, że państwa członkowskie mogą zadecydować o stosowaniu poszczególnych zobowiązań lub systemów certyfikacji jako równoważnych praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska. Aby zapewnić terminową i skuteczną ocenę praktyk ujętych w tych zobowiązaniach lub systemach certyfikacji, należy ustanowić przepisy dotyczące procedury powiadamiania i oceny przez Komisję.

(6)

Zgodnie z art. 45 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 na poziomie gospodarstwa nie występuje indywidualny obowiązek ponownego przekształcenia, jeżeli powierzchnia trwałych użytków zielonych jest utrzymana w wartościach bezwzględnych w ramach określonych limitów. Konieczne jest ustanowienie tych limitów.

(7)

Zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 decyzje, o których mowa w art. 53 ust. 4 i ust. 6 lit. a) tego rozporządzenia, podlegają zatwierdzeniu przez Komisję. W związku z tym należy ustanowić przepisy dotyczące procedury oceny i zatwierdzania przez Komisję.

(8)

W art. 57 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 wymaga się, aby Komisja przyjęła przepisy dotyczące procedury zatwierdzania gruntów i odmian do celów płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny. Zgodnie z zasadą pomocniczości przepisy te powinny ograniczać się do ustalenia ostatecznego terminu na zakończenie tej procedury, pozostawiając państwom członkowskim możliwość ustanowienia jej szczegółowych przepisów.

(9)

Należy określić niezbędne informacje, które państwa członkowskie mają przekazać producentom w odniesieniu do tego upoważnienia. Aby zagwarantować, że producenci są informowani w odpowiednim czasie, należy ustalić ostateczny termin składania takich powiadomień.

(10)

W celu monitorowania prawidłowego stosowania przepisów ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do elastyczności między filarami konieczne jest określenie niektórych obowiązków państw członkowskich w zakresie powiadamiania, jeśli chodzi o informacje, które państwa członkowskie mają przekazać w odniesieniu do swoich decyzji podjętych zgodnie z art. 14 tego rozporządzenia.

(11)

W celu ustalenia pułapów finansowych ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013 i kontroli przestrzegania tych pułapów konieczne jest określenie niektórych obowiązków w zakresie powiadamiania, w szczególności jeśli chodzi o informacje, które państwa członkowskie mają przekazać w odniesieniu do swoich decyzji podjętych zgodnie z art. 22 ust. 2 i 3, art. 42 ust. 1, art. 49 ust. 1 i art. 51 ust. 1 tego rozporządzenia.

(12)

Dla zapewnienia skuteczności należy przewidzieć, by powiadomienia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013, rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 639/2014 oraz niniejszym rozporządzeniem składano do Komisji zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (3).

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ 1

ZAKRES I ZASADY OGÓLNE

Artykuł 1

Zakres

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do:

a)

przepisów ogólnych w sprawie płatności bezpośrednich;

b)

systemu płatności podstawowej;

c)

płatności dla rolników przestrzegających praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska;

d)

dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją;

e)

płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny;

f)

obowiązków państw członkowskich dotyczących powiadomień.

Artykuł 2

Zasady ogólne

Państwa członkowskie wykonują niniejsze rozporządzenie zgodnie z obiektywnymi kryteriami oraz w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie rolników oraz uniknąć zakłóceń rynku i konkurencji, wspierając jednocześnie zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu.

ROZDZIAŁ 2

SYSTEM PŁATNOŚCI PODSTAWOWEJ

SEKCJA 1

Pierwszy przydział uprawnień do płatności

Artykuł 3

Wniosek o przydział uprawnień do płatności w przypadku sprzedaży lub dzierżawy z zastosowaniem klauzuli umownej zgodnie z art. 24 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013

W przypadku sprzedaży lub dzierżawy z zastosowaniem klauzuli umownej zgodnie z art. 24 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 wniosek o przydział uprawnień do płatności składany jest odpowiednio przez kupującego lub dzierżawcę. Wniosek ten zawiera następujące informacje:

a)

szczegóły dotyczące odpowiednio umowy sprzedaży lub dzierżawy, w tym odpowiednią klauzulę umowną lub, w przypadku gdy jest to wymagane przez państwo członkowskie, kopię tej umowy;

b)

dane identyfikacyjne rolnika przekazującego prawo do otrzymania uprawnień na kupującego lub dzierżawcę, w tym, jednoznaczną identyfikację beneficjenta, o której mowa w art. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 (4), o ile jest ona dostępna.

Ponadto państwa członkowskie wymagają od kupującego lub dzierżawcy wszystkich informacji koniecznych do sprawdzenia, czy ma zastosowanie art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (5).

Artykuł 4

Wniosek o przydział uprawnień do płatności w przypadku sprzedaży z zastosowaniem klauzuli umownej zgodnie z art. 20 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014

1.   W przypadku sprzedaży z zastosowaniem klauzuli umownej zgodnie z art. 20 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014 wniosek o przydział uprawnień do płatności, których dotyczy ta klauzula, składany jest przez sprzedającego. Wniosek ten zawiera następujące informacje:

a)

szczegóły dotyczące umowy sprzedaży, w tym odpowiednią klauzulę umowną lub, w przypadku gdy jest to wymagane przez państwo członkowskie, kopię tej umowy sprzedaży;

b)

liczbę kwalifikujących się hektarów, których dotyczy klauzula umowna;

c)

dane identyfikacyjne rolnika, któremu przekazywane jest prawo zgodnie z tą klauzulą, w tym jednoznaczną identyfikację beneficjenta, o której mowa w art. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014, o ile jest ona dostępna.

2.   Państwo członkowskie może zezwolić kupującemu na złożenie wniosku o przydział uprawnień do płatności w imieniu sprzedającego. W takim przypadku państwo członkowskie sprawdza, czy sprzedający upoważnił kupującego do złożenia wniosku.

Artykuł 5

Wniosek o przydział uprawnień do płatności w przypadku dzierżawy z zastosowaniem klauzuli umownej zgodnie z art. 21 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014

1.   W przypadku dzierżawy z zastosowaniem klauzuli umownej zgodnie z art. 21 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014 wniosek o przydział uprawnień do płatności, których dotyczy ta klauzula, składany jest przez wydzierżawiającego. Wniosek ten zawiera następujące informacje:

a)

szczegóły dotyczące umowy dzierżawy, w tym odpowiednią klauzulę umowną lub, w przypadku gdy jest to wymagane przez państwo członkowskie, kopię tej umowy dzierżawy;

b)

liczbę kwalifikujących się hektarów, których dotyczy klauzula umowna;

c)

dane identyfikacyjne rolnika, któremu przekazywane jest prawo zgodnie z tą klauzulą, w tym jednoznaczną identyfikację beneficjenta, o której mowa w art. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014, o ile jest ona dostępna.

2.   Państwo członkowskie może zezwolić dzierżawcy na złożenie wniosku o przydział uprawnień do płatności w imieniu wydzierżawiającego. W takim przypadku państwo członkowskie sprawdza, czy wydzierżawiający upoważnił dzierżawcę do złożenia wniosku.

Artykuł 6

Wartość uprawnień do płatności w przypadku dziedziczenia

1.   W przypadku państw członkowskich stosujących art. 25 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, jeżeli rolnik ma prawo do przydziału uprawnień do płatności zgodnie z art. 24 tego rozporządzenia oprócz prawa do otrzymania uprawnień do płatności zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014, wartość jego uprawnień do płatności ustalaną zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 oblicza się przy uwzględnieniu sumy danych za 2014 r. odnoszących się do jego pierwotnego gospodarstwa oraz do gospodarstwa odziedziczonego lub jego części.

2.   W przypadku państw członkowskich stosujących art. 40 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, jeżeli rolnik ma prawo do przydziału uprawnień do płatności zgodnie z art. 39 tego rozporządzenia oprócz prawa do otrzymania uprawnień do płatności zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014, wartość jego uprawnień do płatności ustalana zgodnie z art. 40 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 opiera się na sumie danych za odpowiedni rok odnoszących się do jego pierwotnego gospodarstwa oraz do gospodarstwa odziedziczonego lub jego części.

SEKCJA 2

Aktywacja i przekazanie uprawnień

Artykuł 7

Aktywacja uprawnień do płatności w przypadku sprzedaży lub dzierżawy z zastosowaniem klauzuli umownej zgodnie z art. 24 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 lub art. 20 i 21 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014

1.   W przypadku sprzedaży lub dzierżawy z zastosowaniem klauzuli umownej zgodnie z art. 24 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 kupujący lub dzierżawca składa wniosek o płatność w ramach systemu płatności podstawowej w tym samym roku co wniosek o przydział uprawnień do płatności, o którym mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

2.   W przypadku sprzedaży z zastosowaniem klauzuli umownej zgodnie z art. 20 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014 kupujący w swoim pierwszym wniosku o płatność w ramach systemu płatności podstawowej podaje szczegóły umowy sprzedaży ze wskazaniem odpowiedniej klauzuli umownej lub, w przypadku gdy jest to wymagane przez państwo członkowskie, kopię takiej umowy sprzedaży. Taki wniosek składa się w tym samym roku co wniosek o przydział uprawnień do płatności, o którym mowa w art. 4 niniejszego rozporządzenia.

3.   W przypadku dzierżawy z zastosowaniem klauzuli umownej zgodnie z art. 21 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014 dzierżawca w swoim pierwszym wniosku o płatność w ramach systemu płatności podstawowej podaje szczegóły umowy dzierżawy ze wskazaniem odpowiedniej klauzuli umownej lub, w przypadku gdy jest to wymagane przez państwo członkowskie, kopię takiej umowy dzierżawy. Taki wniosek składa się w tym samym roku co wniosek o przydział uprawnień do płatności, o którym mowa w art. 5 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Powiadomienia dotyczące przekazania uprawnień

1.   W przypadku przekazania uprawnień zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 osoba przekazująca powiadamia właściwy organ o przekazaniu w terminie, który zostanie wyznaczony przez państwo członkowskie.

2.   Przekazanie ma miejsce, jak określono w powiadomieniu, chyba że właściwy organ sprzeciwi się przekazaniu. Właściwy organ może sprzeciwić się przekazaniu wyłącznie w przypadku, gdy nie jest ono zgodne z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014 oraz niniejszego rozporządzenia. Właściwy organ powiadamia osobę przekazującą o swoim sprzeciwie tak szybko, jak to możliwe.

SEKCJA 3

Rezerwy krajowe lub regionalne

Artykuł 9

Zwrot do rezerwy krajowej lub regionalnej

1.   Do celów art. 31 ust. 1 lit. a) lub b) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, niewykorzystane uprawnienia do płatności uznaje się za zwrócone do rezerwy krajowej lub regionalnej w dniu następującym po ostatecznym terminie ustalonym przez Komisję na podstawie art. 78 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 na wprowadzanie zmian do pojedynczego wniosku w ramach systemu płatności podstawowej w roku kalendarzowym, w którym kończy się okres, o którym mowa w art. 31 ust. 1 lit. a) lub b) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.

2.   Państwa członkowskie stosujące regionalne rezerwy zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 stosują przepisy dotyczące zwrotu niewykorzystanych uprawnień do płatności na poziomie regionalnym.

ROZDZIAŁ 3

ZAZIELENIANIE

Artykuł 10

Procedura powiadamiania o praktykach ujętych w poszczególnych zobowiązaniach lub systemach certyfikacji oraz ich ocena

1.   Powiadomienia, o których mowa w art. 43 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, przekazywane są do dnia 1 sierpnia 2014 r. w przypadku stosowania procedury w ciągu 2015 r. lub do dnia 1 lipca roku poprzedzającego rok stosowania procedury w przypadku jej stosowania po 2015 r.

Takie powiadomienia mogą być zmieniane raz do roku, pod warunkiem że Komisja zostanie powiadomiona o zmianach do dnia 1 lipca roku poprzedzającego rok stosowania zmiany.

2.   W odniesieniu do zobowiązań, o których mowa w art. 43 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, powiadomienia przekazywane Komisji jasno opisują praktyki objęte zobowiązaniem oraz wskazują, którym praktykom określonym w art. 43 ust. 2 tego rozporządzenia są one równoważne oraz którymi praktykami równoważnymi wymienionymi w załączniku IX do tego rozporządzenia mają one być objęte. Powiadomienia te obejmują odniesienie do odpowiednich zobowiązań w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich przedłożonego Komisji zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (6) lub zatwierdzonego przez Komisję zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2009 (7).

3.   W odniesieniu do systemów certyfikacji, o których mowa w art. 43 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, powiadomienia przekazywane Komisji jasno opisują praktyki objęte systemem certyfikacji oraz wskazują, którym praktykom określonym w art. 43 ust. 2 tego rozporządzenia są one równoważne oraz którymi praktykami równoważnymi wymienionymi w załączniku IX do tego rozporządzenia mają one być objęte.

4.   W przypadku gdy w wyniku oceny przeprowadzonej przez Komisję stwierdza się, że zgłoszone praktyki ujęte w poszczególnych zobowiązaniach lub systemach certyfikacji nie są zawarte w wykazie w załączniku IX do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, Komisja informuje państwo członkowskie o tym fakcie w terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia. Państwo członkowskie może dostarczyć dodatkowych informacji w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji od Komisji. Akt wykonawczy, o którym mowa w art. 43 ust. 8 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, przyjmuje się w ciągu siedmiu miesięcy od otrzymania wstępnego powiadomienia.

Artykuł 11

Limity dotyczące utrzymywania trwałych użytków zielonych w wartościach bezwzględnych

Limity wykorzystywane do celów oceny utrzymywania trwałych użytków zielonych w wartościach bezwzględnych, o których mowa w art. 45 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, są równe spadkowi maksymalnie o 0,5 % powierzchni trwałych użytków zielonych ustalonej zgodnie z art. 45 ust. 2 lit. a) tego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ 4

WSPARCIE ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ

SEKCJA 1

Dobrowolne wsparcie związane z produkcją

Artykuł 12

Procedura oceny i zatwierdzania decyzji, o których mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013

Komisja ocenia decyzje, o których mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, co do ich zgodności z przepisami tego rozporządzenia – w szczególności w odniesieniu do wykazania jednej z potrzeb określonych w jego art. 55 ust. 1 – oraz z przepisami rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014.

W przypadku gdy Komisja uznaje, że informacje dostarczone przez państwo członkowskie nie pozwalają na stwierdzenie, czy warunki, o których mowa w akapicie pierwszym, zostały spełnione, Komisja zwraca się do państwa członkowskiego o dostarczenie dodatkowych informacji bądź o przegląd swojej decyzji.

Komisja przyjmuje akt wykonawczy zatwierdzający lub odrzucający decyzję państwa członkowskiego w terminie czterech miesięcy od otrzymania wszystkich wymaganych informacji.

SEKCJA 2

Płatność specyficzna w odniesieniu do bawełny

Artykuł 13

Procedura zatwierdzania gruntów i odmian

Procedura zatwierdzania gruntów i odmian do celów płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny, o której to procedurze mowa w art. 57 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, zostaje zakończona do dnia 31 stycznia każdego roku w odniesieniu do sezonu siewnego tego roku.

Artykuł 14

Powiadomienia producentów

1.   Przed dniem 1 marca każdego roku państwa członkowskie przekazują rolnikom uprawiającym bawełnę następujące informacje dotyczące sezonu siewnego tego roku:

a)

odmiany zatwierdzone do siewu;

b)

kryteria zatwierdzania gruntów do produkcji bawełny ustanowione przez nie zgodnie z art. 56 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014;

c)

minimalną gęstość obsadzenia bawełną, o której mowa w art. 58 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014;

d)

wymagane praktyki agronomiczne.

2.   W przypadku wycofania zatwierdzenia danej odmiany państwa członkowskie powiadamiają rolników uprawiających bawełnę o wycofaniu przed dniem 1 marca dla sezonu siewnego w roku następnym.

ROZDZIAŁ 5

PRZEPISY DOTYCZĄCE POWIADAMIANIA

Artykuł 15

Powiadomienia dotyczące elastyczności między filarami

1.   Informacje, które mają być zgłoszone Komisji zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 i art. 136a ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (8), mają postać rocznej wartości procentowej rocznych pułapów krajowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 i art. 136a ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 73/2009, dla każdego roku kalendarzowego aż do roku 2019.

2.   Informacje, które mają być zgłoszone Komisji zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 i art. 136a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, mają postać rocznej wartości procentowej rocznych kwot przydzielonych na wsparcie dla działań w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich, o których mowa w art. 14 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 i art. 136a ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 73/2009, dla każdego roku budżetowego aż do roku 2020.

Artykuł 16

Powiadomienie dotyczące podwyższenia pułapu dla systemu płatności podstawowej, o którym mowa w sart. 22 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013

W przypadku gdy państwo członkowskie powiadamia Komisję o swoich decyzjach zgodnie z art. 22 ust. 2 lub 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, informacje, które mają zostać przedłożone Komisji, mają postać wartości procentowych rocznych pułapów krajowych określonych w załączniku II do tego rozporządzenia, po odjęciu kwoty wynikającej ze stosowania art. 47 ust. 1 tego rozporządzenia, dla każdego roku kalendarzowego aż do roku 2020.

Artykuł 17

Przydziały finansowe w ramach płatności redystrybucyjnej, płatności z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych i płatności dla młodych rolników

W przypadku gdy państwo członkowskie powiadamia Komisję o swoich decyzjach zgodnie z art. 42 ust. 1, art. 49 ust. 1 i art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, informacje, które mają zostać przedłożone Komisji, mają postać wartości procentowych rocznych pułapów krajowych określonych w załączniku II do tego rozporządzenia dla każdego roku kalendarzowego aż do roku 2020.

Artykuł 18

Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 792/2009

Powiadomienia przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013, rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 639/2014 oraz w niniejszym rozporządzeniu składa się do Komisji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 792/2009.

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 19

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w stosunku do wniosków o przyznanie pomocy odnoszących się do lat kalendarzowych po roku kalendarzowym 2014.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 czerwca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego (Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (zob. s. 48 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

(7)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1)

(8)  Rozporządzenie (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16).


Top