EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0610

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 610/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” — programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) w odniesieniu do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 168, 7.6.2014, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/610/oj

7.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/53


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 610/2014

z dnia 14 lutego 2014 r.

ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” — programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) w odniesieniu do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” — programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) (1), w szczególności jego art. 1 ust. 3 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 (2) ustanowiono „Horyzont 2020” — program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i zapewniono zaangażowanie Unii w partnerstwa publiczno-prywatne, w tym we wspólne przedsiębiorstwa, w kluczowych obszarach, w których badania naukowe i innowacja mogą przyczynić się do osiągnięcia celów Unii w zakresie konkurencyjności oraz pomóc w stawieniu czoła wyzwaniom społecznym.

(2)

Udział w działaniach pośrednich w ramach programu „Horyzont 2020” powinien być zgodny z rozporządzeniem (UE) nr 1290/2013. Aby jednak uwzględnić szczególne potrzeby operacyjne wspólnych przedsiębiorstw ustanowionych na podstawie art. 187 Traktatu w zakresie podzespołów i układów elektronicznych, na czas trwania programu „Horyzont 2020” zostały przekazane Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu w celu umożliwienia organom finansującym w tym obszarze stosowania w odniesieniu do finansowania przez Unię różnych stawek zwrotu kosztów, w przypadkach gdy co najmniej jedno państwo członkowskie współfinansuje uczestnika lub działanie.

(3)

Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL powołano na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 561/2014 (3) na okres do dnia 31 grudnia 2024 r. w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie podzespołów i układów elektronicznych.

(4)

Szczególne potrzeby operacyjne zostały określone w odniesieniu do współfinansowania przez państwa członkowskie oraz stosowania krajowych zasad finansowania.

(5)

Z uwagi na te potrzeby operacyjne niezbędne jest odstępstwo od jednolitej stawki zwrotu kosztów, o której mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013, w przypadku gdy co najmniej jedno państwo członkowskie współfinansuje uczestnika lub działanie, aby umożliwić stosowanie w odniesieniu do finansowania unijnego stawki zwrotu kosztów zależnej od rodzaju uczestnika i rodzaju działania. Stawka zwrotu kosztów powinna być uzależniona od rodzaju uczestnika oraz rodzaju działania, aby ułatwić współpracę transgraniczną, w szczególności z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz podmiotami prawnymi o charakterze niezarobkowym, przy jednoczesnym osiągnięciu optymalnego poziomu efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji prywatnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na zasadzie odstępstwa od art. 28 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 wspólne przedsiębiorstwo ECSEL może stosować różne stawki zwrotu kosztów w odniesieniu do finansowania Unii w ramach działania, w zależności od rodzaju uczestnika oraz rodzaju działalności w działaniach, w których co najmniej jedno państwo członkowskie współfinansuje uczestnika lub działanie.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” — program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

(3)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152).


Top