Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1419

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

OJ L 353, 28.12.2013, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1419/oj

28.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/43


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1419/2013

z dnia 17 grudnia 2013 r.

dotyczące uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 21, 27 i 32,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 1379/2013 przewiduje uznawanie organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenie zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także ustalanie cen progowych dla mechanizmu składowania.

(2)

Należy określić terminy, procedury i formę wniosków o uznanie i wycofanie uznania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych oraz format, terminy i procedury dotyczące informowania Komisji przez państwa członkowskie o ich decyzjach dotyczących uznania lub wycofania uznania.

(3)

Należy określić format i procedurę powiadamiania Komisji przez państwa członkowskie o zasadach dotyczących organizacji producentów lub organizacji międzybranżowych, które zamierzają ustanowić jako wiążące dla wszystkich organizacji producentów lub podmiotów gospodarczych na danym obszarze lub na danych obszarach.

(4)

Należy określić format publikacji przez państwa członkowskie cen progowych, które mają być stosowane przez organizacje producentów uznane na ich terytoriach.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„organizacje producentów” oznaczają organizacje producentów sektorów rybołówstwa i akwakultury i ich stowarzyszenia, ustanowione zgodnie z art. 6 i 9 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013;

b)

„organizacje międzybranżowe” oznaczają organizacje podmiotów prowadzących działalność zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013.

Artykuł 2

Terminy, procedury i forma wniosków o uznanie organizacji producentów i organizacji międzybranżowych

1.   W terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku o uznanie zgodnie z art. 14 i 16 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013 zainteresowane państwo członkowskie powiadamia na piśmie organizację producentów lub organizację międzybranżową o swojej decyzji. W przypadku odmowy udzielenia uznania państwo członkowskie podaje powody wydania decyzji odmownej.

2.   Forma wniosków o uznanie organizacji producentów i organizacji międzybranżowych określona jest w załączniku I.

Artykuł 3

Terminy i procedury dotyczące wycofania uznania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych

W przypadku gdy państwo członkowskie zamierza wycofać uznanie organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013, powiadamia o tym zamiarze organizację, której to dotyczy, i podaje uzasadnienie decyzji o wycofaniu uznania. Państwo członkowskie umożliwia organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej, której to dotyczy, przedstawienie swoich uwag w terminie dwóch miesięcy.

Artykuł 4

Format, terminy i procedury dotyczące powiadamiania o decyzjach dotyczących uznania lub wycofania uznania

1.   Format powiadomienia przekazywanego Komisji przez państwa członkowskie o ich decyzjach dotyczących uznania lub wycofania uznania organizacji producentów lub organizacji międzybranżowych zgodnie z art. 14, 16 lub 18 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013 jest określony w załączniku II.

2.   Państwa członkowskie przekazują powiadomienie o decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie dwóch miesięcy od daty tej decyzji.

3.   Powiadomienia są przekazywane w formie pliku XML, po jednym dla każdego powiadomienia. Plik XML jest przesyłany do Komisji na adres przeznaczonej do tego celu skrzynki pocztowej: MARE-B2@ec.europa.eu z podaniem w tytule: powiadomienie dotyczące PO/IBO.

Artykuł 5

Format i procedura powiadamiania przez państwa członkowskie o zasadach, które zamierzają ustanowić jako wiążące dla wszystkich producentów lub podmiotów gospodarczych

1.   Format powiadamiania Komisji przez państwa członkowskie o zasadach dotyczących organizacji producentów lub organizacji międzybranżowych, które zamierzają ustanowić jako wiążące dla wszystkich organizacji producentów lub podmiotów gospodarczych na danym obszarze lub na danych obszarach, jak przewidziano w art. 22 i 23 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013, są określone w załączniku III.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji wspomniane powiadomienie przynajmniej dwa miesiące przed planowaną datą wejścia w życie rozszerzenia zasad.

3.   Wszelkie planowane zmiany zasad wiążących dla wszystkich producentów lub podmiotów gospodarczych muszą zostać zgłoszone zgodnie z ust. 1 i 2.

Artykuł 6

Format publikacji cen progowych

Format publikacji przez państwa członkowskie cen progowych, o których mowa w art. 31 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013, jest określony w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Zob. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK I

FORMA WNIOSKÓW O UZNANIE

Informacje, które powinny zawierać wnioski o uznanie organizacji producentów i organizacji międzybranżowych:

a)

statut organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej;

b)

regulamin wewnętrzny zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013;

c)

nazwiska osób upoważnionych do działania na rzecz i w imieniu i organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej;

d)

dowody, że organizacja producentów lub organizacja międzybranżowa spełnia warunki ustanowione odpowiednio w art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013;

e)

szczegółowy opis działań prowadzonych przez organizację producentów lub organizację międzybranżową, w tym obszar działań oraz produkty rybołówstwa i akwakultury, w odniesieniu do których wystąpiono o uznanie.


ZAŁĄCZNIK II

FORMAT POWIADAMIANIA O DECYZJACH DOTYCZĄCYCH UZNANIA LUB WYCOFANIA UZNANIA

Informacje, które powinny zawierać powiadomienia przekazywane Komisji przez państwa członkowskie dotyczące ich decyzji o uznaniu lub wycofaniu uznania

Nazwa zakresu

Nazwa elementu (1)

Maksymalna liczba znaków

Definicje i uwagi

Państwo członkowskie

MS

3

Państwo członkowskie (kod ISO alfa-3) powiadamiające o decyzji dotyczącej uznania lub wycofania uznania

Rodzaj organizacji

TO

3

PO: organizacja producentów; APO: stowarzyszenie organizacji producentów; IBO: organizacja międzybranżowa

Numer rejestracji

RN

Numer, pod którym organizacja została zarejestrowana

Nazwa organizacji

NO

Nazwa PO, APO lub IBO, pod którą organizacja została zarejestrowana

Kontakt

CO

100

Dowolny tekst. Adres musi być na tyle precyzyjny, aby umożliwiał skontaktowanie się z organizacją: adres pocztowy, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, strona internetowa

Obszar działalności

AA

N dla krajowych T dla międzynarodowych (podać inne zainteresowane państwa członkowskie przy użyciu kodu ISO alfa-3)

Obszar kompetencji

AC

100

Podać jeden lub więcej następujących obszarów:

 

Dla PO: akwakultura morska, akwakultura słodkowodna, połowy przybrzeżne w tym łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, połowy dalekomorskie, połowy oceaniczne, inne (należy podać)

 

Dla IBO: produkcja (rybołówstwo lub akwakultura); przetwarzanie; wprowadzanie do obrotu; inne (należy podać)

Data uznania:

DR

10

rrrr-mm-dd

Data wycofania uznania

DW

10

rrrr-mm-dd w stosownych przypadkach


(1)  Elementy te umieszcza się wewnątrz głównego elementu o nazwie ORG. Pole nazwy jest następujące: urn:xeu:mare:grant-withdrawal-recognition-organisation:v1


ZAŁĄCZNIK III

FORMAT POWIADOMIENIA O ROZSZERZENIU ZASAD

Informacje, które powinny zawierać powiadomienia przekazywane Komisji przez państwa członkowskie dotyczące zasad, które zamierzają rozszerzyć:

a)

nazwa i adres pocztowy zainteresowanej organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej;

b)

wszelkie informacje wymagane dla wykazania, że organizacja producentów lub organizacja międzybranżowa jest reprezentatywna zgodnie z, odpowiednio, art. 22 ust. 2 i 3 oraz art. 23 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1379/2013;

c)

zasady, które mają być rozszerzone;

d)

uzasadnienie rozszerzenia zasad, wsparte odpowiednimi danymi i innymi istotnymi informacjami.

e)

obszar lub obszary, w stosunku do którego (których) zasady te mają być wiążące;

f)

okres stosowania rozszerzenia zasad;

g)

data wejścia w życie.


ZAŁĄCZNIK IV

FORMAT PUBLIKACJI CEN PROGOWYCH

Informacje, które powinny być zawarte w publikacji przez państwa członkowskie cen progowych, które mają być stosowane na ich terytoriach:

a)

okres stosowania cen progowych;

b)

zainteresowane państwo członkowskie;

c)

w stosownych przypadkach nazwa regionu lub regionów, do których mają zastosowanie ceny progowe oraz ich kody NUTS zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (1);

d)

nazwa produktów rybołówstwa objętych ustaleniem cen progowych wraz z kodem FAO alfa-3 każdego gatunku;

e)

dla każdego gatunku, mająca zastosowanie cena progowa w stosunku do wagi;

f)

stosowana waluta.


(1)  Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).


Top