Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0365

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 365/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej glufosynat Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 111, 23.4.2013, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 248 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/365/oj

23.4.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/27


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 365/2013

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej glufosynat

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności alternatywę drugą zawartą w art. 21 ust. 3 oraz art. 78 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywą Komisji 2007/25/WE (2) włączono glufosynat jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (3), pod warunkiem że państwa członkowskie, których to dotyczy, zapewnią dostarczenie przez powiadamiającego, na wniosek którego glufosynat został włączony do tego załącznika, dalszych informacji potwierdzających dotyczących ryzyka dla ssaków i niebędących przedmiotem zwalczania stawonogów w sadach z drzewami jabłoni.

(2)

Substancje czynne włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG uznaje się za zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i wymienia w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (4).

(3)

Powiadamiający przedstawił w przewidzianym terminie Szwecji, będącej państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy, dodatkowe informacje w postaci badań mających na celu potwierdzenie oceny ryzyka dla ssaków i niebędących przedmiotem zwalczania stawonogów w sadach z drzewami jabłoni.

(4)

Szwecja oceniła dodatkowe informacje przedstawione przez powiadamiającego. W dniu 9 marca 2010 r. przedstawiła ona swoją ocenę, w formie uzupełnienia do projektu sprawozdania z oceny, pozostałym państwom członkowskim, Komisji i Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwanemu dalej „Urzędem”.

(5)

Komisja zasięgnęła opinii Urzędu, który przedstawił w dniu 8 marca 2012 r. swoją opinię w sprawie oceny ryzyka dotyczącej glufosynatu (5). Projekt sprawozdania z oceny, sprawozdanie dodatkowe i opinia Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 15 marca 2013 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu dotyczącego glufosynatu.

(6)

W świetle dodatkowych informacji przedstawionych przez powiadamiającego Komisja stwierdziła, że nie dostarczono dalszych koniecznych informacji potwierdzających i że nie można wykluczyć wysokiego ryzyka dla ssaków i niebędących przedmiotem zwalczania stawonogów, o ile nie wprowadzi się dalszych ograniczeń.

(7)

Komisja zwróciła się do powiadamiającego o przedstawienie uwag w odniesieniu do sprawozdania z przeglądu dotyczącego glufosynatu.

(8)

Potwierdza się, że substancja czynna glufosynat jest uznana za zatwierdzoną na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Aby zminimalizować narażenie ssaków i niebędących przedmiotem zwalczania stawonogów, należy jednak dodatkowo ograniczyć zastosowania tej substancji czynnej oraz ustanowić szczególne środki zmniejszające ryzyko w celu ochrony tych gatunków.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(10)

Państwom członkowskim należy dać czas na wycofanie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające glufosynat.

(11)

Jeśli zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie przyznają dodatkowy okres na zużycie zapasów środków ochrony roślin zawierających glufosynat, okres ten powinien upłynąć najpóźniej w rok od daty wycofania zezwoleń.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Środki przejściowe

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie w razie potrzeby zmieniają lub cofają obowiązujące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające glufosynat jako substancję czynną w terminie do dnia 13 listopada 2013 r.

Artykuł 3

Okres na zużycie zapasów

Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 jest możliwie najkrótszy i upływa najpóźniej 12 miesięcy od daty cofnięcia odpowiednich zezwoleń.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 106 z 24.4.2007, s. 34.

(3)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(4)  Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1.

(5)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance glufosinate [Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy dotyczącej danych potwierdzających odnoszących się do substancji czynnej glufosynat]. Dziennik EFSA 2012; 10(3):2609. [s. 14 i kolejne]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2609. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


ZAŁĄCZNIK

Część A wiersz 151 „Glufosynat” kolumna „Przepisy szczegółowe” załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na zastosowanie pasmowe lub punktowe w charakterze środka chwastobójczego przy zastosowaniu dawek nieprzekraczających 750 g substancji czynnej na hektar (powierzchni poddanej działaniu środka) podczas jednego zastosowania oraz przy maksymalnie dwóch zastosowaniach na rok.

CZĘŚĆ B

Podczas oceniania wniosków o udzielenie zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające glufosynat, w szczególności w odniesieniu do narażenia operatorów i konsumentów, państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na kryteria zawarte w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i dopilnowują, aby wszelkie potrzebne dane i informacje zostały dostarczone przed udzieleniem takiego zezwolenia.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego glufosynatu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 24 listopada 2006 r. W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na:

a)

bezpieczeństwo operatora, pracownika i osoby postronnej; w warunkach zezwolenia uwzględnia się, w stosownych przypadkach, środki ochronne;

b)

możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych podczas stosowania substancji czynnej w regionach o niestabilnych warunkach glebowych lub klimatycznych;

c)

ochronę ssaków, stawonogów niebędących przedmiotem zwalczania i roślin niebędących przedmiotem zwalczania.

W warunkach zezwolenia uwzględnia się stosowanie rozpylaczy antyznoszeniowych oraz osłon do rozpylaczy i przewiduje odpowiednie znakowanie środków ochrony roślin. W warunkach tych uwzględnia się, w stosownych przypadkach, dalsze środki zmniejszające ryzyko.”.


Top