EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0045

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2013/45/UE z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy Rady 2002/55/WE i 2008/72/WE oraz dyrektywę Komisji 2009/145/WE w odniesieniu do nazwy botanicznej pomidora Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 213, 8.8.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2013/45/oj

8.8.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/20


DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2013/45/UE

z dnia 7 sierpnia 2013 r.

zmieniająca dyrektywy Rady 2002/55/WE i 2008/72/WE oraz dyrektywę Komisji 2009/145/WE w odniesieniu do nazwy botanicznej pomidora

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (1), w szczególności jej art. 2 ust. 2, art. 44 ust. 2, art. 45 i art. 48 ust. 1 lit. b),

uwzględniając dyrektywę Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (2), w szczególności jej art. 1 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z rozwojem wiedzy naukowej Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej (ICBN) poddano przeglądowi, zwłaszcza w odniesieniu do nazwy botanicznej gatunku pomidor.

(2)

Aby uwzględnić ten rozwój, należy odpowiednio zmienić dyrektywy 2002/55/WE, 2008/72/WE i dyrektywę Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidującą pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i regionach i zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych i odmian (3).

(3)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 2002/55/WE

W dyrektywie 2002/55/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 ust. 1 lit. b) słowa „Lycopersicon esculentum Mill.” zastępuje się słowami „Solanum lycopersicum L.”;

2)

w tabeli znajdującej się w załączniku II pkt 3 lit. a) słowa „Lycopersicon esculentum” zastępuje się słowami „Solanum lycopersicum L.”;

3)

w tabeli znajdującej się w załączniku III pkt 2 słowa „Lycopersicon esculentum” zastępuje się słowami „Solanum lycopersicum L.”.

Artykuł 2

Zmiany w dyrektywie 2008/72/WE

W tabeli w załączniku II do dyrektywy 2008/72/WE słowa „Lycopersicon esculentum Mill.” zastępuje się słowami „Solanum lycopersicum L.”.

Artykuł 3

Zmiany w dyrektywie 2009/145/WE

W dyrektywie 2009/145/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli w załączniku I słowa „Lycopersicon esculentum Mill.” zastępuje się słowami „Solanum lycopersicum L.”;

2)

w tabeli w załączniku II słowa „Lycopersicon esculentum Mill.” zastępuje się słowami „Solanum lycopersicum L.”.

Artykuł 4

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

(2)  Dz.U. L 205 z 1.8.2008, s. 28.

(3)  Dz.U. L 312 z 27.11.2009, s. 44.


Top