Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D1413

Decyzja Rady nr 1413/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

OJ L 353, 28.12.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1413/oj

28.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/13


DECYZJA RADY NR 1413/2013/UE

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 349,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Rady 2002/546/WE (2) Hiszpania została upoważniona do stosowania zwolnień lub obniżek podatkowych znanych jako „Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias” (zwanych dalej „AIEM”) w odniesieniu do niektórych produktów wytwarzanych na Wyspach Kanaryjskich. Załącznik do wyżej wymienionej decyzji zawiera wykaz produktów, których mogą dotyczyć zwolnienia lub obniżki podatku. Różnica w opodatkowaniu produktów wytwarzanych na Wyspach Kanaryjskich oraz innych produktów nie może przekraczać 5, 15 lub 25 punktów procentowych, w zależności od produktu.

(2)

Skutkiem zwolnień i obniżek przewidzianych w AIEM jest zróżnicowane opodatkowanie, które przynosi korzyść lokalnej produkcji niektórych produktów. Stanowi to pomoc państwa, która wymaga zatwierdzenia przez Komisję.

(3)

Decyzja Rady 2002/546/WE początkowo była stosowana do dnia 31 grudnia 2011 r. Pod koniec roku 2011 decyzją Rady 895/2011/UE (3) zmieniono decyzję 2002/546/WE, przedłużając jej okres stosowania do dnia 31 grudnia 2013 r., w oparciu o potwierdzenie Komisji, że nadal występuje specyficzna strukturalna sytuacja społeczna i gospodarcza Wysp Kanaryjskich, która jest spowodowana niekorzystnymi warunkami wynikającym z czynników, o których mowa w art. 349 Traktatu, które stały się przyczyną upoważnienia na objęcie zwolnieniem lub częściowym obniżeniem podatku AIEM w odniesieniu do produktów wytwarzanych w tym najbardziej oddalonym regionie.

(4)

Ponieważ ta specyficzna strukturalna sytuacja społeczna i gospodarcza Wysp Kanaryjskich nadal występuje, należy przedłużyć okres stosowania decyzji 2002/546/WE.

(5)

W dniu 28 czerwca 2013 r. Komisja przyjęła wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 i określiła w nich sposób, w jaki państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc przedsiębiorstwom w celu wspierania rozwoju mniej uprzywilejowanych regionów w Unii w latach 2014-2020. Wytyczne te, które wejdą w życie w dniu 1 lipca 2014 r., stanowią część szerzej zakrojonej strategii na rzecz modernizacji kontroli pomocy państwa, mającej na celu wspieranie wzrostu w ramach jednolitego rynku poprzez zachęcanie do skuteczniejszych środków pomocy i koncentrację działań Komisji związanych z egzekwowaniem prawa na sprawach mających największy wpływ na konkurencję.

(6)

W związku z tym stosowne jest przedłużenie okresu stosowania decyzji 2002/546/WE o sześć miesięcy, tak aby data wygaśnięcia tej decyzji zbiegała się z datą wejścia w życie wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

(7)

Należy odpowiednio zmienić decyzję 2002/546/WE.

(8)

Biorąc pod uwagę pilną potrzebę przedłużenia okresu obowiązywania decyzji 2002/546/WE przed końcem 2013 r., konieczne jest odstąpienie od ośmiotygodniowego terminu, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 1 ust. 1 zdanie pierwsze decyzji 2002/546/WE datę „31 grudnia 2013 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2014 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r.

W imieniu Rady

L. LINKEVIČIUS

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 11 grudnia 2013 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja Rady 2002/546/WE z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie podatku AIEM stosowanego na Wyspach Kanaryjskich (Dz.U. L 179 z 9.7.2002, s. 22).

(3)  Decyzja Rady nr 895/2011/UE z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (Dz.U. L 345 z 29.12.2011, s. 17).


Top