Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0642

Decyzja Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi

OJ L 285, 17.10.2012, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 257 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj

17.10.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/1


DECYZJA RADY 2012/642/WPZiB

z dnia 15 października 2012 r.

dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada przyjęła najpierw środki ograniczające skierowane przeciwko Białorusi w formie wspólnego stanowiska 2004/661/WPZiB (1). W dalszym ciągu wyrażała swoje poważne zaniepokojenie ciągłym brakiem poszanowania praw człowieka, demokracji i praworządności na Białorusi, oraz tym, że więźniowie polityczni nie zostali uwolnieni ani zrehabilitowani, odnowiła zatem środki ograniczające i przedłużyła ich stosowanie.

(2)

25 października 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/639/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi (2).

(3)

Konkretne obawy doprowadziły do nałożenia środków ograniczających na osoby uznane w sprawozdaniu Pourgouridesa za kluczowe podmioty odpowiedzialne za nierozwiązane sprawy zaginięć czterech znanych Białorusinów w latach 1999/2000 oraz za następujące po tych przypadkach ukrywania informacji, oraz na osoby, które nie rozpoczęły niezależnych śledztw lub dochodzeń w sprawie tych zaginięć.

(4)

Nałożono również środki skierowane przeciwko osobom odpowiedzialnym za sfałszowanie wyników wyborów i referendum na Białorusi 17 października 2004 r., za naruszenie międzynarodowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi 19 marca 2006 r. i 19 grudnia 2010 r., a także przeciwko osobom odpowiedzialnym za poważne naruszenia praw człowieka i represje skierowane przeciwko pokojowym demonstrantom po tych wyborach i referendum.

(5)

Szczególna odpowiedzialność spoczywa na urzędnikach, którzy są bezpośrednio zaangażowani lub odpowiedzialni za fałszerstwa podczas wyborów prezydenckich i referendum; na osobach odpowiedzialnych za organizowanie i realizowanie upowszechniania sfałszowanych informacji za pomocą mediów kontrolowanych przez państwo; osobach odpowiedzialnych za nadmierne i nieprowokowane stosowanie siły przeciwko nieuzbrojonym i pokojowym protestującym; osobach odpowiedzialnych za wdrażanie trwających, umotywowanych politycznie sankcji administracyjnych i karnych przeciwko dużym grupom przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, opozycji demokratycznej, organizacjom pozarządowym i wolnym mediom na Białorusi oraz na osobach odpowiedzialnych za systematyczne i skoordynowane naruszanie międzynarodowych standardów praw człowieka oraz prawa Republiki Białorusi w zakresie zarządzania wymiarem sprawiedliwości i stosowaniem metod przymusu i zastraszania wobec legalnych przedstawicieli osób zatrzymanych i wobec innych osób.

(6)

Ponadto, z uwagi na powagę sytuacji, środki powinny zostać również nałożone na osoby na najważniejszych stanowiskach na Białorusi, oraz na osoby i podmioty czerpiące korzyści z reżimu prezydenta Łukaszenki i wspierające go, w szczególności na osoby i podmioty zapewniające reżimowi wsparcie finansowe lub materialne.

(7)

By zapewnić skuteczność środków, należy zastosować je także wobec podmiotów należących do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka lub za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej bądź kontrolujących takie podmioty oraz podmiotów, których działania w inny sposób poważnie naruszają zasady demokracji albo praworządności na Białorusi i na podmioty należące do osób i podmiotów, które czerpią korzyści z reżimu prezydenta Łukaszenki lub które go wspierają, a także na podmioty kontrolowane przez takie osoby i podmioty.

(8)

Odnotowując, że ostatnie wybory w dniu 23 września 2012 r. również zostały uznane za niespełniające standardów międzynarodowych, w szczególności we wstępnych uwagach misji obserwacji wyborów na Białorusi OBWE/ODIHR, oraz odnotowując, że sytuacja w zakresie demokracji, praw człowieka i praworządności nie uległa poprawie, Rada podtrzymuje swoje poważne obawy dotyczące sytuacji na Białorusi.

(9)

Jak wynika z przeglądu decyzji 2010/639/WPZiB, obowiązywanie środków ograniczających należy przedłużyć do 31 października 2013 r.

(10)

Dla jasności środki nałożone decyzją 2010/639/WPZiB powinny zostać połączone w jednym akcie prawnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub eksport wszelkich typów uzbrojenia i materiałów z nim związanych, łącznie z bronią i amunicją, pojazdami wojskowymi i sprzętem wojskowym, sprzętem paramilitarnym i częściami zamiennymi do wyżej wymienionych, jak również sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do stosowania wewnętrznych represji, na terytorium Białorusi przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub z użyciem statków pływających pod ich banderą lub ich statków powietrznych, są zabronione niezależnie od tego, czy pochodzą z terytoriów tych państw członkowskich.

2.   Zakazane jest:

a)

świadczenie, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z przedmiotami, o których mowa w ust. 1, lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem takich przedmiotów, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na terytorium Białorusi lub w celu wykorzystania na terytorium tego państwa;

b)

zapewnianie finansowania lub udzielania pomocy finansowej, bezpośrednio lub pośrednio, w związku z przedmiotami, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności przyznawanie dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych, w odniesieniu do jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazywania lub eksportu takich przedmiotów, lub w odniesieniu do świadczenia związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na terytorium Białorusi lub w celu wykorzystania na terytorium tego państwa;

c)

świadomy i umyślny udział w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a) lub b).

Artykuł 2

1.   Art. 1 nie ma zastosowania do:

a)

sprzedaży, dostawy, przekazywania lub eksportu nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego lub sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do stosowania wewnętrznych represji, przeznaczonego wyłącznie do użytku w celach humanitarnych lub ochronnych, lub do wykorzystania w ramach programów rozwoju instytucjonalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Unii lub w ramach prowadzonych przez UE i ONZ operacji zarządzania kryzysowego;

b)

sprzedaży, dostawy, przekazywania lub eksportu pojazdów niebojowych, które zostały wytworzone z materiałów zapewniających ochronę przed pociskami balistycznymi lub wyposażone w takie materiały i które przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania na terytorium Białorusi do celów ochronnych przez personel Unii i jej państw członkowskich;

c)

dostarczania pomocy technicznej, usług pośrednictwa i innych usług związanych z takim sprzętem lub takimi programami i operacjami;

d)

zapewniania finansowania i świadczenia pomocy finansowej w związku z takim sprzętem lub takimi programami i operacjami,

pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia takiego eksportu i pomocy przez stosowny właściwy organ.

2.   Art. 1 nie ma zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, wywożonych czasowo na Białoruś wyłącznie do użytku osobistego przez personel ONZ, Unii lub jej państw członkowskich, przedstawicieli mediów, pracowników organizacji humanitarnych i organizacji wspierających rozwój oraz personel pomocniczy.

Artykuł 3

1.   Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki, by zapobiec wjazdowi na ich terytorium lub przejazdowi przez nie osób wymienionych w załączniku:

a)

odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, lub których działania w inny sposób poważnie naruszyły demokrację lub praworządność na Białorusi, lub jakichkolwiek osób z nimi związanych;

b)

którym reżim prezydenta Łukaszenki przynosi korzyści lub które go wspierają.

2.   Ust. 1 nie zobowiązuje państw członkowskich do odmowy wjazdu własnym obywatelom na swoje terytorium.

3.   Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla przypadków, w których państwo członkowskie jest związane zobowiązaniami z zakresu prawa międzynarodowego, a mianowicie:

a)

jest ono państwem goszczącym międzynarodową organizację międzyrządową;

b)

w państwie tym organizowana jest międzynarodowa konferencja zwołana przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub pod jej patronatem;

c)

zastosowanie ma wielostronna umowa dotycząca przywilejów i immunitetów;

lub

d)

zastosowanie ma traktat pojednawczy z 1929 roku (traktat laterański) zawarty między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami.

4.   Ust. 3 uznaje się za mający zastosowanie również w przypadkach, gdy państwo członkowskie jest państwem goszczącym Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

5.   Rada jest odpowiednio powiadamiana o wszelkich przypadkach przyznania przez państwo członkowskie wyłączenia na mocy ust. 3 lub 4.

6.   Państwa członkowskie mogą przyznawać wyłączenia ze środków nałożonych na podstawie ust. 1 w przypadkach, gdy podróż jest uzasadniona pilną potrzebą humanitarną lub uczestnictwem w posiedzeniach międzyrządowych – w tym w posiedzeniach, które są propagowane przez Unię lub których jest ona gospodarzem, lub których gospodarzem jest państwo członkowskie sprawujące przewodnictwo w OBWE – o ile podczas tych posiedzeń prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio wspierający demokrację, prawa człowieka i praworządność na Białorusi.

7.   Państwo członkowskie zamierzające przyznać wyłączenia, o których mowa w ust. 6, pisemnie powiadamia o tym Radę. Wyłączenie uważa się na przyznane, o ile jeden lub więcej członków Rady nie wniesie sprzeciwu na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania powiadomienia o proponowanym zwolnieniu. W przypadku gdy co najmniej jeden członek Rady zgłosi sprzeciw, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może postanowić o przyznaniu proponowanego wyłączenia.

8.   W przypadkach, gdy zgodnie z ust. 3, 4, 6 i 7 państwo członkowskie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub przejazd przez nie jakiejkolwiek osoby wymienionej w załączniku, zezwolenie to będzie ograniczone do celów, do których zostało udzielone, i do osoby, której dotyczy.

Artykuł 4

1.   Zamrożone zostają wszelkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do osób i podmiotów lub przez nie posiadane, przechowywane lub kontrolowane:

a)

osób, podmiotów lub organów odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, lub których działania w inny sposób poważnie naruszyły demokrację lub praworządność na Białorusi, lub jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów z nimi związanych, a także osób prawnych, podmiotów lub organów należących do nich lub przez nie kontrolowanych;

b)

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, którym reżim prezydenta Łukaszenki przynosi korzyści lub które go wspierają, a także osób prawnych, podmiotów lub organów należących do nich lub przez nie kontrolowanych,

wymienionych w załączniku.

2.   Nie udostępnia się – bezpośrednio ani pośrednio – takim osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku, ani też na ich rzecz, żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych.

Artykuł 5

1.   Właściwy organ państwa członkowskiego może zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznaje za stosowne, po ustaleniu, że te środki finansowe lub zasoby gospodarcze są:

a)

konieczne, aby zaspokoić podstawowe potrzeby jakiejkolwiek z osób wymienionych w załączniku i członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, między innymi na pokrycie płatności związanych z żywnością, czynszem lub kredytem hipotecznym, lekarstwami i leczeniem, podatkami, składkami ubezpieczeniowymi i opłatami za media;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów opłat lub usług związanych z rutynowym prowadzeniem lub utrzymaniem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;

d)

niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ poinformował pozostałe właściwe organy oraz Komisję co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia, dlaczego uważa, że specjalne zezwolenie powinno zostać przyznane; lub

e)

przedmiotem wpłaty na rachunek lub wypłaty z rachunku misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej korzystającej z immunitetów na mocy prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim wpłaty te są przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej.

Państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego artykułu.

2.   Art. 4 ust. 2 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożonych rachunkach z tytułu:

a)

odsetek lub innych dochodów należnych od tych rachunków; lub

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań zawartych lub powstałych przed datą objęcia tych rachunków przepisami wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB, decyzji Rady 2010/639/WPZiB lub niniejszej decyzji

i pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności podlegają nadal art. 4 ust. 1 niniejszej decyzji.

3.   Art. 4 ust. 1 nie uniemożliwia osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi, które zostały umieszczone w wykazie, dokonywania płatności należnych z tytułu umów, które taka osoba fizyczna lub prawna, taki podmiot lub organ zawarły przed ich umieszczeniem w wykazie, o ile dane państwo członkowskie ustaliło, że taka płatność nie jest bezpośrednio ani pośrednio dokonywana na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Artykuł 6

1.   Rada, stanowiąc na wniosek państwa członkowskiego lub Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, przyjmuje w stosownych przypadkach zmiany do wykazu znajdującego się w załączniku w zależności od rozwoju sytuacji politycznej na Białorusi.

2.   Rada powiadamia o swojej decyzji i uzasadnieniu umieszczenia w wykazie daną osobę bezpośrednio - gdy adres jest znany - albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając danej osobie przedstawienie uwag.

3.   W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i odpowiednio informuje daną osobę.

Artykuł 7

W celu maksymalizacji oddziaływania wspomnianych powyżej środków, Unia zachęca państwa trzecie do przyjmowania środków ograniczających podobnych do zawartych w niniejszej decyzji.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja obowiązuje do dnia 31 października 2013 r. Jest ona przedmiotem ciągłego przeglądu. Może być w stosownych przypadkach odnawiana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.

Artykuł 9

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu 1 listopada 2012 r.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 15 października 2012 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 301 z 28.9.2004, s. 67.

(2)  Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 18.


ZAŁĄCZNIK

OSOBY I PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 I ART. 4 UST. 1.

A.   Osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1

 

Nazwisko i imię

Transkrypcja z języka białoruskiego

Transkrypcja z jęz. rosyjskiego

Nazwisko i imię

(język białoruski)

(transkrypcja na język polski)

Nazwisko i imię

(język rosyjski)

(transkrypcja na język polski)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

АБЛАМЕЙКА, Сяргей Уладзiмiравiч

(pl. ABŁAMEJKA, Siarhiej Uładzimirawicz)

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

(pl. ABŁAMEJKO, Siergiej Władimirowicz)

Data ur.: 24.09.1956, Voronovo (Woronowo), region grodzieński

Rektor, Białoruski Uniwersytet Państwowy. Odpowiedzialny za relegowanie z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego pewnej liczby studentów, ponieważ wzięli udział w demonstracjach w dniu 19 grudnia 2010 r. i w innych pokojowych demonstracjach w roku 2011.

2.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

АКУЛIЧ, Святлана Расцiславаўна

(AKULICZ, Swiatłana Rascisławauna)

ОКУЛИЧ, Светлана Ростиславовна

(OKULICZ, Swietłana Rostisławowna)

Data ur.: 27.08.1948 lub 1949

Odpowiada za wykonywanie umotywowanych politycznie kar administracyjnych i sankcji karnych w stosunku do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Sędzia Sądu Okręgowego w Puchowiczach. Niezgodnie z prawem odrzuciła wniosek Natalli Ilinicz o przywrócenie jej na stanowisko nauczyciela w szkole średniej w miejscowości Tałkow.

3.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

АЛЯКСАНДРAЎ, Дзмiтрый Пятровiч

(ALAKSANDRAU, Dzmitryj Piatrowicz)

АЛЕКСАНДРОВ, Дмитрий Петрович

(ALEKSANDROW, Dmitrij Pietrowicz)

 

Sędzia Najwyższego Sądu Gospodarczego. Podtrzymał zakaz emisji wobec niezależnej stacji radiowej Autoradio. Stacja ta nadawała program wyborczy Andrieja Sannikowa, jednego z kandydatów opozycji.

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

(Alinikau Siarhey Alyaksandravich)

Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

(pl. ALINIKAU, Siarhiej Aliaksandrawicz)

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

(pl. ALEJNIKOW, Siergiej Aleksandrowicz)

 

Major, szef jednostki operacyjnej w kolonii karnej IK-17w Szkłowie (Shklov). Wywierał nacisk na więźniów politycznych poprzez odmawianie im prawa do korespondencji i spotkań, wydawał rozkazy poddawania ich surowszemu reżimowi karnemu i przeszukaniom, a także stosował groźby w celu wymuszenia zeznań. Odpowiada bezpośrednio za naruszenia podstawowych praw człowieka wobec więźniów politycznych i działaczy opozycji poprzez użycie wobec nich nadmiernej siły. Jego działania stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna;

Alpeeva, Tamara Mikhailovna;

Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

АЛПЕЕВА, Тамара Мiхайлаўна

(pl. AŁPIEJEWA, Tamara Michajłauna)

АЛПЕЕВА, Тамара Михайловна

(pl. AŁPIEJEWA, Tamara Michajłowna)

 

Rektor Międzynarodowego Instytutu Humanistyczno- Ekonomicznego. Odpowiedzialna za wydalanie studentów, którzy uczestniczyli w protestach organizowanych po wyborach w grudniu 2010 r.

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

АНАНIЧ, Алена Мiкалаеўна

(pl. ANANICZ, Alena Mikałajeuna)

АНАНИЧ, Елена Николаевна

(pl. ANANICZ, Jelena Nikołajewna)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Pierwomajski miasta Mińska.

Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniu 20 grudnia 2010 r. skazała na 10 dni więzienia aktywistów społeczeństwa obywatelskiego: Pawła Szałamickiego, Michaiła Piatrenkę, Jauhiena Baturę i Tacianę Grybouską, a Tornike Berydze na 11 dni więzienia. Jej sposób prowadzenia procesu jest wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna); Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

(pl. ANANICZ Lilija Stanisławauna)

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

(pl. ANANICZ Lilija Stanisławowna)

Data ur.: 1960

Dow. os.: 4020160A013PB7

Pierwszy wiceminister ds. informacji. Od roku 2003 odegrała znaczną rolę w rozpowszechnianiu państwowej propagandy, która prowokuje, popiera i usprawiedliwia represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego oraz przez ograniczanie swobody mediów. Opozycja demokratyczna i społeczeństwo obywatelskie są systematycznie przedstawiane w sposób negatywny i oczerniający, z wykorzystaniem sfałszowanych informacji.

8.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

APXIПAЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

(pl. ARCHIPAU, Alaksandr Michajławicz)

АРХИПОВ, Александр Михайлович

(pl. ARCHIPOW, Aleksandr Michajłowicz)

Data ur.: 1959, Mohylew

Prokurator rejonu mińskiego, ponosi odpowiedzialność za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego po wyborach z grudnia 2000 r.

9.

Arlau Aliaksey

(Arlau Aliaksei)

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich

Orlov Aleksei

(Orlov Alexey)

Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich)

APЛAЎ, Аляксей

(pl. ARŁAU, Aliaksiej)

APЛAЎ, Аляксандр Уладзiмiравiч

(pl. ARŁAU, Aliaksandr Uładzimirawicz)

OPЛОВ, Алексей

(pl. ORŁOW, Aleksiej)

OPЛОВ, Александр Владимирович

(pl. ORŁOW, Aleksandr Władimirowicz)

 

Pułkownik, szef izby zatrzymań KGB w Mińsku. Odpowiada osobiście za okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie osób, które zostały zatrzymane w tygodniach i miesiącach następujących po zdławieniu w Mińsku w dniu 19 grudnia 2010 r. demonstracji osób protestujących po wyborach. Jego działania stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.

10.

Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

(pl. ATABEKAU, Chazałbek Baktibekawicz)

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович

(pl. ATABEKOW, Chazałbek Bachtibekowicz)

(АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

(pl. ATABEKOW, Chazałbek Bachtibekowicz)

 

Pułkownik, dowódca specjalnej brygady Wojsk Wewnętrznych w Uruczczy (przedmieścia Mińska). Dowodził tą jednostką, gdy rozprawiała się ona z demonstrantami protestującymi po wyborach, w Mińsku w dniu 19 grudnia 2010 r., kiedy to doszło do nadmiernego użycia siły. Jego działania stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

(pl. BADAK, Ała Mikałajeuna)

БОДАК, Алла Николаевна

(pl. BODAK, Ałła Nikołajewna)

Data ur.: 30.08.1967

Nr paszportu: SP0013023

Zastępca ministra sprawiedliwości, odpowiada za służby prawne obsługujące instytucje, które przygotowują projekty aktów ustawodawczych i wykonawczych. Sprawowana przez nią funkcja obejmuje nadzór nad przygotowywaniem aktów ustawodawczych.

Odpowiada za rolę i działanie białoruskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i sądownictwa (główne instrumenty represji wobec ludności) – ponosi odpowiedzialność za opracowywanie przepisów, które przewidują stosowanie represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

(pl. BACHMATAU, Ihar Andrejewicz)

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

(pl. BACHMATOW, Igor' Andriejewicz)

 

Odegrał czynną rolę w represjach wobec społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. W swojej poprzedniej funkcji zastępcy komendanta KGB odpowiedzialnego za kadry i organizację ich zadań ponosi odpowiedzialność za prześladowania KGB skierowane przeciw społeczeństwu obywatelskiemu i opozycji demokratycznej. Przeniesiony do rezerwy w maju 2012 r.

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

БАЛАЎНЕЎ, Мiкалай Васiльевiч

(pl. BAŁAUNIOU, Mikałaj Wasiljewicz)

БОЛОВНЕВ, Николай Васильевич

(pl. BOŁOWNIOW, Nikołaj Wasiljewicz)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Zawodzkoj miasta Mińska.

Uczestniczył bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r.20 grudnia 2010 r. skazał na 10 dni więzienia aktywistów społeczeństwa obywatelskiego Ihara Paszkowicza, Dzimtrego Paszyka, Antona Dawydzienkę, Arcema Liaudanskiego and Arcema Kuźmina. Jego sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwolił na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

14.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

БАНДАРЭНКА, Сяргей Уладзiмiравiч

(pl. BANDARENKA, Siarhiej Uładzimirawicz)

БОНДАРЕНКО, Сергей Владимирович

(pl. BONDARENKO, Siergiej Władimirowicz)

Adres: Wydział prawa administracyjnego dzielnicy Pierwomajski,

Czornogo K. 5 biuro 417,

tel.: +375 17 2800264

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Pierwomajski w Mińsku. W dniu 24 listopada 2011 r. wydał wyrok skazujący Alesia Bialackiego, jednego z czołowych obrońców praw człowieka, dyrektora Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH). Proces prowadzony był w sposób, który stanowił jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

Bialacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

БАРАНОЎСКI, Андрэй Федаравiч

(pl. BARANOUSKI, Andrej Fiedarawicz)

БАРАНОВСКИЙ, Андрей Федорович

(pl. BARANOWSKIJ, Andriej Fiedorowicz)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Partizanski miasta Mińska. Uczestniczył bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniu 20 grudnia 2010 r. skazał aktywistów społeczeństwa obywatelskiego Siarhieja Piakarczyka i Siarhieja Nawickiego na 13 dni więzienia, a Jauhiena Kandrautsu na 11 dni więzienia. Jego sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwolił na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

16.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

(pl. BAROUSKI, Alaksandr Hienadziewicz)

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

(pl. BOROWSKIJ, Aleksandr Giennadijewicz)

 

Prokurator Sądu Dzielnicy Oktiabrski (Kastricznicki) w Mińsku. Oskarżał w sprawie Pawła Winogradowa, Dymitra Drozda, Alesia Kirkewicza, Władimira Chomiczenki. Przedstawione przez niego oskarżenie było w sposób wyraźny i bezpośredni dyktowane względami politycznymi i jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego. Zostało oparte na nieprawidłowej kwalifikacji wydarzeń z 19 grudnia 2010 r., niepopartej dowodami ani zeznaniami świadków.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

(pl. BARSUKOU, Aliaksandr Piatrowicz)

БАРСУКОВ, Александр Петрович

(pl. BARSUKOW, Aleksandr Pietrowicz)

 

Pułkownik, szef policji w Mińsku. Od mianowania na szefa policji w Mińsku 21 października 2011 r. odpowiedzialny, jako komendant, za represje wobec kilkunastu pokojowych demonstrantów w Mińsku, którzy zostali następnie uznani za winnych złamania prawa o imprezach masowych. Przez kilka lat prowadził akcje policyjne przeciw opozycyjnym protestantom ulicznym.

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

БАРЫСЁНАК, Анатоль Уладзiмiравiч

(pl. BARYSIONAK, Anatol’ Uładzimirawicz)

БОРИСЕНОК, Анатолий Владимирович

(pl. BORISIONOK, Anatolij Władimirowicz)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Partyzanski w Mińsku. W latach 2010–2011 orzekł karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2011.06.23, Biełusz Zmicer, 20 podstawowych stawek dziennych (700 000 BLR); b) 2010.12.20, Żawniak Ihar, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20, Niescer Aleh, 10 dni więzienia, d) 2010.12.20, Trybuszewski Kirył, 10 dni więzienia; e) 2010.12.20, Muraszkiewicz Wiaczasław, 10 dni więzienia. Wielokrotnie nakładał kary więzienia i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

19.

Batura, Mikhail Paulavich

Batura, Mikhail Pavlovich

БАТУРА, Mixaiл Паўлавiч

(pl. BATURA, Michaił Paulawicz)

БАТУРА, Михаил Павлович

(pl. BATURA, Michaił Pawłowicz)

 

Rektor Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Informatycznego i Radioe- lektronicznego. Odpowiedzialny za wydalanie studentów, którzy uczestniczyli w protestach organizowanych po wyborach w grudniu 2010 r.

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

БАЗАНАЎ, Аляскандр Biктapaвiч

(pl. BAZANAU, Alaksandr Wiktarawicz)

БАЗАНОВ, Александр Викторович

(pl. BAZANOW, Aleksandr Wiktorowicz)

Data ur.: 26.11.1962, Kazachstan

Dyrektor Centrum Informacji i Analizy w administracji prezydenta. Jest jednym z głównych źródeł propagandy państwowej, która popiera i usprawiedliwia represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Opozycja demokratyczna i społeczeństwo obywatelskie są systematycznie przedstawiane w sposób negatywny i oszczerczy, z wykorzystaniem sfałszowanych informacji.

21.

Berastau, Valery Vasilievich

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

БЕРАСТАЎ, Валерый Васiльевiч

(pl. BIERASTAU, Waleryj Wasilijewicz)

БЕРЕСТОВ, Валерий Васильевич

(pl. BIERIESTOW, Walerij Wasilijewicz)

 

Szef Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie mohylewskim. Jako przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej ponosi odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 roku w obwodzie mohylewskim.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

(pl. BILEJCZYK, Alaksandr Uładzimirawicz)

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

(pl. BILEJCZIK, Aleksandr Władimirowicz)

Data ur.: 1964

Pierwszy wiceminister sprawiedliwości, odpowiedzialny za służby sądowe, służby stanu cywilnego oraz notariat. Jego funkcje obejmują kontrolowanie i nadzorowanie adwokatury. Odegrał znaczną rolę w niemal systematycznym pozbawianiu prawa wykonywania zawodu tych adwokatów, którzy bronili więźniów politycznych.

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

БОРТНIК, Сяргей Аляксандравiч

(pl. BORTNIK, Siarhiej Alaksandrawicz)

БОРТНИК, Сергей Александрович

(pl. BORTNIK, Siergiej Aleksandrowicz)

Data ur.: 28.5.1953

Miejsce ur.: Mińsk

Address: ul. Surganowa 80-263, Mińsk

Nr paszportu: MP0469554

Prokurator.

W roku 2006 zajmował się sprawą byłego kandydata na prezydenta, Alaksandra Kazulina, oskarżonego o zorganizowanie w marcu 2006 roku protestów przeciwko sfałszowanym wyborom. Przedstawione przez niego oskarżenie miało podtekst polityczny i stanowiło rażące naruszenie kodeksu postępowania karnego. W kwietniu 2012 roku wydał również zgodę na objęcie znanego działacza politycznego, Pawła Winagradaua, prewencyjnym nadzorem policyjnym na okres dwóch lat.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna

Brysina, Zhanna Leonidovna

БPЫCIHA, Жанна Леанiдаўна

(pl. BRYSINA, Żanna Leanidauna)

БРЫCИНА, Жанна Леонидовнa

(pl. BRYSINA, Żanna Leonidowna)

 

Zastępczyni przewodniczącego Sądu Dzielnicy Zawodskoj w Mińsku i były sędzia Sądu Dzielnicy Zawodskoj w Mińsku. Zajmowała się sprawą Iriny Chalip, Siarheja Marcelewa, Pawła Siewierińca - wybitnych działaczy organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jej sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowaniakarnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

25.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Bulosh, Alla

БУЛАШ, Ала

(pl. BUŁASZ, Ała)

БУЛАШ, Алла,

БУЛОШ Алла

(pl. BUŁASZ, Ałła; BUŁOSZ, Ałła)

 

Zastępczyni przewodniczącego Sądu Dzielnicy Kastricznicki w Mińsku i była sędzia Sądu Dzielnicy Oktiabrski (Kastricznicki) w Mińsku. Sądziła w sprawie Pawła Winogradowa, Dymitra Drozda, Alesa Kirkewicza, Andreja Protasenii, Władimira Chomiczenki. Jej sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

БУШЧЫК Васiль Васiльевiч

(pl. BUSZCZYK, Wasil Wasilijewicz)

БУЩИК, Василий Васильевич

(pl. BUSZCZYK, Wasilij Wasilijewicz

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

27.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

БУШНАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

(pl. BUSZNAJA, Natalia Uładzimirauna)

БУШНАЯ, Наталья Владимировна

(pl. BUSZNAJA, Natalia Władimirowna)

Data ur.: 1953, Mohylew

Dow. os.: 4110653A014PB7

Czynnie uczestniczyła w osłabianiu demokracji na Białorusi. Jako była członkini Centralnej Komisji Wyborczej ponosi odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

(pl. BUŚKO, Ihar Jauhienawicz)

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

(pl. BUS'KO, Igor' Jewgienijewicz)

 

Szef KGB w obwodzie brzeskim. Ponosi odpowiedzialność za represje stosowane przez KGB wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w regionie brzeskim.

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

БЫЧКО Аляксей Вiктаравiч

(pl. BYCZKO, Alaksiej Wiktarawicz)

БЫЧКО, Алексей Викторович

(pl. BYCZKO Aleksiej Wiktorowicz)

 

Sędzia Centralnego Sądu Obwodowego w Mińsku. W dniu 26 października 2011 r. skazał aktywistę społeczeństwa obywatelskiego Siarhieja Kazakoua na 10 dni więzienia. Jego sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwolił na wykorzystanie przeciwko oskarżonemu materiału dowodowego i zeznań nie mających z nim związku.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

ЧАРГIНЕЦ, Мiкалай Iванавiч

(pl. CZARGINIEC, Mikałaj Iwanawicz)

ЧЕРГИНЕЦ, Николай Иванович

(pl. CZERGINIEC, Nikołaj Iwanowicz)

Data ur.: 17.10.1937

Miejsce ur.: Mińsk

Dow. os.: 3171037A004PB4

Szef proreżimowego związku pisarzy i przewodniczący Republikańskiej Publicznej Rady Moralności (która bierze udział w działaniach reżimowej cenzury) oraz były przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych izby wyższej. Bliski poplecznik prezydenta Łukaszenki i kluczowa postać propagandy i cenzury reżimu.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС (ЧЭРКАС), Таццяна Станiславаўна

(pl. CZARKAS (CZERKAS), Tacciana Stanisławauna)

ЧЕРКАС Татьяна Станиславовна

(pl. CZERKAS, Tatjana Stanisławowna)

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski, zajmująca się sprawami osób uczestniczących w protestach: Aleksandra Otroszczenkowa (skazany na 4 lata więzienia o zaostrzonym rygorze), Aleksandra Mołczanowa (3 lata) i Dmitrija Nowika (3,5 roku więzienia o zaostrzonym rygorze). Odpowiada za wykonywanie umotywowanych politycznie kar administracyjnych i sankcji karnych w stosunku do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

32.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

ЧАРНЯК, Алена Леанiдаўна

(pl. CZARNIAK, Alena Leanidauna)

ЧЕРНЯК, Елена Леонидовна

(pl. CZERNIAK, Jelena Leonidowna)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Maskouski miasta Mińska.

Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniu 20 grudnia 2010 r. skazała aktywistów społeczeństwa obywatelskiego: Andrieja Jelisiejeua, Hannę Jakawenka, Hienadzia Czebatarowicza na, odpowiednio, 10, 11 i 12 dni więzienia. Jej sposób prowadzenia procesu jest wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

ЧАРНЫШОЎ, Алег Анатольевiч

(pl. CZARNYSZOU, Aleg Anatoliewicz)

ЧЕРНЫШЕВ, Олег Анатольевич

(pl. CZERNYSZEW, Oleg Anatoliewicz)

 

Pułkownik, dowodzi jednostką antyterrorystyczną oddziału „Alfa” KGB. Brał osobiście udział w nieludzkim i poniżającym traktowaniu działaczy opozycji przebywających w izbie zatrzymań KGB w Mińsku po zdławieniu w tym mieście w dniu 19 grudnia 2010 r. demonstracji osób protestujących po wyborach. Jego działania stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.

34.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

ЧАСНОЎСКI, Мечыслаў Эдвардавiч

(pl. CZASNOUSKI, Mieczysłau Edwardawicz)

ЧЕСНОВСКИЙ, Мечислав Эдвардович

(pl. CZESNOWSKIJ, Mieczisław Edwardowicz)

 

Rektor Państwowego Uniwersytetu w Brześciu. Odpowiedzialny za wydalanie studentów, którzy uczestniczyli w protestach organizowanych po wyborach w grudniu 2010 r.

35.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля

(pl. CZATWIARTKOWA, Natalla)

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья

(pl. CZETWIERTKOWA, Natalja)

 

Była sędzia Sądu Dzielnicy Partizanski w Mińsku.

Sądziła w procesie byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikaua, działacza organizacji społeczeństwa obywatelskiego Ilii Wasilewicza, Fiodara Mirzajanaua, Aleha Hnedczika i Uładzimira Jaromenaka. Jej sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

36.

Chubkavets Kiryl

Chubkovets Kirill

ЧУБКАВЕЦ, Kipыл

(pl. CZUBKAWIEC, Kirił)

ЧУБКОВЕЦ, Кирилл

(pl. CZUBKOWIEC, Kiriłł)

 

Prokurator zajmujący się sprawą byłych kandydatów na prezydenta: Nikołaja Statkiewicza oraz Dimitrija Ussa, oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Andrieja Pozniaka, Aleksandra Kłaskowskiego, Aleksandra Kwietkiewicza, Artioma Gribkowa i Dmitrija Bułanowa. Przedstawione przez niego oskarżenie było w sposób wyraźny i bezpośredni dyktowane względami politycznymi i jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego. Akt ten był oparty na błędnej kwalifikacji wydarzeń z dnia 19 grudnia 2010 r., niepoparty dowodami ani zeznaniami świadków.

Prokurator sprzeciwiający się apelacji Alesia Bialackiego od wyroku wydanego wobec niego przez Sąd Dzielnicy Pierwomajski w Mińsku, chociaż proces Bialackiego był prowadzony w sposób stanowiący jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego. Bialacki czynnie bronił i wspomagał osoby, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z dnia 19 grudnia 2010 r. oraz tłumienia działalności społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich

(Chyzh, Yury Aliaksandravich)

Chizh, Iuri Aleksandrovich

(Chizh, Yuri Aleksandrovich)

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

(pl. CZYŻ, Juryj Aliaksandrawicz)

ЧИЖ, Юрий Александрович

(pl. CZIŻ, Jurij Aleksandrowicz)

Miejsce ur.: Soboli, Bierezowskij Rajon, Brestskaja Oblast

(Соболи, Березовский район, Брестская область);

Data urodzenia: 28.03.1963 r.

Nr paszportu: SP 0008543 (obecna data ważności niepewna).

Juryj Czyż udziela finansowego wsparcia reżimowi Łukaszenki poprzez swój holding LLC Triple, który działa w wielu sektorach białoruskiej gospodarki; obejmuje to działalność wynikającą z zamówień publicznych i koncesji przyznawanych przez reżim. Piastowane przez niego stanowiska w sektorze sportu, a zwłaszcza stanowisko prezesa zarządu klubu piłkarskiego Dynama Mińsk oraz prezesa Białoruskiej Federacji Zapaśniczej, potwierdzają jego powiązania z reżimem.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА Генадзь Бранiслававiч

(pl. DAWIDŹKA Hienadź Branisławawicz)

ДАВНДЬКО, Геннадий Брониславович

(pl. DAVYD'KO, Giennadij Bronisławowicz)

Data ur.: 29.09.1955, Senno, region witebski

Prezes państwowego przedsiębiorstwa radiowo-telewizyjnego. Sam siebie opisuje jako autorytatywnego demokratę; jest odpowiedzialny za rozpowszechnianie państwowej propagandy w telewizji, która popierała i usprawiedliwiała represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego po wyborach w grudniu 2010 r. Opozycja demokratyczna i społeczeństwo obywatelskie są systematycznie przedstawiane w sposób negatywny i oczerniający, z wykorzystaniem sfałszowanych informacji.

39.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

ДРАНIЦА, Аляксандр Мiкалаевiч

(pl. DRANICA, Alaksandr Mikałajewicz)

ДРАНИЦА, Александр Николаевич

(pl. DRANICA, Aleksandr Nikołajewicz)

 

Prokurator wojskowy, ponosi odpowiedzialność za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego po wyborach z grudnia 2000 r.

40.

Dubinina, Zhanna Piatrouna

Dubinina, Zhanna Petrovna

ДУБIНIНА, Жанна Пятроўна

(pl. DUBININA, Żanna Piatrouna)

ДУБИНИНА, Жанна Петровна

(pl. DUBININA, Żanna Pietrowna)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Zawodski w Mińsku. W 2010 r. orzekła karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2010.12.20, Huliak Wital, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR); b) 2010.12.20, Waskabowicz Ludmiła, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR), c) 2010.12.20, Urywski Aliaksandr, 10 dni więzienia; d) 2010.12.20, Staszulionak Weranika, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR); e) 2010.12.20, Saj Siarhiej, 10 dni więzienia; f) 2010.12.20, Maksimenka Hastassia, 10 dni więzienia; g) 2010.12.20, Nikitarowicz Julija, 10 dni więzienia. Wielokrotnie nakładała kary więzienia i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

41.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

ДУДКIН, Анатоль Канстанцiнавiч

(pl. DUDKIN, Anatol Kanstancinawicz)

ДУДКИН, Анатолий Константинович

(pl. DUDKIN, Anatolij Konstantinowicz)

 

Prokurator ds. transportu Republiki Białorusi, ponosi odpowiedzialność za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego po wyborach z grudnia 2000 r.

42.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

(pl. DYSKO, Gienadz Josifawicz)

ДЫСКО, Генадий Иосифович

(pl. DYSKO, Gienadij Josifowicz)

 

Prokurator obwodu witebskiego, ponosi odpowiedzialność za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego po wyborach z grudnia 2010 roku.

43.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

(pl. DZIEMIANCIEJ, Wasil Iwanawicz)

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

(pl. DIEMIENTIEJ, Wasilij Iwanowicz)

Data ur.: 20.9.1954

Dow. os.: 3200954E045PB4

Dyrektor Obwodowej Komisji Celnej w Grodnie, były pierwszy wicedyrektor KGB (2005–2007), były wicedyrektor Państwowej Komisji Celnej.

Ponosi odpowiedzialność za represje stosowane przez KGB wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, szczególnie w latach 2006–2007.

44.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

(pl. DZIADKOU, Leanid Mikałajewicz)

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

(pl. DIEDKOW, Leonid Nikołajewicz)

Data ur.: 10.1964

Dow. os.: 3271064M000PB3

Jako zastępca szefa KGB ponosi współodpowiedzialność za prześladowania KGB skierowane przeciw społeczeństwu obywatelskiemu i opozycji demokratycznej.

45.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

ЕСЬМАН, Валерый Аляксандравiч

(pl. JEŚMAN, Waleryj Alaksandrawicz)

ЕСЬМАН Валерий Александрович

(pl. JES'MAN, Walerij Aleksandrowicz)

 

Sędzia Centralnego Sądu Obwodowego w mieście Mińsk. Bezpośrednio uczestniczył w procesie uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniu 20 grudnia 2010 r. skazał aktywistów społeczeństwa obywatelskiego: Siarhieja Martynaua, Dźmytryja Czarniaka i Jauhiena Waskowicza na, odpowiednio, 10, 11 i 12 dni więzienia. W czerwcu, lipcu i październiku 2011 r. skazał kilku innych aktywistów na 10 i 11 dni więzienia. Jego sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwolił na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

46.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

ФАРМАГЕЙ, Леанiд Канстанцiнавiч

(pl. FARMAHIEJ, Leanid Kanstancinawicz

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

(pl. FARMAGIEJ, Leonid Konstantinowicz

Data ur.: 27.08.1962

Zastępca Komendanta Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Odegrał czynną rolę w represjach wobec społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. W swojej poprzedniej funkcji (do czerwca 2011 r.) jako komendant milicji w Mińsku dowodził siłami mińskiej milicji, które brutalnie stłumiły pokojową demonstrację w dniu 19 grudnia 2010 r.

47.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

ГАРДЗIЕНКА, Сяргей Аляксандравiч

(pl. GARDZIENKA, Siarhiei Alaksandrawicz)

ГОРДИЕНКО Сергей Александрович

(pl. GORDIENKO, Siergiej Aleksandrowicz)

 

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Sowieckaja Biełarus” (tuby propagandowej administracji prezydenta). Ponosi odpowiedzialność za rozpowszechnianie w prasie propagandy państwowej, która popiera i usprawiedliwia represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego, systematycznie przedstawianych w sposób negatywny i oczerniający, z wykorzystaniem sfałszowanych i nieprawdziwych informacji, w szczególności po wyborach prezydenckich w roku 2010.

48.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

ГУСЕЎ Аляксей Biктapaвiч

(pl. HUSIEU, Aliaksiej Wiktarawicz)

ГУСЕВ, Алексей Викторович

(pl. GUSIEW, Aleksiej Wiktorowicz)

 

Ponosi odpowiedzialność za organizację i realizację rozpowszechniania sfałszowanych informacji za pośrednictwem mediów kontrolowanych przez państwo. Były pierwszy wicedyrektor Centrum Informacji i Analizy w administracji prezydenta.

Jest źródłem i głosem propagandy państwowej, która popiera i usprawiedliwia represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Opozycja demokratyczna i społeczeństwo obywatelskie są systematycznie przedstawiane w sposób negatywny i oszczerczy, przy użyciu sfałszowanych informacji.

49.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

Gaidukevich Valeri Vladimirovich

ГАЙДУКЕВIЧ Валерый Уладзiмiравiч

(pl. HAJDUKIEWICZ, Waleryj Uładzimirawicz)

ГАЙДУКЕВИЧ Валерий Владимирович

(pl. GAJDUKIEWICZ, Walerij Władimirowicz)

Data ur.: 19.1.1953

Miejsce ur.: Biehomla, rejon dokszycki, obwód witebski

Wiceminister spraw wewnętrznych. Dowódca sił wewnętrznych i poseł izby niższej parlamentu.

Jako dowódca oddziałów wewnętrznych ponosi odpowiedzialność za brutalne represje w stosunku do demonstracji, która odbyła się 19 grudnia 2012 r. w Mińsku i podczas której doszło do aktywnego wykorzystania tych oddziałów.

50.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

(pl. GAŁAWANAU, Wiktar Rygorawicz)

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

(pl. GOŁOWANOW, Wiktor Grigorjewicz)

Data ur.: 1952 Borysów

Jako były minister sprawiedliwości za pośrednictwem swoich służb tworzył przepisy pozwalające na represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej. Nie pozwalał też na rejestrację organizacji pozarządowych i partii politycznych lub je wyrejestrowywał oraz ignorował bezprawne działania służb bezpieczeństwa wobec ludności.

51.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

ГАРБАТОЎСКI, Юрый Аляксандравiч

(pl. GARBATOUSKI, Juryj Aliaksandrawicz)

ГОРБАТОВСКИЙ, Юрий Александрович

(pl. GORBATOWSKIJ Jurij Aleksandrowicz)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Pierwomajski w Mińsku. W 2010 r. orzekł karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2010.12.20, Hubskaja Iryna, 10 dni więzienia; b) 2010.12.20, Kapciuh Dzmitry, 10 dni więzienia; c) 2010.12.20, Michejenka Jahor, 12 dni więzienia; d) 2010.12.20, Burbo Andriej, 10 dni więzienia; e) 2010.12.20, Pusznarowa Hanna, 10 dni więzienia; f) 2010.12.20, Szepuraw Mikita, 15 dni więzienia; g) 2010.12.20, Zadziarkowski Andriej, 10 dni więzienia; h) 2010.12.20, Jaromienkaw Jawhen, 10 dni więzienia. Wielokrotnie nakładał kary więzienia na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

52.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

(pl. HIERASIMIENKA, Hienadzi Anatoljewicz)

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

(pl. GIERASIMIENKO, Giennadij Anatoljewicz)

 

Zastępca szefa Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego (Szkoły KGB) i były szef KGB obwodu witebskiego.

Ponosi odpowiedzialność za represje stosowane przez KGB wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w regionie witebskim.

53.

Herasimovich, Volha Ivanauna

Gerasimovich, Olga Ivanovna

Gerasimovich Olga Ivanovna

ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иванаўна

(pl. HIERASIMOWICZ, Wolha Iwanouna)

(ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иваноўна)

(pl. HIERASIMOWICZ, Wolha Iwanouna)

ГЕРАСИМОВИЧ, Ольга Ивановна

(pl. GIERASIMOWICZ, Olga Iwanowna)

 

Prokurator w sprawie przeciwko Bialackiemu przed Sądem Miasta Mińska (po tym jak Bialacki złożył do sądu wniosek dotyczący swojego zatrzymania). Bialacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.

54.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich)

ГЕРМАНОВIЧ, Сяргей Мiхайлавiч

(pl. GERMANOWICZ, Siarhiej Michajławicz)

ГЕРМАНОВИЧ, Сергей Михайлович

(pl. GERMANOWICZ, Siergiej Michajłowicz)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Oktiabrski w Mińsku. W 2010 r. orzekł karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2010.12.20, Sidarewicz Kacjaryna, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR); b) 2010.12.20, Łyskawiec Pawał, 15 dni więzienia; c) 2010.12.20, Saczyłka Siarhiej, 15 dni więzienia; d) 2010.12.20, Krawcow Dzjanis, 10 dni więzienia; e) 2010.12.20, Wiarbicki Uładzimir, 15 dni więzienia; f) 2010.12.20, Newdach Maksim, 15 dni więzienia. Wielokrotnie nakładał kary więzienia i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

55.

Hihin, Vadzim Frantsavich

Gigin, Vadim Frantsevich

ГIГIН, Вадзiм Францевiч

(pl. HIHIN, Wadzim Francewicz)

ГИГИН, Вадим Францевич

(pl. GIGIN, Wadim Francewicz)

Data ur.: 1977

Redaktor naczelny czasopisma „Biełaruskaja dumka”, miesięcznika administracji prezydenta.

Jest jednym z najaktywniejszych i najbardziej wpływowych członków państwowej machiny propagandowej w sektorze prasy drukowanej. Popierał i usprawiedliwiał represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego, systematycznie przedstawianych w sposób negatywny i oczerniający, z wykorzystaniem sfałszowanych informacji, w szczególności po wyborach prezydenckich w roku 2010.

56.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

(pl. GRACZOWA, Ludmiła Andrejeuna)

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

(pl. GRACZEWA, Ludmiła Andriejewna)

 

Sędzia Sądu Dzielnicy Leninskie w Mińsku. Zajmowała się sprawą byłych kandydatów na prezydenta – Nikołaja Statkiewicza i Dmitrija Ussa, jak również działaczami politycznymi i obywatelskimi – Andrieja Pozniaka, Aleksandra Kłaskowskiego, Aleksandra Kwietkiewicza, Artioma Gribkowa i Dmitrija Bułanowa. Jej sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

57.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

(pl. HUREJEU, Siarhiej Wiktarawicz)

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

(pl. GURIEJEW, Siergiej Wiktorowicz)

 

Odegrał czynną rolę w represjach wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Jako były zastępca ministra spraw wewnętrznych i osoba odpowiedzialna za postępowanie przygotowawcze ponosi odpowiedzialność za brutalne tłumienie protestów i za naruszanie praw człowieka podczas dochodzeń prowadzonych w związku z wyborami, które odbyły się w grudniu 2010 roku. Przeszedł do sił rezerwowych w lutym 2012 roku.

58.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

ГУСАКОВА, Вольга Аркадзьеўна

(pl. HUSAKOWA, Wolha Arkadzjejeuna)

ГУСАКОВА, Ольга Аркадьевна

(pl. GUSAKOWA, Olga Arkadiejewna)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Oktiabrski miasta Mińska.

Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniu 20 grudnia 2010 r. skazała aktywistki społeczeństwa obywatelskiego Aleksandrynę Alibowicz i Wolhę Kasztalian na 10 dni więzienia, a aktywistów Alaksieja Waronczankę i Eryka Arłoua na 12 dni więzienia. Jej sposób prowadzenia procesu jest wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

59.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

ЯКУБОВIЧ, Павел Iзотавiч

(pl. JAKUBOWICZ, Paweł Izotawicz)

ЯКУБОВИЧ, Павел Изотович

(pl. JAKUBOWICZ, Paweł Izotowicz)

Data ur.: 23.09.1946

Deputowany do wyższej izby parlamentu mianowany przez prezydenta Łukaszenkę, redaktor naczelny czasopisma „Sowieckaja Biełarus” (tuby propagandowej administracji prezydenta).

Jest jednym z najaktywniejszych i najbardziej wpływowych członków państwowej machiny propagandowej w sektorze prasy drukowanej. Popierał i usprawiedliwiał represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego, systematycznie przedstawianych w sposób negatywny i oczerniający, z wykorzystaniem sfałszowanych informacji. Był w tym względzie szczególnie aktywny po represjach wobec pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. i protestów, jakie nastąpiły później.

60.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

ЯНЧЭЎСКI, Усевалад Вячаслававiч

(pl. JANCZEUSKI, Usiewaład Wiaczasławawicz)

ЯНЧЕВСКИЙ, Всеволод Вячеславович

(pl. JANCZEWSKIJ, Wsiewołod Wiaczesławowicz)

Data ur.: 22.4.1976, Borysow

Asystent prezydenta, szef Wydziału Ideologicznego w administracji prezydenta

Jest jednym z głównych twórców ideologii reżimu i propagandy państwowej, która popiera i usprawiedliwia represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Opozycja demokratyczna i społeczeństwo obywatelskie są systematycznie przedstawiane w sposób negatywny i oczerniający, z wykorzystaniem sfałszowanych informacji.

61.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

ЯРМОШIНА, Лiдзiя Мiхайлаўна

(pl. JARMOSZINA, Lidzija Michajłauna)

ЕРМОШИНА, Лидия Михайловна

(pl. JERMOSZYNA, Lidija Michajłowna)

Data ur.: 29.1.1953, Miejsce ur.: Słuck

(obwód miński)

Przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Białorusi. Od 1996 roku jest jedną z najważniejszych osób uczestniczących w fałszowaniu wyborów i referendum, szczególnie w latach 2004, 2006, 2008, 2010.

62.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich)

Iaruta, Viktor Gueorguevich

(Yaruta, Viktor Gueorguevich)

ЯРУТА, Вiктар Георгiевiч

(pl. JARUTA, Wiktar Hieorhiewicz)

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

(pl. JARUTA, Wiktor Gieorgiewicz)

 

Szef wydziału KGB ds. państwowych środków łączności. Ponosi odpowiedzialność za prześladowania KGB skierowane przeciw społeczeństwu obywatelskiemu i opozycji demokratycznej.

63.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

(pl. JASIANOWICZ, Leanid Stanisławawicz)

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

(pl. JASIENOWICZ, Lieonid Stanisławowicz)

Data ur.: 26.11.1961

Miejsce ur.: Buchani, obwód witebski

Adres: ul. Gorowca 4-104, Mińsk

Nr paszportu: MP0515811

Wiceprezes sądu dla okręgu centralnego w Mińsku obwodzie centralnym. Były sędzia sądu obwodowego w mińskim obwodzie centralnym. W dniu 6 sierpnia 2006 r. skazał na karę więzienia działaczy organizacji społeczeństwa obywatelskiego Inicjatywa Obywatelska „Partnerstwo” za monitorowanie wyborów prezydenckich z roku 2006. Nikołaj Astrejko został skazany na 2 lata więzienia, Timofiej Dranczuk na 1 rok, Aleksandr Szałajko i Enira Bronickaja na 6 miesięcy.

Jego sposób prowadzenia procesu jest rażąco sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.

64.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

(pl. JAUSIEJEU, Ihar Uładzimirawicz)

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

(pl. JEWSIEJEW, Igor' Władimirowicz)

Data ur.: 1968

Komendant policji w regionie Witebska. Były zastępca komendanta policji w Mińsku i komendant grupy operacyjnej ds. rozpraszania tłumu (OMON) w Mińsku. Dowodził oddziałami, które stłumiły pokojową demonstrację w dniu 19 grudnia 2010 r. i brał osobisty udział w brutalnych zajściach, za co w lutym 2011 r. otrzymał nagrodę i list gratulacyjny od prezydenta Łukaszenki. W roku 2011 dowodził również oddziałami, które stłumiły kilka innych protestów zorganizowanych przez aktywistów politycznych i pokojowo nastawionych obywateli w Mińsku.

65.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА, Людмiла

(pl. IHNATOWICZ-MISZNIEWA, Ludmiła)

ИГНАТОВИЧ- МИШНЕВА, Людмила

(pl. IGNATOWICZ-MISZNIEWA, Ludmiła)

 

Prokurator Sądu Miasta Mińska zajmująca się odrzuceniem apelacji w 2011 roku od wyroku skazującego Dzmitrija Daszkiewicza i Eduarda Łobowa, działaczy organizacji Młody Front (Molodoi Front). Proces stanowił jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

66.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

IПAТAЎ, Вадзiм Дзмiтрыевiч

(pl. IPATAU, Wadzim Dzmitryjewicz)

ИПАТОВ, Вадим Дмитриевич

(pl. IPATOW, Wadim Dmitrijewicz)

Data ur.: 30.10.1964

Miejsce ur.: Ukraina

Dow. os.: 3301064A004PB5

Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

67.

Ivanou, Siarhei

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

IВАНОЎ, Сяргей

(pl. IWANOU, Siarhiej)

ИВАНОВ, Сергей

(pl. IWANOW, Siergiej)

 

Zastępca szefa działu zaopatrzenia w Dyrekcji ds. Ideologii i Personelu w Mińskim Departamencie Miejskim Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W lutym 2011 r. otrzymał odznaczenie i list gratulacyjny od prezydenta Alaksandra Łukaszenki za czynne zaangażowanie i wykonywanie rozkazów podczas tłumienia demonstracji w dniu 19 grudnia 2010 r.

68.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

(pl. KACZANAU, Uładzimir Uładzimirawicz)

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

(pl. KACZANOW, Władimir Władimirowicz)

 

Pomocnik/doradca ministra sprawiedliwości. Jako doradca ministra sprawiedliwości odpowiada za rolę i działanie białoruskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i sądownictwa, tj. ponosi odpowiedzialność za: opracowywanie przepisów, które przewidują stosowanie represji wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej; nadzór nad sędziami i prokuratorami; odmawianie możliwości rejestracji organizacjom pozarządowym i partiom politycznym lub ich wykreślanie z rejestrów; podejmowanie decyzji wymierzonych przeciwko adwokatom broniącym więźniów politycznych; a także celowe ignorowanie bezprawnych działań, których służby bezpieczeństwa dopuszczają się wobec ludności.

69.

Kadzin, Raman

Kadin, Roman

КАДЗIН, Раман

(pl. KADZIN, Raman)

КАДИН, Роман

(pl. KADIN, Roman)

 

Dowódca ds. broni i zaopatrzenia technicznego w ramach zmotoryzowanego patrolu.

W lutym 2011 r. otrzymał odznaczenie i list gratulacyjny od prezydenta Łukaszenki za czynne zaangażowanie i wykonywanie rozkazów podczas tłumienia demonstracji w dniu 19 grudnia 2010 r.

70.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

(pl. KAŁACZ, Uładzimir Wiktarawicz)

КАЛАЧ, Владимир Викторович

(pl. KAŁACZ Władimir Wiktorowicz)

 

Szef KGB regionu i miasta Mińska, były zastępca szefa KGB miasta Mińska. Ponosi odpowiedzialność za represje stosowane przez KGB wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w Mińsku.

71.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

КАЛЯДА, Аляксандр Мiхайлавiч

(pl. KALADA, Alaksandr Michajławicz)

КОЛЕДА, Александр Михайлович

(pl. KOLEDA, Aleksandr Michajłowicz)

Data ur.: 21.3.1958

Dow. os.: 3210358C033PB6

Członek Centralnej Komisji Wyborczej i przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej obwodu brzeskiego. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w obwodzie brzeskim w czasie wyborów prezydenckich w latach 2006 i 2010.

72.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

КАМАРОЎСКАЯ, Вольга Паvлаўна

(pl. KAMAROUSKAJA, Wolha Paułauna)

КОМАРОВСКАЯ, Ольга Павловна

(pl. Komarowskaja, Olga Pawłowna)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła jako członek składu orzekającego apelacje od wyroków skazujących: byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikowa oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Irinę Chalip, Siarhieja Marcelewa, Pawła Siewiaryńca, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa, Iliję Wasiljewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika, Uładzimira Jeriemienoka, Dzmitryja Doronina, Siarhieja Kazakowa, Uładzimira Łobana, Witalija Macukiewicza, Jauhiena Sakreta i Olega Fiedarkiewicza. Procesy te stanowiły jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

73.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

KAMICAPAЎ, Валерый Мiкалаевiч

(pl. KAMISARAU, Waleryj Mikałajewicz)

КОМИССАРОВ, Валерий Николаевич

(pl. KOMISSAROW, Walerij Nikołajewicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Jako sędzia główny oddalił apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Dzmitryja Daszkiewicza, Eduarda Łobowa, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa. Procesy te stanowiły jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

74.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЁЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

(pl. KANAPLOU, Uładzimir Mikałajewicz)

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

(pl. KONOPLEW, Władimir Nikołajewicz)

Data ur.: 3.1.1954

Miejsce ur.: Akulence, obwód mohylewski

Dow. os.: 3030154A124PB9

Blisko związany z prezydentem Łukaszenką, z którym ściśle współpracował w latach 80-tych i głównie w latach 90-tych. Były przewodniczący izby niższej parlamentu, powołany przez prezydenta. Był jedną z głównych osób uwikłanych w sfałszowane wybory prezydenckie w roku 2006.

75.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna)

КАРОВIНА, Наталля Уладзiмiраўна

(pl. KAROWINA, Natalia Uładzimirauna)

КОРОВИНА, Наталья Владимировна

(pl. KOROWINA, Natalia Władimirowna)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Frunzenski w Mińsku. W latach 2010–2011 orzekła karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2011.06.30, Ciareszczanka Uładzimir, 25 podstawowych stawek dziennych (875 000 BLR); b) 2011.06.30, Sycko Stefan, 10 dni więzienia; c) 2011.06.30, Arapinowicz Aliaksandr, 25 podstawowych stawek dziennych (875 000 BLR); d) 2011.06.30, Juchnowski Dzjanis, 25 podstawowych stawek dziennych (875 000 BLR); e) 2011.06.30, Saraczuk Julian, 25 podstawowych stawek dziennych (875 000 BLR); f) 2011.06.23, Szewcow Siarhiej, 8 podstawowychstawek dziennych (280 000 BLR); g) 2010.12.20, Waszkiewicz Aliaksandr, 10 dni więzienia; h) 2010.12.20, Miadzwiedz Lieanid, 10 dni więzienia. Wielokrotnie nakładała kary więzienia i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

76.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

КАРПЕНКА, Iгар Васiльевiч

(pl. KARPIENKA, Igar Wasilijewicz)

КАРПЕНКО, Игорь Васильевич

(pl. KARPIENKO, Igor Wasilijewicz)

28.4.1964

Miejsce ur.: Nowokuźnieck, Rosja

Szef Regionalnej Komisji Wyborczej Jako przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich szczególnie w roku 2006 w Mińsku.

77.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

КАСЦЯН, Сяргей Iванавiч

(pl. KASCIAN, Siarhiej Iwanawicz)

КОСТЯН, Сергей Иванович

(pl. KOSTJAN, Siergiej Iwanowicz)

Data ur.: 15.1.1941

Miejsce ur.: Usochi, obwód mohylewski

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w izbie niższej. Ważna postać w reżimie Łukaszenki.

78.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

КАЦУБА, Святлана Пятроўна

(pl. KACUBA, Swiatłana Piatrouna)

КАЦУБО, Светлана Петровна

(pl. KACUBO, Swietłana Pietrowna)

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członkini Centralnej Komisji Wyborczej ponosi odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

79.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

(pl. KAWALOU, Alaksandr Michajławicz)

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

(pl. KOWALOW, Aleksandr Michajłowicz)

 

Dyrektor więzienia w Gorkim. Ponosi odpowiedzialność za nieludzkie traktowanie zatrzymanych, zwłaszcza prześladowanie i torturowanie działacza obywatelskiego Dzmitrija Daszkiewicza, którego osadzono w więzieniu w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i w ramach prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

80.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

КАЗАК, Вiктар Уладзiмiравiч

(pl. KAZAK, Wiktar Uładzimirawicz)

КАЗАК, Виктор Владимирович

(pl. KAZAK, Wiktor Władimirowicz)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Maskouski miasta Mińska.

Uczestniczył bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r.20 grudnia 2010 r. skazał aktywistów społeczeństwa obywatelskiego Siarhieja Arłoua i Dzmitrego Kresika na 12 dni więzienia, a Walerię Niadźwicką, Walancinę Busko i Hannę Dainiak na 10 dni więzienia.

27 grudnia 2010 r. skazał zastępcę przewodniczącego „Młodego Frontu” na 10 dni więzienia za uczestnictwo w demonstracji z 19 grudnia 2010 r.,

4 i 7 lipca 2011 r., 8 listopada 2011 r. oraz 20 grudnia 2011 r. skazał kilkoro aktywistów (Wiktoriję Bandarenka na 10 dni więzienia; Andrieja Zachareuskiego na 5 dni więzienia); Michaiła Muskiego na 7 dni więzienia; Ramana Grycewicza na 7 dni więzienia).

Jego sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwolił na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

81.

Kazheunikau Andrey

Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

(pl. KAŻEUNIKAU, Andrej)

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

(pl. KOŻEWNIKOW, Andriej)

 

Prokurator w sprawie przeciwko byłym kandydatom na prezydenta – Władymirowi Nekliajewowi i Witalijowi Rimaszewskiemu, członkom komitetu wyborczego Władymira Niekliajewa – Andriejowi Dmitriewowi, Aleksandrowi Feducie i Siergiejowi Wozniakowi, a także wiceprzewodniczącej Młodego Frontu – Anastasii Położance. Przedstawione przez niego oskarżenie było w sposób wyraźny i bezpośredni dyktowane względami politycznymi i jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego. Akt ten był oparty na błędnej kwalifikacji wydarzeń z dnia 19 grudnia 2010 r., niepoparty dowodami ani zeznaniami świadków.

82.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

КАЗIЯТКА, Юрый Васiльевiч

(pl. KAZIJATKA, Jurij Wasiljewicz)

КОЗИЯТКО, Юрий Васильевич

(pl. KOZIJATKO, Jurij Wasiljewicz)

Data ur.: 1964, Brest (Brześć)

Dyrektor naczelny kanału „Stolicznoje Tielewidienije” w telewizji publicznej, autor i moderator programu telewizyjnego „Obraz Świata”. Program ten jest instrumentem propagandy państwowej, która popiera i usprawiedliwia represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Opozycja demokratyczna i społeczeństwo obywatelskie są systematycznie przedstawiane w sposób negatywny i oczerniający, z wykorzystaniem sfałszowanych informacji.

KAZIJATKA/KOZIJATKO był w tym względzie szczególnie aktywny po represjach wobec pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. i protestów, jakie nastąpiły później.

83.

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

Khodanovich, Aleksandr Aleksandrovich

ХАДАНОВIЧ, Аляксандр Аляксандравiч

(pl. CHADANOWICZ, Alaksandr Alaksandrawicz)

ХOДАНОВИЧ, Александр Александрович

(pl. CHODANOWICZ, Aleksandr Aleksandrowicz)

 

Sędzia Centralnego Sądu Obwodowego w mieście Mińsk. Uczestniczył bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniu 20 grudnia 2010 r. skazał aktywistę społeczeństwa obywatelskiego Uładzimira Kożycza na 14 dni więzienia. W dniu 31 stycznia 2011 r. skazał aktywistę społeczeństwa obywatelskiego Maksyma Winiarskiego na 10 dni więzienia za udział w demonstracji poparcia dla więźniów politycznych. 24 i 26 października 2011 skazał na 7 dni więzienia aktywistów społeczeństwa obywatelskiego Alaksandra Wałancewicza i Alaksandra Sałdacienkę. W dniu 9 stycznia 2012 r. skazał aktywistę społeczeństwa obywatelskiego Mikitę Kawalenkę na 15 dni więzienia za udział w jednominutowej akcji poparcia dla więźniów politycznych. Jego sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwolił na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

84.

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

(pl. CHARYTON, Alaksandr)

ХАРИТОН, Александр

(pl. CHARITON, Aleksandr)

 

Starszy konsultant w Wydziale Organizacji Społecznych, Partii i Organizacji Pozarządowych, Ministerstwo Sprawiedliwości. Brał czynny udział w represjach wymierzonych w społeczeństwo obywatelskie i opozycję demokratyczną od roku 2001, osobiście nadzorując odmowę rejestracji organizacji pozarządowych i partii politycznych, która w wielu przypadkach doprowadziła do ich rozwiązania/likwidacji.

85.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

ХАТКЕВIЧ, Яўген Вiктаравiч

(pl. CHATKIEWICZ Jauhien Wiktarawicz)

ХАТКЕВИЧ, Евгений Викторович

(pl. CHATKIEWICZ, Jewgienij Wiktorowicz)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Maskouski miasta Mińska.

Uczestniczył bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniach 20, 22 i 27 grudnia 2010 r. skazał aktywistów społeczeństwa obywatelskiego Alaksandrę Susławę i Switłanę Pankawiec na10 dni więzienia, Fedara Masliannikaua i Michasia Lebedzia na 12 dni więzienia, a Zmicera Bandarczuka, Arcema Dubskiego i Michasia Paszkiewicza na 15 dni więzienia. W latach 2011 i 2012 skazał innych aktywistów na wyroki od 7 do 14 dni więzienia. Jego sposób prowadzenia procesów był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwolił na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

86.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

(Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

(pl. CHMARUK, Siargiej Kanstancinawicz)

ХМАРУК, Сергей Константинович

(pl. CHMARUK, Siergiej Konstatinowicz)

 

Prokurator rejonu brzeskiego, ponosi odpowiedzialność za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego po wyborach z grudnia 2010 roku.

87.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

ХРОБАСТАЎ, Уладзiмiр Iванавiч

(pl. CHROBASTAU, Uładzimir Iwanawicz)

ХРОБОСТОВ, Владимир Иванович

(pl. CHROBOSTOW, Władimir Iwanowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił jako członek składu orzekającego apelację od wyroku skazującego działacza politycznego Wasilija Parfenkowa. Proces stanowił jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego. W dniu 24 stycznia 2012 r. odrzucił apelację Alesia Bialackiego od wyroku wydanego wobec niego przez Sąd Rejonowy Dzielnicy Pierwomajski w Mińsku, chociaż proces Bialackiego był prowadzony w sposób stanowiący jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

Bialacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.

88.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

ХРЫПАЧ, Сяргей Федаравiч

(pl. CHRYPACZ, Siarhiej Fiedarawicz)

ХРИПАЧ, Сергей Федорович

(pl. CHRIPACZ, Siergiej Fiedorowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Jako sędzia główny oddalił apelacje od wyroków skazujących byłych kandydatów na prezydenta (Andreja Sannikowa, Mikałaja Statkiewicza, Dzmitryja Usa, Uładzimira Neklajewa), działaczy politycznych i obywatelskich (Andreja Dmitriewa, Iliję Wasilewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika, Uładzimira Jeriemienoka, Andreja Pozniaka, Aleksandra Kłaskowskiego, Aleksandra Kwiatkiewicza, Artioma Hribkowa, Dzmitryja Bułanowa) oraz (jako zastępca sędziego) – od wyroków skazujących Dzmitryja Daszkiewicza, Eduarda Łobowa, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa. Procesy te stanowiły jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

89.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

ХВАЙНIЦКАЯ, Жанна Анатольеўна

(pl CHWAJNICKAJA, Żanna Anatolieuna)

ХВОЙНИЦКАЯ, Жанна Анатольевна

(pl. CHWOJNICKAJA, Żanna Anatoliewna)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Zawodski w Mińsku. Orzekła karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2010.12.20, Makarenka Adam, 6 dni więzienia; b) 2010.12. 20, Bachyła Uładzimir, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20, Kukaliew Siarhiej, 10 dni więzienia; d) 2010.12.20, Astafiew Aliaksandr, 10 dni więzienia; e) 2010.12.20, Jazerski Raman, 10 dni więzienia; f) 2010.12.20, Sapranieckaja Daria, 10 dni więzienia; g) 2010.12.20, Ahejewa Iryna, 10 dni więzienia; h) 2010.12.20, Drahun Aliaksandr, 10 dni więzienia;i) 2010.12.20, Szambaława Tacjana, 10 dni więzienia; j) 2010.12.20, Dziemidziuk Barys, 10 dni więzienia; k) 2010.12.20, Kassabuka Aliaksandr, 10 dni więzienia. Wielokrotnie nakładała kary więzienia i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

90.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

(pl. KISIALEU, Anatol Siamienawicz)

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

(pl. KISIELEW, Anatolij Siemienowicz)

 

Szef Regionalnej Komisji Wyborczej, obwód brzeski, szef reżimowej organizacji związków zawodowych.

Jako przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej ponosi odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2006 roku w obwodzie brzeskim.

91.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

КИСЯЛЕВА, Надзея Мiкалаеўна

(pl. KISIALEWA, Nadzieja Mikałajeuna)

КИСЕЛЕВА, Надежда Николаевна

(pl. KISIELEWA, Nadieżda Nikołajewna)

Dowód osobisty: 4280558A069PB9

Czynnie uczestniczyła w osłabianiu demokracji na Białorusi. Jako była członkini Centralnej Komisji Wyborczej ponosi odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

92.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich)

КОЧЫК, Аляксандр Васiльевiч

(pl. KOCZYK, Aliaksandr Wasiliewicz)

КОЧИК, Александр Васильевич

(pl. KOCZYK, Aleksandr Wasiliewicz)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Partyzanski w Mińsku. W latach 2010–2011 orzekł karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2011.07.07, Rewut Jawhen, 8 dni więzienia, b) 2011.07.04, Nikicenka Kacjaryna, 5 dni więzienia; c) 2011.06.23, Kazak Zmicer, 28 podstawowych stawek dziennych (980 000 BLR); d) 2010.12.20, Dziezidzenka Dzjanis, 12 dni więzienia; e) 2010.12.20, Nawumowicz Siarhiej, 14 dni więzienia, f) 2010.12.20, Kawalenka Wsewaład, 15 dni więzienia; g) 2010.12.20, Cupa Dzjanis, 15 dni więzienia; h) 2010.12.20, Makaszyn Siarhiej, 10 dni więzienia; i) 2010.12.20, Żachawiec Illia, 10 dni więzienia. Wielokrotnie nakładał kary więzienia i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

93.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

КОЛАС, Алена Пятроўна

(pl. KOŁAS, Alena Piatrouna)

КОЛОС, Елена Петровна

(pl. KOŁOS, Jelena Pietrowna)

 

Wicedyrektor Centrum Informacji i Analizy w administracji prezydenta. Jest ważnym źródłem i głosem propagandy państwowej, która prowokuje, popiera i usprawiedliwia represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Opozycja demokratyczna i społeczeństwo obywatelskie są systematycznie przedstawiane w sposób negatywny i oszczerczy, z wykorzystaniem sfałszowanych informacji.

94.

Komar, Volha

Komar, Olga

КОМАР, Вольга

(pl. KOMAR, Wolha)

КОМАР, Ольга

(pl. KOMAR, Olga)

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski, zajmująca się sprawą demonstranta Wasilija Parfienkowa. Odpowiada za wykonywanie umotywowanych politycznie kar administracyjnych i sankcji karnych w stosunku do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

95.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

(pl. KONAN, Wiktar Alaksandrawicz)

КОНОН, Виктoр Александрович

(pl. KONON, Wiktor Aleksandrowicz)

 

Czynnie uczestniczył w osłabianiu demokracji na Białorusi. Były zastępca prokuratora generalnego – na tym stanowisku kierował wszystkimi działaniami wywiadu (i nadzorował te działania) prowadzonymi przez prokuraturę generalną i wymierzonymi w niezależne i opozycyjne organizacje, również w roku 2010.

96.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

(pl. KORNAU, Uładzimir Uładzimirawicz)

КОРНОВ, Владимир Владимирович

(pl. KORNOW, Władimir Władimirowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska, który wyraził zgodę na odrzucenie apelacji złożonej przez Bialackiego. Bialacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.

97.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

(pl. KORŻ, Iwan Alaksiejewicz)

КОРЖ, Иван Алексеевич

(pl. KORŻ, Iwan Aleksiejewicz)

 

Szef KGB w obwodzie grodzieńskim. Ponosi odpowiedzialność za represje stosowane przez KGB wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w regionie grodzieńskim.

98.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

КОЗИК, Леонид Петрович

(pl. KOZIK, Leonid Pietrowicz)

КОЗИК, Леонид Петрович

(pl. KOZIK, Leonid Pietrowicz)

Data ur.: 13.7.1948

Miejsce ur.: Borysów

Dow. os.: 3130748A017PB8

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych. Były wicepremier i zastępca szefa administracji prezydenta. Kluczowa postać i poplecznik reżimu. Odpowiada za naruszenia, do których doszło w czasie niezgodnego z prawem utworzenia komisji wyborczych, w których większość stanowili członkowie proreżimowych związków zawodowych, oraz niezgodne z prawem wyznaczenie kandydatów, a także za naciski wywierane na robotników, aby głosowali na reżim.

99.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

КРАШЭЎСКI, Biктaр

(pl. KRASZEWUSKI, Wiktar)

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

(pl. KRASZEWSKI, Wiktor)

 

Szef GRU. Ponosi odpowiedzialność za działania służb wywiadowczych w represjach stosowanych przez KGB wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej.

100.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

КРАСОЎСКАЯ, Зiнаiда Уладзiмiраўна

(pl. KRASOUSKAJA, Zinaida Uładzimirauna)

КРАСОВСКАЯ, Зинаида Владимировна

(pl. KRASOWSKAJA, Zinaida Władimirowna)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Leninski w Mińsku. W 2010 r. orzekła karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2010.12.20, Krawczuk Wołha, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR); b) 2010.12.20, Czaruchina Hanna, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR); c) 2010.12.20, Dubowik Alena, 15 dni więzienia; d) 2010.12.20, Bołdzina Alena, 12 dni więzienia; e) 2010.12.20, Syrakwasz Andriej, 15 dni więzienia; f) 2010.12.20, Klimko Nastassija, 12 dni więzienia; g) 2010.12.20, Kuwszynaw Wiktar, 15 dni więzienia. Wielokrotnie nakładała kary więzienia i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

101.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

КРОТ, Iгар Уладзiмiравiч

(pl. KROT, Ihar Uładzimirawicz)

КРОТ, Игорь Владимирович

(pl. KROT, Igor' Władimirowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił jako członek składu orzekającego apelację od wyroku skazującego działacza politycznego Wasilija Parfenkowa. Proces stanowił jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

102.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

(Kryukovski, Vyacheslav Yefimovich)

КРУКОЎСКI, Вячаслаў Яфiмавiч

(pl. KRUKOUSKI, Wiaczasłau Jafimawicz)

КРЮКОВСКИЙ, Вячеслав Ефимович

(pl. KRUKOWSKIJ, Wiacziesław Jefimowicz)

 

Szef Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie witebskim. Jako przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej ponosi odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 roku w obwodzie witebskim.

103.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

(pl. KRYSZTAPOWICZ, Leu Eustafijewicz)

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

(pl. KRISZTAPOWICZ, Lew Jewstafijewicz)

 

Wicedyrektor Ośrodka Informacji i Analiz administracji prezydenta.

Jest ważnym źródłem i głosem propagandy państwowej, która popiera i usprawiedliwia represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Opozycja demokratyczna i społeczeństwo obywatelskie są systematycznie przedstawiane w sposób negatywny i oszczerczy, z wykorzystaniem sfałszowanych informacji.

104.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

Kukharchik, Piotr Dmitrievich

КУХАРЧЫК, Пётр Дзмiтрыевiч

(pl. KUCHARCZYK, Piotr Dzmitryjewicz)

КУХАРЧИК, Петр Дмитриевич

(pl. KUCHARCZIK, Piotr Dmitrijewicz)

Data ur.: 22.02.1945

Dow. os.: 3220345A033PB9

Rektor Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Odpowiedzialny za wydalanie studentów, którzy uczestniczyli w protestach organizowanych po wyborach w grudniu 2010 r.

105.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

КУКЛIС, Мiкалай Iванавiч

(pl. KUKLIS, Mikałaj Iwanawicz)

КУКЛИС, Николай Иванович

(pl. KUKLIS, Nikołaj Iwanowicz)

 

Zastępca prokuratora generalnego, ponosi odpowiedzialność za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego po wyborach z grudnia 2010 roku.

106.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

(pl. KULASZOU, Anatol Niławicz)

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

(pl. KULESZOW, Anatolij Niłowicz)

Data ur.: 25.07.1959

Miejsce ur.: Ali-Bairamly, Azerbejdżan

Dow. os. 3250759A066PB3

Odegrał czynną rolę w represjach wobec społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. W swojej poprzedniej funkcji jako minister spraw wewnętrznych dowodził oddziałami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które brutalnie stłumiły pokojową demonstrację w dniu 19 grudnia 2010 r. i był dumny z odpowiedzialności, która mu przypadła. Przeniesiony do rezerwy w styczniu 2012 r.

107.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

Kulik, Nikołaj Nikołajewicz)

КУЛIК, Мiкалай Мiкалаевiч

(pl. KULIK, Mikałaj Mikałajewicz)

КУЛИК, Николай Николаевич

(pl. KULIK, Nikołaj Nikołajewicz)

 

Prokurator miasta Mińsk, ponosi odpowiedzialność za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego po wyborach z grudnia 2000 r.

108.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

КУПРЫЯНАЎ, Мiкалай Мiхайлавiч

(pl. KUPRYJANAU, Mikałaj Michajławicz)

КУПРИЯНОВ, Николай Михайлович

(pl. KUPRIJANOW, Nikołaj Michajłowicz)

 

Jeden z głównych funkcjonariuszy odpowiedzialnych za represje i działania wymierzone w społeczeństwo obywatelskie i opozycję demokratyczną w latach 2002–2008. Były zastępca prokuratora generalnego, odgrywał kluczową rolę w systemie sądownictwa reżimu Łukaszenki.

109.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

КУРЛОВIЧ, Уладзiмiр Анатольевiч

(pl. KURŁOWICZ, Uładzimir Anatolijewicz)

КУРЛОВИЧ, Владимир Анатольевич

(pl. KURŁOWICZ, Władimir Anatolijewicz)

 

Czynnie uczestniczył w osłabianiu demokracji na Białorusi. Były przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie mińskim.

Jako przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich, szczególnie w roku 2006 w obwodzie mińskim.

110.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovivh

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

(pl. KUZNIACOU, Ihar Nikonawicz)

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

(pl. KUZNIECOW, Igor’ Nikonowicz)

 

Szef centrum szkoleniowego KGB, były szef KGB w Mińsku i regionie mińskim.

Jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie i szkolenie funkcjonariuszy KGB ponosi odpowiedzialność za represje stosowane przez KGB wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej. W ramach sprawowanych wcześniej funkcji ponosi odpowiedzialność za takie represje stosowane przez KGB w Mińsku i regionie mińskim.

111.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

КУЗНЯЦОВА, Наталля Анатольеўна

(pl. KUZNIACOWA, Natalla Anatoljeuna)

КУЗНЕЦОВА Наталья Анатольевна

(pl. KUZNIECOWA, Natalia Anatoljewna)

Data ur.: 1973, Mińsk

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Maskouski miasta Mińska.

Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniu 20 grudnia 2010 r. skazała aktywistkę społeczeństwa obywatelskiego Anastasię Łazarewą na 10 dni więzienia. Jej sposób prowadzenia procesu jest wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

112.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

ЛАПКО, Maксiм Федаравiч

(pl. ŁAPKO, Maksim Fiodarawicz)

ЛАПКО, Максим Федорович

(pl. ŁAPKO, Maksim Fiodorowicz)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Oktiabrski miasta Mińska.

Uczestniczył bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniu 20 grudnia 2010 r. skazał aktywistów społeczeństwa obywatelskiego Ramana Szczerbaua i Witala Traciakoua na 10 dni więzienia, Jurija Kryłowicza i Pawła Kawalenkę na 15 dni więzienia, aktywistów Młodego Frontu Zmicera Kriemienickiego i Uładzimira Jaromienaka na, odpowiednio, 14 i 15 dni więzienia. W roku 2012 skazał innych aktywistów na 10 do 15 dni więzienia, w szczególności aktywistów Młodego Frontu. W dniu 17 lipca 2012 r. skazał Ramana Wasiliewa i Uładzimira Jaromienaka na, odpowiednio, 12 i 15 dni więzienia. Jego sposób prowadzenia procesów był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwolił na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

113.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna; Lappo, Lyudmila Ivanovna)

ЛАПО, Людмiла Iванаўна

(pl. ŁAPO, Liudmiła Iwanauna)

ЛАППО, Людмила Ивановна

(pl. ŁAPPO, Ludmiła Iwanowna)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Frunzenski w Mińsku. W latach 2010–2011 orzekła karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2011.07.07, Melianiec Mikałaj, 10 dni więzienia; b) 2011.06.30, Szasceryk Uładzimir, 10 dni więzienia; c) 2011.06.30, Ziakaw Eryk, 10 dni więzienia; d) 2011.04.25, Grynman Nastassija, 25 podstawowych stawek dziennych (875 000 BLR); e) 2010.12.20, Nikiszyn Dzmitry, 11 dni więzienia. Wielokrotnie nakładała kary więzienia i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

114.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

ЛАПТЕВА, Елена Вячеславовна

(pl. ŁAPCIEWA, Alena Wiaczasławauna)

ЛАПТЕВА, Елена Вячеславовна

(pl. ŁAPTIEWA, Jelena Wiaczesławowna)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Zawodzkoj miasta Mińska. Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r.20 grudnia 2010 r., skazała na 10 dni więzienia aktywistów społeczeństwa obywatelskiego Ramana Maksymenkę, Jurasa Szpak-Ryżkoua, Hannę Bielską, Pawała Sakolczyka, Swiatłanę Rubaszkinę, Uładzimira Parkalaua i Tacianę Wajkowicz. Jej sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

115.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

(pl. ŁAPCIENAK, Ihar Mikałajewicz)

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

(pl. ŁAPTIENOK, Igor' Nikołajewicz)

Data ur.: 31.08.1947, Mińsk

Ponosi odpowiedzialność za organizację i realizację rozpowszechniania sfałszowanych informacji za pośrednictwem mediów kontrolowanych przez państwo. Jako były wiceminister informacji odegrał znaczną rolę w rozpowszechnianiu państwowej propagandy, która prowokuje, popiera i usprawiedliwia represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego oraz przez ograniczanie swobody mediów. Opozycja demokratyczna i społeczeństwo obywatelskie są systematycznie przedstawiane w sposób negatywny i oczerniający, z wykorzystaniem sfałszowanych informacji.

116.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

ЛАШЫН, Аляксандр Мiхайлавiч

(pl. ŁASZYN, Alaksandr Michajławicz)

ЛАШИН, Александр Михайлович

(pl. ŁASZYN, Aleksandr Michajłowicz)

 

Zastępca prokuratora generalnego, ponosi odpowiedzialność za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego po wyborach z grudnia 2010 roku.

117.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

(pl. ŁAZAWIK, Mikałaj Iwanawicz)

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

(pl. ŁOZOWIK, Nikołaj Iwanowicz)

Data ur.: 18.1.1951

Niewiniany, obwód miński

Dow. os.: 3180151H004PB2

Sekretarz Centralnej Komisji Wyborczej Białorusi.

Od 2000 roku był jedną z osób odgrywających najważniejszą rolę w fałszowaniu wyborów i referendów, szczególnie w latach 2004, 2006, 2008, 2010.

118.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

(pl. LEMIASZONAK, Anatol' Iwanawicz)

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

(pl. LEMIESZONOK, Anatolij Iwanowicz)

Data ur.: 14.05.1947

Redaktor naczelny „Republiki” – gazety Rady Ministrów. Na swoim stanowisku jest jednym z najaktywniejszych i najbardziej wpływowych członków państwowej machiny propagandowej w sektorze prasy drukowanej. Popierał i usprawiedliwiał represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego, systematycznie przedstawianych w sposób negatywny i oczerniający, z wykorzystaniem sfałszowanych informacji, w szczególności po wyborach prezydenckich w roku 2010.

119.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Michaił Pietrowicz

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

(pl. LABIEDZIK, Michaił Piatrowicz)

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

(pl. LEBIEDIK, Michaił Pietrowicz)

 

Pierwszy zastępca wydawcy czasopisma »Sowieckaja Biełarus« (tuba propagandowa administracji prezydenta). Propagator polityki prorządowej, fałszujący fakty i nieuczciwie komentujący toczące się na Białorusi procesy przedstawicieli opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego, którzy są systematycznie przedstawiani (zwłaszcza po wyborach prezydenckich w 2010 r.) w negatywnym i uwłaczającym świetle.

120.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

(pl. LASKOUSKI, Iwan Anatoljewicz)

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

(pl. LESKOWSKI, Iwan Anatoljewicz)

 

Szef KGB w Homlu, byly zastępca szefa KGB w Homlu. Ponosi odpowiedzialność za represje stosowane przez KGB wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w regionie homelskim.

121.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

(pl. LIUSZTYK, Siargiej Anatoliewicz)

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

(pl. LIUSZTYK, Sergiej Anatoliewicz)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Pierwomajski w Mińsku. W latach 2010–2011 orzekł karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2011.07.14, Struj Witali, 10 podstawowych stawek dziennych (35 000 BLR); b) 2011.07.04, Szałamicki Pawał, 10 dni więzienia; c) 2010.12.20, Sikiryckaja Tacjana, 10 dni więzienia; d) 2010.12.20, Dranczuk Julija, 13 dni więzienia; e) 2010.12.20, Łapko Mikałaj, 12 dni więzienia; f) 2010.12.20, Pramatoraw Wadzim, 12 dni więzienia. Wielokrotnie nakładał kary więzienia i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

122.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

(pl. ŁOMAĆ, Zianon Kuźmicz)

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

(pl. ŁOMAĆ, Zienon Kuźmicz)

Data ur.: 1944, Karabani

Aktywnie niszczył demokrację na Białorusi. W swojej poprzedniej funkcji jako przewodniczący Komitetu Kontroli Państwowej był jedną z głównych osób zaangażowanych w sprawę Alesia Bialackiego, jednego z najwybitniejszych obrońców praw człowieka, szefa białoruskiego Centrum Praw Człowieka „Wiasna”, wiceprzewodniczącego FIDH. A. Bialacki odegrał aktywną rolę w organizowaniu obrony i pomocy dla osób, które doznały represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 oraz prześladowaniami społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej.

123.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

ЛУЧЫНА, Леанiд Аляксандравiч

(pl. ŁUCZYNA, Leanid Alaksandrawicz)

ЛУЧИНА, Леонид Александрович

(pl. ŁUCZYNA, Leonid Aleksandrowicz)

Data ur.: 18.11.1947

Miejsce ur.: Prystupowszczyna, obwód miński д. Приступовщина Дзержинского р-на Минской обл

Czynnie uczestniczył w osłabianiu demokracji na Białorusi. Były przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie grodzieńskim

Jako przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich, szczególnie w roku 2006 w obwodzie grodzieńskim.

124.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

(pl. ŁUKASZENKA, Alaksandr Rygorawicz)

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

(pl. ŁUKASZENKO, Aleksandr Grigorjewicz)

Data ur.: 30.8.1954

Miejsce ur.: Kopyś, obwód witebski

Prezydent Republiki Białorusi.

125.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Дзмiтрый Аляксандравiч

(pl. ŁUKASZENKA, Dzmitrij Alaksandrawicz)

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

(pl. ŁUKASZENKO, Dimitrij Alieksandrowicz)

Data ur.: 23.03.1980

Przedsiębiorca aktywnie uczestniczący w operacjach finansowych, w które zaangażowana jest rodzina Aleksandra Łukaszenki.

126.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА Biктap Аляксандравiч

(pl. ŁUKASZENKA, Wiktar Alaksandrawicz)

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

(pl. ŁUKASZENKO, Wiktor Aleksandrowicz)

Data ur.: 28.11.1975

Asystent/doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego.

Jako jeden z najbliższych współpracowników swojego ojca odegrał kluczową rolę w represjach wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Jako kluczowy członek Państwowej Rady Bezpieczeństwa ponosi odpowiedzialność za koordynowanie represji wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie za stłumienie demonstracji w dniu 19 grudnia 2010 r.

127.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

(pl. ŁUKOMSKI, Alaksandr Walancinawicz)

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

(pl. ŁUKOMSKIJ, Aleksandr Walentinowicz)

Data ur.: 12.08.1971

Dow. os. 3120871A074PB7

Dowódca specjalnego oddziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w mieście Mińsk

Dowodził oddziałami, które stłumiły pokojową demonstrację w dniu 19 grudnia 2010 r., za co w lutym 2011 r. otrzymał nagrodę i list gratulacyjny od prezydenta Łukaszenki. W czerwcu roku 2011 dowodził również oddziałami, które represjonowały pokojowo nastawionych obywateli w Mińsku.

128.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich)

ЛУТАЎ, Дзмiтрый Мiхайлавiч

(pl. ŁUTAU, Dzmitrij Michajławicz)

ЛУТОВ, Дмитрий Михайлович

(pl. ŁUTOW, Dmitrij Michajłowicz)

 

Prokurator biorący udział w procesie Siarhieja Kawalenki, który został skazany na dwa lata i jeden miesiąc więzienia za naruszenie warunków zwolnienia warunkowego. Wobec Siarhieja Kawalenki wydano wcześniej wyrok w zawieszeniu za wywieszenie na choince w Witebsku zakazanej biało-czerwono-białej flagi, symbolu ruchu opozycyjnego. Kolejny wyrok wydany przez sędziego był nieproporcjonalnie surowy, zważywszy na charakter przestępstwa, a ponadto nie był zgodny z białoruskim kodeksem karnym. Działania Łutaua stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.

129.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

(pl. MAKIEJ, Uładzimir Uładzimirawicz)

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

(pl. MAKIEJ, Władimir Władimirowicz)

Data ur.: 5.8.1958,

obwód grodzieński

Dow. os.: 3050858A060PB5

Minister spraw zagranicznych, były szef administracji prezydenta

Gdy pełnił funkcję szefa administracji prezydenta, był uważany za drugiego najpotężniejszego człowieka reżimu i z tego względu ponosi odpowiedzialność za zorganizowanie sfałszowanych wyborów w latach 2008 i 2010 oraz za późniejsze represje wobec uczestników pokojowych demonstracji.

130.

Maladtsova, Tatsiana

Molodtsova, Tatiana

МАЛАДЦОВА, Таццяна

(pl. MAŁADCOWA, Tacciana)

МОЛОДЦОВА, Татьяна

(pl. MOŁODCOWA, Tatjana)

 

Prokurator w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski, zajmująca się sprawą Aleksandra Otroszczenkowa, Aleksandra Mołczanowa i Dmitrija Nowika. Odpowiada za wykonywanie umotywowanych politycznie kar administracyjnych i sankcji karnych w stosunku do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

131.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

(pl. MALCAU, Leanid Siamienawicz)

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

(pl. MALCEW, Leonid Siemienowicz)

Data ur.: 29.8.1949,

Wetenewka, rejon słonimski, obwód grodzieński

д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области

ID 3290849A002PB5

Były sekretarz Rady Bezpieczeństwa

Podlegają mu wszystkie państwowe służby bezpieczeństwa. Zaplanował i zlecił stłumienie pokojowych demonstracji w dniu 19 grudnia 2010 r.

132.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

(pl. MASŁAKOU, Waleryj Anatoljewicz)

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

(pl. MASŁAKOW, Walerij Anatoljewicz)

 

Szef wydziału ds. wywiadu KGB. Ponosi odpowiedzialność za represje stosowane przez KGB wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej.

133.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

Mazovko, Anzhelika Mikhailovna

(Mazovka Anzhelika Mikhailovna)

МАЗОЎКА, Анжалiка Мiхайлаўна

(pl. MAZOUKA, Anżalika Michajłauna)

МАЗОВКO, Анжелика Михайловна

(pl. MAZOWKO, Anżelika Michajłowna)

(МАЗОВКA, Анжелика Михайловна)

(pl. MAZOWKA, Anżelika Michajłowna)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Sawiecki w Mińsku. W latach 2010–2011 orzekła karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2011.7.14, Bussel Alaksandr, 10 dni więzienia; b) 2011.7.14, Krukowski Siarhiej, 8 dni więzienia; c) 2011.7.14, Kancin Jahor, 10 dni więzienia; d) 2011.7.7, Suchanoszczik Wiaczasław, 8 dni więzienia; e) 2010.12.21, Nianachau Andriej, 15 dni więzienia; f) 2010.12.20, Mysliwiec Ihar, 15 dni więzienia; g) 2010.12.20, Wilkin Alaksej, 12 dni więzienia; h) 2010.12.20, Charitonau Pawał, 12 dni więzienia. Wielokrotnie nakładała kary więzienia na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

134.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

МАЗОЎКА, Кiрыл Biктapaвiч

(pl. MAZOUKA, Kirył Wiktarawicz)

МАЗОВКА, Кирилл Викторович

(pl. MAZOWKA, Kiriłł Wiktorowicz)

 

Prokurator w sprawie Daszkiewicza i Łobowa. Dmitrij Daszkiewicz i Eduard Łobow, działacze Frontu Młodych, zostali skazani na kilka lat więzienia za „chuligaństwo”. Prawdziwą przyczyną ich uwięzienia był czynny udział w grudniu 2010 roku w kampanii wyborczej jednego z kandydatów opozycji.

135.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna

МЕРКУЛЬ, Наталля Biктapaўнa

(pl. MIERKUL, Natalla Wiktarauna)

МЕРКУЛЬ, Наталья Викторовна

(pl. MIERKUL, Natalja Wiktorowna)

Data ur.: 13.11.1964

Dyrektor szkoły średniej w miejscowości Tałkow w okręgu Puchowicze. W dniu 27 stycznia 2011 r. zwolniła cieszącą się dużym poważaniem nauczycielkę Natallę Ilinicz za jej poglądy polityczne i udział w wydarzeniach w dniu 19 grudnia 2010 r.

136.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

МЯЦЕЛIЦА, Мiкалай Цiмафеевiч

(pl. MIACIELICA, Mikałaj Cimafiejewicz)

МЕТЕЛИЦА, Николай Тимофеевич

(pl. MIETIELICA, Nikołaj Timofiejewicz)

 

Czynnie uczestniczył w osłabianiu demokracji na Białorusi. Były przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie mohylewskim. Jako przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich, szczególnie w roku 2006 w obwodzie mohylewskim.

137.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

MIГYH, Андрэй Аркадзевiч

(pl. MIHUN, Andrej Arkadziewicz)

МИГУН, Андрей Аркадевич

(pl. MIGUN, Andriej Arkadiewicz)

Data ur.: 5.2.1978

Miejsce ur.: Mińsk

Adres: Ul. Gorieckowa Maksima 53-16, Mińsk

Nr paszportu: MP1313262

Prokurator.

W 2006 roku zajmował się sprawą Inicjatywy Obywatelskiej „Partnerstwo” w związku z monitorowaniem przez nią wyborów prezydenckich z roku 2006 Akt oskarżenia przedstawiony przez niego Nikołajowi Astrejce, Timofiejowi Dranczukowi, Aleksandrowi Szałajce i Enirze Bronickiej miał podtekst polityczny i stanowił rażące naruszenie kodeksu postępowania karnego.

138.

Mikhalchanka, Aliaksei

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

МIХАЛЬЧАНКА, Аляксей

(pl. MICHALCZANKA, Alaksiej)

МИХАЛЬЧЕНКО, Алексей

(pl. MICHALCZENKO, Aleksiej)

Data ur.: 1973

Dziennikarz państwowego kanału telewizyjnego ONT zajmujący wpływowe stanowisko. Jest moderatorem programu telewizyjnego „Jak jest”. Program ten jest instrumentem propagandy państwowej, która popiera i usprawiedliwia represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Opozycja demokratyczna i społeczeństwo obywatelskie są systematycznie przedstawiane w sposób negatywny i oczerniający, z wykorzystaniem sfałszowanych informacji. Był w tym względzie szczególnie aktywny po represjach wobec pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. i protestów, jakie nastąpiły później.

139.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

MIXACËЎ, Уладзiмiр Iльiч

(pl. MICHASIOU, Uładzimir Ilicz)

МИХАСЕВ, Владимир Ильич

(pl. MICHASIEW, Władimir Iljicz)

Data ur.: 14.10.1949

Miejsce ur.: Sosnówka rejon szklowski, obwód mohylewski д. Сосновка Шкловского района Могилевской области

Czynnie uczestniczył w osłabianiu demokracji na Białorusi. Były przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej obwodu homelskiego, były członek izby niższej parlamentu. Jako przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych, szczególnie w czasie wyborów prezydenckich w roku 2006 w obwodzie homelskim.

140.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

(pl. MIKLASZEWICZ, Pietr Piatrowicz)

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

(pl. MIKŁASZEWICZ, Pietr Pietrowicz)

Data ur.: 18.10.1954

Miejsce ur.: Kosuta, obwód miński

Prezes Trybunału Konstytucyjnego i były prokurator generalny; aktywnie stosował represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej. Na poprzednim stanowisku był jedną z kluczowych osób zaangażowanych w represje wymierzone przeciwko opozycji demokratycznej i społeczeństwu obywatelskiemu w latach 2004–2008. Od powołania do Trybunału Konstytucyjnego w roku 2008 posłusznie wdraża reżimowe środki represji i akceptuje represyjne przepisy, nawet jeśli ich treść kłóci się z konstytucją.

141.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

MITPAXOBIЧ, Ipынa Аляксееўна

(pl. MITRACHOWICZ, Iryna Alaksiejeuna)

МИТРАХОВИЧ, Ирина Алексеевна

(pl. MITRACHOWICZ, Irina Aleksiejewna)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Oktiabrski miasta Mińska.

Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniu 20 grudnia 2010 r. skazała aktywistów społeczeństwa obywatelskiego Aleha Jastruceua i Marka Meciałkoua na 15 dni więzienia. W dniu 7 lipca 2011 r. skazała aktywistów społeczeństwa obywatelskiego Eduarda Baidę i Andrieja Racołkę na 10 dni więzienia, a Arcema Starykaua na 12 dni więzienia za udział w niemym proteście. Jej sposób prowadzenia procesów był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

142.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

(pl. MAROZAU, Wiktar Mikałajewicz)

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

(pl. MOROZOW, Wiktor Nikołajewicz)

 

Prokurator rejonu grodzieńskiego, ponosi odpowiedzialność za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego po wyborach z grudnia 2000 r.

143.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

(pl. MOTYL, Taciana Jarasławauna)

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

(pl. MOTYL, Tatiana Jarasławowna)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Maskouski miasta Mińska.

Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r.10 stycznia 2011 r. skazała aktywistę Młodego Frontu Juliana Misiukiewicza na 12 dni więzienia, oraz na 9 dni więzienia w dniach 21 stycznia 2011 r. i 31 stycznia 2011 r., odpowiednio, aktywistę politycznego Usiewałada Szaszarina i aktywistę społeczeństwa obywatelskiego Cimafieja Atranszczankaua.

Skazała również, za udział w akcji poparcia dla więźniów politycznych: obrońcę praw człowieka Michaiła Mackiewicza na 10 dni więzienia w dniu 27 grudnia 2010 r. i aktywistę społeczeństwa obywatelskiego Walera Siadoua na 12 dni więzienia w dniu 20 stycznia 2011 r.

Uczestniczyła również bezpośrednio w represjonowaniu sądowym aktywistów społeczeństwa obywatelskiego w roku 2011. W dniach 4 i 7 lipca 2011 r. skazała, odpowiednio, Antona Hlinistego i Andrieja Ihnaczyka na 10 dni więzienia. Uczestniczyła również bezpośrednio w represjonowaniu sądowym aktywistów społeczeństwa obywatelskiego w roku 2012.

W dniu 22 lutego 2012 r. skazała na 10 dni więzienia wybitnego aktywistę politycznego Pawła Winagradaua, na którego w dniu 10 kwietnia 2012 r. nałożyła również sankcję w postaci prewencyjnego nadzoru policyjnego na dwa lata. W dniu 23 marca 2012 r. skazała aktywistów politycznych z ruchu „Rewolucja poprzez sieci społeczne”: Michasia Kostkę i Anastasję Szulejkę na 5 dni więzienia.

W dniu 21 kwietnia 2012 r. ponownie skazała wyżej wymienionych na 10 dni więzienia. W dniach 24, 25 i 26 maja 2012 r. skazała aktywistów Młodego Frontu: Uładzimira Jaromienaka, Zmicera Kriemienieckiego i Ramana Wasiliewa na, odpowiednio, 10, 10 i 12 dni więzienia. W dniu 22 czerwca 2012 r. skazała dziennikarza Euroradia Pawała Swierdłoua na 15 dni więzienia. Jej sposób prowadzenia procesów był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

144.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

(pl. NAWUMAU, Uadzimir Uadzimirawicz)

НАУМОВ, Владимир Владимирович

(pl. NAUMOW, Władimir Władimirowicz)

Data ur.: 7.2.1956,

Miejsce ur.: Smoleńsk (Rosja – ZSRR)

Nie podjął działań w celu rozwiązania sprawy niewyjaśnionych zaginięć Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dimitra Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999-2000. Były minister spraw wewnętrznych i były szef prezydenckiej służby bezpieczeństwa

145.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

НАЗАРАНКА, Васiль Андрэевiч

(pl. NAZARANKA, Wasil Andrejewicz)

НАЗАРЕНКО, Василий Андреевич

(pl. NAZARENKO, Wasilij Andriejewicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Jako sędzia główny oddalił apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Wasilija Parfenkowa oraz Dzmitrija Daszkiewicza i Eduarda Łobowa (jako zastępca sędziego). Procesy te stanowiły jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

146.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

НЯКРАСАВА, Алена Цiмафееўна

(pl. NIAKRASAWA, Alena Cimafiejeuna)

НЕКРАСОВА, Елена Тимофеевна

(pl. NIEKRASOWA, Jelena Timofiejewna)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Zawodzkoj miasta Mińska.

Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r.20 grudnia 2010 skazała na 15 dni więzienia aktywistów społeczeństwa obywatelskiego Tacianę Greczanikową, Alaksandra Baranoua, Jauhiena Carykaua, Marynę Paułouską, i Andrieja Zialionego. 4 i 7 lipca 2011 r. oraz 6 października 2011 r. skazała kilkoro aktywistów (Kaciarynę Dawydzik na 10 dni więzienia; Jauhienię Kamarową na 10 dni więzienia; Aleha Bażoka na 10 dni więzienia; Jana Mielnikaua na 5 dni więzienia). Jej sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

147.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

НЯВЫГЛАС, Генадзь Мiкалаевiч

(pl. NIAWYGŁAS, Gienadz' Mikałajewicz)

НЕВЫГЛАС, Геннадий Николаевич

(pl. NIEWYGŁAS, Giennadij Nikołajewicz)

Data ur.: 11.2.1954

Miejsce ur.: Parachońsk, obwód piński

Dow. os.: 3110254A014PB5

Zastępca sekretarza generalnego Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i były szef prezydenckiej służby bezpieczeństwa, były szef Krajowej Rady Bezpieczeństwa, były szef administracji prezydenta. Jako szef administracji prezydenta ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zorganizowanie sfałszowanych wyborów w roku 2006 i za późniejsze stłumienie pokojowych demonstracji.

148.

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

ОРДА, Мiхаiл Сяргеевiч

(pl. ORDA, Michaił Siarhiejewicz)

ОРДА, Михаил Сергеевич

(pl. ORDA, Michaił Siergiejewicz)

Data ur.: 28.9.1966

Miejsce ur.: Diatłowo, obwód grodzieński Дятлово Гродненской Области

Dow. os.: 3280966A011PB2

Czynnie uczestniczył w osłabianiu demokracji na Białorusi. Były członek izby wyższej i były przewodniczący BRSM (Związek Młodzieży Białoruskiej). Szczególnie w tym drugim charakterze był głównym organizatorem działań działaczy BRSM wymierzonych w pokojowych demonstrantów, którzy protestowali przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich w roku 2006.

149.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

(pl. PADABIED, Juryj Mikałajewicz)

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

(pl. PODOBIED, Jurij Nikolajewicz)

Data ur.: 5.3.1962,

Miejsce ur.: Słuck (obwód miński)

Szef ochrony holdingu Triple należącego do Jurija Czyża, byłego szefa Jednostki do Zadań Specjalnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jako dowódca wewnętrznego oddziału do tłumienia zamieszek ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za brutalne tłumienie pokojowych demonstracji, szczególnie w latach 2004 i 2008; był w to tłumienie bezpośrednio zaangażowany.

150.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

ПАДАЛЯК, Эдуард Васiльевiч

(pl. PADALAK, Eduard Wasilijewicz)

ПОДОЛЯК, Эдуард Васильевич

(pl. PODOLAK, Eduard Wasilijewicz)

 

Czynnie uczestniczył w osłabianiu demokracji na Białorusi. Jako były członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

151.

Padhaiski, Henadz Danatavich

Podgaiski, Gennadi Donatovich

ПАДГАЙСКI Генадзь Данатавiч

(pl. PADHAJSKI, Hienadź Danatawicz)

ПОДГАЙСКИЙ, Геннадий Донатович

(pl. PODGAJSKIJ, Giennadij Donatowicz)

 

Dyrektor Mińskiej Politechniki Państwowej. Odpowiedzialny za wydalanie studentów, którzy uczestniczyli w protestach organizowanych po wyborach w grudniu 2010 r.

152.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich)

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich)

ПАЛУЯН, Уладзiмiр Мiкалаевiч

(pl. PAŁUJAN, Uładzimir Mikałajewicz)

ПОЛУЯН, Владимир Николаевич

(pl. POŁUJAN, Władimir Nikołajewicz)

Data ur.: 1961r.,

Village Nekrashevichi of Karelichi district of Hrodna region

(pl. wieś Niekraszewicze, powiat Korelicze, obwód grodzieński)

Minister ds. ceł i podatków. Nadzoruje organy celne, które występują w sprawie karnej przeciwko Bialackiemu pod pretekstem uchylania się od podatków. Bialacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.

153.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

(pl. PAULICZENKA, Dzmitryj Walerjewicz)

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

(pl. PAWLICZENKO, Dimitrij Waleriewicz)

Data ur.: 1966,

Miejsce ur.: Witebsk

Odegrał kluczową rolę w niewyjaśnionych zaginięciach Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dimitra Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999-2000. Szef „Honoru”, stowarzyszenia weteranów sił specjalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy Ministerstwie. Spraw Wewnętrznych, były szef Specjalnej Grupy Reagowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (SOBR).

154.

Peftsieu, Uladzimir Paulavich

(Peftsiyeu, Uladzimir Paulavich)

Peftiev Vladimir Pavlovich

(Peftiyev, Vladimir Pavlovich)

ПЕФЦIЕЎ, Уладзiмiр Паулавiч

(pl. PIEFCJEU, Uładzimir Pauławicz)

ПЕФТИЕВ, Владимир Павлович

(pl. PIEFTIJEW, Władimir Pawłowicz)

Data ur.: 1 lipca 1957 r.

Berdyansk (Berdiańsk), Zaporozhskaya oblast (obwód zaporoski), Ukraina;

Obecny nr paszportu: MP2405942

Osoba powiązana z Alaksandrem Łukaszenką, Wiktorem Łukaszenką i Dzmitrym Łukaszenką. Zapewnia doradztwo gospodarcze prezydentowi Łukaszence i jest głównym sponsorem finansowym reżimu Łukaszenki za pośrednictwem działalności biznesowej obejmującej Sport Pari, BT Telecommunications i wytwórni wódki i wyrobów spirytusowych Aquadiv.

155.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

(pl. PIAKARSKI, Aleh Anatoljewicz)

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

(pl. PIEKARSKIJ, Oleg Anatoljewicz)

Dow. os. 3130564A041PB9

Odegrał czynną rolę w represjach wobec społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Były pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych, ponosi odpowiedzialność za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego po wyborach z grudnia 2000 r.

156.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

ПЯТКЕВIЧ, Наталля Уладзiмiраўна

(pl. PIATKIEWICZ, Natalla Uładzimirauna)

ПЕТКЕВИЧ, Наталья Владимировна

(pl. PIETKIEWICZ, Natalja Władimirowna)

Data ur.: 24.10.1972

Miejsce ur.: Mińsk

Dow. os.: 4241072A012PB1

Asystent prezydenta i była zastępczyni szefa administracji prezydenta. Na poprzednim stanowisku zajmowała się sprawami z dziedziny prawa i wymiaru sprawiedliwości w administracji prezydenta i ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zorganizowanie sfałszowanych wyborów w latach 2006 i 2010.

157.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Paludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

ПОЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч

(ПАЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч)

(pl. POŁUDZIEŃ, Jauhien Jauhienawicz,

(PAŁUDZIEŃ, Jauhien Jauhienawicz))

ПОЛУДЕНЬ, Евгений Евгеньевич

(pl. POŁUDIEŃ, Jewgienij Jewgieniewicz)

Data ur.: 30.01.1962

Dow. os. 3300162A006PB3

Były minister spraw wewnętrznych i komendant główny milicji. Pod jego dowództwem siły milicji brutalnie stłumiły pokojową demonstrację w dniu 19 grudnia 2010 r.

158.

Prakopau, Yury Viktaravich

(Prakopau, Iury Viktaravich)

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktorovich)

ПРАКОПАЎ, Юрый Вiктаравiч

(pl. PRAKOPAU, Jurij Wiktarawicz)

ПРОКОПОВ Юрий Викторович

(pl. PROKOPOW, Jurij Wiktorowicz)

Data ur.: 07.10.1978

Dow. os.: 3071078A031PB4

Dziennikarz państwowego kanału „Pierwij” (Jedynka) zajmujący wysokie i wpływowe stanowisko. Jest moderatorem programu telewizyjnego „W centrum uwagi”.

Program ten jest instrumentem propagandy państwowej, która popiera i usprawiedliwia represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Opozycja demokratyczna i społeczeństwo obywatelskie są systematycznie przedstawiane w sposób negatywny i oczerniający, z wykorzystaniem obszernych sfałszowanych informacji. Był w tym względzie szczególnie aktywny po represjach wobec pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. i protestów, jakie nastąpiły później.

159.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

(pl. PRALASKOUSKI, Aljeg Witoldawicz)

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

(pl. PROLESKOWSKIJ, Oleg Witoldowicz)

Data ur.: 1.10.1963

Miejsce ur.: Zagorsk

(Siergijew Posad / Rosja-ZSRR)

Minister informacji, były zastępca szefa administracji prezydenta, były szef Dyrekcji Generalnej ds. Ideologii administracji prezydenta, były dyrektor Ośrodka Analiz i Informacji administracji prezydenta.

Był jednym z głównych źródeł i głosów propagandy państwowej i ideologicznego wsparcia reżimu. Został awansowany na stanowisko ministra i od tego czasu wciąż aktywnie wykorzystuje propagandę i wspiera działania reżimu wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego.

160.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

ПРАТАСАВIЦКАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

(pl. PRATASAWICKAJA, Natalla Uładzimirauna)

ПРОТОСОВИЦКАЯ, Наталья Владимировна

(pl. PROTOSAWICKAJA, Natalia Władimirowna)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Oktiabrski miasta Mińska. Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniu 20 grudnia 2010 r. skazała aktywistów społeczeństwa obywatelskiego Siarhieja Szeuczenkę, Kaciarynę Sliadzieuską i Alaksandrę Czemisawą na 10 dni więzienia, a Jauhiena Mironaua, Ihara Macutę, Illę Łapcieua, Michaiła Korzuna i Witala Muraszkiewicza na 15 dni więzienia. Jej sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

161.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

ПУЦЫЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч

(pl. PUCYŁA Uładzimir Ryhorawicz)

(ПУЦIЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч)

(pl. PUCIŁA, Uładzimir Ryhorawicz)

ПУЦИЛО, Владимир Григорьевич

(pl. PUCYŁO, Władimir Gigoriewicz)

 

Przewodniczący Sądu Miasta Mińska jako instancji ostatecznej ds. kontroli wyroków (wydawanych przez sąd pierwszej instancji i utrzymanych przez sąd apelacyjny) w przypadku uznanego na forum międzynarodowym więźnia politycznego Pawła Siewiernieca (współprzewodniczącego komitetu organizacyjnego na rzecz powołania partii Chrześcijańskich Demokratów Białorusi oraz szefa kampanii kandydata na prezydenta w 2010 r. Witala Rymaszewskiego) i w sprawie Aleksandra Otroszczenkowa (sekretarza prasowego kandydata na prezydenta w 2010 r. Andrieja Sannikowa). Odmówił apelacji sądowej od tych wyroków w sposób oczywisty naruszając kodeks postępowania karnego.

162.

Pykina, Natallia Mikhailauna

Pykina, Natalia Mikhailauna

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

ПЫКIНА, Наталля Мiхайлаўна

(pl. PYKINA, Natalla Michajłauna)

ПЫКИНА, Наталья Михайловна

(pl. PYKINA, Natalja Michaiłowna)

Data ur.: 20.4.1971.

Miejsce ur.: Raków

Odpowiada za wykonywanie umotywowanych politycznie kar administracyjnych i sankcji karnych w stosunku do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Sędzia sądu okręgu Partizański zajmującego się sprawą Nikity Lichowida. Skazała Nikitę Lichowida, działacza „Ruchu na rzecz Wolności”, na karę trzy i pół roku pozbawienia wolności.

163.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

(pl. RADZKOU, Alaksandr Michajławicz)

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

(pl. RAD'KOW, Aleksandr Michajłowicz)

Data ur.: 1.7.1951

Miejsce ur.: Wotnia, obwód mohylewski

Dow. os.: 3010751M102PB0

Pierwszy zastępca szefa administracji prezydenta, były minister edukacji.

Zamknął Europejski Uniwersytet Humanistyczny, zarządził represje wobec opozycyjnych studentów i w sposób zorganizowany zmusił studentów do głosowania na reżim. Odegrał aktywną rolę w zorganizowaniu sfałszowanych wyborów w latach 2008, 2010 i 2012 oraz w późniejszym stłumieniu pokojowych demonstracji w latach 2008 i 2010. Jest bardzo bliskim współpracownikiem prezydenta Łukaszenki. Jest szefem organizacji Biełaja Rus, która jest głównym ideologicznym i politycznym narzędziem reżimu.

164.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр’еуна

(pl. RACHMANAWA, Maryna Jurijeuna)

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

(pl. RACHMANOWA, Marina Jurijewna)

 

Członkini Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członkini Centralnej Komisji Wyborczej ponosi odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

165.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

РАВIНСКАЯ, Таццяна Уладзiмiраўна

(pl. RAWINSKA, Taciana Uładzimirauna)

РЕВИНСКАЯ, Татьяна Владимировна

(pl. REWINSKAJA, Tatiana Władimirowna)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Pierwomajski miasta Mińska.

W dniu 27 kwietnia 2011 r. skazała na 2 lata więzienia polityka Dmitrija Bandarenkę, koordynatora kampanii obywatelskiej „Europejska Białoruś” kandydata prezydenckiego A. Sannikaua. Jej sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

166.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

РАВУЦКАЯ, Надзея Залаўна

(pl. RAWUCKAJA, Nadzieja Załauna)

РЕУТСКАЯ, Надежда Заловна

(pl. REUTSKAJA, Nadieżda Załowna)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Maskowska miasta Mińska odpowiedzialna za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej. Sposób wykonywania przez nią jej obowiązków przyczynił się do stworzenia atmosfery strachu w społeczeństwie, szczególnie w odniesieniu do wyborów z roku 2006.

167.

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna)

Relyava, Aksana Anatolieuna

РЭЛЯВА, Аксана Анатольеўна

(pl. RELIAWA, Aksana Anatolieuna)

(РAЛЯВА, Аксана Анатольеўна)

(pl. RALIAWA, Aksana Anatolieuna)

РЕЛЯВО, Оксана Анатольевна

(pl. RELIAWO, Oksana Anatoliewna)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Sawiecki w Mińsku. W latach 2010–2011 orzekła karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2011.06.23, Halieżyn Juri, 20 podstawowych stawek dziennych (700 000 BLR); b) 2011.06.23, Rucki Aliaksandr, 20 podstawowych stawek dziennych (700 000 BLR); c) 2011.03.28, Iwaszkiewicz Wiktar, 10 dni więzienia; d) 2010.12.21, Asmanaw Arsen, 15 dni więzienia; e) 2010.12.20, Kudłajew Aliaksandr, 30 podstawowych stawek dziennych; f) 2010.12.20, Trypucin Witaut, 15 dni więzienia; g) 2010.12.20, Assipienka Andriej, 15 dni więzienia; h) 2010.12.20, Ardabacki Dzjanis, 15 dni więzienia; i) 2010.12.20, Kazłowski Andriej, 15 dni więzienia i 1 050 000 BLR. Wielokrotnie nakładała kary więzienia i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

168.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

(pl. RUBINAU, Anatol Mikałajewicz)

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

(pl. RUBINOW, Anatolij Nikołajewicz)

Data ur.: 15.4.1939

Mohylew

Przewodniczący izby wyższej parlamentu, były zastępca szefa Wydziału Mediów i Ideologii administracji prezydenta (2006-2008). Na tym stanowisku był jednym z głównych źródeł i głosów propagandy państwowej i ideologicznego wsparcia reżimu.

169.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

(pl. RUSAK, Wiktar Uładzimirawicz)

РУСАК, Виктор Владимирович

(pl. RUSAK, Wiktor Władimirowicz)

Data ur.: 07.02.1955

Dow. os. 3070255A000PB6

Szef wydziału KGB ds. bezpieczeństwa gospodarczego.

Ponosi odpowiedzialność za prześladowania KGB skierowane przeciw społeczeństwu obywatelskiemu i opozycji demokratycznej.

170.

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

РУСАКЕВIЧ, Уладзiмiр Васiльевiч

(pl. RUSAKIEWICZ, Uładzimir Wasiljewicz)

РУСАКЕВИЧ, Владимир Васильевич

(pl. RUSAKIEWICZ, Wladimir Wasiljewicz

Data ur.: 13.9.1947

Miejsce ur.: Vygonoshchi, obwód brzeski

Czynnie uczestniczył w osłabianiu demokracji na Białorusi. Jako były minister informacji był główną osobą odpowiedzialną za naciski i represje wobec niezależnych mediów i dziennikarzy w latach 2003-2009.

171.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

РЫБАКОЎ, Аляксей Васiльевiч

(pl. RYBAKOU, Aliaksiej Wasilijewicz)

РЫБАКОВ, Алексей Васильевич

(pl. RYBAKOW, Aleksiej Wasilijewicz)

Data ur.: 31.7.1966

Adres: Ul. Jesienina 31-1-104, Mińsk

Nr paszportu: MP2937413

Sędzia Sądu Najwyższego. Jako były sędzia sądu dla okręgu Maskowski w Mińsku, obecnie sędzia sądu najwyższego, skazał byłego kandydata na prezydenta, Alaksandra Kazulina, na karę pięciu i pół roku więzienia za zorganizowanie w marcu 2006 roku protestów przeciwko sfałszowanym wyborom.

Jego sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.

172.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

(pl. SAJKOUSKI, Waleryj Josifawicz)

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

(pl. SAJKOWSKI, Walerij Josifowicz)

Adres: Wydział prawa administracyjnego dzielnicy Pierwomajski,

Czornogo K. 5 biuro 417,

tel.: +375 17 2800264

W styczniu 2012 roku został mianowany zastępcą szefa mińskiej sekcji komisji śledczej. Jako prokurator Sądu Rejonowego Dzielnicy Pierwomajski w Mińsku zajmował się procesem Alesia Bialackiego, jednego z czołowych obrońców praw człowieka, dyrektora Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH). Akt oskarżenia przedstawiony przez prokuratora podczas procesu był wyraźnie umotywowany politycznie i stanowił jawnenaruszenie kodeksu postępowania karnego. Bialacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.

173.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

САМАЛЮК, Ганна Валер'еўна

(pl. SAMALIUK, Hanna Walerieuna)

САМОЛЮК, Анна Валерьевна

(pl. SAMOLIUK, Hanna Waleriewna)

 

Była sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Frunzenski miasta Mińska.

Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniu 20 grudnia 2010 r. skazała aktywistę społeczeństwa obywatelskiego Alaksandra Sciaszenkę na 10 dni więzienia. Jej sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonemu materiału dowodowego i zeznań nie mających z nim związku.

174.

Sanko Ivan Ivanavich

Sanko Ivan Ivanovich

САНЬКО, Iван Iванавiч

(pl. SAŃKO, Iwan Iwanawicz)

САНЬКО, Иван Иванович

(pl. SAŃKO, Iwan Iwanowicz)

 

Major, starszy śledczy KBG. Prowadził dochodzenia, w których wykorzystywano sfałszowane dowody przeciwko działaczom opozycji przebywającym w izbie zatrzymań KGB w Mińsku po zdławieniu w tym mieście w dniu 19 grudnia 2010 r. demonstracji osób protestujących po wyborach. Jego działania stanowiły wyraźne naruszenie praw człowieka ze względu na odmawianie prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.

175.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

(pl. SAUKO, Waleryj Josifawicz)

САВКО, Валерий Иосифович

(pl. SAWKO, Wałierij Josifowicz)

 

Szef Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie grodzieńskim. Jako przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej ponosi odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 roku w obwodzie grodzieńskim.

176.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

ШАДРЫНА, Ганна Станiславаўна

(pl. SZADRYNA, Hanna Stanisławauna)

ШАДРИНА, Анна Станиславовна

(pl. SZADRINA, Anna Stanisławowna)

 

Była zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Sowieckaja Biełarus” (tuby propagandowej administracji prezydenta).

Ponosi odpowiedzialność za rozpowszechnianie w prasie propagandy państwowej, która prowokowała, popierała i usprawiedliwiała represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego 19 grudnia 2010 r., w tym z wykorzystaniem sfałszowanych informacji.

177.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

(pl. SZAJEU, Walacin Piatrowicz)

ШАЕВ, Валентин Петрович

(pl. SZAJEW, Walientin Pietrowicz)

 

Zastępca szefa Komisji Śledczej, były prokurator komisji obwodu homelskiego, która ponosi odpowiedzialność za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego po wyborach z grudnia 2010 roku.

178.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

(pl. SZAHRAJ, Rita Piatrouna

ШАГРАЙ, Рита Петровна

(pl. SZAGRAJ, Rita Pietrowna)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Oktiabrski miasta Mińska.

Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniu 20 grudnia 2010 r. skazała aktywistów społeczeństwa obywatelskiego Alesia Sobala, Maksyma Hriszela i Kastancina Czufistaua na 10 dni więzienia, a Siarhieja Kardymona na 15 dni więzienia. Jej sposób prowadzenia procesów był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

179.

Shamionau Vadzim Iharavich

Shamenov Vadim Igorevich

(Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

(pl. SZAMIONAU, Wadzim Iharawicz)

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

(pl. SZAMIONOW, Wadim Igoriewicz)

 

Kapitan, szef jednostki operacyjnej w kolonii karnej IK-17 w Szkłowie (Shklov). Wywierał nacisk na więźniów politycznych, odmawiając im prawa do korespondencji i stosował groźby w celu wymuszenia zeznań. Bezpośrednio odpowiedzialny za naruszenia praw człowieka wobec więźniów politycznych i działaczy opozycji poprzez okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie. Jego działania stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.

180.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

(Shastakou Maxim Aliaksandravich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

ШАСТАКОЎ, Maкciм Александравiч

(pl. SZASTAKOU, Maksim Aleksandrawicz)

ШЕСТАКОВ Максим Александрович

(pl. SZESTAKOW, Maksim Aleksandrowicz)

 

Prokurator w sprawie przeciwko Bialackiemu przed Sądem Rejonowym Dzielnicy Pierwomajski w Mińsku (po tym jak Bialacki złożył do sądu wniosek dotyczący swojego zatrzymania). Bialacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.

181.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

(pl. SZCZUROK, Iwan Antonawicz)

ЩУРОК, Иван Антонович

(pl. SZCZUROK, Iwan Antonowicz)

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

182.

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna Sheyko, Ina Valerieuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna)

ШЭЙКО, Iна Валер’еўна

(pl. SZEJKO, Ina Walierieuna)

(ШAЙКО, Iна Валер’еўна)

(pl. SZAJKO, Ina Walierieuna)

ШЕЙКО, Инна Валерьевна

(pl. SZEJKO, Inna Walieriewna)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Centrum w Mińsku. W 2011 r. orzekła karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2011.07.21, Szapawaław Pawał 12 dni więzienia; b) 2011.07.21, Iwaniuk Jawhen, 12 dni więzienia; c) 2011.07.14, Chadzinski Pawał, 25 podstawowych stawek dziennych (875 000 BLR); d) 2011.06.23, Sudnik Andriej, 25 podstawowych stawek dziennych (875 000 BLR); e) 2011.06.23, Jackow Usewaład, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR); f) 2011.04.28, Kudłajew Aliaksandr, 50 podstawowych stawek dziennych (1 750 000 BLR). Wielokrotnie nakładała kary więzienia i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

183.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

(pl. SZEJMAN, Wiktar, Uadzimirawicz)

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

(pl. SZEJMAN, Wiktor Władimirowicz)

Data ur.: 26.5.1958,

Miejsce ur.: obwód grodzieński

Ponosi odpowiedzialność za niewyjaśnione zaginięcia Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dimitra Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999-2000. Były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Szejman pozostaje specjalnym asystentem prezydenta.

184.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

(pl. SZASTAKAU, Jurij Walerjewicz)

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

(pl. SZESTAKOW, Jurij Walerjewicz)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Maskouski miasta Mińska.

Uczestniczył bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r.20 i 27 grudnia 2010 r. skazał na 10 dni więzienia aktywistów społeczeństwa obywatelskiego Illę Wasiljewicza, Nadzieję Czajuchową, Tacianę Radziecką, Siarhieja Kanapackiego i Wolhę Damarad. Jego sposób prowadzenia procesu jest wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwolił na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

185.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

(pl. SZUHAJEU, Siarhiej Michajławicz)

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

(pl. SZUGAJEW, Siergiej Michajłowicz)

 

Szef wydziału KGB ds. kontrwywiadu i były zastępca zarządu KGB ds. kontrwywiadu. Ponosi odpowiedzialność za represje stosowane przez KGB wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej.

186.

Shved, Andrei Ivanavich

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

ШВЕД, Андрэй Iванавiч

(pl. SZWIED, Andrej Iwanawicz)

ШВЕД, Андрей Иванович

(pl. SZWIED, Andriej Iwanowicz)

 

Zastępca szefa Komisji Śledczej i były zastępca prokuratora generalnego i dyrektor Wydziału Śledczego.

Na zlecenie KGB wszczął śledztwo w sprawie Alesia Bialackiego, jednego z najwybitniejszych obrońców praw człowieka, szefa białoruskiego Centrum Praw Człowieka „Wiasna”, wiceprzewodniczącego FIDH. A. Bialacki odegrał czynną rolę w organizowaniu obrony i pomocy dla osób, które ucierpiały w wyniku represji w związku z wyborami w dniu 19 grudnia 2010 r. oraz prześladowań społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

187.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

(pl. SZYKAROU, Uładzizłau Aleksandrawicz)

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

(pl. SZIKAROW, Władisław Aleksandrowicz)

 

Sędzia Sądu Dzielnicy Żeleznodorożny w Witebsku. W czasie procesu apelacyjnego skazał kilku protestujących, mimo że sąd pierwszej instancji uznał ich za niewinnych. Odpowiada za wykonywanie umotywowanych politycznie kar administracyjnych i sankcji karnych w stosunku do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

188.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

ШЫЛЬКО, Алена Мiкалаеўна

(pl. SZYLKO, Alena Mikałajeuna)

ШИЛЬКО, Елена Николаевна

(pl. SZYLKO, Jelena Nikołajewna)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Maskouski miasta Mińska.

Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniach 20, 24 i 30 grudnia 2010 r. skazała aktywistów społeczeństwa obywatelskiego: Ihara Szerszana (na 12 dni więzienia), Zmicera Szurchaja (na 10 dni więzienia) i Franaka Wiaczorkę (na 12 dni więzienia).

W dniu 24 stycznia 2012 r. odrzuciła odwołanie Alesia Bialackiego od wyroku wydanego wobec niego przez Sąd Rejonowy Dzielnicy Pierwomajski miasta Mińska, chociaż proces Bialackiego był prowadzony w sposób stanowiący jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego. Bialacki czynnie bronił i wspomagał osoby, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z dnia 19 grudnia 2010 r. oraz tłumienia działalności społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej. Jej sposób prowadzenia procesu jest wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

189.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

(pl. SIAŃKIEWICZ, Eduard Alaksandrawicz)

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

(pl. SIEŃKIEWICZ, Eduard Aleksandrowicz)

 

Prokurator rejonu mohylewskiego, ponosi odpowiedzialność za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego po wyborach z grudnia 2000 r.

190.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

(pl. SIARHIEJENKA, Ihar Piatrowicz)

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

(pl. SIERGIEJENKO, Igor' Pietrowicz)

 

Szef KGB obwodu miejskiego Mohylew. Ponosi odpowiedzialność za represje stosowane przez KGB wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w regionie mohylewskim.

191.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

CIMAXIHA, Любоў Сяргееўна

(pl. SIMACHINA, Lubou Siarhiejeuna)

СИМАХИНА, Любовь Сергеевна

(pl. SIMACHINA, Lubow Siergiejewna)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Maskouski miasta Mińska.

Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniu 20 grudnia 2010 r. skazała aktywistę społeczeństwa obywatelskiego Siarhieja Barsukoua na 12 dni więzienia.

W dniu 8 listopada 2011 r. skazała aktywistę społeczeństwa obywatelskiego Pawała Siarhieja na 7 dni więzienia. Jej sposób prowadzenia procesu jest wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

192.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

Simonov Aleksandr Anatolievich

CIMAHAЎ, Аляксандр Анатольевiч

(pl. SIMANAU, Alaksandr Anatoljewicz)

СИМОНОВ, Александр Анатольевич

(pl. SIMONOW, Aleksandr Anatoljewicz)

Data i miejsce ur.: 1952 r., Homel

Dow. os.: 3100552C033PB6

Zastępca ministra sprawiedliwości, odpowiedzialny za pracowników wymiaru sprawiedliwości, ideologię i kontrolę nad wykonywaniem wyroków. Jego funkcje obejmują kontrolowanie i nadzorowanie pracowników wymiaru sprawiedliwości. Odpowiada za rolę i działanie białoruskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i sądownictwa (główne instrumenty represji wobec ludności) – prowadzi propaństwową propagandę wśród sędziów i dba o to, by pracownicy wymiaru sprawiedliwości podejmowali decyzje zgodne z represyjnym charakterem reżimu lub by celowo ignorowali bezprawne działania, których służby bezpieczeństwa dopuszczają się wobec ludności.

193.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

CIMAHOЎCKI, Дмiтрый Валер'евiч

(pl. SIMANOUSKI, Dmitryj Waleriewicz)

СИМАНОВСКИЙ, Дмитрий Валериевич

(pl. SIMANOWSKIJ, Dimitrij Walerijewicz)

 

Prokurator Sądu Dzielnicy Pierwomajski w Mińsku. Oskarżał w sprawie Dmitryja Bondarienki. Przedstawione przez niego oskarżenie było w sposób wyraźny i bezpośredni dyktowane względami politycznymi i jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego. Zostało oparte na nieprawidłowej kwalifikacji wydarzeń z 19 grudnia 2010 r., niepopartej dowodami ani zeznaniami świadków.

194.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

(pl. SIRENKA, Wiktar Iwanawicz)

СИРЕНКО, Виктор Иванович

(pl. SIRENKO, Wiktor Iwanowicz)

Data ur.: 04.03.1962

Dow. os.: 3040362B062PB7

Szef Komitetu Opieki Zdrowotnej miasta Mińska, były dyrektor Szpitala Doraźnego w Mińsku. Nie sprzeciwił się porwaniu kandydata prezydenckiego Niekłajewa, którego przywieziono do jego szpitala po ciężkim pobiciu w dniu 19 grudnia 2010 r., i przez niezawiadomienie policji współuczestniczył w czynach nieznanych sprawców. Taką postawą zyskał sobie awans.

195.

Sivakau, Iury Leanidavich

(Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

(pl. SIWAKAU, Juryj Leanidawicz)

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

(pl. SIWAKOW, Jurij Leonidowicz)

Data ur.: 5.8.1946,

Miejsce ur.: obwód sachaliński

Ukartował niewyjaśnione zaginięcia Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dimitra Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999-2000. Prodziekan Mińskiego Instytutu Zarządzania, były minister turystyki i sportu, były minister spraw wewnętrznych i były zastępca szefa administracji prezydenta.

196.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

(pl. SKURAT, Wiktar Wacławawicz)

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

(pl. SKURAT, Wiktor Wacławowicz)

 

Szef Mińskiej Dyrekcji Miejskiej w Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych). W lutym 2011 r. otrzymał odznaczenie i list gratulacyjny od prezydenta Alaksandra Łukaszenki za czynne zaangażowanie i wykonywanie rozkazów podczas tłumienia demonstracji w dniu 19 grudnia 2010 r.

197.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

(pl. SLIŻEUSKI, Aleg Leanidawicz)

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

(pl. SLIŻEWSKIJ, Oleg Leonidowicz)

Data ur.: 16.8.1972

Miejsce ur.: Grodno

Minister sprawiedliwości, członek Centralnej Komisji Wyborczej (CEC); były szef Departamentu Organizacji Społecznych i Partii Politycznych Ministerstwa Sprawiedliwości. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej odpowiada za naruszenia międzynarodowych standardów wyborczych, do których dochodziło w wyborach od 2007 roku. Na stanowiskach w Ministerstwie Sprawiedliwości, korzystając z kontroli, jaką miał nad wymiarem sprawiedliwości, aktywnie uczestniczy w represjach wymierzonych w społeczeństwo obywatelskie i opozycję demokratyczną, nie zezwalając na rejestrację organizacji pozarządowych i partii politycznych, co w wielu przypadkach doprowadziło do ich rozwiązania/likwidacji.

198.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

(pl. SMALENSKI, Mikałaj Zinoujewicz)

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

(pl. SMOLENSKIJ, Nikołaj Zinowiewicz)

 

Zastępca komendanta Ośrodka Antyterrorystycznego CIS i były zastępca szefa KGB, odpowiedzialny za kadry i sprawy organizacyjne. Ponosi odpowiedzialność za prześladowania KGB skierowane przeciw społeczeństwu obywatelskiemu i opozycji demokratycznej.

199.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

СМIРНОЎ, Яўген Аляксандравiч

(pl. SMIRNOU, Jaugien Alaksandrawicz)

CМИРНОВ, Евгений Александрович

(pl. SMIRNOW, Jewgienij Aleksandrowicz)

Data ur.: 15.3.1949

Miejsce ur.: obwód riazański, Rosja

Dow. os.: 3160872K021PB4

Prezes sądu EurasEc, pierwszy zastępca prezesa Sądu Gospodarczego odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, szczególnie w odniesieniu do wyborów z 2006 roku.

200.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Stosh, Nikolai Nikolaevich

СТОШ, Мiкалай Мiкалаевiч

(pl. STOSZ, Mikałaj Mikałajewicz)

СТОШ, Николай Николаевич

(pl. STOSZ, Nikołaj Nikołajewicz)

 

Szef Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie homelskim. Jako przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej ponosi odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich, w dniu 19 grudnia 2006 roku w obwodzie homelskim.

201.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

СЦЯПУРКА, Уладзiмiр Мiхайлавiч

(pl. SCIAPURKA, Uładzimir Michajławicz)

СТЕПУРКО, Владимир Михайлович

(pl. SCIEPURKO, Władimir Michajłowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Jako sędzia główny oddalił apelacje od wyroków wydanych wobec działaczy politycznych i obywatelskich: Irinę Chalip, Siarhieja Marcelewa, Pawła Siewierińca, Dmitrija Bondarenko, Dmitrija Doronina, Siergieja Kazakowa, Władimira Łobana, Witalija Macukiewicza, Ewgenija Sekreta i Olega Fedorkiewicza. Procesy te stanowiły jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

W dniu 24 stycznia 2012 r. odrzucił apelację Alesia Bialackiego od wyroku wydanego wobec niego przez Sąd Dzielnicy Pierwomajski w Mińsku, chociaż proces Bialackiego był prowadzony w sposób stanowiący jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

Bialacki czynnie bronił i wspomagał osoby, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z dnia 19 grudnia 2010 r. oraz tłumienia działalności społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej.

202.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

СТУК, Аляксей Канстанцiнавiч

(pl. STUK, Alaksiej Kanstancinawicz)

СТУК, Алексей Константинович

(pl. STUK, Aleksiej Konstantinowicz)

 

Zastępca prokuratora generalnego.

W latach 2007–2008 wszczął postępowania przeciwko niezależnym mediom, dziennikarzom i partiom opozycyjnym. Wydał zezwolenia na przeprowadzenie przez funkcjonariuszy KGB rewizji w lokalach rozgłośni „Radio Racyja”, „ERB” oraz w telewizji „Bielsat”, w grodzieńskim biurze Białoruskiego Frontu Ludowego oraz organizacji pozarządowej „Baćkawszczyna”, a także w mieszkaniach 17 dziennikarzy.

203.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

СУХАРЭНКА, Сцяпан Мiкалаевiч

(pl. SUCHARENKA, Sciapan Mikałajewicz)

СУХОРЕНКО, Степан Николаевич

(pl. SUCHORENKO, Stiepan Nikołajewicz)

Data ur.: 27.1.1957

Miejsce ur.: Zdudiczi, obwód homelski

Ambasador, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, były dyrektor KGB. Groził pokojowym demonstrantom przed demonstracjami w roku 2006 i był jednym z głównych funkcjonariuszy biorących udział w represjach przeciwko opozycji demokratycznej i społeczeństwu obywatelskiemu po sfałszowanych wyborach. Był również inicjatorem represyjnych zmian w przepisach i ustawach wymierzonych w opozycję demokratyczną i społeczeństwo obywatelskie.

204.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

(Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich)

Sukhov Dmitri Vyacheslavovich

(Sukhov Dmitry Viacheslavovich)

СУХАЎ, Дзмiтрi Вячаслававiч

(pl. SUCHAJ, Dzmitri Wiaczasławawicz)

СУХОВ, Дмитрий Вячеславович

(pl. SUCHOW, Dmitrij Wiaczesławowicz)

 

Podpułkownik, były pracownik kontrwywiadu wojskowego KGB. Fałszował dowody i stosował groźby w celu wymuszenia zeznań od działaczy opozycji przebywających w izbie zatrzymań KGB w Mińsku po zdławieniu w tym mieście w dniu 19 grudnia 2010 r. demonstracji osób protestujących po wyborach. Odpowiada bezpośrednio za naruszenia podstawowych praw człowieka wobec więźniów politycznych i działaczy opozycji poprzez użycie wobec nich nadmiernej siły. Jego działania stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.

205.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna)

СВIСТУНОВА, Валянцiна Мiкалаеўна

(pl. SWISTUNOWA, Waliancina Mikałajeuna)

СВИСТУНОВА, Валентина Николаевна

(pl. SWISTUNOWA, Walentina Nikołajewna)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Centrum w Mińsku. W latach 2010–2011 orzekła karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2011.07.21, Bandarenka Wołha, 10 dni więzienia; b) 2011.07.21, Ruskaja Wołha, 11 dni więzienia; c) 2010.12.20, Marczyk Stanisław, 15 dni więzienia; d) 2010.12.20, Stanczyk Aliaksandr, 10 dni więzienia; e) 2010.12.20, Aniankow Siarhiej, 10 dni więzienia. Wielokrotnie nakładała kary więzienia na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

206.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

Svorob, Nikolai Konstantinovich

СВОРАБ, Мiкалай Канстанцiнавiч

(pl. SWORAB, Mikałaj Kanstancinawicz)

СВОРОБ, Николай Константинoвич

(pl. SWOROB, Nikołaj Konstantinowicz)

 

Odegrał czynną rolę w represjach wobec społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Jako były zastępca szefa KGB ponosi współodpowiedzialność za prześladowania KGB skierowane przeciw społeczeństwu obywatelskiemu i opozycji demokratycznej.

207.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

(pl. TAŁSTASZOU, Alaksandr Alehawicz)

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

(pl. TOŁSTASZOW, Aleksandr Olegowicz)

 

Szef wydziału KGB ds. ochrony porządku konstytucyjnego oraz walki z terroryzmem

Ponosi odpowiedzialność za prześladowania KGB skierowane przeciw społeczeństwu obywatelskiemu i opozycji demokratycznej.

208.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

ТАРАНДА, Аляксандр Мiхайлавiч

(pl. TARANDA, Alaksandr Michajławicz)

ТАРАНДА, Александр Михайлович

(pl. TARANDA, Aleksandr Michajłowicz)

 

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Sowieckaja Biełarus” (tuby propagandowej administracji prezydenta).

Ponosi odpowiedzialność za rozpowszechnianie w prasie propagandy państwowej, która popiera i usprawiedliwia represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego, systematycznie przedstawianych w sposób negatywny i oczerniający, z wykorzystaniem sfałszowanych i nieprawdziwych informacji, w szczególności po wyborach prezydenckich w roku 2010.

209.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

ТАРАПЕЦКАЯ, Галiна Мiхайлаўна

(pl. TARAPIECKAJA, Halina Michajłauna)

ТОРОПЕЦКАЯ, Галина Михайловна

(pl. TOROPIECKAJA, Galina Michajłowna)

 

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Sowieckaja Biełarus” (tuby propagandowej administracji prezydenta).

Ponosi odpowiedzialność za rozpowszechnianie w prasie propagandy państwowej, która prowokowała, popierała i usprawiedliwiała represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego, systematycznie przedstawianych w sposób negatywny i oczerniający, z wykorzystaniem sfałszowanych informacji, w szczególności po wyborach prezydenckich w roku 2010.

210.

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andreevich; Ternavskiy, Anatoliy Andreyevich)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч

(pl. TERNAWSKIJ, Anatolij)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андреевич

(pl. Tiernawskij Anatolij Andriejewicz)

Data ur.: 1950 r.

Miejsce ur.: Donieck, Ukraina

Osoba pozostająca w bliskich kontaktach z członkami rodziny prezydenta Łukaszenki; sponsor Prezydenckiego Klubu Sportowego. Prowadzenie przez niego interesów związanych z ropą naftową i jej produktami dowodzi jego bliskich związków z reżimem z uwagi na monopol państwa w sektorze rafinacji ropy naftowej i na fakt, że tylko kilka osób jest upoważnionych do prowadzenia działalności w sektorze ropy naftowej. Jego przedsiębiorstwo Univest-M jest jednym z dwóch największych prywatnych eksporterów ropy naftowej na Białorusi.

211.

Tratsiak, Piotr Uladzimiravich

Tretiak, Petr Vladimirovich

(Tretyak, Piotr Vladimirovich)

ТРАЦЦЯК, Петр Уладзiмiравiч

(pl. TRACIAK, Piotr Uładzimirawicz)

ТРЕТЬЯК, Петр Владимирович

(pl. TRIETIAK, Piotr Władimirowicz)

 

Odegrał czynną rolę w represjach wobec społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. W swojej poprzedniej funkcji zastępcy szefa KGB i członka komisji częstotliwości radiowych w wydziale ds. bezpieczeństwa ponosi odpowiedzialność za prześladowania KGB skierowane przeciw społeczeństwu obywatelskiemu i opozycji demokratycznej.

212.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

(pl. TRAUL'KA, Pawieł)

ТРАУЛЬКА, Павел

(pl. TRAUL'KO, Paweł)

 

Podpułkownik, były pracownik kontrwywiadu wojskowego KGB (obecnie szef służby prasowej nowo utworzonego białoruskiego Komitetu Śledczego). Fałszował dowody i stosował groźby w celu wymuszenia zeznań od działaczy opozycji przebywających w izbie zatrzymań KGB w Mińsku po zdławieniu w tym mieście w dniu 19 grudnia 2010 r. demonstracji osób protestujących po wyborach. Odpowiada bezpośrednio za okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie lub karanie oraz za odmawianie prawa do rzetelnego procesu sądowego. Jego działania stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.

213.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

ТРУБНIКАЎ, Мiкалай Аляксеевiч

(pl. TRUBNIKAU, Mikałaj Alaksiejewicz)

ТРУБНИКОВ, Николай Алексеевич

(pl. TRUBNIKOW, Nikołaj Aleksiejewicz)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Partyzańska miasta Mińska. Bezpośrednio zaangażowany w represje sądowe wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w latach 2006-2007. W dniu 15 stycznia 2007 r. skazał działacza politycznego Andrieja Dzmitriewa na 3 dni więzienia. Jego sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwolił na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

214.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

ЦЕЛIЦА, Лiдзiя Федараўна

(pl. CIELICA, Lidzija Fiodarauna)

ТЕЛИЦА, Лидия Федоровна

(pl. TIELICA, Lidija Fiodorowna)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Maskouski miasta Mińska.

Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniu 20 grudnia 2010 r. skazała aktywistę społeczeństwa obywatelskiego Michaiła Barsukoua na 10 dni więzienia. Jej sposób prowadzenia procesu jest wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonemu materiału dowodowego i zeznań nie mających z nim związku.

215.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

(pl. CIERCIEL, Iwan Stanisławawicz)

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

(pl. TIERTIEL, Iwan Stanisławowicz)

 

Zastępca szefa KGB, odpowiedzialny za przestępstwa gospodarcze i antykorupcję.

Ponosi odpowiedzialność za prześladowania KGB skierowane przeciw społeczeństwu obywatelskiemu i opozycji demokratycznej.

216.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

ЦIЦЯНКОВА, Алена Вiктараўна

(pl. CICIANKOWA, Alena Wiktarauna)

ТИТЕНКОВА, Елена Викторовна

(pl. TITIENKOWA, Jelena Wiktorowna)

 

Była sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Partizanski miasta Mińska.

Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r.20 grudnia 2010 r. skazała aktywistę społeczeństwa obywatelskiego Antona Hulaka na 15 dni więzienia, Alesia Milinecia i Pawła Kamaraoua na 12 dni więzienia, a Siarhieja Piatruszyna na 11 dni więzienia. W czerwcu 2011 r. skazała innych aktywistów na 5 i 10 dni więzienia. Jej sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny zkodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

217.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

TYПIK, Вера Мiхайлаўна

(pl. TUPIK, Wiera Michajłauna)

ТУПИК, Вера Михайловна

(pl. TUPIK, Wiera Michajłowna)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Leninski miasta Mińska. Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniu 20 grudnia 2010 r., skazała aktywistów społeczeństwa obywatelskiego Natalię Wasiliewicz na 15 dni więzienia, Kaciarynę Parfiliewą, Alaksandra Piatnickiego i Swiatłanę Rasliakową na 10 dni więzienia. W czerwcu 2011 r. skazała innych aktywistów na 5 i 10 dni więzienia. Jej sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

218.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

(pl. TUSZYNSKIJ, Ihar Hieraninawicz)

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

(pl. TUSZINSKIJ, Igor’ Gieroninowicz)

 

Zastępca ministra sprawiedliwości, odpowiedzialny za służby prawne obsługujące instytucje, które przygotowują projekty aktów ustawodawczych i wykonawczych regulujących kwestie gospodarcze; odpowiada również za rejestrowanie osób prawnych.

Odpowiada za rolę i działanie białoruskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i sądownictwa (główne instrumenty represji wobec ludności) – prowadzi propaństwową propagandę wśród sędziów, której celem jest sprowokowanie i uzasadnienie stosowania represji wobec opozycji demokratycznej i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego; odmawia możliwości rejestracji organizacjom pozarządowym i partiom politycznym lub wykreśla je z rejestrów.

219.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

УНУКЕВIЧ, Тамара Васiлеўна

(pl. UNUKIEWICZ, Tamara Wasileuna

ВНУКЕВИЧ, Тамара Васильевна

(pl. WNUKIEWICZ, Tamara Wasiljewna

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła jako członek składu orzekającego apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Irinę Chalip, Siarhieja Marcelewa i Pawła Sewiaryńca. Proces stanowił jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

220.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

(pl. UCIURYN, Andrej Alaksandrawicz)

ВТЮРИН, Андрей Александрович

(pl. WTIURIN, Andriej Aleksandrowicz)

Data ur.: Penza (Rosja – ZSRR)

Szef prezydenckiego Oddziału Bezpieczeństwa.

Pod jego nadzorem niektórzy członkowie jego służby brali udział w przesłuchaniach działaczy politycznych po demonstracjach w dniu 19 grudnia 2010 r.

221.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

(pl. WAKULCZYK, Walieryj Paulawicz)

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

(pl. WAKULCZIK, Walerij Pawłowicz)

Data ur.: 19.06.1964, obwód brzeski

Szef Komitetu Dochodzeniowego, były dyrektor Centrum Operacyjno-Analitycznego Administracji Prezydenckiej, odpowiedzialny za telekomunikację, w tym monitorowanie, infiltrację, kontrolowanie i blokowanie różnych kanałów komunikacji, między innymi internetu.

222.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna

ВАЛЧКОВА, Марыяна Леанiдаўна

(pl. WAŁCZKOWA, Maryjana Leanidauna)

ВОЛЧКОВА, Марианна Леонидовна

(pl. WOŁCZKOWA, Marianna Leonidowna)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Partyzanski w Mińsku. W latach 2010–2011 orzekła karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2011.07.07, Lelikaw Andriej, 7 dni więzienia; b) 2011.07.07, Łapaczik Jauhen, kara nieznana; c) 2011.07.07, Siarhiejew Uładzimir, 11 dni więzienia; d) 2011.07.04, Szczepanenka Aliaksandr, 5 dni więzienia; e) 2011.07.04, Pliuto Tacjana, 20 podstawowych stawek dziennych (700 000 BLR); f) 2011.06.23, Kanapliannik Siarhiej, 20 podstawowych stawek dziennych (700 000 BLR); g) 2010.12.20, Furman Wiktar, 11 dni więzienia; h) 2010.12.20, Astaszow Anton, 11 dni więzienia; i) 2010.12.20, Nawumawa Waliancina, 11 dni więzienia. Wielokrotnie nakładała kary więzienia i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi

223.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

ВАРАПАЕЎ, Irap Pыгopaвiч

(pl. WARAPEJEU, Ihar Ryhorawicz)

ВОРОПАЕВ, Игорь Григорьевич

(pl. WOROPAJEW, Igor' Grigoriewicz)

 

Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Działań Naukowych w przedsiębiorstwie „Instytut Badawczy komputerów elektronicznych” („Research Institute on electronic computers”) pod kontrolą państwowego komitetu wojskowo-przemysłowego i były szef wydziału KGB ds. państwowych środków łączności. Ponosi odpowiedzialność za prześladowania KGB skierowane przeciw społeczeństwu obywatelskiemu i opozycji demokratycznej.

224.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

ВАРЭНIК, Наталля Сяменаўна

(pl. WARENIK, Natalla Siamionauna)

ВАРЕНИК, Наталья Семеновна

(pl. WARENIK, Natalia Siemionowna)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Frunzenski miasta Mińska.

Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniu 20 grudnia 2010 r. skazała aktywistów społeczeństwa obywatelskiego Walancinę Furman i Wadzima Kłyszejkę na 10 dni więzienia. Jej sposób prowadzenia procesu był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie materiału dowodowego i zeznań nie mających związku z oskarżonymi przeciwko nim.

225.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

ВАСIЛЕВIЧ, Рыгор Аляксеевiч

(pl. WASILEWICZ, Ryhor Alaksiejewicz)

ВАСИЛЕВИЧ, Григорий Алексеевич

(pl. WASILEWICZ, Grigorij Aleksiejewicz)

Data ur.: 13.2.1955

Dow. os.: 3130255A011PB5

Prokurator generalny. Nadzorował postępowanie w sprawie wszystkich osób zatrzymanych po stłumieniu pokojowych demonstracji w dniu 19 grudnia 2010 r.

226.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

ВАСIЛЬЕЎ, Аляксей Аляксандравiч

(pl. WASILIJEU, Alaksiej Alaksandrawicz)

ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович

(pl. WASILIJEW, Aleksiej Aleksandrowicz)

 

Szef Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie mińskim. Jako przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej ponosi odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 roku w obwodzie mińskim.

227.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEREPA, Biктap Паўлавiч

(pl. WIEHIERA, Wiktar Pauławicz)

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

(pl. WIEGIERA, Wiktor Pawłowicz)

 

Pierwszy zastępca szefa KGB.

Ponosi odpowiedzialność za prześladowania KGB skierowane przeciw społeczeństwu obywatelskiemu i opozycji demokratycznej. Był inicjatorem sprawy więźnia politycznego Alesia Bialackiego, jednego z najwybitniejszych obrońców praw człowieka, szefa białoruskiego Centrum Praw Człowieka „Wiasna”, wiceprzewodniczącego FIDH. A. Bialacki odegrał aktywną rolę w organizowaniu obrony i pomocy dla osób, które doznały represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 oraz prześladowaniami społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej.

228.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich

(Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

(pl. WOŁKAU, Siarhiej Michajławicz)

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

(pl. WOŁKOW, Siergiej Michajłowicz)

 

Odegrał czynną rolę w represjach wobec społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Jako były szef wydziału ds. wywiadu KGB ponosi odpowiedzialność za prześladowania KGB skierowane przeciw społeczeństwu obywatelskiemu i opozycji demokratycznej.

229.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

ЯКУНЧЫХIН, Аляксандр Анатольевiч

(pl. JAKUNCZYHIN, Aliaksandr Anatoliewicz)

ЯКУНЧИХИН, Александр Анатольевич

(pl. JAKUNCZYHIN, Aleksandr Anatoliewicz)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Centrum w Mińsku. W latach 2010–2011 orzekł karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2011.11.17, Makajew Aliaksandr, 5 dni więzienia; b) 2011.07.07, Tukaj Illia, 12 dni więzienia; c) 2011.07.07, Szapczyc Jawhen, 12 dni więzienia; d) 2011.01.31, Kułakow Lieanid, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR); e) 2010.12.21, Jaromienak Uładzimir, 15 dni więzienia; f) 2010.12.20, Daroszka Aliaksiej, 12 dni więzienia; g) 2010.12.20, Kachno Herman, 12 dni więzienia; h) 2010.12.20, Paliakow Wital, 15 dni więzienia. Wielokrotnie nakładał kary więzienia i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

230.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

ЯРМАЛIЦКI, Сяргей Уладзiмiравiч

(pl. JARMALICKI, Siarhiej Uładzimirawicz)

ЕРМОЛИЦКИЙ, Сергей Владимирович

(pl. JERMOLICKIJ, Siergiej Władimirowicz)

 

Dyrektor więzienia w mieście Szkłów (Shklov). Ponosi odpowiedzialność za nieludzkie traktowanie zatrzymanych i za prześladowanie byłego kandydata na prezydenta Nikołaja Statkiewicza, którego osadzono w więzieniu w związku z wydarzeniami z 19 grudnia 2010 r., oraz za takie samo traktowanie innych więźniów.

231.

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich; Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich)

ЮФЕРЫЦЫН, Дзмiтрый Вiктаравiч

(pl. JUFIERYCYN, Dzmitryj Wiktarawicz)

ЮФЕРИЦЫН, Дмитрий Викторович

(pl. JUFIERICYN, Dmitrij Wiktorowicz)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Leninski w Mińsku. W 2010 r. orzekł karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2010.12.20, Czaruchin Kanstancin, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR); b) 2010.12.20, Jarmoła Mikałaj, 15 dni więzienia; c) 2010.12.20, Hałka Dzmitry, 10 dni więzienia; d) 2010.12.20, Nawumaw Wiktar, 12 dni więzienia; e) 2010.12.20, Hałdzenka Anatol, 10 dni więzienia. Wielokrotnie nakładał kary więzienia i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

232.

Zaharouski, Anton

Zagorovski, Anton

ЗАГАРОЎСКI, Антон

(pl. ZAHAROUSKI, Anton)

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон

(pl. ZAGOROWSKIJ, Anton)

 

Prokurator w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski, zajmujący się sprawą demonstranta Wasilija Parfienkowa. Odpowiada za wykonywanie umotywowanych politycznie kar administracyjnych i sankcji karnych w stosunku do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

233.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

(pl. ZAJCAU, Wadzim Jurjewicz)

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

(pl. ZAJCEW, Wadim Jurjewicz)

Data ur.: 1964

Szef KGB.

Odpowiedzialny za przekształcenie KGB w główny organ prześladowań społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej. Odpowiedzialny za upowszechnianie za pośrednictwem mediów fałszywych informacji o demonstrantach 19 grudnia 2010, pomawiając ich o sprowadzanie materiałów, które mogą być wykorzystane jako broń. Osobiście stworzył zagrożenie dla życia i zdrowia żony i dziecka byłego kandydata na prezydenta Andrieja Sannikowa. Jest głównym inicjatorem rozkazów skutkujących bezprawnym nękaniem opozycji demokratycznej, ich torturami oraz niegodnym traktowaniem więźniów.

234.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

ЗАЙЦАВА, Вiкторiя Генадзеўна

(pl. ZAJCAWA, Wiktoryja Hienadzieuna)

ЗАЙЦЕВА, Виктория Геннадьевна

(pl. ZAJCEWA, Wiktorija Gienadjewna)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła jako członek składu orzekającego apelacje od wyroków skazujących byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikowa oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Iliję Wasilewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika i Uładzimira Jeriemienoka. Proces stanowił jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

235.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

(pl. ZACHARAU, Alaksiej Iwanawicz)

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

(pl. ZACHAROW, Aleksiej Iwanowicz)

 

Odegrał czynną rolę w represjach wobec społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Jako były szef wydziału KGB ds. kontrwywiadu wojskowego ponosi współodpowiedzialność za prześladowania KGB skierowane przeciw społeczeństwu obywatelskiemu i opozycji demokratycznej. Pod jego nadzorem funkcjonariusze KGB brali udział w przesłuchaniach aktywistów politycznych po demonstracji z 19 grudnia 2010 r.

236.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

ЗАПАСНIК, Марына Святаславаўна

(pl. ZAPASNIK, Maryna Swiatasławauna)

ЗАПАСНИК, Марина Святославовна

(pl. ZAPASNIK, Marina Swiatosławowna)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Leninski w Mińsku. W 2011 r. orzekła karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2011.07.18, Paliakow Wital, 12 dni więzienia. b) 2011.07.07, Marozaw S., 10 dni więzienia, c) 2011.07.07, Badrahin Aliaksandr, 10 dni więzienia, d) 2011.07.07, Marozawa S., 10 dni więzienia, e) 2011.07.07, Warabiej Aliaksandr, 15 dni więzienia; f) 2011.07.04, Mazurenka Mikita, 10 dni więzienia. Wielokrotnie nakładał kary więzienia na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

237.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

(pl. ŻADOBIN, Jurij Wiktarawicz)

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

(pl. ŻADOBIN, Jurij Wiktorowicz)

Data ur.: 14.11.1954

Dow. os.: 3141154A021PB0

Minister obrony.

Jako członek Rady Bezpieczeństwa zatwierdza represyjne decyzje uzgodnione na szczeblu ministerialnym, w tym decyzję o stłumieniu pokojowych demonstracji w dniu 19 grudnia 2010 r. Po grudniu 2010 r. wychwalał „całkowite pokonanie sił destrukcyjnych”, mówiąc o opozycji demokratycznej.

238.

Zhuk Alena Siamionauna

(Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna

(Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

(pl. ŻUK, Alena Siamionauna)

ЖУК, Елена Семеновна

(pl. ŻUK, Jelena Siemionowna)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Pierwomajski w Witebsku. W dniu 24 lutego 2012 r. skazała Siarhieja Kawalenkę, uważanego za więźnia politycznego od początku lutego 2012 r., na dwa lata i jeden miesiąc więzienia za naruszenie warunków zwolnienia warunkowego. Alena Żuk odpowiada bezpośrednio za naruszenia praw człowieka wobec tej osoby, gdyż odmówiła Siarhiejowi Kawalence prawa do rzetelnego procesu sądowego. Wobec Siarhieja Kawalenki wydano wcześniej wyrok w zawieszeniu za wywieszenie w Witebsku zakazanej historycznej biało-czerwono-białej flagi będącej symbolem opozycji. Kolejny wyrok wydany przez Alenę Żuk był nieproporcjonalnie surowy, zważywszy na charakter przestępstwa, a ponadto nie był zgodny z białoruskim kodeksem karnym. Działania Aleny Żuk stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.

239.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

(pl. ŻUK, Dzmitrij Alaksandrawicz)

ЖУК, Дмитрий Александрович

(pl. ŻUK, Dmitrij Aleksandrowicz)

Data ur.: 07.07.1970

Dow. os.: 3070770A081PB7

Dyrektor generalny państwowej agencji informacyjnej BIEŁTA.

Ponosi odpowiedzialność za rozpowszechnianie w prasie propagandy państwowej, która prowokowała, popierała i usprawiedliwiała represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego 19 grudnia 2010 r., w tym z wykorzystaniem sfałszowanych informacji.

240.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

ЖУКОЎСКАЯ, Жанна Аляксееўна

(pl. ŻUKOUSKAJA, Żanna Alaksiejeuna)

ЖУКОВСКАЯ, Жанна Алексеевна

(pl. ŻUKOWSKAJA, Żanna Aleksiejewna)

 

Sędzia w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Frunzenski miasta Mińska.

Uczestniczyła bezpośrednio w represjonowaniu sądowym uczestników pokojowych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. W dniu 20 grudnia 2010 r. skazała aktywistów społeczeństwa obywatelskiego Irynę Jaraszewicz i Michaiła Jakawenkę na, odpowiednio, 15 i 10 dni więzienia. W dniu 7 lipca 2011 r. skazała aktywistę społeczeństwa obywatelskiego Barysa Sidarejkę na 10 dni więzienia za udział w niemym proteście. Jej sposób prowadzenia procesów był wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.

241.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

(pl. ŻUKOUSKI, Siarhiej Kanstancinawicz)

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

(pl. ŻUKOWSKIJ, Siergiej Konstantinowicz)

 

Prokurator Sądu Dzielnicy Zawodskoj w Mińsku skarżący w sprawie Iriny Chalip, Siarhieja Marcelewa i Pawła Siewierińca, wybitnych działaczy organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawione przez niego oskarżenie było w sposób wyraźny i bezpośredni dyktowane względami politycznymi i jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego. Akt ten był oparty na błędnej kwalifikacji wydarzeń z dnia 19 grudnia 2010 r., niepoparty dowodami ani zeznaniami świadków.

242.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna

ЗЯНЬКЕВIЧ, Валянцiна Мiкалаеўна

(pl. ZIAŃKIEWICZ, Waliancina Mikałajeuna)

ЗЕНЬКЕВИЧ, Валентина Николаевна

(pl. ZIEŃKIEWICZ, Walentina Nikołajewna)

 

Sędzia Sądu Rejonowego Dzielnicy Leninski w Mińsku. W 2010 r. orzekła karę grzywny lub więzienia wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach: a) 2010.12.20, Jarmoław Jahor, 12 dni więzienia; b) 2010.12.20, Pałubok Aliaksandr, 15 dni więzienia; c) 2010.12.20, Michałkin Zachar, 10 dni więzienia; d) 2010.10.20, Smalak Siarhiej, 15 dni więzienia; e) 2010.12.20, Wassilewski Aliaksandr, 15 dni więzienia. Wielokrotnie nakładała kary więzienia na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

243.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

ЎЗIМOЎCКI, Аляксандр Леанiдавiч

(pl. UZIMOUSKI, Alaksandr Leanidawicz)

ЗИМОВСКИЙ, Александр Леонидович

(pl. ZIMOWSKIJ, Aleksandr Leonidowicz)

Data ur.: 10.1.1961

Miejsce ur.: Niemcy (NRD)

Dow. os.: 3100161A078PB5

Doradca ds. mediów i były przewodniczący państwowego radia i telewizji. Był głównym funkcjonariuszem propagandy reżimu do grudnia 2010 roku, systematycznie oczerniając opozycję i usprawiedliwiając przypadki rażącego łamania praw człowieka i powtarzające się represje wobec opozycji i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.


B.   Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1

 

Nazwy

Transkrypcja pisowni białoruskiej

Transkrypcja pisowni rosyjskiej

Nazwy

(pisownia białoruska)

(Transkrypcja w języku polskim)

Nazwy

(pisownia rosyjska)

(Transkrypcja w języku polskim)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

1.

Beltechexport

 

ЗАО „Белтехэкспорт”

(pl. ZAO Beltecheksport)

Republika Białorusi, 220012, Mińsk, Aleje Nezavisimost', 86-B

Tel: (+375 17) 263-63-83, Faks: (+375 17) 263-90-12

Podmiot będący wcześniej w posiadaniu Uładzimira Peftiewa. Udziałowcem większościowym jest Dmitry Gurinowicz, były doradcza Peftiewa w Velcomie. Beltechexport czerpie korzyści z reżimu jako główny eksporter broni i sprzętu wojskowego będących w posiadaniu państwa lub produkowanych przez przedsiębiorstwa państwowe. Wspiera reżim Łukaszenki i przynosi mu dochody przez sprzedaż broni.

2.

Sport-Pari

 

‘ЗАО Спорт-пари’ (оператор республиканс-кой лотереи)

(pl. ZAO Sportpari (operator respublikanskoj loterei))

 

Podmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa za pośrednictwem jego podmiotów Business Network oraz BT Telecommunications. Sport-Pari jest kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa wraz z Dzmitrim Aliaksandrowiczem Łukaszenką, za pośrednictwem kontrolnego udziału tego ostatniego w prezydenckim klubie sportowym, który posiada obowiązkowy państwowy udział większościowy w Sport-Pari.

3.

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

(pl. Prywatne Jednolite Przedsiębiorstwo BT Telekomunikacja)

 

частное унитарное предприятие ЧУП ‘БТ Телекоммуникации’

(pl. czastnoje unitarnoje predprijatije CZUP BT Telekomunikacji)

 

Podmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa.

4.

LLC Delovaya Set

ООО Деловая сеть

(pl. OOO Dełowaja set')

 

 

Podmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa.

5.

CJSC Sistema investicii i inovacii

ЗАО Системы инвестиций и инноваций

(pl. ZAO Sistemy inwiesticji i innowacji)

 

 

Podmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa.

6.

PUC Sen-Ko

ЧУП Сен-Ко

(pl. CZUP Sen Ko)

 

 

Podmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa.

7.

PUC BT Invest

ЧУП БТ Инвест

(pl. CZUP BT Inwest)

 

 

Podmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa.

8.

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

Малиновщизненский спиртоводочный завод Аквадив

(pl. Malinowszcziznienskij spirtowodocznyj zawod Akwadiw)

 

 

Podmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa.

9.

Beltekh Holding

Белтех Холдинг

(pl. Beltech Holding)

 

 

Podmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa.

10.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

(pl. Specpriborserwis)

 

 

Podmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa.

11.

Tekhnosoyuzpribor

Техносоюзприбор

(pl. Technosojuzpribor)

 

 

Podmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa.

12.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

(pl. OOO TRAJPŁ)

 

Aleja Pobediteliej 51/2, pokój 15 220035 Mińsk

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

(pl. Republika Białorusi, 220035 Mińsk, prospekt Pobieditieliej, nr 51/2 pokój nr 15)

Holding Juryja Czyża. Juryj Czyż udziela finansowego wsparcia reżimowi Łukaszenki, zwłaszcza poprzez swój holding LLC Triple.

13.

JLLC Neftekhimtrading

СООО НефтеХимТрейдинг

(pl. SOOO NefteChimTrading)

 

Zarejestrowany w roku 2002 w Mińsku

Jednostka zależna LLC Triple.

14.

CJSC Askargoterminal

ЗАО Аскарготерминал

(pl. ZAO Askargoterminał)

 

 

Jednostka zależna LLC Triple.

15.

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

(pl. OOO Trajpłmetałtrade)

 

 

Jednostka zależna LLC Triple.

16.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

(pl. OAO Berezowskij kombinat silikatnych izdelij)

 

 

Jednostka zależna LLC Triple.

17.

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл- Техно

(pl. SP OOO Trajpł-Techno)

 

 

Jednostka zależna LLC Triple.

18.

JLLC Variant

СООО Вариант

(pl. COOO Wariant)

 

 

Jednostka zależna LLC Triple.

19.

JLLC Triple-Dekor

СООО Трайпл- Декор

(pl. COOO Trajpł-Dekor)

 

 

Jednostka zależna LLC Triple.

20.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

(pl. SZAO Kwarcmełprom)

 

 

Jednostka zależna LLC Triple.

21.

JCJSC Altersolutions

СЗАО Альтерсолюшнс

(pl. SZAO Al'tersolutions)

 

 

Jednostka zależna LLC Triple.

22.

JCJSC Prostoremarket

СЗАО Простомаркет

(pl. SZAO Prostomarket)

 

 

Jednostka zależna LLC Triple.

23.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

(pl. SP OOO Akwatrajpł)

 

 

Jednostka zależna LLC Triple.

24.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

(pl. OOO Rakauski browar)

 

 

Jednostka zależna LLC Triple.

25.

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

(pl. GSOK Logojsk)

 

 

Jednostka zależna LLC Triple.

26.

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

(pl. Trajpł-Agro)

 

 

Jednostka zależna LLC Triple.

27.

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо- Минск

(pl. ZAO FK Dinamo-Minsk)

 

 

Jednostka zależna LLC Triple.

28.

JLLC Triplepharm

СООО Трайплфарм

(pl. SOOO Triplefarm)

 

 

Jednostka zależna LLC Triple.

29.

LLC Triple-Veles

ООО Трайпл-Велес

(pl. OOO Triple Weles)

 

 

Jednostka zależna LLC Triple.

30.

Univest-M

Юнивест

(pl. Uniwest)

 

 

Podmiot kontrolowany przez Anatolia Ternawskiego

31.

FLLC Unis Oil

ИООО Юнис Ойл

(pl. IOOO Unis Oił)

 

 

Jednostka zależna Univest-M.

32.

JLLC UnivestStroyInvest

СООО ЮнивестСтройИнвест

(pl. SOOO UniwestStrojInwest)

 

 

Jednostka zależna Univest-M.


Top