Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0271

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 271/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

OJ L 76, 22.3.2011, p. 13–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 270 - 288

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/271/oj

22.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 271/2011

z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi (1), w szczególności jego art. 8a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 maja 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi.

(2)

Zważywszy na powagę sytuacji na Białorusi, do wykazów osób objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonych w załącznikach I i IA do rozporządzenia (WE) nr 765/2006, należy dodać kolejne osoby. Ponadto należy zaktualizować informacje dotyczące niektórych osób wymienionych w załącznikach I i IA do tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i IA do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 zastępuje się tekstem znajdującym się w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2011 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 i w art. 2 ust. 4

 

Nazwisko i imię

(transkrypcja z jęz. białoruskiego / transkrypcja z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię

(jęz. białoruski)

Nazwisko i imię

(jęz. rosyjski)

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres

Numer paszportu

Stanowisko

1.

Łukaszenka, Alaksandr Ryhorawicz

Łukaszenko, Aleksandr Grigoriewicz

Лукашэнка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopyś, obwód witebski

 

 

Prezydent

2.

Niawyhłas, Hienadź Mikałajewicz

Niewygłas, Giennadij Nikołajewicz

Нявыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parachońsk, rejon piński

 

 

Były szef Biura Administracji Prezydenta

3.

Piatkiewicz, Natalla Uładzimirauna

Pietkiewicz, Natalja Władimirowna

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Mińsk

 

 

Była zastępczyni szefa Biura Administracji Prezydenta

4.

Rubinau, Anatol Mikałajewicz

Rubinow, Anatolij Nikołajewicz

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4.4.1939

Mohylew

 

 

Przewodniczący wyższej izby parlamentu

Były wiceprzewodniczący Biura Administracji Prezydenta odpowiedzialny za media i ideologię

5.

Pralaskouski, Aleh Witoldawicz

Proleskowski, Oleg Witoldowicz

x

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Siergijew Posad / Rosja)

 

 

Minister informacji

6.

Radźkou, Alaksandr Michajławicz

Rad’kow, Aleksandr Michajłowicz

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Wotnia, obwód mohylewski

 

 

Zastępca szefa Biura Administracji Prezydenta

7.

Rusakiewicz, Uładzimir Wasiljewicz

Rusakiewicz, Władimir Wasiljewicz

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Wygonoszcze, obwód brzeski

 

 

Były minister informacji

8.

Haławanau, Wiktar Ryhorawicz

Gołowanow, Wiktor Grigorjewicz

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borysów

 

 

Minister sprawiedliwości

9.

Zimouski, Alaksandr Leanidawicz

Zimowski, Aleksandr Leonidowicz

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Niemcy

 

 

Były prezes telewizji państwowej

10.

Kanaplou, Uładzimir Mikałajewicz

Konoplew, Władimir Nikołajewicz

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulence, obwód mohylewski

 

 

Były przewodniczący niższej izby parlamentu

11.

Czarhiniec, Mikałaj Iwanawicz

Czerginiec, Nikołaj Iwanowicz

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Mińsk

 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w wyższej izbie parlamentu

12.

Kascian, Siarhiej Iwanawicz

Kostian, Siergiej Iwanowicz

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usochi, obwód mohylewski

 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w izbie niższej

13.

Orda, Michaił Siarhiejewicz

Orda, Michaił Siergiejewicz

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Zdzięcioł, obwód grodzieński,

Дятлово Гродненской области

 

 

Poseł do izby wyższej, były przywódca Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży (BRSM)

14.

Łazawik, Mikałaj Iwanawicz

Łozowik, Nikołaj Iwanowicz

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Niewiniany, obwód miński,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Sekretarz Centralnej Komisji Wyborczej

15.

Mikłaszewicz, Piotr Piatrowicz

Miklaszewicz, Piotr Pietrowicz

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, obwód miński

 

 

Prokurator generalny

16.

Sliżeuski, Aleh Leanidawicz

Sliżewski, Oleg Leonidowicz

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Członek centralnej Komisji Wyborczej

17.

Charyton, Alaksandr

Chariton, Aleksandr

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Konsultant w Wydziale Organizacji Społecznych, Partii i Organizacji Pozarządowych, Ministerstwo Sprawiedliwości

18.

Smirnou, Jauhen Alaksandrawicz

Smirnow, Jewgienij Aleksandrowicz

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

obwód riazański, Rosja

 

 

Pierwszy zastępca przewodniczącego Sądu Gospodarczego

19.

Rawucka, Nadzieja Załauna

Reutska, Nadieżda

Załowna

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskowski

20.

Trubnikau, Mikałaj Alaksiejewicz

Trubnikow, Nikołaj Aleksiejewicz

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Partyzanski

21.

Kupryjanau, Mikałaj Michajławicz

Kuprijanow, Nikołaj Michajłowicz

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Były zastępca prokuratora generalnego

22.

Sucharenka, Sciapan Mikałajewicz

Suchorenko, Stiepan Nikołajewicz

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudiczi, obwód homelski

 

 

Były szef KGB

23.

Dziemianciej, Wasil Iwanawicz

Diemientiej, Wasilij Iwanowicz

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Pierwszy zastępca, KGB

24.

Kozik, Leanid Piatrowicz

Kozik, Leonid Pietrowicz

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borysów

 

 

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych

25.

Kalada, Alaksandr Michajławcz

Koleda, Aleksandr Michajłowicz

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej

26.

Michasiou, Uładzimir Ilicz

Michasiow, Władimir Ilicz

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Były przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie homelskim

27.

Łuczyna, Leanid Alaksandrawicz

Łuczina, Leonid Aleksandrowicz

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

obwód miński

 

 

Były przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie grodzieńskim

28.

Karpienka, Ihar Wasiljewicz

Karpienko, Igor’ Wasiljewicz

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Nowokuźnieck, Rosja

 

 

Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w mieście Mińsk

29.

Kurłowicz, Uładzimir Anatoljewicz

Kurłowicz, Władimir Anatoljewicz

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Były przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie mińskim

30.

Miacielica, Mikałaj Cimafiejewicz

Mietielica, Nikołaj Timofiejewicz

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Były przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie mohylewskim

31.

Rybakou, Alaksiej

Rybakow, Aleksiej

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

ul. Jesienina 31-1-104, Mińsk

 

Sędzia Sądu Rejonowego dla rejonu Mińsk Maskowski

32.

Bortnik, Siarhiej Alaksandrawicz

Bortnik, Siergiej Aleksandrowicz

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Mińsk

ul. Surganowo 80-263, Mińsk

MP0469554

Prokurator

33.

Jasianowicz, Leanid Stanisławawicz

Jasienowicz, Leonid Stanisławowicz

Ясяновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buczany, obwód witebski

ul. Gorowca 4-104, Mińsk

MP0515811

Sędzia Sądu Rejonowego dla rejonu Mińsk Centralny

34.

Mihun, Andrej Arkadziewicz

Migun, Andriej Arkadiewicz

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Mińsk

uI. Gorieckowo Maksima 53-16, Mińsk

MP1313262

prokurator

35.

Szejman, Wiktar Uładzimirawicz

Szejman, Wiktor Władimirowicz

Шэйман Вiктар Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26.5.1958

obwód grodzieński

 

 

Były sekretarz Rady Bezpieczeństwa, obecnie specjalny asystent/doradca prezydenta

36.

Nawumau, Uładzimir Uładzimirawicz

Naumow, Władimir Władimirowicz

Навумаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ Владимир Владимирович

7.2.1956

Smoleńsk

 

 

Były minister spraw wewnętrznych

37.

Siwakow, Jurij Leonidowicz

 

Сиваков, Юрий Леонидович

5.8.1946

obwód sachaliński

 

 

Były minister turystyki i były minister spraw wewnętrznych

38.

Pauliczenka, Dzmitryj Waleriewicz

Pawliczenko, Dmitrij Waleriewicz

Паўлiчэнка Дзмiтрый Валер'евiч

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966

Witebsk

 

 

Szef specjalnej grupy reagowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (SOBR)

39.

Jarmoszyna, Lidzija Michajłauna

Jermoszyna, Lidija Michajłowna

Ярмошына Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29.1.1953

Słuck (obwód miński)

 

 

Przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Białorusi

40.

Padabied, Juryj Mikałajewicz

Podobied, Jurij Nikołajewicz

Падабед Юрый Мiкалаевiч

Подобед, Юрий Николаевич

5.3.1962

Słuck (obwód miński)

 

 

Wydział do Zadań Specjalnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK IA

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 i w art. 2 ust. 5

 

Nazwisko i imię

(transkrypcja z jęz. białoruskiego / transkrypcja z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię

(jęz. białoruski)

Nazwisko i imię

(jęz. rosyjski)

Data i miesce urodzenia

Stanowisko

1.

Łukaszenka, Wiktar Alaksandrawicz

Łukaszenko, Wiktor Aleksandrowicz

Лукашэнка Вiктар Аляксандравiч

Лукашенко Виктор Александрович

1976

Asystent/doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego

2.

Bazanau, Alaksandr Wiktarawicz

Bazanow, Aleksandr Wiktorowicz

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

 

Dyrektor prezydenckiego Ośrodka Informacji i Analiz

3.

Huseu, Alaksiej Wiktarawicz

Gusiew, Aleksiej Wiktorowicz

Гусеў Аляксей Вiктаравiч

Гусев Алексей Викторович

 

Pierwszy wicedyrektor prezydenckiego Ośrodka Informacji i Analiz

4.

Krisztapowicz, Leu Jeustafjewicz

Krisztapowicz, Lew Jewstafiewicz

Крыштаповiч Леў Еўстафьевiч

Криштапович Лев Евстафьевич

 

wicedyrektor prezydenckiego Ośrodka Informacji i Analiz

5.

Kołas, Alena Piatrouna

Kołos, Jelena Pietrowna

Колас Алена Пятроўна

Колос Елена Петровна

 

wicedyrektor prezydenckiego Ośrodka Informacji i Analiz

6.

Makiej, Uładzimir Uładzimirawicz

Makiej, Władimir Władimirowicz

Макей Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ Владимир Владимирович

5 sierpnia 1958 r., obwód grodzieński

Przewodniczący Biura Administracji Prezydenta

7.

Janczeuski, Usiewaład Wiaczasławawicz

Janczewski, Wsiewołod Wiaczesławowicz

Янчэўскi Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

22 kwietnia 1976 r., Borysów

Asystent prezydenta, szef Wydziału Ideologicznego w Biurze Administracji Prezydenta

8.

Malcau, Leanid Siamionawicz

Malcew, Leonid Siemionowicz

Мальцаў Леанiд Сямёнавiч

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

29 sierpnia 1949 r., Wietenewka, rejon słonimski, obwód grodzieński

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa

9.

Uciuryn, Andrej Alaksandrawicz

Wtiurin, Andriej Aleksandrowicz

Уцюрын Андрэй Аляксандравiч

Втюрин, Андрей Александрович

 

Szef prezydenckiej grupy ds. bezpieczeństwa

10.

Ipatau, Wadzim Dzmitryjewicz

Ipatow, Wadim Dmitriewicz

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej

11.

Busznaja, Natalla Uładzimirauna

Busznaja, Natalja Władimirowna

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mohylew

Członek Centralnej Komisji Wyborczej

12.

Buszczyk, Wasil Wasiljewicz

Buszczik, Wasilij Wasiljewicz

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej

13.

Kacuba, Swiatłana Piatrouna

Kacubo, Swietłana Pietrowna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej

14.

Kisialowa, Nadzieja Mikałajeuna

Kisieliowa, Nadieżda Nikołajewna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej

15.

Padalak, Eduard Wasiljewicz

Podolak, Eduard Wasiljewicz

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej

16.

Rachmanawa, Maryna Jurjeuna

Rachmanowa, Marina Jurjewna

Рахманава Марына Юр'еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej

17.

Szczurok, Iwan Antonawicz

Szczurok, Iwan Antonowicz

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej

18.

Kisialou, Anatol Siamionawicz

Kisieliow, Anatolij Siemienowicz

Кiсялёў Анатоль Сямёнавiч

Киселев, Анатолий Семенович

 

Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie brzeskim

19.

Krukouski, Wiaczasłau Jafimawicz

Kriukowski, Wiaczesław Jefimowicz

Крукоўскi, Вячаслаў Яфiмавiч

Крюковский, Вячеслав Ефимович

 

Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie witebskim

20.

Stosz, Mikałaj Mikałajewicz

Stosz, Nikołaj Nikołajewicz

Стош Мiкалай Мiкалаевiч

Стош, Николай Николаевич

 

Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie homelskim

21.

Sauko, Waleryj Josifawicz

Sawko, Walerij Josifowicz

Саўко Валерый Iосiфавiч

Савко, Валерий Иосифович

 

Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie grodzieńskim

22.

Wasiljeu, Alaksiej Alaksandrawicz

Wasiljew, Aleksiej Aleksandrowicz

Васiльеў Аляксей Аляксандравiч

Васильев, Алексей Александрович

 

Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie mińskim

23.

Bierastau, Waleryj Wasiljewicz

Bieriestow, Walerij Wasiljewicz

Берастаў Валерый Васiльевiч

Берестов, Валерий Васильевич

 

Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie mohylewskim

24.

Wasilewicz, Ryhor Alaksiejewicz

Wasilewicz, Grigorij Aleksiejewicz

Васiлевiч Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

13 lutego 1955 r.

Prokurator generalny

25.

Szwed, Andrej Iwanawicz

Szwed, Andriej Iwanowicz

Швед Андрэй Iванавiч

Швед Андрей Иванович

 

Zastępca prokuratora generalnego

26.

Łaszyn, Alaksandr Michajławicz

Łaszin, Aleksandr Michajłowicz

Лашын Аляксандр Мiхайлавiч

Лашин, Александр Михайлович

 

Zastępca prokuratora generalnego

27.

Konan, Wiktar Alaksandrawicz

Konon, Wiktor Aleksandrowicz

Конан Вiктар Аляксандравiч

Конон, Виктoр Александрович

 

Zastępca prokuratora generalnego

28.

Stuk, Alaksiej Kanstancinawicz

Stuk, Aleksiej Konstantinowicz

Стук Аляксей Канстанцiнавiч

Стук, Алексей Константинович

 

Zastępca prokuratora generalnego

29.

Kuklis, Mikałaj Iwanawicz

Kuklis, Nikołaj Iwanowicz

Куклiс Мiкалай Iванавiч

Куклис, Николай Иванович

 

Zastępca prokuratora generalnego

30.

Chmaruk, Siarhiej Kanstancinawicz

Chmaruk, Siergiej Konstantinowicz

Хмарук Сяргей Канстанцiнавiч

Хмарук, Сергей Константинович

 

Prokurator obwodu brzeskiego

31.

Dysko, Hienadź Josifawicz

Dysko, Gienadij Josifowicz

Дыско Генадзь Iосiфавiч

Дыско, Генадий Иосифович

 

Prokurator obwodu witebskiego

32.

Szajeu, Walancin Piatrowicz

Szajew, Walentin Pietrowicz

Шаеў Валянцiн Пятровiч

Шаев, Валентин Петрович

 

Prokurator obwodu homelskiego

33.

Marozau, Wiktar Mikałajewicz

Morozow, Wiktor Nikołajewicz

Марозаў Вiктар Мiкалаевiч

Морозов, Виктор Николаевич

 

Prokurator obwodu grodzieńskiego

34.

Archipau, Alaksandr Michajławicz

Archipow, Aleksandr Michajłowicz

Архiпаў Аляксандр Мiхайлавiч

Архипов, Александр Михайлович

1959, Mohylew

Prokurator obwodu mińskiego

35.

Siańkiewicz, Eduard Alaksandrawicz

Sieńkiewicz, Eduard Aleksandrowicz

Сянькевiч Эдуард Аляксандравiч

Сенькевич, Эдуард Александрович

 

Prokurator obwodu mohylewskiego

36.

Kulik, Mikałaj Mikałajewicz

Kulik, Nikołaj Nikołajewicz

Кулiк Мiкалай Мiкалаевiч

Кулик, Николай Николаевич

 

Prokurator miasta Mińsk

37.

Dudkin, Anatol Kanstancinawicz

Dudkin, Anatolij Konstantinowicz

Дудкiн Анатоль Канстанцiнавiч

Дудкин, Анатолий Константинович

 

Prokurator ds. transportu Republiki Białorusi

38.

Dranica, Alaksandr Mikałajewicz

Dranica, Aleksandr Nikołajewicz

Дранiца Аляксандр Мiкалаевiч

Драница, Александр Николаевич

 

Prokurator wojskowy

39.

Bilejczyk, Alaksandr Uładzimirawicz

Bilejczik, Aleksandr Władimirowicz

Бiлейчык Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

1964

Pierwszy wiceminister sprawiedliwości

40.

Łomać, Zianon Kuźmicz

Łomat’, Zenon Kuz’micz

Ломаць Зянон Кузьмiч

Ломать, Зенон Кузьмич

1944, Karabani

Były przewodniczący Komitetu Kontroli Państwowej

41.

Kulaszou, Anatol Niławicz

Kuleszow, Anatolij Niłowicz

Куляшоў Анатоль Нiлавiч

Кулешов Анатолий Нилович

25 lipca 1959 r.

Minister spraw wewnętrznych

42.

Piakarski, Aleh Anatolewicz

Piekarski, Oleg Anatoljewicz

Пякарскi Алег Анатольевiч

Пекарский, Олег Анатольевич

 

Pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych

43.

Połudzień, Jauhien Jauhienawicz

Połudien’, Jewgienij Jewgienjewicz

Полудзень Яўген Яўгенавiч

Полудень, Евгений Евгеньевич

 

Wiceminister spraw wewnętrznych

44.

Jausiejeu, Ihar Uładzimirawicz

Jewsiejew, Igor’ Władimirowicz

Яўсееў Iгар Уладзiмiравiч

Евсеев, Игорь Владимирович

 

Szef grupy operacyjnej OMON

45.

Farmahiej, Leanid Kanstancinawicz

Farmagiej, Leonid Konstantinowicz

Фармагей Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

1962

Komendant milicji miasta Mińsk

46.

Łukomski, Alaksandr Walancinawicz

Łukomski, Aleksandr Walentinowicz

Лукомскi Аляксандр Валянцiнавiч

Лукомский, Александр Валентинович

 

Dowódca specjalnego oddziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w mieście Mińsk

47.

Zajcau, Wadzim Jurjewicz

Zajcew, Wadim Jurjewicz

Зайцаў Вадзiм Юр'евiч

Зайцев, Вадим Юрьевич

1964

Szef KGB

48.

Dziadkou, Leanid Mikałajewicz

Diedkow, Leonid Nikołajewicz

Дзядкоў Леанiд Мiкалаевiч

Дедков, Леонид Николаевич

 

Zastępca szefa KGB, szef KGB w obwodzie witebskim

49.

Bachmatau, Ihar Andrejewicz

Bachmatow, Igor’ Andriejewicz

Бахматаў Iгар Андрэевiч

Бахматов, Игорь Андреевич

 

Zastępca szefa KGB

50.

Cieciel, Iwan Stanisławawicz

Tiertiel, Iwan Stanisławowicz

Церцель Iван Станiслававiч

Тертель Иван Станиславович

 

Zastępca szefa KGB

51.

Smalenski, Mikałaj Zinoujewicz

Smolenski, Nikołaj Zinowjewicz

Смаленскi Мiкалай Зiноўевiч

Смоленский, Николай Зиновьевич

 

Były zastępca szefa KGB

52.

Wiehiera, Wiktar Pauławicz

Wiegiera, Wiktor Pawłowicz

Вегера Вiктар Паўлавiч

Вегера Виктор Павлович

 

Pierwszy zastępca szefa KGB

53.

Sworab, Mikałaj Kanstancinawicz

Sworob, Nikołaj Konstantinowicz

Свораб Мiкалай Канстанцiнавiч

Свороб Николай Константинoвич

 

Były zastępca szefa KGB

54.

Traciak, Piotr

Trietjak, Piotr

Траццяк Пётр

Третьяк, Петр

 

Były zastępca szefa KGB

55.

Zacharau, Alaksiej Iwanawicz

Zacharow, Aleksiej Iwanowicz

Захараў Аляксей Iванавiч

Захаров Алексей Иванович

 

Były szef wydziału KGB ds. kontrwywiadu wojskowego

56.

Tałstaszou, Alaksandr Alehawicz

Tołstaszow, Aleksandr Olegowicz

Талсташоў Аляксандр Алегавiч

Толсташов Александр Олегович

 

Szef wydziału KGB ds. ochrony porządku konstytucyjnego oraz walki z terroryzmem

57.

Rusak, Wiktar Uładzimirawicz

Rusak, Wiktor Władimirowicz

Русак Вiктар Уладзiмiравiч

Русак Виктор Владимирович

 

Szef wydziału KGB ds. bezpieczeństwa gospodarczego

58.

Jaruta, Wiktar

Jaruta, Wiktor

Ярута Вiктар

Ярута, Виктор

 

Szef wydziału KGB ds. państwowych środków łączności

59.

Warapajeu, Ihar Ryhorawicz

Woropajew, Igor’ Grigorjewicz

Варапаеў Iгар Рыгоравiч

Воропаев Игорь Григорьевич

 

Były szef wydziału KGB ds. państwowych środków łączności

60.

Kałacz, Uładzimir Wiktarawicz

Kałacz, Władimir Wiktorowicz

Калач Уладзiмiр Вiктаравiч

Калач Владимир Викторович

 

Były szef KGB w obwodzie mińskim

61.

Buśko, Ihar Jauhienawicz

Bus’ko, Igor’ Jewgienjewicz

Бусько Iгар Яўгенавiч

Бусько Игорь Евгеньевич

 

Szef KGB w obwodzie brzeskim

62.

Korż, Iwan Alaksiejewicz

Korż, Iwan Aleksiejewicz

Корж Iван Аляксеевiч

Корж Иван Алексеевич

 

Szef KGB w obwodzie grodzieńskim

63.

Siarhiejenka, Ihar Piatrowicz

Siergiejenko, Igor’ Pietrowicz

Сяргеенка Iгар Пятровiч

Сергеенко Игорь Петрович

 

Szef KGB w mieście Mohylew

64.

Hierasimienka, Hienadź Anatoljewicz

Gierasimienko, Giennadij Anatoljewicz

Герасiменка Генадзь Анатольевiч

Герасименко Геннадий Анатольевич

 

Szef KGB w obwodzie witebskim

65.

Laskouski, Iwan Anatoljewicz

Leskowski, Iwan Anatoljewicz

Ляскоўскi Iван Анатольевiч

Лесковский Иван Анатольевич

 

Były szef KGB w mieście Homel

66.

Masłakou, Waleryj

Masłakow, Walerij

Маслакоў Валерый

Маслаков Валерий

 

Szef wydziału KGB ds. wywiadu

67.

Wołkau, Siarhiej

Wołkow, Siergiej

Волкаў Сяргей

Волков Сергей

 

Były szef wydziału KGB ds. wywiadu

68.

Żadobin, Juryj Wiktarawicz

Żadobin, Jurij Wiktorowicz

Жадобiн Юрый Вiктаравiч

ЖАДОБИН Юрий Викторович

14 listopada 1954 r.

Minister obrony

69.

Kraszeuski, Wiktar

Kraszewski, Wiktor

Крашэўскi Вiктар

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

Szef GRU (Głównego Zarządu Wywiadowczego)

70.

Ananicz, Lilija Stanisławauna

Ananicz, Lilija Stanisławowna

Ананiч Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

1960

Pierwszy wiceminister ds. informacji

71.

Łapcionak, Ihar Mikałajewicz

Łaptionok, Igor Nikołajewicz

Лапцёнак Iгар Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

1947, Mińsk

Wiceminister ds. informacji

72.

Dawydźka, Hienadź Branisławawicz

Davyd’ko, Giennadij Bronisławowicz

Давыдзька Генадзь Бранiслававiч

Давыдько, Геннадий Брониславович

 

Prezes telewizji państwowej

73.

Kazijatka, Juryj Wasiljewicz

Kozijatko, Jurij Wasiljewicz

Казiятка Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

1964, Brześć

Dyrektor generalny kanału »Stolicznoje Telewidienie«

74.

Jakubowicz, Pawieł Izotawicz

Jakubowicz, Pawieł Izotowicz

Якубовiч Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

23 września 1946 r.

Redaktor naczelny gazety »Sowieckaja Biełarus«

75.

Lemiaszonak, Anatol Iwanawicz

Lemieszonok, Anatolij Iwanowicz

Лемяшонак Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

 

Redaktor naczelny czasopisma »Republika«

76.

Prakopau, Juryj

Prokopow, Jurij

Пракопаў Юрый

Прокопов Юрий

 

Dziennikarz państwowego kanału »Pierwij« (Jedynka) zajmujący wysokie i wpływowe stanowisko

77.

Michalczanka, Alaksiej

Michalczenko, Aleksiej

Мiхальчанка Аляксей

Михальченко Алексей

 

Dziennikarz państwowego kanału telewizyjnego ONT zajmujący wysokie i wpływowe stanowisko

78.

Taranda, Alaksandr Michajławicz

Taranda, Aleksandr Michajłowicz

Таранда Аляксандр Мiхайлавiч

Таранда Александр Михайлович

 

Zastępca redaktora gazety »Sowieckaja Biełarus«

79.

Gardzienka, Siarhiej Alaksandrawicz

Gordijenko, Siergiej Aleksandrowicz

Гардзiенка Сяргей Аляксандравiч

Гордиенко Сергей Александрович

 

Zastępca redaktora gazety »Sowieckaja Biełarus«

80.

Tarapecka, Halina Michajłauna

Toropecka, Galina Michajłowna

Тарапецкая Галiна Мiхайлаўна

Торопецкая Галина Михайловна

 

Zastępca redaktora gazety »Sowieckaja Biełarus«

81.

Szadryna, Hanna Stanisławauna

Szadrina, Anna Stanisławowna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Zastępca redaktora gazety »Sowieckaja Biełarus«

82.

Żuk, Dzmitryj Alaksandrawicz

Żuk, Dmitrij Aleksandrowicz

Жук Дзмiтрый Аляксандравiч

Жук Дмитрий Александрович

 

Dyrektor generalny państwowej agencji informacyjnej BIELTA

83.

Hihin, Wadzim

Gigin, Wadim

Гiгiн Вадзiм

Гигин Вадим

 

Redaktor naczelny miesięcznika »Biełoruskaja Dumka«

84.

Abłamiejka, Siarhiej Uładzimirawicz

Abłamiejko, Siergiej Władimirowicz

Абламейка Сяргей Уладзiмiравiч

Абламейко, Сергей Владимирович

1956, obwód grodzieński

Rektor, Białoruski Uniwersytet Państwowy

85.

Sirenka, Wiktar Iwanawicz

Sirienko, Wiktor Iwanowicz

Сiрэнка Вiктар Iванавiч

Сиренко Виктор Иванович

 

Szef chirurgii w Mińskim Szpitalu Ratunkowym

86.

Ananicz, Alena Mikałajeuna

Ananicz, Jelena Nikołajewna

Ананiч Алена Мiкалаеўна

Ананич Елена Николаевна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Pierszamajski

87.

Rawinska, Taciana Uładzimirauna

Riewinska, Tatjana Władimirowna

Равiнская Таццяна Уладзiмiраўна

Ревинская Татьяна Владимировна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Pierszamajski

88.

Jeśman, Waleryj Alaksandrawicz

Jes’man, Walerij Aleksandrowicz

Есьман Валерый Аляксандравiч

Есьман Валерий Александрович

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Centralny

89.

Byczko, Alaksiej Wiktarawicz

Byczko, Aleksiej Wiktorowicz

Бычко Аляксей Вiктаравiч

Бычко Алексей Викторович

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Centralny

90.

Chadaniewicz, Alaksandr Alaksandrawicz

Chodaniewicz, Aleksandr Aleksandrowicz

Хаданевiч Аляксандр Аляксандравiч

Ходаневич Александр Александрович

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Centralny

91.

Baranouski, Andrej Fiodarawicz

Baranowski, Andriej Fiodorowicz

Бараноўскi Андрэй Фёдаравiч

Барановский Андрей Федорович

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Partyzanski

92.

Ciciankowa, Alena Wiktarauna

Titienkowa, Jelena Wiktorowna

Цiцянкова Алена Вiктараўна

Титенкова Елена Викторовна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Partyzanski

93.

Tupik, Wiera Michajłauna

Tupik, Wiera Michajłowna

Тупiк Вера Мiхайлаўна

Тупик Вера Михайловна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Leninski

94.

Niakrasawa, Alena Cimafiejeuna

Niekrasowa, Jelena Timofiejewna

Някрасава Алена Цiмафееўна

Некрасова Елена Тимофеевна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Zawodski

95.

Łapciewa, Alena Wiaczasławauna

Łaptiewa, Jelena Wiaczesławowna

Лапцева Алена Вячаславаўна

Лаптева Елена Вячеславовна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Zawodski

96.

Bałauniou, Mikałaj Wasiljewicz

Bołowniow, Nikołaj Wasiljewicz

Балаўнёў Мiкалай Васiльевiч

Боловнев Николай Васильевич

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Zawodski

97.

Kazak, Wiktar Uładzimirawicz

Kazak, Wiktor Władimirowicz

Казак Вiктар Уладзiмiравiч

Казак Виктор Владимирович

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

98.

Szylko, Alena Mikałajeuna

Szylko, Jelena Nikołajewna

Шылько Алена Мiкалаеўна

Шилько Елена Николаевна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

99.

Simachina, Lubou Siarhiejeuna

Simachina, Lubow’ Siergiejewna

Сiмахiна Любоў Сяргееўна

Симахина Любовь Сергеевна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

100.

Kuzniacowa, Natalla Anatoljeuna

Kuzniecowa, Natalja Anatoljewna

Кузняцова Наталля Анатольеўна

Кузнецова Наталья Анатольевна

1973, Mińsk

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

101.

Cielica, Lidzija Fiodarauna

Tielica, Lidija Fiodorowna

Целiца Лiдзiя Фёдараўна

Телица Лидия Федоровна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

102.

Czarniak, Alena Leanidauna

Czerniak, Jelena Leonidowna

Чарняк Алена Леанiдаўна

Черняк Елена Леонидовна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

103.

Szastakou, Juryj Walerjewicz

Szestakow, Jurij Walerjewicz

Шастакоў Юрый Валер'евiч

Шестаков Юрий Валерьевич

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

104.

Matyl, Taciana Jarasławauna

Motyl, Tatjana Jarosławowna

Матыль Таццяна Яраславаўна

Мотыль Татьяна Ярославовна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

105.

Chatkiewicz, Jauhien Wiktarawicz

Chatkiewicz, Jewgienij Wiktorowicz

Хаткевiч Яўген Вiктаравiч

Хаткевич Евгений Викторович

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski

106.

Husakowa, Wolha Arkadzieuna

Gusakowa, Olga Arkadjewna

Гусакова Вольга Аркадзьеўна

Гусакова Ольга Аркадьевна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Oktiabrski

107.

Szahraj, Ryta Piatrouna

Szagraj, Rita Pietrowna

Шаграй Рыта Пятроўна

Шаграй Рита Петровна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Oktiabrski

108.

Mitrachowicz, Iryna Alaksiejeuna

Mitrachowicz, Irina Aleksiejewna

Мiтраховiч Iрына Аляксееўна

Митрахович Ирина Алексеевна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Oktiabrski

109.

Pratasawicka, Natalla Uładzimirauna

Protosowicka, Natalja Władimirowna

Пратасавiцкая Наталля Уладзiмiраўна

Протосовицкая Наталья Владимировна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Oktiabrski

110.

Łapko, Maksim Fiodarawicz

Łapko, Maksim Fiodorowicz

Лапко Максiм Фёдаравiч

Лапко Максим Федорович

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Oktiabrski

111.

Warenik, Natalla Siamionauna

Warienik, Natalja Siemionowna

Варэнiк Наталля Сямёнаўна

Вареник Наталья Семеновна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski

112.

Żukouska, Żanna Alaksiejeuna

Żukowska, Żanna Aleksiejewna

Жукоўская Жанна Аляксееўна

Жуковская Жанна Алексеевна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski

113.

Samaluk, Hanna Walerjeuna

Samoluk, Anna Walerjewna

Самалюк Ганна Валер'еўна

Самолюк Анна Валерьевна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski

114.

Łukaszenka, Dzmitryj Alaksandrawicz

Łukaszenko, Dmitrij Aleksandrowicz

Лукашэнка Дзмiтрый Аляксандравiч

Лукашенко Дмитрий Александрович

 

Przedsiębiorca, czynny udział w operacjach finansowych dotyczących rodziny Łukaszenko

115.

Szuhajeu, Siarhiej

Szugajew, Siergiej

Шугаеў Сяргей

Шугаев Сергей

 

Zastępca szefa KGB,

szef wydziału KGB ds. kontrwywiadu

116.

Kuzniacou, Ihar

Kuzniecow, Igor’

Кузняцоў Iгар

Кузнецов Игорь

 

Szef państwowego ośrodka szkoleniowego KGB

117.

Hajdukiewicz, Waleryj Uładzimirawicz

Gajdukiewicz, Walerij Władimirowicz

Гайдукевiч Валерый Уладзiмiравiч

Гайдукевич Валерий Владимирович

 

Wiceminister spraw wewnętrznych,

dowódca oddziałów wewnętrznych.

Jako dowódca oddziałów wewnętrznych odpowiada za gwałtowne tłumienie protestów

118.

Hurejeu, Siarhiej Wiktarawicz

Guriejew, Siergiej Wiktorowicz

Гурэеў Сяргей Вiктаравiч

Гуреев Сергей Викторович

 

Wiceminister spraw wewnętrznych,

odpowiedzialny za dochodzenia wstępne.

Jako wiceminister spraw wewnętrznych odpowiada za gwałtowne tłumienie protestów oraz za naruszanie praw człowieka podczas dochodzeń

119.

Kaczanau, Uładzimir Uładzimirawicz

Kaczanow, Władimir Władimirowicz

Качанаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Качанов Владимир Владимирович

 

Pomocnik/doradca ministra sprawiedliwości.

Jako doradca ministra sprawiedliwości odpowiada za funkcjowanie białoruskiego wymiaru sprawiedliwości.

120.

Badak, Ała Mikałajeuna

Bodak, Ałła Nikołajewna

Бадак Ала Мiкалаеўна

Бодак Алла Николаевна

 

Wiceminister sprawiedliwości.

Jako wiceminister sprawiedliwości odpowiada za funkcjowanie białoruskiego wymiaru sprawiedliwości

121.

Simanau, Alaksandr Anatoljewicz

Simonow, Aleksandr Anatoljewicz

Сiманаў Аляксандр Анатольевiч

Симонов Александр Анатольевич

 

Wiceminister sprawiedliwości.

Jako wiceminister sprawiedliwości odpowiada za funkcjowanie białoruskiego wymiaru sprawiedliwości

122.

Tuszynski, Ihar Hieraninawicz

Tuszinski, Igor’ Gieroninowicz

Тушынскi Iгар Геранiнавiч

Тушинский Игорь Геронинович

 

Wiceminister sprawiedliwości.

Jako wiceminister sprawiedliwości odpowiada za funkcjowanie białoruskiego wymiaru sprawiedliwości

123.

Skurat, Wiktar

Skurat, Wiktor

Скурат Вiктар

Скурат Виктор

 

Szef Mińskiej Dyrekcji Miejskiej w Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), pułkownik milicji.

Odznaczony przez Aleksandra Łukaszenkę za czynne zaangażowanie i wykonywanie rozkazów podczas tłumienia demonstracji w dniu 19 grudnia 2010 r.

124.

Iwanou, Siarhiej

Iwanow, Siergiej

Iваноў Сяргей

Иванов Сергей

 

Zastępca szefa działu zaopatrzenia w Dyrekcji ds. Ideologii i Personelu w Mińskim Departamencie Miejskim (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), major milicji.

Odznaczony przez Aleksandra Łukaszenkę za czynne zaangażowanie i wykonywanie rozkazów podczas tłumienia demonstracji w dniu 19 grudnia 2010 r.

125.

Kadzin, Raman

Kadin, Roman

Кадзiн Раман

Кадин Роман

 

Dowódca ds. broni i zaopatrzenia technicznego w ramach zmotoryzowanego patrolu, major milicji.

Odznaczony przez Aleksandra Łukaszenkę za czynne zaangażowanie i wykonywanie rozkazów podczas tłumienia demonstracji w dniu 19 grudnia 2010 r.

126.

Komar, Wolha

Komar, Olga

Комар Вольга

Комар Ольга

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski, zajmująca się sprawą Wasilija Parfienkowa

127.

Zaharouski, Anton

Zagorowski, Anton

Загароўскi Антон

Загоровский Антон

 

Prokurator w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski, zajmujący się sprawą Wasilija Parfienkowa

128.

Czarkas (Czerkas), Taciana Stanisławauna

Czerkas, Tatjana Stanisławowna

Чаркас (Чэркас) Таццяна Станiславаўна

Черкас Татьяна Станиславовна

 

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski, zajmująca się sprawą Aleksandra Otroszczenkowa (skazany na 4 lata więzienia o zaostrzonym rygorze), Aleksandra Mołczanowa (3 lata) i Dmitrija Nowika (3,5 roku więzienia o zaostrzonym rygorze)

129.

Maładcowa, Taciana

Mołodcowa, Tatjana

Маладцова Таццяна

Молодцова Татьяна

 

Prokurator w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski, zajmująca się sprawą Aleksandra Otroszczenkowa, Aleksandra Mołczanowa i Dmitrija Nowika

130.

Labiedzik, Michaił Piatrowicz

Lebedik, Michaił Pietrowicz

Лябедзiк Мiхаiл Пятровiч

Лебедик Михаил Петрович

 

Pierwszy zastępca wydawcy czasopisma »Sowieckaja Biełarus«.

Aktywny propagator i analityk polityki rządowej, fałszujący fakty i nieuczciwie komentujący toczące się na Białorusi procesy przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

131.

Padhajski, Hienadź Danatawicz

Podgajski, Giennadij Donatowicz

Падгайскi Генадзь Данатавiч

Подгайский Геннадий Донатович

 

Dyrektor Mińskiej Politechniki Państwowej,

odpowiedzialny za wydalanie studentów

132.

Kucharczyk, Piotr Dzmitryjewicz

Kucharczik, Piotr Dmitrijewicz

Кухарчык Пётр Дзмiтрыевiч

Кухарчик Пётр Дмитриевич

 

Rektor Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego,

odpowiedzialny za wydalanie studentów

133.

Batura, Michaił Paulawicz

Batura, Michaił Pawłowicz

Батура Мiхаiл Паўлавiч

Батура Михаил Павлович

 

Rektor Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Informatycznego i Radioelektronicznego,

odpowiedzialny za wydalanie studentów

134.

Czasnouski, Mieczysłau Edwardawicz

Czesnowski, Mieczisław Edwardowicz

Часноўскi Мечыслаў Эдвардавiч

Чесновский Мечислав Эдвардович

 

Rektor Państwowego Uniwersytetu w Brześciu im. A. Puszkina,

odpowiedzialny za wydalanie studentów

135.

Ałpiejewa, Tamara Michajłauna

Alpiejewa, Tamara Michajłowna

Алпеева Тамара Мiхайлаўна

Алпеева Тамара Михайловна

 

Rektor Międzynarodowego Instytutu Humanistyczno-Ekonomicznego,

odpowiedzialna za wydalanie studentów”.


Top