Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0211

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej

OJ L 65, 11.3.2011, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 20 Volume 001 P. 31 - 52

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/211/oj

11.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 211/2011

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie inicjatywy obywatelskiej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Traktat o Unii Europejskiej (TUE) wzmacnia obywatelstwo Unii i dalej usprawnia demokratyczne funkcjonowanie Unii, stanowiąc między innymi, że każdy obywatel ma mieć prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii za pośrednictwem europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Procedura ta daje obywatelom możliwość bezpośredniego zwrócenia się do Komisji o przedłożenie wniosku dotyczącego unijnego aktu prawnego w celu wprowadzenia w życie Traktatów, podobną do prawa przyznanego Parlamentowi Europejskiemu na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz Radzie na mocy art. 241 TFUE.

(2)

Procedury i warunki wymagane dla inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej, tak aby zachęcić obywateli do udziału i zwiększyć dostępność Unii. Powinny one także wprowadzać rozsądną równowagę między prawami i obowiązkami.

(3)

Powinny również zapewniać, aby obywatele Unii podlegali podobnym warunkom wspierania inicjatywy obywatelskiej, bez względu na to, z którego państwa członkowskiego pochodzą.

(4)

Komisja powinna na żądanie udzielać obywatelom informacji i nieformalnej porady na temat inicjatyw obywatelskich, w szczególności w odniesieniu do kryteriów rejestracji.

(5)

Konieczne jest ustanowienie minimalnej liczby państw członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele. W celu zapewnienia, aby inicjatywa obywatelska była w wystarczającym stopniu reprezentatywna dla interesu Unii, przy jednoczesnym zapewnieniu, aby instrument ten pozostał łatwy w użytku, liczbę tę należy ustalić na poziomie jednej czwartej państw członkowskich.

(6)

W tym celu należy również określić minimalną liczbę sygnatariuszy pochodzących z każdego z tych państw członkowskich. Aby zapewnić obywatelom podobne warunki wspierania inicjatywy obywatelskiej, takie liczby minimalne powinny być degresywnie proporcjonalne. Mając na uwadze zapewnienie jasności, należy określić takie liczby minimalne dla każdego państwa członkowskiego w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Minimalna liczba podpisów wymagana w każdym z państw członkowskich powinna odpowiadać liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich, pomnożonej przez 750. Komisja powinna zostać upoważniona do zmiany tego załącznika, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w składzie Parlamentu Europejskiego.

(7)

Należy określić minimalny wiek, który należy osiągnąć, aby móc poprzeć inicjatywę obywatelską. Powinien to być wiek, który upoważnia obywateli do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

(8)

Aby pomyślnie przeprowadzić inicjatywę obywatelską, potrzebna jest minimalna struktura organizacyjna. Powinna ona przybrać formę komitetu obywatelskiego złożonego z osób fizycznych (organizatorów) pochodzących z co najmniej siedmiu różnych państw członkowskich, aby zachęcać do podnoszenia kwestii o ogólnoeuropejskim znaczeniu oraz wspierać refleksję nad tymi zagadnieniami. Z myślą o przejrzystości oraz o sprawnej i skutecznej komunikacji komitet obywatelski powinien wyznaczyć przedstawicieli w celu pośredniczenia między komitetem obywatelskim a instytucjami unijnymi w czasie trwania procedury.

(9)

Podmioty, w szczególności organizacje, które na podstawie Traktatów uczestniczą w kształtowaniu europejskiej świadomości politycznej i wyrażaniu woli obywateli Unii, powinny mieć możliwość wspierania inicjatywy obywatelskiej, pod warunkiem że będą to czyniły przy pełnej przejrzystości.

(10)

W celu zapewnienia spójności i przejrzystości w odniesieniu do proponowanych inicjatyw obywatelskich oraz w celu uniknięcia sytuacji, w której zbierane są podpisy pod proponowaną inicjatywą obywatelską, która nie spełnia warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, należy wprowadzić obowiązek rejestrowania inicjatyw na stronie internetowej udostępnionej przez Komisję przed zebraniem niezbędnych deklaracji poparcia od obywateli. Wszystkie proponowane inicjatywy obywatelskie spełniające warunki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu powinny być rejestrowane przez Komisję. Komisja powinna prowadzić rejestrację zgodnie z zasadami ogólnymi dobrej administracji.

(11)

Po zarejestrowaniu proponowanej inicjatywy obywatelskiej organizatorzy mogą zbierać deklaracje poparcia od obywateli.

(12)

W załączniku do niniejszego rozporządzenia należy zamieścić formularz deklaracji poparcia określający dane wymagane do celów weryfikacji przez państwa członkowskie. Komisja powinna zostać upoważniona do zmiany tego załącznika zgodnie z art. 290 TFUE, uwzględniając informacje przekazanej jej przez państwa członkowskie.

(13)

Przy należytym przestrzeganiu zasady, zgodnie z którą dane osobowe muszą być wystarczające, odpowiednie i proporcjonalne do celu, w którym są gromadzone, podawania przez sygnatariuszy proponowanej inicjatywy obywatelskiej danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach osobistego numeru identyfikacyjnego lub numeru osobistego dokumentu tożsamości, wymaga się w zakresie, w jakim może to być konieczne w celu umożliwienia weryfikacji przez państwa członkowskie deklaracji poparcia, zgodnie z prawem i praktyką krajową.

(14)

Z myślą o wykorzystaniu w słusznym celu nowoczesnej technologii, jako narzędzia demokracji uczestniczącej, należy zapewnić możliwość zbierania deklaracji zarówno w formie papierowej, jak i on-line. Systemy zbierania deklaracji on-line powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić między innymi bezpieczne gromadzenie i przechowywanie danych. W tym celu Komisja powinna określić szczegółowe specyfikacje techniczne w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-line.

(15)

Państwa członkowskie powinny weryfikować zgodność systemów zbierania deklaracji on-line z wymogami niniejszego rozporządzenia zanim deklaracje poparcia zostaną zebrane.

(16)

Komisja powinna udostępnić otwarte oprogramowanie, które będzie mieć odpowiednie elementy techniczne i zabezpieczenia niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-line.

(17)

Należy zapewnić, aby deklaracje poparcia inicjatywy obywatelskiej były zbierane w określonym terminie. W celu zapewnienia, aby proponowane inicjatywy obywatelskie pozostawały aktualne, przy jednoczesnym uwzględnieniu złożoności procedury zbierania deklaracji poparcia w całej Unii, termin ten nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy od daty rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej.

(18)

Należy również przewidzieć, że w przypadku gdy inicjatywa obywatelska otrzymała niezbędne deklaracje poparcia od sygnatariuszy, każde z państw członkowskich powinno być odpowiedzialne za weryfikację i poświadczenie deklaracji poparcia zebranych od sygnatariuszy pochodzących z tego państwa członkowskiego. Uwzględniając potrzebę ograniczania obciążenia administracyjnego, państwa członkowskie powinny, w terminie trzech miesięcy od otrzymania wniosku o poświadczenie, przeprowadzić taką weryfikację deklaracji w oparciu o odpowiednie procedury kontrolne, które mogą być oparte na próbach losowych, oraz wydać dokument poświadczający liczbę otrzymanych ważnych deklaracji poparcia.

(19)

Organizatorzy powinni zapewnić, aby wszystkie stosowne warunki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu zostały spełnione przed przedłożeniem Komisji inicjatywy obywatelskiej.

(20)

Komisja powinna zbadać inicjatywę obywatelską i przedstawić oddzielnie swoje wnioski prawne i polityczne. Powinna również określić w terminie trzech miesięcy działania, które zamierza podjąć w odpowiedzi na inicjatywę. Aby wykazać, że inicjatywa obywatelska poparta przez co najmniej milion obywateli Unii zostanie wnikliwie zbadana wraz z jej ewentualnymi następstwami, Komisja powinna wyjaśnić w prosty, zrozumiały i szczegółowy sposób powody działań, jakie zamierza podjąć, jak również podać powody, jeżeli nie zamierza podjąć żadnych działań. Gdy Komisja otrzyma inicjatywę obywatelską popartą przez wymaganą liczbę sygnatariuszy, która spełnia inne wymogi niniejszego rozporządzenia, organizatorzy powinni mieć prawo przedstawienia tej inicjatywy na publicznym wysłuchaniu na szczeblu Unii.

(21)

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (4) ma w pełni zastosowanie do przetwarzania danych osobowych prowadzonego na mocy niniejszego rozporządzenia. W związku z tym, mając na uwadze pewność prawa, należy wyjaśnić, że organizatorzy inicjatywy obywatelskiej i właściwe organy państw członkowskich są administratorami danych w rozumieniu dyrektywy 95/46/WE, oraz określić maksymalny termin przechowywania danych osobowych zgromadzonych na potrzeby inicjatywy obywatelskiej. Organizatorzy, działając w charakterze administratorów danych, powinni podejmować wszystkie odpowiednie środki w celu wypełnienia obowiązków nałożonych dyrektywą 95/46/WE, w szczególności związanych ze zgodnością z prawem przetwarzania, bezpieczeństwem działań dotyczących przetwarzania, udostępniania informacji oraz prawem osób, których dane dotyczą, do dostępu do swoich danych osobowych oraz do wnoszenia do nich poprawek i usunięcia ich.

(22)

Do przetwarzania danych prowadzonego na mocy niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają w pełni przepisy rozdziału III dyrektywy 95/46/WE dotyczące środków sądowych, odpowiedzialności i sankcji. Organizatorzy inicjatywy obywatelskiej ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody, które spowodują, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym. Ponadto państwa członkowskie powinny zapewnić, aby organizatorzy podlegali odpowiednim sankcjom za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia.

(23)

Do przetwarzania danych osobowych przez Komisję na mocy niniejszego rozporządzenia zastosowanie ma w pełni rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (5).

(24)

Na potrzeby dostosowania w przyszłości Komisja powinna zostać upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE dla celów zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami.

(25)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (6).

(26)

Niniejsze rozporządzenie uwzględnia prawa podstawowe i jest zgodne z zasadami zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 8, który stanowi, że każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.

(27)

Skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który przyjął opinię (7),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia procedury i warunki wymagane w odniesieniu do inicjatywy obywatelskiej, przewidziane w art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 24 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„inicjatywa obywatelska” oznacza inicjatywę przedłożoną Komisji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wzywającą Komisję do przedłożenia, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii; inicjatywa taka otrzymała wsparcie co najmniej miliona kwalifikujących się sygnatariuszy pochodzących z co najmniej jednej czwartej wszystkich państw członkowskich;

2)

„sygnatariusze” oznaczają obywateli Unii, który wyrazili poparcie dla danej inicjatywy obywatelskiej poprzez wypełnienie formularza deklaracji poparcia tej inicjatywy;

3)

„organizatorzy” oznaczają osoby fizyczne tworzące komitet obywatelski odpowiedzialny za przygotowanie inicjatywy obywatelskiej i przedłożenie jej Komisji.

Artykuł 3

Wymogi w stosunku do organizatorów i sygnatariuszy

1.   Organizatorzy muszą być obywatelami Unii i osiągnąć wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

2.   Organizatorzy tworzą komitet obywatelski, w którego skład wchodzi co najmniej siedem osób zamieszkałych w co najmniej siedmiu różnych państwach członkowskich.

Organizatorzy wyznaczają jednego reprezentanta i jednego zastępcę („osoby do kontaktu”), którzy będą pośredniczyć między komitetem obywatelskim a instytucjami Unii w toku całej procedury oraz którzy są upoważnieni do wypowiadania się i działania w imieniu komitetu obywatelskiego.

Organizatorów, którzy są posłami do Parlamentu Europejskiego, nie liczy się do celów osiągnięcia minimalnej liczby wymaganej do utworzenia komitetu obywatelskiego.

Dla celów rejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej zgodnie z art. 4 Komisja rozpatruje jedynie informacje dotyczące siedmiu członków komitetu obywatelskiego, którzy są potrzebni do spełnienia wymogów określonych w ust. 1 niniejszego artykułu i w niniejszym ustępie.

3.   Komisja może zwrócić się do organizatorów o dostarczenie odpowiedniego dowodu potwierdzającego spełnienie wymogów określonych w ust. 1 i 2.

4.   Aby móc poprzeć proponowaną inicjatywę obywatelską, sygnatariusze muszą być obywatelami Unii i osiągnąć wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 4

Rejestracja proponowanej inicjatywy obywatelskiej

1.   Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej organizatorzy dokonują jej rejestracji w rejestrze Komisji, dostarczając informacje określone w załączniku II, w szczególności informacje dotyczące przedmiotu i celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej.

Informacje te dostarcza się w jednym z języków urzędowych Unii, w rejestrze on-line udostępnionym do tego celu przez Komisję („rejestr”).

Dla celów rejestru oraz w stosownych przypadkach na swojej stronie internetowej organizatorzy podają regularnie aktualizowane informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej.

Po potwierdzeniu rejestracji zgodnie z ust. 2 organizatorzy mogą zapewnić tłumaczenie proponowanej inicjatywy obywatelskiej na inne języki urzędowe Unii w celu włączenia do rejestru. Za tłumaczenie proponowanej inicjatywy obywatelskiej na inne języki urzędowe Unii odpowiedzialni są organizatorzy.

Komisja ustanawia punkt kontaktowy udzielający informacji i pomocy.

2.   W terminie dwóch miesięcy od otrzymania informacji określonych w załączniku II Komisja rejestruje proponowaną inicjatywę obywatelską pod wyłącznym numerem rejestracyjnym i wysyła organizatorowi potwierdzenie, pod warunkiem że spełniono następujące warunki:

a)

utworzono komitet obywatelski i wyznaczono osobę kontaktową zgodnie z art. 3 ust. 2;

b)

proponowana inicjatywa obywatelska nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego unijnego aktu prawnego w celu wprowadzenia w życie Traktatów;

c)

proponowana inicjatywa obywatelska nie jest oczywistym nadużyciem, nie jest oczywiście niepoważna lub dokuczliwa; oraz

d)

proponowana inicjatywa obywatelska nie jest w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami Unii określonymi w art. 2 TFUE.

3.   Komisja odmawia rejestracji, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ust. 2.

W przypadku odmowy rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej Komisja informuje organizatorów o przyczynach tej odmowy oraz o wszystkich możliwych dostępnych dla nich sądowych i pozasądowych środkach prawnych.

4.   Proponowana inicjatywa obywatelska, która została zarejestrowana, jest upubliczniana w rejestrze. Bez uszczerbku dla ich praw na mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 osoby, których dotyczą dane, mają prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych z rejestru po wygaśnięciu terminu dwóch lat od dnia rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej.

5.   Organizatorzy mogą wycofać proponowaną inicjatywę obywatelską, która została zarejestrowana, w każdym momencie przed złożeniem deklaracji poparcia zgodnie z art. 8. W takim przypadku w rejestrze odnotowuje się wzmiankę o tym fakcie.

Artykuł 5

Procedury i warunki zbierania deklaracji poparcia

1.   Organizatorzy są odpowiedzialni za zbieranie od sygnatariuszy deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej, która została zarejestrowana zgodnie z art. 4.

Do celów gromadzenia deklaracji poparcia można wykorzystywać wyłącznie formularze zgodne ze wzorami przedstawionymi w załączniku III i które są sporządzone w jednej z wersji językowych proponowanej inicjatywy obywatelskiej włączonych do rejestru. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia organizatorzy wypełniają formularze w sposób wskazany w załączniku III. Informacje podane w formularzach muszą odpowiadać informacjom zawartym w rejestrze.

2.   Organizatorzy mogą zbierać deklaracje poparcia w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku deklaracji poparcia zbieranych on-line zastosowanie ma art. 6.

Do celów niniejszego rozporządzenia deklaracje poparcia, które zostały podpisane elektronicznie za pomocą zaawansowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (8), traktuje się tak samo, jak deklaracje poparcia w formie papierowej.

3.   Sygnatariusze wypełniają formularze deklaracji poparcia udostępnione przez organizatorów. Podają jedynie te dane osobowe, których wymaga się do celów weryfikacji przez państwa członkowskie, zgodnie z załącznikiem III.

Sygnatariusze mogą wyrazić poparcie dla danej proponowanej inicjatywy obywatelskiej tylko raz.

4.   Państwa członkowskie przesyłają Komisji wszelkie zmiany informacji określonych w załączniku III. Uwzględniając te zmiany, Komisja może przyjmować w drodze aktów delegowanych, zgodnie z art. 17 i z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 18 i 19, zmiany w załączniku III.

5.   Wszystkie deklaracje poparcia zbiera się po dacie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Z końcem tego okresu rejestr będzie wskazywał, że termin upłynął oraz, w stosownych przypadkach, że nie zebrano wymaganej liczby deklaracji poparcia.

Artykuł 6

Systemy zbierania deklaracji on-line

1.   W przypadku zbierania deklaracji poparcia on-line dane otrzymane poprzez system zbierania deklaracji on-line są przechowywane na terytorium państwa członkowskiego.

System zbierania deklaracji on-line musi być poświadczony zgodnie z ust. 3 w państwie członkowskim, w którym będą przechowywane dane zebrane za pomocą systemu zbierania deklaracji on-line. Organizatorzy mogą wykorzystywać system zbierania deklaracji on-line w celu zbierania deklaracji poparcia w kilku lub we wszystkich państwach członkowskich.

Wzory formularzy deklaracji poparcia można dostosować do potrzeb zbierania deklaracji on-line.

2.   Organizatorzy zapewniają, aby system zbierania deklaracji on-line wykorzystywany w celu zbierania deklaracji poparcia był zgodny z ust. 4.

Przed rozpoczęciem zbierania deklaracji poparcia organizatorzy zwracają się do właściwego organu stosownego państwa członkowskiego o poświadczenie, że system zbierania deklaracji on-line wykorzystywany do tego celu jest zgodny z ust. 4.

Organizatorzy mogą rozpocząć zbieranie deklaracji poparcia za pomocą systemu zbierania deklaracji on-line dopiero po otrzymaniu certyfikatu, o którym mowa w ust. 3. Organizatorzy muszą podać do publicznej wiadomości kopię tego certyfikatu na stronie internetowej służącej do obsługi systemu zbierania deklaracji on-line.

Do dnia 1 stycznia 2012 r. Komisja wprowadza, a następnie aktualizuje otwarte oprogramowanie zawierające stosowne elementy techniczne i zabezpieczenia niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia dotyczącymi systemów zbierania deklaracji on-line. Oprogramowanie udostępnia się bezpłatnie.

3.   W przypadku gdy system zbierania deklaracji on-line jest zgodny z ust. 4, właściwy organ państwa członkowskiego wydaje w tym zakresie w ciągu miesiąca certyfikat zgodny ze wzorem zawartym w załączniku IV.

Państwa członkowskie uznają certyfikaty wydane przez właściwe organy innych państw członkowskich.

4.   Systemy zbierania deklaracji on-line są wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia oraz elementy techniczne w celu zapewnienia, aby:

a)

formularz deklaracji poparcia mogła złożyć on-line jedynie osoba fizyczna;

b)

dane przekazane on-line były gromadzone i przechowywane w sposób bezpieczny w celu zapewnienia między innymi, aby nie zostały one zmienione ani wykorzystane do celów innych niż wyrażone poparcie dla danej inicjatywy obywatelskiej, oraz w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą lub nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem do nich;

c)

system mógł wygenerować deklaracje poparcia w formie zgodnej ze wzorem zawartym w załączniku III, aby umożliwić przeprowadzenie weryfikacji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 8 ust. 2.

5.   Do dnia 1 stycznia 2012 r. Komisja przyjmie specyfikacje techniczne do celów wykonania ust. 4 zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 20 ust. 2.

Artykuł 7

Minimalna liczba sygnatariuszy przypadająca na państwo członkowskie

1.   Sygnatariusze inicjatywy obywatelskiej pochodzą z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich.

2.   W co najmniej jednej czwartej państw członkowskich liczba sygnatariuszy obejmuje co najmniej minimalną liczbę obywateli określoną – w chwili rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej – w załączniku I. Te minimalne liczby odpowiadają liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich, pomnożonej przez 750.

3.   Komisja przyjmuje w drodze aktów delegowanych, zgodnie z art. 17 i z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 18 i 19, odpowiednie korekty do załącznika I, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w składzie Parlamentu Europejskiego.

4.   Uznaje się, że sygnatariusze pochodzą z państwa członkowskiego, które jest odpowiedzialne za weryfikację ich deklaracji poparcia zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit drugi.

Artykuł 8

Weryfikacja i poświadczenie przez państwa członkowskie deklaracji poparcia

1.   Po zgromadzeniu niezbędnych deklaracji poparcia od sygnatariuszy zgodnie z art. 5 i 7, organizatorzy przedkładają deklaracje poparcia – w formie papierowej lub elektronicznej – właściwym organom, o których mowa w art. 15, do celów weryfikacji i poświadczenia. W tym celu organizatorzy korzystają z formularza zawartego w załączniku V oraz oddzielają deklaracje poparcia zebrane w formie papierowej, deklaracje poparcia podpisane elektroniczne za pomocą zaawansowanego podpisu elektronicznego i deklaracje poparcia zebrane za pomocą systemu zbierania deklaracji on-line.

Organizatorzy przedkładają deklaracje poparcia właściwym państwom członkowskim według następujących zasad:

a)

państwu członkowskiemu miejsca zamieszkania lub obywatelstwa sygnatariusza, zgodnie z załącznikiem III część C pkt 1; lub

b)

państwu członkowskiemu, które wydało osobisty numer identyfikacyjny lub dokument tożsamości wskazany w deklaracji poparcia, zgodnie z załącznikiem III część C pkt 2.

2.   W okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy od otrzymania wniosku właściwe organy weryfikują przedłożone deklaracje poparcia w drodze odpowiednich czynności kontrolnych, zgodnie z prawem krajowym lub z praktyką krajową, w zależności od przypadku. Na tej podstawie dostarczają organizatorom certyfikat zgodny z wzorem zawartym w załączniku VI, poświadczający liczbę ważnych deklaracji poparcia z danego państwa członkowskiego.

W celu weryfikacji deklaracji poparcia nie jest wymagane uwierzytelnienie podpisów.

3.   Certyfikat, o którym mowa w ust. 2, jest wydawany bezpłatnie.

Artykuł 9

Przedłożenie inicjatywy obywatelskiej Komisji

Po uzyskaniu certyfikatów przewidzianych w art. 8 ust. 2 oraz pod warunkiem dopełnienia wszystkich stosownych procedur i warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu organizatorzy mogą przedłożyć inicjatywę obywatelską Komisji, załączając informacje dotyczące wszelkiego wsparcia i finansowania otrzymanego na rzecz tej inicjatywy. Informacje te zostają opublikowane w rejestrze.

Wysokość wsparcia i finansowania otrzymanego z jakiegokolwiek źródła, powyżej której należy dostarczyć informacji, jest taka sama, jak ta określona w rozporządzeniu (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (9).

Do celów niniejszego artykułu organizatorzy korzystają z formularza zawartego w załączniku VII oraz przedkładają wypełniony formularz wraz z kopiami, w wersji papierowej lub elektronicznej, certyfikatów przewidzianych w art. 8 ust. 2.

Artykuł 10

Procedura badania inicjatywy obywatelskiej przez Komisję

1.   W przypadku otrzymania inicjatywy obywatelskiej zgodnie z art. 9 Komisja:

a)

niezwłocznie publikuje inicjatywę obywatelską w rejestrze;

b)

przyjmuje organizatorów na odpowiednim szczeblu, aby mogli szczegółowo wyjaśnić kwestie, których dotyczy inicjatywa obywatelska;

c)

w ciągu trzech miesięcy wydaje komunikat zawierający prawne i polityczne wnioski Komisji dotyczące tej inicjatywy obywatelskiej, informacje na temat ewentualnych działań, jakie zamierza podjąć, oraz uzasadnienie podjęcia lub niepodjęcia tych działań.

2.   O komunikacie, o którym mowa w ust. 1 lit. c), powiadamia się organizatorów, a także Parlament Europejski i Radę oraz podaje się go do wiadomości publicznej.

Artykuł 11

Wysłuchanie publiczne

W przypadku gdy spełnione zostały warunki z art. 10 ust. 1 lit. a) i b), oraz w terminie ustanowionym w art. 10 ust. 1 lit. c), organizatorom umożliwia się przedstawienie inicjatywy obywatelskiej na wysłuchaniu publicznym. Komisja i Parlament Europejski zapewniają, aby wysłuchanie to zorganizowano w Parlamencie Europejskim, w stosownych przypadkach z udziałem innych instytucji i organów Unii, które zgłoszą chęć udziału, oraz aby Komisja była reprezentowana na właściwym szczeblu.

Artykuł 12

Ochrona danych osobowych

1.   Przetwarzając dane osobowe na mocy niniejszego rozporządzenia, organizatorzy inicjatywy obywatelskiej i właściwe organy państwa członkowskiego przestrzegają przepisów dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów krajowych przyjętych na mocy tej dyrektywy.

2.   Do celów przetwarzania przez nich danych osobowych organizatorów inicjatywy obywatelskiej i właściwe organy wyznaczone zgodnie z art. 15 ust. 2 uważa się za administratorów danych zgodnie z art. 2 lit. d) dyrektywy 95/46/WE.

3.   Organizatorzy zapewniają, aby dane osobowe zebrane do celów danej inicjatywy obywatelskiej nie były wykorzystywane do żadnych innych celów niż udzielenie poparcia dla tej inicjatywy, oraz niszczą wszystkie deklaracje poparcia otrzymane w związku z tą inicjatywą oraz wszelkie ich kopie najpóźniej w ciągu miesiąca od przedłożenia tej inicjatywy Komisji zgodnie z art. 9 lub w ciągu 18 miesięcy od daty rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

4.   Właściwy organ wykorzystuje dane osobowe, które otrzymał w związku z daną inicjatywą obywatelską, wyłącznie w celu zweryfikowania deklaracji poparcia zgodnie z art. 8 ust. 2 oraz niszczy wszystkie deklaracje poparcia oraz wszelkie ich kopie najpóźniej w ciągu miesiąca od wydania poświadczenia, o którym mowa w tym artykule.

5.   Deklaracje poparcia danej inicjatywy obywatelskiej i ich kopie można zachować na czas przekraczający terminy określone w ust. 3 i 4, jeżeli jest to konieczne do celów czynności prawnych lub administracyjnych związanych z proponowaną inicjatywą obywatelską. Organizatorzy i właściwy organ niszczą wszystkie deklaracje poparcia i ich kopie najpóźniej tydzień po dniu zakończenia wspomnianych procedur w drodze decyzji ostatecznej.

6.   Organizatorzy wprowadzają w życie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem do nich, w szczególności w przypadku gdy przetwarzanie takich danych obejmuje ich przesyłanie za pomocą sieci, oraz przed wszystkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

Artykuł 13

Odpowiedzialność

Zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody, które spowodują w trakcie organizacji inicjatywy obywatelskiej.

Artykuł 14

Sankcje

1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby organizatorzy podlegali odpowiednim sankcjom za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, a zwłaszcza za:

a)

składanie nieprawdziwych oświadczeń przez organizatorów;

b)

bezprawne wykorzystywanie danych.

2.   Sankcje, o których mowa w ust. 1, muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Artykuł 15

Właściwe organy w państwach członkowskich

1.   Do celów wykonania art. 6 ust. 3 państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie certyfikatu przewidzianego w tym przepisie.

2.   Do celów wykonania art. 8 ust. 2 każde z państw członkowskich wyznacza jeden właściwy organ odpowiedzialny za koordynowanie procesu weryfikacji deklaracji poparcia oraz dostarczanie certyfikatów przewidzianych w tym przepisie.

3.   Najpóźniej w dniu 1 marca 2012 r. państwa członkowskie przesyłają Komisji nazwy i adresy właściwych organów.

4.   Komisja udostępnia publicznie wykaz właściwych organów.

Artykuł 16

Zmiana załączników

Komisja może przyjmować w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 17 i z zastrzeżeniem warunków zawartych w art. 18 i 19, zmiany do załączników do niniejszego rozporządzenia, w zakresie stosownych przepisów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 17

Wykonanie przekazanych uprawnień

1.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 16, powierza się Komisji na czas nieokreślony.

2.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

3.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 18 i 19.

Artykuł 18

Odwołanie przekazanych uprawnień

1.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 16, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę.

2.   Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu zadecydowania, czy zamierza ona odwołać przekazanie uprawnień, stara się poinformować drugą instytucję oraz Komisję, w rozsądnym terminie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane, oraz możliwe przyczyny tego odwołania.

3.   Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Decyzja ta nie wpływa na ważność aktów delegowanych już obowiązujących. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 19

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1.   Parlament Europejski lub Rada może wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące.

2.   Jeśli po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, zostaje on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim przewidzianym.

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i może wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają wyrażać sprzeciwu.

3.   Jeśli Parlament Europejski albo Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

Artykuł 20

Komitet

1.   W celu wykonania art. 6 ust. 5 Komisję wspomaga komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

Artykuł 21

Zgłoszenie przepisów krajowych

Każde z państw członkowskich zgłasza Komisji przepisy szczegółowe przyjęte w celu wykonania niniejszego rozporządzenia.

Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie.

Artykuł 22

Przegląd

Do dnia 1 kwietnia 2015 r., a następnie co trzy lata, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 23

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 lutego 2011 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

MARTONYI J.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 44 z 11.2.2011, s. 182.

(2)  Dz.U. C 267 z 1.10.2010, s. 57.

(3)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 14 lutego 2011 r.

(4)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(5)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(6)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(7)  Dz.U. C 323 z 30.11.2010, s. 1.

(8)  Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12.

(9)  Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

MINIMALNA LICZBA SYGNATARIUSZY PRZYPADAJĄCA NA PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

Belgia

16 500

Bułgaria

12 750

Republika Czeska

16 500

Dania

9 750

Niemcy

74 250

Estonia

4 500

Irlandia

9 000

Grecja

16 500

Hiszpania

37 500

Francja

54 000

Włochy

54 000

Cypr

4 500

Łotwa

6 000

Litwa

9 000

Luksemburg

4 500

Węgry

16 500

Malta

3 750

Niderlandy

18 750

Austria

12 750

Polska

37 500

Portugalia

16 500

Rumunia

24 750

Słowenia

5 250

Słowacja

9 750

Finlandia

9 750

Szwecja

13 500

Zjednoczone Królestwo

54 000


ZAŁĄCZNIK II

INFORMACJE WYMAGANE W CELU ZAREJESTROWANIA PROPONOWANEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ

Aby zarejestrować proponowaną inicjatywę obywatelską w rejestrze on-line Komisji, dostarcza się następujące informacje:

1)

tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej – nie więcej niż 100 znaków;

2)

przedmiot inicjatywy – nie więcej niż 200 znaków;

3)

opis celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej, w odniesieniu do której wzywa się Komisję do działania – nie więcej niż 500 znaków;

4)

postanowienia Traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań;

5)

imiona i nazwiska, adresy pocztowe, obywatelstwa i daty urodzenia siedmiu członków komitetu obywatelskiego, ze wskazaniem przedstawiciela i zastępcy oraz ich adresów e-mail (1);

6)

wszystkie źródła wsparcia i finansowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej w momencie rejestracji (1).

Organizatorzy mogą podać bardziej szczegółowe informacje na temat przedmiotu, celów i kontekstu proponowanej inicjatywy obywatelskiej w załączniku. Organizatorzy mogą również, jeśli tego chcą, przedłożyć projekt aktu prawnego.


(1)  Oświadczenie o ochronie danych osobowych: Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, informuje się osoby, których dane te dotyczą, że Komisja gromadzi te dane osobowe na potrzeby procedury dotyczącej proponowanej inicjatywy obywatelskiej. W rejestrze on-line Komisji publicznie udostępnione zostaną jedynie: imiona i nazwiska organizatorów, adresy e-mail osób do kontaktu oraz informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo sprzeciwić się publikacji swoich danych osobowych, podając uzasadnione powody związane z ich szczególną sytuacją oraz żądać w każdej chwili korekty i usunięcia swoich danych osobowych z rejestru on-line Komisji po wygaśnięciu okresu dwóch lat od dnia rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej.


ZAŁĄCZNIK III

Image

Image

Image

Image

CZĘŚĆ C

1.

Lista państw członkowskich, w których nie wymaga się osobistego numeru identyfikacyjnego/numeru osobistego dokumentu tożsamości (formularz deklaracji poparcia część A):

Państwo członkowskie

Sygnatariusze, których deklaracje poparcia należy przedkładać danemu państwu członkowskiemu

Belgia

osoby mające miejsce zamieszkania w Belgii

obywatele Belgii mający miejsce zamieszkania poza tym krajem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania

Dania

osoby mające miejsce zamieszkania w Danii

obywatele Danii mający miejsce zamieszkania poza tym krajem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania

Niemcy

osoby mające miejsce zamieszkania w Niemczech

obywatele Niemiec mający miejsce zamieszkania poza tym krajem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania

Estonia

osoby mające miejsce zamieszkania w Estonii

obywatele Estonii mający miejsce zamieszkania poza tym krajem

Irlandia

osoby mające miejsce zamieszkania w Irlandii

Niderlandy

osoby mające miejsce zamieszkania w Niderlandach

Słowacja

osoby mające miejsce zamieszkania na Słowacji

obywatele Słowacji mający miejsce zamieszkania poza tym krajem

Finlandia

osoby mające miejsce zamieszkania w Finlandii

obywatele Finlandii mający miejsce zamieszkania poza tym krajem

Zjednoczone Królestwo

osoby mające miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie

2.

Lista państw członkowskich, w których wymaga się osobistego numeru identyfikacyjnego/numeru osobistego dokumentu tożsamości, jak określono poniżej, w formularzu deklaracji poparcia – część B:

 

BUŁGARIA

Единен граждански номер (numer osobisty)

 

REPUBLIKA CZESKA

Občanský průkaz (krajowy dowód tożsamości)

Cestovní pas (paszport)

 

GRECJA

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (dowód tożsamości)

Διαβατήριο (paszport)

Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (poświadczenie zamieszkania/poświadczenie stałego miejsca pobytu)

 

HISZPANIA

Documento Nacional de Identidad (dowód tożsamości)

Pasaporte (paszport)

 

FRANCJA

Passeport (paszport)

Carte nationale d’identité (krajowy dowód tożsamości)

Titre de séjour (pozwolenie na pobyt)

Permis de conduire (prawo jazdy)

Autre (inne):

Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire (dowód tożsamości parlamentarzysty ze zdjęciem, wydany przez przewodniczącego zgromadzenia parlamentarnego),

Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat (dowód tożsamości lokalnego radnego ze zdjęciem, wydany przez przedstawiciela państwa),

Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (karta kombatanta w kolorze giemzy lub niebiesko-biało-czerwonym),

Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie (karta inwalidy cywilnego lub wojskowego ze zdjęciem),

Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie (dowód tożsamości urzędnika państwowego ze zdjęciem),

Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (dowód tożsamości lub karta podróżna ze zdjęciem wydana przez władze wojskowe),

Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat (pozwolenie na polowanie wydane przez przedstawiciela państwa),

Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 (książeczka podróżna lub karnet podróżny wydane przez prefekta zgodnie z ustawą nr 69-3 z dnia 3 stycznia 1969 r.),

Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7o) de l’article 138 du code de procédure pénale (zaświadczenie potwierdzające tożsamość wydane w zastępstwie dowodu tożsamości w przypadku kontroli sądowej w związku z wykonaniem art. 138 ust. 9 pkt 7 kodeksu postępowania karnego),

Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie krajowego dowodu tożsamości lub paszportu wydane mniej niż trzy miesiące wcześniej przez gminę, opatrzone zdjęciem wnioskodawcy, uwierzytelnione pieczęcią gminy).

 

WŁOCHY

Passaporto (paszport), inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio (wraz ze wskazaniem organu wydającego)

Carta di identità (dowód tożsamości), inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio (wraz ze wskazaniem organu wydającego)

 

CYPR

Δελτίο Ταυτότητας (dowód tożsamości obywatela lub osoby zamieszkałej)

Διαβατήριο (paszport)

 

ŁOTWA

Personas kods (osobisty numer identyfikacyjny)

 

LITWA

Asmens kodas (numer osobisty)

 

LUKSEMBURG

Numéro d’identification national (numéro inscrit sur la carte d’identification de la Sécurité sociale) (krajowy numer identyfikacyjny – numer podany w dowodzie tożsamości ubezpieczenia społecznego)

 

WĘGRY

személyazonosító igazolvány (dowód tożsamości)

útlevél (paszport)

Személyi azonosító szám (személyi szám) (osobisty numer identyfikacyjny)

 

MALTA

Karta tal-Identità (dowód tożsamości)

 

AUSTRIA

Reisepass (paszport)

Personalausweis (dowód tożsamości)

 

POLSKA

Numer ewidencyjny PESEL

 

PORTUGALIA

Bilhete de identitade (dowód tożsamości)

Passaporte (paszport)

Cartão de Cidadão (karta obywatela)

 

RUMUNIA

carte de identitate (dowód tożsamości)

pasaport (paszport)

certificat de inregistrare (poświadczenie rejestracji)

cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (karta stałego pobytu dla obywateli UE)

Cod Numeric Personal (osobisty numer identyfikacyjny)

 

SŁOWENIA

Osebna izkaznica (dowód tożsamości)

Potni list (paszport)

 

SZWECJA

Personnummer (osobisty numer identyfikacyjny) w dowodzie tożsamości

Personnummer (osobisty numer identyfikacyjny) w paszporcie


ZAŁĄCZNIK IV

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ SYSTEMU ZBIERANIA DEKLARACJI ON-LINE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 211/2011 Z DNIA 16 LUTEGO 2011 R. W SPRAWIE INICJATYWY OBYWATELSKIEJ

… (nazwa właściwego organu) z … (nazwa państwa członkowskiego) niniejszym poświadcza, że system zbierania deklaracji on-line … (adres strony internetowej) wykorzystywany do zbierania deklaracji poparcia dla … (tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej) jest zgodny z odpowiednimi przepisami rozporządzenia (UE) nr 211/2011.

Data, podpis i oficjalna pieczęć właściwego organu:


ZAŁĄCZNIK V

FORMULARZ PRZEDŁOŻENIA DEKLARACJI POPARCIA WŁAŚCIWYM ORGANOM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1.

Imiona i nazwiska, adresy pocztowe oraz adresy e-mail osób do kontaktu:

2.

Tytuł inicjatywy obywatelskiej:

3.

Numer nadany w rejestrze Komisji:

4.

Data rejestracji:

5.

Liczba sygnatariuszy pochodzących z (nazwa państwa członkowskiego):

6.

Załączniki:

(Załącza się wszystkie deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy, które mają być zweryfikowane przez dane państwo członkowskie.

W stosownych przypadkach dołącza się odpowiedni(-e) certyfikat(-y) potwierdzający(-e) zgodność systemu zbierania deklaracji on-line z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej)

7.

Data i podpis osób do kontaktu:


ZAŁĄCZNIK VI

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY LICZBĘ WAŻNYCH DEKLARACJI POPARCIA ZEBRANYCH DLA … (NAZWA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO)

… (nazwa właściwego organu) z … (nazwa państwa członkowskiego) po przeprowadzeniu niezbędnych weryfikacji wymaganych na mocy art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej niniejszym poświadcza, że … deklaracji/deklaracje poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej o numerze rejestracji … jest ważnych/są ważne zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Data, podpis i oficjalna pieczęć właściwego organu:


ZAŁĄCZNIK VII

FORMULARZ PRZEDŁOŻENIA INICJATYWY OBYWATELSKIEJ KOMISJI

1.

Tytuł inicjatywy obywatelskiej:

2.

Numer nadany w rejestrze Komisji:

3.

Data rejestracji:

4.

Liczba otrzymanych ważnych deklaracji poparcia: (musi być co najmniej 1 mln)

5.

Liczba sygnatariuszy poświadczona przez państwa członkowskie:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Liczba sygnatariuszy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

RAZEM

Liczba sygnatariuszy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Imiona i nazwiska, adresy pocztowe oraz adresy e-mail osób do kontaktu (1):

7.

Wszystkie źródła wsparcia i finansowania uzyskanego dla danej inicjatywy, łącznie z wysokością wsparcia finansowego w momencie przedłożenia inicjatywy (1):

8.

Niniejszym oświadczamy, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe.

Data i podpis osób do kontaktu:

9.

Załączniki:

(Załącza się wszystkie certyfikaty)


(1)  Oświadczenie o ochronie danych osobowych: Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, informuje się osoby, których dane te dotyczą, że Komisja gromadzi te dane osobowe na potrzeby procedury dotyczącej inicjatywy obywatelskiej. W rejestrze on-line Komisji publicznie udostępnione zostaną jedynie: imiona i nazwiska organizatorów, adresy e-mail osób do kontaktu oraz informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo sprzeciwić się publikacji swoich danych osobowych, podając uzasadnione powody związane z ich szczególną sytuacją oraz żądać w każdej chwili korekty i usunięcia swoich danych osobowych z rejestru on-line Komisji po wygaśnięciu okresu dwóch lat od dnia rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej.


Top