Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0101

Rozporządzenie Rady (UE) nr 101/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

OJ L 31, 5.2.2011, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 008 P. 248 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/101/oj

5.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 101/2011

z dnia 4 lutego 2011 r.

w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 2011/72/WPZiB przewiduje zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych stanowiących własność lub będących w posiadaniu lub pod kontrolą niektórych osób odpowiedzialnych za sprzeniewierzenie środków finansowych państwa tunezyjskiego oraz osób z nimi powiązanych, co pozbawiało obywateli tunezyjskich korzyści płynących ze zrównoważonego rozwoju ich gospodarki i społeczeństwa oraz utrudniało rozwój demokracji w tym kraju. Te osoby fizyczne lub prawne, podmioty i organy są wymienione w załączniku do decyzji.

(2)

Środki te wchodzą w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w związku z tym w celu ich wdrożenia niezbędne są działania regulacyjne na szczeblu unijnym, w szczególności z myślą o zapewnieniu ich jednolitego stosowania przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(3)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z prawem do skutecznego środka prawnego i do rzetelnego procesu sądowego oraz prawem do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z tymi prawami.

(4)

Uprawnienie do zmiany wykazu znajdującego się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinno być wykonywane przez Radę, w związku ze specyficznym, związanym z sytuacją w Tunezji, zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia spójności z procedurą zmian i dokonywania przeglądu załącznika do decyzji 2011/72/WPZiB.

(5)

Procedura zmiany wykazów znajdujących się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinna zawierać wymóg przekazywania wskazanym osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom uzasadnienia umieszczenia ich w wykazie, tak aby umożliwić im zgłoszenie uwag. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada powinna dokonać przeglądu swojej decyzji na podstawie tych uwag i odpowiednio poinformować daną osobę, podmiot lub organ.

(6)

Na potrzeby wprowadzania w życie niniejszego rozporządzenia oraz w celu zapewnienia najwyższego stopnia pewności prawa w Unii nazwiska i inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których środki finansowe i zasoby gospodarcze muszą zostać zamrożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, muszą zostać podane do wiadomości publicznej. Każde przetwarzanie danych osobowych powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2) oraz zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (3).

(7)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„środki finansowe” oznaczają aktywa finansowe i korzyści ekonomiczne wszelkiego rodzaju, w tym między innymi:

(i)

gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle trasowane, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

(ii)

depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, wierzytelności i zobowiązania dłużne;

(iii)

papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;

(iv)

odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;

(v)

kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;

(vi)

akredytywy, konosamenty, umowy sprzedaży;

(vii)

dokumenty poświadczające posiadanie udziałów w funduszach lub środkach finansowych;

b)

„zamrożenie środków finansowych” oznacza zapobieganie wszelkim ruchom tych środków, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem;

c)

„zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa wszelkiego rodzaju, rzeczowe i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są środkami finansowymi, ale mogą być użyte do pozyskania środków finansowych, towarów lub usług;

d)

„zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu tych zasobów do uzyskiwania funduszów, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążanie ich hipoteką;

e)

„terytorium Unii” oznacza terytoria państw członkowskich, do których stosuje się Traktat, na warunkach określonych w Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną.

Artykuł 2

1.   Zamrożone zostają wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub pod kontrolą wymienionych w załączniku I osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów oraz powiązanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, które zgodnie z art. 1 ust. 1 decyzji 2011/72/WPZiB zostały przez Radę wskazane jako odpowiedzialne za sprzeniewierzenie środków finansowych państwa tunezyjskiego.

2.   Żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych nie udostępnia się, bezpośrednio ani pośrednio, osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku I ani na ich rzecz.

3.   Zakazuje się świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie obchodzenie środków, o których mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 3

1.   W załączniku I wskazuje się powody umieszczenia w nim osób, podmiotów i organów.

2.   W załączniku I podaje się również, jeśli są dostępne, informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów. W odniesieniu do osób fizycznych informacje takie mogą obejmować nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportów i dokumentów tożsamości, płeć, adres – o ile jest znany – oraz funkcję lub zawód. W odniesieniu do osób prawnych, podmiotów i organów informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności.

Artykuł 4

1.   W drodze odstępstwa od art. 2 właściwe organy w państwach członkowskich, wymienione w załączniku II, mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że środki finansowe i zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

a)

niezbędne do pokrycia wydatków na podstawowe potrzeby osób wymienionych w załączniku I oraz członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu, w tym opłat za środki spożywcze, najem lub kredyt hipoteczny, leki, leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe oraz opłaty za usługi komunalne;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów lub zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów opłat lub usług związanych z rutynowym prowadzeniem lub utrzymaniem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych; lub

d)

niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych pod warunkiem że w tym przypadku państwo członkowskie zgłosiło wszystkim pozostałym państwom członkowskim i Komisji uzasadnienie wydania specjalnego zezwolenia co najmniej dwa tygodnie przed zezwoleniem.

2.   Właściwe państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1.

Artykuł 5

1.   W drodze odstępstwa od art. 2 właściwe organy w państwach członkowskich, wymienione w załączniku II, mogą udzielić zezwolenia na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych po spełnieniu następujących warunków:

a)

dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego, ustanowionego przed datą umieszczenia w załączniku I osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2, lub orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego, wydanego przed tą datą;

b)

dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub uznanych za uzasadnione w takim orzeczeniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawowymi i wykonawczymi regulującymi prawa osób mających takie roszczenia;

c)

zastaw nie został ustanowiony lub orzeczenie nie zostało wydane na korzyść osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku I; oraz

d)

uznanie zastawu lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

2.   Właściwe państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1.

Artykuł 6

1.   Artykuł 2 ust. 2 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożonych rachunkach w postaci:

a)

odsetek lub innych dochodów należnych od tych rachunków; lub

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą umieszczenia w załączniku I osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2,

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody oraz płatności zostaną zamrożone zgodnie z art. 2 ust. 1.

2.   Artykuł 2 ust. 2 nie uniemożliwia instytucjom finansowym lub kredytowym w Unii zasilania zamrożonych rachunków środkami finansowymi przekazywanymi im na rachunek umieszczonej w wykazie osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, pod warunkiem że wszelkie kwoty dodatkowe na takim rachunku zostaną również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie informuje właściwe organy o takich transakcjach.

Artykuł 7

W drodze odstępstwa od art. 2 i pod warunkiem że płatność dokonywana przez osobę, podmiot lub organ wymienione w załączniku I jest należna na mocy umowy lub porozumienia zawartego przez daną osobę, podmiot lub organ lub zobowiązania je obciążającego, zanim ta osoba, podmiot lub organ zostały wskazane, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

dany właściwy organ ustalił, że:

(i)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania płatności przez osobę, podmiot lub organ wymienione w załączniku I;

(ii)

dokonanie płatności nie narusza art. 2 ust. 2;

b)

dane państwo członkowskie co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia powiadomiło pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o takim ustaleniu i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia.

Artykuł 8

1.   Osoby fizyczne lub prawne lub podmioty lub organy, lub ich dyrektorzy lub pracownicy, którzy zamrażają środki finansowe i zasoby gospodarcze lub odmawiają ich udostępnienia, w dobrej wierze i z przekonaniem, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, chyba że dowiedziono, że środki finansowe i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub zatrzymane na skutek niedbalstwa.

2.   Zakaz ustanowiony w art. 2 ust. 2 nie prowadzi do jakiejkolwiek odpowiedzialności osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, które udostępniły środki finansowe lub zasoby gospodarcze, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogłyby naruszyć ten zakaz.

Artykuł 9

1.   Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a)

dostarczają natychmiast wszelkich informacji, które ułatwiłyby przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak dane dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 2, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym te osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, wskazanemu na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, oraz przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem państw członkowskich; oraz

b)

współpracują z tym właściwym organem przy każdej weryfikacji tych informacji.

2.   Wszelkie informacje dostarczone lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie do celów, dla których je dostarczono lub otrzymano.

Artykuł 10

Komisja i państwa członkowskie natychmiast informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i wymieniają wszelkie inne stosowne, dostępne im informacje w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje dotyczące naruszeń i problemów związanych z egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł 11

Komisja jest upoważniona do zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie.

Artykuł 12

1.   W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 2 ust. 1, dokonuje ona stosownych zmian w załączniku I.

2.   O swojej decyzji, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, Rada powiadamia osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio - gdy adres jest znany - albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi zgłoszenie uwag.

3.   W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i odpowiednio informuje osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ.

4.   Wykaz w załączniku I regularnie, co najmniej raz na 12 miesięcy, poddawany jest przeglądowi.

Artykuł 13

1.   Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i przyjmują wszystkie środki niezbędne do zapewnienia ich wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych zasadach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 14

Adres i inne dane kontaktowe Komisji na potrzeby powiadamiania, informowania lub innego sposobu przekazywania jej informacji w przypadkach, w których wymaga tego niniejsze rozporządzenie, wskazane są w załączniku II.

Artykuł 15

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a)

na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;

b)

na pokładach wszelkich statków powietrznych lub wszelkich statków podlegających jurysdykcji państwa członkowskiego;

c)

wobec każdej osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;

d)

wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego;

e)

wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo na terytorium Unii.

Artykuł 16

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2011 r.

W imieniu Rady

MARTONYI J.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 28 z 2.2.2011, s. 62.

(2)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(3)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.


ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ PODMIOTÓW I ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Były prezydent Tunezji, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 3 września 1936 r., matka: Selma HASSEN, współmałżonek: Leila TRABELSI, dowód tożsamości nr 00354671.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 24 października 1956 r., matka: Saida DHERIF, wsółmałżonek: Zine El Abidine BEN ALI, dowód tożsamości nr 00683530.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 4 marca 1944 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Yamina SOUIEI, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 11 rue de France- Radès Ben Arous, dowód tożsamości nr 05000799.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Sabha (Libia), data ur.: 7 stycznia 1980 r., matka: Yamina SOUIEI, zarządzający przedsiębiorstwem, współmałżonek: Inès LEJRI, zamieszkały: résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, dowód tożsamości nr 04524472.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 2 grudnia 1981 r., matka: Naima BOUTIBA, współmałżonek: Nesrine BEN ALI, dowód tożsamości nr 04682068.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, miejsce ur.: Tunis, data ur.: 16 stycznia 1987 r., matka: Leila TRABELSI, współmałżonek: Fahd Mohamed Sakher MATERI, dowód tożsamości nr 00299177.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, miejsce ur.: Tunis, data ur.: 17 lipca 1992 r., matka: Leila TRABELSI, zamieszkała: Palais Présidentiel, dowód tożsamości nr 09006300.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 5 listopada 1962 r., matka: Saida DHERIF, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, dowód tożsamości nr 00777029.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 24 czerwca 1948 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Nadia MAKNI, oddelegowany do zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym, zamieszkały: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, dowód tożsamości nr 00104253.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, m-ce ur.: Radis, data ur.: 19 lutego 1953 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Mohamed MAHJOUB, zarządzająca przedsiębiorstwem, zamieszkała: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, dowód tożsamości nr 00403106.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 26 sierpnia 1974 r., matka: Najia JERIDI, biznesmen, zamieszkały: 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, dowód tożsamości nr 05417770.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 26 kwietnia 1950 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Souad BEN JEMIA, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, dowód tożsamości nr 00178522.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 25 września 1955 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Hela BELHAJ, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, dowód tożsamości nr 05150331.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, data ur.: 27 grudnia 1958 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Mohamed Montassar MEHERZI, dyrektor handlowy, zamieszkały: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, dowód tożsamości nr 00166569.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: La Marsa, data ur.: 5 maja 1959 r., matka: Fatma SFAR, współmałżonek: Samira TRABELSI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, dowód tożsamości nr 00046988.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunezyjka, data ur.: 1 lutego 1960 r., matka: Saida DHERIF, współmałżonek: Habib ZAKIR, zamieszkała: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, dowód tożsamości nr 00235016.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunezyjczyk, data ur.: 5 marca 1957 r., matka: Saida BEN ABDALLAH, współmałżonek: Nefissa TRABELSI, deweloper, zamieszkały: rue Ennawras 4, Gammarth supérieur, dowód tożsamości nr 00547946.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 3 lipca 1973 r., matka: Yamina SOUIEI, zarządzający firmą deweloperską, zamieszkały: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, dowód tożsamości nr 05411511.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunezyjka, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 25 czerwca 1975 r., matka: Mounira TRABELSI (siostra Leili TRABELSI), zarządzająca przedsiębiorstwem, współmałżonek: Mourad MEHDOUI, zamieszkała: 41 rue Garibaldi -Tunis, dowód tożsamości nr 05417907.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 3 maja 1962 r., matka: Neila BARTAJI, współmałżonek: Lilia NACEF, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 41 rue Garibaldi - Tunis, dowód tożsamości nr 05189459.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, data ur.: 18 września 1976 r., matka: Najia JERIDI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, dowód tożsamości nr 05412560.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjka, data ur.: 4 grudnia 1971 r., matka: Yamina SOUIEI, zarządzająca przedsiębiorstwem, zamieszkała: 2 rue El Farrouj - la Marsa, dowód tożsamości nr 05418095.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunezyjczyk, data ur.: 20 grudnia 1965 r., matka: Radhia MATHLOUTHI, współmałżonek: Linda CHERNI, pracownik linii lotniczych Tunisair, zamieszkały: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, dowód tożsamości nr 00300638.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunezyjczyk, data ur.: 29 stycznia 1988 r., matka: Kaouther Feriel HAMZA, dyrektor generalny Stafiem - Peugeot, zamieszkały: 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunezyjczyk, data ur.: 13 stycznia 1959 r., matka: Leila CHAIBI, współmałżonek: Dorsaf BEN ALI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, dowód tożsamości nr 00400688.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 5 lipca 1965 r., matka: Naima EL KEFI, współmałżonek: Mohamed Slim CHIBOUB, zamieszkała: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, dowód tożsamości nr 00589759.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 21 sierpnia 1971 r., matka: Naima EL KEFI, współmałżonek: Mohamed Marouene MABROUK, radca w ministerstwie spraw zagranicznych, dowód tożsamości nr 05409131.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 11 marca 1972 r., matka: Jaouida El BEJI, współmałżonek: Sirine BEN ALI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, dowód tożsamości nr 04766495.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 8 marca 1963 r., matka: Naima EL KEFI, współmałżonek: Slim ZARROUK, lekarz, zamieszkała: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, dowód tożsamości nr 00589758.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 13 sierpnia 1960 r., matka: Maherzia GUEDIRA, współmałżonek: Ghazoua BEN ALI, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, zamieszkały: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, dowód tożsamości nr 00642271.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, data ur.: 22 listopada 1949 r., matka: Selma HASSEN, fotograf i dziennikarz w Niemczech, zamieszkały: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 02951793.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, data ur.: 13 marca 1947 r., współmałżonek: Zohra BEN AMMAR, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: rue El Moez - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 02800443.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, data ur.: 16 maja 1952 r., matka : Selma HASSEN, współmałżonek : Fathi REFAT, przedstawiciel linii lotniczych Tunisair, zamieszkały: 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, dowód tożsamości nr 02914657.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Susa, data ur.: 18 września 1956 r., matka: Selma HASSEN, współmałżonek: Sadok Habib MHIRI, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkała: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, dowód tożsamości nr 02804872.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, data ur.: 28 października 1938 r., matka: Selma HASSEN, emeryt, wdowiec po Selmie MANSOUR, zamieszkały: 255 cité El Bassatine - Monastir, dowód tożsamości nr 028106l4.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

36.

Kais Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 21 października 1969 r., matka: Selma MANSOUR, współmałżonek: Monia CHEDLI, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: avenue Hédi Nouira - Monastir, dowód tożsamości nr 04180053.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 29 kwietnia 1974 r., matka: Selma MANSOUR, kawaler, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkały: 83 Cap Marina - Monastir, dowód tożsamości nr 04186963.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 12 października 1972 r., matka: Selma MANSOUR, kawaler, eksporter, importer, handlowiec, zamieszkały: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, dowód tożsamości nr 04192479.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjka, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 8 marca 1980 r., matka: Selma MANSOUR, współmałżónek: Zied JAZIRI, sekretarka w przedsiębiorstwie, zamieszkała: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, dowód tożsamości nr 06810509.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 8 października 1978 r., matka: Hayet BEN ALI, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkały: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, dowód tożsamości nr 05590835.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 9 sierpnia 1977 r., matka: Hayet BEN ALI, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 05590836.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunezyjka, m-ce ur.: Monastyr, data ur.: 30 sierpnia 1982 r., matka: Hayet BEN ALI, współmałżonek: Badreddine BENNOUR, zamieszkała: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, dowód tożsamości nr 08434380.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Susa, data ur.: 13 stycznia 1970 r., matka: Naima BEN ALI, kierownik obsługi w liniach lotniczych Tunisair, zamieszkały: les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, dowód tożsamości nr 05514395.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, data ur.: 22 października 1967 r., matka: Naima BEN ALI, szef projektu w ministerstwie transportu, zamieszkały: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, dowód tożsamości nr 05504161.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Susa, data ur.: 3 stycznia 1973 r., matka: Naima BEN ALI, współmałżonek: Lamia JEGHAM, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 05539378.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Paryż, data ur.: 27 października 1966 r., matka: Paulette HAZAT, dyrektor przedsiębiorstwa, zamieszkały: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, dowód tożsamości nr 05515496 (podwójne obywatelstwo).

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur. Paryż, data ur. 16 kwietnia 1971 r., matka: Paulette HAZAT, współmałżonek: Amel SAID, zarządzający przedsiębiorstwem, zamieszkały: Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, dowód tożsamości nr 00297112.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 28 sierpnia 1974 r., matka: Leila DEROUICHE, dyrektor handlowy, zamieszkały: 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, dowód tożsamości nr 04622472.

Osoba objęta śledztwem sądowym prowadzonym przez władze tunezyjskie w sprawie nabycia nieruchomości i ruchomości, otwarcia rachunków bankowych i posiadania aktywów w wielu państwach jako część operacji prania pieniędzy.


ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1, ART. 5 UST. 1, ART. 7 ORAZ ART. 9 UST. 1 LIT. a) ORAZ ADRES KOMISJI EUROPEJSKIEJ, NA KTÓRY NALEŻY KIEROWAĆ POWIADOMIENIA

A.   Właściwe organy w każdym z państw członkowskich:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUŁGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLIKA CZESKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NIEMCY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDIA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

HISZPANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

WŁOCHY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

WĘGRY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIDERLANDY

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SŁOWACJA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adres Komisji Europejskiej, na który należy kierować powiadomienia i pozostałą korespondencję:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgia

e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

tel. +32 22955585

faks +32 22990873


Top