Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1062

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 314, 30.11.2010, p. 64–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 249 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1062/oj

30.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/64


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1062/2010

z dnia 28 września 2010 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1), w szczególności jej art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2010/30/UE zobowiązuje Komisję do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie oznakowania produktów związanych z energią przedstawiających znaczący potencjał oszczędności energii oraz znaczne rozbieżności, jeśli chodzi o poziomy wydajności przy równorzędnej funkcjonalności.

(2)

Energia elektryczna zużywana przez telewizory stanowi istotną część zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną w Unii, zaś telewizory o równorzędnej funkcjonalności bardzo się różnią pod względem efektywności energetycznej. Istnieje znaczny potencjał poprawy efektywności energetycznej telewizorów. Telewizory należy zatem objąć wymogami dotyczącymi etykiet efektywności energetycznej.

(3)

W celu zachęcenia producentów do zwiększenia efektywności energetycznej telewizorów, a użytkowników końcowych do zakupu energooszczędnych modeli, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez te produkty i przyczynienia się do funkcjonowania rynku wewnętrznego, należy ustanowić zharmonizowane przepisy dotyczące wskazywania efektywności energetycznej i zużycia energii przez telewizory poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie.

(4)

Oczekuje się, że w wyniku łącznego działania przepisów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu i rozporządzeniu Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów (2) roczne oszczędności energii elektrycznej mogą wynieść 43 TWh do 2020 r. w porównaniu ze scenariuszem zakładającym niepodejmowanie żadnych działań.

(5)

Informacje zamieszczone na etykiecie powinny być uzyskane przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym, jeżeli są dostępne, zharmonizowanych norm przyjętych przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (3).

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno określać jednolity wzór i treść etykiety dla telewizorów.

(7)

Dodatkowo niniejsze rozporządzenie powinno określać wymogi w zakresie dokumentacji technicznej i kart dla telewizorów.

(8)

Co więcej, niniejsze rozporządzenie powinno precyzować wymogi w zakresie dostarczania informacji na potrzeby dowolnych form sprzedaży na odległość, reklam i technicznych materiałów promocyjnych dotyczących telewizorów.

(9)

Aby zachęcić do produkcji energooszczędnych telewizorów, należy zezwolić dostawcom pragnącym wprowadzić do obrotu telewizory spełniające wymogi w zakresie wyższych klas efektywności energetycznej na stosowanie etykiet zawierających informacje o tych klasach, zanim podawanie klas na etykietach stanie się obowiązkowe.

(10)

Należy przewidzieć przegląd przepisów niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa wymogi dotyczące etykiet i dostarczania dodatkowych informacji o produktach w odniesieniu do telewizorów.

Artykuł 2

Definicje

Poza definicjami określonymi w art. 2 dyrektywy 2010/30/UE stosuje się następujące definicje:

1)

„telewizor” oznacza odbiornik telewizyjny lub monitor telewizyjny;

2)

„odbiornik telewizyjny” oznacza produkt przeznaczony głównie do wyświetlania i odbioru sygnałów audiowizualnych, który jest wprowadzony do obrotu i sprzedawany pod jednym oznaczeniem modelu lub jednym oznaczeniem systemowym i który składa się z:

a)

wyświetlacza;

b)

co najmniej jednego tunera/odbiornika i opcjonalnych funkcji dodatkowych do przechowywania lub wyświetlania danych, takich jak DVD, dysk twardy (HDD) lub magnetowid (VCR), zintegrowanych z wyświetlaczem bądź umieszczonych w oddzielnym urządzeniu lub w większej licznie oddzielnych urządzeń;

3)

„monitor telewizyjny” oznacza produkt przeznaczony głównie do wyświetlania na zintegrowanym ekranie sygnału wideo pochodzącego z różnych źródeł, w tym sygnału telewizyjnego, który opcjonalnie kontroluje i odtwarza sygnały audio z zewnętrznego urządzenia źródłowego, który jest połączony za pomocą standardowych złącz do odbioru sygnału wideo, w tym cinch (component, composite), SCART, HDMI oraz przyszłych standardów bezprzewodowych (ale z wyłączeniem sygnałów wideo nieobjętych normalizacją, takich jak DVI i SDI), ale nie jest dostosowany do odbioru i przetwarzania sygnałów telewizyjnych;

4)

„tryb włączenia” oznacza stan, w którym telewizor jest podłączony do sieci zasilania elektrycznego i wytwarza dźwięk i obraz;

5)

„tryb domowy” oznacza ustawienia telewizora zalecane przez producenta do normalnego użytku domowego;

6)

„tryb(-y) czuwania” oznacza(-ją) stan, w którym urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego, musi pobierać energię z sieci zasilania elektrycznego w celu poprawnego działania i może wykonywać tylko poniższe funkcje przez dowolnie długi czas:

a)

funkcja ponownego włączenia lub funkcja ponownego włączenia tylko ze wskazaniem aktywowania funkcji ponownego włączenia; lub

b)

wyświetlanie informacji lub statusu;

7)

„tryb wyłączenia” oznacza stan, w którym urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego i nie jest wykonywana żadna funkcja; za tryb wyłączenia uważa się również:

a)

stan, w którym dostarczana jest tylko informacja o trybie wyłączenia;

b)

stan, w którym wykonywane są tylko funkcje konieczne dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4);

8)

„funkcja ponownego włączenia” oznacza funkcję ułatwiającą włączanie innych trybów, w tym trybu włączenia, przez zdalnie sterowany przełącznik, jak np. urządzenie zdalnego sterowania, czujnik wewnętrzny lub licznik czasu służący do przełączenia w tryb, w którym dostępne są dodatkowe funkcje urządzenia, w tym tryb włączenia;

9)

„wyświetlanie informacji lub statusu” oznacza stale włączoną funkcję wyświetlania na wyświetlaczu informacji lub wskazywania statusu urządzenia, w tym zegarów;

10)

„menu ustawień obowiązkowych” oznacza zbiór zdefiniowanych fabrycznie przez producenta ustawień, z którego użytkownik telewizora musi wybrać odpowiednie ustawienia podczas pierwszego włączenia telewizora;

11)

„współczynnik maksymalnej luminancji” oznacza współczynnik maksymalnej luminancji w trybie domowym lub trybie włączenia odpowiednio do ustawień dostawcy, oraz najjaśniejszą szczytową luminancję w trybie włączenia;

12)

„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, w którym telewizory są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej;

13)

„użytkownik końcowy” oznacza konsumenta, który kupuje lub zamierza kupić telewizor.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

1.   Dostawcy dopilnowują, aby:

a)

każdy telewizor był dostarczany wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku V;

b)

karta produktu określona w załączniku III była dostępna;

c)

dokumentacja techniczna określona w załączniku IV była udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

d)

każda reklama konkretnego modelu telewizora uwzględniała klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

e)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu telewizora, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu.

2.   Klasy efektywności energetycznej ustala się na podstawie współczynnika efektywności energetycznej obliczonego zgodnie z załącznikiem II.

3.   Format etykiety określonej w załączniku V stosuje się zgodnie z następującym harmonogramem:

a)

w przypadku telewizorów wprowadzonych do obrotu od dnia 30 listopada 2011 r., etykiety dla telewizorów o klasach efektywności energetycznej:

(i)

A, B, C, D, E, F, G są zgodne z pkt 1 załącznika V lub, jeżeli dostawcy uznają to za wskazane, są zgodne z pkt 2 tego załącznika;

(ii)

A+ są zgodne z pkt 2 załącznika V;

(iii)

A++ są zgodne z pkt 3 załącznika V;

(iv)

A+++ są zgodne z pkt 4 załącznika V;

b)

w przypadku telewizorów wprowadzanych do obrotu od dnia 1 stycznia 2014 r., posiadających klasę efektywności energetycznej A+, A, B, C, D, E, F, etykiety są zgodne z pkt 2 załącznika V lub, jeżeli dostawcy uznają to za wskazane, są zgodne z pkt 3 tego załącznika;

c)

w przypadku telewizorów wprowadzanych do obrotu od dnia 1 stycznia 2017 r., posiadających klasę efektywności energetycznej A++, A+, A, B, C, D, E, etykiety są zgodne z pkt 3 załącznika V lub, jeżeli dostawcy uznają to za wskazane, są zgodne z pkt 4 tego załącznika;

d)

w przypadku telewizorów wprowadzanych do obrotu od dnia 1 stycznia 2020 r., posiadających klasę efektywności energetycznej A+++, A++, A+, A, B, C, D, etykiety są zgodne z pkt 4 załącznika V.

Artykuł 4

Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy dopilnowują, aby:

a)

każdy telewizor w punkcie sprzedaży był opatrzony etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1, umieszczoną z przodu telewizora w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna;

b)

telewizory oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem VI;

c)

każda reklama konkretnego modelu telewizora uwzględniała klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

d)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu telewizora, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 5

Metody pomiarowe

Informacje, które należy dostarczyć zgodnie z art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, zgodnie z załącznikiem VII.

Artykuł 6

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Państwa członkowskie stosują procedurę określoną w załączniku VIII do oceny zgodności deklarowanej klasy efektywności energetycznej.

Artykuł 7

Przegląd

Przed upływem pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego.

Artykuł 8

Przepisy przejściowe

Artykuł 3 ust. 1 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) nie mają zastosowania do drukowanych reklam oraz drukowanych technicznych materiałów promocyjnych opublikowanych przed dniem 30 marca 2012 r.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 listopada 2011 r. Jednakże art. 3 ust. 1 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) stosuje się od dnia 30 marca 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 42.

(3)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

(4)  Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 24.


ZAŁĄCZNIK I

Klasa efektywności energetycznej

Klasę efektywności energetycznej telewizora ustala się na podstawie jego współczynnika efektywności energetycznej (EEI) określonego w tabeli 1. Współczynnik efektywności energetycznej telewizora ustala się zgodnie z pkt 1 załącznika II.

Tabela 1

Klasa efektywności energetycznej telewizora

Klasa efektywności energetycznej

Współczynnik efektywności energetycznej

A+++ (największa efektywność)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (najmniejsza efektywność)

1,00 ≤ EEI


ZAŁĄCZNIK II

Metoda obliczania współczynnika efektywności energetycznej i rocznego zużycia energii w trybie włączenia

1.

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oblicza się jako EEI = P/Pref (A), gdzie:

Pref (A)

=

Pbasic + A × 4,3224 W/dm2,

Pbasic

=

20 W dla odbiorników telewizyjnych z jednym tunerem/odbiornikiem bez twardych dysków,

Pbasic

=

24 W dla odbiorników telewizyjnych z twardym dyskiem (twardymi dyskami),

Pbasic

=

24 W dla odbiorników telewizyjnych z dwoma lub większą liczbą tunerów/odbiorników,

Pbasic

=

28 W dla odbiorników telewizyjnych z twardym dyskiem (twardymi dyskami) i dwoma lub większą liczbą tunerów/odbiorników,

Pbasic

=

15 W dla monitorów telewizyjnych,

A oznacza widzialną powierzchnię ekranu wyrażoną w dm2,

P oznacza zużycie energii przez telewizor w trybie włączenia mierzone zgodnie z załącznikiem VII wyrażone w watach, zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

2.

Roczne zużycie energii w trybie włączonym E wyrażone w kWh oblicza się jako E = 1,46 × P.

3.

Telewizory z automatyczną regulacją jasności

W celu obliczenia współczynnika efektywności energetycznej i rocznego zużycia energii w trybie włączenia, o których mowa w pkt 1 i 2, zużycie energii w trybie włączenia obliczone zgodnie z procedurą określoną w załączniku VII obniża się o 5 %, jeżeli w momencie wprowadzenia telewizora do obrotu spełnione są następujące warunki:

a)

luminancja telewizora w trybie domowym lub trybie włączenia, stosownie do ustawień dostawcy, zmniejsza się automatycznie przy natężeniu oświetlenia w otoczeniu wynoszącym pomiędzy co najmniej 20 lx i 0 lx;

b)

automatyczna regulacja jasności jest włączona w trybie domowym lub w trybie włączenia, stosownie do ustawień dostawcy.


ZAŁĄCZNIK III

Karta produktu

1.

Informacje w karcie produktu telewizora są podawane w poniższej kolejności oraz są zawarte w broszurze dotyczącej produktu lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem:

a)

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

b)

identyfikator modelu dostawcy; gdzie identyfikator modelu oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, który odróżnia określony model telewizora od innych modeli o tym samym znaku handlowym lub nazwie dostawcy;

c)

klasa efektywności energetycznej modelu zgodnie z tabelą 1 załącznika I; w przypadku gdy telewizorowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 (1), można podać tę informację;

d)

przekątna widzialna ekranu wyrażona w centymetrach i calach;

e)

zużycie energii w trybie włączenia mierzone zgodnie z procedurą określoną w załączniku VII;

f)

roczne zużycie energii obliczone zgodnie z załącznikiem II w kWh/rok, zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej; opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.”;

g)

zużycie energii w trybie czuwania lub wyłączenia lub w obu tych trybach mierzone zgodnie z procedurą określoną w załączniku VII;

h)

rozdzielczość ekranu wyrażona w liczbie pikseli w poziomie i pionie.

2.

Jedna karta może dotyczyć kilku modeli telewizorów dostarczonych przez tego samego dostawcę.

3.

Informacje zawarte na karcie mogą zostać podane w formie reprodukcji etykiety, w wersji kolorowej lub czarno-białej. W takim przypadku informacje wymienione w pkt 1, które nie znajdują się na etykiecie, muszą również zostać dostarczone.


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK IV

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. c), zawiera:

a)

nazwę i adres dostawcy;

b)

ogólny opis modelu telewizora wystarczający do jego jednoznacznej i łatwej identyfikacji;

c)

w stosownych przypadkach odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d)

w stosownych przypadkach pozostałe użyte normy i specyfikacje techniczne;

e)

identyfikację i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy;

f)

parametry testowe dla dokonywania pomiarów:

(i)

temperaturę otoczenia;

(ii)

napięcie testowe wyrażone w V oraz częstotliwość wyrażoną w Hz;

(iii)

całkowite zniekształcenie harmoniczne systemu zasilania energią elektryczną;

(iv)

złącze do podłączenia testowego sygnału audio i wideo;

(v)

informacje i dokumenty dotyczące oprzyrządowania, ustawień i obwodów wykorzystywanych do testowania elektrycznego;

g)

parametry w trybie włączenia:

(i)

zużycie energii wyrażone w watach, zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku w przypadku pomiarów energii o wartości nieprzekraczającej 100 W oraz do najbliższej liczby całkowitej w przypadku pomiarów energii o wartości powyżej 100 W;

(ii)

charakterystykę dynamicznego sygnału wideo przekazującego treść typowej transmisji telewizyjnej;

(iii)

sekwencję kroków prowadząca do osiągnięcia stabilnego trybu w odniesieniu do zużycia energii;

(iv)

w przypadku telewizorów z menu ustawień obowiązkowych współczynnik maksymalnej luminancji w trybie domowym oraz najjaśniejszą szczytową luminancję dostępną w telewizorze w trybie włączenia wyrażone w procentach;

(v)

w przypadku monitorów telewizyjnych opis odpowiednich właściwości tunera służącego do wykonywania pomiarów;

h)

dla każdego trybu czuwania lub trybu wyłączenia:

(i)

zużycie energii wyrażone w watach, zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku;

(ii)

zastosowaną metodę pomiaru;

(iii)

opis wyboru lub zaprogramowania trybu urządzenia;

(iv)

sekwencję działań prowadzących do włączenia trybu, w którym telewizor automatycznie zmienia tryby działania.


ZAŁĄCZNIK V

Etykieta

1.   ETYKIETA 1

Image

a)

Na etykiecie znajdują się następujące informacje:

I.

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II.

identyfikator modelu dostawcy, gdzie identyfikator modelu oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, który odróżnia określony model telewizora od innych modeli o tym samym znaku handlowym lub nazwie dostawcy;

III.

klasa efektywności energetycznej telewizora określona zgodnie z załącznikiem I. Wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej telewizora jest umieszczony na tym samym poziomie co wierzchołek jednej ze strzałek klasy efektywności energetycznej z tym samym oznaczeniem;

IV.

zużycie energii w trybie włączenia wyrażone w watach, zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej;

V.

roczne zużycie energii w trybie włączenia obliczone zgodnie z pkt 2 załącznika II, podane w kWh w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

VI.

przekątna widzialna ekranu wyrażona w centymetrach i calach.

W przypadku telewizorów z łatwo zauważalnym przełącznikiem, który w położeniu wyłączonym przełącza telewizor w tryb zapewniający zużycie energii nieprzekraczające 0,01 W, może zostać dodany symbol określony w pkt 5 w pozycji 8.

W przypadku gdy modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne Unii Europejskiej” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010, może zostać dołączona kopia tego oznakowania.

b)

Aspekty związane ze wzorem etykiety są zgodne z pkt 5.

2.   ETYKIETA 2

Image

a)

Na etykiecie znajdują się informacje wymienione w pkt 1 lit. a).

b)

Aspekty związane ze wzorem etykiety są zgodne z pkt 5.

3.   ETYKIETA 3

Image

a)

Na etykiecie znajdują się informacje wymienione w pkt 1 lit. a).

b)

Aspekty związane ze wzorem etykiety są zgodne z pkt 5.

4.   ETYKIETA 4

Image

a)

Na etykiecie znajdują się informacje wymienione w pkt 1 lit. a).

b)

Aspekty związane ze wzorem etykiety są zgodne z pkt 5.

5.   Wzór etykiety jest następujący:

Image

Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a)

etykieta ma co najmniej 60 mm szerokości i 120 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść musi pozostać proporcjonalna do wymiarów przedstawionych w powyższej specyfikacji;

b)

w przypadku telewizorów o powierzchni ekranu większej niż 29 dm2 tło jest białe. W przypadku telewizorów o powierzchni ekranu równej 29 dm2 lub mniejszej tło jest białe lub przeźroczyste;

c)

kolory to CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – podawane zgodnie z następującym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

d)

etykieta spełnia wszystkie następujące wymagania (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania: 3 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Logo UE – kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Logo etykiety:

kolor: X-00-00-00

piktogram zgodny z rysunkiem; logo UE i logo etykiety (umieszczone obok siebie): szerokość: 51 mm, wysokość: 9 mm.

Image

Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 51 mm.

Image

Skala A-G

Strzałka: wysokość: 3,8 mm, przerwa: 0,75 mm – kolory:

Najwyższa klasa: X-00-X-00,

Druga klasa: 70-00-X-00,

Trzecia klasa: 30-00-X-00,

Czwarta klasa: 00-00-X-00,

Piąta klasa: 00-30-X-00,

Szósta klasa: 00-70-X-00,

Ostatnia klasa: 00-X–X-00.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 10 pkt, wielkie litery, kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 7 pkt, wielkie litery, kolor biały.

Image

Klasa efektywności energetycznej

Strzałka: szerokość: 26 mm, wysokość: 8 mm, 100 % czarnego;

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 15 pkt, wielkie litery, kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 10 pkt, wielkie litery, kolor biały.

Image

Energia

Tekst: czcionka Calibri zwykła 7 pkt, wielkie litery, 100 % czarnego.

Image

Logo przełącznika:

Piktogram zgodny z rysunkiem, obramowanie: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Tekst dotyczący zużycia energii w trybie włączenia:

Obramowanie: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 14 pkt, 100 % czarnego.

Druga linia: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, 100 % czarnego.

Image

Rozmiar przekątnej ekranu telewizora:

Piktogram zgodny z rysunkiem.

Obramowanie: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 14 pkt, 100 % czarnego. Czcionka Calibri zwykła 11 pkt, 100 % czarnego.

Image

Tekst dotyczący rocznego zużycia energii:

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 25 pkt, 100 % czarnego.

Druga linia: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, 100 % czarnego.

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Image

Identyfikator modelu dostawcy

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu powinny mieścić się na powierzchni 51 × 8 mm.

Image

Okres referencyjny

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 8 pkt.

Tekst: czcionka Calibri light 9 pkt


ZAŁĄCZNIK VI

Informacje, które należy podawać w przypadkach, gdy użytkownicy końcowi nie mogą zobaczyć oferowanego produktu

1.

Informacje, o których mowa w art. 4 lit. b), podaje się w następującej kolejności:

a)

klasa efektywności energetycznej modelu określona w załączniku I;

b)

zużycie energii w trybie włączenia określone w pkt 1 załącznika II;

c)

roczne zużycie energii zgodnie z pkt 2 załącznika II;

d)

przekątna widzialna ekranu.

2.

Jeżeli podaje się inne informacje zawarte w karcie informacyjnej produktu, mają one formę i kolejność określoną w załączniku III.

3.

Wielkość i rodzaj czcionki użyte do drukowania lub przedstawienia informacji określonych w niniejszym załączniku muszą być czytelne.


ZAŁĄCZNIK VII

Pomiary

1.   Do celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiarów dokonuje się w drodze rzetelnej, dokładnej i powtarzalnej procedury pomiarowej uwzględniającej powszechnie uznane najnowocześniejsze metody, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Pomiary zużycia energii w trybie włączenia, o których mowa w pkt 1 załącznika II

a)

Warunki ogólne:

(i)

pomiarów dokonuje się w temperaturze otoczenia wynoszącej 23 °C +/– 5 °C;

(ii)

pomiarów dokonuje się przy użyciu dynamicznego sygnału wideo stanowiącego treść typowej transmisji telewizyjnej. Wynik pomiarów wyraża średnie zużycie energii w ciągu kolejnych dziesięciu minut;

(iii)

pomiarów dokonuje się po pozostawieniu telewizora w trybie wyłączenia przez co najmniej godzinę oraz, bezpośrednio po jej upływie, w trybie włączenia przez co najmniej godzinę, przy czym zakończenie pomiarów następuje przed upływem najwyżej trzech godzin w trybie włączenia. Odpowiedni sygnał wideo powinien wyświetlać się przez cały czas trwania trybu włączenia. W przypadku telewizorów, których stabilizacja następuje w czasie jednej godziny, podane przedziały czasowe mogą być skrócone, jeśli można wykazać, że końcowy wynik pomiaru mieści się w 2 % wyników, które w przeciwnym razie zostałyby uzyskane w opisanych tutaj przedziałach czasowych;

(iv)

pomiarów dokonuje się przy poziomie niepewności wynoszącym najwyżej 2 % i przy poziomie ufności wynoszącym 95 %;

(v)

pomiarów dokonuje się przy wyłączonej funkcji automatycznej regulacji jasności, jeśli funkcja taka istnieje. Jeżeli funkcja ta istnieje, ale nie można jej wyłączyć, pomiarów dokonuje się przy świetle o natężeniu co najmniej 300 luksów, wpadającym bezpośrednio do czujnika światła otoczenia.

b)

Warunki pomiarów zużycia energii przez telewizor w trybie włączenia:

(i)

odbiorniki telewizyjne bez menu ustawień obowiązkowych: zużycie energii ustala się w trybie włączenia telewizora w stanie dostarczonym przez producenta, tj. ustawienia jasności telewizora powinny znajdować się w pozycji ustawionej przez producenta dla użytkownika końcowego;

(ii)

odbiorniki telewizyjne z menu ustawień obowiązkowych: zużycie energii ustala się w „trybie domowym”;

(iii)

monitory telewizyjne bez menu ustawień obowiązkowych: monitor telewizyjny powinien być połączony z odpowiednim tunerem. Zużycie energii ustala się w trybie włączenia telewizora w stanie dostarczonym przez producenta, tj. ustawienia jasności monitora powinny znajdować się w pozycji ustawionej przez producenta dla użytkownika końcowego. Zużycie energii przez tuner nie ma znaczenia dla pomiaru zużycia energii w trybie włączenia przez monitor telewizyjny;

(iv)

monitory telewizyjne z menu ustawień obowiązkowych: monitor telewizyjny powinien być połączony z odpowiednim tunerem. Zużycie energii ustala się w „trybie domowym”.

3.   Pomiary zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia, o których mowa w pkt 1 lit. g) załącznika III

Pomiarów zużycia na poziomie 0,50 W i powyżej dokonuje się przy poziomie niepewności wynoszącym najwyżej 2 % i przy poziomie ufności wynoszącym 95 %. Pomiarów zużycia na poziomie poniżej 0,50 W dokonuje się przy poziomie niepewności wynoszącym najwyżej 0,01 W i przy poziomie ufności wynoszącym 95 %.

4.   Pomiary szczytowej luminancji, o której mowa w pkt 2 lit. c) załącznika VIII

a)

pomiarów wartości szczytowej luminancji dokonuje się za pomocą miernika luminancji, mierzącego jasność z fragmentu ekranu emitującego pełną (100 %) biel, będącego częścią wzorca obrazu „testu pełnego ekranu”, nieprzekraczającego średniego poziomu luminacji (average picture level, APL), przy którym występowałoby ograniczenie mocy w systemie wzmacniaczy luminancji ekranu;

b)

pomiarów współczynnika luminancji dokonuje się bez zakłócania punktu wykrywania miernika na ekranie podczas zmiany między – odpowiednio – trybem domowym lub trybem włączenia telewizora zgodnie z ustawieniami dostawcy oraz stanem najjaśniejszej luminancji w trybie włączenia.


ZAŁĄCZNIK VIII

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 i 4 organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji zużycia energii w trybie włączenia określonego w pkt 1 załącznika II oraz zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia określonego w pkt 1 lit. g) załącznika III.

1)

Organy państw członkowskich testują jedno urządzenie.

2)

Uznaje się, że model jest zgodny z deklarowaną wartością zużycia energii w trybie włączenia oraz deklarowanymi wartościami zużycia energii w trybie czuwania i/lub wyłączenia, jeżeli:

a)

wynik dla zużycia energii w trybie włączenia nie przekracza deklarowanej wartości zużycia energii o więcej niż 7 %; oraz

b)

wyniki odpowiednio dla trybów czuwania i wyłączenia nie przekraczają wartości deklarowanych o więcej niż 0,10 W; oraz

c)

wynik dla współczynnika wartości szczytowej luminancji jest wyższy niż 60 %.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a), b) lub c), przeprowadza się badanie dodatkowych trzech egzemplarzy tego samego modelu.

4)

Po zbadaniu trzech dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu uznaje się, że model jest zgodny z deklarowaną wartością zużycia energii w trybie włączenia oraz deklarowanymi wartościami zużycia energii w trybie czuwania i wyłączenia, jeżeli:

a)

średni wynik zużycia energii dla tych trzech urządzeń w trybie włączenia nie przekracza deklarowanej wartości zużycia energii o więcej niż 7 %; oraz

b)

średni wynik dla tych trzech urządzeń odpowiednio w trybie czuwania i wyłączenia nie przekracza wartości deklarowanych o więcej niż 0,10 W; oraz

c)

średni wynik dla tych trzech urządzeń dla współczynnika wartości szczytowej luminancji jest wyższy niż 60 %.

5)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 4 lit. a), b) lub c), uznaje się, że model nie jest zgodny z wymogami.


Top