Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1061

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 314, 30.11.2010, p. 47–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 232 - 248

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1061/oj

30.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/47


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1061/2010

z dnia 28 września 2010 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1), w szczególności jej art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2010/30/UE zobowiązuje Komisję do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie oznakowania produktów związanych z energią, przedstawiających znaczący potencjał oszczędności energii oraz znaczne rozbieżności, jeśli chodzi o poziomy wydajności przy równorzędnej funkcjonalności.

(2)

Przepisy dotyczące etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych zostały ustanowione dyrektywą Komisji 95/12/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonującą dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralek bębnowych typu domowego (2).

(3)

Energia elektryczna zużywana przez pralki dla gospodarstw domowych stanowi istotną część zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną w Unii. Oprócz uzyskanej już poprawy efektywności energetycznej możliwe jest dalsze istotne ograniczenie zużycia energii przez pralki dla gospodarstw domowych.

(4)

Należy uchylić dyrektywę 95/12/WE oraz ustanowić nowe przepisy niniejszym rozporządzeniem, aby etykieta efektywności energetycznej stanowiła rzeczywistą zachętę dla dostawców do dalszej poprawy efektywności energetycznej pralek dla gospodarstw domowych oraz aby przyspieszyć przemiany rynkowe zmierzające w kierunku energooszczędnych technologii.

(5)

Pralko-suszarki są objęte zakresem stosowania dyrektywy 96/60/WE z dnia 19 września 1996 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralko-suszarek bębnowych typu domowego (3) i w związku z tym należy je wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia. Biorąc jednak pod uwagę, że posiadają one podobne funkcjonalności do funkcjonalności pralek dla gospodarstw domowych, należy w najkrótszym możliwym terminie dokonać przeglądu dyrektywy 96/60/WE.

(6)

Informacje zamieszczone na etykiecie powinny być uzyskane przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym, jeżeli są dostępne, zharmonizowanych norm przyjętych przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (4).

(7)

Niniejsze rozporządzenie powinno określać jednolity wzór i treść etykiety dla pralek dla gospodarstw domowych.

(8)

Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno określać wymogi w zakresie dokumentacji technicznej i karty dla pralek dla gospodarstw domowych.

(9)

Co więcej, niniejsze rozporządzenie powinno precyzować wymogi w zakresie dostarczania informacji na potrzeby dowolnych form sprzedaży na odległość, reklam i technicznych materiałów promocyjnych dotyczących pralek dla gospodarstw domowych.

(10)

Należy przewidzieć przegląd przepisów niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technicznego.

(11)

W celu ułatwienia przejścia od stosowania dyrektywy 95/12/WE do stosowania niniejszego rozporządzenia niezbędne jest wprowadzenie przepisów stanowiących, że pralki dla gospodarstw domowych oznakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem należy uznać za spełniające wymogi dyrektywy 95/12/WE.

(12)

Należy zatem uchylić dyrektywę 95/12/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykietowania i umieszczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do elektrycznych, zasilanych z sieci pralek dla gospodarstw domowych oraz elektrycznych, zasilanych z sieci pralek dla gospodarstw domowych, które mogą być również zasilane za pomocą akumulatorów, włącznie z pralkami sprzedawanymi do użytku innego niż w gospodarstwach domowych i pralkami dla gospodarstw domowych do zabudowy.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pralko-suszarek dla gospodarstw domowych.

Artykuł 2

Definicje

Poza definicjami ustalonymi w art. 2 dyrektywy 2010/30/UE do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„pralka dla gospodarstw domowych” oznacza automatyczną pralkę, która pierze i płucze tkaniny przy użyciu wody, która posiada również funkcję wirowania oraz która została zaprojektowana do wykorzystania głównie do celów innych niż zawodowe;

2)

„pralka dla gospodarstw domowych do zabudowy” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych przeznaczoną do montażu w szafce, w odpowiedniej niszy w ścianie lub podobnym miejscu, wymagającą zabudowy;

3)

„pralka automatyczna” oznacza urządzenie, które samodzielnie przeprowadza cały cykl prania wsadu bez konieczności interwencji użytkownika w żadnym momencie trwania programu;

4)

„pralko-suszarka dla gospodarstw domowych” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych, która posiada zarówno funkcję wirowania, jak i urządzenie służące do suszenia tkanin, zazwyczaj poprzez ogrzewanie i odwirowywanie;

5)

„program” oznacza zestaw operacji, które zostały zdefiniowane fabrycznie i uznane przez dostawcę za odpowiednie do prania konkretnych rodzajów tkanin;

6)

„cykl” oznacza pełny proces prania, płukania i wirowania zdefiniowany dla wybranego programu;

7)

„czas programu” oznacza czas, jaki upływa od rozpoczęcia programu do zakończenia programu, z wyłączeniem wszelkich opóźnień zaprogramowanych przez użytkownika końcowego;

8)

„pojemność znamionowa” oznacza maksymalną masę w kg wsadu suchego danego rodzaju tkanin określoną przez dostawcę w odstępach 0,5 kg, jaką pralka dla gospodarstw domowych może wyprać w ramach wybranego programu, jeżeli zostanie załadowana zgodnie z instrukcjami dostawcy;

9)

„częściowe załadowanie” oznacza załadowanie pralki dla gospodarstw domowych połową wsadu dla danego programu;

10)

„wilgotność resztkowa” oznacza wilgotność wsadu po zakończeniu fazy wirowania;

11)

„tryb wyłączenia” oznacza stan pralki dla gospodarstw domowych, w którym jest ona wyłączona za pomocą elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego i przeznaczonych do użycia przez użytkownika końcowego w czasie normalnej eksploatacji w celu uzyskania najniższego zużycia energii, jakie można utrzymać przez nieokreślony czas, gdy pralka jest podłączona do źródła zasilania i użytkowana zgodnie z instrukcjami dostawcy; w przypadku braku elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego „tryb wyłączenia” oznacza stan osiągnięty przez pralkę dla gospodarstw domowych po samoczynnym powrocie do ustalonego stanu zużycia energii;

12)

„tryb czuwania” oznacza tryb najniższego zużycia energii, jaki można utrzymać przez nieokreślony czas po zakończeniu programu bez jakiejkolwiek dalszej interwencji użytkownika końcowego poza rozładowaniem pralki dla gospodarstw domowych;

13)

„równoważna pralka dla gospodarstw domowych” oznacza wprowadzony do obrotu model pralki dla gospodarstw domowych, którego pojemność znamionowa, parametry techniczne i użytkowe, zużycie wody i energii oraz poziom emitowanego hałasu podczas prania i wirowania są takie same jak innego modelu takiej pralki wprowadzonego do obrotu pod innym numerem kodu handlowego przez tego samego dostawcę;

14)

„użytkownik końcowy” oznacza konsumenta nabywającego lub zamierzającego nabyć pralkę dla gospodarstw domowych;

15)

„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie pralki dla gospodarstw domowych są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

Dostawcy dopilnowują, aby:

a)

każda pralka dla gospodarstw domowych była dostarczana wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku I;

b)

karta produktu określona w załączniku II była dostępna;

c)

dokumentacja techniczna określona w załączniku III była udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

d)

każda reklama konkretnego modelu pralki dla gospodarstw domowych uwzględniała klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

e)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu pralki dla gospodarstw domowych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 4

Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy dopilnowują, aby:

a)

każda pralka dla gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży była opatrzona na zewnątrz etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit. a), z przodu lub na górze urządzenia, w taki sposób, aby była ona wyraźnie widoczna;

b)

pralki dla gospodarstw domowych oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem IV;

c)

każda reklama konkretnego modelu pralki dla gospodarstw domowych zawierała oznaczenie jej klasy efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

d)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu pralki dla gospodarstw domowych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały oznaczenie klasy efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 5

Metody pomiarowe

Informacje, o których mowa w art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych, najnowocześniejszych metod pomiarowych.

Artykuł 6

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Państwa członkowskie stosują procedurę określoną w załączniku V do oceny zgodności deklarowanej klasy efektywności energetycznej, rocznego zużycia energii, rocznego zużycia wody, klasy efektywności wirowania, zużycia energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania, czasu trwania trybu czuwania, wilgotności resztkowej, szybkości wirowania oraz poziomu emitowanego hałasu.

Artykuł 7

Przegląd

Przed upływem czterech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego. Przegląd obejmuje w szczególności ocenę dopuszczalnych odchyleń na potrzeby weryfikacji, określonych w załączniku V.

Artykuł 8

Uchylenie

Dyrektywa 95/12/WE traci moc z dniem 20 grudnia 2011 r.

Artykuł 9

Przepisy przejściowe

1.   Artykuł 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) nie mają zastosowania do drukowanych reklam oraz drukowanych technicznych materiałów promocyjnych opublikowanych przed dniem 20 kwietnia 2012 r.

2.   Pralki dla gospodarstw domowych wprowadzone do obrotu przed dniem 20 grudnia 2011 r. spełniają wymogi przepisów określonych w dyrektywie 95/12/WE.

3.   W przypadku przyjęcia środka wykonawczego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (5) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych, pralki dla gospodarstw domowych, które spełniają wymogi przepisów wspomnianego środka wykonawczego w zakresie efektywności prania oraz wymogi przepisów niniejszego rozporządzenia i które zostały wprowadzone do obrotu lub były oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej przed dniem 20 grudnia 2011 r., uznaje się za spełniające wymogi dyrektywy 95/12/WE.

Artykuł 10

Wejście w życie i stosowanie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 grudnia 2011 r. Jednakże art. 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) stosuje się od dnia 20 kwietnia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 47 z 24.2.1996, s. 35.

(3)  Dz.U. L 266 z 18.10.1996, s. 1.

(4)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

(5)  Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.


ZAŁĄCZNIK I

Etykieta

1.   ETYKIETA

Image

1)

Na etykiecie znajdują się następujące informacje:

I.

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II.

identyfikator modelu dostawcy, co oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model pralki dla gospodarstw domowych od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

III.

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI; wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej pralki dla gospodarstw domowych umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej;

IV.

ważone roczne zużycie energii (AEC ) w kWh rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z załącznikiem VII;

V.

ważone roczne zużycie wody (AWC ) w litrach na rok, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z załącznikiem VII;

VI.

pojemność znamionowa w kg w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa;

VII.

klasa efektywności wirowania zgodnie z pkt 2 załącznika VI;

VIII.

poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas faz prania i wirowania, w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu, wyrażony w dB(A) re 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej.

2)

Wzór etykiety jest zgodny z pkt 2. W drodze odstępstwa, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 (1), może zostać dołączona kopia takiego oznakowania.

2.   WZÓR ETYKIETY

Wzór etykiety jest zgodny z poniższym rysunkiem.

Image

Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a)

etykieta ma co najmniej 110 mm szerokości i 220 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść musi pozostać proporcjonalna do wymiarów przedstawionych w powyższej specyfikacji;

b)

tło etykiety jest białe;

c)

kolory to CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny, zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

d)

etykieta spełnia wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania: 5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Logo UE – kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Logo energii: kolor: X-00-00-00.

Piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE i logo energii (umieszczone obok siebie): szerokość: 92 mm, wysokość: 17 mm.

Image

Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 92,5 mm.

Image

Skala A-G

Strzałka: wysokość: 7 mm, przerwa: 0,75 mm – kolory:

najwyższa klasa: X-00-X-00,

druga klasa: 70-00-X-00,

trzecia klasa: 30-00-X-00,

czwarta klasa: 00-00-X-00,

piąta klasa: 00-30-X-00,

szósta klasa: 00-70-X-00,

ostatnia klasa: 00-X-X-00.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 12 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Klasa efektywności energetycznej

Strzałka: szerokość: 26 mm, wysokość: 14 mm, 100 % czarnego.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 29 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Energia: tekst: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, wielkie litery, 100 % czarnego.

Image

Ważone roczne zużycie energii

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 42 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego.

Image

Ważone roczne zużycie wody

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Pojemność znamionowa

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Klasa efektywności wirowania

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri zwykła 16 pkt, skala pozioma 75 %, 100 % czarnego oraz czcionka Calibri pogrubiona 22 pkt, skala pozioma 75 %, 100 % czarnego.

Image

Poziom emitowanego hałasu

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Image

Identyfikator modelu dostawcy

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu powinny mieścić się na powierzchni 92 × 15 mm.

Image

Numer rozporządzenia: czcionka Calibri pogrubiona 12 pkt, 100 % czarnego.


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK II

Karta produktu

1.

Informacje w karcie produktu pralki dla gospodarstw domowych są podawane w poniższej kolejności oraz są zawarte w broszurze dotyczącej produktu lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem:

a)

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

b)

identyfikator modelu dostawcy, co oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model pralki dla gospodarstw domowych od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

c)

pojemność znamionowa w kg bawełny w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa;

d)

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI;

e)

w przypadku gdy pralce dla gospodarstw domowych przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010, można podać tę informację;

f)

ważone roczne zużycie energii (AEC ) w kWh rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej; opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie energii X kWh rocznie na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycie w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.”;

g)

zużycie energii (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu;

h)

ważone zużycie energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania;

i)

ważone roczne zużycie wody (AW C) w litrach rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej; opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie wody X litrów na rok na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia.”;

j)

klasa efektywności wirowania określona zgodnie z pkt 2 załącznika VI, wyrażona jako „klasa »X« efektywności wirowania w skali od G (najmniejsza efektywność) do A (największa efektywność)”; dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób, pod warunkiem że wynika z niego, że skala rozpoczyna się od G (najmniejsza efektywność), a kończy na A (największa efektywność);

k)

maksymalna szybkość wirowania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, oraz wilgotność resztkowa uzyskana w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa;

l)

oznaczenie informujące, że „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 60 °C” i „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 40 °C” stanowią standardowe programy prania, do których odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie, że są one odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych oraz że są najbardziej efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody;

m)

czas „standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C” przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz „standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C” przy częściowym załadowaniu, wyrażony w minutach i zaokrąglony do najbliższej minuty;

n)

czas trwania trybu czuwania (Tl ), w przypadku gdy pralka dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzanie energią;

o)

poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas faz prania i wirowania, w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu, wyrażony w dB(A) re 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej;

p)

jeżeli pralka dla gospodarstw domowych jest przeznaczona do zabudowy, odpowiednia informacja na ten temat.

2.

Jedna karta może dotyczyć kilku modeli pralek dla gospodarstw domowych dostarczonych przez tego samego dostawcę.

3.

Informacje zawarte na karcie mogą zostać podane w formie reprodukcji etykiety, w wersji kolorowej lub czarno-białej. W takim przypadku informacje wymienione w pkt 1, które nie znajdują się na etykiecie, muszą również zostać dostarczone.


ZAŁĄCZNIK III

Dokumentacja techniczna

1.

Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 lit. c), zawiera:

a)

nazwę i adres dostawcy;

b)

ogólny opis modelu pralki dla gospodarstw domowych, wystarczający dla jego łatwej i jednoznacznej identyfikacji;

c)

w stosownych przypadkach, odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d)

w stosownych przypadkach, pozostałe zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

e)

identyfikację i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy;

f)

informację wskazującą, czy model pralki dla gospodarstw domowych uwalnia jony srebra podczas cyklu prania w poniższym brzmieniu: „Niniejszy produkt uwalnia jony srebra/nie uwalnia jonów srebra podczas cyklu prania.”;

g)

parametry techniczne dla dokonywania pomiarów:

(i)

zużycie energii;

(ii)

czas programu;

(iii)

zużycie wody;

(iv)

zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia;

(v)

zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania;

(vi)

czas trwania trybu czuwania;

(vii)

wilgotność resztkową;

(viii)

poziom emitowanego hałasu;

(ix)

maksymalną szybkość wirowania;

h)

wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem VII.

2.

Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla określonego modelu pralki dla gospodarstw domowych otrzymano na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innych równoważnych pralek dla gospodarstw domowych, lub obydwu tych elementów, dokumentacja powinna uwzględniać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, albo obydwu tych elementów, a także badań przeprowadzonych przez dostawców w celu weryfikacji dokładności przeprowadzonych obliczeń. Informacje obejmują także wykaz wszystkich pozostałych równoważnych modeli pralek dla gospodarstw domowych, jeśli informacje uzyskano na tej samej podstawie.


ZAŁĄCZNIK IV

Informacje, które należy podawać w przypadkach gdy użytkownicy końcowi nie mogą zobaczyć oferowanego produktu

1.

Informacje, o których mowa w art. 4 lit. b), podaje się w następującej kolejności:

a)

pojemność znamionowa w kg bawełny w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa;

b)

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI;

c)

ważone roczne zużycie energii w kWh w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 1 lit. c) załącznika VII;

d)

ważone roczne zużycie wody w litrach na rok, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 2 lit. a) załącznika VII;

e)

klasa efektywności wirowania określona zgodnie z pkt 2 załącznika VI;

f)

maksymalna szybkość wirowania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, oraz wilgotność resztkowa uzyskana w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa;

g)

poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas faz prania i wirowania, w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu, wyrażony w dB(A) re 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej;

h)

jeżeli pralka dla gospodarstw domowych jest produkowana pod zabudowę, odpowiednia informacja na ten temat.

2.

Wszelkie pozostałe informacje zawarte w karcie produktu podaje się w formie i kolejności określonej w załączniku II.

3.

Wielkość i rodzaj czcionki użyte do drukowania lub przedstawienia informacji określonych w niniejszym załączniku muszą być czytelne.


ZAŁĄCZNIK V

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 i 4 organy państw członkowskich poddają badaniu jedną pralkę dla gospodarstw domowych. Jeżeli zmierzone parametry nie odpowiadają wartościom deklarowanym przez dostawcę w przedziałach określonych w tabeli 1, pomiary przeprowadza się na trzech dodatkowych pralkach dla gospodarstw domowych. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości tych trzech pralek dla gospodarstw domowych odpowiada wartościom deklarowanym przez dostawcę w przedziale określonym w tabeli 1, poza zużyciem energii, gdzie mierzona wartość nie jest większa od wartości znamionowej Et o więcej niż 6 %.

W przeciwnym wypadku ten model i wszystkie inne równoważne modele pralek dla gospodarstw domowych uznaje się za niespełniające wymogów określonych w art. 3 i 4.

Organy państw członkowskich stosują wiarygodne, dokładne i powtarzalne procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane najnowocześniejsze metody pomiarowe, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Tabela 1

Mierzony parametr

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Roczne zużycie energii

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej (1) AEC o więcej niż 10 %.

Zużycie energii

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Et o więcej niż 10 %.

Czas programu

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Tt o więcej niż 10 %.

Zużycie wody

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Wt o więcej niż 10 %.

Wilgotność resztkowa

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej D o więcej niż 10 %.

Szybkość wirowania

Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamionowej o więcej niż 10 %.

Zużycie energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania

Wartość zmierzona zużycia energii Po i Pl w zakresie większym niż 1,00 W nie przekracza wartości znamionowej o więcej niż 10 %. Wartość zmierzona zużycia energii Po i Pl w zakresie poniżej lub równym 1,00 W nie przekracza wartości znamionowej o więcej niż 0,10 W.

Czas trwania trybu czuwania

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Tl o więcej niż 10 %.

Poziom emitowanego hałasu

Wartość zmierzona odpowiada wartości znamionowej.


(1)  „Wartość znamionowa” oznacza wartość deklarowaną przez dostawcę.


ZAŁĄCZNIK VI

Klasy efektywności energetycznej i klasy efektywności wirowania

1.   KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Klasę efektywności energetycznej pralki dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie jej współczynnika efektywności energetycznej (EEI) określonego w tabeli 1.

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) pralki dla gospodarstw ustala się zgodnie z pkt 1 załącznika VII.

Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznej

Współczynnik efektywności energetycznej

A+++ (największa efektywność)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (najmniejsza efektywność)

EEI ≥ 87

2.   KLASY EFEKTYWNOŚCI WIROWANIA

Klasę efektywności wirowania pralki dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie wilgotności resztkowej (D) określonej w tabeli 2.

Wilgotność resztkową (D) pralki dla gospodarstw domowych ustala się zgodnie z pkt 3 załącznika VII.

Tabela 2

Klasy efektywności wirowania

Klasa efektywności wirowania

Wilgotność resztkowa (%)

A (największa efektywność)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (najmniejsza efektywność)

D ≥ 90


ZAŁĄCZNIK VII

Metody obliczania współczynnika efektywności energetycznej, rocznego zużycia wody i wilgotności resztkowej

1.   OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

W celu obliczenia współczynnika efektywności energetycznej (EEI) modelu pralki dla gospodarstw domowych porównuje się ważone roczne zużycie energii przez taką pralkę w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu ze standardowym rocznym zużyciem energii przez tę pralkę.

a)

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

Formula

gdzie:

AEC

=

roczne zużycie energii przez pralkę dla gospodarstw domowych;

SAEC

=

standardowe roczne zużycie energii przez pralkę dla gospodarstw domowych.

b)

Standardowe roczne zużycie energii (SAEC ) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

gdzie:

c

=

pojemność znamionowa pralki dla gospodarstw domowych w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

c)

Ważone roczne zużycie energii (AEC ) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

(i)

Formula

gdzie:

Et

=

ważone zużycie energii;

Po

=

ważona moc w trybie wyłączenia;

Pl

=

ważona moc w trybie czuwania;

Tt

=

ważony czas programu;

220

=

całkowita liczba standardowych cykli prania rocznie;

(ii)

jeżeli pralka dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzania energią i po zakończeniu programu powraca automatycznie do trybu wyłączenia, ważone roczne zużycie energii (AEC ) oblicza się, uwzględniając rzeczywisty czas trwania trybu czuwania zgodnie z następującym wzorem:

Formula

gdzie:

Tl

=

czas trybu czuwania.

d)

Ważone zużycie energii (Et ) oblicza się w kWh w następujący sposób i zaokrągla do trzeciego miejsca po przecinku:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

gdzie:

Et,60

=

zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Et,60½

=

zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Et,40½

=

zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

e)

Ważoną moc w trybie wyłączenia (Po ) oblicza się w W w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

gdzie:

Po,60

=

moc w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Po,60½

=

moc w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Po,40½

=

moc w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

f)

Ważoną moc w trybie czuwania (Pl ) oblicza się w W w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

gdzie:

Pl,60

=

moc w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Pl,60½

=

moc w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Pl,40½

=

moc w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

g)

Ważony czas programu (Tt ) oblicza się w minutach w następujący sposób i zaokrągla do najbliższej minuty:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

gdzie:

Tt,60

=

czas programu w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Tt,60½

=

czas programu w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Tt,40½

=

czas programu w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

h)

Ważony czas programu w trybie czuwania (Tl ) oblicza się w minutach w następujący sposób i zaokrągla do najbliższej minuty:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

gdzie:

Tl,60

=

czas w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Tl,60½

=

czas w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Tl,40½

=

czas w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

2.   OBLICZANIE WAŻONEGO ROCZNEGO ZUŻYCIA WODY

a)

Ważone roczne zużycie wody (AWC ) pralki dla gospodarstw domowych oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do liczby całkowitej:

AWc = Wt × 220

gdzie:

Wt

=

ważone zużycie wody;

220

=

całkowita liczba standardowych cykli prania rocznie.

b)

Ważone zużycie wody (Wt ) oblicza się w litrach w następujący sposób i zaokrągla do liczby całkowitej:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

gdzie:

Wt,60

=

zużycie wody w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Wt,60½

=

zużycie wody w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Wt,40½

=

zużycie wody w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

3.   OBLICZANIE WAŻONEJ WILGOTNOŚCI RESZTKOWEJ

Ważoną wilgotność resztkową (D) pralki dla gospodarstw domowych oblicza się jako wartość procentową w następujący sposób i zaokrągla do najbliższego pełnego procentu:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

gdzie:

D60

stanowi wilgotność resztkową w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu, wyrażaną jako wartość procentowa i zaokrąglaną do najbliższego pełnego procentu;

D60½

stanowi wilgotność resztkową w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu, wyrażaną jako wartość procentowa i zaokrąglaną do najbliższego pełnego procentu;

D40½

stanowi wilgotność resztkową w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, wyrażaną jako wartość procentowa i zaokrąglaną do najbliższego pełnego procentu.


Top