Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0440

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 126, 22.5.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 230 - 234

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/440/oj

22.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2010

z dnia 21 maja 2010 r.

w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (1), w szczególności jego art. 24 ust. 2 i art. 37 ust 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Producent, importer lub dalszy użytkownik substancji wchodzącej w skład mieszaniny może złożyć do Europejskiej Agencji Chemikaliów, zwanej dalej „Agencją”, wniosek o stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej.

(2)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 od takich wniosków pobierana jest opłata.

(3)

Producent, importer lub dalszy użytkownik może przedłożyć Agencji wniosek o zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie substancji, pod warunkiem że w części 3 załącznika VI rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 nie znajduje się wpis dotyczący takiej substancji w odniesieniu do klasy zagrożeń lub rozróżnienia.

(4)

W przypadkach określonych w art. 37 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 od wniosków pobierana jest opłata.

(5)

Konieczne jest ustalenie wysokości opłat pobieranych przez Agencję oraz zasad dokonywania płatności.

(6)

Wysokość opłat powinna uwzględniać prace wykonywane przez Agencję na podstawie wymogów rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 oraz powinna zostać ustalona na poziomie zapewniającym, że przychód z nich w połączeniu z innymi źródłami przychodów Agencji zgodnie z art. 96 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) jest wystarczający do pokrycia kosztów świadczonych usług.

(7)

W programie „Small Business Act” dla Europy (3) Unia Europejska w sposób zdecydowany umieściła potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) w centrum strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dlatego też decydująca dla przyszłego dobrobytu Unii będzie w szczególności jej zdolność do wykorzystania rozwoju i potencjału innowacyjnego MŚP. Obciążenie regulacyjne i administracyjne MŚP w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami jest jednak nieproporcjonalne wysokie. Dlatego właściwe jest obniżenie stawek opłat dla MŚP.

(8)

W celu identyfikacji MŚP należy stosować definicje określone w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (4).

(9)

W ciągu trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia należy zweryfikować obniżone stawki opłat pobieranych od wniosków o zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie, aby dokonać ich przeglądu lub zniesienia, jeśli okaże się to potrzebne.

(10)

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie jak najszybciej, ponieważ wnioski o stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej oraz wnioski o zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie substancji można składać do Agencji od dnia 20 stycznia 2009 r. – daty wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa wysokość i zasady uiszczania opłat pobieranych przez Europejską Agencję Chemikaliów, zwaną dalej „Agencją”, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„MŚP” oznacza mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE;

2)

„średnie przedsiębiorstwo” oznacza średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE;

3)

„małe przedsiębiorstwo” oznacza małe przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE;

4)

„mikroprzedsiębiorstwo” oznacza mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE.

ROZDZIAŁ II

OPŁATY

Artykuł 3

Wniosek o stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej

1.   Za wniosek o stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej substancji w nie więcej niż 5 mieszaninach zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Agencja pobiera opłatę, jak określono w załączniku I.

2.   Jeżeli wnioskodawcą jest MŚP, Agencja pobiera obniżoną opłatę, jak określono w załączniku I.

3.   Za stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej substancji w dodatkowych mieszaninach zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 pobiera się dodatkową opłatę za 10 lub mniej dodatkowych mieszanin oraz taką samą dodatkową opłatę za każde następne 10 dodatkowych mieszanin, jak określono w sekcji 3 załącznika I.

4.   Dzień, w którym Agencja otrzyma opłatę uiszczoną z tytułu wniosku, jest uznawany za datę przyjęcia wniosku.

Artykuł 4

Opłaty za złożenie wniosku o zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie substancji

1.   Za złożenie wniosku o zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie substancji zgodnie z art. 37 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Agencja pobiera opłatę, jak określono w załączniku II.

2.   Jeżeli wnioskodawcą jest MŚP, Agencja pobiera obniżoną opłatę, jak określono w załączniku II.

3.   Dzień, w którym Agencja otrzyma opłatę uiszczoną z tytułu wniosku, jest uznawany za datę przyjęcia wniosku.

Artykuł 5

Obniżki opłat

1.   Osoba fizyczna lub prawna, która twierdzi, że jest uprawniona do obniżonej opłaty zgodnie z art. 3 i 4, informuje o tym Agencję w chwili składania wniosku.

2.   Agencja może w dowolnym czasie zażądać dowodów potwierdzających spełnienie wymogów dla zastosowania obniżonych opłat.

3.   W przypadku gdy osoba fizyczna lub prawna, która twierdzi, że jest uprawniona do obniżonej opłaty, nie może przedstawić na to dowodów, Agencja pobiera pełną opłatę.

W przypadku gdy osoba fizyczna lub prawna, która twierdzi, że jest uprawniona do obniżonej opłaty, już tę opłatę uiściła, ale nie może przedstawić dowodów, że jest do niej uprawniona, Agencja pobiera kwotę brakującą do pełnej opłaty.

ROZDZIAŁ III

PŁATNOŚCI

Artykuł 6

Sposób dokonywania płatności

1.   Opłaty są uiszczane w euro.

2.   Płatności dokonuje się dopiero po wystawieniu faktury przez Agencję.

3.   Płatności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Agencji.

Artykuł 7

Identyfikacja płatności

1.   W przypadku każdej płatności w polu odniesienia należy podać numer faktury.

2.   Jeżeli nie można ustalić celu płatności, Agencja określa termin, w którym płatnik musi powiadomić na piśmie, jaki jest cel płatności. Jeśli Agencja nie otrzyma powiadomienia o celu płatności przed upływem ustalonego terminu, płatność zostanie uznana za nieważną i przedmiotowa kwota zostanie zwrócona płatnikowi.

Artykuł 8

Data płatności

Za datę płatności uważa się dzień, w którym pełna kwota opłaty wpłynęła na rachunek bankowy Agencji.

Artykuł 9

Zwrot nadpłat

1.   Dyrektor wykonawczy Agencji określa i publikuje na stronie internetowej Agencji tryb dokonywania zwrotu nadpłaconej opłaty.

Kwota ta jednak nie jest zwracana, jeżeli wysokość nadpłaty wynosi mniej niż 100 EUR, a zainteresowana strona nie zażądała wyraźnie zwrotu nadpłaty.

2.   Zaliczenie kwot nadpłat na poczet przyszłych płatności na rzecz Agencji nie jest możliwe.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 10

Preliminarz tymczasowy

Podczas sporządzania preliminarza łącznych wydatków i dochodów Agencji na kolejny rok finansowy zgodnie z art. 96 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Zarząd Agencji uwzględnia specjalny preliminarz tymczasowy dochodów z opłat, które nie łączą się z dochodami pochodzącymi z dotacji wspólnotowych.

Artykuł 11

Przeglądy

1.   Opłaty przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są przedmiotem corocznego przeglądu w oparciu o wskaźnik inflacji mierzony za pomocą Europejskiego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych publikowanego przez Eurostat na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 (5). Pierwszy przegląd odbędzie się do dnia 1 czerwca 2011 r.

2.   Obniżenie opłaty dla MŚP za złożenie wniosku o zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie podlega przeglądowi w ciągu trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3.   Komisja będzie też poddawać niniejsze rozporządzenie ciągłemu przeglądowi w świetle istotnych informacji udostępnianych w związku z założeniami, na podstawie których ustalane są przewidywane dochody i wydatki Agencji.

4.   Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r. Komisja podda niniejsze rozporządzenie przeglądowi, aby w razie potrzeby wprowadzić do niego zmiany, w szczególności uwzględniając koszty Agencji.

Artykuł 12

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 maja 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(3)  COM(2008) 394 wersja ostateczna.

(4)  Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

(5)  Dz.U. L 257 z 27.10.1995, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty za złożenie wniosku zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:

Sekcja 1 –   Opłata standardowa w przypadku substancji w nie więcej niż pięciu mieszaninach

4 000 EUR

Sekcja 2 –   Opłaty obniżone dla MŚP w przypadku substancji w nie więcej niż pięciu mieszaninach

2.1.   Opłata obniżona dla średnich przedsiębiorstw

2 800 EUR

2.2.   Opłata obniżona dla małych przedsiębiorstw

1 600 EUR

2.3.   Opłata obniżona dla mikroprzedsiębiorstw

400 EUR

Sekcja 3 –   Opłata za stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej dla 10 dodatkowych mieszanin

3.1.   Opłata standardowa

500 EUR

3.2.   Opłata obniżona dla średnich przedsiębiorstw

350 EUR

3.3.   Opłata obniżona dla małych przedsiębiorstw

200 EUR

3.4.   Opłata obniżona dla mikroprzedsiębiorstw

100 EUR


ZAŁĄCZNIK II

Opłaty za wnioski złożone zgodnie z art. 37 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:

Sekcja 1 –   Opłata standardowa

12 000 EUR

Sekcja 2 –   Opłaty obniżone dla MŚP

2.1.   Opłata obniżona dla średnich przedsiębiorstw

8 400 EUR

2.2.   Opłata obniżona dla małych przedsiębiorstw

4 800 EUR

2.3.   Opłata obniżona dla mikroprzedsiębiorstw

1 200 EUR


Top