Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1272R(03)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej ( Dz.U. L 349 z 29.12.2009 )

OJ L 247, 21.9.2010, p. 97–104 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1272/corrigendum/2010-09-21/2/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

21.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/97


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 349 z dnia 29 grudnia 2009 r. )

1.

Strona 2, motyw 15:

zamiast:

„Ryzyko związane z przekroczeniem najwyższych dopuszczalnych progów zanieczyszczeń jest określane (…)”,

powinno być:

„Ryzyko związane z przekroczeniem najwyższych dopuszczalnych progów substancji zanieczyszczających jest określane (…)”.

2.

Strona 2, motyw 18:

zamiast:

„Aby upewnić się, że porozumienia w zakresie zakupu interwencyjnego w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku funkcjonują prawidłowo, niezbędne jest sprecyzowanie warunków zatwierdzania przedsiębiorstw produkcyjnych i kontroli, czy spełniają te warunki. W celu zagwarantowania skuteczności tych porozumień, należy wprowadzić przepisy umożliwiające podjęcie działań w przypadku niespełnienia przedmiotowych warunków. (…)”,

powinno być:

„Aby upewnić się, że system zakupu interwencyjnego w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku funkcjonuje prawidłowo, niezbędne jest sprecyzowanie warunków zatwierdzania przedsiębiorstw produkcyjnych i kontroli, czy spełniają te warunki. W celu zagwarantowania skuteczności systemu należy wprowadzić przepisy umożliwiające podjęcie działań w przypadku niespełnienia przedmiotowych warunków. (…)”.

3.

Strona 7, art. 8 ust. 2:

zamiast:

„W odniesieniu do zakupu produktów po ustalonej cenie państwo członkowskie może wymagać ilości większych niż ilości określone w ust. 1, (…)”,

powinno być:

„W odniesieniu do zakupu produktów po ustalonej cenie państwo członkowskie może wymagać minimalnych ilości większych niż ilości określone w ust. 1, (…)”.

4.

Strona 8, art. 10 ust. 1 lit. b) ppkt (iii):

zamiast:

„w odniesieniu do zbóż i ryżu oświadczenia oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu, że produkty są pochodzenia wspólnotowego oraz że oferta dotyczy jednorodnej partii, która w przypadku ryżu musi obejmować ryż niełuskany tej samej odmiany; oraz”,

powinno być:

„w odniesieniu do zbóż i ryżu oświadczenia oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu, że produkty są pochodzenia wspólnotowego oraz że oferta lub oferta przetargowa dotyczy jednorodnej partii, która w przypadku ryżu musi obejmować ryż niełuskany tej samej odmiany; oraz”.

5.

Strona 10, art. 16 ust. 6 lit. c):

zamiast:

„średnia cena rynkowa według kwalifikowalnych kategorii w państwie członkowskim lub w jego regionie stanowi średnią cen wszystkich klas określonych w lit. b), proporcjonalnie do udziału każdej z tych klas w uboju ogółem w danym państwie członkowskim lub w regionie.”,

powinno być:

„średnia cena rynkowa według kwalifikowalnych kategorii w państwie członkowskim lub w jego regionie stanowi średnią cen rynkowych wszystkich klas określonych w lit. b), proporcjonalnie do udziału każdej z tych klas w uboju ogółem w danym państwie członkowskim lub w regionie.”.

6.

Strona 10, art. 17 ust. 2:

zamiast:

„Bez uszczerbku dla przepisów art. 20 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do zbóż, ryżu, wołowiny i odtłuszczonego mleka w proszku oferowana cena jest co najmniej równa cenie referencyjnej określonej zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, a w odniesieniu do masła wynosi co najmniej 90 % ceny referencyjnej o której mowa w art. 18 ust. 3 wymienionego rozporządzenia.”,

powinno być:

„Bez uszczerbku dla przepisów art. 20 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do zbóż, ryżu, wołowiny i odtłuszczonego mleka w proszku oferowana cena jest co najwyżej równa cenie referencyjnej określonej zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, a w odniesieniu do masła wynosi co najwyżej 90 % ceny referencyjnej, o której mowa w art. 18 ust. 3 wymienionego rozporządzenia.”.

7.

Strona 12, art. 26 ust. 1:

zamiast:

„Jeśli zboża lub ryż nie mogą być dostarczone do miejsca przechowywania centrum zakupu interwencyjnego wyznaczonego przez oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), agencja interwencyjna wyznacza inne miejsce przechowywania tego samego centrum zakupu interwencyjnego lub miejsce przechowywania innego zatwierdzonego centrum zakupu interwencyjnego, do którego należy dostarczyć produkty po najniższych kosztach.”,

powinno być:

„Jeśli zboża lub ryż nie mogą być dostarczone do miejsca przechowywania centrum interwencyjnego wyznaczonego przez oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), agencja interwencyjna wyznacza inne miejsce przechowywania tego samego centrum interwencyjnego lub miejsce przechowywania innego zatwierdzonego centrum interwencyjnego, do którego należy dostarczyć produkty po najniższych kosztach.”.

8.

Strona 12, art. 27 ust. 1:

zamiast:

„Koszt rozładunku ponosi zwycięski oferent.”,

powinno być:

„Koszt rozładunku ponosi oferent, którego oferta została wybrana.”.

9.

Strona 13, art. 27 ust. 2 akapit drugi:

zamiast:

„W zależności od przyznanych ilości Komisja może jednak przedłużyć ten okres o jeden tydzień. (…)”,

powinno być:

„W zależności od przyznanych ilości agencja interwencyjna może jednak przedłużyć ten okres o jeden tydzień. (…)”.

10.

Strona 13, art. 29 ust. 2:

zamiast:

„Zgodnie z art. 26 ust. 1 jeśli agencja interwencyjna zmienia miejsce przechowywania wskazane przez oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu, wówczas ponosi ona dodatkowe koszty transportu na odległość nieprzekraczającą 20 km. (…)”,

powinno być:

„Zgodnie z art. 26 ust. 1 jeśli agencja interwencyjna zmienia miejsce przechowywania wskazane przez oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu, wówczas ponosi ona dodatkowe koszty transportu z wyłączeniem pierwszych 20 km. (…)”.

11.

Strona 14, art. 32 ust. 2 akapit pierwszy:

zamiast:

„(…) konsekwencje finansowe wynikające z nieprzestrzegania najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń ponosi państwo członkowskie (…)”,

powinno być:

„(…) konsekwencje finansowe wynikające z nieprzestrzegania najwyższych dopuszczalnych poziomów substancji zanieczyszczających ponosi państwo członkowskie (…)”.

12.

Strona 14, art. 32 ust. 4:

zamiast:

„(…) w szczególności jeśli sytuacja na rynku jest poważnie zakłócona obecnością zanieczyszczeń (…)”,

powinno być:

„(…) w szczególności jeśli sytuacja na rynku jest poważnie zakłócona obecnością substancji zanieczyszczających (…)”.

13.

Strona 14, art. 32 ust. 5 ppkt (vi):

zamiast:

„analizami zanieczyszczeń.”,

powinno być:

„analizami substancji zanieczyszczających.”.

14.

Strona 15, art. 33 ust. 2 akapit drugi:

zamiast:

„W ciągu 45 dni od przejęcia zbóż agencja interwencyjna dokonuje dalszej kontroli objętościowej. (…)”,

powinno być:

„W ciągu 45 dni od przejęcia agencja interwencyjna dokonuje dalszej kontroli objętościowej. (…)”.

15.

Strona 16, art. 35 ust. 2:

zamiast:

„W przypadku gdy analizy nie pozwalają stwierdzić, czy oferowane zboża lub ryż mogą być dopuszczone do zakupu interwencyjnego, (…)”,

powinno być:

„W przypadku gdy analizy i kontrole nie pozwalają na dopuszczenie oferowanych zbóż lub ryżu do zakupu interwencyjnego, (…)”.

16.

Strona 16, art. 38 ust. 2 lit. b):

zamiast:

„dla oferenta uczestniczącego w przetargu, w przypadku procedury przetargowej, cenie obliczonej przez agencję interwencyjną na podstawie ceny wskazanej w ofercie przetargowej.”,

powinno być:

„dla oferenta, którego oferta została wybrana, w przypadku procedury przetargowej, cenie obliczonej przez agencję interwencyjną na podstawie ceny wskazanej w ofercie przetargowej.”.

17.

Strona 19, art. 47 ust. 3:

zamiast:

„(…) Agencje interwencyjne powiadamiają oferentów o przyjętych ilościach i cenie do zapłaty,”,

powinno być:

„(…) Agencje interwencyjne powiadamiają oferentów, których oferta została wybrana, o przyjętych ilościach i cenie do zapłaty,”.

18.

Strona 19, art. 47 ust. 4:

zamiast:

„(…) agencja interwencyjna unieważnia umowę w odniesieniu do ilości, na które nie wydano pozwolenia zgodnie z wymienionym artykułem.”,

powinno być:

„(…) agencja interwencyjna unieważnia sprzedaż w odniesieniu do ilości, na które nie wydano pozwolenia zgodnie z wymienionym artykułem.”.

19.

Strona 20, art. 54 ust. 2:

zamiast:

„Zabezpieczenia złożone przez oferentów, których oferty przetargowe zostały wybrane, zostają zwolnione w odniesieniu do ilości, za które w przewidzianym okresie zapłacono cenę sprzedaży zgodnie z art. 49.”,

powinno być:

„Zabezpieczenia złożone przez oferentów, których oferty przetargowe zostały wybrane, zostają zwolnione w odniesieniu do ilości, za które zapłacono cenę sprzedaży zgodnie z art. 49.”.

20.

Strona 21, art. 56 ust. 3:

zamiast:

„W odniesieniu do każdego zboża oraz ilości zbóż uznawanych za istotne dla rynku Wspólnoty (…)”,

powinno być:

„W odniesieniu do każdego zboża oraz każdej grupy jakościowej zbóż uznawanych za istotne dla rynku Wspólnoty (…)”.

21.

Strona 21, art. 56 ust. 3:

zamiast:

„(…) Ceny te są obliczane są w sposób regularny, niezależny i przejrzysty oraz uwzględniają przede wszystkim aspekty jakości, etap dystrybucji i miejsce notowania każdego produktu.”,

powinno być:

„(…) Ceny te są obliczane w sposób regularny, niezależny i przejrzysty oraz uwzględniają przede wszystkim aspekty jakości, miejsce notowania każdego produktu i etap wprowadzenia do obrotu.”.

22.

Strona 21, art. 56 ust. 4:

zamiast:

„(…) Ceny te są obliczane są w sposób regularny, niezależny i przejrzysty oraz uwzględniają przede wszystkim aspekty jakości, etap przetwarzania, miejsce notowania każdego produktu i etap wprowadzenia do obrotu.”,

powinno być:

„(…) Ceny te są obliczane w sposób regularny, niezależny i przejrzysty oraz uwzględniają przede wszystkim etap przetwarzania, miejsce notowania każdego produktu i etap wprowadzenia do obrotu.”.

23.

Strona 21, art. 57 ust. 1 lit. a):

zamiast:

„w odniesieniu do zbóż, o średnich wynikach dotyczących ciężaru właściwego, (…)”,

powinno być:

„w odniesieniu do zbóż, o średnich ważonych wynikach dotyczących ciężaru właściwego, (…)”.

24.

Strona 23, załącznik I część I akapit pierwszy lit. d):

zamiast:

„poziom radioaktywności nie przekracza maksymalnych poziomów dopuszczalnych na mocy przepisów wspólnotowych.”,

powinno być:

„poziomy substancji zanieczyszczających, w tym poziom radioaktywności, nie przekraczają maksymalnych poziomów dopuszczalnych na mocy przepisów wspólnotowych.”.

25.

Strona 23, załącznik I część I akapit drugi, zdanie wprowadzające:

zamiast:

„W związku z powyższym nie mogą być przekroczone następujące najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń:”,

powinno być:

„W związku z powyższym nie mogą być przekroczone następujące najwyższe dopuszczalne poziomy substancji zanieczyszczających:”.

26.

Strona 23, załącznik I część I akapit trzeci:

zamiast:

„Państwa członkowskie przeprowadzają kontrolę poziomów zanieczyszczeń, w tym radioaktywności, (…)”,

powinno być:

„Państwa członkowskie przeprowadzają kontrolę poziomów substancji zanieczyszczających, w tym poziomu radioaktywności, (…)”.

27.

Strona 26, załącznik I część III pkt 1.4 lit. b) akapit pierwszy:

zamiast:

„Ziarna uszkodzone to te, które nie nadają się do spożycia przez ludzi, a w przypadku zbóż pastewnych przez zwierzęta gospodarskie z powodu zbutwienia, porażenia przez pleśnie, bakterie lub z innych przyczyn.”,

powinno być:

„Ziarna uszkodzone to te, które nie nadają się do spożycia przez ludzi, a w przypadku zbóż pastewnych przez bydło z powodu zbutwienia, porażenia przez pleśnie, bakterie lub z innych przyczyn.”.

28.

Strona 27, załącznik I część IV lit. c):

zamiast:

„standardową metodą oznaczania zawartości garbników w sorgo jest norma ISO 9648:1998;”,

powinno być:

„standardową metodą oznaczania zawartości garbników w sorgo jest norma ISO 9648:1988;”.

29.

Strona 40, załącznik II część I akapit pierwszy lit. c):

zamiast:

„wydajność po przetworzeniu nie jest niższa niż pięć punktów poniżej poziomów wydajności wymienionych w części III niniejszego załącznika;”,

powinno być:

„wydajność po przetworzeniu nie jest wyższa niż pięć punktów poniżej podstawowych poziomów wydajności wymienionych w części III niniejszego załącznika;”.

30.

Strona 42, załącznik II część V, tabela, wiersz „Ziarno kredowe”, kolumna „Ryż okrągłoziarnisty objęty kodem CN 1006 10 98”:

zamiast:

„od 1 do 4 %”,

powinno być:

„od 1,5 do 4 %”.

31.

Strona 42, załącznik II część V, tabela, wiersz „Ziarno bursztynowe”, kolumna „Ryż okrągłoziarnisty objęty kodem CN 1006 10 98”:

zamiast:

„od 1 do 0,50 %”,

powinno być:

„od 0,05 do 0,50 %”.

32.

Strona 43, załącznik II część VI pkt 3:

zamiast:

„Poziom radioaktywnego skażenia kontrolowany jest jedynie wówczas, gdy wymaga tego sytuacja i tylko tak długo, jak jest to konieczne.”,

powinno być:

„Poziom radioaktywnego skażenia kontrolowany jest jedynie wówczas, gdy wymaga tego sytuacja i tylko w ograniczonym czasie.”.

33.

Strona 47, załącznik III część III pkt 5 lit. b):

zamiast:

„identyfikator musi pozostać przyczepiony do czasu przejęcia, a przed ważeniem musi być usunięty;”,

powinno być:

„tłuszcz mosznowy musi zostać zachowany do czasu przejęcia, a przed ważeniem musi być usunięty;”.

34.

Strona 48, załącznik III część IV pkt III.1 akapit drugi:

zamiast:

„(…) i z drugiej strony – z kośćmi, tłuszczem oraz okrawkami. (…)”,

powinno być:

„(…) i z drugiej strony – z kośćmi, tłuszczem oraz mięsem drobnym. (…)”.

35.

Strona 48, załącznik III część IV pkt VI akapit pierwszy:

zamiast:

„Agencje interwencyjne dopilnowują, żeby cała skupiona wołowina bez kości była przechowywana oddzielnie i była łatwa do zidentyfikowania według przetargu, rozbioru i miesiąca przechowywania.”,

powinno być:

„Agencje interwencyjne dopilnowują, żeby cała skupiona wołowina bez kości była przechowywana oddzielnie i była łatwa do zidentyfikowania według przetargu, elementu i miesiąca przechowywania.”.

36.

Strona 49, załącznik III część IV pkt VII lit. e):

zamiast:

„wartość kości, tłuszczu i okrawków pozostawionych w zakładach rozbioru mięsa przez agencje interwencyjne.”,

powinno być:

„wartość kości, tłuszczu i mięsa drobnego pozostawionych w zakładach rozbioru mięsa przez agencje interwencyjne.”.

37.

Strona 50, załącznik III część IV pkt IX.3 zdanie wprowadzające:

zamiast:

„Na zasadzie odstępstwa od pkt 1 i 2, jeżeli w wyniku poważnego zaniedbania lub nadużycia zakład odkostniania nie spełnia wymogów sekcji I, II, III, IV, V, VII, VIII oraz IX niniejszej części:”,

powinno być:

„W drodze odstępstwa od pkt 1 i 2, jeżeli w wyniku poważnego zaniedbania lub nadużycia zakład odkostniania nie spełnia wymogów pkt. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII oraz IX niniejszej części:”.

38.

Strona 53, załącznik III część VII:

zamiast:

„średnia ze średnich cen rynkowych zarejestrowanych w danym państwie członkowskim lub w danym jego regionie za okres dwóch lub trzech tygodni następujących po rozstrzygnięciu przetargu,”,

powinno być:

„średnia ze średnich cen rynkowych zarejestrowanych w danym państwie członkowskim lub w danym jego regionie za okres dwóch lub trzech tygodni następujących po tygodniu, w którym rozstrzygnięto przetarg,”.

39.

Strona 53, załącznik III część VII:

zamiast:

„Współczynnik n′ = (′a/b′)”,

powinno być:

„Współczynnik n′ = (a′/b′)”.

40.

Strona 53, załącznik III część VII:

zamiast:

„średnia cen zakupu płaconych przez oferenta za zwierzęta tej samej klasy i kategorii, co zwierzęta uwzględnione w wyliczaniu średnich cen rynkowych w okresie dwóch lub trzech tygodni następujących po rozstrzygnięciu przetargu,”,

powinno być:

„średnia cen zakupu płaconych przez oferenta za zwierzęta tej samej klasy i kategorii, co zwierzęta uwzględnione w wyliczaniu średnich cen rynkowych w okresie dwóch lub trzech tygodni następujących po tygodniu, w którym rozstrzygnięto przetarg,”.

41.

Strona 53, załącznik III część VIII pkt 1.1.1 akapit pierwszy:

zamiast:

„(…) wzdłuż naturalnego spojenia (…)”,

powinno być:

„(…) wzdłuż naturalnego połączenia (…)”.

42.

Strona 53, załącznik III część VIII pkt 1.1.2 akapit pierwszy:

zamiast:

„(…) cięcia prowadzonego w dół linii spojenia naturalnego. Czaszka musi pozostać połączona w sposób naturalny.”,

powinno być:

„(…) cięcia prowadzonego w dół linii naturalnego połączenia. Błony mięśniowe muszą pozostać połączone w sposób naturalny.”.

43.

Strona 54, załącznik III część VIII pkt 1.1.3 akapit pierwszy:

zamiast:

„Rozbiór i odkostnianie: oddzielić od udźca i od pręgi przy pomocy cięcia prowadzonego wzdłuż linii naturalnego spojenia i odłączyć od kości udowej. Usunąć kość krzyżową.”,

powinno być:

„Rozbiór i odkostnianie: oddzielić od udźca i od pręgi przy pomocy cięcia prowadzonego wzdłuż linii naturalnego połączenia i odłączyć od kości udowej. Usunąć kość łonową.”.

44.

Strona 54, załącznik III część VIII pkt 1.1.4 akapit pierwszy:

zamiast:

„Rozbiór i odkostnianie: oddzielić od zrazowej wewnętrznej i pręgi przy pomocy cięcia prowadzonego wzdłuż linii naturalnego spojenia. (…)”,

powinno być:

„Rozbiór i odkostnianie: oddzielić od zrazowej wewnętrznej i pręgi przy pomocy cięcia prowadzonego wzdłuż linii naturalnego połączenia. (…)”.

45.

Strona 54, załącznik III część VIII pkt 1.1.6 akapit pierwszy:

zamiast:

„Rozbiór i odkostnianie: oddzielić od zrazowej zewnętrznej/grubej łaty przy pomocy prostego cięcia od punktu położonego około 5 cm od tylnego wyrostka piątego kręgu krzyżowego, przechodząc w odległości około 5 cm od przedniego wyrostka kości krzyżowej, przy czym należy uważać, aby nie przeciąć grubej łaty.”,

powinno być:

„Rozbiór i odkostnianie: oddzielić od zrazowej zewnętrznej/grubej łaty przy pomocy prostego cięcia od punktu położonego około 5 cm od tylnej krawędzi piątego kręgu krzyżowego, przechodząc w odległości około 5 cm od przedniej krawędzi kości łonowej, przy czym należy uważać, aby nie przeciąć grubej łaty.”.

46.

Strona 54, załącznik III część VIII pkt 1.1.6 akapit drugi:

zamiast:

„(…) oczyszczając przedni wyrostek kości miednicznej. (…)”,

powinno być:

„(…) oczyszczając przednią krawędź kości miednicznej. (…)”.

47.

Strona 54, załącznik III część VIII pkt 1.1.7 akapit pierwszy:

zamiast:

„(…) Dokładnie usunąć trzony. (…)”,

powinno być:

„(…) Dokładnie usunąć kości kręgosłupa. (…)”.

48.

Strona 54, załącznik III część VIII pkt 1.1.7 akapit pierwszy:

zamiast:

„odwarstwienie”,

powinno być:

„wyłuskanie”.

49.

Strona 55, załącznik III część VIII pkt 1.1.8 akapit pierwszy:

zamiast:

„(…) wzdłuż naturalnego spojenia dookoła mięśni zadu, (…)”,

powinno być:

„(…) wzdłuż naturalnego połączenia dookoła mięśni zadu, (…)”.

50.

Strona 55, załącznik III część VIII pkt 1.1.8 akapit trzeci:

zamiast:

„odwarstwienie”,

powinno być:

„wyłuskanie”.

51.

Strona 55, załącznik III część VIII pkt 1.1.8 akapit czwarty:

zamiast:

„(…) aby ogólny procent widocznego (zewnętrznego i śródmiąższowego) tłuszczu (…)”,

powinno być:

„(…) aby ogólny procent widocznego (zewnętrznego i śródmięśniowego) tłuszczu (…)”.

52.

Strona 55, załącznik III część VIII pkt 1.1.9 akapit drugi:

zamiast:

„(…) Wierzch musi pozostać połączony.”,

powinno być:

„(…) Błony mięśniowe muszą pozostać połączone.”.

53.

Strona 55, załącznik III część VIII pkt 2.1.2 akapit pierwszy:

zamiast:

„Rozbiór i odkostnianie: oddzielić łopatkę od ćwierćtuszy przy pomocy cięcia po linii prowadzącej wzdłuż naturalnego spojenia wokół krawędzi łopatki i chrząstki stawowej na zakończeniu kości łopatki (scapula), kontynuując wokół spojenia, tak, aby wyjąć łopatkę z jej naturalnej kieszeni. (…)”,

powinno być:

„Rozbiór i odkostnianie: oddzielić łopatkę od ćwierćtuszy przy pomocy cięcia po linii prowadzącej wzdłuż naturalnego połączenia wokół krawędzi łopatki i chrząstki stawowej na zakończeniu kości łopatki (scapula), kontynuując wokół połączenia, tak aby wyjąć łopatkę z jej naturalnej kieszeni. (…)”.

54.

Strona 56, załącznik III część VIII pkt 2.1.2 akapit drugi:

zamiast:

„(…) aby widoczny (zewnętrzny i śródmiąższowy) tłuszcz (…)”,

powinno być:

„(…) aby widoczny (zewnętrzny i śródmięśniowy) tłuszcz (…)”,

55.

Strona 56, załącznik III część VIII pkt 2.1.3 akapit pierwszy:

zamiast:

„odwarstwienie”,

powinno być:

„wyłuskanie”.

56.

Strona 56, załącznik III część VIII pkt 2.1.3 akapit drugi:

zamiast:

„(…) aby widoczny (zewnętrzny i śródmiąższowy) tłuszcz (…)”,

powinno być:

„(…) aby widoczny (zewnętrzny i śródmięśniowy) tłuszcz (…)”.

57.

Strona 56, załącznik III część VIII pkt 2.1.4 akapit drugi:

zamiast:

„odwarstwienie”,

powinno być:

„wyłuskanie”.

58.

Strona 56, załącznik III część VIII pkt 2.1.4 akapit czwarty:

zamiast:

„(…) aby ogólny procent widocznego (zewnętrznego i śródmiąższowego) tłuszczu (…)”,

powinno być:

„(…) aby ogólny procent widocznego (zewnętrznego i śródmięśniowego) tłuszczu (…)”.


Top