Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0975

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 298 - 303

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2011; Uchylony przez 32011R0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/975/oj

20.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 975/2009

z dnia 19 października 2009 r.

zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie Komisji 2002/72/WE z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (2) ustanowiono wspólnotowy wykaz monomerów i innych substancji wyjściowych, które mogą być używane do produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych. W ostatnim okresie pewne dodatkowe monomery i substancje wyjściowe otrzymały pozytywną ocenę naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) i powinny obecnie zostać dodane do dotychczasowego wykazu.

(2)

Dyrektywa 2002/72/WE zawiera także wspólnotowy wykaz dodatków, które mogą być używane do produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych. W ostatnim okresie pewne dodatkowe dodatki otrzymały pozytywną ocenę naukową Urzędu i powinny obecnie zostać dodane do dotychczasowego wykazu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2002/72/WE.

(4)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2002/72/WE, począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. wspólnotowy wykaz dodatków zawarty w załączniku III do tej dyrektywy stanie się wykazem pozytywnym. W związku z tym tytuły w załączniku III do tej dyrektywy nie powinny już zawierać określenia „niekompletny” w odniesieniu do wykazu dodatków.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II, III, IVa, V i VI do dyrektywy 2002/72/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od I do V do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4.

(2)  Dz.U. L 220 z 15.8.2002, s. 18.


ZAŁĄCZNIK I

W sekcji A załącznika II do dyrektywy 2002/72/WE do tabeli dodaje się następujące wiersze w kolejności numerycznej:

Nr ref.

Nr CAS

Nazwa

Ograniczenia i/lub wymagania

(1)

(2)

(3)

(4)

„14627

0000117-21-5

bezwodnik 3-chloroftalowy

SML = 0,05 mg/kg wyrażone jako kwas 3-chloroftalowy

14628

0000118-45-6

bezwodnik 4-chloroftalowy

SML = 0,05 mg/kg wyrażone jako kwas 4-chloroftalowy

14876

0001076-97-7

Kwas 1,4-cykloheksanodikarboksylowy

SML = 5 mg/kg

Stosować jedynie w produkcji poliestrów

18117

0000079-14-1

kwas glikolowy

Wyłącznie do pośredniego kontaktu z żywnością, poza warstwą politereftalanu etylenu (PET)

19965

0006915-15-7

kwas jabłkowy

Do stosowania wyłącznie jako komonomer w poliestrach alifatyczych do maksymalnego poziomu 1 % w oparciu o stężenie molowe

21498

0002530-85-0

[3-(metakryloksy) propylo]trimetoksysilan

SML = 0,05 mg/kg

Wyłącznie do stosowania jako środek do obróbki powierzchni w wypełniaczach nieorganicznych”


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku III do dyrektywy 2002/72/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

usuwa się wyraz „niekompletny” z ogólnego tytułu załącznika III oraz z tytułów sekcji A i B;

2)

w sekcji A dodaje się następujące wiersze w kolejności numerycznej:

Nr ref.

Nr CAS

Nazwa

Ograniczenia i/lub wymagania

(1)

(2)

(3)

(4)

„30607

kwasy, C2-C24, alifatyczne, liniowe, monokarboksylowe, z olejów i tłuszczów naturalnych, sól litowa

SML(T) = 0,6 mg/kg (wyrażone jako lit) (8)

33105

0146340-15-0

alkohole, C12-14 drugorzędowe, β-(2-hydroksyetoksy), etoksylowane

SML = 5 mg/kg (44)

33535

0152261-33-1

kopolimer α-alkenów(C20-C24) z bezwodnikiem maleinowym, produkt reakcji z 4-amino-2,2,6,6-tetrametylopiperydyną

Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żywnością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D.

Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żywnością zawierającą alkohol.

38550

0882073-43-0

bis(4-propylobenzylideno)propylosorbitol

SML = 5 mg/kg (włączając sumę produktów hydrolizy)

40155

0124172-53-8

N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo)-N,N’-diformylheksametylenodiamina

SML = 0,05 mg/kg (1) (44)

49080

0852282-89-4

N-(2,6-diizopropylofenylo)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenoksy]-1H-benzo[de]izochinolino-1,3(2H)-dion

SML = 0,05 mg/kg (39) (45) (46)

Stosować tylko w politereftalanie etylenu (PET).

60027

uwodornione homopolimery lub kopolimery uzyskane z 1-heksenu lub 1-oktenu lub 1-dekenu lub 1-dodekenu lub 1-tetradekenu (Mw: 440-12 000)

Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żywnością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D.

Zgodnie ze specyfikacją ustanowioną w załączniku V.

62215

0007439-89-6

żelazo

SML = 48 mg/kg

68119

glikol neopentylowy, diestry i monoestry z kwasem benzoesowym i kwasem 2-etyloheksanowym

SML = 5 mg/kg

Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żywnością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D.

72141

0018600-59-4

2,2’-(1,4-fenyleno)bis[4H-3,1-benzoksazyn-4-on]

SML = 0,05 mg/kg (włączając sumę produktów hydrolizy)

76807

00073018-26-5

poliester kwasu adypinowego z 1,3-butanediolem, 1,2-propanediolem i 2-etylo-1-heksanolem

SML = 30 mg/kg

77708

etery polietylenoglikolowe (EO = 1-50) alkoholi pierwszorzędowych liniowych i rozgałęzionych (C8-C22)

SML = 1,8 mg/kg

Zgodnie ze specyfikacją ustanowioną w załączniku V.

80077

0068441-17-8

woski polietylenowe, utlenione

SML = 60 mg/kg

80350

0124578-12-7

kopolimer kwasu poli(12-hydroksystearynowego) – polietylenoiminy

Stosować tylko w politereftalanie etylenu (PET), polistyrenie (PS), polistyrenie wysokoudarowym (HIPS) i poliamidzie (PA) do 0,1 % w/w.

Zgodnie ze specyfikacją ustanowioną w załączniku V.

80480

0090751-07-8; 0082451-48-7

poli(6-morfolino-1,3,5-triazyno-2,4-diilo)-[(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo)imino)]-heksametyleno-[(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo)imino)]

SML = 5 mg/kg (47)

Zgodnie ze specyfikacją ustanowioną w załączniku V.

80510

1010121-89-7

poli(3-nonylo-1,1-diokso-1-tiopropano-1,3-diilo)-blok-poli(x-oleil-7-hydroksy-1,5-diiminooktano-1,8-diil), mieszanina procesowa przy x = 1 lub 5, zobojętniana kwasem dodecylobenzenosulfonowym

Stosować tylko jako środek pomocniczy przy polimeryzacji w produkcji polietylenu (PE), polipropylenu (PP) i polistyrenu (PS).

91530

diestry alkilowe (C4-C20) lub cykloheksylowe kwasu sulfobursztynowego, sole

SML = 5 mg/kg

91815

estry monoalkilowe (C10-C16) polietylenoglikolowe kwasu sulfobursztynowego, sole

SML = 2 mg/kg

92200

0006422-86-2

kwas tereftalowy, bis(2-etyloheksylo)ester

SML = 60 mg/kg

92470

0106990-43-6

N,N’,N’’,N’’-tetrakis(4,6-bis(N-butylo-(N-metylo-2,2,6,6-tetrametylopiperydyn-4-ilo)amino)triazyn-2-ilo)-4,7-diazadekano-1,10-diamina

SML = 0,05 mg/kg

92475

0203255-81-6

3,3’,5,5’-tetrakis(tert-butylo)-2,2’-dihydroksybifenyl, ester cykliczny z kwasem [3-(3-tert-butylo-4-hydroksy-5-metylofenylo)propylo]oksyfosfonowym

SML = 5 mg/kg (wyrażone jako suma formy fosforynowej i fosforanowej substancji i produktów hydrolizy).

93450

ditlenek tytanu, pokryty kopolimerem n-oktylotrichlorosilanu i [kwasu aminotris(metylenofosfonowego), soli pentasodowej]

Zgodnie ze specyfikacją ustanowioną w załączniku V.

94000

0000102-71-6

trietanoloamina

SML = 0,05 mg/kg (włączając addukt z chlorowodorkiem).

94425

0000867-13-0

fosfonooctan trietylowy

Stosować tylko w politereftalanie etylenu (PET).

94985

trimetylolopropan, mieszane triestry i diestry z kwasem benzoesowym i kwasem 2-etyloheksanowym

SML = 5 mg/kg

Nie stosować w wyrobach mających kontakt z żywnością zawierającą tłuszcze, dla której ustanowiono płyn modelowy D.”


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku IVa do dyrektywy 2002/72/WE dodaje się następujące wiersze w kolejności numerycznej:

Nr ref.

Nr CAS

Nazwa

„49080

852282-89-4

N-(2,6-diizopropylofenylo)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenoksy]-1H-benzo[de]izochinolino-1,3(2H)-dion

72141

0018600-59-4

2,2′-(1,4-fenyleno)bis[4H-3,1-benzoksazyn-4-on]

76807

0007308-26-5

poliester kwasu adypinowego z 1,3-butanediolem, 1,2-propanediolem i 2-etylo-1-heksanolem

92475

0203255-81-6

3,3′,5,5′-tetrakis(tert-butylo)-2,2′-dihydroksybifenyl, ester cykliczny z kwasem [3-(3-tert-butylo-4-hydroksy-5-metylofenylo)propylo]oksyfosfonowym”


ZAŁĄCZNIK IV

W części B załącznika V do dyrektywy 2002/72/WE dodaje się następujące wiersze w kolejności numerycznej:

Nr ref.

Inne specyfikacje

„60027

uwodornione homopolimery lub kopolimery uzyskane z 1-heksenu lub 1-oktenu lub 1-dekenu lub 1-dodekenu lub 1-tetradekenu (Mw: 440-12 000)

Średnia masa cząsteczkowa nie mniejsza niż 440 Da

Lepkość przy 100 °C nie mniejsza niż 3,8 cSt (3,8 x 10-6 m2/s)

77708

etery polietylenoglikolowe (EO = 1-50) alkoholi pierwszorzędowych liniowych i rozgałęzionych (C8-C22)

Maksymalna resztowa ilość tlenku etylenu w materiale lub wyrobie = 1 mg/kg

80350

kopolimer kwasu poli(12-hydroksystearynowego) – polietylenoiminy

Otrzymany w wyniku reakcji kwasu poli(12-hydroksystearynowego) z polietylenoiminą

80480

poli(6-morfolino-1,3,5-triazyno-2,4-diilo)-[(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo)imino)]-heksametyleno-[(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo)imino)]

Średnia masa cząsteczkowa nie mniejsza niż 2 400 Da

Resztowa zawartość morfoliny ≤ 30 mg/kg; N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametylopiperydyn-4-ilo)heksano-1,6-diaminy < 15 000 mg/kg; 2,4-dichloro-6-morfolino-1,3,5-triazyny ≤ 20 mg/kg

93450

ditlenek tytanu, pokryty kopolimerem n-oktylotrichlorosilanu i [kwasu aminotris(metylenofosfonowego), sól pentasodowa]

Zawartość kopolimeru do obróbki powierzchni w powlekanym dwutlenku tytanu wynosi poniżej 1 % w/w”


ZAŁĄCZNIK V

W załączniku VI do dyrektywy 2002/72/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

uwaga 8 otrzymuje brzmienie:

„(8)

SML(T) w tym konkretnym przypadku oznacza, że suma migracji następujących substancji wymienionych pod nr ref.: 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 i 95725 nie może przekraczać wartości tego limitu.”;

2)

dodaje się uwagi w brzmieniu:

„(44)

Występuje możliwość przekroczenia SML w przypadku poliolefin.

(45)

Występuje możliwość przekroczenia SML w przypadku tworzyw sztucznych zawierających ponad 0,5 % w/w danej substancji.

(46)

Występuje możliwość przekroczenia SML w kontakcie z żywnością o wysokiej zawartości alkoholu.

(47)

Występuje możliwość przekroczenia SML w przypadku polietylenu o małej gęstości zawierającego ponad 0,3 % w/w danej substancji w sytuacji kontaktu z żywnością zawierającą tłuszcze.”.


Top