Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0901

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2010, 2011 i 2012, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 256, 29.9.2009, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; Uchylony przez 32010R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/901/oj

29.9.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 901/2009

z dnia 28 września 2009 r.

dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2010, 2011 i 2012, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W drodze rozporządzenia Komisji (WE) nr 1213/2008 (2) ustanowiono pierwszy wieloletni skoordynowany wspólnotowy program obejmujący lata 2009, 2010 i 2011.

(2)

Trzydzieści środków spożywczych należy do najbardziej istotnych pokarmów we Wspólnocie. Ponieważ poważne zmiany w stosowaniu pestycydów zachodzą w cyklu trzyletnim, należy monitorować pestycydy w tych 30 środkach spożywczych w serii cyklów trzyletnich w celu umożliwienia przeprowadzania oceny narażenia konsumenta i stosowania prawodawstwa wspólnotowego.

(3)

W oparciu o dwumianowy rozkład prawdopodobieństwa można szacować, że przebadanie 642 próbek pozwala na wykrycie jednej próbki zawierającej pozostałości pestycydów powyżej granicy oznaczalności (LOD) z pewnością większą niż 99 %, pod warunkiem że nie mniej niż 1 % tych produktów zawiera pozostałości powyżej tej granicy. Pobór tych próbek należy rozdzielić między państwa członkowskie w stosunku do liczby ludności, w liczbie co najmniej 12 próbek dla danego produktu na rok.

(4)

Jeżeli definicja pozostałości pestycydów obejmuje inne substancje czynne, metabolity lub produkty rozpadu, informacje dotyczące tych metabolitów powinny zostać dostarczone oddzielnie.

(5)

Wytyczne w sprawie „Procedur walidacji metod i kontroli jakości dotyczących analizy pozostałości pestycydów w żywności i paszy” („Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed”) zostały opublikowane na stronie internetowej Komisji (3).

(6)

Do procedur pobierania próbek stosuje się dyrektywę Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. ustanawiającą wspólnotowe metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni oraz uchylającą dyrektywę 79/700/EWG (4), która zawiera metody i procedury zalecane przez Komisję Codex Alimentarius.

(7)

Konieczne jest także przeprowadzenie oceny, czy przestrzegane są najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości w żywności dla dzieci, ustalone w art. 10 dyrektywy Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt (5) oraz w art. 7 dyrektywy Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (6).

(8)

Konieczne jest przeprowadzenie oceny możliwych skutków zbiorczych, kumulacyjnych i synergicznych pestycydów. Ocena ta obejmie w pierwszym rzędzie związki fosforoorganiczne, karbaminiany, triazole i pyretroidy, jak określono w załączniku I.

(9)

Państwa członkowskie powinny przekazać do dnia 31 sierpnia każdego roku informacje dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

(10)

W celu uniknięcia niejasności spowodowanych pokrywaniem się następujących po sobie wieloletnich programów, a także ze względu na pewność prawa, należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 1213/2008. Należy je jednak nadal stosować w odniesieniu do próbek testowanych w 2009 r.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W latach 2010, 2011 i 2012 państwa członkowskie pobierają i analizują próbki kombinacji produktów i pozostałości pestycydów, jak określono w załączniku I.

Liczbę próbek dla każdego produktu określono w załączniku II.

Artykuł 2

1.   Partia, z której należy pobrać próbki, zostaje wybrana losowo.

Procedura pobierania próbek, w tym liczba jednostek, jest zgodna z dyrektywą 2002/63/WE.

2.   Pobrane i analizowane próbki zawierają przynajmniej:

a)

dziesięć próbek żywności dla dzieci;

b)

jedną próbkę produktów pochodzących z upraw ekologicznych, odzwierciedlającą udział produktów ekologicznych w każdym państwie członkowskim, o ile jest dostępna.

Artykuł 3

1.   Państwa członkowskie przekazują wyniki analiz próbek badanych w 2010, 2011 i 2012 r., odpowiednio do dnia 31 sierpnia 2011 r., 2012 r. i 2013 r.

Oprócz tych wyników państwa członkowskie przekazują następujące informacje:

a)

wykorzystane metody analityczne i uzyskane poziomy raportowania, zgodnie z wytycznymi w sprawie Procedur walidacji metod i kontroli jakości dotyczących analizy pozostałości pestycydów w żywności i paszy;

b)

granicę oznaczalności stosowane w krajowych i wspólnotowych programach kontroli;

c)

szczegółowe informacje dotyczące akredytacji laboratoriów analitycznych biorących udział w kontrolach;

d)

w przypadkach dozwolonych na podstawie ustawodawstwa krajowego – szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych środków wykonawczych;

e)

w przypadku przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) – wykaz możliwych powodów przekroczenia NDP, łącznie z odpowiednimi uwagami dotyczącymi wariantów zarządzania ryzykiem.

2.   Jeżeli definicja pozostałości pestycydów obejmuje substancje czynne, metabolity lub produkty rozkładu lub reakcji, państwa członkowskie przekazują sprawozdania z wyników analizy zgodnie z przewidzianą prawem definicją pozostałości. W stosownych przypadkach wyniki dotyczące każdego głównego izomeru lub metabolitu, określone w definicji pozostałości, są przekazywane oddzielnie.

Artykuł 4

Rozporządzenie (WE) nr 1213/2008 traci moc.

Jest ono jednak nadal stosowane w odniesieniu do próbek badanych w 2009 r.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 9.

(3)  Dokument SANCO/3131/2007 z dnia 31 października 2007 r. http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(4)  Dz.U. L 187 z 16.7.2002, s. 30.

(5)  Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 1.

(6)  Dz.U. L 339 z 6.12.2006, s. 16.


ZAŁĄCZNIK I

Kombinacje pestycydów i produktów, które mają być objęte monitorowaniem

 

2010

2011

2012

2,4-D (suma 2,4-D i jego estrów wyrażona jako 2,4-D) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

4,4′-metoksychlor

 (6)

 (7)

 (5)

Abamektyna (suma awermektyny B1a, awermektyny B1b i izomeru delta-8,9 awermektyny B1a)

 (4)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Acefat

 (4)

 (1)

 (2)

Acetamipryd

 (4)

 (1)

 (2)

Akrynatryna (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Aldikarb (suma aldikarbu, jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako aldikarb)

 (4)

 (1)

 (2)

Amitraz (amitraz, w tym metabolity zawierające 2,4-dimetyloanilinę, wyrażone jako amitraz)

(Gruszki)

 (1)

 (2)

Amitrol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Azynofos etylowy (9)

 (6)

 (7)

 (5)

Azynofos metylowy

 (4)

 (1)

 (2)

Azoksystrobina

 (4)

 (1)

 (2)

Benfurakarb (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Bifentryna

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Bitertanol

 (4)

 (1)

 (2)

Boskalid

 (4)

 (1)

 (2)

Jon bromkowy (9) (zob. uwaga poniżej)

 (4)

 (1)

 (2)

Bromopropylat

 (4)

 (1)

 (2)

Bromukonazol (suma diastereoizomerów) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Bupirymat

 (4)

 (1)

 (2)

Buprofezyna

 (4)

 (1)

 (2)

Kadusafos (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Kamfechlor (suma kongenerów nr 26, 50 i 62) (9)

 (6)

 (7)

 (5)

Kaptan

 (4)

 (1)

 (2)

Karbaryl

 (4)

 (1)

 (2)

Karbendazym (suma benomylu i karbendazymu wyrażona jako karbendazym)

 (4)

 (1)

 (2)

Karbofuran (suma karbofuranu i 3-hydroksykarbofuranu wyrażona jako karbofuran)

 (4)

 (1)

 (2)

Karbosulfan (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Chlordan (suma izomerów cis- i trans- oraz oksychlordanu wyrażona jako chlordan)

 (6)

 (7)

 (5)

Chlorfenapyr

 (4)

 (1)

 (2)

Chlorfenwinfos

 (4)

 (1)

 (2)

Chlormekwat (10)

 (4)

 (1)

 (2)

Chlorobenzylat (9)

 (6)

 (7)

 (5)

Chlorotalonil

 (4)

 (1)

 (2)

Chloroprofam (chloroprofam i 3-chloroanilina wyrażone jako chloroprofam (zob. uwaga poniżej))

 (4)

 (1)

 (2)

Chloropiryfos

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Chloropiryfos metylowy

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Klofentezyna (suma wszystkich związków zawierających cząsteczkę 2-chlorobenzoilu wyrażona jako klofentezyna)

 (4)

 (1)

 (2)

Chlotianidyna

 (4)

 (1)

 (2)

Cyflutryna (cyflutryna, w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów))

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Cypermetryna (cypermetryna, w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów))

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Cyprokonazol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Cyprodynil

 (4)

 (1)

 (2)

DDT (suma p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE i p,p′-DDD (TDE) wyrażona jako DDT)

 (6)

 (7)

 (5)

Deltametryna (cis-deltametryna)

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Diazinon

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)

Dichlofluanid

 (4)

 (1)

 (2)

Dichlorfos

 (4)

 (1)

 (2)

Dichloran

 (4)

 (1)

 (2)

Dikofol (suma izomerów p, p′ i o,p′)

 (4)

 (1)

 (2)

Dieldryna (aldryna i dieldryna łącznie wyrażone jako dieldryna)

 (6)

 (7)

 (5)

Difenokonazol

 (4)

 (1)

 (2)

Dimetoat (suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako dimetoat)

 (4)

 (1)

 (2)

Dimetoat

 (4)

 (1)

 (2)

Ometoat

 (4)

 (1)

 (2)

Dimetomorf

 (4)

 (1)

 (2)

Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Difenyloamina

 (4)

 (1)

 (2)

Endosulfan (suma izomerów alfa- i beta- oraz siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan)

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Endryna

 (6)

 (7)

 (5)

Epoksykonazol

 (4)

 (1)

 (2)

Etefon (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Etion

 (4)

 (1)

 (2)

Etofenproks (8)  (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Etoprofos (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fenamifos (suma fenamifosu oraz jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fenarymol

 (4)

 (1)

 (2)

Fenazachina

 (4)

 (1)

 (2)

Tlenek fenbutacyny (8)  (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fenbukonazol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fenheksamid

 (4)

 (1)

 (2)

Fenitrotion

 (4)

 (1)

 (2)

Fenoksykarb

 (4)

 (1)

 (2)

Fenpropatryna (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fenpropimorf

 (4)

 (1)

 (2)

Fention (suma fentionu i jego analogu tlenowego, ich sulfotlenków i sulfonu wyrażona jako fention)

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (5)

Fenwalerat/esfenwalerat (suma) (suma izomerów RS/SR i RR/SS)

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (5)

Fipronil (suma fipronilu i metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil)

 (4)

 (1)

 (2)

Fluazyfop (Fluazyfop (fluazyfop-P-butylowy (kwas fluazyfopowy (wolny i sprzężony)))) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fludioksonil

 (4)

 (1)

 (2)

Flufenoksuron

 (4)

 (1)

 (2)

Fluchinkonazol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Flusilazol

 (4)

 (1)

 (2)

Flutriafol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Folpet

 (4)

 (1)

 (2)

Formetanat (suma formetanatu i jego soli wyrażona jako chlorowodorek formetanatu)

 (4)

 (1)

 (2)

Fostiazat (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Glyfosat (11)

 (4)

 (1)

 (2)

Haloksyfop, w tym haloksyfop-R (ester metylowy haloksyfopu-R, haloksyfop-R i koniugaty haloksyfopu-R wyrażone jako haloksyfop-R) (8) (R) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

HCB

 (6)

 (7)

 (5)

Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru, wyrażona jako heptachlor)

 (6)

 (7)

 (5)

Heksachlorocykloheksan (HCH), izomer alfa

 (6)

 (7)

 (5)

Heksachlorocykloheksan (HCH), izomer beta

 (6)

 (7)

 (5)

Heksachlorocykloheksan (HCH), (izomer gamma) (lindan)

 (6)

 (7)

 (5)

Heksakonazol

 (4)

 (1)

 (2)

Heksytiazoks

 (4)

 (1)

 (2)

Imazalil

 (4)

 (1)

 (2)

Imidachlopryd

 (4)

 (1)

 (2)

Indoksakarb (indoksakarb jako suma izomerów S i R)

 (4)

 (1)

 (2)

Iprodion

 (4)

 (1)

 (2)

Iprowalikarb

 (4)

 (1)

 (2)

Krezoksym metylowy

 (4)

 (1)

 (2)

Lambda-cyhalotryna (lambda-cyhalotryna, w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów))

 (4)

 (1)

 (2)

Linuron

 (4)

 (1)

 (2)

Lufenuron

 (4)

 (1)

 

Malation (suma malationu i malaoksonu wyrażona jako malation)

 (4)

 (1)

 (2)

Grupa manebu (suma wyrażona jako CS2: maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiuram, ziram)

 (4)

 (1)

 (2)

Mepanipyrim i jego metabolit (2-anilino-4-(2-hydroksypropyl)-6-metylopyrimidyna wyrażone jako mepanipyrim

 (4)

 (1)

 (2)

Mepikwat (10)

 (4)

 (1)

 (2)

Metalaksyl (metalaksyl, w tym inne mieszaniny izomerów składowych włącznie z metalaksylem-M (suma izomerów))

 (4)

 (1)

 (2)

Metkonazol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Metamidofos

 (4)

 (1)

 (2)

Metydation

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Metiokarb (suma metiokarbu, sulfotlenku metiokarbu i sulfonu metiokarbu wyrażona jako metiokarb)

 (4)

 (1)

 (2)

Metomyl (suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl)

 (4)

 (1)

 (2)

Metoksyfenozyd

 (4)

 (1)

 (2)

Monokrotofos

 (4)

 (1)

 (2)

Myklobutanil

 (4)

 (1)

 (2)

Oksadiksyl

 (4)

 (1)

 (2)

Oksamyl

 (4)

 (1)

 (2)

Oksydemeton metylowy (suma oksydemetonu metylowego i S-metylosulfonu demetonu wyrażona jako oksydemeton metylowy)

 (4)

 (1)

 (2)

Paklobutrazol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Paration

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Paration metylowy (suma parationu metylowego i paraoksonu metylowego wyrażona jako paration metylowy)

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Pencykuron

 (4)

 (1)

 (2)

Penkonazol

 (4)

 (1)

 (2)

Pendimetalina

 (4)

 (1)

 (2)

Permetryna (suma permetryny cis- i trans-)

 (6)

 (7)

 (5)

Fentoat (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fosalon

 (4)

 (1)

 (2)

Fosmet (fosmet i fosmet oksonowy wyrażone jako fosmet)

 (4)

 (1)

 (2)

Foksym (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Pyraklostrobina (8)

 (4)

 (1)

 (2)

Pirymikarb (suma pirymikarbu i demetylopirymikarbu wyrażona jako pirymikarb)

 (4)

 (1)

 (2)

Pirymifos metylowy

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Prochloraz (suma prochlorazu i jego metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4,6 trichlorofenolową wyrażona jako prochloraz)

 (4)

 (1)

 (2)

Procymidon

 (4)

 (1)

 (2)

Profenofos

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Propamokarb (suma propamokarbu i jego soli wyrażona jako propamokarb) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Propargit

 (4)

 (1)

 (2)

Propikonazol

 (4)

 (1)

 (2)

Propyzamid

 (4)

 (1)

 (2)

Protiokonazol (protiokonazol-destio) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Pyrazofos

 (6)

 (7)

 (5)

Piretryny (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Pirydaben

 (4)

 (1)

 (2)

Pirymetanil

 (4)

 (1)

 (2)

Piryproksyfen

 (4)

 (1)

 (2)

Chinoksyfen

 (4)

 (1)

 (2)

Kwintocen (suma kwintocenu i pentachloroaniliny wyrażona jako kwintocen)

 (6)

 (7)

 (6)

Resmetryna (suma izomerów) (9)

 (6)

 (7)

 (5)

Spinosad (suma spinosynu A i spinosynu D wyrażona jako spinosad)

 (4)

 (1)

 (2)

Spiroksamina

 (4)

 (1)

 (2)

Tau-fluwalinat

 (4)

 (1)

 (2)

Tebukonazol

 (4)

 (1)

 (2)

Tebufenozyd

 (4)

 (1)

 (2)

Tebufenpyrad

 (4)

 (1)

 (2)

Teknazen (9)

 (6)

 (7)

 (5)

Teflubenzuron

 (4)

 (1)

 (2)

Teflutryna (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Tetrakonazol

 (4)

 (1)

 (2)

Tetradifon

 (4)

 (1)

 (2)

Tiabendazol

 (4)

 (1)

 (2)

Tiametoksam (suma tiametoksamu i klotianidyny wyrażona jako tiametoksam)

 (4)

 (1)

 (2)

Tiaklopryd

 (4)

 (1)

 (2)

Tiofanat metylowy

 (4)

 (1)

 (2)

Tolklofos metylowy

 (4)

 (1)

 (2)

Tolilfluanid (suma tolilfluanidu i dimetylaminosulfotoluidydu wyrażona jako tolilfluanid)

 (4)

 (1)

 (2)

Triadimefon i triadimenol (suma triadimefonu i triadimenolu)

 (4)

 (1)

 (2)

Triazofos

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Trichlorfon (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Trifloksystrobina

 (4)

 (1)

 (2)

Triflumuron (8)  (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Trifluralina

 (4)

 (1)

 (2)

Tritikonazol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Winklozolina (suma winklozoliny i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroaniliny wyrażona jako winklozolina)

 (4)

 (1)

 (2)

Zoksamid (9)

 (4)

 (1)

 (2)


(1)  Fasola (świeża lub mrożona, bez strąków), marchew, ogórki, pomarańcze lub mandarynki, gruszki, ziemniaki, ryż i szpinak (świeży lub mrożony).

(2)  Bakłażany, banany, kalafior, winogrona stołowe, sok pomarańczowy (), groch (świeży/mrożony, bez strąków), papryka (słodka) i pszenica.

(3)  W przypadku soku pomarańczowego państwa członkowskie wyszczególniają źródło (koncentraty lub świeże owoce).

(4)  Jabłka, kapusta głowiasta, por, sałata, pomidory, brzoskwinie (włącznie z nektarynami i podobnymi mieszańcami); żyto lub owies zwyczajny i truskawki.

(5)  Masło, jaja.

(6)  Mleko, mięso ze świń.

(7)  Mięso drobiowe, wątroba (bydło i inne przeżuwacze, świnie i drób).

(8)  Rozpuszczalne w tłuszczach.

(9)  Do poddania dobrowolnej analizie w 2010 r. Decyzja o niepoddawaniu analizie musi być uzasadniona oceną stosunku ryzyka do korzyści dla danego państwa członkowskiego.

Uwaga na temat jonu bromkowego. Obowiązkowa analiza pod kątem obecności jonu bromkowego dotyczy sałaty i pomidorów w 2010 r., ryżu i szpinaku w 2011 r. oraz słodkiej papryki w 2012 r.; analiza dobrowolna dotyczy pozostałych produktów przewidzianych na każdy rok. Decyzja o niepoddawaniu analizie któregokolwiek z przewidzianych produktów musi być uzasadniona oceną stosunku ryzyka do korzyści dla danego państwa członkowskiego.

Amitraz zostanie poddany analizie jedynie w gruszkach w 2010 r.

Definicja pozostałości chloroprofamu w odniesieniu do ziemniaków (wyłącznie chloroprofam) musi zostać uwzględniona w 2011 r.

(10)  Chlormekwat i mepikwat muszą zostać poddane analizie w zbożach (z wyjątkiem ryżu) i w gruszkach.

(11)  Tylko zboża.


ZAŁĄCZNIK II

Liczba próbek każdego produktu do pobrania i poddania analizie przez każde państwo członkowskie.

Państwo członkowskie

Próbki

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

CAŁKOWITA MINIMALNA LICZBA PRÓBEK: 642


(1)  Minimalna liczba próbek dla każdej zastosowanej metody oznaczania pojedynczych pozostałości.

(2)  Minimalna liczba próbek dla każdej zastosowanej metody oznaczania pozostałości wielu pestycydów (typu multi-residue).


Top