Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0684

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

OJ L 197, 29.7.2009, p. 24–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 199 - 239

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/684/oj

29.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 684/2009

z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającą dyrektywę 92/12/EWG (1), w szczególności jej art. 29 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy dokonywane jest na podstawie elektronicznego dokumentu administracyjnego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 dyrektywy 2008/118/WE, do którego stosuje się system komputerowy ustanowiony decyzją nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi (2).

(2)

Ponieważ system komputerowy ma na celu umożliwienie śledzenia i monitorowania przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, niezbędne jest ustanowienie struktury i treści komunikatów elektronicznych stosowanych w odniesieniu do takich przemieszczeń.

(3)

W szczególności, ponieważ przemieszczenia mają odbywać się na podstawie elektronicznego dokumentu administracyjnego, należy określić strukturę i treść komunikatów stanowiących ten dokument. Niezbędne jest też ustalenie struktury i treści komunikatów stanowiących raport odbioru i raport wywozu.

(4)

Zgodnie z dyrektywą 2008/118/WE elektroniczny dokument administracyjny może zostać anulowany, miejsce przeznaczenia wyrobów zmienione, a przemieszczenie wyrobów akcyzowych podzielone. Niezbędne jest zatem określenie struktury i treści komunikatów dotyczących anulowania elektronicznego dokumentu administracyjnego, zmiany miejsca przeznaczenia i podziału przemieszczenia oraz określenie zasad i procedur stosowanych w odniesieniu do wymiany komunikatów dotyczących unieważnienia, zmiany miejsca przeznaczenia i podziału.

(5)

Niezbędne jest też określenie struktury dokumentów w formie papierowej, o których mowa w art. 26 i 27 dyrektywy 2008/118/WE, które stosuje się, gdy system komputerowy jest niedostępny.

(6)

Ponieważ przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu zastępują przepisy określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2719/92 z dnia 11 września 1992 r. w sprawie towarzyszącego dokumentu urzędowego dotyczącego przepływu w ramach systemu zawieszenia podatku wyrobów objętych podatkiem akcyzowym (3), rozporządzenie to należy uchylić.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa środki dotyczące:

a)

struktury i treści komunikatów elektronicznych wymienianych za pośrednictwem systemu komputerowego, o którym mowa w art. 21 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE, do celów art. 21–25 tej dyrektywy;

b)

zasad i procedur stosowanych przy wymianie komunikatów, o których mowa w lit. a);

c)

struktury dokumentów w formie papierowej, o których mowa w art. 26 i 27 dyrektywy 2008/118/WE.

Artykuł 2

Obowiązki związane z komunikatami wymienianymi za pośrednictwem systemu komputerowego

Treść i struktura komunikatów wymienianych dla celów art. 21–25 dyrektywy 2008/118/WE jest zgodna z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Jeżeli do wypełnienia niektórych pól danych w tych komunikatach wymagane są kody, stosuje się kody wymienione w załączniku II.

Artykuł 3

Formalności poprzedzające rozpoczęcie przemieszczania wyrobów akcyzowych

1.   Projekt elektronicznego dokumentu administracyjnego przesłany zgodnie z art. 21 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE i elektroniczny dokument administracyjny, któremu nadano administracyjny numer referencyjny zgodnie z art. 21 ust. 3 akapit trzeci tej dyrektywy, są zgodne z wymogami określonymi w tabeli 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

2.   Projekt elektronicznego dokumentu administracyjnego przesyła się nie wcześniej niż 7 dni przed datą wskazaną w tym dokumencie jako data wysyłki wyrobów akcyzowych.

Artykuł 4

Anulowanie elektronicznego dokumentu administracyjnego

1.   Wysyłający, który chce anulować elektroniczny dokument administracyjny zgodnie z art. 21 ust. 7 dyrektywy 2008/118/WE, wypełnia pola projektu komunikatu o anulowaniu i przedstawia go właściwym organom państwa członkowskiego wysyłki. Projekt komunikatu o anulowaniu jest zgodny z wymogami określonymi w tabeli 2 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

2.   Właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki przeprowadzają elektroniczną weryfikację danych zawartych w projekcie komunikatu o anulowaniu.

Jeżeli dane te są prawidłowe, organy te dodają w komunikacie o anulowaniu datę i godzinę zatwierdzenia, przekazują tę informację wysyłającemu i przesyłają komunikat o anulowaniu właściwym organom państwa członkowskiego przeznaczenia. Jeżeli dane te są nieprawidłowe, wysyłający jest o tym bezzwłocznie informowany.

3.   Po otrzymaniu komunikatu o anulowaniu właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia przesyłają komunikat o anulowaniu odbiorcy, jeżeli odbiorcą jest uprawniony prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowany odbiorca.

Artykuł 5

Komunikaty dotyczące zmiany miejsca przeznaczenia przemieszczanych wyrobów akcyzowych

1.   Wysyłający, który chce zmienić miejsce przeznaczenia zgodnie z art. 21 ust. 8 dyrektywy 2008/118/WE lub uzupełnić miejsce przeznaczenia zgodnie z art. 22 ust. 2 tej dyrektywy, wypełnia pola projektu komunikatu o zmianie miejsca przeznaczenia i przedstawia go właściwym organom państwa członkowskiego wysyłki. Projekt komunikatu o zmianie miejsca przeznaczenia jest zgodny z wymogami określonymi w tabeli 3 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

2.   Właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki przeprowadzają elektroniczną weryfikację danych zawartych w projekcie komunikatu o zmianie miejsca przeznaczenia.

Jeżeli dane te są prawidłowe, właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki:

a)

dodają do komunikatu o zmianie miejsca przeznaczenia datę i godzinę zatwierdzenia i numer porządkowy oraz informują o tym wysyłającego;

b)

uzupełniają oryginalny elektroniczny dokument administracyjny zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie o zmianie miejsca przeznaczenia.

Jeżeli uzupełnienie obejmuje zmianę państwa członkowskiego przeznaczenia lub zmianę odbiorcy, w odniesieniu do uzupełnionego elektronicznego dokumentu administracyjnego stosuje się art. 21 ust. 4 i 5 dyrektywy 2008/118/WE.

3.   Jeżeli uzupełnienie, o którym mowa w ust. 2 lit. b), obejmuje zmianę państwa członkowskiego przeznaczenia, właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki przekazują komunikat o zmianie miejsca przeznaczenia właściwym organom państwa członkowskiego przeznaczenia wymienionym w oryginalnym elektronicznym dokumencie administracyjnym.

Organy te informują odbiorcę wymienionego w oryginalnym elektronicznym dokumencie administracyjnym o zmianie miejsca przeznaczenia, stosując „zawiadomienie o zmianie miejsca przeznaczenia” zgodne z wymogami określonymi w tabeli 4 załącznika I.

4.   Jeżeli uzupełnienie, o którym mowa w ust. 2 lit. b), obejmuje zmianę miejsca dostawy wymienionego w grupie danych nr 7 elektronicznego dokumentu administracyjnego, ale nie obejmuje zmiany państwa członkowskiego przeznaczenia ani odbiorcy, właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki przekazują komunikat o zmianie miejsca przeznaczenia właściwym organom państwa członkowskiego przeznaczenia wymienionym w oryginalnym elektronicznym dokumencie administracyjnym.

Te organy przekazują komunikat o zmianie miejsca przeznaczenia odbiorcy.

5.   Jeżeli dane w projekcie komunikatu o zmianie miejsca przeznaczenia są nieprawidłowe, wysyłający jest o tym bezzwłocznie informowany.

6.   Jeżeli uzupełniony elektroniczny dokument administracyjny zawiera nowego odbiorcę w tym samym państwie członkowskim przeznaczenia co w oryginalnym elektronicznym dokumencie administracyjnym, właściwe organy tego państwa członkowskiego informują odbiorcę wymienionego w oryginalnym elektronicznym dokumencie administracyjnym o zmianie miejsca przeznaczenia, stosując „zawiadomienie o zmianie miejsca przeznaczenia” zgodne z wymogami określonymi w tabeli 4 załącznika I.

Artykuł 6

Komunikaty dotyczące podziału przemieszczanych wyrobów akcyzowych

1.   Wysyłający, który chce dokonać podziału przemieszczenia wyrobów akcyzowych zgodnie z art. 23 dyrektywy 2008/118/WE, wypełnia pola projektu komunikatu o podziale dla każdego miejsca przeznaczenia i przedstawia go właściwym organom państwa członkowskiego wysyłki. Projekt komunikatu o czynnościach związanych z podziałem jest zgodny z wymogami określonymi w tabeli 5 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

2.   Właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki przeprowadzają elektroniczną weryfikację danych zawartych w projektach komunikatów o podziale.

Jeżeli dane te są prawidłowe, właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki:

a)

tworzą nowy elektroniczny dokument administracyjny dla każdego miejsca przeznaczenia, który zastępuje oryginalny elektroniczny dokument administracyjny;

b)

tworzą dla oryginalnego elektronicznego dokumentu administracyjnego „powiadomienie o podziale” zgodne z wymogami określonymi w tabeli 4 załącznika I do niniejszego rozporządzenia;

c)

wysyłają zawiadomienie o podziale do wysyłającego i właściwych organów państwa członkowskiego przeznaczenia wymienionych w oryginalnym elektronicznym dokumencie administracyjnym.

Art. 21 ust. 3 akapit trzeci i art. 21 ust. 4, 5 i 6 dyrektywy 2008/118/WE stosuje się w odniesieniu do każdego nowego elektronicznego dokumentu administracyjnego, o którym mowa w lit. a).

3.   Właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia wymienione w oryginalnym elektronicznym dokumencie administracyjnym przekazują zawiadomienie o podziale odbiorcy wymienionemu w oryginalnym elektronicznym dokumencie administracyjnym, jeżeli odbiorcą jest uprawniony prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowany odbiorca.

4.   Jeżeli dane w projekcie komunikatu o podziale są nieprawidłowe, wysyłający jest o tym bezzwłocznie informowany.

Artykuł 7

Formalności kończące przemieszczanie wyrobów akcyzowych

Raport odbioru przedstawiony zgodnie z art. 24 dyrektywy 2008/118/WE i raport wywozu przedstawiony zgodnie z art. 25 tej dyrektywy są zgodne z wymogami określonymi w tabeli 6 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Procedury awaryjne

1.   Dokument w formie papierowej, o którym mowa w art. 26 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/118/WE, nosi tytuł „Awaryjny dokument towarzyszący stosowany przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy”. Wymagane dane przedstawia się w formie elementów danych wyrażonych w ten sam sposób jak w elektronicznym dokumencie administracyjnym. Wszystkie elementy danych oraz grupy danych i podgrupy danych, w których występują, identyfikuje się za pomocą liczb i liter w kolumnie A i kolumnie B tabeli 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

2.   Informacje, o których mowa w art. 26 ust. 5 dyrektywy 2008/118/WE, przekazywane przez wysyłającego właściwym organom państwa członkowskiego wysyłki, przedstawia się w postaci danych wyrażonych w ten sam sposób jak odpowiednio w komunikacie o zmianie miejsca przeznaczenia lub w komunikacie o podziale. Wszystkie dane oraz grupy danych i podgrupy danych, w których występują,, identyfikuje się za pomocą liczb i liter w kolumnie A i kolumnie B tabeli 3 lub tabeli 5 załącznika I do niniejszego rozporządzenia odpowiednio do danego przypadku.

3.   Dokumenty w formie papierowej, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/118/WE, noszą tytuł „Awaryjny raport odbioru / raport wywozu stosowany przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy”. Wymagane dane przedstawia się w postaci danych wyrażonych w ten sam sposób co odpowiednio w raporcie odbioru lub raporcie wywozu. Wszystkie dane oraz grupy danych i podgrupy danych, w których występują, identyfikuje się za pomocą liczb i liter w kolumnie A i kolumnie B tabeli 6 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Uchylenie

Rozporządzenie (EWG) nr 2719/92 traci moc ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2010 r. Rozporządzenie to stosuje się jednak nadal do przemieszczeń, o których mowa w art. 46 dyrektywy 2008/118/WE.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2010 r., z wyjątkiem art. 6, który stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 12.

(2)  Dz.U. L 162 z 1.7.2003, s. 5.

(3)  Dz.U. L 276 z 19.9.1992, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

KOMUNIKATY ELEKTRONICZNE STOSOWANE DO CELÓW PRZEMIESZCZANIA WYROBÓW AKCYZOWYCH W PROCEDURZE ZAWIESZENIA POBORU AKCYZY

NOTY WYJAŚNIAJĄCE

1.

Dane zawarte w komunikatach elektronicznych stosowanych do celów systemu komputerowego, o którym mowa w art. 21 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE, tworzą grupy danych i w stosownych przypadkach podgrupy danych. Szczegóły dotyczące danych i ich stosowania są przedstawione w tabelach od 1 do 6, gdzie:

a)

w kolumnie A podaje się kod numeryczny (numer) przypisany do każdej grupy i podgrupy danych; każdą podgrupę poprzedza numer porządkowy (pod)grupy danych, której jest częścią (na przykład: jeżeli grupa danych jest oznaczona numerem 1, to podgrupa danych tej grupy numerem 1.1, a podgrupa danych tej podgrupy numerem 1.1.1);

b)

w kolumnie B podaje się kod alfabetyczny (literę) przypisany do każdego elementu (pod)grupy danych;

c)

w kolumnie C określa się (pod)grupę danych lub element danych;

d)

w kolumnie D podaje się każdą (pod)grupę danych lub element danych wraz z wartością wskazującą, czy wprowadzenie odpowiednich danych jest:

„R” (required – obowiązkowe), co oznacza, że dane muszą być wprowadzone. Jeżeli (pod)grupa danych jest „O” (optional – fakultatywna) lub „C” (conditional – warunkowa), wprowadzenie elementów danych z tej grupy nadal może być „R” (required – obowiązkowe), jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego zdecydowały, że dane z tej (pod)grupy muszą zostać wypełnione lub jeżeli warunek ma zastosowanie,

„O” (optional – fakultatywne), co oznacza, że wprowadzenie danych jest fakultatywne dla osoby, która przekazuje komunikat (wysyłający lub odbiorca), poza sytuacją, w której państwo członkowskie postanowiło, że dane są obowiązkowe zgodnie z opcją podaną w kolumnie E dla niektórych fakultatywnych (pod)grup danych lub elementów danych,

„C” (conditional – warunkowe), co oznacza, że użycie (pod)grupy danych lub elementu danych zależy od innych (pod)grup danych lub elementów danych zawartych w tym samym komunikacie,

„D” (dependent – zależne), co oznacza, że zastosowanie (pod)grupy danych lub elementu danych zależy od warunku, którego nie może sprawdzić system komputerowy, jak przewidziano w kolumnach E i F;

e)

w kolumnie E podaje się warunek (warunki) w odniesieniu do danych, których wprowadzenie jest warunkowe, określa się zastosowanie w stosownych przypadkach danych fakultatywnych lub zależnych oraz wskazuje się, jakie dane muszą być dostarczone przez właściwe organy;

f)

w kolumnie F, jeśli to konieczne, podaje się wyjaśnienia dotyczące wypełnienia komunikatu;

g)

w kolumnie G podaje się:

w odniesieniu do niektórych (pod)grup – liczbę poprzedzającą znak „x” wskazującą ile razy (pod)grupę danych można powtórzyć w komunikacie (wartość domyślna – 1), oraz

w odniesieniu do wszystkich elementów danych poza elementami danych wskazującymi czas lub datę – cechy określające rodzaj i długość danych. Kody rodzajów danych są następujące:

a alfabetyczny

n numeryczny

an alfanumeryczny.

Cyfra następująca po kodzie wskazuje dopuszczalną długość danego elementu danych. Fakultatywne dwie kropki przed wskaźnikiem długości oznaczają, że dane nie mają ustalonej długości, ale mogą zawierać maksymalnie liczbę cyfr określoną wskaźnikiem długości. Przecinek w długości danych oznacza, że dane mogą zawierać liczby dziesiętne, cyfra przed przecinkiem oznacza całkowitą długość atrybutu, a cyfra po przecinku oznacza maksymalną liczbę cyfr dziesiętnych po przecinku.

W odniesieniu do danych wskazujących czas lub datę „date”, „time” lub „dateTime” oznaczające datę, czas lub datę i czas, muszą być podane przy zastosowaniu normy ISO 8601 określającej zapisywanie daty i czasu dnia.

2.

W tabelach 1–6 stosuje się następujące skróty:

e-AD: elektroniczny dokument administracyjny,

ARC: administracyjny numer referencyjny,

SEED: System Wymiany Danych dotyczących Akcyzy (elektroniczna baza danych, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2073/2004 (1),

Kod CN: Kod Nomenklatury Scalonej.

Tabela 1

(o której mowa w art. 3 ust. 1 i w art. 8 ust.1)

Projekt elektronicznego dokumentu administracyjnego i elektroniczny dokument administracyjny

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Rodzaj komunikatu

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

Standardowe zgłoszenie (stosowane we wszystkich przypadkach poza przypadkami, w których zgłoszenie dotyczy wywozu z odprawą uproszczoną w miejscu)

2

=

Zgłoszenie w przypadku wywozu z odprawą uproszczoną w miejscu (zastosowanie art. 283 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (2))

Rodzaj komunikatu nie może występować w dokumencie e-AD, do którego został przypisany ARC, ani w dokumencie w formie papierowej, o którym mowa w art. 8 ust.1 niniejszego rozporządzenia.

n1

1

Nagłówek dokumentu e-AD

R

 

 

 

 

a

Kod rodzaju miejsca przeznaczenia

R

 

Należy podać miejsce przeznaczenia przemieszczenia, stosując jedną z następujących wartości:

1

=

Skład podatkowy (art. 17 ust. 1 lit. a) pkt (i) dyrektywy 2008/118/WE)

2

=

Zarejestrowany odbiorca (art. 17 ust. 1 lit. a) pkt (ii) dyrektywy 2008/118/WE)

3

=

Tymczasowo zarejestrowany odbiorca (art. 17 ust. 1 lit. a) pkt (ii) i art. 19 ust. 3 dyrektywy 2008/118/WE)

4

=

Dostawa bezpośrednia (art.17 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE)

5

=

Odbiorca zwolniony (art. 17 ust. 1 lit. a) pkt (iv) dyrektywy 2008/118/WE)

6

=

Wywóz (art. 17 ust. 1 lit. a) pkt (iii) dyrektywy 2008/118/WE)

8

=

Nieznane miejsce przeznaczenia (nieznany odbiorca, art. 22 dyrektywy 2008/118/WE)

n1

 

b

Czas przewozu

R

 

Należy podać normalny okres czasu konieczny do przewozu, biorąc pod uwagę środek transportu i odległość, wyrażony w godzinach (H) albo dniach (D) poprzedzających dwucyfrową liczbę. (Przykłady: H12 lub D04). Wskazana wartość „H” powinna być mniejsza lub równa 24. Wskazana wartość „D” powinna być mniejsza lub równa 92.

an3

 

c

Organizacja przewozu

R

 

Należy określić podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie pierwszego środka transportu, stosując jedną z następujących wartości:

1

=

Wysyłający

2

=

Odbierający

3

=

Właściciel wyrobów

4

=

Inne

n1

 

d

ARC

R

Podają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu dokumentu e-AD.

Zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II.

an21

 

e

Data i czas zatwierdzenia dokumentu e-AD

R

Podają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu dokumentu e-AD.

Czas podaje się według czasu lokalnego.

dateTime

 

f

Numer porządkowy

R

Podają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu dokumentu e-AD i przy każdej zmianie miejsca przeznaczenia.

Przy wstępnym zatwierdzeniu każdego dokumentu e-AD stworzonego przez właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki przyjmuje się 1, a następnie przy każdej zmianie miejsca przeznaczenia wartość tę zwiększa się o 1.

n..5

 

g

Data i czas zatwierdzenia uzupełnienia

C

Datę i czas zatwierdzenia komunikatu o zmianie miejsca przeznaczenia z tabeli 3 podają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki w przypadku zmiany miejsca przeznaczenia.

Czas podaje się według czasu lokalnego.

dateTime

 

h

Znacznik zgłoszenia w trybie odroczonym

D

„R” w przypadku zgłoszenia dokumentu e-AD dotyczącego przemieszczenia, które rozpoczęło się na podstawie dokumentu w formie papierowej, o którym mowa w art. 8 ust. 1.

Możliwe wartości:

0

=

fałszywe

1

=

= prawdziwe

Wartość „fałszywe” jest wartością domyślną.

Ten element danych nie może występować w dokumencie e-AD, do którego został przypisany ARC, ani w dokumencie w formie papierowej, o którym mowa w art. 8 ust. 1.

n1

2

PODMIOT Wysyłający

R

 

 

 

 

a

Numer akcyzowy podmiotu

R

 

Należy podać ważny numer akcyzowy SEED uprawnionego prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego.

an13

 

b

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miejscowość

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

3

PODMIOT – Miejsce wysyłki

C

„R”, jeżeli kod rodzaju miejsca rozpoczęcia procedury w polu 9d ma wartość „1”.

 

 

 

a

Numer składu podatkowego

R

 

Należy podać ważny numer akcyzowy SEED składu podatkowego wysyłki.

an13

 

b

Nazwa podmiotu gospodarczego

O

 

 

an..182

 

c

Ulica

O

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

O

 

an..10

 

f

Miejscowość

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

O

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

4

URZĄD wysyłki – Przywóz

C

„R”, jeżeli kod rodzaju miejsca rozpoczęcia procedury w polu 9d ma wartość „2”.

 

 

 

a

Numer referencyjny urzędu

R

 

Należy podać kod urzędu celnego przywozu. Zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II.

an8

5

PODMIOT Odbierający

C

„R”, poza rodzajem komunikatu „2 – zgłoszenie w przypadku wywozu z odprawą uproszczoną w miejscu” lub kodem rodzaju miejsca przeznaczenia 8.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

 

 

 

a

Identyfikacja podmiotu

C

„R” w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3 i 4.

„O” w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

Nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 5.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

W przypadku kodu rodzaju przeznaczenia:

1, 2, 3 i 4: należy podać ważny numer akcyzowy SEED uprawnionego prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcy,

6: należy podać numer identyfikacyjny VAT podmiotu reprezentującego wysyłającego w urzędzie wywozu.

an..16

 

b

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miejscowość

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

6

UZUPEŁNIENIE – PODMIOT Odbierający

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 5.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

 

 

 

a

Kod państwa członkowskiego

R

 

Należy podać państwo członkowskie przeznaczenia, stosując kod państwa członkowskiego zawarty w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II.

a2

 

b

Numer seryjny świadectwa zwolnienia

D

„R”, jeżeli numer seryjny wymienia się w świadectwie zwolnienia z podatku akcyzowego ustanowionym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (3)

 

an..255

7

PODMIOT Miejsce dostawy

C

„R” w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1 i 4.

„O” w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3 i 5.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

Należy podać rzeczywiste miejsce dostawy wyrobów akcyzowych.

 

 

a

Identyfikacja podmiotu

C

„R” w przypadku kodu rodzaju przeznaczenia 1.

„O” w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3 i 5.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

W przypadku kodu rodzaju przeznaczenia:

1: należy podać ważny numer akcyzowy SEED składu podatkowego przeznaczenia,

2, 3 i 5: należy podać numer identyfikacyjny VAT lub inny numer identyfikacyjny.

an..16

 

b

Nazwa podmiotu

C

„R” w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3 i 5.

„O” w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 4.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

 

an..182

 

c

Ulica

C

W polu 7c, 7e i 7f:

„R” w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3, 4 i 5.

„O” w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

C

 

an..10

 

f

Miejscowość

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

8

URZĄD Miejsce dostawy – Urząd celny

C

„R” w przypadku wywozu (kod rodzaju miejsca przeznaczenia 6).

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

 

 

 

a

Numer referencyjny urzędu

R

 

Należy podać kod urzędu wywozu, w którym zostanie złożone zgłoszenie wywozowe zgodnie z art. 161 ust. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (4). Zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II.

an8

9

Dokument e-AD

R

 

 

 

 

a

Lokalny numer referencyjny

R

 

Niepowtarzalny numer seryjny przypisany przez wysyłającego dokumentowi e-AD, który to numer identyfikuje przesyłkę w ewidencji wysyłającego.

an..22

 

b

Numer faktury

R

 

Należy podać numer faktury dotyczącej wyrobów. Jeżeli faktura nie została jeszcze przygotowana, należy podać numer potwierdzenia dostawy lub innego dokumentu przewozowego.

an..35

 

c

Data faktury

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tej danej jako „R”.

Data dokumentu wskazana w polu 9b.

Date

 

d

Kod rodzaju miejsca pochodzenia rozpoczęcia przemieszczenia

R

 

W przypadku miejsca rozpoczęcia przemieszczenia możliwe są następujące wartości:

1

=

Rozpoczęcie – skład podatkowy (w sytuacjach, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/118/WE)

2

=

Rozpoczęcie – przywóz (w sytuacji, o której mowa w art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE)

n1

 

e

Data wysyłki

R

 

Data rozpoczęcia przemieszczenia zgodnie z art. 20 ust. 1 dyrektywy 2008/118/WE. Ta data nie może być późniejsza niż 7 dni po dniu przesłania projektu dokumentu e-AD. Data wysyłki może być przeszłą datą w przypadku, o którym mowa w art. 26 dyrektywy 2008/118/WE.

Date

 

f

Czas wysyłki

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako „R”.

Czas rozpoczęcia przemieszczenia zgodnie z art. 20 ust. 1 dyrektywy 2008/118/WE. Czas podaje się według czasu lokalnego.

Time

 

g

Nadrzędny ARC

D

Podają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu nowych dokumentów e-AD, po uprzednim zatwierdzeniu komunikatu o podziale (tabela 5).

Podany ARC jest to ARC zastąpionego dokumentu e-AD.

an21

9.1

SAD PRZYWOZU

C

„R”, jeżeli kod rodzaju miejsca rozpoczęcia procedury w polu 9d ma wartość „2”.

 

9X

 

a

Numer dokumentu SAD przywozu

R

Numer dokumentu SAD podaje wysyłający w momencie przesyłania projektu dokumentu e-AD lub właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu dokumentu e-AD.

Należy podać numer (numery) jednolitego dokumentu administracyjnego (jednolitych dokumentów administracyjnych) zastosowanego (zastosowanych), na podstawie których dokonano dopuszczenia przedmiotowych wyrobów do swobodnego obrotu.

an..21

10

URZĄD – Właściwy urząd w miejscu wysyłki

R

 

 

 

 

a

Numer referencyjny urzędu

R

 

Należy podać kod urzędu właściwych organów w państwie członkowskim wysyłki odpowiedzialnego za kontrolę akcyzy w miejscu wysyłki. Zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II.

an8

11

GWARANCJA DOTYCZĄCA PRZEMIESZCZENIA

R

 

 

 

 

a

Kod rodzaju gwaranta

R

 

Należy określić podmiot (podmioty) odpowiedzialny (odpowiedzialne) za wniesienie gwarancji, stosując kod rodzaju gwaranta zawarty w wykazie kodów w pkt 6 załącznika II.

n..4

12

PODMIOT Gwarant

C

„R”, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących kodów rodzaju gwaranta: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 lub 1234.

(Zob. kod rodzaju gwaranta w wykazie kodów w pkt 6 załącznika II)

Należy podać dane przewoźnika lub właściciela wyrobów, jeżeli wnoszą oni gwarancję.

2X

 

a

Numer akcyzowy podmiotu

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako „R”.

Należy podać ważny numer akcyzowy SEED lub numer identyfikacyjny VAT przewoźnika lub właściciela wyrobów akcyzowych.

an13

 

b

Numer VAT

O

an..35

 

c

Nazwa podmiotu gospodarczego

C

W przypadku 12c, d, f i g: „O”, jeżeli jest podany numer akcyzowy podmiotu, w przeciwnym razie „R”.

 

an..182

 

d

Ulica

C

 

an..65

 

e

Numer domu

O

 

an..11

 

f

Kod pocztowy

C

 

an..10

 

g

Miejscowość

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

13

TRANSPORT

R

 

 

 

 

a

Kod rodzaju transportu

R

 

Należy podać rodzaj transportu w momencie rozpoczęcia przemieszczenia, stosując kody zawarte w wykazie kodów w pkt 7 załącznika II.

n..2

14

PODMIOT Organizator transportu

C

„R” w celu identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za zorganizowanie pierwszego środka transportu, jeżeli wartość w polu 1c ma wartość „3” lub „4”.

 

 

 

a

Numer VAT

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako „R”.

 

an..35

 

b

Nazwa podmiotu gospodarczego

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miejscowość

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

15

PODMIOT Pierwszy przewoźnik

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako „R”.

Należy podać dane podmiotu dokonującego przewozu pierwszym środkiem transportu.

 

 

a

Numer VAT

O

 

 

an..35

 

b

Nazwa podmiotu gospodarczego

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miejscowość

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

16

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TRANSPORTU

R

 

 

99X

 

a

Kod jednostki transportowej

R

 

Należy podać kod (kody) jednostki transportowej dotyczący (dotyczące) rodzaju transportu wskazanego w polu 13a. Zob. wykaz kodów w pkt 8 załącznika II.

n..2

 

b

Oznaczenie jednostek transportowych

R

 

Należy wpisać numer rejestracyjny jednostki transportowej (jednostek transportowych).

an..35

 

c

Oznaczenie pieczęci handlowej (zabezpieczenia urzędowego)

D

„R”, jeżeli stosuje się pieczęci handlowe (zabezpieczenia urzędowe).

Należy podać identyfikację pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), jeżeli są one stosowane do opieczętowania jednostki transportowej.

an..35

 

d

Informacje o pieczęci (zabezpieczeniu urzędowym)

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tych pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), np. rodzaj stosowanej pieczęci.

an..350

 

e

Informacja o pieczęci_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

f

Dodatkowe informacje

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące transportu, np. dane kolejnych przewoźników, informacje dotyczące kolejnych jednostek transportowych.

an..350

 

g

Dodatkowe informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

17

e-AD Wyroby

R

 

Dla każdego wyrobu wchodzącego w skład przesyłki należy stosować odrębną grupę danych.

999x

 

a

Numer identyfikacyjny pozycji towarowej

R

 

Należy podać niepowtarzalny numer porządkowy, zaczynając od 1.

n..3

 

b

Kod wyrobu akcyzowego

R

 

Należy podać właściwy kod wyrobu akcyzowego, zob. wykaz kodów w pkt 11 załącznika II.

an4

 

c

Kod CN

R

 

Należy podać kod CN mający zastosowanie w dniu wysyłki.

n8

 

d

Ilość

R

 

Należy podać ilość (wyrażoną w jednostce miary powiązanej z kodem wyrobu – zob. tabele w pkt 11 i 12 załącznika II).

W przypadku przemieszczenia do zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 19 ust. 3 dyrektywy 2008/118/WE, ilość nie może przewyższać ilości, do której odebrania zarejestrowany odbiorca jest upoważniony.

W przypadku przemieszczenia do zwolnionej organizacji, o której mowa w art. 12 dyrektywy 2008/118/WE, ilość nie może przewyższać ilości zarejestrowanej w świadectwie zwolnienia z podatku akcyzowego.

n..15,3

 

e

Masa brutto

R

 

Należy podać masę brutto przesyłki (wyroby akcyzowe wraz z opakowaniem).

n..15,2

 

f

Masa netto

R

 

Należy podać masę wyrobów akcyzowych bez opakowania (w przypadku alkoholu i napojów alkoholowych, wyrobów energetycznych i w przypadku wszystkich wyrobów tytoniowych poza papierosami).

n..15,2

 

g

Zawartość alkoholu

C

„R”, jeżeli ma zastosowanie do danego wyrobu akcyzowego.

Należy podać zawartość alkoholu (procentową zawartość objętościową w temperaturze 20 °C) jeśli jest wymagana, zgodnie z wykazem kodów w pkt 11 załącznika II.

n..5,2

 

h

Stopień Plato

D

„R”, jeżeli państwo członkowskie wysyłki lub państwo członkowskie przeznaczenia ustalają podatek na piwo na podstawie stopnia Plato.

W przypadku piwa należy podać stopień Plato, jeżeli państwo członkowskie wysyłki lub państwo członkowskie przeznaczenia ustalają podatek na piwo na tej podstawie. Zob. wykaz kodów w pkt 11 załącznika II.

n..5,2

 

i

Znaki akcyzy

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące znaków akcyzy wymaganych przez państwo członkowskie przeznaczenia.

an..350

 

j

Znak akcyzy_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

k

Znak akcyzy

D

„R”, jeżeli stosuje się znaki akcyzy.

Należy podać „1”, jeżeli wyroby zawierają znaki akcyzy lub są nimi opatrzone lub „0”, jeżeli nie zawierają znaków akcyzy lub nie są nimi opatrzone.

n1

 

l

Miejsce pochodzenia

O

 

To pole można zastosować w celu zaświadczenia:

1)

w przypadku niektórych win – odnoszącego się do chronionej nazwy miejsca pochodzenia lub chronionej nazwy geograficznej zgodnie z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym;

2)

w przypadku niektórych napojów alkoholowych – odnoszącego się do miejsca produkcji zgodnie z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym;

3)

w przypadku piwa warzonego przez niezależny mały browar określony w dyrektywie Rady 92/83/EWG (5), na które browar ten zamierza wnioskować o obniżoną stawkę podatku akcyzowego w państwie członkowskim przeznaczenia. Zaświadczenie należy wyrazić w następujący sposób: „Niniejszym zaświadcza się, że opisany wyrób został wytworzony w niezależnym małym browarze.”;

4)

w przypadku alkoholu etylowego destylowanego przez małą gorzelnię określoną w dyrektywie Rady 92/83/EWG, na który ta gorzelnia zamierza wnioskować o obniżoną stawkę podatku akcyzowego w państwie członkowskim przeznaczenia. Zaświadczenie należy wyrazić w następujący sposób: „Niniejszym zaświadcza się, że opisany wyrób został wytworzony w małej gorzelni.”.

an..350

 

m

Miejsce pochodzenia_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

n

Wielkość producenta

O

 

W przypadku piwa lub napojów spirytusowych, których dotyczy zaświadczenie zawarte w polu 17l (Miejsce pochodzenia), należy podać roczną produkcję z poprzedniego roku wyrażoną odpowiednio w hektolitrach piwa lub hektolitrach czystego alkoholu.

n..15

 

o

Gęstość

C

„R”, jeżeli ma zastosowanie do danego wyrobu akcyzowego.

Należy podać gęstość w temperaturze 15 °C, jeśli ma zastosowanie, zgodnie z tabelą wykazu kodów w pkt 11 załącznika II.

n..5,2

 

p

Opis handlowy

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o wymagalności tych danych.

„R” w przypadku przewozu luzem win, o których mowa w pkt 1–9, 15 i 16 załącznika IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 (6), których opis handlowy powinien zawierać fakultatywne dane szczegółowe określone w art. 60 tego rozporządzenia, pod warunkiem że są one umieszczone na etykiecie lub planuje się umieszczenie ich na etykiecie.

Należy podać opis handlowy wyrobów w celu identyfikacji przewożonych wyrobów.

an..350

 

q

Opis handlowy_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

r

Marka wyrobów

D

„R” jeżeli wyroby akcyzowe posiadają znak towarowy. Państwo członkowskie wysyłki może postanowić, że podanie nazwy marki przewożonych wyrobów nie jest konieczne, jeżeli marka podana jest na fakturze lub w innym dokumencie handlowym, o którym mowa w polu 9b.

Należy podać markę wyrobów, jeżeli ma to zastosowanie.

an..350

 

s

Marka wyrobów_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

17.1

OPAKOWANIE

R

 

 

99x

 

a

Kod rodzaju opakowań

R

 

Należy podać rodzaj opakowania, stosując jeden z kodów z wykazu kodów w pkt 9 załącznika II.

a2

 

b

Liczba opakowań

C

„R”, jeżeli oznaczone jako „policzalne”.

Należy podać liczbę opakowań, jeżeli są one policzalne zgodnie z wykazem kodów w pkt 9 załącznika II.

n..15

 

c

Oznaczenie pieczęci handlowej (zabezpieczenia urzędowego)

D

„R”, jeżeli stosuje się pieczęci handlowe (zabezpieczenia urzędowe).

Należy podać oznaczenie pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), jeżeli są one stosowane do opieczętowania opakowań.

an..35

 

d

Informacje o pieczęci (zabezpieczeniu urzędowym)

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tych pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych ), np. rodzaj stosowanych pieczęci.

an..350

 

e

Informacje o pieczęci_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

17.2

WYRÓB WINIARSKI

D

„R” w przypadku wyrobów winiarskich wymienionych w części XII załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 (7)

 

 

 

a

Kategoria wyrobu winiarskiego

R

 

W przypadku wyrobów winiarskich wymienionych w części XII załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 należy podać następujące wartości:

1

=

Wino bez chronionej nazwy miejsca pochodzenia lub chronionej nazwy geograficznej

2

=

Wino odmianowe bez chronionej nazwy miejsca pochodzenia lub chronionej nazwy geograficznej

3

=

Wino z chronioną nazwą miejsca pochodzenia lub chronioną nazwą geograficzną

4

=

Wino importowane

5

=

Inne

n1

 

b

Kod strefy uprawy winorośli

D

„R” w przypadku wyrobów winiarskich luzem (objętość nominalna większa niż 60 litrów).

Należy podać strefę uprawy winorośli, z której pochodzi przewożony wyrób, zgodnie z załącznikiem IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008.

n..2

 

c

Kraj trzeci pochodzenia

C

„R”, jeżeli kategoria wyrobu winiarskiego w polu 17.2a ma wartość „4” (wino przywożone).

Należy podać „kod kraju” wymieniony w wykazie kodów w pkt 4 załącznika II.

a2

 

d

Inne informacje

O

 

 

an..350

 

e

Inne informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

17.2.1

Kod CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WINEM

D

„R” w przypadku wyrobów winiarskich luzem (objętość nominalna większa niż 60 litrów).

 

99x

 

a

Kod czynności związanych z winem

R

 

Należy podać co najmniej jeden kod czynności związanych z winem zgodnie z wykazem zawartym w pkt B ppkt 1.4 lit. b) załącznika VI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 436/2009 (8)

n..2

18

DOKUMENT – zaświadczenie

O

 

 

9x

 

a

Krótki opis dokumentu

C

„R”, chyba że stosuje się pole danych 18c.

Należy podać opis wszelkich zaświadczeń, które odnoszą się do przewożonych wyrobów, np. zaświadczeń dotyczących miejsca pochodzenia, o których mowa w polu 17l.

an..350

 

b

Krótki opis dokumentu_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

c

Numer dokumentu

C

„R”, chyba że stosuje się pole danych 18a.

Należy podać identyfikator wszelkich zaświadczeń, które odnoszą się do przewożonych wyrobów.

an..350

 

d

Numer dokumentu_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2


Tabela 2

(o której mowa w art. 4 ust. 1)

Anulowanie

A

B

C

D

E

F

G

1

Dokument e-AD PRZEMIESZCZENIA WYROBÓW AKCYZOWYCH

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Należy podać ARC dokumentu e-AD, o którego anulowanie się wnosi.

an21

2

ANULOWANIE

R

 

 

 

 

a

Przyczyna anulowania

R

 

Należy podać przyczynę anulowania dokumentu e-AD, stosując kody zawarte w wykazie kodów w pkt 10 załącznika II.

n1

3

ATRYBUT

R

 

 

 

 

a

Data i czas zatwierdzenia anulowania

C

Podają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu komunikatu o anulowaniu.

Czas podaje się według czasu lokalnego.

dateTime


Tabela 3

(o której mowa w art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 2)

Zmiana miejsca przeznaczenia

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRYBUT

R

 

 

 

 

a

Data i czas zatwierdzenia zmiany miejsca przeznaczenia

C

Podają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu komunikatu o zmianie miejsca przeznaczenia.

Czas podaje się według czasu lokalnego.

dateTime

2

Uzupełnienie dokumentu e-AD

R

 

 

 

 

a

Numer porządkowy

C

Podają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu komunikatu o zmianie miejsca przeznaczenia.

Przy wstępnym zatwierdzeniu dokumentu e-AD przyjmuje się 1, a następnie przy każdej zmianie miejsca przeznaczenia wartość tę zwiększa się o 1.

n..5

 

b

ARC

R

 

Należy podać ARC dokumentu e-AD, dla którego zmieniono miejsce przeznaczenia.

an21

 

c

Czas przewozu

D

„R”, jeżeli czas przewozu ulega zmianie w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.

Należy podać normalny okres czasu konieczny do przewozu, biorąc pod uwagę środek transportu i odległość, wyrażony w godzinach (H) albo dniach (D) poprzedzających dwucyfrową liczbę. (Przykłady: H12 lub D04). Wskazana wartość dla „H” powinna być mniejsza lub równa 24. Wskazana wartość dla „D” powinno być mniejsza lub równa 92.

an3

 

d

Zmieniona organizacja przewozu

D

„R”, jeżeli osoba odpowiedzialna za zorganizowanie przewozu ulega zmianie w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.

Należy określić podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie transportu, stosując jedną z następujących wartości:

1

=

Wysyłający

2

=

Odbierający

3

=

Właściciel wyrobów

4

=

Inna osoba

N1

 

e

Numer faktury

D

„R”, jeżeli faktura ulega zmianie w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.

Należy podać numer faktury dotyczącej wyrobów. Jeżeli faktura nie została jeszcze przygotowana, należy podać numer potwierdzenia dostawy lub innego dokumentu przewozowego.

an..35

 

f

Data faktury

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako „R”, jeżeli numer faktury ulega zmianie w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.

Data dokumentu wskazana w polu 2e.

date

 

g

Kod rodzaju transportu

D

„R”, jeżeli rodzaj transportu ulega zmianie w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.

Należy podać rodzaj transportu, stosując kody zawarte w wykazie kodów w pkt 7 załącznika II.

n..2

3

ZMIENIONE Miejsce przeznaczenia

R

 

 

 

 

a

Kod rodzaju miejsca przeznaczenia

R

 

Należy podać nowe miejsce przeznaczenia przemieszczenia, stosując jedną z następujących wartości:

1

=

Skład podatkowy (art. 17 ust. 1 lit. a) pkt (i) dyrektywy 2008/118/WE)

2

=

Zarejestrowany odbiorca (art. 17 ust. 1 lit. a) pkt (ii) dyrektywy 2008/118/WE)

3

=

Tymczasowo zarejestrowany odbiorca (art. 17 ust. 1 lit. a) pkt (ii) i art. 19 ust. 3 dyrektywy 2008/118/WE)

4

=

Dostawa bezpośrednia (art. 17 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE)

6

=

Wywóz (art. 17 ust. 1 lit. a) pkt (iii) dyrektywy 2008/118/WE)

n1

4

PODMIOT Nowy odbiorca

D

„R”, jeżeli odbiorca ulega zmianie w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.

 

 

 

a

Identyfikacja podmiotu

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3 i 4.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3a)

Dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

1, 2, 3 i 4: należy podać ważny numer akcyzowy SEED uprawnionego prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcy,

6: należy podać numer identyfikacyjny VAT podmiotu reprezentującego wysyłającego w urzędzie wywozu.

an..16

 

b

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miejscowość

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

5

PODMIOT Miejsce dostawy

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1 i 4.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2 i 3.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3a)

Należy podać rzeczywiste miejsce dostawy wyrobów akcyzowych.

 

 

a

Identyfikacja podmiotu

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2 i 3.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3a)

Dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

1: należy podać ważny numer akcyzowy SEED składu podatkowego przeznaczenia,

2 i 3: należy podać numer identyfikacyjny VAT lub inny numer identyfikacyjny.

an..16

 

b

Nazwa podmiotu

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2 i 3.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 4.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3a)

 

an..182

 

c

Ulica

C

W polu 5c, 5e i 5f:

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3 i 4.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3a)

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

C

 

an..10

 

f

Miejscowość

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

6

URZĄD Miejsce dostawy – Urząd celny

C

„R” w przypadku wywozu (kod rodzaju miejsca przeznaczenia 6).

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3a)

 

 

 

a

Numer referencyjny urzędu

R

 

Należy podać kod urzędu wywozu, w którym zostanie złożone zgłoszenie wywozowe, zgodnie z art. 161 ust. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92. Zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II.

an8

7

PODMIOT Nowy organizator transportu

C

„R” w celu identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za zorganizowanie transportu, jeżeli wartość w polu 2d ma wartość „3” lub „4”.

 

 

 

a

Numer VAT

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako „R”.

 

an..35

 

b

Nazwa podmiotu gospodarczego

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miejscowość

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

8

PODMIOT Nowy przewoźnik

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako „R”, jeżeli przewoźnik ulega zmianie w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.

Dane nowego podmiotu dokonującego transportu.

 

 

a

Numer VAT

O

 

 

an..35

 

b

Nazwa podmiotu gospodarczego

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miejscowość

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

9

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TRANSPORTU

D

„R”, jeżeli szczegóły dotyczące transportu ulegają zmianie w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.

 

99x

 

a

Kod jednostki transportowej

R

 

Należy podać kod (kody) jednostki transportowej dotyczący (dotyczące) rodzaju transportu wskazanego w polu 2g, Zob. wykaz kodów w pkt 8 załącznika II.

n..2

 

b

Oznaczenie jednostek transportowych

R

 

Należy wpisać numer rejestracyjny jednostki transportowej (jednostek transportowych).

an..35

 

c

Oznaczenie pieczęci handlowej (zabezpieczenia urzędowego)

D

„R”, jeżeli stosuje się pieczęci handlowe (zabezpieczenia urzędowe).

Należy podać oznaczenie pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych, jeżeli są one stosowane do opieczętowania jednostki transportowej.

an..35

 

d

Informacje o pieczęci (zabezpieczeniu urzędowym)

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tych pieczęci handlowych (zabezpieczenia urzędowego), np. rodzaj stosowanej pieczęci.

an..350

 

e

Informacje o pieczęci_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

Należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

f

Dodatkowe informacje

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące transportu, np. identyfikacja kolejnych przewoźników, informacje dotyczące kolejnych jednostek transportowych.

an..350

 

g

Dodatkowe informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2


Tabela 4

(o której mowa w art. 5 ust. 3 akapit drugi, art. 5 ust. 6 i art. 6 ust. 2 lit. b))

Powiadomienie o zmianie miejsca przeznaczenia/Powiadomienie o podziale

A

B

C

D

E

F

G

1

 

POWIADOMIENIE AKCYZOWE

R

 

 

 

 

a

Rodzaj powiadomienia

R

Podają właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia (w przypadku powiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia) lub państwa członkowskiego wysyłki (w przypadku powiadomienia o podziale).

Należy podać przyczynę powiadomienia, stosując jedną z następujących wartości:

1

=

Zmiana miejsca przeznaczenia

2

=

Podział

n1

 

b

Data i czas powiadomienia

R

Podają właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia (w przypadku powiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia) lub państwa członkowskiego wysyłki (w przypadku powiadomienia o podziale).

Czas podaje się według czasu lokalnego.

dateTime

 

c

ARC

R

Podają właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia (w przypadku powiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia) lub państwa członkowskiego wysyłki (w przypadku powiadomienia o podziale).

Należy podać ARC dokumentu e-AD, którego dotyczy dostarczone powiadomienie.

an21

2

 

PODRZĘDNY ARC

C

„R”, jeżeli rodzaj powiadomienia w polu 1a ma wartość 2.

Podają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki.

 

9x

 

a

ARC

R

Podają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki.

 

an21


Tabela 5

(o której mowa w art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 2)

Podział przesyłki

A

B

C

D

E

F

G

1

Podział dokumentu e-AD

R

 

 

 

 

a

Nadrzędny ARC

R

 

Należy podać ARC dokumentu e-AD, który ma zostać podzielony.

Zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II.

an21

2

ZMIENIONE Miejsce przeznaczenia

R

 

 

 

 

a

Kod rodzaju miejsca przeznaczenia

R

 

Należy podać miejsce przeznaczenia przemieszczenia, stosując jedną z następujących wartości:

1

=

Skład podatkowy (art. 17 ust. 1 lit. a) pkt (i) dyrektywy 2008/118/WE)

2

=

Zarejestrowany odbiorca (art. 17 ust. 1 lit. a) pkt (ii) dyrektywy 2008/118/WE)

3

=

Tymczasowo zarejestrowany odbiorca (art. 17 ust. 1 lit. a) pkt (ii) i art. 19 ust. 3 dyrektywy 2008/118/WE)

4

=

Dostawa bezpośrednia (art.17 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE)

6

=

Wywóz (art. 17 ust. 1 lit. a) pkt (iii) dyrektywy 2008/118/WE)

8

=

Nieznane miejsce przeznaczenia (nieznany odbiorca; art. 22 dyrektywy 2008/118/WE).

n1

3

Szczegóły dotyczące podziału dokumentu e-AD

R

 

 

9x

 

a

Lokalny numer referencyjny

R

 

Niepowtarzalny numer seryjny przypisany przez wysyłającego dokumentowi e-AD, który to numer identyfikuje przesyłkę w ewidencji wysyłającego.

an..22

 

b

Czas przewozu

D

„R”, jeżeli czas przewozu ulega zmianie w wyniku czynności związanych z podziałem.

Należy podać normalny okres czasu konieczny do przewozu, biorąc pod uwagę środek transportu i odległość, wyrażony w godzinach (H) albo dniach (D) poprzedzających dwucyfrową liczbę. (Przykłady: H12 lub D04). Wskazana wartość dla „H” powinna być mniejsza lub równa 24. Wskazana wartość dla „D” powinna być mniejsza lub równa 92.

an3

 

c

Zmieniona organizacja przewozu

D

„R”, jeżeli osoba odpowiedzialna za zorganizowanie przewozu ulega zmianie w wyniku czynności związanych z podziałem.

Należy określić podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie pierwszego środka transportu, stosując jedną z następujących wartości:

1

=

Wysyłający

2

=

Odbierający

3

=

Właściciel wyrobów

4

=

Inna osoba

n1

4

PODMIOT Nowy odbiorca

D

„R”, jeżeli odbiorca ulega zmianie w wyniku czynności związanych z podziałem.

 

 

 

a

Identyfikacja podmiotu

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3 i 4.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 2a)

Dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

1, 2, 3 i 4: należy podać ważny numer akcyzowy SEED uprawnionego prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcy,

6: należy podać numer identyfikacyjny VAT podmiotu reprezentującego wysyłającego w urzędzie wywozu.

an..16

 

b

Nazwa podmiotu gospodarczego

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miejscowość

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

5

PODMIOT Miejsce dostawy

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1 i 4.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2 i 3.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 2a).

 

 

 

a

Identyfikacja podmiotu

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2 i 3.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 2a)

Dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

1: należy podać ważny numer akcyzowy SEED składu podatkowego przeznaczenia,

2 i 3: należy podać numer identyfikacyjny VAT lub inny numer identyfikacyjny.

an..16

 

b

Nazwa podmiotu

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2 i 3.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 4.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 2a)

 

an..182

 

c

Ulica

C

W polu 5c, 5e i 5f:

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3 i 4.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 2a)

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

C

 

an..10

 

f

Miejscowość

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

6

URZĄD Miejsce dostawy – Urząd celny

C

„R” w przypadku wywozu (zmieniony kod rodzaju miejsca przeznaczenia 6).

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 2a)

 

 

 

a

Numer referencyjny urzędu

R

 

Należy podać kod urzędu wywozu, w którym zostanie złożone zgłoszenie wywozowe, zgodnie z art. 161 ust. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92.

Zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II.

an8

7

PODMIOT Nowy organizator transportu

C

„R” w celu identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za zorganizowanie transportu, jeżeli wartość w polu 3c ma wartość „3” lub „4”.

 

 

 

a

Numer VAT

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako „R”.

 

an..35

 

b

Nazwa podmiotu gospodarczego

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miejscowość

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

8

PODMIOT Nowy przewoźnik

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako „R”, jeżeli przewoźnik ulega zmianie w wyniku czynności związanych z podziałem.

Dane nowego podmiotu dokonującego transportu.

 

 

a

Numer VAT

O

 

 

an..35

 

b

Nazwa podmiotu gospodarczego

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miejscowość

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

9

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TRANSPORTU

D

„R”, jeżeli szczegóły dotyczące transportu uległy zmianie w wyniku czynności związanych z podziałem.

 

99X

 

a

Kod jednostki transportowej

R

 

Należy podać kod (kody) jednostki transportowej. Zob. wykaz kodów w pkt 8 załącznika II.

n..2

 

b

Oznaczenie jednostek transportowych

R

 

Należy wpisać numer rejestracyjny jednostki transportowej (jednostek transportowych).

an..35

 

c

Oznaczenie pieczęci handlowej (zabezpieczenia urzędowego)

D

„R”, jeżeli stosuje się pieczęci handlowe (zabezpieczenia urzędowe).

Należy podać oznaczenie pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), jeżeli są one stosowane do opieczętowania jednostki transportowej.

an..35

 

d

Informacje o pieczęci (zabezpieczeniu urzędowym)

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tych pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), np. rodzaj stosowanej pieczęci.

an..350

 

e

Kod języka informacji o pieczęci

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

f

Dodatkowe informacje

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące transportu, np. identyfikacja kolejnych przewoźników, informacje dotyczące kolejnych jednostek transportowych.

an..350

 

g

Dodatkowe informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

10

e-AD Wyroby

R

 

Dla każdego wyrobu wchodzącego w skład przesyłki należy stosować odrębną grupę danych.

999x

 

a

Numer identyfikacyjny pozycji towarowej

R

 

Należy podać niepowtarzalny numer porządkowy, zaczynając od 1.

n..3

 

b

Kod wyrobu akcyzowego

R

 

Należy podać właściwy kod wyrobu akcyzowego. Zob. wykaz kodów w pkt 11 załącznika II.

an..4

 

c

Kod CN

R

 

Należy podać kod CN mający zastosowanie w dniu zgłoszenia czynności związanych z podziałem

n8

 

d

Ilość

R

 

Należy podać ilość (wyrażoną w jednostce miary powiązanej z kodem wyrobu – zob. tabele w pkt 11 i 12 załącznika II).

W przypadku przemieszczenia do zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 19 ust. 3 dyrektywy 2008/118/WE, ilość nie może przewyższać ilości, do której odebrania zarejestrowany odbiorca jest upoważniony.

W przypadku przemieszczenia do zwolnionej organizacji, o której mowa w art. 12 dyrektywy 2008/118/WE, ilość nie może przewyższać ilości zarejestrowanej w świadectwie zwolnienia z podatku akcyzowego.

n..15,3

 

e

Masa brutto

R

 

Należy podać masę brutto przesyłki (wyroby akcyzowe wraz z opakowaniem).

n..15,2

 

f

Masa netto

R

 

Należy podać masę wyrobów akcyzowych bez opakowania.

n..15,2

 

i

Znak akcyzy

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące znaków akcyzy wymaganych przez państwo członkowskie przeznaczenia.

an..350

 

j

Znak akcyzy_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

k

Znak akcyzy

D

„R”, jeżeli stosuje się znaki akcyzy

Należy podać „1”, jeżeli wyroby zawierają znaki akcyzy lub są nimi opatrzone, lub „0”, jeżeli nie zawierają znaków akcyzy lub nie są nimi opatrzone.

n1

 

o

Gęstość

C

„R”, jeżeli ma zastosowanie do danego wyrobu akcyzowego.

Należy podać gęstość w temperaturze 15 °C, jeśli ma zastosowanie, zgodnie z tabelą wykazu kodów w pkt 11 załącznika II.

n..5,2

 

p

Opis handlowy

O

Państwo członkowskie wysyłki może zdecydować o wymagalności tych danych.

Należy podać opis handlowy wyrobów w celu identyfikacji przewożonych wyrobów.

an..350

 

q

Opis handlowy_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

 

r

Marka wyrobów

D

„R”, jeżeli wyroby akcyzowe posiadają nazwę marki.

Należy podać markę wyrobów, jeżeli ma to zastosowanie.

an..350

 

s

Marka wyrobów_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

11

OPAKOWANIE

 

 

 

99x

 

a

Kod rodzaju opakowań

R

 

Należy podać rodzaj opakowania, stosując jeden z kodów z wykazu kodów w pkt 9 załącznika II.

a2

 

b

Liczba opakowań

C

„R”, jeżeli oznaczone jako „policzalne”.

Należy podać liczbę opakowań, jeżeli są one policzalne zgodnie z wykazem kodów w pkt 9 załącznika II.

n..15

 

c

Oznaczenie pieczęci handlowej (zabezpieczenia urzędowego)

D

„R”, jeżeli stosuje się pieczęci handlowe (zabezpieczenia urzędowe).

Należy podać oznaczenie pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), jeżeli są one stosowane do opieczętowania opakowań.

an..35

 

d

Informacje o pieczęci (zabezpieczeniu urzędowym)

O

 

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tych pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), np. rodzaj stosowanej pieczęci.

an..350

 

e

Informacje o pieczęci_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2


Tabela 6

(o której mowa w art. 7 i art. 8 ust. 3)

Raport odbioru/raport wywozu

A

B

C

D

E

F

G

1

CECHA

R

 

 

 

 

a

Data i czas zatwierdzenia raportu odbioru/wywozu

C

Podają właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia/wywozu po zatwierdzeniu raportu odbioru/raportu wywozu.

Czas podaje się według czasu lokalnego.

dateTime

2

PRZEMIESZCZENIE WYROBÓW AKCYZOWYCH dokument e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Należy podać ARC dokumentu e-AD.

Zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II.

an21

 

b

Numer porządkowy

R

 

Należy podać numer porządkowy dokumentu e-AD.

n..5

3

PODMIOT Odbierający

R

 

 

 

 

a

Identyfikacja podmiotu

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3 i 4.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

Nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 5.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a tabeli 1)

Dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

1, 2, 3 i 4 należy podać ważny numer akcyzowy SEED uprawnionego prowadzącego skład lub zarejestrowanego odbiorcy,

6: należy podać numer identyfikacyjny VAT podmiotu reprezentującego wysyłającego w urzędzie wywozu.

an..16

 

b

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miejscowość

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

4

PODMIOT Miejsce dostawy

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1 i 4.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3 i 5.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a tabeli 1)

Należy podać rzeczywiste miejsce dostawy wyrobów akcyzowych.

 

 

a

Identyfikacja podmiotu

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3 i 5.

(Zob. kody rodzaju przeznaczenia w polu 1a tabeli 1)

Dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

1: należy podać ważny numer akcyzowy SEED składu podatkowego przeznaczenia,

2, 3 i 5: należy podać numer identyfikacyjny VAT lub inny numer identyfikacyjny.

an..16

 

b

Nazwa podmiotu

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3 i 5.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 4.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a tabeli 1)

 

an..182

 

c

Ulica

C

W polu 4c, 4e i 4f:

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3, 4 i 5.

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a tabeli 1)

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

C

 

an..10

 

f

Miejscowość

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

5

URZĄD – Właściwy urząd w miejscu dostawy

C

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3, 4, 5 i 8.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a tabeli 1)

 

 

 

a

Numer referencyjny urzędu

R

 

Należy podać kod urzędu właściwych organów w państwie członkowskim przeznaczenia odpowiedzialnego za kontrolę akcyzy w miejscu przeznaczenia. Zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II.

an8

6

RAPORT Odbioru/Wywozu

R

 

 

 

 

a

Data przybycia wyrobów akcyzowych

R

 

Data zakończenia przemieszczenia zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE.

Date

 

b

Ogólne wyniki odbioru

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

Odbiór bez zastrzeżeń

2

=

Odbiór z zastrzeżeniami

3

=

Odmowa odbioru

4

=

Odmowa przyjęcia części przesyłki

21

=

Zgoda na wyprowadzenie bez zastrzeżeń

22

=

Zgoda na wyprowadzenie z zastrzeżeniami

23

=

Odmowa wyprowadzenia

n..2

 

c

Dodatkowe informacje

O

 

Należy podać dodatkowe informacje dotyczące odbioru wyrobów akcyzowych.

an..350

 

d

Dodatkowe informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2

7

RAPORT Odbioru/Wywozu – Wyroby

C

„R”, jeżeli wartość ogólnych wyników odbioru jest inna niż 1 i 21 (zob. pole 6b).

 

999X

 

a

Numer identyfikacyjny pozycji towarowej

R

 

Należy podać niepowtarzalny numer identyfikacyjny pozycji towarowej w powiązanym dokumencie e-AD (pole 17a tabeli 1) odnoszącym się do wyrobu akcyzowego, do którego ma zastosowanie jeden z kodów innych niż 1 i 21.

n..3

 

b

Niedobór lub nadwyżka

D

„R”, jeżeli wykryto niedobór lub nadwyżkę w danej pozycji towarowej.

Możliwe wartości są następujące:

S

=

Niedobór

E

=

Nadwyżka

a1

 

c

Stwierdzony niedobór lub nadwyżka

C

„R”, jeżeli podano wskaźnik w polu 7b.

Należy podać ilość (wyrażoną w jednostkach miary związanych z kodem wyrobu – zob. tabele w pkt 11 i 12 załącznika II).

n..15,3

 

d

Kod wyrobu akcyzowego

R

 

Należy podać właściwy kod wyrobu akcyzowego. Zob. wykaz kodów w pkt 11 załącznika II.

an4

 

e

Ilość nieprzyjęta

C

„R”, jeżeli kod ogólnych wyników odbioru ma wartość 4 (zob. pole 6b).

Należy podać ilość nieprzyjętych wyrobów akcyzowych dla każdego wpisu w dokumencie, którego to dotyczy (wyrażoną w jednostkach miary związanych z kodem wyrobu – zob. tabele w pkt 11 i 12 załącznika II).

n..15,3

7.1

RODZAJ ZASTRZEŻEŃ

D

„R” dla każdego wpisu w dokumencie, do którego ma zastosowanie kod ogólnych wyników odbioru 2, 3, 4, 22 lub 23 (zob. pole 6b).

 

9X

 

a

Rodzaj zastrzeżeń

R

 

Możliwe są następujące wartości:

0

=

Inne

1

=

Nadwyżka

2

=

Niedobór

3

=

Wyroby uszkodzone

4

=

Uszkodzona pieczęć

5

=

Zgłoszone przez ECS (system kontroli wywozu)

6

=

Błędne dane w co najmniej jednej pozycji towarowej

n1

 

b

Dodatkowe informacje

C

„R”, jeżeli kod powodu niezadowolenia ma wartość 0.

„O”, jeżeli kod powodu niezadowolenia ma wartość 3, 4 lub 5.

(Zob. pole 7.1a)

Należy podać dodatkowe informacje dotyczące odbioru wyrobów akcyzowych.

an..350

 

c

Dodatkowe informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.

a2


(1)  Dz.U. L 359 z 4.12.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

(3)  Dz.U. L 8 z 11.1.1996, s. 11.

(4)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

(5)  Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 21.

(6)  Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1.

(7)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(8)  Dz.U. L 128 z 27.5.2009, s. 15.


ZAŁĄCZNIK II

(o którym mowa w art. 2)

Wykaz kodów

1.   KODY JĘZYKA

Kody stanowią wyciąg z normy ISO 639-1 (kody alfa-2); ponadto dodano dwa niewystępujące w normie kody oznaczające przystosowanie do alfabetu łacińskiego wersji języków, które posługują się alfabetem niełacińskim, tj:

bt – bułgarski (znaki łacińskie)

gr – grecki (znaki łacińskie)

Kod

Opis

bg

bułgarski

bt

bułgarski (znaki łacińskie)

cs

czeski

da

duński

nl

niderlandzki

en

angielski

et

estoński

fi

fiński

fr

francuski

ga

irlandzki

gr

grecki (znaki łacińskie)

de

niemiecki

el

grecki

hu

węgierski

it

włoski

lv

łotewski

lt

litewski

mt

maltański

pl

polski

pt

portugalski

ro

rumuński

sk

słowacki

sl

słoweński

es

hiszpański

sv

szwedzki

2.   ADMINISTRACYJNY NUMER REFERENCYJNY

Pole

Zawartość

Rodzaj pola

Przykłady

1

Rok

Numeryczne 2

05

2

Kod identyfikacyjny państwa członkowskiego, w którym pierwotnie przedstawiono dokument e-AD

Alfabetyczne 2

ES

3

Niepowtarzalny kod nadany na szczeblu krajowym

Alfanumeryczne 16

7R19YTE17UIC8J45

4

Cyfra kontrolna

Numeryczne 1

9

Pole 1 zawiera dwie ostatnie cyfry roku formalnego zatwierdzenia przemieszczenia.

W polu 3 należy podać niepowtarzalny kod identyfikacyjny dla każdego przemieszczenia w ramach Systemu Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych (EMCS). Za sposób wykorzystania tego pola odpowiadają organy państw członkowskich, ale każde przemieszczenie w ramach EMCS musi posiadać niepowtarzalny numer.

W polu 4 podaje się cyfrę kontrolną dla całego ARC, która pomaga w wykryciu błędu przy wprowadzaniu ARC.

3.   PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Muszą być tożsame z kodami państw członkowskich określonymi w ISO wg kodu alfa 2 (1) (ISO 3166) ograniczonymi do państw członkowskich, z wyjątkiem:

Grecji, w przypadku której należy stosować EL zamiast GR,

Zjednoczonego Królestwa, w przypadku którego należy stosować GB zamiast UK.

4.   KODY KRAJÓW

Należy stosować kody normy ISO wg kodu alfa 2 (ISO 3166).

5.   NUMER REFERENCYJNY URZĘDU CELNEGO (COR)

COR składa się z kodu identyfikacyjnego państwa członkowskiego (zob. wykaz kodów w pkt 3) poprzedzającego 6-znakowy krajowy numer alfanumeryczny, np. IT0830AB.

6.   KOD RODZAJU GWARANTA

Kod

Opis

1

Wysyłający

2

Przewoźnik

3

Właściciel wyrobów akcyzowych

4

Odbierający

12

Wspólna gwarancja wysyłającego i przewoźnika

13

Wspólna gwarancja wysyłającego i właściciela wyrobów akcyzowych

14

Wspólna gwarancja wysyłającego i odbierającego

23

Wspólna gwarancja przewoźnika i właściciela wyrobów akcyzowych

24

Wspólna gwarancja przewoźnika i odbierającego

34

Wspólna gwarancja właściciela wyrobów akcyzowych i odbierającego

123

Wspólna gwarancja wysyłającego, przewoźnika i właściciela wyrobów akcyzowych

124

Wspólna gwarancja wysyłającego, przewoźnika i odbierającego

134

Wspólna gwarancja wysyłającego, właściciela wyrobów akcyzowych i odbierającego

234

Wspólna gwarancja przewoźnika, właściciela wyrobów akcyzowych i odbierającego

1234

Wspólna gwarancja wysyłającego, przewoźnika, właściciela wyrobów akcyzowych i odbierającego

7.   KOD RODZAJU TRANSPORTU

Kod

Opis

0

Inne

1

Transport morski

2

Transport kolejowy

3

Transport drogowy

4

Transport lotniczy

5

Przesyłka pocztowa

7

Stałe instalacje przesyłowe

8

Żegluga śródlądowa

8.   KOD JEDNOSTKI TRANSPORTOWEJ

Kod

Opis

1

Kontener

2

Pojazd

3

Przyczepa/naczepa

4

Ciągnik

9.   KODY OPAKOWAŃ

Należy stosować kody zawarte w polu 31 załącznika 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

10.   KOD PRZYCZYNY ANULOWANIA

Kod

Opis

0

Inne

1

Błąd wpisu

2

Przerwanie transakcji handlowej

3

Duplikat dokumentu e-AD

4

Przemieszczenie nie rozpoczęło się w dniu wysyłki

11.   WYRÓB AKCYZOWY

KWA

KAT

JEDNOSTKA

Opis

A

P

G

T200

T

4

Papierosy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 2 dyrektywy Rady 95/59/WE (2)

N

N

N

T300

T

4

Cygara i cygaretki w rozumieniu art. 3 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 95/59/WE

N

N

N

T400

T

1

Tytoń drobnokrojony przeznaczony do skręcania papierosów w rozumieniu art. 6 dyrektywy 95/59/WE

N

N

N

T500

T

1

Inny tytoń przeznaczony do palenia zgodnie z art. 5 i art. 7 ust. 2 dyrektywy 95/59/WE

N

N

N

B000

B

3

Piwo w rozumieniu art. 2 dyrektywy 92/83/EWG

T

T

N

W200

W

3

Wino niemusujące i niemusujące napoje przefermentowane inne niż wino i piwo w rozumieniu art. 8 pkt 1 i art. 12 pkt 1 dyrektywy 92/83/EWG

T

N

N

W300

W

3

Wino musujące i musujące napoje przefermentowane inne niż wino i piwo w rozumieniu art. 8 pkt 2 i art. 12 pkt 2 dyrektywy 92/83/EWG

T

N

N

I000

I

3

Produkty pośrednie w rozumieniu art. 17 dyrektywy 92/83/EWG

T

N

N

S200

S

3

Napoje spirytusowe w rozumieniu art. 20 tiret pierwsze, drugie i trzecie dyrektywy 92/83/EWG

T

N

N

S300

S

3

Alkohol etylowy w rozumieniu art. 20 tiret pierwsze dyrektywy 92/83/EWG, objęty kodami CN 2207 i 2208 inny niż napoje spirytusowe (S200)

T

N

N

S400

S

3

Częściowo denaturowany alkohol w rozumieniu art. 20 dyrektywy 92/83/EWG, będący alkoholem, który został poddany denaturyzacji, ale nie spełnia jeszcze warunków umożliwiających korzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 27 ust. 1 lit. a) lub b) tej dyrektywy, inny niż napoje spirytusowe (S200)

T

N

N

S500

S

3

Wyroby zawierające alkohol etylowy w rozumieniu art. 20 tiret pierwsze dyrektywy 92/83/EWG, objęte kodami CN innymi niż 2207 i 2208

T

N

N

E200

E

2

Oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – wyroby objęte kodami CN 1507–1518, jeżeli są one przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe (art. 20 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2003/96/WE (3))

N

N

T

E300

E

2

Oleje mineralne (wyroby energetyczne) – wyroby objęte kodami CN 2707 10, 2707 20, 2707 30, i 2707 50 (art. 20 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E410

E

2

Benzyna ołowiowa objęta kodami CN 2710 11 31, 2710 11 51 i 2710 11 59 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E420

E

2

Benzyna bezołowiowa objęta kodami CN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 i 2710 11 49 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E430

E

2

Olej napędowy nieznakowany objęty kodami CN 2710 19 41–2710 19 49 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E440

E

2

Olej napędowy znakowany objęty kodami CN 2710 19 41–2710 19 49 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E450

E

2

Nafta nieznakowana objęta kodami CN 2710 19 21 i 2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E460

E

2

Nafta znakowana objęta kodami CN 2710 19 21 i 2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E470

E

1

Ciężki olej opałowy objęty kodami 2710 19 61–2710 19 69 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

N

E480

E

2

Produkty objęte kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 przemieszczane w handlu luzem (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E490

E

2

Produkty objęte kodami CN 2710 11–2710 19 69 niewymienione wyżej, z wyjątkiem wyrobów objętych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 innych niż wyroby przemieszczane w handlu luzem (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E500

E

1

Skroplone gazy pochodzenia naftowego i inne węglowodory gazowe (LPG) objęte kodami 2711 12 11–2711 19 00 (art. 20 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

N

E600

E

1

Węglowodory alifatyczne nasycone objęte kodem CN 2901 10 (art. 20 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

N

E700

E

2

Węglowodory cykliczne objęte kodami CN 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 i 2902 44 (art. 20 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E800

E

2

Produkty objęte kodem CN 2905 11 00 (metanol (alkohol metylowy)), niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe (art. 20 ust. 1 lit. g) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E910

E

2

Monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych o zawartości objętościowej estrów (FAMAE) wynoszącej co najmniej 96,5 %, objęte kodem CN 3824 90 99 (art. 20 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E920

E

2

Produkty objęte kodem CN 3824 90 99, jeżeli są przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe – inne niż monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych o zawartości objętościowej estrów (FAMAE) wynoszącej co najmniej 96,5 % (art. 20 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

Uwaga:

Kody CN stosowane w tabeli w odniesieniu do wyrobów energetycznych pochodzą z rozporządzenia Komisji (WE) nr 2031/2001 (Dz.U. L 279 z 23.10.2001)

Legenda kolumn:

KWA Kod wyrobu akcyzowego

KAT Kategoria wyrobu akcyzowego

JEDNOSTKA Jednostka miary (z wykazu 12)

A: Należy podać zawartość alkoholu (Tak/Nie)

P: Można podać stopień Plato (Tak/Nie)

G: Należy podać gęstość w temperaturze 15 °C (Tak/Nie)

12.   JEDNOSTKI MIARY

Kod jednostki miary

Opis

1

Kg

2

Litr (temperatura 15 °C)

3

Litr (temperatura 20 °C)

4

1 000 sztuk


(1)  Zalecenia dla ułatwień handlowych EKG ONZ nr 3, trzecia edycja, przyjęte przez Grupę Roboczą ds. Ułatwiania Procedur w Handlu Międzynarodowym Europejskiej Komisji Gospodarczej, Genewa, styczeń 1996, ECE/TRADE/201.

(2)  Dz.U. L 291 z 6.12.1995, s. 40.

(3)  Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51.


Top