Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0068

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/68/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 203, 5.8.2009, p. 52–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 135 - 140

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Uchylony przez 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/68/oj

5.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/52


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/68/WE

z dnia 13 lipca 2009 r.

w sprawie homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych i leśnych

(wersja ujednolicona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 79/532/EWG Rady z dnia 17 maja 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (3) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (4). W celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należy sporządzić jej wersję ujednoliconą.

(2)

Dyrektywa 79/532/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw dotyczących systemu homologacji typu WE, o którym mowa w dyrektywie Rady 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych zastąpionej przez dyrektywę 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi (5), w której określono normy techniczne dotyczące projektowania i budowy ciągników rolniczych i leśnych odnoszące się do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej. Te normy techniczne dotyczą zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich, mającego na celu umożliwienie stosowania dla wszystkich typów traktorów procedury homologacji typu WE, o której mowa w dyrektywie 2003/37/WE. W związku z tym przepisy dyrektywy 2003/37/WE odnoszące się do ciągników rolniczych i leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi stosują się do niniejszej dyrektywy.

(3)

W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/61/WE z dnia 13 lipca 2009 r. odnoszącej się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (6) ustanowiono wspólne wymogi instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych. Takie urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej mają takie same właściwości, jak te, które są montowane na pojazdach silnikowych. Dlatego urządzenia po otrzymaniu znaku homologacji typu WE części zgodnie z dyrektywą już przyjętą w tej dziedzinie w związku z homologacją typu WE pojazdów silnikowych i ich przyczep mogą być również stosowane w ciągnikach.

(4)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego i stosowania dyrektyw określonych w załączniku II część B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1.   Na użytek niniejszej dyrektywy „ciągnik” (rolniczy lub leśny) oznacza pojazd silnikowy, wyposażony w koła lub gąsienice, mający co najmniej dwie osie, którego główna funkcja polega na mocy pociągowej i który został specjalnie skonstruowany w celu holowania, pchania, przewożenia lub napędzania niektórych narzędzi, maszyn lub przyczep, przeznaczonych do stosowania w rolnictwie lub leśnictwie. Może on być wyposażony w celu przewożenia rzeczy i osób.

2.   Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie jedynie do ciągników określonych w ust. 1, które są wyposażone w ogumienie pneumatyczne i posiadają maksymalną prędkość konstrukcyjną między 6 a 40 km/godz.

Artykuł 2

Państwa członkowskie nie mogą odmówić przyznania homologacji typu WE lub homologacji krajowej ciągnika z przyczyn odnoszących się do następujących części, jeśli opatrzone są one znakiem homologacji typu WE części określonym w załączniku I i są instalowane zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/61/WE:

a)

świateł głównych, które funkcjonują jako światła drogowe lub światła mijania, lub żarówek do takich świateł;

b)

tylnych świateł obrysowych;

c)

przednich świateł pozycyjnych (bocznych);

d)

tylnych świateł pozycyjnych (bocznych);

e)

świateł stopu;

f)

świateł kierunkowskazów;

g)

świateł odblaskowych;

h)

oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej;

i)

przednich świateł przeciwmgielnych i żarówek do takich świateł;

j)

tylnych świateł przeciwmgielnych;

k)

świateł cofania;

l)

świateł postojowych.

Artykuł 3

Państwa członkowskie nie mogą odmówić rejestracji ciągnika ani zakazać jego sprzedaży, wprowadzenia do ruchu lub użytkowania z przyczyn odnoszących się do następujących części, jeśli są one opatrzone znakiem homologacji typu WE części określonym w załączniku I do niniejszej dyrektywy i są instalowane zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/61/WE:

a)

świateł głównych, które funkcjonują jako światła drogowe lub światła mijania, lub żarówek do takich świateł;

b)

tylnych świateł obrysowych;

c)

przednich świateł pozycyjnych (bocznych);

d)

tylnych świateł pozycyjnych (bocznych);

e)

świateł stopu;

f)

świateł kierunkowskazów;

g)

świateł odblaskowych;

h)

oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej;

i)

przednich świateł przeciwmgielnych i żarówek do takich świateł;

j)

tylnych świateł przeciwmgielnych;

k)

świateł cofania;

l)

świateł postojowych.

Artykuł 4

Zmiany niezbędne w celu dostosowania do postępu technicznego wymogów określonych w załączniku I przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 20 ust. 3 dyrektywy 2003/37/WE.

Artykuł 5

Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 6

Dyrektywa 79/532/EWG, zmieniona dyrektywami wymienionymi w załączniku II część A, traci moc, bez naruszenia zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego i stosowania dyrektyw określonych w załączniku II część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Artykuł 8

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 162 z 25.6.2008, s. 40.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r.

(3)  Dz.U. L 145 z 13.6.1979, s. 16.

(4)  Zob. załącznik II część A.

(5)  Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1.

(6)  Zob. s. 19 niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK I

1.

Światła funkcjonujące jako światła długie lub światła mijania oraz żarówki do tych świateł:

 

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w dyrektywie Rady 76/761/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do reflektorów pojazdów silnikowych spełniających funkcję reflektorów świateł drogowych lub świateł mijania oraz źródeł światła (żarówki i inne) stosowanych w homologowanych zespołach świateł pojazdów silnikowych i ich przyczep (1).

 

Przepisy dyrektywy 76/761/EWG stosuje się również do homologacji typu części szczególnych świateł głównych ciągników rolniczych lub leśnych zaprojektowanych tak, aby równocześnie służyły jako światła długie i światła mijania, o długości poniżej 160 mm i średnicy D, z następującymi zmianami:

a)

minimalne natężenie oświetlenia, określone w ppkt 2.1 załączników II do VI, VIII i IX do dyrektywy 76/761/EWG, pomniejszone jest zgodnie ze wzorem:

((D – 45)/(160 – 45))2

z zastrzeżeniem następujących bezwzględnych granic dolnych:

3 luks w pkt 75 R lub 75 L,

5 luks w pkt 50 R lub 50 L,

1,5 luks w strefie IV.

Uwaga: Jeśli widoczna powierzchnia reflektora nie jest okrągła, średnica jest średnicą koła o takiej samej powierzchni co widoczna użytkowa powierzchnia reflektor.

b)

zamiast symbolu CR, przewidzianego w ppkt 5.2.3.5 załącznika I do dyrektywy 76/761/EWG, na reflektorze umieszczany jest symbol M w odwróconym trójkącie.

2.

Tylne światła obrysowe, przednie światła pozycyjne (boczne), tylne światła pozycyjne (boczne) oraz światła stopu:

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w dyrektywie Rady 76/758/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych), świateł stopu, świateł dziennych i bocznych świateł obrysowych pojazdów silnikowych i ich przyczep (2).

3.

Światła kierunkowskazów:

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w dyrektywie Rady 76/759/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kierunkowskazów w pojazdach silnikowych i ich przyczepach (3).

4.

Światła odblaskowe:

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w dyrektywie Rady 76/757/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do świateł odblaskowych pojazdów silnikowych i ich przyczep (4).

5.

Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej:

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w dyrektywie Rady 76/760/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów silnikowych i ich przyczep (5).

6.

Przednie światła przeciwmgielne:

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w dyrektywie Rady 76/762/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przednich reflektorów przeciwmgielnych w pojazdach silnikowych (6).

7.

Tylne światła przeciwmgielne:

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w dyrektywie Rady 77/538/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do tylnych reflektorów przeciwmgielnych pojazdów silnikowych i ich przyczep (7).

8.

Światła cofania:

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w dyrektywie Rady 77/539/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do świateł cofania pojazdów silnikowych i ich przyczep (8).

9.

Światła postojowe:

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w dyrektywie Rady 77/540/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do świateł postojowych pojazdów silnikowych (9).


(1)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 96.

(2)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 54.

(3)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 71.

(4)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 32.

(5)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 85.

(6)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 122.

(7)  Dz.U. L 220 z 29.8.1977, s. 60.

(8)  Dz.U. L 220 z 29.8.1977, s. 72.

(9)  Dz.U. L 220 z 29.8.1977, s. 83.


ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ A

Uchylona dyrektywa i lista jej kolejnych zmian

(o których mowa w art. 6)

Dyrektywa Rady 79/532/EWG

(Dz.U. L 145 z 13.6.1979, s. 16)

 

Dyrektywa Rady 82/890/EWG

(Dz.U. L 378 z 31.12.1982, s. 45)

jedynie w zakresie, w jakim dotyczy odesłania do dyrektywy 79/532/EWG w art. 1 ust.1

Dyrektywa 97/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Dz.U. L 277 z 10.10.1997, s. 24)

jedynie w zakresie, w jakim dotyczy odesłania do dyrektywy 79/532/EWG w art. 1 tiret pierwsze

CZĘŚĆ B

Lista terminów przeniesienia do prawa krajowego i stosowania

(o których mowa w art. 6)

Dyrektywa

Termin przeniesienia

Data rozpoczęcia stosowania

79/532/EWG

21 listopada 1980 r.

82/890/EWG

21 czerwca 1984 r.

97/54/WE

22 września 1998 r.

23 września 1998 r.


ZAŁĄCZNIK III

TABELA KORELACJI

Dyrektywa 79/532/EWG

Niniejsza dyrektywa

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2 zdanie wprowadzające i wyrażenie końcowe

Artykuł 2 zdanie wprowadzające

Artykuł 2 tiret

Artykuł 2 lit. a)–l)

Artykuł 3 zdanie wprowadzające i wyrażenie końcowe

Artykuł 3 zdanie wprowadzające

Artykuł 3 tiret

Artykuł 3 lit. a)–l)

Artykuł 4

Artykuł 4

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 5

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 6

Artykuł 8

Załącznik

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik III


Top