Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0760

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów

OJ L 205, 1.8.2008, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 238 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/760/oj

1.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 760/2008

z dnia 31 lipca 2008 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 121 lit. i), art. 192 i 194 w powiązaniu z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2204/90 z dnia 24 lipca 1990 r. ustanawiające dodatkowe ogólne zasady wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do sera (2) zostało uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 z dniem 1 lipca 2008 r.

(2)

Przepisy zawarte w art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2204/90, dotyczące wymiany informacji oraz kontroli i środków administracyjnych, nie zostały uwzględnione w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007. Na mocy art. 192 i 194 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przepisy te należy włączyć do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1547/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90 (3).

(3)

W celu zachowania jasności i ze względów praktycznych rozporządzenie (WE) nr 1547/2006 należy uchylić i zastąpić nowym rozporządzeniem.

(4)

Artykuł 119 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie sera podlega wymogowi uzyskania uprzedniego zezwolenia. Należy ustanowić szczegółowe zasady wydawania takich zezwoleń, przy uwzględnieniu wymogów dotyczących kontroli w przedsiębiorstwach. W celu ułatwienia stosowania i monitorowania odstępstw omawiane zezwolenia powinny być wydawane na określony czas.

(5)

Artykuł 121 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że maksymalne zawartości procentowe kazeiny i kazeinianów dodawanych do sera muszą być ustalone na podstawie obiektywnych kryteriów ustanowionych z uwzględnieniem wymogów technologicznych. Wspomniane zawartości procentowe należy ustalić na poziomie Wspólnoty na podstawie posiadanej wiedzy. W celu ułatwienia kontroli służących zapewnieniu zgodności z tym przepisem należy ustalić raczej całkowite zawartości procentowe niż zawartości procentowe dla poszczególnych produktów bez uszczerbku dla bardziej wymagających norm krajowych.

(6)

Przy stosowaniu kazeiny i/lub kazeinianów w serach należy przestrzegać norm międzynarodowych, w szczególności dotyczących stosunku ilości białek serwatkowych do ilości kazeiny (4).

(7)

Należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące kontroli i kar, przy uwzględnieniu struktury branżowej. Wysokość kary należy określić w przypadku ponownego wprowadzenia dopłat na mocy art. 100 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(8)

Bez uszczerbku dla wszelkich krajowych kar, jeśli stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów odbywa się bez zezwolenia, w przypadku gdy kwota dopłaty została ustalona zgodnie z art. 100 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, należy nałożyć karę określoną na podstawie – z jednej strony – wartości kazeiny i kazeinianów oraz – z drugiej strony – wartości odpowiadającej im ilości odtłuszczonego mleka w proszku, w celu zneutralizowania przynajmniej korzyści ekonomicznych wynikających z ich stosowania bez zezwolenia. Wysokości kary nie należy ustalać dopóki dopłaty do produkcji kazeiny i kazeinianów nie są wypłacane.

(9)

Artykuł 204 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że rozporządzenie to stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r. w odniesieniu do sektora mleka i przetworów mlecznych, z wyjątkiem przepisów zawartych w części II tytuł I rozdział III. Rozporządzenie to uchyla rozporządzenie (EWG) nr 2204/90 ze wspomnianą datą. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od dnia 1 lipca 2008 r.

(10)

W celu umożliwienia przystosowania się sektora do stosowania nowych maksymalnych zawartości procentowych oraz do poszerzenia zakresu stosowania tych zawartości w odniesieniu do innych serów należy ustanowić odstępstwo na okres sześciu miesięcy.

(11)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Zezwolenia, o których mowa w art. 119 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, są wydawane na okres 12 miesięcy na wniosek zainteresowanych przedsiębiorstw, z zastrzeżeniem uprzedniego złożenia pisemnego zobowiązania do zaakceptowania i przestrzegania przepisów art. 3 niniejszego rozporządzenia.

2.   Zezwolenia są wydawane wraz z numerem seryjnym każdego przedsiębiorstwa lub, w razie konieczności, każdej jednostki produkcyjnej.

3.   Zezwolenia mogą dotyczyć jednego rodzaju sera lub jego kilku rodzajów, zgodnie z wnioskiem złożonym przez zainteresowane przedsiębiorstwo.

Artykuł 2

1.   Maksymalna zawartość procentowa, o której mowa w art. 121 lit. i) pkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, do stosowania w produktach objętych kodem CN 0406, wynosi 10 %. Wartość ta ma zastosowanie do masy sera produkowanego przez przedsiębiorstwo lub jednostkę produkcyjną w okresie sześciu miesięcy.

W przypadku serów z dodatkiem kazeiny lub kazeinianów nie należy przekraczać stosunku ilości białek serwatkowych do ilości kazeiny w mleku oraz należy przestrzegać przepisy prawa krajowego dotyczące stosowania kazeiny i kazeinianów, obowiązujące w kraju produkcji.

2.   W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 do dnia 31 grudnia 2008 r. maksymalna zawartość procentowa, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy, wynosi 5 % w przypadku:

a)

sera przetworzonego (sera topionego) objętego kodem CN 0406 30;

b)

przetworzonego sera tartego objętego kodem CN ex 0406 20, produkowanego w procesie ciągłym, bez dodatku już wyprodukowanego sera przetworzonego;

c)

przetworzonego sera proszkowanego objętego kodem CN ex 0406 20, produkowanego w procesie ciągłym, bez dodatku już wyprodukowanego sera przetworzonego.

Artykuł 3

1.   Przedsiębiorstwo:

a)

zgłasza właściwemu organowi ilości i rodzaje produkowanego sera oraz ilości kazeiny i kazeinianów zawartych w różnych produktach;

b)

prowadzi ewidencję zapasów umożliwiającą weryfikację ilości i rodzajów produkowanego sera, ilości zakupionej i/lub wyprodukowanej kazeiny oraz ilości zakupionych i/lub wyprodukowanych kazeinianów oraz ich przeznaczenia i/lub zużytkowania.

2.   Ewidencja zapasów, o której mowa w ust. 1 lit. b), zawiera informacje dotyczące pochodzenia, składu oraz ilości surowców zastosowanych do wyrobu serów. Państwa członkowskie mogą wymagać pobierania próbek w celu sprawdzenia tych informacji. Państwa członkowskie gwarantują, że informacje uzyskiwane od przedsiębiorstw są traktowane jako poufne.

Artykuł 4

1.   Państwa członkowskie zapewniają zgodność z niniejszym rozporządzeniem w szczególności poprzez następujące administracyjne i fizyczne czynności weryfikacyjne:

a)

częste, niezapowiedziane kontrole na miejscu w celu skonfrontowania ewidencji zapasów – z jednej strony – oraz odpowiednich dokumentów handlowych i zapasów faktycznie posiadanych – z drugiej strony; kontrole te dotyczą reprezentatywnej liczby zgłoszeń, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a);

b)

kontrole wyrywkowe w przedsiębiorstwach, które zajmują się produkcją sera i którym nie udzielono zezwolenia.

2.   Każde przedsiębiorstwo, któremu udzielono zezwolenia, jest kontrolowane co najmniej raz w roku.

Artykuł 5

Państwa członkowskie prowadzą ewidencję dotyczącą

a)

liczby zezwoleń udzielonych i/lub cofniętych;

b)

ilości kazeiny i kazeinianów, zgłoszonych w ramach tych zezwoleń oraz ilości wyprodukowanego sera;

c)

przypadków, w których kazeina i/lub kazeiniany zostały zastosowane bez zezwolenia lub bez przestrzegania ustalonych wartości procentowych, przy czym należy podać informacje na temat ilości kazeiny i kazeinianów zastosowanych bez zezwolenia.

Artykuł 6

1.   Bez uszczerbku dla kar ustanowionych przez zainteresowane państwa członkowskie zastosowanie kazeiny i kazeinianów bez zezwolenia podlega karze. Wysokość kary jest określana w przypadku ponownego wprowadzenia dopłat na mocy art. 100 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

2.   Kwoty pobrane zgodnie z ust. 1 uznaje się za dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 (5) i deklaruje Komisji zgodnie z art. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 7

1.   Rozporządzenie (WE) nr 1547/2006 traci moc.

Jednakże zezwolenia wydane zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1574/2006 pozostają w mocy do dnia utraty ważności.

2.   Odniesienia do uchylonego rozporządzenia oraz do art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2204/90 traktowane są jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia i są odczytywane zgodnie z tabelą korelacji przedstawioną w załączniku.

Artykuł 8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r. Jednakże art. 2 ust. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisje (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61)

(2)  Dz.U. L 201 z 31.7.1990, s. 7. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2583/2001 (Dz.U. L 345 z 29.12.2001, s. 6).

(3)  Dz.U. L 286 z 17.10.2006, s. 8.

(4)  Kodeks Żywnościowy, ogólna norma dotycząca sera (CODEX STAN A-6, zmiana w 2006 r.).

(5)  Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 1547/2006

Rozporządzenie (EWG) nr 2204/90

Niniejsze rozporządzenie

Artykuły 1 i 2

 

Artykuły 1 i 2

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. a) i b)

Artykuł 3 ust. 1

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. c)

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 3 ust. 1

 

Artykuł 3 ust. 2

Artykuł 3 ust. 2

 

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 3 ust. 3

 

Artykuł 5 lit. c)

Artykuł 4 ust. 1

 

Artykuł 6

Artykuł 4 ust. 2

 

Artykuł 5

 

Art. 5 lit. a) i b)

Artykuł 6

 

 

Artykuł 7

Artykuł 7

 

Artykuł 8

Załącznik I

 

Załącznik II

 

Załącznik III

 


Top